Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu"

Transkript

1 Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing. Milan Pospíšil, Rudolf Schauer, Petr Šváb, Miroslava Švandová Omluven: Luboš Kadidlo pro nemoc Ostatní občané dle prezenční listiny. Zapisovatel: Miroslava Švandová Ověřovatelé zápisu: Petr Šváb, Josef Jiruše Jednání bylo zahájeno v a ukončeno ve hod. Program: 1) Kontrola usnesení z ) Projednání a schválení rozpočtu na rok ) Schválení příspěvků z rozpočtu obce na zájmovou a charitativní činnost 4) Schválení poplatků za pronájem společenského sálu 5) Schválení určení prací prováděných v rámci VPP jako prací sezónního charakteru 6) Schválení odměn zastupitelů obce 7) Různé 8) Diskuse 9) Usnesení Starostka zahájila jednání, uvítala přítomné, konstatovala, že schůze byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Zápis z předešlého zasedání byl ověřen, uveřejněn na webových stránkách obce a umožněno nahlédnutí do něj v kanceláři obce. Nebylo proti němu námitek. Dále podala návrh na doplnění programu jednání - o schválení rozpočtového výhledu na roky v bodu schválení rozpočtu na rok 2007 a upřesnila bod různé - o projednání návrhu projektu Lyžařské trasy Poličsko, -o seznámení s projektem Community Policing a - podání zprávy Ing. Stráníka ke komuinitnímu plánování sociálních služeb Svazku obcí AZASS. Navrhla složení návrhové komise: Ing. Milan Pospíšil a Petr Šváb, zapisovatele zápisu: Miroslava Švandová a ověřovatelů zápisu: Josef Jiruše a Petr Šváb. O pozměněném programu, návrhové komisi, zapisovateli a ověřovatelích zápisu dala hlasovat, v době hlasování byl dočasně nepřítomen p. Rudolf Schauer, program byl schválen hlasy všech přítomných. 1) Při kontrole usnesení z minulého zasedání podala starostka zprávu k současnému stavu prací na akci Kamenec u Poličky HS rekonstrukce a dostavba areálu pokračují práce, které byly zahájeny v září 2006 na základě smlouvy o dílo, uzavřené s firmou Pásek dne Při předání agendy obce jsme byli upozorněni bývalým vedením obce na použití vlastního materiálu na akci. Současně s tím byl požádán stavbyvedoucí firmy Pásek p. Ptáček o vyčíslení hodnoty materiálu obce. Po několika urgencích od počátku prosince 2006 v souvislosti s přípravou rozpočtu pro rok 2007 byla až předána firmou Pásek

2 rekapitulace nákladů, která převyšuje cenu ze smlouvy o dílo o 940 tis. Kč. Následujícího dne, tj proběhlo s firmou Pásek jednání za přítomnosti bývalého starosty, kde bylo zjištěno, že cena stanovená smlouvou o dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu studie Přístavba šaten a hyg. Zařízení ve sport. Areálu Kamenec z prosince Předložená rekapitulace nákladů byla zpracována na základě projektu stavby vypracovaného v říjnu V položkovém rozpočtu studie nebyla podle zjištění uvedena řada položek, které konečnou cenu díla podle stávajícího projektu navýšily. Zastupitelstvo provedlo porovnání cen jednotlivých položek v rozpočtu a požádalo nezávislého odborníka ve stavebnictví o určení správnosti výměr stavby a objemu provedených prací. Bylo zjištěno, že tyto odpovídají projektu a rozsahu provedených prací. Zastupitelstvo vzneslo při dalším jednání s firmou Pásek dne (tento termín byl z původně požadovaného přeložen z důvodu dovolené p. Ptáčka) námitky proti nedodržení cen vyplývajících ze smlouvy o dílo a nesprávného stanovení množství vlastního materiálu. Firma Pásek přislíbila u některých položek úpravu cen a bylo dohodnuto jednání na o dalším postupu. S ohledem na rozměklý terén zatím nemůžou být zahájeny práce na odvozu hlíny od požárních nádrží. 2) Starostka před schvalováním rozpočtu pro rok 2007 uvedla, že závěrečný účet za rok 2006 bude schválen na příštím zasedání, neboť dosud neproběhl audit a součástí projednání je také zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Celkové příjmy za r činily 5,872,2 tis. Kč, výdaje 6,969 tis. Kč, rozdíl oproti skutečnosti r v návrhu rozpočtu na rok 2007 je způsoben převodem rozpočtových účtů, tj. zvl. Účtů na tepelné čerpadlo a ošetření stromů, kde byly prostředky převáděny na běžný účet (částka 54 tis.) Promítlo se do příjmů i výdajů a pro další rok se s touto položkou nepočítá. Návrhu rozpočtu pro rok 2007 byl projednán a navržen finančním výborem dne a tohoto dne byl také vyvěšen na úřední desce obce a na webových stránkách obce. K návrhu byla dne předána p. Petrem Švábem st. v kanceláři obecního úřadu jedna připomínka. Tato byla projednána na schůzce zastupitelstva před zahájením jednání veřejného zasedání zastupitelstva a bylo rozhodnuto, že v části příjmů se nebude k připomínkám přihlížet. V oblasti výdajů byl opraven paragraf 2141 Vnitřní obchod, který byl ponížen o 144 tis. Kč a o tuto částku byl navýšen paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. Ponížen byl i paragraf 6171 Činnost místní správy, který byl ponížen o částku 60 tis. Kč a o tuto částku byl navýšen také paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. S vyřízením připomínky byl na zasedání předkladatel seznámen. Celkové příjmy jsou na rok 2007 rozpočtovány ve výši 4,618 tis. Kč, výdaje ve výši 4,557 tis. Kč. V rozpočtovém výhledu pro roky je počítáno s provedením stavebních úprav prodejny a pohostinství a vytvářením finanční rezervy na budování kanalizace a čístírny odpadních vod. Rozpočet pro rok 2007 a rozpočtový výhled byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. 3) Pan Petr Trávníček podal dne žádost o příspěvek na Chovatelskou stanici Samojedů Kamenec. Zastupitelstvo se rozhodlo, že mu bude poskytnut příspěvek ve výši 3.000,-- Kč. CHARITA Polička požádala dopisem ze dne o finanční příspěvek na zabezpečení sociálních služeb v obci v r ve výši 5.000,-- Kč.

3 Oba příspěvky byly schváleny hlasy všech přítomných zastupitelů. 4) Poplatky za půjčení společenského sálu jsou dosud stanoveny podle usnesení zastupitelstva ze zasedání dne Vzhledem k tomu, že se zvýšily ceny energií a je třeba také mít rezervy na potřebné opravy spol. sálu i soc. zařízení, které je současně se sálem využíváno, navrhuje obecní zastupitelstvo ceny s účinností od zvýšit, to takto: pro občany obce pro cizí za pohřební hostinu ve výši 100,-- Kč 500,-- Kč za rodinnou oslavu a ve výši 200,-- Kč 1.500,-- Kč za svatbu ve výši 1.000,-- Kč 2.500,-- Kč Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů. 5) Pro rok 2007 byla uzavřena smlouva s ÚP ve Svitavách na tři pracovníky pro VPP v době od do Příspěvek na jednoho pracovníka od PÚ je 5.300,- - Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že v loňském roce byl proškolen a má oprávnění pracovat s křovinořezem a ruční řetězovou motorovou pilou p. Josef Šebek, máme zájem o jeho zaměstnání v rámci VPP i v l.r. Práce, které zaměstnanci na VPP vykonávají mají sezónní charakter, neboť se jedná převážně o údržbu veřejné zeleně, podzimní odklizení listí, práce v lese atp. Vzhledem k tomu lze uzavřít s p. Josefem Šebekem pracovní poměr na dobu určitou dle 39 odst. 4 Zákoníku práce. Návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. 6) Od se podle nařízení vlády čís. 614/2006 ze dne zvyšují odměny zastupitelům obc, které budou vypláceny v následujících výších: Ing. Milada Muffová neuvolněná starostka ,-- Kč Miroslava Švandová uvolněná místostarosta ,-- Kč Ing. Milan Pospíšil předseda finančního výboru 960,-- Kč Josef Jiruše předseda kontrolního výboru 960,-- Kč Rudolf Schauer předseda stavební komise 960,-- Kč Petra Dvořáková předseda kulturní komise 960,-- Kč Vladimír Andrlík předseda komise pro živ. prostř. 960,-- Kč Petr Šváb člen stavební komise 670,-- Kč Luboš Kadidlo člen komise pro živ. prostř. 670,-- Kč Rozdíl ve výši odměn za leden 2007 bude vyplacen zpětně ve výplatě za únor Odměny byly schváleny, pro bylo 6 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. 7) Místostarostka seznámila přítomné s návrhem obce Borová na společný projekt v rámci Mikroregionu Poličsko, který se týká 8 obcí, mimo jiné i Kamence, a požádala o dotaci na financování projektu Lyžařské trasy Poličsko. Náklady podle rozpočtu pro letošní rok by byly cca 144 tis., z vlastních zdrojů obcí pak 72 tis. Kč, tj. na 1 obec 9.000,--Kč. Náklady na údržbu běžkařských tras nebyl schopen navrhovatel projektu vyčíslit. Podle názoru zastupitelstva není tento projekt přínosem pro obec, vzhledem k tomu, že pravděpodobná trasa by obec míjela. Návrh nebyl schválen, proti byli všichni přítomní zastupitelé. Dále místostarostka seznámila zasedání s návrhem Policie ČR na uzavření Dohody o vzájemné spolupráci mezi PČR a svazkem obcí Mikroregion Poličsko. V rámci

4 programu Community policing chce PČR zlepšit přístup policistů k občanům a spolupráci s orgány samospráv, podnikateli, spolky a zájmovými organizacemi i občany ve svěřeném teritoriu. Zastupitelstvo obce s uzavřením smlouvy souhlasí. Zasedání zastupitelstva navštívil pan Ing. Stráník, který přednesl svoji přednášku ke komunitnímu plánu AZASS, seznámil přítomné s funkcí Střediska sociální integrace a požádal obec Kamenec u Poličky o přístoupení ke Komunitnímu plánu Svazku obcí AZASS v zájmu lepšího přístupu k financím z Evropských fondů. Komunitní plán by měl být jednotlivými obcemi odsouhlasen do ) V diskusi vystoupil p. Jiří Groulík, který měl dotaz na Ing. Stráníka. Další připomínkou v diskusi byl požadavek p. Josefa Žižky k větší čitelnosti položek v rozpočtu, konkrétně položky na činnost hasičů. Byl starostkou ujištěn, že ke schválenému rozpočtu bude vypracován komentář, kde budou některé položky vysvětleny. P. Jiří Groulík vznesl dotaz, zda bude v letošním roce provedena rekonstrukce pohostinství, starostka mu odpověděla, že v letošním roce není v rozpočtu obce s rekonstrukcí plánováno a rezerva rozpočtu musí být použita na dostavbu areálu. 9) Ing. Milan Pospíšil seznámil zasedání s návrhem usnesení: 1) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2007 Příjmy činí 4,624 tis. Kč, výdaje 4,557 tis. Kč Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2008, 2009, ) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky na zájmovou a charitativní činnost - p. Petru Trávníčkovi na Chovatelskou stanici Samojedů Kamenec ve výši 3.000,-- Kč - pro CHARITU Polička ve výši 5.000,-- Kč 3) Zastupitelstvo obce schvaluje poplatky za pronájem společenského sálu za pohřební hostinu pro občany obce 100,-- Kč pro cizí 500,-- Kč za rodinnou oslavu 200,-- Kč 1.500,-- Kč za svatbu ve výši 1.000,-- Kč 2.500,-- Kč 4) Zastupitelstvo obce schvaluje určení prací prováděných v rámci VPP jako prací sezónního charakteru 5) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelů obce dle nařízení vlády č. 614/2006 ze dne ) Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek ve výši 9.000,-- Kč na vytýčení a zakreslení Lyžařských tras Poličsko Hlasování byl již přítomen také p. Rudolf Schauer. Návrh usnesení byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů, tj. 8 hlasy. Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné příspěvky do diskuse, starostka poděkovala přítomným za účast na zasedání a zasedání ukončila. Zapsala: Miroslava Švandová Ověřil: Josef Jiruše Petr Šváb V Kamenci u Poličky

5 U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu 1) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2007 Příjmy činí 4,624 tis. Kč, výdaje 4,557 tis. Kč Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled pro roky 2008, 2009, ) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky na zájmovou a charitativní činnost - p. Petru Trávníčkovi na Chovatelskou stanici Samojedů Kamenec ve výši 3.000,-- Kč - pro CHARITU Polička ve výši 5.000,-- Kč 3) Zastupitelstvo obce schvaluje poplatky za pronájem společenského sálu za pohřební hostinu pro občany obce 100,-- Kč pro cizí 500,-- Kč za rodinnou oslavu 200,-- Kč 1.500,-- Kč za svatbu ve výši 1.000,-- Kč 2.500,-- Kč 4) Zastupitelstvo obce schvaluje určení prací prováděných v rámci VPP jako prací sezónního charakteru 5) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelů obce dle nařízení vlády č. 614/2006 ze dne ) Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek ve výši 9.000,-- Kč na vytýčení a zakreslení Lyžařských tras Poličsko Usnesení bylo schváleno hlasy všech osmi přítomných členů zastupitelstva obce. starostka místostarostka V Kamenci u Poličky dne

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě 1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17,05 s konstatováním následujících

Více

Město VELKÉ PAVLOVICE

Město VELKÉ PAVLOVICE Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 6/15 z VI. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 25. června 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis má pouze

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více