Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 zpracována dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. 3 a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 7 odst. 1 a 2 v platném znění. 1

2 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 byl ve znamení naplňování cílů, jejichž idea a příprava probíhala v předchozích dvou letech. Tento rok se stal rokem naplnění vizí projektu, jeho projektových aktivit a dalších stavebních úprav v souvislosti se vznikem tří nových ateliérů. Tyto ateliéry byly vybudovány v rámci projektu přeshraniční spolupráce s Lineckou školou HBLA FÜR KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG. V rámci této spolupráce proběhlo množství společných aktivit s rakouskými studenty. Byly uspořádány společné výstavy studentských prací na české i rakouské straně, do projektu byli zapojeni jak studenti, tak pedagogové obou škol. Dokončení stavebních úprav objektu v rámci projektu je významným posunem v možnostech spolupráce. Nové výukové prostory vybudované pro Art Centrum umožní kvalitní průběh programových aktivit bez negativního dopadu na prostorové nároky a kvalitu běžné výuky ve škole. Souběžně s výstavbou Art Centra probíhaly během měsíce června a v době prázdnin opravy střech a ateliérových oken v hlavní budově na Tavírně. Tato rozsáhlá investiční akce financovaná zřizovatelem z Fondu rozvoje školství, zásadním způsobem zvýšila kvalitu výuky v ateliérech, vyřešila letité problémy se zatékáním a v konečném důsledku bude mít pozitivní dopad na úsporu energií na vytápění. Díky těmto investicím byl celkově stabilizován technický stav budov, ve kterých sídlí škola a došlo k zásadnímu zlepšení světelných a klimatických podmínek pro výuku. Škola je také přistupitelem projektu Revitalizace klášterů Český Krumlov, který byl po letech odkládání konečně schválen a byly zahájeny stavební práce v objektech využívaných školou na Latráni. V příštím roce dojde k přesunutí části výuky do nových prostor, škola získá nové vybavení pro tři obory a významně tak posílí svoje aktivity v rámci odloučeného pracoviště v klášteře. Díky vysokému nasazení pedagogů byly významně navýšeny příjmy z doplňkové činnosti a škola tak mohla průběžně doplnit materiál a vybavení na oborech, které je finančně náročné a pro školu obtížně dostupné. Věřím, že všechny tyto nové změny budou mít kladný vliv na kvalitu výuky a rozhodující měrou přispějí k zvýšenému zájmu žáků o studium na naší škole a budou i novým impulsem v náročné práci pedagogů naší školy. Ing. Martin Busta ředitel 2

3 ukázky zrekonstruovaných a nově vybudovaných ateliérů a střešní krytiny v budovách školy na Tavírně 109 Český Krumlov 3

4 4

5 Obsah: 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 2. Přehled oborů 3. Rámcový popis personálního zabezpečení 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek 7. Prevence sociálně patologických jevů 8. Environmentální aktivity 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 11. Školská rada 12. Výsledky České školní inspekce 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 15. Příloha 5

6 1. Základní údaje o škole Název: Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově, Tavírna 109, Český Krumlov Identifikátor zařízení: IČ: Adresa: Tavírna 109, Český Krumlov Odloučené pracoviště: Latrán 50 (areál klášterů) Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Ing. Martin Busta Statutární zástupce ředitele školy: MgA. František Postl Zástupkyně ředitele školy: Ing. Jana Kotyzová Školská rada: MgA. Zdeněk Stolbenko, Mgr. Hana Jirmusová, PhDr. Pavel Slavko Škola byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou dne 1. ledna

7 Charakteristika školy Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České byla založena v roce 1990 v Českém Krumlově, městě se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Patronkou školy se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost. Bezprostředním podnětem pro založení školy byl tehdejší stav památek v unikátním středověkém jádru města (památka 1. kategorie zařazená na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví Unesco), který se nacházel ve vysokém stupni zchátralosti a jeho zanedbaný stav potřeboval kvalifikované odborníky. Hlavní ideou studia se stala integrita historie, filozofické a výtvarné vzdělanosti s řemeslně-technologickou dovedností, pojímaná prostřednictvím komunikace s památkou v kontextu současnosti. Střední uměleckoprůmyslová škola poskytuje svým žákům odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním, upevňuje, formuje a rozvíjí jejich hodnotovou orientaci. Základním cílem školy je rozvoj vědomosti, dovednosti, schopnosti, postojů a hodnot, které žáci získali v základním vzdělání. Poskytnout jim kvalitní odborné vzdělání, vytvořit předpoklady pro pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání. Rozvíjet osobnost každého studenta, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Kromě realizace klíčových dovedností vyučující vedou své žáky k trpělivé, soustavné a hodnotné práci a usilují o to, aby žáci byli schopni nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí a kvalitu vykonané práce. Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů v některých oborech, jsou jejich absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Ve vyšších ročnících jsou žáci vedeni k samostatné výtvarné činnosti a zároveň je v nich pěstován individuální tvůrčí přístup. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem. 7

8 Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu budovu má v nájmu, jejím vlastníkem je Město Český Krumlov. Všechny školní budovy jsou v Českém Krumlově. V současné době má škola k dispozici 34 učeben, z toho 26 odborných učeben (kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chemická laboratoř, učebny DVK, truhlářské dílny, ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické pracoviště, grafická pracoviště na oborech, multimediální učebny, pracoviště 3D tisku, apod.). Škola je technicky nadstandardně vybavena. Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola k dispozici 90 PC, 15 MAC, 11 notebooků a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jednotlivých oborů. 90 počítačů je připojeno na internet. Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky jako dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., 3 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici zpětné projektory, přenosné přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky. Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6566 knižními jednotkami, z toho je 180 audiovizuálních nosičů. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu Integrované střední školy v bezprostředním sousedství. V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky České vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO. 8

9 2. Přehled oborů a) aktivní obory ve školním roce 2013/ M/01 ŠVP Užitá malba Klasická malba a nové technologie 82-41M/002 ŠVP Užitá fotografie a média Užitá klasická a digitální fotografie M/03 ŠVP Scénická a výstavní tvorba Scénická, interiérová a výstavní tvorba M/05 ŠVP Grafický design Grafický design M/12 ŠVP ŠVP Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vytváření keramiky Design keramiky a porcelánu Plastická tvorba M/16 ŠVP Kamenosochařství kamenosochařská tvorba Kamenosochařská tvorba 9

10 b) učební plány pro ročník: ŠVP příslušných oborů c) počty studentů k Kamenosochařství 17 Grafický design 61 Scénická a výstavní tvorba 42 Užitá fotografie a média 46 Užitá malba 37 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 22 Celkový počet

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení Vedení školy: Ing. Martin Busta MgA. František Postl Ing. Jana Kotyzová ředitel školy zástupce ředitele školy, statutární zástupce zástupkyně ředitele školy, metodik prevence Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů: Mgr. Jana Dušková Mgr. Hana Cardová Mgr. Ludmila Hošnerová Mgr. Milan Konrád Ing. Jana Kotyzová, školní metodik prevence Mgr. Jan Kubeš Mgr. Jan Rotrekl Vyučující odborných předmětů: Mgr. Stanislava Kabíčková Ing. Jana Kotyzová Josef Musil Mgr. Zuzana Skořepová Mgr. Milena Hajná Vyučující specializovaných odborných předmětů: Grafický design: MgA. Kateřina Zemanová vedoucí oboru Ing. Martin Busta MgA. Radek Doško Marek Borsányi Mgr. Josef Horák PaedDr. Antonín Liška 11

12 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba: MgA. František Postl vedoucí oboru Barbora Bohuslavová MgA. Miroslav Žáčok Scénická, interiérová a výstavní tvorba: Ing. Vratislav Jerhot vedoucí oboru Josef Hanusch Mgr. Kristina Novotná MgA. Tereza Bečvářová Jan Kreml Ing. Arch. Michaela Dvořáková Užitá klasická a digitální fotografie: MgA. Jan Mahr vedoucí oboru MgA. Zdeněk Stolbenko Bohuslava Maříková BcA. Jan Freiberg MgA. Aleš Motejl Bc. Martin Zeman Užitá malba klasická malba a nové technologie: Mgr. ak. mal. Eva Výborná vedoucí oboru Mgr. Jana Pešková Mgr. akad. mal. Michal Rádl Bc. Michal Vavrečka Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu design keramiky a porcelánu: MgA. Marek Dias vedoucí oboru MgA. Jan Bobáň Mgr. Katarína Nováková Technicko-hospodářští pracovníci školy: Jana Konrádová vedoucí ekonomického úseku Romana Kanzlerová sekretariát 12

13 Provozní zaměstnanci školy: Jaroslava Maláková školnice Karel Malák údržba Josef Musil správce počítačové sítě Pavel Božoň správce areálu klášter Ludmila Sikorová uklízečka Petra Vondrovská - uklízečka Pavla Komárková uklízečka Marie Velíšková uklízečka Marie Cajzová uklízečka 13

14 4. Údaje o přijímacím řízení Protokol o průběhu talentových zkoušek a přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Talentové zkoušky pro obory: M/05 Grafický design M/16 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M/03 Scénická a výstavní tvorba scénická, interiérová a výstavní tvorba M/02 Užitá fotografie a média užitá klasická a digitální fotografie M/01 Užitá malba klasická malba a nové technologie M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu design keramiky a porcelánu M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu plastická tvorba Termín konání: 6. ledna 2014/7. ledna 2014 Počet přihlášených: Grafický design 19 Kamenosochařství 2 Scénická a výstavní tvorba 5 Užitá fotografie a média 12 Užitá malba 10 Výtvarné zprac. keramiky design keramiky 0 Výtvarné zprac. keramiky plastická tvorba 0 Celkem 48 Nedostavilo se: Užitá malba 1 Grafický design 1 Užitá fotografie a média 3 Celkem 5 14

15 Přijatí uchazeči: Grafický design 14 Kamenosochařství 2 Scénická a výstavní tvorba 5 Užitá fotografie a média 9 Užitá malba 9 Výtvarné zprac. keramiky design keramiky 0 Výtvarné zprac. keramiky plastická tvorba 0 Celkem 39 Náhradní termín termín konání 20. ledna 2014 Počet přihlášených: Užitá fotografie a média 1 Grafický design 1 Celkem 2 Přijatí uchazeči: Užitá fotografie a média 1 Grafický design 1 Celkem 2 2. kolo talentových zkoušek termín konání 17. února 2014 Počet přihlášených: Scénická a výstavní tvorba 4 Kamenosochařství 2 Celkem 6 Přijatí uchazeči: Scénická a výstavní tvorba 4 Kamenosochařství 2 Celkem 6 15

16 3. kolo talentových zkoušek termín konání 14. května 2014 Počet přihlášených: Kamenosochařství 2 Užitá fotografie a média 3 Užitá malba 1 Celkem 7 Přijatí uchazeči: Kamenosochařství 2 Užitá fotografie a média 3 Užitá malba 1 Celkem 7 Počet přijatých uchazečů celkem: Grafický design 15 Kamenosochařství 6 Scénická a výstavní tvorba 9 Užitá fotografie a média 13 Užitá malba 10 Výtvarné zprac.keramiky design keramiky 0 Výtvarné zprac.keramiky plastická tvorba 0 Celkem 53 Zápisový lístek odevzdalo: Grafický design 11 Kamenosochařství 6 Scénická a výstavní tvorba 4 Užitá fotografie a média 11 Užitá malba 7 Výtvarné zprac.keramiky design keramiky 0 Výtvarné zprac.keramiky plastická tvorba 0 Celkem 39 16

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 2. pololetí 2013/2014 třída počet studentů vyznamenání prospělo neprospělo povoleno opakování 1. A B A B C A B C A B Hodnocení chování za šk. rok 2013/2014: snížený stupeň z chování (2. pololetí) celkově za školu 39 výchovná opatření a) pochvala ředitele školy 22 b) pochvala třídního učitele 26 c) pochvala vedoucího oboru 7 d) důtka ředitele školy 21 e) důtka třídního učitele 60 f) podmíněné vyloučení ze studia 13 17

18 6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek květen červen 2014 počet oprávněných konat písemná konali praktická konali scénická technika užitá malba výtv. zprac. keramiky Grafický designí Užitá fotografie a média ústní konali vyznamenání prospěli neprospěli opravná povolena opravná konali září opravná prospěli září září 2014 počet oprávněných konat scénická technika užitá malba výtv. zprac. keramiky kamenosochařství kamenosochařství Grafický designí Užitá fotografie a média celá zkouška opravná konali vyznamenání prospěli neprospěli opravná povolena náhradní termín jaro 2015 jaro 2015 jaro 2015 jaro 2015 jaro 2015 jaro

19 7. Prevence sociálně patologických jevů PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Ve školním roce 2013/14 probíhal v naší škole celoroční komplexní program prevence rizikového chování. Tímto programem se škola snaží seznámit žáky s důsledky rizikového chování a nabídnout alternativní možnosti bez negativních důsledků. Komplexní preventivní program se zaměřuje hlavně na tyto oblasti: Zdraví žáků (drogová tématika, závislosti, aktivní odpočinek, zdravý životní styl, ) Studium (záškoláctví, motivace ke studiu, učení, ) Osobní rozvoj (poznávání sebe sama, posilování sebevědomí, ujasňování si vlastních hodnot a cílů, ) Sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, ) Šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie atp. Program začal na začátku školního roku v prvních ročnících adaptačními kurzy. Ty probíhají formou her a aktivit zážitkového charakteru, během nichž se žáci v nově vzniklém kolektivu seznamují a seznámí se také se školním metodikem prevence a s třídním učitelem. Některé aktivity se zaměřují na komunikaci a řešení konfliktů. Tím se ve třídě vytváří pozitivní atmosféra a vzniká pocit vzájemné důvěry a bezpečí, čímž se snižuje pravděpodobnost výskytu rizikového chování. V průběhu školního roku pokračoval komponovaný program dalšími aktivitami zaměřenými na různé projevy rizikového chování a problémy, ke kterým může v průběhu studia na naší škole docházet. V prvním ročníku proběhl zážitkový program Umíš se učit?, který žákům pomohl zprostředkovat různé formy učení vhodné pro konkrétní typ osobnosti a interaktivní beseda Škola a já o motivaci ke studiu a k minimalizaci záškoláctví. Další preventivní aktivity se zaměřovaly na rozvoj osobnosti (Jaký jsem) a socializační dovednosti, jako jsou efektivní způsoby komunikace a posilování prosociálního chování (Naše třída) a mapování vztahů ve třídě. 19

20 Vzhledem k četnosti výskytu kyberšikany absolvovali žáci druhých ročníků interaktivní besedu na téma kyberšikana. Součástí komplexního programu byly také anonymní dotazníky, které mapují rizikové chování žáků a slouží jako podklad pro tvorbu minimálního preventivního programu školním metodikem prevence. Preventivní program je navázán na školní vzdělávací program a některé aktivity jsou součástí výuky. V prvních ročnících v rámci předmětu Základy ekologie žáci připravují referáty a diskutují o zdravém životním stylu, v předmětu Chemie o zdravé výživě. V rámci Občanské výchovy byla do programu ve spolupráci s o. s. Paventia v Českém Krumlově zařazena interaktivní beseda pro druhé a třetí ročníky na téma Rasismus a xenofobie. Ve třetích ročnících proběhla interaktivní beseda na téma rodičovství a partnerství (LBGT), kterou zrealizovalo o.s. Proud. Ve čtvrtých ročnících byly v rámci komplexního programu v návaznosti na švp předmětu Ekonomika zařazeny dva preventivní bloky. Jeden byl zaměřený na sebehodnocení, druhý blok na nonverbální komunikaci. V závěru školního roku se konají v jednotlivých třídách výlety, které doplňují komplexní program. Posilují pozitivní klima ve třídě a třídní učitelé je mohou v případě potřeby využít k řešení konkrétních problémů ve třídě. 20

21 8. Environmentální aktivity Environmentální výchovou jsou studenti vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. Environmentální výchova se věnuje základním podmínkám života, ekosystémům a vztahu člověka k prostředí a souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí. V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu a zasahuje do různých předmětů, jako například do tělesné výchovy, chemie, fyziky apod. Společným cílem je poznání přírody a jejich zákonitostí ve spojení s produkční činností člověka, výchova odpovědného a uvědomělého postoje k životnímu prostředí, což se stává předpokladem šetrného ekologického chování vzhledem k životnímu prostředí. Zejména v moderní společnosti velmi častá témata ať je to zdravý životní styl, civilizační choroby, globální oteplování planety, recyklování odpadu nebo obnovitelné zdroje energie. Značná pozornost je pak věnována formě výchovné, kde se studenti aktivně účastní činností zaměřených na ochranu životního prostředí a to jak v rámci vyučování, tak i ve volném čase s cílem seznámit se s ekologickými problémy, vybudovat snahu podílet se na jejich řešení. Snahou je vychovat ekologicky šetrného spotřebitele a člověka zodpovědného a kultivovaného. Nedílnou součástí je pohyb v přírodě, budování vztahu k přírodě a ke sportu. Před školou a uvnitř školy jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad a žáci jsou důsledně vedeni k jejich používání. K tématu RECYKLACE žáci 1. ročníku dělali plakátky, další prací se studenti vyjadřují na téma ZTLUM, VYPNI, RECYKLUJ, A CHOĎ. Na jaře pak kreslili obrázek na téma EKOFÓR. Vybrané práce jsou vystaveny v prostorách školy. Začátkem školního roku se studenti 1. ročníku všech oborů zúčastnili procházky na Křížovou horu, kde se mohli seznámit s krásným pohledem na město Český Krumlov. Dále zde probíhaly různé seznamovací soutěže, aby se žáci rychleji poznali. V září tito studenti také absolvovali výlet do Českých Budějovic, prohlédnout si historické kouty a krásy rozlehlého rovinatého města. Na začátku druhého pololetí se někteří studenti prvního ročníku, doplněni několika studenty z vyšších ročníků zúčastnili zimního výcvikového kurzu. Zde se mohli studenti naučit nebo zdokonalovat v lyžování příp. jízdy na snowboardu. Součástí byla i horská turistika, s prohlídkou krás zimní krajiny. Letos se 21

22 opět vyrazilo do nedalekých Alp, tentokrát na Mölltalský ledovec. Ubytování bylo zajištěno v apartmánech ve vesničce Flattach ležící v Mölltalském údolí u příjezdové cesty na ledovec, 8 km vzdálené od Gletscher Expresu. Ledovec Mölltal je nedoceněný ledovec s celoročním provozem nacházející se v nadmořské výšce m. n. m. Mölltal má výhodnou polohu na jižní straně hlavního alpského hřebene, čímž zaručuje garanci lepšího počasí než na severní straně. S blížícím se koncem školního se uskutečnil tradiční letní výcvikový kurz. Týden strávený v přírodě za účelem pobytu na čerstvém vzduchu a sportovní aktivní rekreace. Na programu byla pěší a vodní turistika, paintball, návštěva lanového centra, sportovní a společenské soutěže. Na jednodenní pěší túru se studenti vydali na nedalekou zříceninu Vítkův Hrádek. Za krásného počasí jsou odtud vidět zasněžené vrcholky Alp a celá lipenská vodní nádrž. Součástí vodní turistiky bylo splutí části horního toku Vltavy a to nezpoplatněnou část z Pěkné do Nové Pece. V týdnu před vysvědčením se studenti jedné třídy prvního ročníku a jedné třídy z druhého ročníku zúčastnili jednodenního výletu, jehož cílem bylo splutí spodní části Vltavy. Pro zpestření a díky krásnému počasí si cestu protáhli přes město, statečně spluli všechny jezy a cestu ukončili až v kempu za městem. 22

23 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů Ve sledovaném období se v rámci DVPP zúčastnil IT koordinátor konference ICT ve školství a zástupkyně ředitele školy absolvovala specializační kurz výchovného poradenství organizovaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Dále v zájmu zvyšování odbornosti jednotlivých učitelů odborných předmětů zajišťujeme na každý obor předplatné uměleckých časopisů, např. Ateliér, Designová tvorba, Loutkář, FONT Další růst Vaší firmy? Co třeba design? Účast pedagogů na workshopu Jana Čtvrtníka, který pracuje pro řadu významných evropských společností a je držitelem české ceny Průmyslový designér roku Radek Doško, Kateřina Zemanová. VŘR ASDČR (dříve SSČR) ve spolupráci se Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (dříve SZSR) a mezinárodní organizací FESPA pořádal ve dnech pracovní seminář zaměřený na serigrafii. Čtyřdenní setkání se uskuteční v grafických dílnách SUŠ grafické a VOŠ grafické Jihlava. Účast MgA. Kateřiny Zemanové. Vybraní pedagogové se zúčastnili školení hodnotitelů a zadavatelů maturitních zkoušek. Pedagogové, kteří nesplňovali požadavky na profesní kvalifikaci, si doplnili vzdělání na NIDV v Českých Budějovicích. Přednáška O závislosti pro pedagogy školy v prostorách Psychiatrické léčebny Červený Dvůr. 23

24 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti A. Výstavy prezentace školy B. Účast studentů v soutěžích C. Zahraniční aktivity D. Spolupráce školy s dalšími organizacemi E. Další akce nad rámec výuky F. Exkurze a vzdělávací aktivity G. Aktivity jednotlivých oborů H. Sportovní aktivity A. Výstavy prezentace školy VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013/ , SYNAGOGA V prostorách synagogy v Českém Krumlově byly veřejně vystaveny maturitní práce všech oborů školy. 24

25 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ, , 16:00, Synagoga Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Z iniciativy neúnavné propagátorky fotografie paní Bohuslavy Maříkové a za laskavé podpory Jihočeské vědecké knihovny vznikl v roce 2013 zajímavý výstavní projekt. Vždy ve dvouměsíčních cyklech byly vystaveny v prostorech Vědecké knihovny soubory prací, grafik a fotografií jednotlivých oborů. např. prosinec, leden obor Užitá malba a nové technologie Za dveřmi, práce na papírech. FIGURA 13 Figura 13 je výtvarná soutěž pro studenty středních uměleckých škol, kterou již osmým rokem vyhlašuje SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Původním záměrem při vzniku této soutěže bylo umožnit konfrontaci prací studentů středních uměleckých škol v rámci České republiky. Soutěž získala záhy mezinárodní charakter. V minulosti se účastnily rovněž výtvarné školy ze Španělska a Slovenska. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: 1. kresba postavy, 2. malba postavy, 3. portrét (kresba i malba). Každá škola se může zúčastnit maximálně se šesti pracemi. Práce hodnotí odborná komise složená z pedagogů středních a vysokých uměleckých škol. V letošním roce bude práce hodnotit komise v tomto složení: Akad. mal Šárka Trčková, odborná asistentka ateliéru Grafika 2, AVU Praha Akad. mal. Miluše Poupětová, Vošup Supš Praha 3 Mgr., Akad. mal. Eva Výborná, SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov Do soutěže se letos přihlásilo 16 středních uměleckých škol celkově se 75 pracemi, z toho v kategorii: kresba postavy: 34 prací malba postavy: 8 prací por- mezinárodní soutěž ve figurální kresbě středních uměleckých škol vernisáž výstavy 21/10/2013 trét: 33 prací. Výstava vybraných prací soutěže Figura 13 v 15 hodin proběhla v prostorách minoritského kláštera, Latrán 50 v Českém Krumlově, kde ji měla možnost zhlédnout kromě studentů školy i široká veřejnost. F I G U R A 1 3 areál SUPŠ Minoritský klášter Český Krumlov do 25/10/2013 po-čt: 9-16 h, pá: 9-14 h 25

26 Vzdělání a řemeslo Výstaviště České Budějovice V měsíci říjnu prezentovala škola své obory na výstavě Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti, škola zde také spolupořádala výtvarné soutěže. Celostátní soutěž v modelování podle sádrového modelu: 1. místo - Anna Krnínská Celostátní soutěž v kreslení podle modelu: 3. místo Daniela Prokešová, 4. ročník výstava ve výloze V rámci dnů otevřených ateliérů Rakousko Freistadt (Fatima Khaledová- abstrakce) Český Krumlov areál školy V areálu školy v Českém Krumlově se uskutečnila tradiční výstava klauzurních prací. ŘEMESLA V ODRAZU ZRCADEL - MOBILNÍ EXPOZICE Celoškolní výstava v mobilní zrcadlové expozici. Záměrěm projektu Zrcadla na náměstí (Řemesla v odrazu zrcadel) je představit expozici se zrcadly včetně bludiště a uměleckými výrobky, které jsou zabudovány v mobilních buňkách. B. Účast studentů v soutěžích Figura místo Vojtěch Vlček v kategorii Portrét čestné uznání Daniela Prokešová v kategorii Portrét 26

27 Oskar 2013 Bienále malby Ostrava Studenti oboru Užitá malba se zúčastnili mezinárodního soutěžního malířského Bienále Oskar 2013, které pořádá SUŠ Ostrava. Bienále se zúčastnilo 15 škol z Čech, Polska a Ukrajiny. Každá škola se mohla zúčastnit maximálně s 5 pracemi. Kategorie Figurální kompozice, Krajina, Zátiší a Volná kompozice. Studenti oboru Klasická malba a nové technologie získali tato ocenění: Kategorie Krajina: 1. místo Anna Tesařová Kategorie Volné téma: 1. místo Veronika Auerová, 3. místo Fatima Khaledová Kategorie Zátiší: 2. místo Vojtěch Vlček Studenti, kteří se umístili na prvních místech, a jejich vyučující se zúčastnili slavnostního předávání cen a zahájení výstavy v Ostravě v Domě umění (pořad ČT Art rozhovor se studentkou Veronikou Auerovou a s vyučující Evou Výbornou). Mezinárodní soutěž PHOTOFRAME Klaudie Marhounová postup do finálového kola soutěže Photoframe a zastoupení na výstavě Photoframe Praha, Staroměstská radnice (pedagog B. Maříková) Talent Jihočeského kraje za rok 2013 Ocenění Talent Jihočeského kraje za rok 2013 v umělecké kategorii si v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích převzali i naši studenti v kategorii umělecké výtvarné: 1. místo Veronika Auerová, 2. místo Jakub Kössl, 3. místo Daniela Prokešová MLADÝ OBAL TAKE AWAY Mladý obal účast v soutěži Take away (2. roč., 3. roč. GD, SVT) REGION 2014 PLZEŇ účast v soutěži Region 2014 Tvorba plakátu dvojice Sára Šímová, 4. ročník GD/Vít Veit MAL 27

28 Kresebná disciplína: 3. místo Daniela Prokešová, 4. ročník Točířská soutěž v Bechyni účast Jeřábková Helena, Kadlecová Hana 3. místo v soutěži slepý točíř STUDENTSKÝ DESIGN Účast v celostátní soutěži Studentský design Konverzační soutěž z AJ OK (okresní kolo) místo konání: Gymnázium Kaplice Účast dvou studentů naší školy: Simony Hrubé (1. A, obor SCE), Benjamina Jíchy (3. C, obor KAM); obsadili 6. a 7. nepostupové místo. Olympiáda z ČJ OK místo konání: SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově Účast studentky Veroniky Váchové (2. A, obor GD); obsadila 3. postupové místo. KK (krajské kolo) místo konání: SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Veronika Váchová obsadila 6. místo (z dvaceti zúčastněných) C. Zahraniční aktivity LINZ, , část 4. ročníku GD, Marek Borsányi Studenti 4. ročníku grafického designu v rámci praxe navštívili v Linci Festival Ars Electronica. Festival představuje nejnovější trendy v oblasti elektronických médií. Dále navštívili nezávislá média rádio FRO, televize DORF TV, ateliéry lineckých umělců a cizojazyčný veřejný prostor byly dalšími tématy týdenní praxe. Materiál sesbíraný během pobytu (fotografie, kresby, poznámky, tiskoviny) studenti po návratu do školy zpracovávali formou projekce fotografií, obrazového cestovního deníku a plakátu. PÍSMO A ZNAK VE VEŘEJNÉM PROSTORU, tímto tématem studenti 4. ročníku zahájili v 17:00 vernisáží svou výstavu prezentací a prací z Holandska a Linze. Poznávací zájezd do Londýna a střední Anglie Poznávací zájezd do Londýna a střední Anglie podnikla na konci října 28

29 vybraná skupina studentů naší školy společně s žáky SOŠZ a SOU. Studenti měli možnost zhlédnout nejvýznamnější památky nejen Londýna, ale také univerzitních měst Oxford a Cambridge. Poznali také rodiště slavného spisovatele Williama Shakespeara Stratford nad Avonou. Neméně zajímavá byla i návštěva malebného městečka Windsor a jeho dominanty Windsor Castle, jedné z oficiálních residencí britské královské rodiny. Nezapomenutelným zážitkem byl jistě také pohled na monumentální Stonehenge. Studenti si ze Spojeného království odvezli nejen spoustu dojmů a poznatků, ale také chuť do dalšího studia anglického jazyka. Exkurze Holandsko , 4. ročník GD V rámci povinné praxe se část studentů 4. ročníku oboru Grafický design ve dnech zúčastnila exkurze do Holandska. Tento zájezd byl pořádán FaVU VUT v Brně, ve spolupráci s vedoucími oborů Grafický design 1 a 2. Postupně studenti navštívili města Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Delft a Kolín nad Rýnem. Programem tohoto výjezdu bylo navštívit nejen města, tamní muzea a galerie starého i současného umění (Vanabbemuseum, Witte de With, Museum Boijmans van Beuningen, Nederlands Architectuurinstituut, Muzeum knihy Meermanno, Rijksmuseum, Foam, Stedelijk Museum, Van Gogh museum, Kolumba...), ale i grafická studia (Dumbar), samotné grafiky a typografy i umělecké školy (Královská akademie umění, Haag) a charakteristickou místní architekturu. Workshop pro HBLA Linz V termínu od 5. do uspořádala naše škola workshop modelování a černobílé fotografie pro 32 studentů 3. ročníku hornorakouské linec- 29

1. Identifikační údaje 4. 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5. 2.1. Identifikační údaje oboru 5

1. Identifikační údaje 4. 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5. 2.1. Identifikační údaje oboru 5 1 Obsah strana 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 5 2.3. Charakteristika školy 12 2.4.

Více

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího Obsah strana 1 1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 5 2.3. Charakteristika školy.

Více

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o. Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011... 2 1. Charakteristika školy:... 2 1.1. Základní údaje a kontakty... 2 1.2. Studijní obory... 2 1.3. Počet tříd a žáků... 3 2. Údaje o zaměstnancích

Více

V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3

V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3 V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3 S t fi e d n í k o l a u m û n í a d e s i g n u, s t y l u a m ó d y a V y í o d b o r n á k o l a B r n o V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a š ko l n í r o k 2 0 1 3 / 1 4

V ý r o č n í z p r á v a z a š ko l n í r o k 2 0 1 3 / 1 4 V ý r o č n í z p r á v a z a š ko l n í r o k 2 0 1 3 / 1 4 S t ř e d n í š ko l a u m ě n í a d e s i g n u, s t y l u a m ó d y a V y š š í o d b o r n á š ko l a B r n o V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o. Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014... 2 1. Charakteristika školy:... 2 1.1. Základní údaje a kontakty... 2 1.2. Studijní obory... 2 1.3. Počet tříd a žáků... 3 2. Údaje o zaměstnancích

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1. ŠKOLSKÁ RADA PŘI SUPŠ... 6 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1. Výroční zpráva o činnosti.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1. Výroční zpráva o činnosti. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011 / 2012 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011: Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Výroční zpráva 2012/2013-1 - Obsah výroční zprávy strana 1. Charakteristika školy 3-4 1.1 Základní údaje 3 1.2 Přehled stavu žáků 4 1.3 Provozní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více