Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 zpracována dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. 3 a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 7 odst. 1 a 2 v platném znění. 1

2 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 byl ve znamení naplňování cílů, jejichž idea a příprava probíhala v předchozích dvou letech. Tento rok se stal rokem naplnění vizí projektu, jeho projektových aktivit a dalších stavebních úprav v souvislosti se vznikem tří nových ateliérů. Tyto ateliéry byly vybudovány v rámci projektu přeshraniční spolupráce s Lineckou školou HBLA FÜR KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG. V rámci této spolupráce proběhlo množství společných aktivit s rakouskými studenty. Byly uspořádány společné výstavy studentských prací na české i rakouské straně, do projektu byli zapojeni jak studenti, tak pedagogové obou škol. Dokončení stavebních úprav objektu v rámci projektu je významným posunem v možnostech spolupráce. Nové výukové prostory vybudované pro Art Centrum umožní kvalitní průběh programových aktivit bez negativního dopadu na prostorové nároky a kvalitu běžné výuky ve škole. Souběžně s výstavbou Art Centra probíhaly během měsíce června a v době prázdnin opravy střech a ateliérových oken v hlavní budově na Tavírně. Tato rozsáhlá investiční akce financovaná zřizovatelem z Fondu rozvoje školství, zásadním způsobem zvýšila kvalitu výuky v ateliérech, vyřešila letité problémy se zatékáním a v konečném důsledku bude mít pozitivní dopad na úsporu energií na vytápění. Díky těmto investicím byl celkově stabilizován technický stav budov, ve kterých sídlí škola a došlo k zásadnímu zlepšení světelných a klimatických podmínek pro výuku. Škola je také přistupitelem projektu Revitalizace klášterů Český Krumlov, který byl po letech odkládání konečně schválen a byly zahájeny stavební práce v objektech využívaných školou na Latráni. V příštím roce dojde k přesunutí části výuky do nových prostor, škola získá nové vybavení pro tři obory a významně tak posílí svoje aktivity v rámci odloučeného pracoviště v klášteře. Díky vysokému nasazení pedagogů byly významně navýšeny příjmy z doplňkové činnosti a škola tak mohla průběžně doplnit materiál a vybavení na oborech, které je finančně náročné a pro školu obtížně dostupné. Věřím, že všechny tyto nové změny budou mít kladný vliv na kvalitu výuky a rozhodující měrou přispějí k zvýšenému zájmu žáků o studium na naší škole a budou i novým impulsem v náročné práci pedagogů naší školy. Ing. Martin Busta ředitel 2

3 ukázky zrekonstruovaných a nově vybudovaných ateliérů a střešní krytiny v budovách školy na Tavírně 109 Český Krumlov 3

4 4

5 Obsah: 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 2. Přehled oborů 3. Rámcový popis personálního zabezpečení 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek 7. Prevence sociálně patologických jevů 8. Environmentální aktivity 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 11. Školská rada 12. Výsledky České školní inspekce 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 15. Příloha 5

6 1. Základní údaje o škole Název: Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově, Tavírna 109, Český Krumlov Identifikátor zařízení: IČ: Adresa: Tavírna 109, Český Krumlov Odloučené pracoviště: Latrán 50 (areál klášterů) Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Ing. Martin Busta Statutární zástupce ředitele školy: MgA. František Postl Zástupkyně ředitele školy: Ing. Jana Kotyzová Školská rada: MgA. Zdeněk Stolbenko, Mgr. Hana Jirmusová, PhDr. Pavel Slavko Škola byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou dne 1. ledna

7 Charakteristika školy Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České byla založena v roce 1990 v Českém Krumlově, městě se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Patronkou školy se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost. Bezprostředním podnětem pro založení školy byl tehdejší stav památek v unikátním středověkém jádru města (památka 1. kategorie zařazená na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví Unesco), který se nacházel ve vysokém stupni zchátralosti a jeho zanedbaný stav potřeboval kvalifikované odborníky. Hlavní ideou studia se stala integrita historie, filozofické a výtvarné vzdělanosti s řemeslně-technologickou dovedností, pojímaná prostřednictvím komunikace s památkou v kontextu současnosti. Střední uměleckoprůmyslová škola poskytuje svým žákům odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním, upevňuje, formuje a rozvíjí jejich hodnotovou orientaci. Základním cílem školy je rozvoj vědomosti, dovednosti, schopnosti, postojů a hodnot, které žáci získali v základním vzdělání. Poskytnout jim kvalitní odborné vzdělání, vytvořit předpoklady pro pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání. Rozvíjet osobnost každého studenta, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Kromě realizace klíčových dovedností vyučující vedou své žáky k trpělivé, soustavné a hodnotné práci a usilují o to, aby žáci byli schopni nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí a kvalitu vykonané práce. Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů v některých oborech, jsou jejich absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Ve vyšších ročnících jsou žáci vedeni k samostatné výtvarné činnosti a zároveň je v nich pěstován individuální tvůrčí přístup. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem. 7

8 Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu budovu má v nájmu, jejím vlastníkem je Město Český Krumlov. Všechny školní budovy jsou v Českém Krumlově. V současné době má škola k dispozici 34 učeben, z toho 26 odborných učeben (kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chemická laboratoř, učebny DVK, truhlářské dílny, ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické pracoviště, grafická pracoviště na oborech, multimediální učebny, pracoviště 3D tisku, apod.). Škola je technicky nadstandardně vybavena. Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola k dispozici 90 PC, 15 MAC, 11 notebooků a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jednotlivých oborů. 90 počítačů je připojeno na internet. Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky jako dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., 3 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici zpětné projektory, přenosné přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky. Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6566 knižními jednotkami, z toho je 180 audiovizuálních nosičů. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu Integrované střední školy v bezprostředním sousedství. V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky České vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO. 8

9 2. Přehled oborů a) aktivní obory ve školním roce 2013/ M/01 ŠVP Užitá malba Klasická malba a nové technologie 82-41M/002 ŠVP Užitá fotografie a média Užitá klasická a digitální fotografie M/03 ŠVP Scénická a výstavní tvorba Scénická, interiérová a výstavní tvorba M/05 ŠVP Grafický design Grafický design M/12 ŠVP ŠVP Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vytváření keramiky Design keramiky a porcelánu Plastická tvorba M/16 ŠVP Kamenosochařství kamenosochařská tvorba Kamenosochařská tvorba 9

10 b) učební plány pro ročník: ŠVP příslušných oborů c) počty studentů k Kamenosochařství 17 Grafický design 61 Scénická a výstavní tvorba 42 Užitá fotografie a média 46 Užitá malba 37 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 22 Celkový počet

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení Vedení školy: Ing. Martin Busta MgA. František Postl Ing. Jana Kotyzová ředitel školy zástupce ředitele školy, statutární zástupce zástupkyně ředitele školy, metodik prevence Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů: Mgr. Jana Dušková Mgr. Hana Cardová Mgr. Ludmila Hošnerová Mgr. Milan Konrád Ing. Jana Kotyzová, školní metodik prevence Mgr. Jan Kubeš Mgr. Jan Rotrekl Vyučující odborných předmětů: Mgr. Stanislava Kabíčková Ing. Jana Kotyzová Josef Musil Mgr. Zuzana Skořepová Mgr. Milena Hajná Vyučující specializovaných odborných předmětů: Grafický design: MgA. Kateřina Zemanová vedoucí oboru Ing. Martin Busta MgA. Radek Doško Marek Borsányi Mgr. Josef Horák PaedDr. Antonín Liška 11

12 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba: MgA. František Postl vedoucí oboru Barbora Bohuslavová MgA. Miroslav Žáčok Scénická, interiérová a výstavní tvorba: Ing. Vratislav Jerhot vedoucí oboru Josef Hanusch Mgr. Kristina Novotná MgA. Tereza Bečvářová Jan Kreml Ing. Arch. Michaela Dvořáková Užitá klasická a digitální fotografie: MgA. Jan Mahr vedoucí oboru MgA. Zdeněk Stolbenko Bohuslava Maříková BcA. Jan Freiberg MgA. Aleš Motejl Bc. Martin Zeman Užitá malba klasická malba a nové technologie: Mgr. ak. mal. Eva Výborná vedoucí oboru Mgr. Jana Pešková Mgr. akad. mal. Michal Rádl Bc. Michal Vavrečka Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu design keramiky a porcelánu: MgA. Marek Dias vedoucí oboru MgA. Jan Bobáň Mgr. Katarína Nováková Technicko-hospodářští pracovníci školy: Jana Konrádová vedoucí ekonomického úseku Romana Kanzlerová sekretariát 12

13 Provozní zaměstnanci školy: Jaroslava Maláková školnice Karel Malák údržba Josef Musil správce počítačové sítě Pavel Božoň správce areálu klášter Ludmila Sikorová uklízečka Petra Vondrovská - uklízečka Pavla Komárková uklízečka Marie Velíšková uklízečka Marie Cajzová uklízečka 13

14 4. Údaje o přijímacím řízení Protokol o průběhu talentových zkoušek a přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Talentové zkoušky pro obory: M/05 Grafický design M/16 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M/03 Scénická a výstavní tvorba scénická, interiérová a výstavní tvorba M/02 Užitá fotografie a média užitá klasická a digitální fotografie M/01 Užitá malba klasická malba a nové technologie M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu design keramiky a porcelánu M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu plastická tvorba Termín konání: 6. ledna 2014/7. ledna 2014 Počet přihlášených: Grafický design 19 Kamenosochařství 2 Scénická a výstavní tvorba 5 Užitá fotografie a média 12 Užitá malba 10 Výtvarné zprac. keramiky design keramiky 0 Výtvarné zprac. keramiky plastická tvorba 0 Celkem 48 Nedostavilo se: Užitá malba 1 Grafický design 1 Užitá fotografie a média 3 Celkem 5 14

15 Přijatí uchazeči: Grafický design 14 Kamenosochařství 2 Scénická a výstavní tvorba 5 Užitá fotografie a média 9 Užitá malba 9 Výtvarné zprac. keramiky design keramiky 0 Výtvarné zprac. keramiky plastická tvorba 0 Celkem 39 Náhradní termín termín konání 20. ledna 2014 Počet přihlášených: Užitá fotografie a média 1 Grafický design 1 Celkem 2 Přijatí uchazeči: Užitá fotografie a média 1 Grafický design 1 Celkem 2 2. kolo talentových zkoušek termín konání 17. února 2014 Počet přihlášených: Scénická a výstavní tvorba 4 Kamenosochařství 2 Celkem 6 Přijatí uchazeči: Scénická a výstavní tvorba 4 Kamenosochařství 2 Celkem 6 15

16 3. kolo talentových zkoušek termín konání 14. května 2014 Počet přihlášených: Kamenosochařství 2 Užitá fotografie a média 3 Užitá malba 1 Celkem 7 Přijatí uchazeči: Kamenosochařství 2 Užitá fotografie a média 3 Užitá malba 1 Celkem 7 Počet přijatých uchazečů celkem: Grafický design 15 Kamenosochařství 6 Scénická a výstavní tvorba 9 Užitá fotografie a média 13 Užitá malba 10 Výtvarné zprac.keramiky design keramiky 0 Výtvarné zprac.keramiky plastická tvorba 0 Celkem 53 Zápisový lístek odevzdalo: Grafický design 11 Kamenosochařství 6 Scénická a výstavní tvorba 4 Užitá fotografie a média 11 Užitá malba 7 Výtvarné zprac.keramiky design keramiky 0 Výtvarné zprac.keramiky plastická tvorba 0 Celkem 39 16

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 2. pololetí 2013/2014 třída počet studentů vyznamenání prospělo neprospělo povoleno opakování 1. A B A B C A B C A B Hodnocení chování za šk. rok 2013/2014: snížený stupeň z chování (2. pololetí) celkově za školu 39 výchovná opatření a) pochvala ředitele školy 22 b) pochvala třídního učitele 26 c) pochvala vedoucího oboru 7 d) důtka ředitele školy 21 e) důtka třídního učitele 60 f) podmíněné vyloučení ze studia 13 17

18 6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek květen červen 2014 počet oprávněných konat písemná konali praktická konali scénická technika užitá malba výtv. zprac. keramiky Grafický designí Užitá fotografie a média ústní konali vyznamenání prospěli neprospěli opravná povolena opravná konali září opravná prospěli září září 2014 počet oprávněných konat scénická technika užitá malba výtv. zprac. keramiky kamenosochařství kamenosochařství Grafický designí Užitá fotografie a média celá zkouška opravná konali vyznamenání prospěli neprospěli opravná povolena náhradní termín jaro 2015 jaro 2015 jaro 2015 jaro 2015 jaro 2015 jaro

19 7. Prevence sociálně patologických jevů PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Ve školním roce 2013/14 probíhal v naší škole celoroční komplexní program prevence rizikového chování. Tímto programem se škola snaží seznámit žáky s důsledky rizikového chování a nabídnout alternativní možnosti bez negativních důsledků. Komplexní preventivní program se zaměřuje hlavně na tyto oblasti: Zdraví žáků (drogová tématika, závislosti, aktivní odpočinek, zdravý životní styl, ) Studium (záškoláctví, motivace ke studiu, učení, ) Osobní rozvoj (poznávání sebe sama, posilování sebevědomí, ujasňování si vlastních hodnot a cílů, ) Sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, ) Šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie atp. Program začal na začátku školního roku v prvních ročnících adaptačními kurzy. Ty probíhají formou her a aktivit zážitkového charakteru, během nichž se žáci v nově vzniklém kolektivu seznamují a seznámí se také se školním metodikem prevence a s třídním učitelem. Některé aktivity se zaměřují na komunikaci a řešení konfliktů. Tím se ve třídě vytváří pozitivní atmosféra a vzniká pocit vzájemné důvěry a bezpečí, čímž se snižuje pravděpodobnost výskytu rizikového chování. V průběhu školního roku pokračoval komponovaný program dalšími aktivitami zaměřenými na různé projevy rizikového chování a problémy, ke kterým může v průběhu studia na naší škole docházet. V prvním ročníku proběhl zážitkový program Umíš se učit?, který žákům pomohl zprostředkovat různé formy učení vhodné pro konkrétní typ osobnosti a interaktivní beseda Škola a já o motivaci ke studiu a k minimalizaci záškoláctví. Další preventivní aktivity se zaměřovaly na rozvoj osobnosti (Jaký jsem) a socializační dovednosti, jako jsou efektivní způsoby komunikace a posilování prosociálního chování (Naše třída) a mapování vztahů ve třídě. 19

20 Vzhledem k četnosti výskytu kyberšikany absolvovali žáci druhých ročníků interaktivní besedu na téma kyberšikana. Součástí komplexního programu byly také anonymní dotazníky, které mapují rizikové chování žáků a slouží jako podklad pro tvorbu minimálního preventivního programu školním metodikem prevence. Preventivní program je navázán na školní vzdělávací program a některé aktivity jsou součástí výuky. V prvních ročnících v rámci předmětu Základy ekologie žáci připravují referáty a diskutují o zdravém životním stylu, v předmětu Chemie o zdravé výživě. V rámci Občanské výchovy byla do programu ve spolupráci s o. s. Paventia v Českém Krumlově zařazena interaktivní beseda pro druhé a třetí ročníky na téma Rasismus a xenofobie. Ve třetích ročnících proběhla interaktivní beseda na téma rodičovství a partnerství (LBGT), kterou zrealizovalo o.s. Proud. Ve čtvrtých ročnících byly v rámci komplexního programu v návaznosti na švp předmětu Ekonomika zařazeny dva preventivní bloky. Jeden byl zaměřený na sebehodnocení, druhý blok na nonverbální komunikaci. V závěru školního roku se konají v jednotlivých třídách výlety, které doplňují komplexní program. Posilují pozitivní klima ve třídě a třídní učitelé je mohou v případě potřeby využít k řešení konkrétních problémů ve třídě. 20

21 8. Environmentální aktivity Environmentální výchovou jsou studenti vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. Environmentální výchova se věnuje základním podmínkám života, ekosystémům a vztahu člověka k prostředí a souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí. V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu a zasahuje do různých předmětů, jako například do tělesné výchovy, chemie, fyziky apod. Společným cílem je poznání přírody a jejich zákonitostí ve spojení s produkční činností člověka, výchova odpovědného a uvědomělého postoje k životnímu prostředí, což se stává předpokladem šetrného ekologického chování vzhledem k životnímu prostředí. Zejména v moderní společnosti velmi častá témata ať je to zdravý životní styl, civilizační choroby, globální oteplování planety, recyklování odpadu nebo obnovitelné zdroje energie. Značná pozornost je pak věnována formě výchovné, kde se studenti aktivně účastní činností zaměřených na ochranu životního prostředí a to jak v rámci vyučování, tak i ve volném čase s cílem seznámit se s ekologickými problémy, vybudovat snahu podílet se na jejich řešení. Snahou je vychovat ekologicky šetrného spotřebitele a člověka zodpovědného a kultivovaného. Nedílnou součástí je pohyb v přírodě, budování vztahu k přírodě a ke sportu. Před školou a uvnitř školy jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad a žáci jsou důsledně vedeni k jejich používání. K tématu RECYKLACE žáci 1. ročníku dělali plakátky, další prací se studenti vyjadřují na téma ZTLUM, VYPNI, RECYKLUJ, A CHOĎ. Na jaře pak kreslili obrázek na téma EKOFÓR. Vybrané práce jsou vystaveny v prostorách školy. Začátkem školního roku se studenti 1. ročníku všech oborů zúčastnili procházky na Křížovou horu, kde se mohli seznámit s krásným pohledem na město Český Krumlov. Dále zde probíhaly různé seznamovací soutěže, aby se žáci rychleji poznali. V září tito studenti také absolvovali výlet do Českých Budějovic, prohlédnout si historické kouty a krásy rozlehlého rovinatého města. Na začátku druhého pololetí se někteří studenti prvního ročníku, doplněni několika studenty z vyšších ročníků zúčastnili zimního výcvikového kurzu. Zde se mohli studenti naučit nebo zdokonalovat v lyžování příp. jízdy na snowboardu. Součástí byla i horská turistika, s prohlídkou krás zimní krajiny. Letos se 21

22 opět vyrazilo do nedalekých Alp, tentokrát na Mölltalský ledovec. Ubytování bylo zajištěno v apartmánech ve vesničce Flattach ležící v Mölltalském údolí u příjezdové cesty na ledovec, 8 km vzdálené od Gletscher Expresu. Ledovec Mölltal je nedoceněný ledovec s celoročním provozem nacházející se v nadmořské výšce m. n. m. Mölltal má výhodnou polohu na jižní straně hlavního alpského hřebene, čímž zaručuje garanci lepšího počasí než na severní straně. S blížícím se koncem školního se uskutečnil tradiční letní výcvikový kurz. Týden strávený v přírodě za účelem pobytu na čerstvém vzduchu a sportovní aktivní rekreace. Na programu byla pěší a vodní turistika, paintball, návštěva lanového centra, sportovní a společenské soutěže. Na jednodenní pěší túru se studenti vydali na nedalekou zříceninu Vítkův Hrádek. Za krásného počasí jsou odtud vidět zasněžené vrcholky Alp a celá lipenská vodní nádrž. Součástí vodní turistiky bylo splutí části horního toku Vltavy a to nezpoplatněnou část z Pěkné do Nové Pece. V týdnu před vysvědčením se studenti jedné třídy prvního ročníku a jedné třídy z druhého ročníku zúčastnili jednodenního výletu, jehož cílem bylo splutí spodní části Vltavy. Pro zpestření a díky krásnému počasí si cestu protáhli přes město, statečně spluli všechny jezy a cestu ukončili až v kempu za městem. 22

23 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů Ve sledovaném období se v rámci DVPP zúčastnil IT koordinátor konference ICT ve školství a zástupkyně ředitele školy absolvovala specializační kurz výchovného poradenství organizovaného Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Dále v zájmu zvyšování odbornosti jednotlivých učitelů odborných předmětů zajišťujeme na každý obor předplatné uměleckých časopisů, např. Ateliér, Designová tvorba, Loutkář, FONT Další růst Vaší firmy? Co třeba design? Účast pedagogů na workshopu Jana Čtvrtníka, který pracuje pro řadu významných evropských společností a je držitelem české ceny Průmyslový designér roku Radek Doško, Kateřina Zemanová. VŘR ASDČR (dříve SSČR) ve spolupráci se Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (dříve SZSR) a mezinárodní organizací FESPA pořádal ve dnech pracovní seminář zaměřený na serigrafii. Čtyřdenní setkání se uskuteční v grafických dílnách SUŠ grafické a VOŠ grafické Jihlava. Účast MgA. Kateřiny Zemanové. Vybraní pedagogové se zúčastnili školení hodnotitelů a zadavatelů maturitních zkoušek. Pedagogové, kteří nesplňovali požadavky na profesní kvalifikaci, si doplnili vzdělání na NIDV v Českých Budějovicích. Přednáška O závislosti pro pedagogy školy v prostorách Psychiatrické léčebny Červený Dvůr. 23

24 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti A. Výstavy prezentace školy B. Účast studentů v soutěžích C. Zahraniční aktivity D. Spolupráce školy s dalšími organizacemi E. Další akce nad rámec výuky F. Exkurze a vzdělávací aktivity G. Aktivity jednotlivých oborů H. Sportovní aktivity A. Výstavy prezentace školy VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013/ , SYNAGOGA V prostorách synagogy v Českém Krumlově byly veřejně vystaveny maturitní práce všech oborů školy. 24

25 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ, , 16:00, Synagoga Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Z iniciativy neúnavné propagátorky fotografie paní Bohuslavy Maříkové a za laskavé podpory Jihočeské vědecké knihovny vznikl v roce 2013 zajímavý výstavní projekt. Vždy ve dvouměsíčních cyklech byly vystaveny v prostorech Vědecké knihovny soubory prací, grafik a fotografií jednotlivých oborů. např. prosinec, leden obor Užitá malba a nové technologie Za dveřmi, práce na papírech. FIGURA 13 Figura 13 je výtvarná soutěž pro studenty středních uměleckých škol, kterou již osmým rokem vyhlašuje SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Původním záměrem při vzniku této soutěže bylo umožnit konfrontaci prací studentů středních uměleckých škol v rámci České republiky. Soutěž získala záhy mezinárodní charakter. V minulosti se účastnily rovněž výtvarné školy ze Španělska a Slovenska. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: 1. kresba postavy, 2. malba postavy, 3. portrét (kresba i malba). Každá škola se může zúčastnit maximálně se šesti pracemi. Práce hodnotí odborná komise složená z pedagogů středních a vysokých uměleckých škol. V letošním roce bude práce hodnotit komise v tomto složení: Akad. mal Šárka Trčková, odborná asistentka ateliéru Grafika 2, AVU Praha Akad. mal. Miluše Poupětová, Vošup Supš Praha 3 Mgr., Akad. mal. Eva Výborná, SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov Do soutěže se letos přihlásilo 16 středních uměleckých škol celkově se 75 pracemi, z toho v kategorii: kresba postavy: 34 prací malba postavy: 8 prací por- mezinárodní soutěž ve figurální kresbě středních uměleckých škol vernisáž výstavy 21/10/2013 trét: 33 prací. Výstava vybraných prací soutěže Figura 13 v 15 hodin proběhla v prostorách minoritského kláštera, Latrán 50 v Českém Krumlově, kde ji měla možnost zhlédnout kromě studentů školy i široká veřejnost. F I G U R A 1 3 areál SUPŠ Minoritský klášter Český Krumlov do 25/10/2013 po-čt: 9-16 h, pá: 9-14 h 25

26 Vzdělání a řemeslo Výstaviště České Budějovice V měsíci říjnu prezentovala škola své obory na výstavě Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti, škola zde také spolupořádala výtvarné soutěže. Celostátní soutěž v modelování podle sádrového modelu: 1. místo - Anna Krnínská Celostátní soutěž v kreslení podle modelu: 3. místo Daniela Prokešová, 4. ročník výstava ve výloze V rámci dnů otevřených ateliérů Rakousko Freistadt (Fatima Khaledová- abstrakce) Český Krumlov areál školy V areálu školy v Českém Krumlově se uskutečnila tradiční výstava klauzurních prací. ŘEMESLA V ODRAZU ZRCADEL - MOBILNÍ EXPOZICE Celoškolní výstava v mobilní zrcadlové expozici. Záměrěm projektu Zrcadla na náměstí (Řemesla v odrazu zrcadel) je představit expozici se zrcadly včetně bludiště a uměleckými výrobky, které jsou zabudovány v mobilních buňkách. B. Účast studentů v soutěžích Figura místo Vojtěch Vlček v kategorii Portrét čestné uznání Daniela Prokešová v kategorii Portrét 26

27 Oskar 2013 Bienále malby Ostrava Studenti oboru Užitá malba se zúčastnili mezinárodního soutěžního malířského Bienále Oskar 2013, které pořádá SUŠ Ostrava. Bienále se zúčastnilo 15 škol z Čech, Polska a Ukrajiny. Každá škola se mohla zúčastnit maximálně s 5 pracemi. Kategorie Figurální kompozice, Krajina, Zátiší a Volná kompozice. Studenti oboru Klasická malba a nové technologie získali tato ocenění: Kategorie Krajina: 1. místo Anna Tesařová Kategorie Volné téma: 1. místo Veronika Auerová, 3. místo Fatima Khaledová Kategorie Zátiší: 2. místo Vojtěch Vlček Studenti, kteří se umístili na prvních místech, a jejich vyučující se zúčastnili slavnostního předávání cen a zahájení výstavy v Ostravě v Domě umění (pořad ČT Art rozhovor se studentkou Veronikou Auerovou a s vyučující Evou Výbornou). Mezinárodní soutěž PHOTOFRAME Klaudie Marhounová postup do finálového kola soutěže Photoframe a zastoupení na výstavě Photoframe Praha, Staroměstská radnice (pedagog B. Maříková) Talent Jihočeského kraje za rok 2013 Ocenění Talent Jihočeského kraje za rok 2013 v umělecké kategorii si v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích převzali i naši studenti v kategorii umělecké výtvarné: 1. místo Veronika Auerová, 2. místo Jakub Kössl, 3. místo Daniela Prokešová MLADÝ OBAL TAKE AWAY Mladý obal účast v soutěži Take away (2. roč., 3. roč. GD, SVT) REGION 2014 PLZEŇ účast v soutěži Region 2014 Tvorba plakátu dvojice Sára Šímová, 4. ročník GD/Vít Veit MAL 27

28 Kresebná disciplína: 3. místo Daniela Prokešová, 4. ročník Točířská soutěž v Bechyni účast Jeřábková Helena, Kadlecová Hana 3. místo v soutěži slepý točíř STUDENTSKÝ DESIGN Účast v celostátní soutěži Studentský design Konverzační soutěž z AJ OK (okresní kolo) místo konání: Gymnázium Kaplice Účast dvou studentů naší školy: Simony Hrubé (1. A, obor SCE), Benjamina Jíchy (3. C, obor KAM); obsadili 6. a 7. nepostupové místo. Olympiáda z ČJ OK místo konání: SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově Účast studentky Veroniky Váchové (2. A, obor GD); obsadila 3. postupové místo. KK (krajské kolo) místo konání: SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Veronika Váchová obsadila 6. místo (z dvaceti zúčastněných) C. Zahraniční aktivity LINZ, , část 4. ročníku GD, Marek Borsányi Studenti 4. ročníku grafického designu v rámci praxe navštívili v Linci Festival Ars Electronica. Festival představuje nejnovější trendy v oblasti elektronických médií. Dále navštívili nezávislá média rádio FRO, televize DORF TV, ateliéry lineckých umělců a cizojazyčný veřejný prostor byly dalšími tématy týdenní praxe. Materiál sesbíraný během pobytu (fotografie, kresby, poznámky, tiskoviny) studenti po návratu do školy zpracovávali formou projekce fotografií, obrazového cestovního deníku a plakátu. PÍSMO A ZNAK VE VEŘEJNÉM PROSTORU, tímto tématem studenti 4. ročníku zahájili v 17:00 vernisáží svou výstavu prezentací a prací z Holandska a Linze. Poznávací zájezd do Londýna a střední Anglie Poznávací zájezd do Londýna a střední Anglie podnikla na konci října 28

29 vybraná skupina studentů naší školy společně s žáky SOŠZ a SOU. Studenti měli možnost zhlédnout nejvýznamnější památky nejen Londýna, ale také univerzitních měst Oxford a Cambridge. Poznali také rodiště slavného spisovatele Williama Shakespeara Stratford nad Avonou. Neméně zajímavá byla i návštěva malebného městečka Windsor a jeho dominanty Windsor Castle, jedné z oficiálních residencí britské královské rodiny. Nezapomenutelným zážitkem byl jistě také pohled na monumentální Stonehenge. Studenti si ze Spojeného království odvezli nejen spoustu dojmů a poznatků, ale také chuť do dalšího studia anglického jazyka. Exkurze Holandsko , 4. ročník GD V rámci povinné praxe se část studentů 4. ročníku oboru Grafický design ve dnech zúčastnila exkurze do Holandska. Tento zájezd byl pořádán FaVU VUT v Brně, ve spolupráci s vedoucími oborů Grafický design 1 a 2. Postupně studenti navštívili města Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Delft a Kolín nad Rýnem. Programem tohoto výjezdu bylo navštívit nejen města, tamní muzea a galerie starého i současného umění (Vanabbemuseum, Witte de With, Museum Boijmans van Beuningen, Nederlands Architectuurinstituut, Muzeum knihy Meermanno, Rijksmuseum, Foam, Stedelijk Museum, Van Gogh museum, Kolumba...), ale i grafická studia (Dumbar), samotné grafiky a typografy i umělecké školy (Královská akademie umění, Haag) a charakteristickou místní architekturu. Workshop pro HBLA Linz V termínu od 5. do uspořádala naše škola workshop modelování a černobílé fotografie pro 32 studentů 3. ročníku hornorakouské linec- 29

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015. zpracována dle

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015. zpracována dle Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 zpracována dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. 3 a Vyhlášky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013. zpracována dle

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013. zpracována dle Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zpracována dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. 3 a Vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2014/2015 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracována dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) 10, odst. 3 a Vyhlášky

Více