Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno střed 1.3 Ředitel školy: Mgr. Kateřina Julínková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, školní družina,školní jídelna 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná / neúplná škola 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , ,8 Kapacita ,

2 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Mgr. I. Benešová, H. Lewczyszynová, M.Vaníček 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Škola na míru 370/07 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9 Jiné specializace, zaměření: 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny dle výkazu Z 1701 Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní L 11 ŠJ úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 3 Přepočtení na plně zaměstnané 1, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 88 fyz. 3/ přepoč. 2,5 115 Z činnosti ŠD: 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. / přepoč. Z činnosti ŠK: 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 16,5/ z toho odborně kvalifikovaných 18,2/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 2

3 2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci počet : 6,09/8 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 0 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 3 18 Rodičovská dovolená 0 1 Ženy 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie Cizí jazyky 2 Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 2 Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie 2 Sport, TV, turistika Vých. poradenství, prevence soc.pat.jevů 2 Alternativní pedagogika Přírodní vědy 2 Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO Jiné 11 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 2.0/4 z toho a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický, osobní) 2.0/4 3

4 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání m Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 4 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník nižší ročník/5.ročník 2/7 13/26 Celkem 34 17,6 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 7 Důvody: stěhování Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 5 4

5 Důvody: stěhování 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: ČSSZ, KHS 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: odpovídají požadované nápravě 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 1 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné Další údaje o škole Škola se zapojila do celostátního projektu Ovoce do škol a do projektu Edison. Nadále trvá spolupráce s MěP Brno v rámci výuky Dopravní výchovy Empík a Mladý cyklista. V rámci působení metodika prevence na škole probíhala pravidelná setkání se žáky. V odpoledních hodinách naši žáci rozvíjeli svůj talent a nadání v různorodých zájmových kroužcích sportovních nebo uměleckých. Do volnočasových aktivit se zapojila také ŠD. Na škole tradičně pracuje Školní parlament. Zástupci všech tříd mají možnost se aktivně vyjádřit k životu ve škole, k jejímu chodu z pohledu žáků a k plánovaným školním akcím. Při škole působil také Klub rodičů, který významně podpořil např. Vánoční jarmark, novou celoškolní akci. Pro rozšíření, doplnění a zpestření výuky v rámci dalšího rozvíjení schopností a dovedností žáků škola ve značné míře využívá nabídky vzdělávacích a kulturních akcí v městské části Brno Střed a v dalších městských částech. Škola uspořádala naučné přírodovědné exkurze tentokrát do Luhačovic, Buchlovic a ZOO Lešná, do oblasti Dalešické přehrady. Uskutečnily se i poznávací zájezdy do Londýna a do Paříže. Nově se žáci všech ročníků aktivně podíleli na vytváření školního časopisu Mírák. 5

6 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / / / / / * * / / / / / / Informatika, PC 4 38 Náboženství Přírodní vědy Společenské vědy Sport, TV, turistika Technické vědy Umělecké obory 3 39 Zdravotní, speciální pedagogika Jiné * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 7.0 Zhodnocení a závěr: Ve školním roce 2013/2014 škola splnila stanovené cíle na toto období. Podle ŠVP Škola na míru se učilo ve všech ročnících obou stupňů ZŠ. Další učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi. Plně se využívala nová keramická dílna. Významně se doplnila a rozšířila nabídka knih ve Školní knihovně. Škola má menší počet žáků ve třídách /cca 20 žáků ve třídě/. Žáci se rychleji poznávají a kolektiv třídy se pak lépe stmeluje. Vyučujícím se lépe ve třídách pracuje, žáci mají možnost projevit se ve větší míře, než je tomu ve větších školách. Vztahy mezi vyučujícími navzájem a mezi vyučujícími a žáky jsou velmi úzké a přehledné. To se projevuje na konstruktivní spolupráci s rodiči. Věnujeme se žákům se speciálními učebními potřebami, spolupracujeme i nadále s PPP Zachova, s SPC Štolcova a Kociánka a s dalšími specializovanými ped.psych. poradnami. Snažíme se maximálně vycházet vstříc jejich individuálním nárokům. Na škole pracují i nadále asistenti pedagoga. Aktivity školy zahrnují oblast vzdělávací, výchovnou i společenskou. Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. 6

7 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 Školní a vých. porad. VŠ školní metodik prevence 1 Akreditační kurz ŠMP /4 semestry./ VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: metodická setkání a odborné semináře VP školní metodik prevence: metodická setkání ŠMP s okresní koordinátorkou, školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):nebyly Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): nebyly 8.3 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 3,.4.,5.,6.,7.,8.,9. 11 Vývojové poruchy chování 1.,6., 7., 8.,9. 5 Autismus 2.,5., 8.,9. 4 Kombinované vady 5. 1 Zdravotní postižení 3.,8. 2 Mimořádné nadání Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků celkem 7

8 8