Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk"

Transkript

1 Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním poplatku z ubytovací kapacity. 1/2007 Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 31. kvtna 2007 usneslo vydat dle 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis, a v souladu s 10 písm. d) a 84 písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, tuto obecn závaznou vyhlášku.1/2007: Oddíl I. l. 1- základní ustanovení Obec Pernink vybírá tyto místní poplatky, (dále jen poplatky ): a) poplatek ze ps, b) poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt, c) poplatek za užívání veejného prostranství, d) poplatek ze vstupného, e) poplatek z ubytovací kapacity. l. 2 správa poplatk ízení o poplatcích vykonává Obecní úad Pernink (dále jen správce poplatku) dle zvláštních pedpis. i Oddíl II. Poplatek ze ps (1) Poplatek ze ps platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Pernink. (2) Poplatek se platí ze ps starších 3 msíc. (3) Pi zmn místa trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v pomrné výši, která odpovídá potu i zapoatých kalendáních msíc. l. 2 sazba poplatk (1) Sazba poplatku ze ps iní 100,- K za kalendání rok a jednoho psa chovaného v rodinném domku, 200,- K ron za jednoho psa chovaného v domech se dvma a více bytovými jednotkami a 300,- K ron za každého dalšího psa. l. 3 úlevy a osvobození od poplatk (1) Od poplatku ze ps je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná ii a osoba s tžkým zdravotním postižením, které byl piznán III. stupe mimoádných výhod

2 podle zvláštního právního pedpisu, iii osoba provádjící výcvik ps urených k doprovodu tchto osob, osoba provozující útulek zízený obcí pro ztracené nebo opuštné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní pedpis. iv (2) Nárok na osvobození od poplatku ze ps je držitel povinen prokázat do 15.3 každého roku. (3) Osvobození od poplatku ze ps zaniká, zanikne-li dvod osvobození. l. 4 povinnosti poplatník (1) Držitel psa je povinen podat piznání k poplatku ze ps do 15 dn ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Je rovnž povinen oznámit každou skutenost, která má vliv na výši poplatku ze ps do 15 dn od jejího vzniku. Držitel je také povinen oznámit ve stejné lht i zánik poplatkové povinnosti. Oddíl III. Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt l.1 základní ustanovení (1) Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt platí fyzické osoby, které pechodn a za úplatu pobývají v místech soustedného turistického ruchu za úelem léení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný dvod svého pobytu (poplatník). (2) Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pechodné ubytování poskytla (dále jen ubytovatel); tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ruí. l. 2 oznamovací povinnost (1) Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku zahájení innosti (ubytování) ve lht do 10-ti dn po faktickém zahájení innosti. (2) Pi plnní oznamovací povinnosti je poplatník je povinen sdlit správci poplatku své jméno, píjmení nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo identifikaní íslo. (3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob evidenní knihu, do které zapisuje dobu ubytování, úel pobytu, jméno, píjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlišt v zahranií a íslo obanského prkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenní knihy musí být vedeny pehledn a srozumiteln. Tyto zápisy musí být uspoádány postupn z asového hlediska. Evidenní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údaj v evidenní knize se ídí zvláštním právním pedpisem. v

3 l. 3 sazby poplatku Sazba poplatku za rekreaní pobyt iní 8,- K za osobu a za každý i zapoatý den pobytu, není-li tento dnem píchodu. Poplatku za rekreaní pobyt nepodléhají l. 4 osvobození od poplatku a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s tžkým zdravotním postižením, kterým byl piznán III. stupe mimoádných výhod podle zvláštního právního pedpisu vi a jejich prvodci, b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí pídavky na dti (výchovné) anebo vojáci v základní služb. l. 5 splatnost poplatku (1) Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na úet správce poplatku, pípadn jej odvede v hotovosti v pokladn správce poplatku nejpozdji do 10tého dne následujícího msíce (tvrtletí). Oddíl IV. Poplatek za užívání veejného prostranství (1) Poplatek za užívání veejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veejného prostranství, kterým se rozumí provádní výkopových prací, umístní doasných staveb a zaízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístní stavebních nebo reklamních zaízení, zaízení cirkus, lunapark a jiných obdobných atrakcí, umístní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo poteby tvorby filmových a televizních dl. (2) Veejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna námstí, tržnice, silnice, chodníky, místní komunikace, parky, veejná zele, jakož i další prostory pístupné každému bez omezení. Veejná prostranství pro úely místního poplatku za užívání veejného prostranství, jsou vymezena v píloze.1 vyhlášky. (3) Poplatek za užívání veejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veejné prostranství zpsobem uvedeným v odstavci 1. Užívá-li tutéž ást veejného prostranství nkolik uživatel, odpovídají za zaplacení celého poplatku spolen a nerozdíln. Správce poplatku mže uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich. (4) Poplatek se vybírá poínaje dnem, kdy zaalo užívání veejného prostranství, do dne, kdy toto užívání skoní.

4 l. 2 sazby poplatk Sazba poplatku za každý i zapoatý m 2 a každý i zapoatý den iní: - za použití veejného prostranství k umístní doasných staveb a zaízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- K - za použití veejného prostranství pro provoz lunapark a jiných obdobných atrakcí 25,- K - za použití veejného prostranství k výkopovým pracem, k umístní skládky stavebního materiálu pi stavb obytného domu 10,- K - v ostatních pípadech 10,- K Sazba poplatku za každý rok iní - za použití veejného prostranství k umístní celého reklamního zaízení všeho druhu ,-k. - za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.000,-K l. 3 osvobození od poplatk (1) Poplatek za užívání veejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni uživatelé tohoto prostranství, kteí zde poádají akci bez vstupného nebo jejichž výtžek je uren na charitativní innost a veejn prospšné úely. (2) Poplatku za užívání veejného prostranství spoívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotn postižené. vii l. 4 povinnosti poplatník (1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti za zvláštní užívání veejného prostranství nejpozdji v den vzniku poplatkové povinnosti. (2) Poplatník je povinen sdlit své jméno, píjmení nebo název právnické osoby, bydlišt, sídlo, rodné íslo, identifikaní íslo. l. 5- splatnost poplatk (1) Poplatek za umístní reklamního zaízení, poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa a poplatek za užívání veejného prostranství po dobu kratší než 30 dní je splatný první den tohoto užívání. (2) V ostatních pípadech je splatný do 15 dn ode dne doruení rozhodnutí o vymení poplatku na úet správce. Oddíl V. Poplatek ze vstupného (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o da z pidané hodnoty, je-li v cen vstupného obsažena. Vstupným se pro úely této vyhlášky rozumí penžitá ástka, kterou úastník akce zaplatí za to, že se jí mže zúastnit.

5 (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci poádají. l. 2 osvobození od poplatk Z akcí, jejichž celý výtžek je uren na charitativní a veejn prospšné úely, se poplatek neplatí. l. 3 sazba poplatku Sazba poplatku ze vstupného iní 10 % z úhrnné ástky vybraného vstupného. l. 4 - povinnosti poplatník Poplatník je povinen nejmén 7 dní ped konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potebné ke stanovení místního poplatku ze vstupného, zejména druh akce, jméno (název) poadatele, datum, hodinu a místo konání akce, úel použití výtžku. Na výzvu správce poplatku uvede poplatník dále bydlišt nebo sídlo, rodné íslo, identifikaní íslo. l. 5 splatnost poplatku Poplatek je splatný do deseti dn ode dne uspoádání akce, která poplatku podléhá. Oddíl VI. Poplatek z ubytovací kapacity (1) Pedmtem poplatku z ubytovací kapacity jsou využitá lžka v zaízeních urených k pechodnému ubytování za úplatu. (2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pechodné ubytování poskytla (dále jen poplatník ). l. 2 oznamovací povinnost (1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zahájení innosti (poskytování ubytování) ve lht do 10-ti dn po faktickém zahájení innosti. (2) Pi plnní oznamovací povinnosti je poplatník je povinen sdlit správci poplatku své jméno, píjmení nebo název právnické osoby, bydlišt nebo sídlo, rodné íslo nebo identifikaní íslo. (3) Poplatník je povinen vést písemn evidenní knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, píjmení, adresu trvalého místa pobytu nebo trvalého bydlišt v zahranií a íslo obanského prkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.zápisy do evidenní knihy musí být vedeny pehledn a srozumiteln.tyto zápisy musí být uspoádány postupn z asového hlediska. Evidenní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6

6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údaj v evidenní knize se ídí zvláštním pedpisem. viii l. 3 sazba poplatku Poplatek z ubytovací kapacity iní za každé využité lžko a den 2,- K. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá l. 4 osvobození a) ubytovací kapacita v zaízeních sloužících pro pechodné ubytování student a žák, b) ubytovací kapacita v zaízeních sloužících pro ubytování pracovník fyzických a právnických osob, které tato zaízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaení, a) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeských zaízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zaízení, b) ubytovací kapacita v zaízeních sloužících sociálním a charitativním úelm. l. 5 splatnost poplatku Poplatník provede úhradu poplatku nejpozdji do 10 dn následujícího msíce po skonení tvrtletí na úet správce nebo odvede v hotovosti v pokladn správce. Oddíl VII. Sankce (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vas nebo ve správné výši, vymí obec poplatek platebním výmrem. Vas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) ást mže obec zvýšit až na trojnásobek. (2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné ástky vymit nebo domit do 3 let od konce kalendáního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. (3) Byl-li ped uplynutím této lhty uinn úkon smující k vymení nebo domení poplatku, bží tíletá lhta znovu od konce roku, v nmž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemn uvdomen. Vymit a domit poplatek lze nejpozdji do 10ti let od konce kalendáního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Oddíl VIII. Ustanovení zrušující - Zrušuje se obecn závazná vyhláška obce Pernink o místních poplatcích. 1/2001 ze dne Zrušuje se obecn závazná vyhláška obce Pernink o místním poplatku z ubytovací kapacity. 1/1999 ze dne Zrušuje se obecn závazná vyhláška obce Pernink o místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt. 2/1999 ze dne

7 - Zrušuje se obecn závazná vyhláška obce Pernink ze dne , kterou se mní obecn závazná vyhláška obce Pernink. 1/1999 o místním poplatku z ubytovací kapacity, obecn závazná vyhláška obce Pernink. 2/1999 o místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt a obecn závazná vyhláška obce Pernink o místních poplatcích. 1/2001 Oddíl IX. Úinnost Tato vyhláška byla vyhlášena vyvšením dne 4. ervna 2007 na úední desce a nabývá úinnosti dnem 1. ervence v.r... Jitka Tmová Starostka obce v.r... Jaroslav Novotný místostarosta obce i zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní posledních pedpis ii 2 vyhlášky. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o dchodovém pojištní. iii 86 zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis. iv Nap. zákon. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znní pozdjších pedpis. v zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis vi 86 zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis vii 86 zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis viii zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých pedpism ve znní pozdjších pedpis

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi

Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich Zastupitelstvo obce Hradcovice se na svem zasedani dne 13.11.2008 usneslo vydat a podle ustanoveni 14 odst. 2 zakona c. 565/1990

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r CENTRALIZACE APV OSV cný zámr OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Požadavky na proces centralizace dat OSV... 6 1.2 Definice základních pojm... 6 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA... 8 2.1 edcházející právní úprava DP a NP OSV...

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více