o místních poplatcích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o místních poplatcích"

Transkript

1 Vyvšeno: Sejmuto: Obecn závazná vyhláška Msta Jindichv Hradec. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Jindichv Hradec vydalo dne podle ust. 14, odst. 2 zákona.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, v platném znní a v souladu s ust. 10, písm.d) a 84, odst. 2, písm. i) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní, tuto obecn závaznou vyhlášku : ást I. Základní ustanovení (l) Msto Jindichv Hradec vybírá tyto místní poplatky: a) poplatek ze ps, b) poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt, c) poplatek za užívání veejného prostranství, d) poplatek ze vstupného, e) poplatek z ubytovací kapacity, f) poplatek za provozovaný výherní hrací pístroj, g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho pipojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. (2) ízení o poplatcích vykonává mstský úad. Poplatek se platí ze ps starších tí msíc. l.1 ást II. Poplatek ze ps l. 2 Pedmt poplatku l. 3 Poplatník (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území msta. (2) Poplatník je povinen pihlásit psa do evidence na mstském úadu do 15-ti dn ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost. (3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákon o místních poplatcích 1). 1

2 l. 4 Sazby poplatku (1) Poplatek ze psa iní ron: a) v rodinných domech v místních ástech ( tj. Buk, Dbolín, Dolní Radou, Dolní Skrýchov, Horní Žár, Matná, Otín, Políkno, Radouka), v okrajových ástech msta (tj.íslo popisné 167/II, 173/II, 174/II, 180/II, 183/II, 184/II, 259/II, 1204/II, 120/IV, 125/IV, ) a v bytových domech Radouka.p. 107,149,177, Dolní Radou.p. 17,18, Dolní Skrýchov.p.63 a 64 - za prvního psa 100,- K - za druhého a každého dalšího psa 200,- K - za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,starobního, vdovského nebo vdoveckého dchodu, který je jeho jediným zdrojem píjm, anebo poživatel sirotího dchodu 50,- K - za druhého a každého dalšího psa 100,- K b) v rodinných domech v ostatních ástech msta: - za prvního psa 200,- K - za druhého a každého dalšího psa 400,- K - za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dchodu, který je jeho jediným zdrojem píjm, anebo poživatel sirotího dchodu 100,- K - za druhého a každého dalšího psa 200,- K c) v ostatních domech a objektech na celém území msta: - za prvního psa 800,- K - za druhého a každého dalšího psa 1 200,- K - za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dchodu, který je jeho jediným zdrojem píjm, anebo poživatel sirotího dchodu 200,- K - za druhého a každého dalšího psa 300,- K (2) Od poplatku jsou osvobozeny osoby s trvalým pobytem na území msta J.Hradec, které si pevzaly psa ze zaízení msta - útulek pro ztracené nebo opuštné psy - Jindichv Hradec, a to v roce pevzetí a následující 4 roky. l. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti (1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem msíce, který následuje po msíci, ve kterém pes dovršil vk tí msíc. (2) Vznikne-li poplatková povinnost bhem kalendáního roku, platí se poplatek v pomrné výši, která odpovídá potu i zapoatých kalendáních msíc. Zanikne-li poplatková povinnost bhem kalendáního roku, postupuje se obdobn. 2

3 l. 6 Splatnost poplatku Poplatek je splatný: (l) Poplatek je splatný nejpozdji do 31. bezna píslušného kalendáního roku (2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozdji do 15 dn ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla. ást III. Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt l. 7 Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu pechodn pobývají na území msta za úelem léení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný dvod svého pobytu. l. 8 (1) Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro msto poplatek ve výši stanovené touto obecn závaznou vyhláškou, za poplatek ruí a je povinen jej pravideln mstskému úadu vyútovat do l5-ti dn po uplynutí každého pololetí a ve stejném termínu jej odvést na úet mstského úadu. (2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob evidenní knihu, do které zapisuje dobu ubytování, úel pobytu, jméno, píjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlišt v zahranií a íslo obanského prkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenní knihy musí být vedeny pehledn a srozumiteln. Tyto zápisy musí byt uspoádány postupn z asového hlediska. Evidenní knihu ubytovatel uchová po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údaj v evidenní knize se ídí zvláštním právním pedpisem 2). l. 9 Sazba poplatku a jeho splatnost (1) Sazba poplatku iní 15,- K za osobu a každý i zapoatý den pobytu, není-li tento den dnem píchodu. (2) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákon o místních poplatcích 3). (3) Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt platí poplatník pedem za pedpokládanou dobu pobytu. 3

4 ást IV. Poplatek za užívání veejného prostranství l. 10 Poplatek za užívání veejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veejného prostranství, kterým se rozumí provádní výkopových prací,umístní doasných staveb a zaízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístní stavebních nebo reklamních zaízení, zaízení cirkus, lunapark a jiných obdobných atrakcí, umístní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo poteby tvorby filmových a televizních dl. Z akcí poádaných na veejném prostranství, jejichž výtžek je uren na charitativní a veejné prospšné úely, se poplatek neplatí. l. 11 Veejné prostranství (1)Veejným prostranstvím jsou všechna námstí, ulice, tržišt,chodníky, veejná zele,parky a další prostory pístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 4). (2)Vymezení veejného prostranství na území obce, pro úely této obecn závazné vyhlášky je obsahem pílohy. 1 a dále: - podloubí dom na nám.míru /I, p.. 69, 70, 72 - podloubí u p. 585/III a 586/III, p , 4392 Rozdlení obvodu msta Pro úely stanovení poplatku za užívání veejného prostranství se obvod msta rozdluje na ti zóny: a)první zóna: nám. Míru, nám.masarykovo, nám. Balbínovo, ulice Panská, ulice Štítného, ulice Svatojánská, ulice Rybniní,ulice Dobrovského, ulice Komenského, ulice Ržová, ulice Klášterská, ulice Jarošovská po kižovatku s ulicí Kmentovou, ulice Kostelní, ulice Na Hradbách, ulice Školní, ulice Janderova, ulice Na Píkopech, ulice Liliová, Zákostelecké námstí, Husova ulice, ulice Kmentova, ulice Sady, ulice Za Kostelem, Husovy sady, b) druhá zóna: ostatní ulice, námstí, pedmstí a sídlišt, c) tetí zóna : místní ásti. l. 12 Poplatník (1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veejné prostranství zpsobem uvedeným v l. 10 této obecn závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou ást veejného prostranství nkolik poplatník spolen, odpovídají za zaplacení poplatku spolen a nerozdíln. 4

5 (2) Poplatník je povinen oznámit mstskému úadu zvláštní užívání veejného prostranství ped zapoetím vlastního užívání tohoto prostranství, nejpozdji v den vzniku poplatkové povinnosti. l. 13 Sazby poplatku (1) Sazby poplatku v K iní v jednotlivých zónách dle l.11 za každý i zapoatý metr tverení užívaného veejného prostranství a každý i zapoatý den: první druhá tetí zóna zóna zóna a) za provádní výkopových prací m2/den 10,- 7,- 5,- b) za umístní zaízení sloužících pro poskytování prodeje (stánky, prodejní pulty, kiosky,vetn manipulaního prostoru, skládky zboží) - prodej potravin, zeleniny a ovoce m2/den 15,- 10,- 5,- - ostatní zboží m2/den 50,- 30,- 10,- c) za umístní zaízení sloužících pro poskytování prodeje ( pedzahrádky ) na 1 msíc: - zábor až 10 m2 plochy 400,- 300,- 100,- - zábor nad 10 m2 až 15 m2 plochy 600,- 500,- 200,- - zábor nad 15 m2 plochy 800,- 600,- 300,- d) za umístní zaízení sloužících pro poskytování služeb m2/den 10,- 7,- 5,- e) za umístní stavebních zaízení m2/den 10,- 7,- 5,- f) za umístní reklamních zaízení m2/den - penosné reklamní tabule 30,- 14,- 8,- - ostatní reklamní zaízení 50,- 30,- 10,- - vystavování zboží na l msíc: - zábor až 2m2 plochy 300,- 200,- 100,- - zábor nad 2 m2 až 5m2 plochy 500,- 400,- 300,- - zábor nad 5 m2 plochy 800,- 700,- 600,- g) za umístní zaízení cirkus, lunapark a jiných obdobných atrakcí - cirkusy m2/den 10,- 2,- 1,- - lunaparky a jiné obdobné atrakce m2/den 100,- 5,- 2.- h) za umístní skládek (staveb. materiálu, kontejner, uskladnní palivového deva, apod.) m2/den 10,- 7,- 5,- 5

6 i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro jeden osobní automobil na l rok: - bydlící ve vzdálenosti do 300 m vzdušnou arou od parkovacího místa 1 000,- 500,- 300,- - pro ostatní fyzické a právnické osoby 5 000, , ,- j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro jedno vozidlo urené pro silniní dopravu a pepravu na l rok nevymezuje se 5 000, ,- k) za užívání veejného prostranství pro kulturní, sportovní akce m2/den 5,- 2,- 1,- l) za užívání veejného prostranství pro poteby tvorby filmových a televizních dl m2/den 10,- 7,- 5,- (2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákon o místních poplatcích 5) (3) Od poplatku je osvobozeno: a) užívání veejného prostranství ke stavebním úelm na opravu plášt budov, a to po dobu jednoho msíce, b) užívání veejného prostranství za úelem umístní kolostavu, c) užívání veejného prostranství pro poádání sportovních a kulturních akcí ve spolupráci s mstským úadem, d) užívání veejného prostranství za úelem umístní stavebních zaízení, jestliže tato zaízení jsou na veejném prostranství umístna déle než 6 msíc, e) užívání veejného prostranství za umístní reklamních zaízení politických stran, hnutí, koalic a kandidát v dob volební kampan do Parlamentu a zastupitelstev územn samosprávních celk a 2 pracovní dny po jejím skonení. l. 14 Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku (1)Poplatek za užívání veejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství zaalo až do dne,kdy toto užívání skonilo, tedy nap.zaízení bylo odstranno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do pvodního stavu. (2) Poplatek je splatný : a) pi užívání veejného prostranství dle l. 13 odst.1 bod f) ped zahájením užívání veejného prostranství, b) v ostatních pípadech je poplatek splatný v den pevzetí platebního výmru nebo ve lht stanovené platebním výmrem. 6

7 ást V. Poplatek ze vstupného l. 15 Pedmt poplatku a poplatník (1) Pedmtem poplatku je vstupné na kulturní,sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o da z pidané hodnoty, je-li v cen vstupného obsažena. (2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 poádá. l. 16 Sazby poplatku a jeho splatnost (1) Poplatek ze vstupného iní: a) kulturní akce - diskotéky a hudební produkce 15% - poady erotického charakteru a striptýzy 20% - výstavy 10% b) prodejní akce, burzy, aukce 10% c) reklamní akce 15% (2) Poplatek je splatný nejpozdji do l5-ti dn od poádání akce. (3) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákon o místních poplatcích 6). (4) Od poplatku jsou osvobozeny akce: a) vzdlávací, akce pro dti, sportovní akce, sbratelské burzy a galerijní výstavy, b) divadelní a filmová pedstavení, koncerty vážné hudby, poady komorního klubového charakteru, c) akce poádané ve prospch dtí, mládeže, dchodc a invalidních oban, d) akce poádané mstem, státním hradem a zámkem, Muzeem Jindichohradecka. l. 17 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen nejpozdji do sedmi dn ped konáním akce oznámit správci poplatku písemn nebo ústn do protokolu charakter (druh) akce a vstupenky oznaené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem poadatele pedložit ke kontrole a k oznaení. (2) Poplatník je povinen do 15-ti dn po skonení akce podat piznání k poplatku a dále pedložit neprodané vstupenky správci poplatku ke kontrole. (3) Povinnost dle odst. l a odst. 2 nemají poadatelé akcí, které jsou od poplatku osvobozeny dle l.16 odst. (4) písm. a), b), d). 7

8 ást VI. Poplatek z ubytovací kapacity l. 18 Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lžek v zaízeních urených k pechodnému ubytování za úplatu. l. 19 (1) Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pechodné ubytování poskytla. (2) Ubytovatel je povinen vést evidenní knihu obdobn jako v l. 8, odst. 2 této obecn závazné vyhlášky, údaj o úelu pobytu se neuvádí. l. 20 Sazba poplatku a jeho splatnost (1) Sazba poplatku iní 4,- K za každé využité lžko a den. (2) Poplatek je splatný nejpozdji do l5-ti dn po uplynutí každého pololetí, ve stejném termínu je ubytovatel povinen podat mstskému úadu vyútování poplatku. (3) Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákon o místních poplatcích7). ást VII. Poplatek za provozovaný výherní hrací pístroj l.21 Pedmt poplatku Poplatku za provozovaný výherní hrací pístroj podléhá každý povolený hrací pístroj 8). l.22 Poplatník Poplatek za výherní hrací pístroj platí provozovatel. l.23 Ohlašovací povinnost (l) Poplatník je povinen písemn nebo ústn do protokolu oznámit správci poplatku ve lht do 15-ti dn od uvedení výherního hracího pístroje do provozu. Tuto skutenost doloží protokolem9). Stejným zpsobem a ve stejné lht je poplatník povinen oznámit správci poplatku ukonení provozu výherního hracího pístroje. (2) Pi plnní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdlit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IO, ísla út u penžních ústav, na nichž jsou soustedny penžní prostedky z její podnikatelské innosti. 8

9 l.24 Vznik a zánik poplatkové povinnosti (l) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího pístroje do provozu. (2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího pístroje ukonen. l.25 Sazba poplatku (1) Poplatek za každý výherní hrací pístroj na ti msíce iní 5 000,- K. (2) V pípad, že výherní hrací pístroj bude provozovaný po dobu kratší, bude poplatek vymen v pomrné ásti. l.26 Splatnost poplatku Poplatek je splatný do 30 dn po zahájení provozu výherního hracího pístroje. ást VIII. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho pipojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace l.27 Pedmt poplatku Pedmtem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku možností jeho pipojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. l. 28 Poplatník Poplatek platí vlastník stavebního pozemku10), zhodnoceného možností pipojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, který po úinnosti této vyhlášky bude zhodnocen. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjekt, jsou povinny platit poplatek spolen a nerozdíln. l.29 Sazba poplatku Sazba poplatku na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku iní : a) msto vodovod 20,- K/m2 kanalizace 28,- K/m2 b) místní ásti vodovod 16,- K/m2 kanalizace 22,- K/m2 9

10 l.30 Splatnost poplatku Poplatek je splatný : a) nepesáhne-li poplatek ástku ,- K je splatný do 30 dn od vzniku poplatkové povinnosti b) pi poplatkové povinnosti pesahující ástku ,- K je možno ástku rozdlit do dvou stejných splátek, piemž první splátka je splatná v termínu dle písm. a), zbývající ástka je splatná nejpozdji do šesti msíc od vzniku poplatkové povinnosti. ást IX Ustanovení spolená a závrená l.31 Sankce (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vas nebo ve správné výši, vymí obec poplatek platebním výmrem. Vas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) ást mže obec zvýšit až na trojnásobek. Vymené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru 11). (2) Pi porušení stanovených povinností nepenžité povahy mže obecní úad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 12). l.32 (1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkm dnem, kdy nastala skutenost, která podléhá zpoplatnní podle nkterého z poplatk uvedených v l. 1 odst. 1 této obecn závazné vyhlášky, není-li toto obecn závaznou vyhláškou stanoveno jinak. (2) Není-li stanoveno jinak, je daový subjekt povinen mstskému úadu ohlásit písemn nebo ústn do protokolu skutenosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dn od jejich vzniku, ve stejném termínu a stejným zpsobem má za povinnost ohlásit a doložit rovnž skutenosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku, pípadn na jeho osvobození. (3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladn mstského úadu, nebo poštovní poukázkou pípadn bankovním pevodem na úet Msta Jindichv Hradec. (4) K odstranní tvrdosti mže obec na základ žádosti poplatníka poplatek nebo jeho píslušenství zcela nebo ásten prominout. (5) Od placení místních poplatk je osvobozeno Msto Jindichv Hradec a organizace, jejichž zizovatelem nebo zakladatelem je Msto Jindichv Hradec. 10

11 l.33 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecn závazná vyhláška Msta Jindichv Hradec poplatcích..12/2003 o místních l.34 Úinnost Tato obecn závazná vyhláška nabývá úinnosti dne Ing. Karel Matoušek starosta Václav Königsmark místostarosta Alfred Nmec místostarosta Mgr. Jaroslav Kozlovský místostarosta Píloha. l je uložena na odboru finanním MÚ ) 2, odst.2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis 2) 3, odst. 4 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis 3) 3, odst.2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis 4) 34 zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis 5) 4, odst. l, vta druhá zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis 6) 6, odst. l, vta tetí zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis 7) 7, odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis 8) zákon NR. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znní zákona.70/1994 Sb. 9) 5 vyhlášky. 223/1993 Sb., o hracích pístrojích, ve znní pozdjších pedpis 10) zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku a o zmn nkterých zákon (zákon o oceování majetku), ve znní pozdjších pedpis 11) 11 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis 12) zákon. 337/1992 Sb. o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis 11

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. září 2010 rozhodlo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Klatov vydalo na svém zasedání dne 18. 2. 2014 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více