VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

2 CHARAKTERISTIKA občanského sdružení Mama klub Chrudim Mama klub Chrudim je občanské sdružení, které v Chrudimi provozuje mateřské centrum. CO JE MATEŘSKÉ CENTRUM? Mateřské centrum - zřizují matky na mateřské dovolené, podílejí se na jeho provozu, zajišťují program, - je otevřené pro všechny rodinné příslušníky rodin s malými dětmi (tedy i pro otce na rodičovské dovolené, seniory pečující o vnoučata ), bez ohledu na náboženské vyznání, etnické původ či zdravotního postižení, - umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, do které se díky celodenní péči o dítě dostávají, - posiluje mateřskou roli ženy, - pomáhá ženám (rodičům) udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí, - děti jsou zde v přirozeném prostředí vrstevníků a vidí svou matku (rodiče) v jiné roli než v domácnosti, - poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím, - podněcuje zájem o životní prostředí.

3 HISTORIE VZNIKU Na začátku byl nápad, který se probudil v hlavách tří maminek na mateřské dovolené, které se rozhodly založit mateřské centrum, jako místo pro vzájemné setkávání a aktivní odpočinek mladých rodin s možností výměny rad a zkušeností, společného cvičení, kreslení a hlídání dětí. Společně s dalšími příznivci této myšlenky založily občanské sdružení Mama klub. Díky vstřícnému přístupu pracovníků Městského úřadu Chrudim a milé paní ředitelky jedné zdejší mateřské školy se podařilo takové místo najít. Jako vhodný se jevil uvolněný prostor jednoho z oddělení mateřské školy Strojařů Na Rozhledně. Činnost mateřského centra se tedy po nutných úpravách a následném úklidu mohla začít rozvíjet. Od měsíce září 1999 se rozjel zkušební provoz a začaly přípravy na slavnostní zahájení provozu mateřského centra v Chrudimi dne 23. září Den poté, tedy 24. září 1999, již noviny informovaly veřejnost o tom, že v Chrudimi funguje mateřské centrum Mama klub, a že jeho patrony se stali manželé Daniela a Martin Dejdarovi. Ze začátku byl veškerý provoz zajišťován dobrovolnou výpomocí maminek na mateřské dovolené, a to dva dny v týdnu. Postupem času se činnost mateřského centra rozvinula a nabyla intenzity natolik, že bylo nutno rozšířit provozní dobu na čtyři dny v týdnu a přijmout zaměstnance. Od roku 2006 je mateřské centrum otevřeno všech 5 pracovních dnů v týdnu a minimálně 2x měsíčně, ale i častěji jsou programy i v sobotu či neděli. V současnosti, po více než osmi letech činnosti, je chrudimské mateřské centrum nepřehlédnutelnou součástí života města a širokého okolí a stále více rodin i jednotlivců vyhledává a navštěvuje jeho akce. POSLÁNÍ Spokojená maminka radost pro rodinu jistota pro společnost CÍL Cílem občanského sdružení Mama klub je poskytovat moderní zázemí pro volný čas, individuální rozvoj a vzdělávání především mladých rodin s dětmi a budoucích rodičů a ekovýchovně působit na děti předškolního věku.

4 PROJEKTY, KTERÉ PROBÍHALY V ROCE 2007 CESTA ZA SLUNCEM Projekt Cesta za Sluncem je komplexní projekt činnosti Mama klubu a klade si za cíl vytvořit kvalitní a komplexní zázemí pro mladé rodiny, a to už od chvíle, kdy partneři (resp. manželé), začínají plánovat rozrůstání rodiny o své potomky, až do doby, kdy tyto děti poprvé odvedou do školy, nebo i déle. Základní myšlenkou je aktivní prožívání celého tohoto zřejmě nejkrásnějšího období života v přátelské společnosti, kde se schází lidé malí i velcí s podobnými radostmi i starostmi. Probíhá od roku ZDRAVÉ MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ Projekt vznikl v roce 2004 na základě poptávky klientek mateřského centra rozšířením původního projektu MIMI, realizovaného v letech Zajišťuje budoucím matkám v regionu Chrudimska aktivní přípravu na porod a mateřství. Tento projekt obsahuje předporodní kurzy, laktační poradnu, cvičení těhotných žen i maminek s miminky, semináře odborníků z řad lékařů a psychologů a další akce pro těhotné ženy a matky s dětmi. Dále také zapojení do celosvětových akcí, jako např. Světový týden respektu k porodu a Světový týden kojení. Realizován ve spolupráci s Nemocnicí Chrudim. Projekt je realizován kontinuálně od roku 2004 do současnosti. STRÁŽCI ZEMĚ Cílem projektu je seznamovat děti s přírodou, pomoci porozumět jejím zákonitostem a podporovat v nich kladný vztah k okolnímu světu. Projekt je zaměřen na děti, a to již od nejútlejšího věku, ale i na předškoláky a školáky. Těm nejmenším, kteří docházejí do mateřského centra spolu se svými rodiči, je program přizpůsoben jejich vnímání. V ekoprogramech pro nejmenší děti a jejich rodiče se děti učí o běžných jevech a děních v přírodě prostřednictvím pohádek, dramatizací a citovým prožíváním. Jde o cyklus ekologicky zaměřených školiček pro rodiče s dětmi, cyklus školiček s výrobou keramiky a podzimní lampiónový průvod městem s programem Ukládání broučků - a jarní průvod městem Vynášení Morény loučení se zimou, který svou realizací v předchozích letech vytvořil tradici ve městě. Projekt vznikl v roce 2007, ale navazuje na předchozí projekty ekologické výchovy (2003 Ekoškolka, Ohleduplný brouček).

5 OKNO DO SVĚTA Celoroční cyklus Mamaškolek pro děti s rodiči rozvíjející dítě po stránce pohybové, rozumové, hudební i výtvarné, zařazeny jsou i Anglické Mamaškolky (obdobný program s výukou angličtiny). Projekt vznikl v roce 2006 a v akcích pro širokou veřejnost se propojuje s ostatními projekty. Součástí projektu je i příležitostné pořádání MAMAŠKOLEK S CHAMELEÓNEM LEONEM, které zprostředkovávají dětem od cca 2 let a jejich rodičům prostřednictvím přitažlivých témat jiná etnika a kultury. Kromě obdobných cílů jako u Mamaškolek se snaží dětem i rodičům přiblížit jiné světy a naučit je respektu a toleranci k odlišnostem, umožnit pochopit, že každý jsme jiný, ale máme mnoho společného a navzájem se můžeme obohacovat. CVIČENÍ DĚTÍ A RODIČŮ V roce 2007 bylo již dříve pořádané cvičení pro děti a rodiče různého věku uspořádáno do celoročního projektu pořádání cvičení dětí a rodičů, je organizováno pro různé věkové a schopnostní kategorie dětí (cvičení M+M pro maminky po porodu spolu s kojenci, cvičení pro rodiče s batolaty, hrátky s čerty - cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 2,5 let, cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let). Cvičení je přizpůsobeno schopnostem a vnímání dítěte dané věkové kategorie, snaží se rozvíjet a působí na všechny smysly dítěte a zlepšovat fyzickou kondici rodičů. Lekcí se může zúčastňovat společně celá rodina (jeden či oba rodiče spolu s dětmi). Novinkou v tomto projektu jsou ANGLICKÉ ZPÍVÁNKY, což jsou cvičení obohacená o písničky a říkanky v angličtině, mají navíc za cíl rozvíjet hudební schopnosti dětí již od 6 měsíců věku a především vyvíjet pozitivní vztah k cizí řeči (angličtině) a naučit děti již od útlého věku vnímat zvuk cizího jazyka. Brzký počátek učení se cizímu jazyku přináší podstatné zlepšení schopnosti učit se i v pozdějších letech, ale je to i prostředek k poznávání odlišností mezi lidmi. Děti by měly pochopit, že je běžné, že různí lidé mluví a vypadají jinak, ale chtějí říci totéž. Kurzy jsou rozděleny do dvou věkových skupin. Rodiče, kteří se účastní spolu s dětmi si mohou oživovat a rozšiřovat vlastní slovní zásobu. KERAMIKA - SETKÁVÁNÍ NAD HLÍNOU V roce 2007 byly již dříve realizované kurzy keramiky uspořádány do celoročního projektu. Přistupuje zde i cíl podporovat u lidí kladný vztah k přírodě a okolnímu světu prostřednictvím práce s přírodním materiálem. Děti zde vidí rodiče v jiné situaci, mohou tvořit samy nebo s ním, zároveň se však mohou opřít o odbornou pomoc lektora. Při vytváření vlastních výrobků by účastníci měli pochopit proces, během kterého člověk přetváří přírodní materiál (hlínu) do podoby hotového výrobku, zažít pocit uspokojení a úspěchu a naučit se tak vážit si své osoby, lidské práce i darů přírody.

6 CHRUDIM - ZDRAVÉ MĚSTO Mama klub je zapojen do projektu mezinárodní zdravotnické organizace WHO OSN Zdravé město. Tento projekt se zaměřuje na komunitní práci ve městě, spolupráci mezi jednotlivými subjekty, začlenění veřejnosti do života v obci a vytváření zdravého životního stylu. ČINNOST MATEŘSKÉHO CENTRA Činnost Mama klubu tvoří především činnosti vykonávané pravidelně v rámci jednotlivých projektů a další běžné i příležitostné aktivity a možnosti využití volného času rodičů s malými dětmi. Je to například nabídka volné herny, různé poradenství (právní, lékařské, psychologické a jiné poradny), různé tématické přednášky, besedy a semináře, víkendové kurzy, cvičení pro ženy, angličtina pro rodiče, dětské besídky a karnevaly, divadelní představení. Také to jsou aktivity pořádané mimo prostory Mama klubu, jako například společná letní nebo zimní dovolená pro rodiny s dětmi, relaxační pobyty pro ženy, víkendové nebo odpolední výlety pro celé rodiny. Významnou činností je i podíl Mama klubu na projektech města Chrudim, například ke Dni Země, při kampani na třídění odpadů a sběru hliníku (krmení hliníkožrouta), kampaň Na kolo jen s přilbou a další, účast na akcích v regionu, jako je například Bambiriáda. Mama klub Chrudim v roce 2007 uspořádal celkem 495 akcí a na dalších se podílel nebo účastnil. Těchto akcí se účastnilo přes 6000 (6724) účastníků. Průměrně Mama klub pořádal 40 až 60 akcí měsíčně. Proběhlo například 160 cvičení pro rodiče s dětmi, kterých využilo přes 1000 rodin. V průběhu roku docházelo k průběžným změnám v četnosti lekcí pro různé věkové kategorie v závislosti na aktuální poptávce. Dále 65 Mamaškolek, kterých se zúčastnilo průměrně 40 rodin měsíčně, Putování s chameleónem Leonem, 9 ekovýchovných Školiček Strážců Země (90 rodin), 40 lekcí angličtiny pro rodiče - začátečníky, 48 hodin Anglických zpívánek a 12 hodin Anglické Mamaškolky, každý týden probíhaly kurzy keramiky pro rodiče s dětmi i pro samotné rodiče, jednou týdně probíhalo cvičení pro ženy. Kurz Zdravé mateřství a rodičovství 60 seminářů Cvičení pro ženy 38 Cvičení pro rodiče s dětmi 160 Anglické zpívánky 48 Výtvarné dílny 11 Mamaškolka (včetně anglické) 77 Ekoškolka Strážci Země 9

7 Víkendová školička keramiky 14 Keramika pod širým nebem 2 Kurz keramiky pro rodiče s dětmi 6 kurzů (každý 10 lekcí) Odborné přednášky a semináře 16 Právní poradna 3 Laktační poradna 4 Jazykový kurz pro rodiče 1 kurz Karnevaly 2 Den otevřených dveří 2 Výlet 2 Společenský večer 2 Relaxační ozdravný pobyt 3 Mikulášská besídka 1 Vánoční besídka 1 Loučení se zimou vynášení Morény 1 Ukládání broučků - lampiónový průvod 1 Bambiriáda 1 Světový týden respektu k porodu 1 Světový týden kojení Akce řetěz 1 Den otevřených dveří chrudimské porodnice 2 Den otevřených dveří novorozeneckého oddělení 1 PROPAGACE Program Mama klubu je již tradičně nedílnou součástí Vademeca chrudimské kultury, což je měsíční přehled akcí konaných v Chrudimi a okolí. Tento program je přílohou Chrudimského zpravodaje, což je měsíčník, který dostávají všichni obyvatelé Chrudimi a přilehlých Slatiňan zdarma do poštovních schránek, dále na objednání a je k dispozici v informačním centru v Chrudimi. Dále také tiskneme vlastní informační letáčky, které jsou vyvěšovány především v ordinacích dětských lékařů, gynekologů a v mateřských školách v Chrudimi a okolí, v Domech s pečovatelskou službou v Chrudimi, v Ústavu pro mentálně postiženou mládež Jitřenka a jinde. Některé akce jsou propagovány také v regionálním tisku (Noviny Chrudimska) a rozhlase (především ČR Pardubice), kde se objevují i reakce na akce již proběhlé. Kompletní přehled o činnosti, program a výroční zprávy jsou také k dispozici na webových stránkách

8 STRUKTURA ORGANIZACE V roce 2007 mělo občanské sdružení Mama klub 25 členek. Chod sdružení řídí sedmičlenná rada a tříčlenný výkonný tým: Mgr. Soňa Tomková (koordinátorka) Mgr. Radka Vodičková (koordinátorka) Bc. Markéta Kynclová (koordinátorka). Patroni Mama klubu: Daniela a Martin Dejdarovi Mama klub je členem Sítě mateřských center v ČR a zároveň mezinárodní sítě MINE, Laktační ligy Praha, Sítě mateřských škol podporujících enviromentální výchovu. Mama klub je zapojen do projektu Chrudim Zdravé město. VZTAH K VEŘEJNOSTI Občanské sdružení Mama klub Chrudim je otevřen široké veřejnosti, některé akce jsou určeny klientům dle věkových, zájmových či profesních skupin. Naší snahou je i integrace zdravotně postižených občanů, zejména dětí a mládeže. SPOLUPRÁCE S PARTNERY Mama klub spolupracuje s neziskovými organizacemi i státními zařízeními podobného zaměření, jako například: Ekocentrum Paleta Pardubice Občanské sdružení Altus Centrum ekologické výchovy Zelený dům Novorozenecké oddělení Nemocnice Chrudim Mateřská centra v Pardubickém kraji i jinde Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim Dětský pěvecký sbor Klíček Divadelní spolek J.N. Štěpánka Dětský divadelní soubor při DDM Chrudim Místní mateřské školy Mama klub navazuje na dlouholetou spolupráci s lektory výtvarných činností, jazykových a pohybových kurzů, se specialisty v oboru těhotenství a mateřství, pedagogiky, psychologie, atd.

9 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Příjmy celkem ,00 Z vlastní činnosti ,00 Dotace celkem ,00 - Město Chrudim ,00 - Kraj ,00 - Stát ,00 - Ostatní ,00 Ostatní příjmy 2.888,00 Výdaje celkem ,00 Provoz celkem ,00 - Elektrická energie - - Plyn - - Voda - - Teplo - - Nájem telefon ,00 Mzdové výdaje ,00 Počet zaměstnanců celkem 15 - stálý pracovní poměr 2 - ostatní 13 Ostatní výdaje ,00 Zisk ,00 PODĚKOVÁNÍ Poděkování patří našim spolupracovníkům lékařům, sestřičkám, výtvarným a jiným lektorům a dalším odborníkům za jejich často nezištnou pomoc, Patronům Daniele a Martinovi Dejdarovým, Městskému úřadu Chrudim, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Ministerstvu práce a sociálních věcí Nadaci VIA Procter & Gamble, za jejich přízeň a finanční podporu a všem našim partnerům za dobrou spolupráci. Děkujeme také všem maminkám a drobným dárcům, kteří se přičinili o zdárný chod a rozvoj mateřského centra v roce 2005.

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku. Christian Morgenstern Aby vybrala nejlepšího otce svým dětem, má žena znát, v čem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost.

... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za období srpen 2006 srpen 2007 ... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. Asi už vím, kde se berou děti. Četla jsem nabídky cestovních kanceláří každý druhý let: DÍTĚ ZDARMA! dobrovolnice Stáňa PŘEDSTAVUJEME SE Slavnostní

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 775 423 321 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz

Více

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. OBSAH 2014 PREAMBULE... 2 1. ORGANIZAČNÍ

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RC Domeček o.s., Flesarova 49, 503 46 Třebechovice pod Orebem, rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH SLOVO ÚVODEM..................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE............................................

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7.

Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7. Obsah 1. Úvodní slovo, poděkování 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok 2011 9. Spolupráce 2 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. Dos est magna parentum virtus./ Velkým věnem je ctnost rodičů. Horatius Od starověku až po současnosti bylo provedeno mnoho pokusů o přesunutí

Více

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO 0 Výroční zpráva o činnosti j 2 0 0 8 v Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO s OBSAH Slovo úvodem..................................................... 3 Krátké představení Pexesa...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah Úvodní slovo výroční zprávy Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Sdružení maminek Sluníčko Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co je to Centrum pro rodinu... 3 Poslání Sdružení maminek Sluníčko... 4 Historie organizace

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více