S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy"

Transkript

1 S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy ze dne 25. května 2015 o stážích v jednotce požární ochrany

2 11 P O K Y N ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy ze dne 25. května 2015 o stážích v jednotce požární ochrany S cílem dále zkvalitňovat odbornou připravenost členů jednotek sboru dobrovolných hasičů městských částí na území hlavního města Prahy, členů jednotek hasičských záchranných sborů podniků na území hl. m. Prahy a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků na území hl. m. Prahy (dále jen jednotka požární ochrany ) v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a dalších předpisů upravujících zajišťování úkolů v požární ochraně, I. v y d á v á m a) zásady provádění stáží členů jednotek požární ochrany na hasičských stanicích HZS hl. m. Prahy uvedené v příloze č. 1 k tomuto pokynu, b) formulář pro žádost o stáž na hasičských stanicích HZS hl. m. Prahy, uvedený v příloze č. 2 k tomuto pokynu, c) přehled o stážích na hasičských stanicích HZS hl. m. Prahy, uvedený v příloze č. 3 k tomuto pokynu; II. p o v ě ř u j i a) vedoucího oddělení integrovaného záchranného systému, aby určil příslušníka, který bude stáže na hasičských stanicích organizovat, b) velitele čet vyplněním údajů ve formuláři žádosti o stáž a jeho zasláním na oddělení integrovaného záchranného systému bezprostředně po ukončení stáže; III. u k l á d á m 1. náměstkovi ředitele HZS hl. m. Prahy pro integrovaný záchranný systém a operační řízení a) seznámit s tímto pokynem všechny podřízené příslušníky HZS hl. m. Prahy, b) seznámit s tímto pokynem velitele jednotek požární ochrany na území hl. m. Prahy, 2. velitelům stanic a) vést přehled stáží na své stanici podle přílohy č. 3 k tomuto pokynu, b) na konci každého měsíce zaslat přehled podle písm. a) pracovníkům oddělení integrovaného záchranného systému, případně informaci, že se v kalendářním měsíci na příslušné stanici žádná stáž neuskutečnila, 3. určenému příslušníkovi oddělení integrovaného záchranného systému a) zaslat velitelům stanic seznam městských částí, se kterými má ČR - HZS hl. m. Prahy uzavřenou dohodu o spolupráci, b) vést přehled uskutečněných stáží na stanicích HZS hl. m. Prahy; IV. z r u š u j i

3 organizační pokyn ředitele HZS hl. m. Prahy č. 314/2009 Zkvalitňování odborné přípravy členů jednotek SDH. V. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. Č. j. HSAA /2015 Garantem: NIZS/ODIZ Obdrží: všechna pracoviště HZS hl. m. Prahy plk. Ing. Roman Hlinovský v. r. ředitel HZS hl. m. Prahy

4 Příloha č. 1 k pokynu ředitele HZS hl. m. Prahy č. 11/2015 Zásady provádění stáží členů jednotek požární ochrany na hasičských stanicích HZS hl. m. Prahy 1. Zřizovatel jednotky požární ochrany musí mít uzavřenou dohodu o spolupráci s ČR - HZS hl. m. Prahy. 2. Žádost o stáž s navrhovaným termínem konání stáže a jmenným seznamem členů musí být příslušnému veliteli stanice HZS hl. m. Prahy doručena velitelem jednotky požární ochrany ve lhůtě minimálně dva týdny před zahájením stáže. Ze žádosti bude zřejmé, zda se stáže zúčastní celé družstvo jednotky požární ochrany, nebo její vybraní jednotlivci. 3. Za způsobilost členů jednotky požární ochrany k vykonání stáže zodpovídá velitel příslušné jednotky požární ochrany. 4. Velitel stanice ve spolupráci s příslušným velitelem čety zhodnotí možnosti vykonání stáže v požadovaném termínu a místě. Požadovanou stáž schválí, nebo neschválí, popřípadě po dohodě s velitelem jednotky požární ochrany navrhne náhradní termín konání a ten vyplní do příslušné kolonky v žádosti. Schválený, nebo náhradní termín oznámí em pověřenému příslušníkovi. 5. Při nástupu na stáž musí být veliteli čety ze strany velitele jednotky požární ochrany předloženo písemné prohlášení o skutečnosti, že jmenovaní členové jednotky požární ochrany splňují podmínky zdravotní způsobilosti stanovené nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků; prohlášení o skutečnosti, že jmenovaní členové jednotky požární ochrany splňují odbornou způsobilost pro vybrané funkce a činnosti, prohlášení o skutečnosti, že jmenovaní členové jednotky požární ochrany absolvovali odbornou přípravu v předepsaném rozsahu, sestávající z teoretické přípravy, praktického výcviku a tělesné přípravy. Velitel čety zajistí předání originálů prohlášení pracovníkům oddělení integrovaného záchranného systému, kde je pověřený příslušník založí k příslušné jednotce požární ochrany. 6. Velitel čety provede kontrolu člena jednotky, zda se dostavil na stáž v určeném termínu, kompletně vybaven ochrannými pomůckami pro výjezd v souladu se stejnokrojovým předpisem (přilba, rukavice, zásahová obuv, zásahový oděv, maska Dräger kompatibilní s dýchacími přístroji HZS hl. m. Prahy apod.), obuví na přezutí na stanici a prostředky osobní hygieny; a provede poučení o tom, že člen jednotky nesmí z důvodu bezpečnosti po dobu stáže používat oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není třeba pro činnost na místě zásahu a které mohou být při zásahu poškozeny nebo mohou ohrozit jeho zdraví. 7. Po nástupu na stáž zajistí velitel čety proškolení členů stáže o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v době pobytu na hasičské stanici, při výcviku, výjezdu a při zásahu, ověří rovněž jejich znalost používání dýchací techniky, oboustranně podepsaný záznam o výše uvedeném proškolení je nezbytným předpokladem k zahájení stáže; záznam o provedení školení je součástí žádosti o stáž na stanicích HZS hl. m. Prahy, která je přílohou č. 2 k tomuto pokynu. Po skončení stáže velitel čety zajistí předání originálu pracovníkům oddělení integrovaného záchranného systému. Pověřený příslušník zaeviduje uskutečněnou stáž, počty členů a originál založí do evidence. 8. Velitel čety určí členům stáže místo pro uložení jejich věcí a seznámí je s režimem pobytu

5 na hasičské stanici. 9. Velitel čety členy stáže dále poučí o tom, že po dobu stáže jsou povinni řídit se pokyny a plnit rozkazy příslušných nadřízených velitelů, rovněž jsou povinni dodržovat předpisy o požární ochraně, zejména předpisy upravující činnost při výkonu služby a na místě zásahu, a o skutečnosti, že členové stáží budou vykonávat činnosti pouze s vlastním vybavením, zejména dýchací technikou, které splňuje všechny požadavky příslušných předpisů. Eventuální použití dýchací techniky HZS hl. m. Prahy je možné až po absolvování potřebného výcviku a schválení příslušným velitelem čety. 10. V případě žádosti o vykonání stáže stážistou z jiného kraje, se postupuje obdobně podle tohoto pokynu. Žádost o vykonání stáže schvaluje náměstek ředitele HZS hl. m. pro integrovaný záchranný systém a operační řízení.

6 Příloha č. 2 k pokynu ředitele HZS hl. m. Prahy č. 11/2015 ŽÁDOST O STÁŽ NA HASIČSKYCH STANICÍCH HZS HL. M. PRAHY Vyplní velitel jednotky požární ochrany jednotka: den konání stáže: náhradní termín: stanice HZS hl. m. Prahy, na které stáž proběhne: stáže se zúčastní níže uvedení členové jednotky: odborná způsobilost datum narození NDT obsluhovatel MP podpis Stáže se jednotka zúčastní s touto technikou: Vyplní velitel čety HZS hl. m. Prahy Stáž výše uvedené jednotky v požadovaném termínu schvaluji / neschvaluji. podpis velitele čety Tato žádost zároveň slouží jako záznam o provedeném školení bezpečnosti práce členů hasičské jednotky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Vzal jsem na vědomí skutečnosti vyplývající z požadavků bezpečnosti práce, vykládané látce jsem porozuměl a opatřeními a požadavky bezpečnosti práce se budu řídit. Náplň školení: podle osnov pro školení Způsob ověření znalostí: pohovor Školení provedeno dne: Školení provedl:... Podpis:

7 Příloha č. 3 k pokynu ředitele HZS hl. m. Prahy č. 11/2015 Stáže jednotek požární ochrany na stanici: za měsíc: odborná způsobilost datum narození NDT obsluhovatel MP technika odborná způsobilost datum narození NDT obsluhovatel MP technika odborná způsobilost datum narození NDT obsluhovatel MP technika

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK. 1. Všeobecná ustanovení

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK. 1. Všeobecná ustanovení Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK 1. Všeobecná ustanovení Praktické stáže budou umožněny pouze JSDH s územní působností kategorií JPO II a JPO III. Praktická stáž bude vykonána na územně

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 16. ledna 2013 Částka: 3 OBSAH: Část I. Část II. 3. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 11. února 2013 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. února 2010 Částka: 11 O B S A H : Část I. Část II. 11. Pokyn generálního

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÁ POMŮCKA PRO STAROSTY OBCÍ K PROBLEMATICE ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje odbor IZS Brno 2004 ZŘÍZENÍ A VEDENÍ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOPORUČENÝ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 5. března 2013 Částka: 15 O B S A H : Část I. 15. Pokyn generálního ředitele

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2014 V Praze dne 25. srpna 2014 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43. Pokyn generálního ředitele

Více

ČÁST PRVNÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

ČÁST PRVNÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV Stránka 1 z 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě nesmí být zpřístupněn nebo sdělen jiné osobě mimo rozdělovník bez předchozího písemného souhlasu ředitele ZUŠ Vyškov. Jméno Funkce

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu. Č.j. 28/4 2014

Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu. Č.j. 28/4 2014 Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu Č.j. 28/4 2014 Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace zastoupena Mgr. Jaroslavou Šimkovou

Více