Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory"

Transkript

1 Operační program životní prostředí a jeho možnosti podpory Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka

2 Obsah 1. Rámcová informace o přípravě budoucího programového období Operační program Životní prostředí Další postup přípravy 2

3 Právní a metodický rámec OPŽP Nařízení EU: Obecné nařízení Specifická nařízení (FS, ERDF) Metodické dokumenty EK, zejména: Template pro přípravu OP (draft) Fiše EK Metodické dokumenty MMR, zejména: Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP: Tematické cíle (obecné nařízení) Investiční priority (specifická nařízení)

4 Vnitřní struktura prioritních os Dáno nařízeními Vytváří členský stát v daném rámci Investiční priorita Specifické cíle Indikátory výsledku Aktivity Indikátory výstupu

5 3. verze OPŽP Navrhuje 6 prioritních os programu: PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu PO 5: Energetické úspory PO 6: Technická pomoc V rámci PO je připraveno 19 specifických cílů a 52 aktivit

6 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifické cíle: 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod, efektivní hospodaření s vodními zdroji 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině Aktivity: 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

7 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace vyhovujících čistíren odpadních vod, včetně decentralizovaných řešeni Výstavba a intenzifikace upraven vody a zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod a související výstavba, rekonstrukce a obnova kanalizace pro aglomerace, které dosud nesplňuji podmínky Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištěni městských odpadních vod, a požadavky legislativy a vodoprávních úřadů. Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, státní podniky (Vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy na území vojenských újezdů). 7

8 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod, efektivní hospodaření s vodními zdroji Podpora uplatňovaní postupů v technologii, vedoucích k zamezení vypouštěni prioritních látek z průmyslových bodových zdrojů znečištěni Odstraňovaní příčin nadměrného zatíženi povrchových vod živinami (eutrofizace vod) v ploše povodí Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích z Registru dle Směrnice 2000/60/ES o vodní politice s cílem zlepšit stav vodních útvarů podzemních vod Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní podniky, státní organizace, Česká republika - prostřednictví organizačních složek státu, právnické osoby a fyzické osoby. 8

9 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině Zprůtočnění koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Obnova pramenných oblastí vodních toků Hospodaření se srážkovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině a jejich dalšího využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní podniky, státní organizace, Česká republika - prostřednictví organizačních složek státu, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty i subjekty včetně VVI, fyzické osoby. 9

10 Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření Budovaní, rozšířeni a zkvalitněni informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systemů na lokálni i celostátni úrovni, digitalní povodňové plány. Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní organizace, Česká republika - prostřednictví organizačních složek státu, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty i VVI. 10

11 Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Specifické cíle: 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.2 Snížit emise podílející se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

12 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou: aktivity vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek ze spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech Podporované typy projektů: Výměna spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech Typy příjemců: fyzické osoby nepodnikající 12

13 2.2 Snížit emise podílející se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou: aktivity vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (včetně fungitivních emisí), aktivity vedoucí ke snížení úrovně znečištění, pořízení vozidel na alternativní pohon (kromě biopaliv) a výstavba související infrastruktury. 13

14 Specifický cíl 2.2: Snížit emise podílející se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů vytvořit; mezi podporované typy projektů patři například: Rekonstrukce, modernizace a výměna stacionárních zdrojů; Instalace technologií ke snižování emisí a realizace technických opatření na stacionárních zdrojích; Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobovaní tepelnou energii; Rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu v obcích; Výsadba a regenerace izolační zeleně; Pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací (samosběrné nebo kropicí vozy); Pořízení technických zařízení ke snižování koncentrací částic PM10 a PM2,5 v ovzduší (vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení); Nákup vozidel s pohonem na CNG, LNG, vodík a elektřinu a případně na další alternativní paliva, případně spolu s výstavbou plnicích a dobíjecích stanic jako navazující infrastruktury pro nákup uvedených vozidel. Typy příjemců: Právnické osoby (tj. především uzemní samosprávné celky a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obecně prospěšné společnosti, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, občanská sdružení a církve, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace a fyzické osoby podnikající (OSVČ), provozovatel poskytující veřejné služby na základě smlouvy o veřejném závazku (směrnice Rady EU 2009/33/ES13). 14

15 Specifický cíl 2.2: Snížit emise podílející se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací (samosběrné nebo kropicí vozy); Pořízení technických zařízení ke snižování koncentrací částic PM10 a PM2,5 v ovzduší (vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení); Nákup vozidel s pohonem na CNG, LNG, vodík a elektřinu a případně na další alternativní paliva, případně spolu s výstavbou plnicích a dobíjecích stanic jako navazující infrastruktury pro nákup uvedených vozidel. 15

16 Specifický cíl 2.2: Snížit emise podílející se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Hlavní cílové skupiny: Vlastníci a provozovatelé stacionárních a mobilních zdrojů znečišťovaní ovzduší Cílová území: celá ČR se zaměřením na sídelní útvary (města, obce) Typy příjemců: Právnické osoby (tj. především uzemní samosprávné celky a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obecně prospěšné společnosti, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, občanská sdružení a církve, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace a fyzické osoby podnikající (OSVČ), provozovatel poskytující veřejné služby na základě smlouvy o veřejném závazku (směrnice Rady EU 2009/33/ES13). Forma podpory: dotace 16

17 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země Výstavba a obnova systémů sledovaní kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozonové vrstvy Země včetně související infrastruktury pro správu zpracovaní a hodnocení dat a pro zdokonalování nástrojů pro modelovaní atmosféry a identifikaci zdrojů znečišťovaní ovzduší a zveřejňováni výsledků Typy příjemců: Územní samosprávné celky a jejich svazky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace občanská sdruženi a církve, malé a střední podniky, průmyslové podniky, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, podnikatelské subjekty vlastněné veřejným sektorem. 17

18 Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Specifické cíle: 3.1 Předcházet vzniku odpadů 3.2 Zvýšit podíl materiálového využití odpadů, resp. recyklace na celkovém nakládání s odpady v ČR 3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin 3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady 3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 3.7 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

19 3.1 Předcházet vzniku odpadů Příklady podporovaných projektů: Podpora modernizace výrobních technologií, jejichž výstupem bude výrobek neobsahující nebezpečné látky, nebo výrobek se sníženým obsahem nebezpečných látek, oproti výrobkům vyrobených původní výrobní technologii. Budovaní center pro opětovné použití výrobků na konci životnosti (např. pro elektrozařízení, nábytek, textil, náhradní díly pro automobily). Podpora domácího kompostovaní. Typy příjemců: neziskové organizace, územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, státní podniky, nadace a nadační fondy, organizace zřízené na základě zvláštního zákona 19

20 3.2 Zvýšit podíl materiálového využití odpadů, resp. recyklace na celkovém nakládání s odpady v ČR Příklady podporovaných projektů: Výstavba a modernizace zařízeni pro sběr, tříděni a úpravu odpadů. Doplnění systémů odděleného sběru, skladovaní a manipulace s odpady. Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů. Třídící a dotřiďovali linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu i linky s navazujícími technologiemi. Budování systémů odděleného sběru bioodpadů. Budování kompostáren s využitím kompostu na zemědělské půdě. Obecní/komunitní kompostárny. Budování samostatného sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňskych odpadů. Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti. Vybudování automatizované technologie pro třídění přenosných baterii. Výstavba a modernizace zařízeni pro materiálové využiti odpadů. 20

21 3.2 Zvýšit podíl materiálového využití odpadů, resp. recyklace na celkovém nakládání s odpady v ČR Zařízení na úpravu autovraků a využívaní upotřebených olejů. Zařízení na úpravu elektroodpadů. Rozvoj nových zpracovatelských technologii chemických typů baterii. Zařizení na úpravu nebo využivani ostatnich odpadů. Technologie pro získaní kritických materiálů z odpadů (např. elektroodpadů). Technologie pro zpracovaní stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracovaní stavebního polystyrenu, stavebních prvků z PVC ) Typy příjemců: neziskové organizace, územní samosprávné celky a jejich svazky, občanská sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, státní podniky, nadace a nadační fondy, organizace zřízené na základě zvláštního zákona 21

22 3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin Příklady podporovaných projektů: Budování zařízeni na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO). Zařízení pro termické zpracování kalů. Rekonstrukce zařízeni pro spolu spalovaní odpadů (např. teplárny, elektrárny). Výstavba bioplynových a bio fermentačních stanic pro zpracovaní bioodpadů. Typy příjemců: územní samosprávné celky a jejich svazky, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, státní podniky, organizace zřízené na základě zvláštního zákona. 22

23 3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady Příklady podporovaných projektů: Zařízení pro energetické zpracování zdravotnických odpadů, či jeho modernizace. Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení), či jeho modernizace. Podpora a rozvoj systému sběru, shromažďovaní a skladovaní nebezpečných komunálních odpadů Podpora a rozvoj systému sběru, shromažďovaní a skladovaní zdravotnických odpadů. Budovánií separačních technologií pro plastovy odpad s obsahem POP s s návaznými zpracovatelskými technologiemi, podnikatelské subjekty. Typy příjemců: neziskové organizace, uzemni samosprávné celky a jejich svazky, občanská sdružení a církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, státní podniky, nadace a nadační fondy, organizace zřízené na základě zvláštního zákona. 23

24 3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky Příklady podporovaných projektů: Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech. Rekultivace skládek (technicky nezabezpečených). Typy příjemců: neziskové organizace, uzemní samosprávné celky a jejich svazky, církve, podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, státní podniky, nadace a nadační fondy, organizace zřízené na základě zvláštního zákona, občané. 24

25 3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže Příklady podporovaných projektů: V rámci inventarizace a prioritizace bude pokračovat plnění databáze kontaminovaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evidovaných lokalit. Na základě žádosti, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovaný detailní průzkumy potenciálně kontaminovaných lokalit, u nichž není znám původce znečištěni, a to včetně zpracovaní analýz rizik a hodnoceni prioritizace. Na základě žádosti, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovaný sanační zásahy u nejvážněji kontaminovaných lokalit, u nichž míra kontaminace představuje riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Na základě žádosti, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovaný sanační zásahy (vymístěni) nepovolených skládek, u nichž budou prokázaná rizika pro lidské zdraví či ekosystémy. Jako prioritní budou hodnoceny lokality v ZCHU a Natura Lokality, u nichž nebudou prokázaná rizika pro lidské zdraví a ekosystémy budou moci být řešeny v rámci SC

26 3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže Typy příjemců: Veřejné subjekty, soukromé subjekty (obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, kraje, státní podniky, státní organizace, Česká republika prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace stát, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti a družstva vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, podnikatelské subjekty fyzické osoby, fyzické osoby nepodnikatelé). 26

27 3.7 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení Typy podporovaných projektů: infrastruktura pro institucionální zázemí výzkumu PZH a REACH podpora propojování informačních systémů, tvorba informačních systémů a nástrojů týkající se snižování environmentálních rizik a prevence závažných havárií, výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií Typy příjemců: územní samosprávné celky a jejich svazky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu. 27

28 Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifické cíle: 4.1 Posílit biodiverzitu 4.2 Posílit přirozené funkce krajiny 4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory

29 4.1 Posílit biodiverzitu Podporované typy projektů v těchto oblastech: Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba Zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) Předcházení, minimalizace a náprava škod působených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku Budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy NATURA

30 4.2 Posílit přirozené funkce krajiny Podporované typy projektů v těchto oblastech: Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 30

31 4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Podporované typy projektů v těchto oblastech: Zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně Zajištění vhodných stanovištních podmínek pro existenci původních druhů organismů v sídlech Typy příjemců: vlastníci/spoluvlastníci, správci a nájemci pozemků (v případě opatření na podporu volně žijících organismů i vlastníci/spoluvlastníci, správci a nájemci budov či jiných staveb), zejména obce, příspěvkové organizace a organizační složky obci, fyzické osoby, právnické osoby, příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků atd.) 31

32 4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory Podporované typy projektů v těchto oblastech: Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z Registru svahových nestabilit Sanace a stabilizace objektů úložných míst vyplývající ze "Systému Inventarizace uzavřených a opuštěných úložných míst těžebních odpadů na území ČR a Registru rizikových uzavřených a opuštěných úložných míst 32

33 Prioritní osa 5: Energetické úspory Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u veřejného osvětlení Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou: Snižovaní spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastnosti obvodových konstrukci budov Technologie na využiti odpadního tepla. Další stavební opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov Výměna zdroje tepla v budovach za bezemisní nebo nizkoemisní Snižovaní spotřeby elektrické energie modernizaci či obnovou soustav veřejného osvětlení

34 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u veřejného osvětlení Typy podporovaných projektů: A. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: Zateplení obvodového pláště budovy: venkovní obvodové stěny, střecha, podlaha na terénu a ostatní konstrukce (přilehající k sousedním objektům, strop pod nevytápěnou půdou apod.) Výměna a renovace otvorových vyplní (oken a dveří) Další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšeni kvality vnitřního prostředí (prvky pasivního vytápěni a chlazeni, stíněni apod.) Instalace systému nuceného větraní s rekuperaci odpadního tepla Výměna zdroje tepla pro vytápěni nebo přípravu teple vody využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízeni pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemni plyn a kryjící primárně energeticke potřeby budov, kde jsou umistěny Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teple vody tam, kde není budova zásobovaná dálkovým teplem ze soustavy s vice než 50% podílem obnovitelných zdrojů energie a kde je zajištěno využiti vyrobeného tepla i v létě 34

35 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u veřejného osvětlení Typy příjemců: organizační složky státu, statní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace obcí, příspěvkové organizace krajů, obce, kraje, svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, veřejné a státní vysoké školy, školské právnické osoby, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, jine subjekty sloužící veřejnému zájmu, zejména organizační složky obci, organizační složky krajů, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, státní organizace zřízené zvláštním zákonem. 35

36 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a u veřejného osvětlení Podporovaná budou opatření vedoucí k celkové obnově systému veřejného osvětlení: Výměna kabelů a stožárů v případě, že původní jsou nevyhovující z hlediska jejich technického stavu, rozmístěni nebo potřeb pro osvětlení a jejich výměna bude mít vliv na dosažení úspor elektřiny Výměna světelných zdrojů a svítidel Modernizace systému řízeni veřejného osvětlení (např. spínací hodiny, řidiči systémy umožňující účinou regulaci apod.) Typy příjemců: obce a města, či jimi zřízené nebo založené subjekty, které provozují veřejné osvětlení. 36

37 Rámcový harmonogram OPŽP

38 Děkuji za pozornost Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, Praha 10, tel.: zelená linka

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 6 I ČERVEN 2015 I zdarma I www.opzp.cz Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil projekty vzešlé z LXIV. a LXV. výzvy OPŽP 2007

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA, 30.7. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně a 20.8. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně Obsah Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání Regionální operační program regionu

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Orientační harmonogram výzev Operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Radost zámeckého pána

Radost zámeckého pána Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 9 I ZÁŘÍ 2013 I zdarma I www.opzp.cz V případě implementace chystáme změny s cílem zjednodušení a zefektivnění procesů tak, aby nový dotační

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013)

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Tel.: +420 377

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Duben 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Duben 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Duben 2014 Olomoucký kraj Významné projekty Bezpečnostní prvky na silnicích I., II. a III. třídy, které nejsou součástí a příslušenstvím silnic. Jedná se o budování zpomalovacích

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více