Časopis přerovského děkanátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Březen 2009 Číslo 3 Ročník 15 Úvodník Jáhen Vlastimil Rudolf Rosteme ve víře Hořké Páně umučení Rosteme ve víře Svatý apoštol Pavel a jeho poselství o Kristu Rozhovory S P. Jiřím Kvapilem, řeckokatolickým duchovním Klášter Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Pozvánky na duchovní obnovy Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 15, Březen 2009 Křesťanská školka Církevní památky Kaple Sedmibolestné Panny Marie v H. Moštěnici Jen tak ve stručnosti Světec měsíce Svatá Františka Římská Bůh v mém životě II. Příběhy, které se opravdu staly Pořad velikonočních bohoslužeb a mnoho dalšího

2 Březen v liturgii Bratři a sestry, o letošní sedmé neděli v mezidobí (poslední neděli před popeleční středou) jsme měli možnost slyšet při čtení z Markova evangelia (Mk 2, 1-12) o tom, jak k Ježíši přinesli ochrnutého, jak kvůli tomu, aby se k Ježíši dostali, rozebrali střechu, jak dotčeného spustili dolů. A co na to Ježíš? Když viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Odpouštějí se ti hříchy. Úžasný dar ochrnutému, který mohl získal díky čtyřem lidem, svým nosičům. Ale nestalo by se tak, kdyby Ježíš nechtěl. Ježíš samozřejmě chce, protože to vychází z jeho lásky. Co nám tento úryvek říká dál: že je velmi důležité mít otevřené srdce pro druhé. Být ochotni jim pomoci v nouzi. Tato ochota vytváří společenství a je jeho pevným základem. Úryvek také říká, že máme naslouchat Ježíši. Mít pevnou víru. Mít pevnou víru, to není setrvalý stav. Není to stav neměnný, a to právě kvůli naší povaze, naší slabosti. Máme sklon pochybovat. Hřešíme. Tím svou víru snižujeme. Umenšujeme, ačkoli máme usilovat o opak, protože naše víra má stále růst. Úryvek nám dále také neříká nic o tom, zda se ochrnutý radoval více z odpuštění hříchů (z duchovního uzdravení), nebo z uzdravení tělesného. Zdá se, že se i ostatní přítomní spíše radovali z uzdravení tělesného ( Všichni žasli a velebili Boha ). Uzdravení tělesné je nesporně velmi důležité. Všichni nemocní to nepochybně potvrdí. Je to uzdravení pro život vezdejší. Ale uzdravení duševní (odpuštění hříchů) je uzdravením pro život věčný. Uzdravováním duševním musíme procházet všichni. A právě nyní je nám nabízena šance, jak v tomto uzdravování postupovat. Je nám dána doba postní, abychom dobře zkoumali své nitro, a také, abychom něco obětovali pro Ježíše. Tato doba trvá čtyřicet dní. Zdá se, že je to doba dlouhá, ale délka je pojem relativní. Když nedáme pozor, proteče nám mezi prsty. Tak buďme obezřetní a naložme s ní, tak jak si zaslouží. Vlastimil Rudolf, trvalý jáhen První neděle postní První neděle postní přináší čtení o Ježíšově pokušení na poušti. Preface vyzdvihuje Ježíšův čtyřicetidenní půst, jímž Ježíš tuto dobu pokání posvětil. Preface velebí jeho vítězství nad pokušitelem a děkuje za to, že nám ukázal, jak máme konat pravé pokání, abychom s ním mohli slavit velikonoční vítězství a měli účast na jeho vzkříšení a věčném životě. První postní neděle tak obsahuje poselství o Kristově zápasu (poušť, půst, hlad, pokušení), ale i o jeho vítězství nad protibožskými silami a tušení jeho slávy ( Přišli andělé a sloužili mu.) Druhá neděle postní Když Ježíš svým učedníkům poprvé zvěstoval své utrpení, svou smrt a své vzkříšení, vyvolal tím nesouhlas, zděšení (Mt, 16, 21-23). Na to navázala slova o nutném sebezapření a následování kříže. Proměnění na hoře, o němž slyšíme o druhé postní neděli, je potvrzením toho, že kříž a smrt neznamenají konec, nýbrž průchod ke slávě Sv. Františka Římská Třetí neděle postní Evangelium dnešní neděle přináší zprávu o vyčištění chrámu. Ježíš zde zřetelně poukazuje na svou smrt a vzkříšení. (J 2, 13-15) Sv. Patrik Sv. Cyril Jeruzalémský Slavnost sv. Josefa Čtvrtá neděle postní Tato neděle se podle vstupního zpěvu nazývá také nedělí Laetare, tj. raduj se. Vstupní modlitbu a modlitbu nad dary proniká radost předcházející velikonočním svátkům. V evangeliu dnes nasloucháme rozhovoru Nikodéma s Ježíšem (J 3, 14-21) Pátá neděle postní Pátou nedělí postní začínala dříve doba umučení. Toto označení chtělo vyjádřit, že od této neděle v mešních textech vystupuje více do popředí Kristovo utrpení. Dříve se s touto první nedělí umučení pojil zvyk zahalovat v kostele kříže a obrazy. Důvodem k pozdějšímu zahalování oltáře byla možná sounáležitost věřících s veřejnými kajícníky, kteří byli na začátku postní doby v rámci kajícího rituálu vykázáni z chrámu. Protože si však i ostatní byli vědomi, že jsme hříšníky, jak ukazuje např. i rozšíření obřadu udělování popelce na všechny věřící, měla a chtěla si i celá obec věřících odepřít pohled na oltář, příležitostně se mluvilo i o postu očí. Později se na postní véla (plátna) kreslily obrazy Kristova umučení. Jedno takové postní plátno můžeme vidět i v našem farním kostele. Jaroslav Branžovský Kolegium katolických lékařů v Brně a občanské sdružení Hippokrates pořádají cyklus předníšek TĚŽCE NEMOCNÝ A ETIKA Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci Máme říkat nemocnému pravdu? Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský Těžce nemocný a naděje Přednášky se konají v Centru dětských odborných zdravotnických služeb v Brně na Žerotínově nám. 6 (Bílá poliklinika, VI. poschodí) a začínají vždy v 18 hodin. Strana 2 Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 15, Březen 2009

3 HOŘKÉ PÁNĚ UMUČENÍ (úcta k utrpení Páně v našich dějinách) Posvátná doba postní, do níž jsme vstoupili Popeleční středou, nás vede mimo jiné k rozjímání o utrpení Páně. Proč? Proto, abychom prohloubili svůj vztah k Tomu, který nás miloval a za nás se obětoval (srov. Gal 2,20) a zároveň abychom sestoupili k hlubinám tajemství lidského života, utrpení, smrti... Ne nadarmo jsou mnozí světci zobrazováni s křížem; Kristův kříž je pro nás opravdovou knihou - učebnicí života, školou svatosti, žebříkem do nebe. Proto se v následujících řádcích chceme zastavit nad některými způsoby vnímání a zobrazování skutečnosti utrpení Syna člověka v naší minulosti, a tak snad alespoň částečně přispět k rozšíření podnětů pro svatopostní rozjímání každého z nás. Již od počátku našich křesťanských dějin se setkáváme se znamením kříže, jak to dosvědčují i mnohé archeologické nálezy velkomoravských přívěsků v podobě křížků. Také na přilbě Svatováclavské, která je uchovávána v pokladu pražské katedrály, můžeme spatřit znamení kříže. V této době bývá Kristus zobrazován zpravidla i s odznaky své královské moci (roucho, koruna), jak shlíží s královského trůnu Kříže jako Vítěz nad hříchem a smrtí. Tento románský většinový způsob zobrazení se však v nastupujícím gotickém slohu, zajisté ne bez vlivu sv. Františka a jím vyvolaného hnutí, mění na soucit vzbuzující zpodobení Ukřižovaného, který umírá ve velkých mukách, avšak v pokoji u vědomí splněného poslání. Kromě toho vznikají nádherné obrazy Muže bolesti a v četných Pietách se nezapomíná ani na bolest Jeho Matky nedílné spolupracovnice na díle naší spásy (srov. nový Adam a nová Eva ). Tato vyobrazení mají vést diváka nejen k soucitu, ale především k lásce k Tomu, který byl ochoten sestoupit z trůnu nebeského, stát se jedním z nás ba dokonce naším služebníkem (srov. Pavlův hymnus ve Flp 2,6-11 a evangelní zprávu o mytí nohou apoštolům u Jn 13,1-11), vzít na sebe náš hřích a jako Beránek vedený na porážku (Is 53,7) vystoupit na jiný trůn trůn bolesti, kterým je Kříž. Toto o- sobní setkání s naším Vysvoboditelem nás přímo vede k adoraci Jeho svátostné přítomnosti (časté zobrazování probodeného boku a z něj tryskající Krve je motivem vysloveně eucharistickým), k důvěrnému setkávání s Ním ve sv. přijímání, jak k tomu vedl své posluchače kupř. Milíč z Kroměříže či Matěj z Janova, a posléze k plnému odevzdání se Jemu v bezmezném následování (viz Kempenského Následování Krista). Středověký člověk si byl plně vědom příčiny utrpení Páně: Na tě, milý Jezu Kriste, spadly sú mé viny... A to všechno pro mú vinu byl jsi trýzněn, boží synu... ; zároveň však vidí i důsledek Ježíšovy oběti odpuštění hříchů:... rač mi odpustiti mé nesličné činy a zbav mě hořě pekelného podlé milosrdenstvie tvého... (meditace Ach nastojte na mé hřiechy!, původem ze 14. století). Velmi důležitou roli ve zobrazování pašijových námětů hrála symbolika; kříž někdy býval zobrazován v podobě stromu jako připomínka ráje a zároveň i prvotního hříchu. Krev Kristova mnohdy stéká do skalní rozsedliny pod křížem, aby tak uzdravila celou zemi, ba celé stvoření (= kosmický rozměr Oběti), a zároveň omývá Adamovu lebku. Také z probodeného boku tryská Krev na oči slepého vojína Longina, který je tak uzdraven ze své slepoty fyzické i duchovní (část Longinova kopí patřila k pokladu nejvzácnějších ostatků, shromažďovaných Karlem IV.). Podobně dopadají kapky Krve i na závoj Panny Marie (byl taktéž součástí ostatkové sbírky). Magdalena, obrácená hříšnice podobně jako kdysi na hostině v domě farizeově (srov. Lk, kap. 7) - stále objímá Ježíšovy nohy, popř. utírá svými vlasy, atd. Přehoupneme-li se zhruba přes tři staletí, dostaneme se k dalšímu velkému a výraznému období našich duchovních dějin (i když ani doba předchozí není bez významu), k epoše baroka. Zatímco ve výtvarném umění se nám při zpodobení Kristova utrpení na rozdíl od klidné gotické meditativní atmosféry - odvíjí velkolepé drama, které ani diváka neponechá v klidu, chce i básnické či kazatelské slovo umožnit posluchači, aby se skrze rozjitření citu spojil s dávnými událostmi, zpřítomňovanými liturgií (především oním velkolepým dramatem Nejsvětější Oběti = mše svaté), a tak na nich měl i svou vlastní účast. Krásně to vyjadřuje např. nám všem důvěrně známý A. V. Michna z Otradovic, když v jedné z písní popisuje loučení Krista Pána se svou Matkou (mj. častý barokní motiv): Hle, poslední pohlazení, má matičko, mé lásky budiž znamení, holubičko! Zvedni dřív, než z světa sejdu, tvé očičko! Což k tomu dí, když odejdu, tvé srdýčko? Měj se dobře, má jedinká, kráso světa, poslední bije hodinka, jižť jest veta!... Duši svou otci poručim nebeskému, s tebou matičko se loučím k konci svému. K tvé ochraně stráž andělskou zanechávám, bych vykonal vůli božskou, rád skonávám. (Svatoroční muzika, píseň Poslední rozloučení Syna Božího s Svou nejmilejší Matkou). Také umění kazatelské nezůstává v ničem pozadu za ostatními druhy umění, danými do služeb Pána a Církve katolické, Jím samým před dávnými staletími založené, když popisuje Kristovu rozhodnost ve věcech naší spásy: Tu Pán Ježíš, celý zemdlený, nicméně láskou rozpálený, jak se mu před oči postavil kříž a na ramena kladl, oběma rameny jej objal a takto radostně pozdravil: Zdráv buď, ó výborný kříži! ó dávno vinšované dřevo! Více si tebe vážím nežli všech perel královských. Tys mi dnes ten vítězný vůz, po kterém se já až k Otci nebeskému povezu a za sebou pokolení lidské potáhnu, tys ten zlatý klíč, s kterým já mému služebníku nebeský ráj otevřu, aby zase měl přístup k dřevu života, tys mi nyní místo stupní, po kterých já a za mnou všickni vyvolení vstupovati budou do nebeských paláců, tys mně královský trůn, na kterém já sobě po tuhé bitvě odpočinu, tys mně dávno žádané lůžko, v kterém já sobě po vykonané práci pospím. (Jana Antonína Kelského Na Veliký pátek kázání první ze sbírky Conciones festivales in totius anni festa, vydané 1734). Zároveň se kazatel pln lásky ke Kristu rozplývá již při samotném vyslovení Jeho jména: A mezitím Ježíš... Ach co jménuji, Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 15, Březen 2009 Strana 3

4 Ježíš! Ó nejsvětější jméno! ó nejsladší jméno! ó jméno nebeským duchům rozkošné, pekelným strašlivé!... Ach, co to dím, Ježíš! Ó nejdražší perlo mého vykoupení! ó nebes kráso a ozdobo! ó rozkoš anjelův! Ježíš, všech zarmoucených obveselení, všech opuštěných potěšení... (Kelský, tamtéž). Podobné výlevy citů nejvroucnější lásky k ukřižovanému Spasiteli spatřujeme i u další vzácné osobnosti té doby, muže velké lásky, askese a horlivosti, jezuity P. Antonína Koniáše: On v největších ouzkostech umírá, a nemám já mé tělo s hříchy a s žádostmi ukřižovati? On, jak dlouho živ byl, své nevinné tělo trápil, já mému hříšnému tělu lahoditi, smyslům a vlastní lásce všecko povolovati budu? On s křivdami a bolestmi obtížený mlčí, já který jsem peklo zasloužil, pro špatnou škodu neb křivdu se zlobiti a uši jiných s naříkáním obtěžovati budu? Ne tak, ne tak, o Lásko má! Tebe, z lásky ke mně umírající Vykupiteli, objímám! Já, já ty bolesti, ouzkosti, rány, trápení a smrt, kterou pro mě snášíš, tisíckrát jsem zasloužil. Ó, kdož mi dá, abych spolu s tebou neb místo tebe zemřel?... Ó můj Spasiteli! Miláčku nejmilejší! Přijmi mé srdce a celý život můj, který nežádám jináče dokonati než v tvém milování... (P. Ant. Koniáš SJ: Svaté upamatování na každý den...). Ve staletích následujících po tomto období (kdysi nazývaném dobou temna - někde toto označení přetrvává doposud; posuďte sami, jestli se Vám to, co bylo uvedeno výše, jeví jako obraz temna), zůstává úcta k utrpení Páně jak součástí výtvarného umění (vzpomeňme na známý Myslbekův krucifix, Bílkův kříž v pražské katedrále či Reynkovy grafiky), tak také jako část pokladu lidové kultury (stačí si prohlédnout kromě oficiálních kancionálových postních písní také nejrůznější drobné poutní tisky - letáčky a obrázky, obsahující často prosté, ale zároveň velmi hluboké texty písňové či modlitební, včetně křížových cest; o mnohém vypovídají i lidové zvyky). Pozadu nezůstává ani literatura: např. v roce 1928 vyšel v Kotrbově pražské Cyrillo-Methodějské knihtiskárně sborník Kalvárie (antologie z legend o utrpení Páně), obsahující četné texty lidového i uměleckého původu, včetně známé Nerudovy Balady horské. Je vidět, že v mnohém se můžeme poučit od našich předků: jak zahlédnout v úctě k utrpení Páně věci podstatné pro náš křesťanský život (láska, odevzdání se, následování), s jakými pohnutkami brát na sebe svůj každodenní kříž, a také jak dobře prožít svatopostní dobu: Uvaž, duše, v tuto dobu hrozná muka kříže, k němuž Krista pro tvou zlobu ukrutný hřeb víže; odvrhni hříchu okovy, pro něž Pán tvůj zde mře, ať se ti z lásky Kristovy věčný ráj otevře! (Boží cesta, píseň č. 86: Hořké Páně umučení). jáhen Miroslav Svatý apoštol Pavel a jeho poselství o Kristu Krista chci zvěstovat. On mne má formovat. Přicházet k lidem s jednoznačným poselstvím. Nejenom v reklamách, ale také v politice a Církvi. Kdo si vytváří před lidmi jednoznačnou pozici a vše jednoznačně objasňuje, o tom pak každý ví, o co mu jde, a kam směřuje. I když je to někomu proti srsti, pro mnohé lidi je jednoznačnost a závaznost takovéto srozumitelnosti přece velice ceněná. Takovým mužem, který se snaží pro lidi vše objasnit a jedná přímo, jednoznačně, je svatý Pavel. Neúnavně hlásal všude, kam přišel, evangelium, a tím také poukazoval na zřetelnou pozici, kterou jako dobrý křesťan zastával. Jadrná slova jeho promluv a jeho života jsou vyhraňující a chtějí vyprovokovat. Svatý Pavel píše, že aby poznal Krista a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, bere na sebe podobu jeho smrti. Podobně píše jinde: Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. (Gal 2,19b-20). Neustále opakovaně a při nesčetných příležitostech hlásá Pavel Ježíše Krista a jeho tajemství. Pro své hluboké spojení s Kristem na Něm chápe všechno. To je jeho poselství, které zvěstuje církevním obcím. To je to poselství, které vpisuje do jejich pamětních knih a tvořivě vykládá. Velikost jeho misijních plánů a péče o křesťany se řídí slovy Krista chci zvěstovat, on mne má utvářet. Apoštol Pavel překládá život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista ve stále nových obrazech do konkrétních situací. Význam Pána Ježíše převyšuje vše. K Němu pak mají také všichni lidé nakonec dospět. Ve svém Listu Filipanům popisuje jeden z prvních oslavných chvalozpěvů Církve na Pána Ježíše Krista (srov. Filip 2,5-11). Zde se jednoznačně a jednoduše ukazuje, o jaké poselství Pavlovi jde, když staví Ježíše Krista do středu všeho. Nejprve svatý Pavel mluví o tom, že Ježíš je Bůh a ve všem patří k Bohu. Co nám Ježíš přináší? Pavlova odpověď na tuto otázku je jednoduchá a zřetelná. Ježíš nám přináší Boha. Ježíš Kristus je Bůh. Současně je ale také člověkem, stejně jako my všichni. Ježíš je ovšem bez hříchu. Nic Ho neodlučuje od Boha. Konečně Pavel také otevírá svůj pohled na budoucnost a popisuje význam Ježíše pro svět a vesmír. On je střed a nosný pilíř všeho, takže aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán (srov. Filip 2,10-11), jak to stojí v jeho nádherné modlitbě. Poselství apoštola Pavla je jasné a obrovské. Je vyzývavé a zároveň veřejným vyznáním. U Pavla je jasné, že křesťanům jde především o Ježíše Krista, jehož jméno také nosí. V Ježíši, který je člověkem, je s námi také sám živý Bůh. U svatého Pavla je toto poznání tak silné a výrazné, že sám zažívá velikou touhu po domově. Nejraději už by chtěl být u Krista navždy. Tak také píše v době velké nesnáze. A nakonec prosí všechny věřící, aby žili tak, jak to odpovídá evangeliu Krista (srov. Filip 1,27). Pavel je muž jasných slov a jasných myšlenek. V dnešní době mnoho lidí hledá spolehlivá a jasná poselství, která umožňují žít bez sobectví, egoismu a hledání chamtivého zisku, neboť to začíná mnoho lidí tížit a činí je nešťastnými. Pavel činí pravý opak, když neúnavně hlásá lidem Krista. Pavel svým životem a hlásáním zvěstuje nešťastnému lidstvu, že neznámý Bůh ve svém Synu Ježíši Kristu ukázal světu svoji tvář. Když chceme, můžeme se Jím nechat také přetvářet, jak se nechal i svatý apoštol Pavel. P. Zdeněk Klimeš Strana 4 Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 15, Březen 2009

5 Milí čtenáři, od nového roku slouží v Přerově řeckokatolické svaté liturgie otec Jiří Kvapil z Olomouce. Položili jsme mu několik otázek, které se týkají východního obřadu. Když se řekne v katolickém prostředí řeckokatolická církev nebo východní obřad, někdo trochu tuší, ale řada lidí nemá příliš představu, o co se jedná. Co je to tedy východní obřad? Východní obřad je málo známá záležitost, protože v našem prostředí se děti v náboženství už po řadu generací nedozvídají nic o východním křesťanství, nebo velmi málo. Podle mého soudu je to velmi zvláštní, protože se sice často mluví o sv. Cyrilu a Metoději, kteří k nám přišli a východní obřad přinesli, ale to je tak všechno, co se o tom ví. Většina lidí ví, že přinesli slovanské písmo, ale že přinesli tuto liturgii, nebývá už tak zdůrazňováno. A pak se hlavně neříká, co to východní liturgie je, jak se liší, v čem spočívá. Katolické liturgie v byzantsko slovanském obřadu se konají v kostele sv. Michaela na Šířavě vždy v neděli v 9:00 hodin. Liturgie jsou slouženy v jazyce českém, některé zpěvy jsou však staroslověnsky, protože prozatím k novým překladům nejsou odpovídající nápěvy. Každou první neděli v měsíci je celá liturgie staroslověnsky. V čem podle Vás spočívá hodnota východního obřadu? Nejdříve je třeba říci, kdo jsme. Řeckokatolická církev je katolická církev, která používá k bohoslužbám staroslověnštinu (přesněji církevní slovanštinu). Má svou vlastní organizační strukturu. Hlavou celé církve je Svatý otec, římský biskup, který je nazýván Patriarcha Východu i Západu. Z toho vyplývá, že tvoříme spolu se západními (nebo latinskými) katolíky naprostou jednotu. Současný papež Benedikt XVI. (i jeho předchůdce Jan Pavel II.) zdůrazňuje potřebu většího vzájemného přiblížení obou polovin plic jedné církve. Východní bohoslužba má svůj původ v jeruzalémském obřadu, tedy obřadu prvotní církve. Svatý Basil Veliký podle tohoto obřadu liturgii vytvořil a později sv. Jan Zlatoústý ji zjednodušil, a ta se slouží dodnes. V současné době je tato liturgie přeložena do českého jazyka a postupně se zavádí bohoslužba v češtině. A v čem tedy spočívá hodnota východního obřadu? V zásadě je třeba říci, že není jiná hodnota východního a západního obřadu. Východní spiritualita však více používá symboliky, má hluboký smysl pro tajemství, promlouvá k člověku zpěvem a modlitbami uskutečňovanými v dialogu, zapojuje mysl, zrak i sluch a především usiluje oslovit srdce člověka, tedy celé lidské nitro. A tak si myslím, že východní liturgie, a také spiritualita, má dnešnímu člověku co říci, měl by se dokonce o toto téma sám zajímat, může ho velmi obohatit právě o tu krásu východu. Jak vidíte možnost oživovat odkaz Cyrila a Metoděje právě na Moravě, kde svůj odkaz přinesli? Cest je více, je otázka, kterou se vydat. Všeobecná cesta je v uvědomění, co to vlastně znamenalo, když přišli Cyril a Metoděj a přinesli východní spiritualitu. Nemůžeme říct, jak se tradičně uvádí, že přinesli křesťanství, to není pravda, to už tady zčásti bylo. Oni přinesli především slovanskou liturgii a spiritualitu. Tato liturgie nejen že byla srozumitelná, ale dotýkala se srdcí lidí, a proto jejich dílo dobře zapouštělo kořeny. Bylo to tak účinné, že se to z politických důvodů stalo problematické. Jen pro dokreslení, na Moravě mají lidé sklon používat zdrobněliny (broučku, holoubku, apod.). Ježíš měl podobně blízko k duši dítěte. Například při vzkříšení Jairovy dcery doslovně říká ovečko, vstaň. V slovanském prostředí je odkaz radostné zvěsti předávaný právě skrze srdce celé nitro člověka. Když nakonec byli nástupci sv. Cyrila a Metoděje (biskup Gorazd a jeho spolupracovníci) z Velké Moravy vyhnáni, našli nový domov u Bulharů. Bohatství východního obřadu Bulhary zaujalo. Uvědomovali si tu sílu slovanské liturgie. Cesty tehdy vedly kolem řek, vyhnaní Gorazdovci šli kolem Dunaje. Tam na ně čekaly hlídky a odvedly je do Bulharska. Ochrid se stal duchovním centrem, což je Bulharům ke cti a nám ke škodě. Abychom tedy rozvíjeli východní dědictví, co je podle Vás třeba? Již jsem naznačil, že ta cesta by měla vést k tomu, aby se obnovovala paměť národa. V uvědomění, co to znamenalo, že svatí Cyril s Metodějem přinesli písmo a kulturu, abychom také čerpali z jejich odkazu. V tehdejší době to bylo něco tak převratného, že si to ani nedovedeme představit. V Evropě byla liturgickým jazykem především latina, zčásti řečtina. A potom se na roveň těchto jazyků dostala slovanština. Všichni západní křesťané by si měli být vědomi, že pokud neznají východ, něco jim chybí. Samozřejmě to platí i naopak, zatím je ale zřejmé (i proto, že východních křesťanů je na Moravě málo), že spíše západním křesťanům chybí východní pohled. Za rozhovor děkuje Petr Prinz Postní rekolekce pro katechety na téma Nad myšlenkami apoštola Pavla přednáší otec biskup Mons. Pavel Posád Místo konání: Velehrad poutní dům Stojanov Více info na plakátcích. Centrum pro rodinný život zve na SETKÁNÍ LIDÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH v sobotu od 10:00 do 13:30 hodin do Olomouce, do Sálu arcibiskupské kurie, II. patro, Biskupské nám. 2 Kdo byl apoštol Pavel a v čem může být i dnes aktuální? přednáší Doc. P. Petr Chalupa a PhDr. Marie Klašková Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 15, Březen 2009 Strana 5

6 Milí farníci, přiznám se, že toto je pro mě jeden z nejtěžších příspěvků do Slova pro každého, který jsem kdy psal. Pravděpodobně již víte, že jsem se po Novém roce nevrátil do semináře a přerušil tak svou formaci ke kněžství. Dovolte mi, abych Vám v několika následujících řádcích podal alespoň pár základních informací k tomuto mému rozhodnutí. Do semináře jsem vstupoval po dlouhém rozhodování, s cílem být vysvěcen a působit jako kněz. Snažil jsem se svou formaci prožívat poctivě, upřímně a s otevřeností ke spolubratrům i k Bohu. Z oněch tří a kus roku, které jsem v semináři strávil, byly 2/3 času pro mě velmi přínosné, cítil jsem se spokojený a i přes obvyklé těžkosti se snažil vytrvat. Ovšem v loňském roce jsem začal pociťovat, že můj seminární pobyt možná není tím pravým, tím co mě naplňuje, tím, co poznávám jako správné. Řešil jsem vše se svým duchovním vůdcem, se spirituálem, ale také v kapli na kolenou. Celé letní prázdniny jsem přemýšlel, jestli mám v září opět nastoupit, či nikoliv. Nakonec jsem se rozhodl, že ano, což nyní vnímám jako chybu. Poslední měsíce jsem se v semináři necítil šťastný a silně vnímal, že to není to správné místo, že pokračovat dál ve formaci není tím, co bych chtěl, co shledávám jako správné. Mé vnitřní boje se také odrazily na mém přístupu k řádu a ke školním povinnostem. Proto jsem se, po zralé úvaze a pohovoru s představenými, rozhodl svou formaci ukončit. Poznávám, že mé srdce touží po naplněném vztahu se ženou, že toužím po rodině a po dětech. Ve dvaceti letech bych nad tím možná mávnul rukou, ale když je Vám o deset let víc Milí farníci, snažil jsem se Vám otevřeně a upřímně sdělit své důvody, jež mě vedly k ukončení mé seminární formace. Jsem si vědom toho, že řada z Vás mě po celou dobu studií podporovala, a to i finančně. Chtěl bych Vám všem alespoň takto za Vaši podporu a modlitby poděkovat, často to pro mě bylo jako ono pověstné světýlko ve tmách. Prosím, neste mě i nadále ve svých modlitbách, možná je nyní potřebuji více, než při svém pobytu v semináři. Váš Richard Vysloužil Duchovní obnovy v Karmelu na rok 2009 Pro děvčata od 17 do 30 let Hříšnice v domě Šimonově Lk, 7, Vstříc zmrtvýchvstání Jan 20, Duch prosby a zkroušenosti Mt 20, Maria slyší vzdychání světa Jan 2,1-12 Prosím vezmi si s sebou: Především otevřené srdce Písmo svaté Osobní věci Víkendová setkání začínají v pátek v hod. a končí v neděli ve hod. Děvčata, která mají zájem, prosím o telefonické nebo písemné skontaktování se na adresu: Klášter sester karmelitánek Institut Naší Paní z Karmelu Mariánské nám Zlín-Štípa Víkendy pro seniory v roce 2009 Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají třetí věk svého života. Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohlubování duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i přijetí svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a lektorkami. Termíny a místa konání víkendů: Velehrad 20. až 22. března Svatý Hostýn 22. až 24. května Svatý Hostýn 18. až 20. září Velehrad 23. až 25. října Víkendy pořádá: Centrum pro rodinný život Biskupské náměstí Olomouc telefon: Telefon: Příjezd: Vlakem nebo autobusem do Zlína. Ze Zlína MHD č. 34, 35, 36 nebo z autobusového nádraží stanoviště č. 5 směrem na Držkovou. Pochod pro život - Praha, 28. březen 2009 Mše svatá 28. března 2009 ve 13.00, kostel sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1 Pochod pro život 28. března 2009 ve hod. Vnucená volba není nikdy volbou! Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, Praha 5 Strana 6 Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 15, Březen 2009

7 KLÁŠTER KONGREGACE SESTER NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE III. ŘÁDU SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI V PŘEROVĚ (2. část) ŽIVOT MÍSTNÍ KOMUNITY Obě dívky hned v počátku své činnosti vstoupily do světského III. řádu sv. Františka a začaly žít řeholním životem podle pravidel řádu. Terciářskou profesi složily v roce 1851 Františka Březinová přijala řeholní jméno Hyacinta a Anežka Bezlojová jméno Markéta. Brzy se k nim připojily tři další dívky, jednadvacetiletá sestra Ludmila Františka Hlávková z Dluhonic, třicetiletá sestra Terezie Marie Němcová z Vacenovic a pětadvacetiletá sestra Kapistrána Marie Chlubná z Kněžic. Starost o vedení rodící se přerovské komunity byla svěřena nejprve P. Antonínu Štěpaníkovi a po jeho smrti se veškeré péče ujal tehdejší přerovský farář a děkan P. František Navrátil. Byl to právě P. František Navrátil, který viděl potřebu zřídit v Přerově ústav pro výchovu dívek. Proto se ve vedení komunity odchýlil od původního záměru P. Antonína Štěpaníka, jímž bylo zřízení kontemplativní společnosti s nepatrnou výchovnou činností, a rozhodl se vybudovat v Přerově klášter Školních sester, kterým by časem svěřil všechnu přerovskou dívčí mládež. Jelikož žádná ze sester neměla patřičnou způsobilost k vyučování, ujal se místní podučitel František Lošťák jejich přípravy k učitelské zkoušce. Tu v Olomouci úspěšně složily v roce 1854 sestra Terezie Marie Němcová a sestra Kapistrána Marie Chlubná a téhož roku začaly od 2. října vyučovat první třídu ve farní škole a ve škole na Šířavě za plat 80 zl. Zbývající sestry vyučovaly ručním pracím. PŘIPOJENÍ K MORAVSKÉ TŘEBOVÉ O prázdninách roku 1856 poslal olomoucký světící biskup Rudolf z Thysebaertu sestry Hyacintu Františku Březinovou, Markétu Anežku Bezlojovou a Kapistránu Marii Chlubnou na dva měsíce do Moravské Třebové k tamním Školním sestrám, aby poznaly místní způsob klášterního života. 1. září 1856 se v doprovodu světícího biskupa Rudolfa z Thysebaertu vrátily do Přerova spolu se třemi sestrami. Šlo o sestru Filomenu Haas, která byla ustanovena za místní představenou (tento úřad zastávala až do své smrti 5. března 1857), sestru Hildegardu Zöllner, jež vypomáhala ve škole (stala se nástupkyní sestry Filomeny) a sestru Helenu Sroslíkovou, která vedla kuchyň. Tímto došlo k připojení ke komunitě v Moravské Třebové, kde byl mateřinec kongregace a přerovský dům se stal jeho filiálkou. P. František Navrátil činnost sester popsal následovně: Pětiletým nepřetržitým snažením v udílení vyučování ženským pracím a literním základům, dále jejich neochvějnou zbožností, skromností a obětavostí, avšak ještě důležitěji svým nábožensky mravním způsobem života a svou oddaností svému povolání za nejrůznějších potíží a překážek si tyto členky řádu nezískaly pozornost pouze v obci, ale také si získaly okolí.... Také ze vzdálených německých obcí jsou sem posílány děti, aby se naučily českému jazyku. Protože se toto vyučování dosud koná v místě a soukromě, v omezených učebnách a přeplněných třídách,... tedy si obec přeje, aby byl Chudým Sestrám zbudován vlastní ústav. Na prosbu děkana P. Františka Navrátila přijel 27. května 1857 do Přerova světící biskup Rudolf z Thysebaertu, aby příštího dne v místním farním kostele svatého Vavřince zakladatelky zdejší komunity s. Hyacintu Františku Březinovou a s. Markétu Anežku Bezlojovou oděl do roucha řeholního. STAVBA NOVÉHO KLÁŠTERA Po čase začal být dům na Horním náměstí pro činnost sester nedostačující. Nutnost docházení na vyučování do vzdálené farní školy a do školy na Šířavě, přeplněnost tříd žáky, ale i chození do farního kostela na bohoslužby činily určité potíže. Proto se P. František Navrátil rozhodl uskutečnit svůj dávný záměr a vybudovat pro klášter novou budovu, kde by se též nacházela škola pro veškerou dívčí mládež. STAVBA KLÁŠTERA Městská rada poskytla pro vybudování kláštera parcelu bývalého hřbitova, jenž se rozprostíral kolem filiálního kostela svatého Michaela na předměstí Šířava, finanční částku 2000 zl. a stavivo ze zbytku ohradní zdi bývalého chrámu svatého Marka. Dalšími dárci byli císařovna matka Karolina Augusta, jež darovala 300 zl.; císař Ferdinand 400 zl.; hraběnka Oktavia z Magnisu 450 zl.; ředitelství Severní dráhy 200 zl.; kníže arcibiskup olomoucký 2000 zl., atd. K získání dalších prostředků byla P. Františkem Navrátilem uspořádána loterie. Různé hmotné dary byly s povolením úřadů vylosovány 30. června 1857 a výtěžek věnován na stavbu kláštera. (Na 1000 výher v hodnotě 2000 zl. bylo vydáno 30tis. losů po 20 kr.) Plány na stavbu kláštera vypracovala arcibiskupská stavitelská kancelář. Se samotnou stavbou se započalo 20. dubna 1857, kdy byl slavnostně položen základní kámen. Veškerou stavbu vedl P. Arnošt Vychodil, přičemž zednické práce byly svěřeny mistru staviteli Janu Mrkvovi z Přerova. Následujícího roku byla první část klášterní budovy, přiléhající ke kostelu sv. Michaela, hotova. Současně byla postavena i zídka kolem tzv. dolní zahrady, jež byla pro klášter přikoupena za částku 252 zl. 30 kr. Celkové náklady na stavbu této části kláštera činily zl. 21 kr. Olomoucký kníže arcibiskup Bedřich Fürstenberg a světící biskup Rudolf z Thysebaertu s radostí nad zdařilým dílem přijeli 18. října 1858 do Přerova a osobně nový klášter posvětili, přičemž patrony domu se stali svatá Markéta Marie Alacoque, svatý Michael archanděl a svatý Jan Nepomucký. Následujícího dne se sestry přestěhovaly z Horního náměstí do šířavského kláštera, v němž ve třech větších místnostech v přízemí zřídily třídy. Od 3. listopadu začaly v nové klášterní škole vyučovat dívky, které sem byly převedeny z farní školy a ze staré školy na Šířavě. Protože sestrám neustále přibývalo žákyň, bylo rozhodnuto o dostavbě kláštera. Ta byla postavena v roce Celou stavbu řídil opět P. Arnošt Vychodil. Vynaložená částka činila zl. 99 kr. Díky nové části kláštera mohly sestry rozšířit školu o čtvrtou a pátou třídu. STAVBA OBECNÉ ŠKOLY Pro stále se zvyšující počet žákyň počaly brzy být učební prostory v klášterním domě na Šířavě nedostačující. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy pro obecnou dívčí školu. Za tímto účelem bylo navrženo místo, nacházející se na části volného prostranství mezi klášterem a sousedním domem číslo 757 na ulici Šířava v přilehlé klášterní zahradě, která byla přikoupena ke klášteru 1. června 1866 od Františka Sekery za cenu 300 zl. a jejíž rozloha činila 358 čtverečních sáhů. Základní kámen, do něhož dal stavitel Žák vytesat heslo Pro Boha a vlast, byl posvěcen 9. června 1881 a téhož roku bylo se stavbou započato. Dokončena byla následujícího roku, takže ve školním roce 1882/83 mohla být do této nové budovy přemístěna obecná škola, dosud umístěná v klášterním domě. Náklady na stavbu činily zl. 98 kr. a na stolářské práce zl. 48 kr. Výňatek z práce P. J. Přibyla (Pokračování příště) Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 15, Březen 2009 Strana 7

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V sobotu 23. ledna 2010 se v Městském domě v Přerově konal již tradiční farní ples farností Přerov a Předmostí. Všem organizátorům patří vřelý dík za pěkný zážitek. Únor 2010

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Vzpomínka na arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na místě jeho rodného domku se konala v neděli 30. září u příležitosti oslav 150. výročí posvěcení kostela sv. Františka Serafínského

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008 SVATÁ HORA ČÍSLO 3 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem I. 30 let od požáru Svaté Hory Z výroční schůze Matice Svatohorské Dobrá kniha Arnošt z Pardubic Kázání apoštolského

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 4 duben A. D. 2015, ročník XIV, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství

Více