INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010 Armatury z pohledu legislativy Nový redukční ventil HAWIDO HAWLE při rozsáhlé rekonstrukci v Dobříši

2 Jak to vidí laik Laik, jak tak sleduje vývoj ve světě i v České republice, začíná si uvědomovat, že složité časy teprve přicházejí. Poslouchá a vidí a cítí ve vzduchu cosi, co připomíná klid před bouří. Krize v minulém roce byla totiž bankovní, banky se z toho dostaly snadno různými papírovými triky a na těchto transakcích tratili pouze majitelé velkého množství akcií, a to ještě pouze papírově. Tato forma krize laika netrápí, klidně nakupuje, utrácí a nestará se. Dnes se ale krize začíná projevovat i v denním životě laika. Ale proč? Evropská unie přece nabízí vysoké profinancování investic, náš stát navíc nepatří mezi nejchudší, a přesto máme potíže účelně investovat. Ekonom laik se diví. Asi právě proto, že je laik. Projekty jsou připravené, EU je připravená. Na co čekáme? Na to, až ministerstva, obce či jiný investor naleznou finanční částku na dofinancování, což je mimochodem pouze cca % z celkové hodnoty díla. Proč tato malá procenta nejsou k dispozici, to je otázka pro odborníka, ten to ale veřejně neřekne, a proto si laik tuto situaci vykládá po svém. Peníze nejsou, protože příjmová část státního rozpočtu je menší než výdajová. Tomu laik rozumí, každý zná vlastní peněženku. Pak ale kroutí hlavou, kdo si může dovolit vydat víc, než přijme. V novinách se ze statistik dovídá, že obce hospodaří s příjmy sníženými o 15 % oproti předchozímu roku, protože nebyly vybrané daně, státu peníze rovněž chybí ze stejného důvodu, ale přitom všude se buduje ve velkém, až se hýří; nejen že lidé mají přeplněné košíky v samoobsluhách, popelnice jsou plné potravin, ale i stát pod tlakem nutnosti proinvestovat plánované výdaje staví třeba jen Zlaté cyklostezky, sjezdy z dálnic ke každé obci samostatně Prostě všímavý laik vidí, že se špatně hospodaří na všech úrovních. Že je to škoda, to se ví, ale lépe se vydávají finance na akce s okamžitým efektem než na akce s efektem dlouhodobým. Na druhé straně si však hrajeme na přísná výběrová řízení za účelem snížení ceny, a to někdy s výsledkem pěkně hluboko pod úrovní plánované hodnoty. Zde laik vidí, že není něco v pořádku. Špatný rozpočet? Špatná kalkulace nákladů stavební firmy? Jak pak takové dílo dopadne? Bude spolehlivě sloužit i dalším generacím? Ono se přece v poslední době na dlouhodobý efekt nehledí, v ničem. A tak ve vodárenství se bohužel opravuje pouze to nejnutnější, škrtají se plánované a připravené investice či rekonstrukce, i když se ví, že peníze z EU vbrzku končí a že bude konec všemu. Voda ale poteče, téci musí. Kdo a za jaké peníze bude rekonstruovat? Kde vlastník sítě nalezne ona spočtená 2 % na obnovu? Těžká otázka, žádná odpověď. Jen laik ji zná zaplatí ji on. Buď přímo v ceně vody, nebo nepřímo ve vyšších daních. A krize se bude prohlubovat, protože nemyslet na pozdější léta, proinvestovat zisky do krátkodobých efektů a nevybudovat rezervy znamená do budoucna snížení spotřeby a jsme v začarovaném kruhu. A laik mlčky trpí Co mu zbývá, a jen se diví, kdo ho do této situace dovedl. On, laik přece poctivě pracoval. Krize teprve začíná, to vidí i laik. Ing. Josef Janský jednatel Armatury a legislativa Stalo se módou sezóny vyhledávat nejlevnější výrobky různými cestami a z různých míst. Při této příležitosti je třeba si uvědomit, že za kvalitu výrobku ručí výrobce, respektive dovozce. Ten je povinen splnit legislativní požadavky, které deklaruje v tzv. Prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je vázáno na certifikaci výrobku dle zákona, na niž se zároveň vztahuje i povinnost každoročního dohledu Autorizovanou osobou, což znamená pro dovozce nemalé finanční náklady. V Prohlášení o shodě dovozce deklaruje, že dodaný výrobek odpovídá bez výjimky vzorku výrobku, který byl podle zákona certifikován autorizovanou osobou a že jeho kvalita je stálá a neměnná. Proto je třeba upozornit na skutečnost, že kdokoliv si obstará výrobek mimo řádnou obchodní síť v České republice, nemá právo se prokázat Prohlášením o shodě vydaným konkrétním dovozcem. Takovéto prokázání se Prohlášením o shodě bez doložení způsobu nabytí u smluvního dovozce nebo jeho partnerů je neplatné a může být pojato jako vědomé uvedení zákazníka v omyl. Toto jednání pak může mít i soudní dohru s následným odškodněním za ušlý zisk a parazitování na dobrém jménu společnosti. Lidově řečeno, smluvní dovozce nemůže zaručit, že jiným způsobem nabytý, dovezený výrobek je identický s tím, který je uveden v Prohlášení o shodě, i když navenek tak skutečně vypadá. Může se jednat například o dovedně provedenou repasi, mohou být použity jiné komponenty a v neposlední řadě se může jednat i o výrobek, který hygienicky sice odpovídá požadavkům jedné země v EU, ale zásadně odporuje hygienickým požadavkům v České republice. Na takovýto výrobek se v žádném případě nevztahuje hygienický atest vystavený na daný výrobek na jméno smluvního dovozce. Proto by zejména investoři měli požadovat po účastnících soutěží o výběr zhotovitele, a to již při jejich vyhlašování, jednoznačnou definici nabízených materiálů a výrobků s uvedením místa nabytí v souladu s platnými certifikáty. Následně při kolaudaci by měl zhotovitel doložit dodržení předem definovaných a investorem schválených materiálů a výrobků. Tento zcela legitimní a zákonný požadavek pak zamezí spekulacím se záměnami materiálů a výrobků, a budoucím uživatelům tak zaručí spolehlivost díla v souladu s právními předpisy. Ing. Josef Janský jednatel V současné době, konkrétně obchodní společnosti PLASTMONT Bureš, WOLSELEY a SELM Morava, nemají uzavřeny obchodní smlouvy s naší společností, a proto nemají oprávnění používat Prohlášení o shodě vydané naší společností. V případě, že toto prohlášení použijí, musí doložit jeho oprávněnost dokladem o nabytí, z něhož je patrné, že zboží bylo dovezeno společností HAWLE Armatury, spol. s r.o.

3 Vodovod v obci Částkov Na začátku Vizovické vrchoviny, tam, kde se za Uherským Hradištěm začínají zvedat malebné, zalesněné vrchy, se v údolí mezi potoky Loštickým a Řásnou, nachází kouzelná obec Částkov. Jde vpravdě o historické sídlo první zmínka pochází z roku V současné době zde žije 380 obyvatel. Firma IMOS Group, a.s., zde v letech 2007 až 2008 vybudovala kompletní vodovodní systém. Přívodní řad z trub PE o celkové délce 2 087,5 m je napojen na skupinový vodovod v obci Nedachlebice. Čerpací stanice zajišťuje dopravu vody přes výtlačný řad dlouhý 527,2 m do vodojemu 2 x 25 m 3. Samotné rozvodné řady v obci jsou realizovány z PE potrubí DN 90 a 63 mm o celkové délce 3 337,9 m. Provozovatel, který v obci prováděl výstavbu vodovodních přípojek, chtěl využít nejmodernějších technologií, které by byly přínosem jak při provozování, tak při výstavbě. Na začátku roku 2009 bylo rozhodnuto: Systém ZAK od firmy HAWLE se zalíbil a po zkušenostech z jiných vodárenských organizací byl vybrán jako nejvhodnější. Firma HAWLE provedla ve Slováckých vodárnách a kanalizacích, a.s., proškolení pracovníků, kteří provádějí napojování nových přípojek. Od července do listopadu 2009 bylo provedeno celkem 58 vodovodních přípojek, z nichž u 47 bylo použito systému ZAK, a to jak pro boční, tak pro vrchní navrtávku. Po počátečním nezvyku (není potřeba využívat těsnicího materiálu na šroubované spoje) pracovníci vodárenské společnosti bez obtíží přípojky namontovali a zprovoznili. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se tak zařadily při využívání nejmodernějších technologií k nejvyspělejším vodárenským organizacím v České republice. Ing. Jaromír Sobotka obchodně technický poradce

4 Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Lišany u Rakovníka Obec Lišany leží 8 km od Rakovníka a společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., převzala provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci k 1. lednu V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce Pražské ulice v Lišanech. V roce 2007 se začala projektově připravovat již zmíněná celková rekonstrukce průtahu v obci. Jako součást opravy komunikace byla navržena výměna vodovodního řadu LT DN 150 v délce 600 m a řadu LT DN100 v délce 300 m včetně přepojení 54 ks vodovodních přípojek. Pro zajištění plynulosti zásobování obyvatel pitnou vodou byla zvolena technologie výměny řadu kombinací výkopů a bezvýkopové technologie. Stavbu prováděli pracovníci provozního střediska společnosti VaK Karlovy Vary, a.s. se sídlem v Toužimi. Jak se výměna řadu prováděla? Na stávajících vodovodních přípojkách byly vykopány sondy vždy v úseku cca 220 m, poté byl řad odstaven, v místech vodovodních přípojek byl proveden výřez potrubí a do stávajícího potrubí bylo vtaženo nové potrubí PE D 90 mm s dodatečnou ochranou Wavin Safe Tech. Dodatečná ochrana potrubí byla volena hlavně z důvodu namáhání potrubí při vtahování do menších profilů potrubí, tedy do litinového potrubí DN100. Po vtažení celé sekce potrubí a propojení na stávající vodovod byl nový řad řádně propláchnut, provedla se dezinfekce a proplach potrubí a mohlo se přistoupit k přepojování přípojek. Na 100 m vyměněného potrubí vycházelo v průměru přepojení 6-7 ks vodovodních přípojek. Při osazování nových navrtávacích pasů a ventilů domovních přípojek padla jasná volba na výrobky společnosti Hawle. Byl zde poprvé na našem provoze vyzkoušen systém ZAK, tedy navrtávací pas katalogové č HAKU ZAK - 34 a rohové ventily katalogové č ZAK 34. Proč právě ZAK systém? Těch důvodů, proč použít tento systém napojení vodovodní přípojky na řad, bylo několik. Výhodou zmíněného provedení je především rychlá montáž pasu a ventilu. Dále nedochází k poškození ochranné epoxidové vrstvy jako při montáži klasických ventilů, např. č 2800, kdy je potřeba pro natočení ventilu do navrtávacího pasu použití kleští, které při utahování poškodí ochrannou vrstvu barvy a tím výrobek ztrácí na životnosti. Dále při použití klasického závitového připojení ventilu se stává, že montér nedotočí ventil do pasu, závit ventilu je obnažen a není nijak chráněn proti působení koroze, pokud se neprovede jiná dodatečná ochrana závitu např. přebandážováním. Sami montéři si způsob napojení systémem ZAK velice pochvalovali, stačí jen těsnící kroužky namazat vhodným prostředkem, ventil zasunout do pasu, otočit o 90, lehce povytáhnout a zacvaknout jistící kroužek. Jak snadné. ZAK systém jsme v minulém roce použili i na jiných stavbách a jsme s ním velice spokojeni. Z vlastní zkušenosti vám mohu ZAK systém vřele doporučit. Tímto bych rád také poděkoval obchodně technické poradkyni firmy Hawle Ing. Heleně Götzové za provedení ukázky montáže přímo na stavbě a seznámení pracovníků našeho provozního střediska s novinkami v nabízeném sortimentu společnosti Hawle. David Klement vedoucí provozního střediska vodovodů Toužim Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

5 Redukční HAWIDO ventil 1515 Firma Hawle Armatury nabízí celou škálu automatických ventilů HAWIDO na redukci a udržování tlaku vyráběných v HAWLE Armaturen AG ve švýcarském Sirnachu. V současné době přicházíme na český trh s novým ventilem na redukci tlaku katalogové č Tento ventil redukuje proměnlivý vstupní tlak na konstantní nižší výstupní tlak.kolísavý průtok a vstupní tlak nemají žádný vliv na řídícím ventilem ovládaný výstupní tlak. Novinkou tohoto ventilu je, že u něj může být nastaveno až 5 tlakových pásem během 24 hodin ve 2 odpovídajících časových zónách. V nočních hodinách se sníží tlak na minimum, a tudíž se sníží případné úniky vody z potrubí. Vyšší tlak je pouze při ranní a večerní špičce. Časová zóna znamená, že lze nastavit režim například pracovního dne a víkendu, kdy jsou nastaveny odlišné tlakové hodnoty pro každou časovou zónu. Kromě těchto tlaků lze pomocí GSM brány a posláním SMS z předem nastaveného telefonu předvolit tzv. požární tlak ventil plně otevřen. Toto nastavení má přednost před předem definovanými hodnotami až do odvolání. Případně lze pomocí SMS vzdáleně upravovat nastavení ventilu dle aktuálních požadavků. Zároveň ventil umožňuje pomocí automaticky zaslaných SMS zpráv informovat odpovědné pracovníky o aktuálním dění a případných poruchách nebo neoprávněném zásahu do systému. Bližší informace nejenom o tomto ventilu vám sdělí váš regionální obchodně technický poradce firmy HAWLE. Radek Urban obchodně technický poradce Příklad nastavení ventilu HAWIDO 1515 Redukční ventil HAWIDO 1515 až 5 tlakových pásem během 24 hodin 2 časové zóny (např. pracovní den víkend) funkce požárního tlaku s dálkovým ovládáním možnost SMS zpráv o aktuální funkci ventilu

6 Výměna vodovodních řadů ve městě Dobříš V současné době město Dobříš připravuje provedení intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (ČOV). Vzhledem ke stavu kanalizace ve městě, kdy do ČOV natéká velké množství dešťových a balastních vod, musí provedení samotné intenzifikace čistírny předcházet úprava městské stokové sítě a provedení vhodných opatření, vedoucích ke snížení množství dešťových a balastních vod přitékajících do čistírny. Úprava městské stokové sítě si vyžádá i výměnu vodovodních řadů v některých ulicích. V rámci projektové dokumentace byly vytipovány čtyři problematické lokality stokové sítě města. Lokalita Hálkova, Bořivojova Tato lokalita se nachází ve starší zástavbě jihovýchodně od rybníka Papež a je tvořena ulicemi Dělnická, Hálkova, Zborovská, Bořivojova a ulicemi na ně kolmými. Lokalita je částečně odkanalizována kanalizací ze skládaného kamene, do které jsou zaústěny dešťové vody a částečně i vody splaškové. Vodotěsnost kanalizace je vzhledem ke stáří a způsobu provedení dosti problematická, a tak dochází k pronikání podzemní vody do kanalizace, čímž se zvyšuje podíl balastních vod přitékajících do ČOV. Místo původní jednotné kanalizace a vodovodu bude provedena pokládka splaškového sběrače, který bude zaústěn do městské kanalizace za odlehčovací komorou v ulici Partyzána Svobody, a souběžně dešťové kanalizace, která bude zaústěna stávajícím vyústním objektem do rybníka Koryto. Bude zde také provedena výměna stávajících splaškových i dešťových přípojek, které jsou v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že trasa navržené oddělené kanalizace zasahuje do trasy stávajícího vodovodu, bude nutno provést v rámci této akce jeho výměnu, včetně přepojení přípojek. Lokalita Lidická, rybník Koryto Odpadní vody ze zástavby ohraničené ulicemi Lidická a Pražská jsou přiváděny kanalizačními sběrači do odlehčovací komory, která je však ve zcela nevyhovujícím technickém stavu, takže dochází k situacím, kdy jsou splaškové vody vypouštěny přímo do rybníka Koryto. Proto bude provedeno odkrytí stávající nevyhovující odlehčovací komory a bude provedena výstavba kanalizační čerpací jímky. Odpadní vody ze dvou sběračů budou zaústěny do nové čerpací jímky, odkud budou čerpány výtlakem podél rybníka Koryto do kanalizační šachty sběrače DN250 vedoucího přes hráz rybníka Papež a lokalitu Větrník do ČOV. Dešťové vody v množství větším, než bude výkon čerpadel osazených v čerpací jímce, budou přepadat bezpečnostním přelivem a odtékat stávajícím odpadním potrubím do rybníka Koryto. Lokalita náměstí Tato lokalita se nachází východně od Příbramské ulice a je odkanalizována zděnou kamennou stokou, která začíná v Rosovické ulici na hranici města a pokračuje směrem k Příbramské ulici, dále je vedena náměstím a ulicí plk. B. Petroviče do křižovatky před kotelnou, kde je na této stoce vybudována odlehčovací komora, která odlehčuje dešťové vody do stávající zatrubněné vodoteče vyústěné do rybníka Koryto. Splaškové vody jsou zaústěny do sběrače DN400, který pokračuje do ČOV. Zde způsobuje největší problém na kanalizační síti a tím následně i do ČOV napojení otevřené vodoteče do koncového úseku stoky. V tomto případě bude po pročištění a proplachu stoky provedeno zpevnění stropu a nové dno z vodostavebního betonu, do kterého bude vložen žlábek pro odvedení splaškových vod, čímž dojde ke snížení množství balastních vod vnikajících do kanalizace tímto původně netěsným dnem. Dešťové vody budou odváděny celým profilem stoky. Lokalita louka před ČOV Zde je nutno provést rekonstrukci kanalizace v podmáčené louce před ČOV, kde dochází k průniku velkého množství balastních vod zejména kanalizačními šachtami. Rekonstrukce bude spočívat v odstranění prefabrikovaných komínů šachet a jejich nahrazení novými - vodotěsnými. Rovněž bude v prostoru před čistírnou provedeno propojení DN400 obou kanalizačních sběračů včetně nové kanalizační a spojné šachty, čímž se spojí přivaděč z města a z lokality Větrník. Ze spojné šachty bude pak směrem k ČOV položen nový kanalizační sběrač DN600. V rámci této akce bude navíc provedeno odkanalizování a položení vodovodu v navazujících lokalitách Na Kole a ul. U Plovárny Dělnická. Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci této rozsáhlé akce bude nutno provést výměnu vodovodních řadů, včetně přepojení přípojek, v ulicích Hálkova a Bořivojova a provést položení nového vodovodu v ulicích Na Kole a U Plovárny. Stavba byla zahájena v minulém roce a v současnosti se dokončuje ulice Hálkova. Výměna vodovodních řadů Stávající vodovodní řady jsou v rozsahu stavebních úprav ulice kompletně odstraňovány. Abychom co nejvíce zkrátili nutnou odstávku vodovodu při přepojování nového vodovodu na stávající rozvody v okolních ulicích, je nutné dodržovat následující zásady: nové potrubí je ukládáno do rýhy na hutněné pískové lože vedle stávajícího, které je prozatím ponecháno v provozu, a to včetně stávajících domovních přípojek, je prováděna tlaková zkouška podle

7 ČSN , následně pak proplach a desinfekce potrubí, nové potrubí je napojováno na stávající potrubí v ulicích kolmých na výše uvedené ulice a rovněž toto stávající potrubí bude ponecháno napojené na stávající rozvody, je prováděna výměna domovních přípojek, které budou napojeny na nové potrubí, stávající potrubí je po úsecích odpojováno od stávajících rozvodů a vyjímáno z rýhy. Použité armatury HAWLE Vodovodní řady a domovní přípojky jsou prováděny ze svařovaného polyetylénového potrubí PN 10 v kombinaci s tvarovkami a armaturami firmy HAWLE Armatury, spol. s r.o. Jedná se zejména o tyto výrobky: HAWLE tvarovky a armatury, přírubové T-kusy, navrtávací pasy, šoupátko s přírubami, zemní souprava s poklopem. V místě odbočení řadů a směrových lomech jsou osazovány litinové tvarovky HAWLE, které jsou zajištěny proti posunu: přírubová kolena, přírubové T-kusy, přírubový přechod, přírubové spoje jištěné proti posunu. V uzlových místech jsou osazována vodárenská šoupata s prodlouženou trvanlivostí značky HAWLE: přírubový přechod, přírubové spoje jištěné proti posunu, šoupátko s přírubami. Pro požární účely, odkalení a odvzdušnění potrubí jsou na řadech osazovány podzemní hydranty s vodárenskými šoupátky se zemní soupravou. Ze sortimentu HAWLE se jedná o: přírubové T-kusy, navrtávací pasy, šoupátko s přírubami, zemní souprava s poklopem, přírubové koleno s patkou, podzemní hydrant s poklopem. Všichni zástupci níže uvedených společností potvrzují, že z důvodu známé kvality a spolehlivosti dodávaných tvarovek a armatur si spolupráci se společností HAWLE armatury, spol. s r.o, váží oprávněně. Projekt a text: Ing. Miroslav Smola PASS Brno Investor: Město Dobříš místostarosta Mgr. Stanislav Vacek Dodavatel řadů: InTePs s.r.o. Písek pan Josef Jestřáb Dodavatel přípojek: Vodárenská společnost Dobříš s.r.o. pan Vladimír Kolařík

8 Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Nalžovských Horách Město Nalžovské Hory se nachází 20 km jihovýchodně od Klatov, v nadmořské výšce m n. m. V současné době žije ve městě zhruba 500 obyvatel. Na vodovod jsou samozřejmě připojeny mateřská škola, škola, restaurace. Město má vybudován vodovodní systém, který se skládá ze tří původních vodovodů: obecní vodovod, vodovod bytovky a bývalý vojenský vodovod (areál zámku byl za dob totality obýván vojskem). Tyto stávající vodovody jsou více či méně v havarijním stavu, vzhledem k nedokonalé údržbě za bývalého režimu. Zájmová oblast je v současné době zásobována rozvodem vody z ocelových trub 1-2 a trub litinových DN60. Potrubí je zarostlé a to způsobuje přechodně zákal a nedostatečný tlak v některých objektech. Navíc se některé objekty živelně připojovaly ze sousedních objektů. Tento stav je nutno považovat za havarijní. Výstavba nového vodovodu řeší doplnění stávajícího nedostatečného a nevyhovujícího stavu vodovodu ve městě. Celková délka nově budovaných hlavních řadů je m. Většina z budovaných tras vede ve stávajících místních komunikacích. Dimenze nově budovaných hlavních vodovodních řadů je DN80 a DN100. Tyto řady jsou provedeny z materiálu: vodovodní potrubí PE100, litinové vodovodní armatury HAWLE. Samozřejmě se staví také domovní přípojky. Přípojek by mělo být vybudováno podle prvotních odhadů kolem 80. Pro tyto přípojky je použita následující sestava: navrtávací pas HAWEX, kombinované navrtávací ISO šoupátko, napojovací tvarovka ISO, zemní teleskopická souprava, uliční poklop. Výstavba nových řadů řeší také zokruhování stávajících systémů, což poslouží zejména ke zlepšení tlakových poměrů ve městě a k možnosti připojení nových odběratelů. Na akci má město přislíbenou finanční dotaci. Slovo starosty Starosta města Ing. Jan Kněz říká: Firma AQUAŠUMAVA u nás provozuje vodovod a kanalizaci již od roku S touto firmou u nás panuje spokojenost. Spolupráce má samozřejmě i drobné vady na kráse, jak už to v životě bývá. Za tuto dobu došlo na kanalizačním a vodovodním systému k mnoha poruchám. Tyto firma vcelku pohotově, k naší spokojenosti, vyřešila. Vodovodní armatury HAWLE, které firma výhradně používá, fungují bezproblémově a k naší plné spokojenosti. Na opravená místa se již nemusí firma AQUAŠUMAVA vracet, vzhledem k bezporuchovosti a dlouhodobé životnosti armatur. Michal Ryneš, technik AQUAŠUMAVA, s. r. o., Chudenín Investor: Město Nalžovské Hory Stavba: Nalžovské Hory - Dostavba vodovodu Zhotovitel AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín Termín realizace:

9 HAWLE NA ISLANDU Ulice ve městě jsou rozkopané. Chodníky jsou přemostěné dřevěnými deskami, všude je bláto a prach. Lidé rozmrzele, někteří dokonce popuzeně obcházejí výkopy, každý myslí na své vlastni, jedinečné starosti, na svou vlastni práci, či na to, jestli za sebou nezapomněli zamknout dveře od bytu. Dámy v lodičkách, pánové v kravatách a naleštěných botách. A všichni mají ten stejný uspěchaný výraz. A všichni svorně nadávají na absenci toho úžasně čistého a hladkého asfaltu pod nohama. Stojím na rohu ulice a nedokážu potlačit úsměv. Ani zvědavost. Zvědavost, která mě opět zažene směrem k blátivým jámám i přesto, že má původní cesta vedla jinudy. Prostě musím. Musím nahlédnout dovnitř a zjistit, co ukrývají. Jenom uši brzdí můj úsměv v momentě, kdy dojdu k okraji výkopu a z jeho útrob se na mě šklebí modře šoupátko. Nové, čerstvé, nablýskané šoupátko. Pyšně mi oznamuje: Tady jsem já a tady budu za pět, za deset, za padesát let. Nepřestanu hlídat vodu, ani když mi země odře modrou kůži, když můj modrý kabátek ztratí svůj lesk. Jen se na mě dobře podívej! Chvíli ho pozoruji, malého hrdinu bez poct a metálů, pak mu ještě lehce zamávám na rozloučenou (jen zlehýnka, abych nevzbudila zbytečnou pozornost nevrlých chodců) a plna dobré nálady si jdu dál po svých. Pod vlivem mé matičky, která u firmy Hawle pracuje již mnoho let a která se nezdráhá vydat se na druhý konec města, aby si šoupátko v jeho zákopu vyfotila, se mi pomalu otevřel takový podivný, ale především hodně veselý svět. Mám boty toulavé, které mi nedají spočinout dlouho na jednom místě. Tyhle mé botky mě už zanesly do nejednoho kouta téhle úžasné modré planety a tím, že mě nenechávají upadnout do spánku každodenních rutin a stereotypu, mě nutí mít oči stále otevřené. Otevřené pro maličkosti, pro hru, pro radost, která se jinak ze životů tak snadno vytrácí. A proto, když se tak toulám světem a dívám se kolem sebe, nedokážu přehlížet svět pro mě již teď tolik živých hydrantů a šoupátek. Jako dobří skřítkové mi odevšad mávají, smějí se na mě a pyšně mi ukazují, jak důležití jsou. Jeden už léta hlídkuje před islandskou bankou, která za jeho zády mění jména jako kravaty u obleku. Stojí tam obsypán lávovým kamenem a vyhlíží hrdě. Druhý důstojně přehlíží chladné jezero ze své pozice v malé vesničce uprostřed zamrzlé krajiny a každé ráno pozoruje neskutečný východ slunce nad vzdálenou sopkou a stejně jako ona, nikdy nespí. V ulicích Reykjavíku mě na každém rohu zdraví hydrant trpaslíček, na hlavě sněhovou čepici a nudli u nosu. A když jim tak opětuji jejich úsměvy, je mi teplo, protože vím, že mi posílají pozdravy z domova. Ing. Zuzana Karpianusová Island P.S. Dnes mají hydranty na Islandu spíše než ze sněhu čepičky z popela

10 EXPO Firma HAWLE Armatury, spol. s r. o., jako již tradičně připravila pro své zákazníky expozici známou pod názvem HAWLE EXPO. Pro tento rok byla pro putovní akci vybraná města České Budějovice ( ) a Olomouc ( ). Výstava, stejně jako v minulých letech, přilákala odbornou vodařskou veřejnost, a to nejen díky rozsáhlé prezentaci výrobků ze sortimentu firmy HAWLE. Expozice byla rozdělena na dvě části, na samotnou prezentaci, a na část, kde se realizovaly soutěže a odborné debaty na různá témata. První část expoziční místnosti připomněla účastníkům přínos společnosti HAWLE českému vodárenství za 18 let jejího působení na tuzemském trhu. Byla tvořena grafickými panely, které přinášely informace, že firma HAWLE byla s novými výrobky vždy první nejen na českém, ale i na světovém trhu. Na český trh kromě nových výrobků zavedla jako první dodavatel nový styl prezentace a prodeje, tedy strukturu prodeje, systém konsignačních skladů, internetovou komunikaci, 10letou záruku s pojištěním na následné škody, systém těžké protikorozní ochrany atd. Návštěvník se mohl setkat s výrobky našeho sortimentu, uvedenými na trh v několika posledních letech, kterými jsou bezpochyby šoupátka typu A, plnoprůtokový hydrant, bajonetový systém domovních přípojek známý pod názvem ZAK, rozebíratelné fitinky FIT a nejnověji i flexibilní tvarovka VARIO. Zajímavostí letošní výstavy bylo poohlédnutí se za dosavadní činností firmy HAWLE, a to v souvislosti s blížícím se 20. výročím založení české společnosti HAWLE v r Připomněli jsme si první měkce těsnící šoupátko na světě typu Vulkan i další původní výrobky firmy HAWLE, jako úsporné příruby, planžetové navrtávací pasy, nerezové opravné třmeny, systém fitinek ISO nebo systém S 2000, také bylo možno fyzicky si potěžkat poctivou konstrukci prvního podzemního hydrantu Hawle, dodávaného na český trh. V Českých Budějovicích si pamětníci mohli u archivních fotografií připomenout i první prezentaci společnosti HAWLE v tehdejším Československu v r. 1992, která se konala právě v tomto městě. Druhá část expozice byla doprovázena soutěžemi, a to jak pro šikovné ručičky, tak pro odborníky, kteří znají materiál i poslepu. Samozřejmě nemohla chybět živá hudba, škvarková pomazánka a výčepní hydrant. K příjemné atmosféře přispělo celkem více než 400 návštěvníků z širokého okolí

11 obou měst. Výstavy se zúčastnili zaměstnanci nejen vodáren, stavebních firem, velkoobchodů, projektanti, ale i studenti a školáci jako například v Olomouci žáci SOŠ Josefa Sousedíka s učitelkou paní Ing. Markétou Čížovou, která přispěla i níže uvedenými postřehy. Na Vás, kteří jste se výstavy HAWLE EXPO 2010 nemohli zúčastnit, se budu se svými kolegyněmi a kolegy těšit na viděnou již na blížící se výstavě WATENVI, která se koná května v Brně. Ing. Rudolf Stuchlý obchodně technický poradce Studentům spolupráce s firmou HAWLE svědčí V úvodu bych nás chtěla představit. Jsme SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín a kromě toho, že se zabýváme výukou, snažíme se zprostředkovat studentům i přístup k technologiím u zavedených firem. Mimo jiné se zabýváme i přípravou studentů oboru Instalatér. V letošním školním roce se nám podařilo navázat spolupráci s firmou HAWLE Armatury, spol. s r.o. Tato spolupráce začala na firemním dnu, který firma HAWLE pořádala se svým firemním showbusem ve Vsetíně u VaK a.s, kde jsem oslovila přítomné zástupce firmy pana Augustina a pana Ing. Stuchlého a požádala je o možnou spolupráci. Slovo dalo slovo, pánové byli velmi ochotni, a po projednání s panem Ing. Janským, jednatelem společnosti, jsme se domluvili a naše škola získala některé vzorkové armatury jako navrtávací pasy, řez šoupátka, fitinky a příruby. Tímto ovšem naše spolupráce neskončila. Oslovili jsme firmu VaK a.s. Vsetín, zda by byli ochotni přijít do naší školy a provést praktickou ukázku navrtávky na živo. Vše se podařilo a pracovníci VaK a.s. nám velmi ochotně vyšli vstříc. Prezentace se konala na naší SOŠ v odborné učebně. Další akcí, které jsme se zúčastnili, byl firemní den HAWLE EXPO v Olomouci, kam jsme zajeli rádi a velmi jsme se těšili. Na výstavě se nám všichni maximálně věnovali, tímto velmi děkuji panu Augustinovi a zejména panu Ing. Stuchlému, který nás celou expozicí prováděl a velmi erudovaně nám veškeré exponáty popsal. Studenti si mohli vyzkoušet sestavit jednoduchý tvar potrubí, na kterém byla následně provedena i úspěšná tlaková zkouška. Celá akce byla velmi zdařilá a studenti si odnesli spoustu zážitků a podnětů. Tímto bych chtěla velmi poděkovat firmě HAWLE a doufám, že tímto naše spolupráce neskončí a bude se nadále rozvíjet. Ing. Markéta Čížová učitelka odborných předmětů SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

12 Špičkový výrobek za příznivou cenu Minimální kontakt pryže s vodou 100% protikorozní ochrana 100% bezúdržbový provoz Lehká ovladatelnost 100% kvalita Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová S využitím autorských materiálů externích spolupracovníků. Tiskne: Tiskárna HUGO Jaro 2010

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více