INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2010 Armatury z pohledu legislativy Nový redukční ventil HAWIDO HAWLE při rozsáhlé rekonstrukci v Dobříši

2 Jak to vidí laik Laik, jak tak sleduje vývoj ve světě i v České republice, začíná si uvědomovat, že složité časy teprve přicházejí. Poslouchá a vidí a cítí ve vzduchu cosi, co připomíná klid před bouří. Krize v minulém roce byla totiž bankovní, banky se z toho dostaly snadno různými papírovými triky a na těchto transakcích tratili pouze majitelé velkého množství akcií, a to ještě pouze papírově. Tato forma krize laika netrápí, klidně nakupuje, utrácí a nestará se. Dnes se ale krize začíná projevovat i v denním životě laika. Ale proč? Evropská unie přece nabízí vysoké profinancování investic, náš stát navíc nepatří mezi nejchudší, a přesto máme potíže účelně investovat. Ekonom laik se diví. Asi právě proto, že je laik. Projekty jsou připravené, EU je připravená. Na co čekáme? Na to, až ministerstva, obce či jiný investor naleznou finanční částku na dofinancování, což je mimochodem pouze cca % z celkové hodnoty díla. Proč tato malá procenta nejsou k dispozici, to je otázka pro odborníka, ten to ale veřejně neřekne, a proto si laik tuto situaci vykládá po svém. Peníze nejsou, protože příjmová část státního rozpočtu je menší než výdajová. Tomu laik rozumí, každý zná vlastní peněženku. Pak ale kroutí hlavou, kdo si může dovolit vydat víc, než přijme. V novinách se ze statistik dovídá, že obce hospodaří s příjmy sníženými o 15 % oproti předchozímu roku, protože nebyly vybrané daně, státu peníze rovněž chybí ze stejného důvodu, ale přitom všude se buduje ve velkém, až se hýří; nejen že lidé mají přeplněné košíky v samoobsluhách, popelnice jsou plné potravin, ale i stát pod tlakem nutnosti proinvestovat plánované výdaje staví třeba jen Zlaté cyklostezky, sjezdy z dálnic ke každé obci samostatně Prostě všímavý laik vidí, že se špatně hospodaří na všech úrovních. Že je to škoda, to se ví, ale lépe se vydávají finance na akce s okamžitým efektem než na akce s efektem dlouhodobým. Na druhé straně si však hrajeme na přísná výběrová řízení za účelem snížení ceny, a to někdy s výsledkem pěkně hluboko pod úrovní plánované hodnoty. Zde laik vidí, že není něco v pořádku. Špatný rozpočet? Špatná kalkulace nákladů stavební firmy? Jak pak takové dílo dopadne? Bude spolehlivě sloužit i dalším generacím? Ono se přece v poslední době na dlouhodobý efekt nehledí, v ničem. A tak ve vodárenství se bohužel opravuje pouze to nejnutnější, škrtají se plánované a připravené investice či rekonstrukce, i když se ví, že peníze z EU vbrzku končí a že bude konec všemu. Voda ale poteče, téci musí. Kdo a za jaké peníze bude rekonstruovat? Kde vlastník sítě nalezne ona spočtená 2 % na obnovu? Těžká otázka, žádná odpověď. Jen laik ji zná zaplatí ji on. Buď přímo v ceně vody, nebo nepřímo ve vyšších daních. A krize se bude prohlubovat, protože nemyslet na pozdější léta, proinvestovat zisky do krátkodobých efektů a nevybudovat rezervy znamená do budoucna snížení spotřeby a jsme v začarovaném kruhu. A laik mlčky trpí Co mu zbývá, a jen se diví, kdo ho do této situace dovedl. On, laik přece poctivě pracoval. Krize teprve začíná, to vidí i laik. Ing. Josef Janský jednatel Armatury a legislativa Stalo se módou sezóny vyhledávat nejlevnější výrobky různými cestami a z různých míst. Při této příležitosti je třeba si uvědomit, že za kvalitu výrobku ručí výrobce, respektive dovozce. Ten je povinen splnit legislativní požadavky, které deklaruje v tzv. Prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je vázáno na certifikaci výrobku dle zákona, na niž se zároveň vztahuje i povinnost každoročního dohledu Autorizovanou osobou, což znamená pro dovozce nemalé finanční náklady. V Prohlášení o shodě dovozce deklaruje, že dodaný výrobek odpovídá bez výjimky vzorku výrobku, který byl podle zákona certifikován autorizovanou osobou a že jeho kvalita je stálá a neměnná. Proto je třeba upozornit na skutečnost, že kdokoliv si obstará výrobek mimo řádnou obchodní síť v České republice, nemá právo se prokázat Prohlášením o shodě vydaným konkrétním dovozcem. Takovéto prokázání se Prohlášením o shodě bez doložení způsobu nabytí u smluvního dovozce nebo jeho partnerů je neplatné a může být pojato jako vědomé uvedení zákazníka v omyl. Toto jednání pak může mít i soudní dohru s následným odškodněním za ušlý zisk a parazitování na dobrém jménu společnosti. Lidově řečeno, smluvní dovozce nemůže zaručit, že jiným způsobem nabytý, dovezený výrobek je identický s tím, který je uveden v Prohlášení o shodě, i když navenek tak skutečně vypadá. Může se jednat například o dovedně provedenou repasi, mohou být použity jiné komponenty a v neposlední řadě se může jednat i o výrobek, který hygienicky sice odpovídá požadavkům jedné země v EU, ale zásadně odporuje hygienickým požadavkům v České republice. Na takovýto výrobek se v žádném případě nevztahuje hygienický atest vystavený na daný výrobek na jméno smluvního dovozce. Proto by zejména investoři měli požadovat po účastnících soutěží o výběr zhotovitele, a to již při jejich vyhlašování, jednoznačnou definici nabízených materiálů a výrobků s uvedením místa nabytí v souladu s platnými certifikáty. Následně při kolaudaci by měl zhotovitel doložit dodržení předem definovaných a investorem schválených materiálů a výrobků. Tento zcela legitimní a zákonný požadavek pak zamezí spekulacím se záměnami materiálů a výrobků, a budoucím uživatelům tak zaručí spolehlivost díla v souladu s právními předpisy. Ing. Josef Janský jednatel V současné době, konkrétně obchodní společnosti PLASTMONT Bureš, WOLSELEY a SELM Morava, nemají uzavřeny obchodní smlouvy s naší společností, a proto nemají oprávnění používat Prohlášení o shodě vydané naší společností. V případě, že toto prohlášení použijí, musí doložit jeho oprávněnost dokladem o nabytí, z něhož je patrné, že zboží bylo dovezeno společností HAWLE Armatury, spol. s r.o.

3 Vodovod v obci Částkov Na začátku Vizovické vrchoviny, tam, kde se za Uherským Hradištěm začínají zvedat malebné, zalesněné vrchy, se v údolí mezi potoky Loštickým a Řásnou, nachází kouzelná obec Částkov. Jde vpravdě o historické sídlo první zmínka pochází z roku V současné době zde žije 380 obyvatel. Firma IMOS Group, a.s., zde v letech 2007 až 2008 vybudovala kompletní vodovodní systém. Přívodní řad z trub PE o celkové délce 2 087,5 m je napojen na skupinový vodovod v obci Nedachlebice. Čerpací stanice zajišťuje dopravu vody přes výtlačný řad dlouhý 527,2 m do vodojemu 2 x 25 m 3. Samotné rozvodné řady v obci jsou realizovány z PE potrubí DN 90 a 63 mm o celkové délce 3 337,9 m. Provozovatel, který v obci prováděl výstavbu vodovodních přípojek, chtěl využít nejmodernějších technologií, které by byly přínosem jak při provozování, tak při výstavbě. Na začátku roku 2009 bylo rozhodnuto: Systém ZAK od firmy HAWLE se zalíbil a po zkušenostech z jiných vodárenských organizací byl vybrán jako nejvhodnější. Firma HAWLE provedla ve Slováckých vodárnách a kanalizacích, a.s., proškolení pracovníků, kteří provádějí napojování nových přípojek. Od července do listopadu 2009 bylo provedeno celkem 58 vodovodních přípojek, z nichž u 47 bylo použito systému ZAK, a to jak pro boční, tak pro vrchní navrtávku. Po počátečním nezvyku (není potřeba využívat těsnicího materiálu na šroubované spoje) pracovníci vodárenské společnosti bez obtíží přípojky namontovali a zprovoznili. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se tak zařadily při využívání nejmodernějších technologií k nejvyspělejším vodárenským organizacím v České republice. Ing. Jaromír Sobotka obchodně technický poradce

4 Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Lišany u Rakovníka Obec Lišany leží 8 km od Rakovníka a společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., převzala provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci k 1. lednu V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce Pražské ulice v Lišanech. V roce 2007 se začala projektově připravovat již zmíněná celková rekonstrukce průtahu v obci. Jako součást opravy komunikace byla navržena výměna vodovodního řadu LT DN 150 v délce 600 m a řadu LT DN100 v délce 300 m včetně přepojení 54 ks vodovodních přípojek. Pro zajištění plynulosti zásobování obyvatel pitnou vodou byla zvolena technologie výměny řadu kombinací výkopů a bezvýkopové technologie. Stavbu prováděli pracovníci provozního střediska společnosti VaK Karlovy Vary, a.s. se sídlem v Toužimi. Jak se výměna řadu prováděla? Na stávajících vodovodních přípojkách byly vykopány sondy vždy v úseku cca 220 m, poté byl řad odstaven, v místech vodovodních přípojek byl proveden výřez potrubí a do stávajícího potrubí bylo vtaženo nové potrubí PE D 90 mm s dodatečnou ochranou Wavin Safe Tech. Dodatečná ochrana potrubí byla volena hlavně z důvodu namáhání potrubí při vtahování do menších profilů potrubí, tedy do litinového potrubí DN100. Po vtažení celé sekce potrubí a propojení na stávající vodovod byl nový řad řádně propláchnut, provedla se dezinfekce a proplach potrubí a mohlo se přistoupit k přepojování přípojek. Na 100 m vyměněného potrubí vycházelo v průměru přepojení 6-7 ks vodovodních přípojek. Při osazování nových navrtávacích pasů a ventilů domovních přípojek padla jasná volba na výrobky společnosti Hawle. Byl zde poprvé na našem provoze vyzkoušen systém ZAK, tedy navrtávací pas katalogové č HAKU ZAK - 34 a rohové ventily katalogové č ZAK 34. Proč právě ZAK systém? Těch důvodů, proč použít tento systém napojení vodovodní přípojky na řad, bylo několik. Výhodou zmíněného provedení je především rychlá montáž pasu a ventilu. Dále nedochází k poškození ochranné epoxidové vrstvy jako při montáži klasických ventilů, např. č 2800, kdy je potřeba pro natočení ventilu do navrtávacího pasu použití kleští, které při utahování poškodí ochrannou vrstvu barvy a tím výrobek ztrácí na životnosti. Dále při použití klasického závitového připojení ventilu se stává, že montér nedotočí ventil do pasu, závit ventilu je obnažen a není nijak chráněn proti působení koroze, pokud se neprovede jiná dodatečná ochrana závitu např. přebandážováním. Sami montéři si způsob napojení systémem ZAK velice pochvalovali, stačí jen těsnící kroužky namazat vhodným prostředkem, ventil zasunout do pasu, otočit o 90, lehce povytáhnout a zacvaknout jistící kroužek. Jak snadné. ZAK systém jsme v minulém roce použili i na jiných stavbách a jsme s ním velice spokojeni. Z vlastní zkušenosti vám mohu ZAK systém vřele doporučit. Tímto bych rád také poděkoval obchodně technické poradkyni firmy Hawle Ing. Heleně Götzové za provedení ukázky montáže přímo na stavbě a seznámení pracovníků našeho provozního střediska s novinkami v nabízeném sortimentu společnosti Hawle. David Klement vedoucí provozního střediska vodovodů Toužim Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

5 Redukční HAWIDO ventil 1515 Firma Hawle Armatury nabízí celou škálu automatických ventilů HAWIDO na redukci a udržování tlaku vyráběných v HAWLE Armaturen AG ve švýcarském Sirnachu. V současné době přicházíme na český trh s novým ventilem na redukci tlaku katalogové č Tento ventil redukuje proměnlivý vstupní tlak na konstantní nižší výstupní tlak.kolísavý průtok a vstupní tlak nemají žádný vliv na řídícím ventilem ovládaný výstupní tlak. Novinkou tohoto ventilu je, že u něj může být nastaveno až 5 tlakových pásem během 24 hodin ve 2 odpovídajících časových zónách. V nočních hodinách se sníží tlak na minimum, a tudíž se sníží případné úniky vody z potrubí. Vyšší tlak je pouze při ranní a večerní špičce. Časová zóna znamená, že lze nastavit režim například pracovního dne a víkendu, kdy jsou nastaveny odlišné tlakové hodnoty pro každou časovou zónu. Kromě těchto tlaků lze pomocí GSM brány a posláním SMS z předem nastaveného telefonu předvolit tzv. požární tlak ventil plně otevřen. Toto nastavení má přednost před předem definovanými hodnotami až do odvolání. Případně lze pomocí SMS vzdáleně upravovat nastavení ventilu dle aktuálních požadavků. Zároveň ventil umožňuje pomocí automaticky zaslaných SMS zpráv informovat odpovědné pracovníky o aktuálním dění a případných poruchách nebo neoprávněném zásahu do systému. Bližší informace nejenom o tomto ventilu vám sdělí váš regionální obchodně technický poradce firmy HAWLE. Radek Urban obchodně technický poradce Příklad nastavení ventilu HAWIDO 1515 Redukční ventil HAWIDO 1515 až 5 tlakových pásem během 24 hodin 2 časové zóny (např. pracovní den víkend) funkce požárního tlaku s dálkovým ovládáním možnost SMS zpráv o aktuální funkci ventilu

6 Výměna vodovodních řadů ve městě Dobříš V současné době město Dobříš připravuje provedení intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (ČOV). Vzhledem ke stavu kanalizace ve městě, kdy do ČOV natéká velké množství dešťových a balastních vod, musí provedení samotné intenzifikace čistírny předcházet úprava městské stokové sítě a provedení vhodných opatření, vedoucích ke snížení množství dešťových a balastních vod přitékajících do čistírny. Úprava městské stokové sítě si vyžádá i výměnu vodovodních řadů v některých ulicích. V rámci projektové dokumentace byly vytipovány čtyři problematické lokality stokové sítě města. Lokalita Hálkova, Bořivojova Tato lokalita se nachází ve starší zástavbě jihovýchodně od rybníka Papež a je tvořena ulicemi Dělnická, Hálkova, Zborovská, Bořivojova a ulicemi na ně kolmými. Lokalita je částečně odkanalizována kanalizací ze skládaného kamene, do které jsou zaústěny dešťové vody a částečně i vody splaškové. Vodotěsnost kanalizace je vzhledem ke stáří a způsobu provedení dosti problematická, a tak dochází k pronikání podzemní vody do kanalizace, čímž se zvyšuje podíl balastních vod přitékajících do ČOV. Místo původní jednotné kanalizace a vodovodu bude provedena pokládka splaškového sběrače, který bude zaústěn do městské kanalizace za odlehčovací komorou v ulici Partyzána Svobody, a souběžně dešťové kanalizace, která bude zaústěna stávajícím vyústním objektem do rybníka Koryto. Bude zde také provedena výměna stávajících splaškových i dešťových přípojek, které jsou v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že trasa navržené oddělené kanalizace zasahuje do trasy stávajícího vodovodu, bude nutno provést v rámci této akce jeho výměnu, včetně přepojení přípojek. Lokalita Lidická, rybník Koryto Odpadní vody ze zástavby ohraničené ulicemi Lidická a Pražská jsou přiváděny kanalizačními sběrači do odlehčovací komory, která je však ve zcela nevyhovujícím technickém stavu, takže dochází k situacím, kdy jsou splaškové vody vypouštěny přímo do rybníka Koryto. Proto bude provedeno odkrytí stávající nevyhovující odlehčovací komory a bude provedena výstavba kanalizační čerpací jímky. Odpadní vody ze dvou sběračů budou zaústěny do nové čerpací jímky, odkud budou čerpány výtlakem podél rybníka Koryto do kanalizační šachty sběrače DN250 vedoucího přes hráz rybníka Papež a lokalitu Větrník do ČOV. Dešťové vody v množství větším, než bude výkon čerpadel osazených v čerpací jímce, budou přepadat bezpečnostním přelivem a odtékat stávajícím odpadním potrubím do rybníka Koryto. Lokalita náměstí Tato lokalita se nachází východně od Příbramské ulice a je odkanalizována zděnou kamennou stokou, která začíná v Rosovické ulici na hranici města a pokračuje směrem k Příbramské ulici, dále je vedena náměstím a ulicí plk. B. Petroviče do křižovatky před kotelnou, kde je na této stoce vybudována odlehčovací komora, která odlehčuje dešťové vody do stávající zatrubněné vodoteče vyústěné do rybníka Koryto. Splaškové vody jsou zaústěny do sběrače DN400, který pokračuje do ČOV. Zde způsobuje největší problém na kanalizační síti a tím následně i do ČOV napojení otevřené vodoteče do koncového úseku stoky. V tomto případě bude po pročištění a proplachu stoky provedeno zpevnění stropu a nové dno z vodostavebního betonu, do kterého bude vložen žlábek pro odvedení splaškových vod, čímž dojde ke snížení množství balastních vod vnikajících do kanalizace tímto původně netěsným dnem. Dešťové vody budou odváděny celým profilem stoky. Lokalita louka před ČOV Zde je nutno provést rekonstrukci kanalizace v podmáčené louce před ČOV, kde dochází k průniku velkého množství balastních vod zejména kanalizačními šachtami. Rekonstrukce bude spočívat v odstranění prefabrikovaných komínů šachet a jejich nahrazení novými - vodotěsnými. Rovněž bude v prostoru před čistírnou provedeno propojení DN400 obou kanalizačních sběračů včetně nové kanalizační a spojné šachty, čímž se spojí přivaděč z města a z lokality Větrník. Ze spojné šachty bude pak směrem k ČOV položen nový kanalizační sběrač DN600. V rámci této akce bude navíc provedeno odkanalizování a položení vodovodu v navazujících lokalitách Na Kole a ul. U Plovárny Dělnická. Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci této rozsáhlé akce bude nutno provést výměnu vodovodních řadů, včetně přepojení přípojek, v ulicích Hálkova a Bořivojova a provést položení nového vodovodu v ulicích Na Kole a U Plovárny. Stavba byla zahájena v minulém roce a v současnosti se dokončuje ulice Hálkova. Výměna vodovodních řadů Stávající vodovodní řady jsou v rozsahu stavebních úprav ulice kompletně odstraňovány. Abychom co nejvíce zkrátili nutnou odstávku vodovodu při přepojování nového vodovodu na stávající rozvody v okolních ulicích, je nutné dodržovat následující zásady: nové potrubí je ukládáno do rýhy na hutněné pískové lože vedle stávajícího, které je prozatím ponecháno v provozu, a to včetně stávajících domovních přípojek, je prováděna tlaková zkouška podle

7 ČSN , následně pak proplach a desinfekce potrubí, nové potrubí je napojováno na stávající potrubí v ulicích kolmých na výše uvedené ulice a rovněž toto stávající potrubí bude ponecháno napojené na stávající rozvody, je prováděna výměna domovních přípojek, které budou napojeny na nové potrubí, stávající potrubí je po úsecích odpojováno od stávajících rozvodů a vyjímáno z rýhy. Použité armatury HAWLE Vodovodní řady a domovní přípojky jsou prováděny ze svařovaného polyetylénového potrubí PN 10 v kombinaci s tvarovkami a armaturami firmy HAWLE Armatury, spol. s r.o. Jedná se zejména o tyto výrobky: HAWLE tvarovky a armatury, přírubové T-kusy, navrtávací pasy, šoupátko s přírubami, zemní souprava s poklopem. V místě odbočení řadů a směrových lomech jsou osazovány litinové tvarovky HAWLE, které jsou zajištěny proti posunu: přírubová kolena, přírubové T-kusy, přírubový přechod, přírubové spoje jištěné proti posunu. V uzlových místech jsou osazována vodárenská šoupata s prodlouženou trvanlivostí značky HAWLE: přírubový přechod, přírubové spoje jištěné proti posunu, šoupátko s přírubami. Pro požární účely, odkalení a odvzdušnění potrubí jsou na řadech osazovány podzemní hydranty s vodárenskými šoupátky se zemní soupravou. Ze sortimentu HAWLE se jedná o: přírubové T-kusy, navrtávací pasy, šoupátko s přírubami, zemní souprava s poklopem, přírubové koleno s patkou, podzemní hydrant s poklopem. Všichni zástupci níže uvedených společností potvrzují, že z důvodu známé kvality a spolehlivosti dodávaných tvarovek a armatur si spolupráci se společností HAWLE armatury, spol. s r.o, váží oprávněně. Projekt a text: Ing. Miroslav Smola PASS Brno Investor: Město Dobříš místostarosta Mgr. Stanislav Vacek Dodavatel řadů: InTePs s.r.o. Písek pan Josef Jestřáb Dodavatel přípojek: Vodárenská společnost Dobříš s.r.o. pan Vladimír Kolařík

8 Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Nalžovských Horách Město Nalžovské Hory se nachází 20 km jihovýchodně od Klatov, v nadmořské výšce m n. m. V současné době žije ve městě zhruba 500 obyvatel. Na vodovod jsou samozřejmě připojeny mateřská škola, škola, restaurace. Město má vybudován vodovodní systém, který se skládá ze tří původních vodovodů: obecní vodovod, vodovod bytovky a bývalý vojenský vodovod (areál zámku byl za dob totality obýván vojskem). Tyto stávající vodovody jsou více či méně v havarijním stavu, vzhledem k nedokonalé údržbě za bývalého režimu. Zájmová oblast je v současné době zásobována rozvodem vody z ocelových trub 1-2 a trub litinových DN60. Potrubí je zarostlé a to způsobuje přechodně zákal a nedostatečný tlak v některých objektech. Navíc se některé objekty živelně připojovaly ze sousedních objektů. Tento stav je nutno považovat za havarijní. Výstavba nového vodovodu řeší doplnění stávajícího nedostatečného a nevyhovujícího stavu vodovodu ve městě. Celková délka nově budovaných hlavních řadů je m. Většina z budovaných tras vede ve stávajících místních komunikacích. Dimenze nově budovaných hlavních vodovodních řadů je DN80 a DN100. Tyto řady jsou provedeny z materiálu: vodovodní potrubí PE100, litinové vodovodní armatury HAWLE. Samozřejmě se staví také domovní přípojky. Přípojek by mělo být vybudováno podle prvotních odhadů kolem 80. Pro tyto přípojky je použita následující sestava: navrtávací pas HAWEX, kombinované navrtávací ISO šoupátko, napojovací tvarovka ISO, zemní teleskopická souprava, uliční poklop. Výstavba nových řadů řeší také zokruhování stávajících systémů, což poslouží zejména ke zlepšení tlakových poměrů ve městě a k možnosti připojení nových odběratelů. Na akci má město přislíbenou finanční dotaci. Slovo starosty Starosta města Ing. Jan Kněz říká: Firma AQUAŠUMAVA u nás provozuje vodovod a kanalizaci již od roku S touto firmou u nás panuje spokojenost. Spolupráce má samozřejmě i drobné vady na kráse, jak už to v životě bývá. Za tuto dobu došlo na kanalizačním a vodovodním systému k mnoha poruchám. Tyto firma vcelku pohotově, k naší spokojenosti, vyřešila. Vodovodní armatury HAWLE, které firma výhradně používá, fungují bezproblémově a k naší plné spokojenosti. Na opravená místa se již nemusí firma AQUAŠUMAVA vracet, vzhledem k bezporuchovosti a dlouhodobé životnosti armatur. Michal Ryneš, technik AQUAŠUMAVA, s. r. o., Chudenín Investor: Město Nalžovské Hory Stavba: Nalžovské Hory - Dostavba vodovodu Zhotovitel AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín Termín realizace:

9 HAWLE NA ISLANDU Ulice ve městě jsou rozkopané. Chodníky jsou přemostěné dřevěnými deskami, všude je bláto a prach. Lidé rozmrzele, někteří dokonce popuzeně obcházejí výkopy, každý myslí na své vlastni, jedinečné starosti, na svou vlastni práci, či na to, jestli za sebou nezapomněli zamknout dveře od bytu. Dámy v lodičkách, pánové v kravatách a naleštěných botách. A všichni mají ten stejný uspěchaný výraz. A všichni svorně nadávají na absenci toho úžasně čistého a hladkého asfaltu pod nohama. Stojím na rohu ulice a nedokážu potlačit úsměv. Ani zvědavost. Zvědavost, která mě opět zažene směrem k blátivým jámám i přesto, že má původní cesta vedla jinudy. Prostě musím. Musím nahlédnout dovnitř a zjistit, co ukrývají. Jenom uši brzdí můj úsměv v momentě, kdy dojdu k okraji výkopu a z jeho útrob se na mě šklebí modře šoupátko. Nové, čerstvé, nablýskané šoupátko. Pyšně mi oznamuje: Tady jsem já a tady budu za pět, za deset, za padesát let. Nepřestanu hlídat vodu, ani když mi země odře modrou kůži, když můj modrý kabátek ztratí svůj lesk. Jen se na mě dobře podívej! Chvíli ho pozoruji, malého hrdinu bez poct a metálů, pak mu ještě lehce zamávám na rozloučenou (jen zlehýnka, abych nevzbudila zbytečnou pozornost nevrlých chodců) a plna dobré nálady si jdu dál po svých. Pod vlivem mé matičky, která u firmy Hawle pracuje již mnoho let a která se nezdráhá vydat se na druhý konec města, aby si šoupátko v jeho zákopu vyfotila, se mi pomalu otevřel takový podivný, ale především hodně veselý svět. Mám boty toulavé, které mi nedají spočinout dlouho na jednom místě. Tyhle mé botky mě už zanesly do nejednoho kouta téhle úžasné modré planety a tím, že mě nenechávají upadnout do spánku každodenních rutin a stereotypu, mě nutí mít oči stále otevřené. Otevřené pro maličkosti, pro hru, pro radost, která se jinak ze životů tak snadno vytrácí. A proto, když se tak toulám světem a dívám se kolem sebe, nedokážu přehlížet svět pro mě již teď tolik živých hydrantů a šoupátek. Jako dobří skřítkové mi odevšad mávají, smějí se na mě a pyšně mi ukazují, jak důležití jsou. Jeden už léta hlídkuje před islandskou bankou, která za jeho zády mění jména jako kravaty u obleku. Stojí tam obsypán lávovým kamenem a vyhlíží hrdě. Druhý důstojně přehlíží chladné jezero ze své pozice v malé vesničce uprostřed zamrzlé krajiny a každé ráno pozoruje neskutečný východ slunce nad vzdálenou sopkou a stejně jako ona, nikdy nespí. V ulicích Reykjavíku mě na každém rohu zdraví hydrant trpaslíček, na hlavě sněhovou čepici a nudli u nosu. A když jim tak opětuji jejich úsměvy, je mi teplo, protože vím, že mi posílají pozdravy z domova. Ing. Zuzana Karpianusová Island P.S. Dnes mají hydranty na Islandu spíše než ze sněhu čepičky z popela

10 EXPO Firma HAWLE Armatury, spol. s r. o., jako již tradičně připravila pro své zákazníky expozici známou pod názvem HAWLE EXPO. Pro tento rok byla pro putovní akci vybraná města České Budějovice ( ) a Olomouc ( ). Výstava, stejně jako v minulých letech, přilákala odbornou vodařskou veřejnost, a to nejen díky rozsáhlé prezentaci výrobků ze sortimentu firmy HAWLE. Expozice byla rozdělena na dvě části, na samotnou prezentaci, a na část, kde se realizovaly soutěže a odborné debaty na různá témata. První část expoziční místnosti připomněla účastníkům přínos společnosti HAWLE českému vodárenství za 18 let jejího působení na tuzemském trhu. Byla tvořena grafickými panely, které přinášely informace, že firma HAWLE byla s novými výrobky vždy první nejen na českém, ale i na světovém trhu. Na český trh kromě nových výrobků zavedla jako první dodavatel nový styl prezentace a prodeje, tedy strukturu prodeje, systém konsignačních skladů, internetovou komunikaci, 10letou záruku s pojištěním na následné škody, systém těžké protikorozní ochrany atd. Návštěvník se mohl setkat s výrobky našeho sortimentu, uvedenými na trh v několika posledních letech, kterými jsou bezpochyby šoupátka typu A, plnoprůtokový hydrant, bajonetový systém domovních přípojek známý pod názvem ZAK, rozebíratelné fitinky FIT a nejnověji i flexibilní tvarovka VARIO. Zajímavostí letošní výstavy bylo poohlédnutí se za dosavadní činností firmy HAWLE, a to v souvislosti s blížícím se 20. výročím založení české společnosti HAWLE v r Připomněli jsme si první měkce těsnící šoupátko na světě typu Vulkan i další původní výrobky firmy HAWLE, jako úsporné příruby, planžetové navrtávací pasy, nerezové opravné třmeny, systém fitinek ISO nebo systém S 2000, také bylo možno fyzicky si potěžkat poctivou konstrukci prvního podzemního hydrantu Hawle, dodávaného na český trh. V Českých Budějovicích si pamětníci mohli u archivních fotografií připomenout i první prezentaci společnosti HAWLE v tehdejším Československu v r. 1992, která se konala právě v tomto městě. Druhá část expozice byla doprovázena soutěžemi, a to jak pro šikovné ručičky, tak pro odborníky, kteří znají materiál i poslepu. Samozřejmě nemohla chybět živá hudba, škvarková pomazánka a výčepní hydrant. K příjemné atmosféře přispělo celkem více než 400 návštěvníků z širokého okolí

11 obou měst. Výstavy se zúčastnili zaměstnanci nejen vodáren, stavebních firem, velkoobchodů, projektanti, ale i studenti a školáci jako například v Olomouci žáci SOŠ Josefa Sousedíka s učitelkou paní Ing. Markétou Čížovou, která přispěla i níže uvedenými postřehy. Na Vás, kteří jste se výstavy HAWLE EXPO 2010 nemohli zúčastnit, se budu se svými kolegyněmi a kolegy těšit na viděnou již na blížící se výstavě WATENVI, která se koná května v Brně. Ing. Rudolf Stuchlý obchodně technický poradce Studentům spolupráce s firmou HAWLE svědčí V úvodu bych nás chtěla představit. Jsme SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín a kromě toho, že se zabýváme výukou, snažíme se zprostředkovat studentům i přístup k technologiím u zavedených firem. Mimo jiné se zabýváme i přípravou studentů oboru Instalatér. V letošním školním roce se nám podařilo navázat spolupráci s firmou HAWLE Armatury, spol. s r.o. Tato spolupráce začala na firemním dnu, který firma HAWLE pořádala se svým firemním showbusem ve Vsetíně u VaK a.s, kde jsem oslovila přítomné zástupce firmy pana Augustina a pana Ing. Stuchlého a požádala je o možnou spolupráci. Slovo dalo slovo, pánové byli velmi ochotni, a po projednání s panem Ing. Janským, jednatelem společnosti, jsme se domluvili a naše škola získala některé vzorkové armatury jako navrtávací pasy, řez šoupátka, fitinky a příruby. Tímto ovšem naše spolupráce neskončila. Oslovili jsme firmu VaK a.s. Vsetín, zda by byli ochotni přijít do naší školy a provést praktickou ukázku navrtávky na živo. Vše se podařilo a pracovníci VaK a.s. nám velmi ochotně vyšli vstříc. Prezentace se konala na naší SOŠ v odborné učebně. Další akcí, které jsme se zúčastnili, byl firemní den HAWLE EXPO v Olomouci, kam jsme zajeli rádi a velmi jsme se těšili. Na výstavě se nám všichni maximálně věnovali, tímto velmi děkuji panu Augustinovi a zejména panu Ing. Stuchlému, který nás celou expozicí prováděl a velmi erudovaně nám veškeré exponáty popsal. Studenti si mohli vyzkoušet sestavit jednoduchý tvar potrubí, na kterém byla následně provedena i úspěšná tlaková zkouška. Celá akce byla velmi zdařilá a studenti si odnesli spoustu zážitků a podnětů. Tímto bych chtěla velmi poděkovat firmě HAWLE a doufám, že tímto naše spolupráce neskončí a bude se nadále rozvíjet. Ing. Markéta Čížová učitelka odborných předmětů SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

12 Špičkový výrobek za příznivou cenu Minimální kontakt pryže s vodou 100% protikorozní ochrana 100% bezúdržbový provoz Lehká ovladatelnost 100% kvalita Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová S využitím autorských materiálů externích spolupracovníků. Tiskne: Tiskárna HUGO Jaro 2010

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBEC ZLATÁ OLEŠNICE MODERNIZACE OBECNÍHO VODOVODU DOKUMENTACE STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ Trutnov 01/2016 1 Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 2. Celkový

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948 PŘEHLED VÝROBKŮ HAWLE-Pobočky HAWLE-Partneři HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375 252 42 Jesenice u Prahy Tel.: 241 003 111 Fax: 241 003 333 E-mail: mail@hawle.cz

Více

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVOD... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ VODOVODU... 4 2.4. ZEMNÍ PRÁCE... 4 3. ZÁVĚR...

Více

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků Voda Odpadní voda Plyn Přehled výrobků HAWLE-Výroba / Zabezpečování jakosti Sériová i kusová výroba na nejmodernějších obráběcích strojích Vysoká jakost výroby je zabezpečována stálou kontrolou každého

Více

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem

Více

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 02 Vodovod DSP Obsah: 1.Vodovod... 2 2.Obnova povrchů... 3 3.Antikorozní úprava... 3 4.Rozsah stavebního objektu... 4 5.Hydrotechnické

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 01 Tlaková kanalizace DSP Obsah: 1. Tlaková kanalizace... 2 2. Obnova povrchů... 3 3. Antikorozní úprava... 3 4. Rozsah stavebního

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh kanalizačních a vodovodních přípojek pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekt zdravotních instalací na

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Pracoviště Plzeň Barrandova 28 326 00 PLZEŇ Obec Hrádek u Sušice Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/tel./mobil Datum Jiří Čech / 377519813 / 731572991 6.9.2012 e-mail: jiri.cech@provod.cz Věc: Akce:

Více

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax:

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax: 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.1 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Objekty na vodovodním řadu... 4 2.3 Uložení potrubí... 5 2.4 Tlaková zkouška a dezinfekce

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE dodatečné informace Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov A. OBEC Vystrkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 126 Kód obce PRVKUK 0613.003.126.00 Kód obce (IČOB) 06886 (561797) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Čejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 105 Kód obce PRVKUK 0613.003.105.00 Kód obce (IČOB) 01904 (547735) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem A. OBEC Sázava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 715 Kód obce PRVKUK 0615.015.715.00 Kód obce (IČOB) 14626 (596701) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Žďár nad Sázavou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Véska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Véska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_008_03_18098 Název obce: Dolany Kód obce (IČOB): 501646 (501646) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Heřmanov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 620 Kód obce PRVKUK 0615.014.620.00 Kód obce (IČOB) 03866 (595608) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY ROZSAH ŽÁDOSTI OPŽP - SOUHRNNÁ ZPRÁVA září 2009 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Želiv Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 127 Kód obce PRVKUK 0613.003.127.00 Kód obce (IČOB) 19627 (549215) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou A. OBEC Přehledová mapka Ždírec nad Doubravou Číslo obce PRVKUK 158 Kód obce PRVKUK 0611.004.158.00 Kód obce (IČOB) 19564 (569780) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ Ing. Jaromír Sobotka HAWLE ARMATURY spol. s r.o., Jesenice u Prahy, e mail: jsobotka@hawle.cz Provozování vodárenských systémů provází celá řada náročných jevů a zákonitostí,

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK DOMOVNÍ PŘÍPOJKY Typová řešení přípojek Tento katalog je zpracován jako jednoduchý přehled nejpoužívanějších variant přípojek pro investory, projektanty a stavební a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 4.10. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedení výměny vodovodního potrubí na stavbě Dešťová kanalizace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Topolany Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Topolany Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Topolany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_25_16776 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV Studie ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s. Zhotovitel : Sdružení SYNER JSS Vedoucí účastník : SYNER, s.r.o., Liberec Účastník : Ještědská stavební společnost

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_C_01_1_TS_.pdf Datum: srpen 2013 Projekt Paré POPŮVKY KANALIZACE SO/PS Svazek - ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST Měřítko 2. VÝKRESY Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Droždín Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Droždín Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Droždín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_04_03263 Název obce: Olomouc Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA D.

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA D. - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Roman

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Salačova Lhota. Název části obce

Salačova Lhota. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov

Více

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody

Více

Výstavba veřejné splaškové kanalizace Markvartovice

Výstavba veřejné splaškové kanalizace Markvartovice Výstavba veřejné splaškové kanalizace Markvartovice Otázky a odpovědi 1. Co se rozumí splašky? Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně, koupelny,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Vodovodní přípojky. 3, odst. 1) 3, odst. 6) 3, odst. 4)

Vodovodní přípojky. 3, odst. 1) 3, odst. 6) 3, odst. 4) Vodovodní přípojky Vybraná ustanovení zákona č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění: 3, odst. 1) Vodovodní přípojka je samostatnou

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice A. OBEC Kojčice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 391 Kód obce PRVKUK 0613.010.391.00 Kód obce (IČOB) 06783 (598712) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva IKKO Hradec Králové, s.r.o. Br. Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Pasport části kanalizace obce České

Více

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10 Ceník vodovodních armatur a tvarovek 2012 Obsah Přírubová šoupata 1 Potrubní spojky 2-5 Navrtávací pasy s přírubou 7 Hydranty 8-9 Uliční zdroj 10 Montážní vložka - kompenzátor 10 Ostatní tvarovky 11 Zemní

Více

Organizátor výběrového řízení pro zadavatele Vybudování páteřní komunikace a s ní spojené infrastruktury průmyslové zóny Nový Bydžov - Zábědov

Organizátor výběrového řízení pro zadavatele Vybudování páteřní komunikace a s ní spojené infrastruktury průmyslové zóny Nový Bydžov - Zábědov Příloha č. 1 Název předmětu plnění: Specifikace: Organizátor výběrového řízení pro zadavatele Vybudování páteřní komunikace a s ní spojené infrastruktury průmyslové zóny Nový Bydžov - Zábědov stavba I

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Citice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Citice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_15_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.15.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1779 (56324) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou A. OBEC Přehledová mapka Kladeruby nad Oslavou Číslo obce PRVKUK 291 Kód obce PRVKUK 0614.007.291.00 Kód obce (IČOB) 06490 (590827) Číslo ORP (ČSÚ) 007 (6107) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61071 Název POU Náměšť

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice , Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice , Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Normy a směrnice. Kapitola 11

Normy a směrnice. Kapitola 11 Normy a směrnice Kapitola 11 279 280 Normy V následujícím textu jsou uvedeny normy, směrnice a předpisy, které jsou důležité pro výrobu, pokládku a montáž kanalizačních trub z tvárné litiny. Při navrhování

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 F.1.4.e. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Technická zpráva Dokumentace pro stavební povolení 1. Úvod Záměrem investora je výstavba skladové haly s

Více

D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Technické řešení stavby Umístění stok splaškové kanalizace vyplývá ze spádových poměrů, možností vzhledem k navrženým IS a místa napojení na nově navrženou čistírnu odpadních

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Nová Cerekev. Název části obce

Nová Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Nová Cerekev Číslo obce PRVKUK 407 Kód obce PRVKUK 0613.010.407.00 Kód obce (IČOB) 10501 (548456) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více