BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č. 1907/2006 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č. 1907/2006 Sb."

Transkript

1 Datum vydání: BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č. 1907/2006 Sb. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název přípravku: VIRKON S Použití látky nebo přípravku: Dezinfekční přípravek Identifikace výrobce nebo dovozce: Výrobce Dovozce Antec International Limited KRKA, d.d., Novo mesto Windham Roaad Šmarješka cesta 6 Chilton Industrial Estate 8501 Novo mesto Sadbury, Suffolk C010 6XD Tel:44-(0) Tel: Fax:44-(0) Tel: Telefonní číslo pro mimořádné situace: , nepřetržitá informační služba KRKA, Zastoupení pro ČR, Sokolovská 79, , Praha Informace o složení přípravku Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky: směs peroxidových sloučenin, anorganických solí, organických kyselin, detergentů. Chemický název Potassium peroxomonosul phate Koncen trace EC číslo Číslo CAS Výstražný symbol nebezpečnosti R věta S věta O,C 8, 34 26, 45, 36/37/39 Sulphamic acid Xi 36/38, 52/53 2, 26, 28, 61 Podium alkyl Xn, Xi 10, 35 (1/2), 23, 26, benzen Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Může způsobit poškození oka. Dráždí pokožku. Přímé vdechnutí prášku může způsobit podráždění respiračního systému. 4. Pokyny pro první pomoc Při nadýchání: Symptomy: Iritace nosu, průdušnice, plic, respiračního traktu. Opatření: Jděte na čerstvý vzduch. Pokud jsou příznaky kašle, dušení a dechových obtíží vážné, vyhledejte neprodleně lékaře. Při kontaktu s kůží: Symptomy: Může způsobit podráždění, zvláště pod oděvem ve vlhkém prostředí. Opatření: Odstraňte znečištění. Opláchněte pokožku velkým množstvím vody. Pokud dráždění přetrvává po očištění vodou, kontaktujte lékaře. Při zasažení očí: Symptomy: Může způsobit poškození oka. Opatření: Vyplachujte čistou vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře.

2 Při požití: Symptomy: Může způsobit podráždění ústní dutiny, hrdla, žaludku, trávícího traktu. Opatření: Nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody nebo mléka. Vyhledejte lékařskou pomoc. 5. Opatření pro hasební zásah Vhodná hasiva: Voda, pěna, CO 2 Zvláštní nebezpečí: VIRKON S sám není hořlavý, ale za zvláštních okolností může napomoci spalování jiných materiálů. Zvláštní ochranné pomůcky: Hasičům se doporučuje použít dýchací přístroje; může se objevit únik oxidu siřičitého. 6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Rukavice, ochranný oděv, ochrana očí a dýchací maska. Zabránit víření prachu a odstranit zdroj ohně. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezte proniknutí práškového koncentrátu do otevřených kanálů. Malé množství (do l kg) je možno zneškodnit velkým množstvím vody. Zamezte kontaminaci povrchových vod. Metody čištění a zneškodnění: Pozorně zameťte, přednostně pomocí suchého protiprašného prostředku. Pro použití umístěte přípravek ve vhodných kontejnerech. Zabraňte zvlhnutí prášku před očekávaným použitím. Zvlhlý přípravek musí být uchováván mimo hořlaviny a skladován v podmínkách, které umožňují vhodnou ventilaci. 7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku Pokyny pro zacházení S přípravkem zacházejte opatrně, aby se zamezilo víření prachu. Použití ventilace se doporučuje při práci s velkým množstvím přípravku. Používejte ochranné oděvy. Pokyny pro skladování Uchovávejte dobře uzavřené kontejnery bez možnosti přístupu vzdušné vlhkosti. Skladujte z dosahu hořlavých materiálů. Zabraňte kontaminaci přípravku. VIRKON S 1% roztok: Skladujte v čistých uzavřených kontejnerech chráněných před světlem při teplotě do 25 C. Chraňte před mrazem. Roztok zneškodněte po ztrátě zbarvení nebo po uplynutí sedmi dnů po přípravě roztoku. 8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob Omezování expozice: Při práci s velkým množstvím přípravku nebo v prašném prostředí je nezbytné vhodné odvětrávání. Toto není zapotřebí při přípravě roztoku z balení o množství 50 g nebo l kg. Kontrolní parametry: MAC (maximální povolená koncentrace): 5 mg/m 3 pro vdechnutelný prach (Doporučeno výrobcem potassium peroxomonosulphate). Omezování expozice pracovníků Ochrana dýchacích orgánů: Práškový koncentrát: Respirátor pro jemné částice Roztok: Při mlžení roztoku Virkon S (fogování) se doporučuje použití respirátoru s filtrem AP Ochrana rukou: Gumové rukavice Ochrana očí: Brýle nebo ochranný štít

3 Ochrana kůže: Ochranný oděv Omezování expozice životního prostředí: Dodržujte pokyny pro užívání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. 9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku Všeobecné informace Vzhled růžový prášek Zápach(vůně) mírně citrónová Důležitá informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Hodnota ph 2,6 Teplota varu varem se rozkládá Bod vzplanutí - Hořlavost - Výbušné vlastnosti - Oxidační vlastnosti - Tenze par - Hustota: přibližně 1,07 Rozpustnost(voda 20 C) přibližně 65g/litr Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda - Viskozita - Hustota par - Rychlost odpařování Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravků Stabilita: Přípravek je stabilní za normálních podmínek. Podmínky, kterým je třeba zamezit: Přístup vlhkosti pro skladovaný prášek. Materiály, které nelze použít: Silné zásady, kyslík, voda, kyselina octová Soli (NaCl, KCl, KBr, Kl. Virkon S může reagovat s těmito látkami za vzniku halogenových plynů (Cl 2, Br 2 nebo I 2 ) Hořlavé plyny. Nebezpečné produkty rozkladu: Kyslík, oxid siřičitý, chlor za extrémních podmínek, jestliže prášek zvlhne. 11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku Testování u zvířat Akutní orální toxicita: 4123 mg/kg (potkan) Akutní dermální toxicita: >2000 mg/kg (králík) Kožní podráždění: Prášek mírné podráždění (králík). Primární index iritace=2.8 Roztok nedráždivý (králík). Primární index iritace=0 Podráždění očí Prášek může podráždit oči. Roztok nedráždí (králík) Podráždění kůže Roztok nedráždí (morče) Testování u lidí Prášek je silný oční iritant, dráždí pokožku a dráždí inhalací prachu. 12. Ekologické informace o látce nebo přípravku Ekotoxicita: Vodní prostředí: Nejsou k dispozici data o toxicitě u ryb

4 Virkon S zředěný na hodnoty 1:50000 nevykázal žádný účinek na biochemický kyslíkový požadavek (B.O.D.) v 5ti denním testu. Perzistence a rozložitelnost: Předpokládá se, že je biologicky odbouratelný z důvodu obsahu 75 % anorganických solí se zbytky organických složek kyseliny jablečné a sodium alkyl benzen sulfonátu, oba vyhovující požadavkům EU na biodegradabilitu. 13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku Odstraňování přípravku: Nespotřebované zbytky výrobků se likvidují ve specializovaných spalovnách. Původci odpadu musí nakládat se vzniklými odpady v souladu se zákonem. Odstraňování obalu: Použitý, řádně vyprázdněný obal, odevzdejte k recyklaci ve sběrném místě obalových odpadů. Obaly se zbytky přípravku předejte na místě určeném obcí pro nebezpečné odpady. Při odstraňování obalu a přípravku se postupuje dle platného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku Železniční a silniční doprava (RID/ADR): Neklasifikováno Námořní doprava (IMGD kód): Neklasifikováno 15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku Zákon č. 125/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony. Zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní list byl připraven podle vyhlášky č. 231/2004 Sb., která je v souladu se Směrnicí 91/155/EC a jejími novelami 93/112/EC a 2001/58/EC a Směrnicí 1999/45/EC. Symbol nebezpečí: Dráždivá látka (Xi) R-věty (úplné znění): R 38 Dráždí kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí S-věty (úplné znění): S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 22 Nevdechujte prach S 24 Toxický pro styk s kůží S 25 Zamezte styku s očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) 16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku Informace uvedené v bezpečnostním listě se vtahují pouze na zmiňovaný přípravek, nikoli na jakékoli směsi tohoto přípravku a dalších látek. Informace jsou založeny na stávajících poznatcích o přípravku ale nezaručují jeho kvalitu a vlastnosti.

5 Zdroje: Hazleton Ltd. (1984). Virkon: A primary skin irritation and corrosivity study in the rabbit. Hazleton Ltd. (1984). Virkon (1.0 % w/v): Skin irritation and corrosivity study in the rabbit. Hazleton Ltd. (1984). Virkon (1.0 % w/v): Eye irritation study in the rabbit. Hazleton Ltd. (1984). Virkon: Acute oral toxicity study in rats. Degusa AG (1983). Bericht über die Prüfung der lokalen Rezwirkung von Caroat nach einmaliger Applikation an der Haut des Kaninchens (patch-test). Degusa AG (1984). Bericht über die toxikologische Prüfung von Caroat nach einmaliger oraler Gabe an der Ratte. Interox Ltd. Potassium monopersulphate: Acute oral toxicity test in rats. Interox Ltd. Potassium monopersulphate: Acute dermal toxicity test in rats. Interox Ltd. Potassium monopersulphate: Skin irritation test in rabbit. Interox Ltd. Potassium monopersulphate: Eye irritation test in rabbit.

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

Zdící malty: ZM 901, ZM 901 j, ZM 902, ZM 905, ZM 906, ZM 907, ZM 908, ZM 920, ZM 921, ZM 910, ZM 911, ZM 912 Omítky: OM 201, OM 207, OM 207 j

Zdící malty: ZM 901, ZM 901 j, ZM 902, ZM 905, ZM 906, ZM 907, ZM 908, ZM 920, ZM 921, ZM 910, ZM 911, ZM 912 Omítky: OM 201, OM 207, OM 207 j Datum vydání : 15.9.2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIK 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Název: Cementové potěry: CP 101, CP 101 j, CP 102, CP 102

Více

LYNX 04407040 102000007162-03 1.2. Použití přípravku Přípravek na ochranu rostlin - fungicid

LYNX 04407040 102000007162-03 1.2. Použití přípravku Přípravek na ochranu rostlin - fungicid Datum vydání: 03.10.2007 Strana:1 z 10 1. Identifikace přípravku, výrobce a 1. distributora 1.1 Obchodní název přípravku LYNX 04407040 102000007162-03 1.2. Použití přípravku Přípravek na ochranu rostlin

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 Název výrobku: CLEARFIX Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: CLEARFIX 1.2 Použití přípravku: Průhledné lepidlo na plasty 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1.2 Použití látky nebo přípravku: Čisticí přípravek. 1.3. Identifikace společnosti

Více

B E Z P EČNOSTNÍ LIST

B E Z P EČNOSTNÍ LIST Datum revize: 15.10.2008 Strana 1 (celkem 6) 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky / přípravku: Bělamin Registrační číslo: nepřiděluje se. Další identifikace:

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum vyhotovení v ČR: 24.10.2008 Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum revize v ČR: 06.05.2009, 28.07.2009, 10.02.2010 Datum posledního přepracování v zahraničí: 10.06.2009 1. Identifikace

Více

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku: Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku: Možné nesprávné použití látky/přípravku: Bezpečnostní list: Sanosil Super 25Ag Sanosil Super 25 Ag, strana 1 z 9 Datum vydání: 4.1. 2000 Datum revize: 18.2. 2009 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DITRIBUTORA NEBO

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) Datum revize: 21.11. Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: WECTOL čisticí sůl na WC Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum vyhotovení v ČR: 24.10.2008 Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum revize v ČR: 06.05.2009, 28.07.2009, 10.02.2010 Datum posledního přepracování v zahraničí: 25.05.2009 1. Identifikace

Více

Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 Datum vydání: 22. 02. 2005 Strana 1 (celkem 6) Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 1.

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název přípravku: PUR 1K - polyuretanové lepidlo 1.2 Použití látky nebo přípravku Jednosložkové polyuretanové

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

ZINKURAN SC Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

ZINKURAN SC Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace výrobce Spiess-Urania Chemicals GmbH Heidenkampsweg 77 20097 Hamburk,

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/ Strana: 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: FIXINELA tablety do pisoárů /borovice, oceán/ Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Registrační číslo REACH:

Více

Bezpečnostní list MIX DP 160 dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 7.3.2015 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14

Bezpečnostní list MIX DP 160 dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 7.3.2015 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Přípravek na ochranu

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více