Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014

2 Obsah Shrnutí Působnost regulace MiFID II Podmínky po poskytování investičních služeb Regulované obchodní systémy Poskytování informačních služeb Časový harmonogram... 5 Shrnutí V polovině června byly vydány nové unijní předpisy pro investiční služby a trhy investičních nástrojů v podobě rámcové směrnice MiFID II 1 a nařízení MiFIR, 2 které nahrazují směrnici MiFID 3 vydanou před deseti lety. Stávající právní úprava se tak dočkala významného přepracování. Na tyto rámcové předpisy bude navazovat celá řada prováděcích a regulačních technických norem v podobě nařízení Evropské komise a obecných pokynů ESMA a EBA. Nutno podotknout, že nová regulace MiFID II doplňuje komplexní unijní systém právní úpravy kapitálového trhu tvořený zejména nařízením EMIR upravujícím obchodování s deriváty, nařízení PRIPS o poskytování informací o investičních produktech, novém nařízení o zneužití trhu (MAR) 4 a smernicí o zneužití trhu (MACSD) 5 a nařízením CSD regulujícím evidence investičních nástrojů a vypořádací systémy. MiFIR jakožto přímo použitelný předpis upravuje ty oblasti, ve kterých by případná nekonzistentní implementace v rámci jednotlivých členských států představovala největší riziko. Zejména zveřejňování informací o obchodování, povinné obchodování derivátů v organizovaných obchodních systémech a některé pravomoci orgánů dohledu ve vztahu k obchodování finančních nástrojů (např. zákaz nabízení určitých investinčích nástorjů). MiFID II v prvé řadě upřesňuje a zpřísňuje stávající pravidla pro poskytování služeb souvisejících s investičními nástroji a fungování obchodních platforem pro investiční nástroje. Zároveň zavádí regulaci také v dosud neregulovaných oblastech (např. obchodování s emisními povolenkami či poskytování některých informačních služeb na kapitálovém trhu) a reaguje tak zejména na technologický vývoj posledních let, který s sebou přinesl nové způsoby obchodování a nové, dosud neregulované obchodní platformy. Transpoziční lhůta pro MiFID II je polovina roku Plná účinnost nového režimu nastává na počátku roku 2017, nicméně řada ustanovení MiFIR týkající se vydání prováděcích předpisů nabývá účinnosti již v červenci letošního roku. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/ Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu) Strana 2

3 1. Působnost regulace MiFID II MiFID II ve značném rozsahu omezí výjimky z osobní působnosti, které obsahovala původní směrnice MiFID, zejména na osoby obchodující s komoditními deriváty. Věcnou působnost rozšíří na emisní povolenky a jejich deriváty. Zavádí novu hlavní investiční službu provozování organizovaného obchodního systému a vyžaduje získání licence také pro poskytování některých informačních služeb na kapitálovém trhu v podobě poskytování konsolidovaných tržních dat, schváleného mechanismu pro plnění informačních povinností a sytému pro zveřejňování tržních informací. Obchodování na vlastní účet Dojde k omezení výjimky pro obchodování na vlastní účet v čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice MiFID. Nově nebude aplikovatelná ve vztahu ke komoditním derivátům, povolenkám na emise nebo jejich derivátům. Doplňková investiční činnost Dosavadní výjimka pro obchodování v rámci doplňkové činnosti v čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice MiFID bude nově omezena pouze na obchodování s komoditními deriváty, povolenkami na emise nebo jejich deriváty. Při uplatňování této výjimky bude nově potřeba tuto skutečnost každoročně oznamovat příslušnému orgánu dohledu a na vyžádání zdůvodnit, proč je tato činnost považována za doplňkovou. Tato výjimka dále nebude přístupná osobám využívajícím vysokofrekvenční algoritmické obchodování. Obchodování s komoditními deriváty Dojde k odstranění zvláštní výjimky pro osoby, jejichž hlavní činnost spočívá v obchodování na vlastní účet s komoditami a komoditními deriváty, původně uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. k) směrnice MiFID. Rozšíření investičních nástrojů Regulace MiFID II rozšiřuje okruh regulovaných finančních nástrojů o emisní povolenky a jejich deriváty. Z působnosti MiFID II jsou nicméněvyňaty velkoobchodní energetické produkty obchodované v organizovaném obchodním systému, které musejí být vypořádány fyzicky (kontrakty dle nařízení REMIT). 6 Důvodem je skutečnost, že kontrakty splňující podmínky REMIT již podléhají obdobnému stupni regulace a dohledu a jejich podřazení pod MiFID II by tudíž znamenalo dvojí regulaci. 2. Podmínky po poskytování investičních služeb Informování zákazníků a sdělení klíčových informací MiFID II reaguje na některé problémy identifikované na trhu strukturovaných retailových investičních produktů (PRIPs) tím, že stanovuje pravidla pro informování o vlastnostech těchto produktů a také některá pravidla pro obchodování těch PRIPs, které jsou investičními nástroji nebo strukturovanými vklady (např. pravidla střetu zájmů v případě distribuce těchto produktů zprostředkovateli). MiFID II zde doplňuje jednak nařízení PRIPS, které upravuje sdělení klíčových informací pro investory, jako specifický informační dokument, který by měl obsahovat adekvátní informace pro neprofesionální zákazníky v dostatečně srozumitelné formě, jednak směrnici UCITS 7 upravující sdělení klíčových informací pro investory do standardních fondů. Vysokofrekvenční a algoritmické obchodování MiFID II reaguje na rozmach vysokofrekvenčního a algoritmického obchodování a nově upravuje podmínky jejich používání. K prohloubení regulace dojde jak ve vztahu k OCP užívajícím algoritmické obchodování s vysokou frekvencí, tak ve vztahu k obchodním systémům, kde se tyto obchodní metody používají. Mj. dojde ke zpřísnění informačních povinností těchto OCP vůči orgánům dohledu, což by mělo vést k větší transparentnosti strategií, které jsou při tomto typu obchodování užívány (např. strategie tvorby trhu). Tito OCP budou povinni vést podrobné záznamy o všech pokynech a na vyžádání je poskytnout orgánu dohledu. Dále budou povinni zavést robustní systémy identifikace a řízení rizik, aby bylo zajištěno, že obchodní systémy nebudou moci být zneužity v rozporu s regulací MiFID II. OCP musí mít také účinné mechanismy zajišťující kontinuitu činnosti pro případ, že dojde k selhání jeho obchodních systémů, a přerušovací mechanismy, které obchodování dočasně zastaví nebo omezí, dojde-li k náhlým nečekaným pohybům cen. Investiční poradenství V rámci posílení ochrany zákazníků dochází jednak ke zpřísnění pravidel jednání při poskytování investičního poradenství, jednak rozšíření informačních povinností vůči zákazníkům. Poskytovatelé investičního poradenství jsou mj. povinni (i) sdělit náklady na poradenství, (ii) vysvětlit podstatu poskytovaného poradenství, zejména rozsah produktů, který při poskytování osobních doporučení zákazníkům posu- 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií 7 Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek Strana 3

4 zují, (iii) zda poskytují investiční poradenství nezávisle a (iv) zda zákazníkům poskytují pravidelné hodnocení vhodnosti finančních nástrojů, které jim doporučily, či zda se jedná o vyhodnocení pouze jednorázové. MiFID II stanoví dodatečné podmínky pro OCP, kteří deklarují poskytování nezávislého investičního poradenství. V takovém případě je nezbytné provést posouzení dostatečně širokého spektra investičních produktů od různých emitentů či poskytovatelů. Poskytovatel nezávislého poradenství si nesmí ponechat poplatky, provize ani jiné peněžní či nepeněžní výhody hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo osobou jednající jménem třetí strany, pokud jde o poskytování této služby zákazníkům. Odbornost a posouzení vhodnosti investičního nástroje MiFID II požaduje vysokou úroveň odbornosti všech osob, které OCP využívá pro poskytování služeb zákazníkům, zejména je nezbytné zajistit, aby všechny tyto osoby dostatečně rozuměly finančním nástrojům, které nabízejí nebo doporučují zákazníkům, a musí být schopny dostatečně posoudit jejich vhodnost pro zákazníka, tj. slučitelnost investičních nástrojů či investiční strategie s potřebami zákazníků a zda je jejich využití skutečně v nejlepším zájmu zákazníka. Omezení režimu execution-only V souvislosti s prohloubením ochrany zákazníků dochází také k omezení tzv. execution-only režimu, který nevyžaduje posuzování vhodnosti či přiměřenosti předmětného finančního nástroje pro zákazníka nebo zjišťování předchozích zkušeností zákazníků, a který se již podle původní směrnice MiFID uplatňuje pouze u nekomplexních finančních nástrojů. K uplatnění tohoto režimu je zapotřebí splnit podmínky uvedené v čl. 25 odst. 4 směrnice MiFID II, což vede také k významnému omezení okruhu investičních nástrojů, které jsou považovány za nekomplexní. Vyloučeny jsou mj. cenné papíry strukturovaných investičních fondů vč. standardních fondů Regulované obchodní systémy Regulace MiFID II dále rozšiřuje stávající pravidla pro fungování obchodních systémů a obchodování, které na nich probíhá, zejména v oblasti transparentnosti při obchodování s finančními nástroji. Navíc 8 Jedná se fondy definované v čl. 36 odst. 1 druhém pododstavci Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek zavádí novou tržní platformu označovanou jako organizovaný obchodní systém. OCP provozující systém vnitřního párování pokynů v rámci provádění pokynů na účet zákazníka ("order matching") týkajících se akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, cenných papírů fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných nástrojů na mnohostranném základě musí nově získat povolení k provozování mnohostranného obchodního systému. Organizovaný obchodní systém Organizovaný obchodní systém je vedle regulovaných trhů a mnohostranných obchodních systémů další obchodní platformou, na kterou dopadá regulace MiFID II. Tato nová kategorie byla vytvořena s cílem podřídit regulaci všechny formy organizovaného obchodování nekapitálových investičních nástrojů, které doposud nespadaly pod existující kategorie regulovaného trhu ani mnohostranného obchodního systému. Z hlediska požadavků na obchodování budou OOS postaveny na roveň dosavadním kategoriím obchodních systémů. Zatímco však regulované trhy a mnohostranné obchodní systémy mají závazná pravidla pro provádění obchodů, provozovatel OOS by měl provádět pokyny na základě volného uvážení s tím, že případně podléhá požadavkům předobchodní transparentnosti a je povinen provádět pokyny za nejlepších podmínek, stejně jako při běžném poskytování investičních služeb. V rámci OOS není jeho provozovatel oprávněn sám obchodovat na vlastní účet jiným způsobem než obchodováním párováním pokynů na vlastní účet s výjimkou dluhopisů emitovaných státy a osobami veřejného práva, u nichž neexistuje likvidní trh. Zvýšení transparentnosti kapitálových nástrojů Nařízení MiFIR zvyšuje transparentnost trhu kapitálových nástrojů tím, že pro výjimky z požadavků na uveřejňování informací v rámci předobchodní transparentnosti stanoví strukturní omezení. Mj. je obchodování v rámci těchto výjimek omezeno objemovým stropem (ve výši 4 % v rámci daného obchodního systému a 8 % globálně, tzn. v rámci EU, za předcházejících 12 měsíců). Při dosažení těchto objemových limitů je nutno prakticky bez výjimky plnit transparenční povinnosti. Transparentnost nekapitálových nástrojů Dochází k zavedení harmonizované úpravy transparentnosti také pro dluhopisy, deriváty a jiné nekapitálové nástroje, přičemž výjimky z těchto pravidel jsou v souladu s čl. 9 nařízení MiFIR stanoveny pro pokyny s rozsahem větším než obvyklý tržní objem, finanční nástroje, pro které neexistuje likvidní trh a některé další deriváty. Strana 4

5 Návaznost na nařízení EMIR MiFID II dále navazuje na nařízení EMIR, kterým byla zavedena nová tržní infrastruktura pro obchodování s deriváty. Nařízení EMIR stanoví mj. podmínky, za nichž by měl být ústředním protistranám a obchodním systémům poskytnut nediskriminační přístup k OTC derivátům. Pro zajištění souladu mezi nařízením EMIR a nařízením MiFIR, požadavky uložené nařízením MiFIR ohledně nediskriminačního přístupu mezi ústředními protistranami a obchodními systémy se použijí jak na deriváty, tak na všechny nederivátové finanční nástroje. Povinné obchodování v regulovaných obchodních systémech Čl. 23 odst. 1 nařízení MiFIR stanoví povinnost obchodníkům s cennými papíry zajistit, aby jimi prováděné obchody s akciemi přijatými k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodovanými v obchodním systému probíhaly na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, v organizovaném obchodním systému nebo v rámci systematické internalizace ( regulované obchodní systémy ), případně v obchodních systémech třetích zemí posuzovaných jako rovnocenné v souladu s čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice MiFID II. Podrobnosti stanoví příslušná regulační technická norma, kterou navrhne ESMA. 5. Poskytování informačních služeb Regulace MIFID II zavádí novou skupinu regulovaných činností na kapitálovém trhu představovaných službami zpracování a zveřejňování informací o obchodování na kapitálovém trhu v EU. Konkrétně je nově upraven schválený mechanismus pro hlášení obchodů ( approved reporting mechanism ), schválený systém pro uveřejňování informací ( approved publication arrangement ) a systém konsolidovaných obchodních informací ( consolidated tape provider ). Tyto systémy mohou být provozovány pouze s povolením příslušného orgánu dohledu a po splnění předpokladů stanovených směrnicí MiFID II. Cílem služeb hlášení obchodu je zajištění vyšší kvality a lepší konzistence informací o obchodech při současném snížení nákladů na ně. Služba konsolidovaných obchodních informací má za cíl usnadnit účastníkům trhu přístup ke konsolidovanému přehledu informací o obchodování ve všech obchodních systémech v EU, které jsou k dispozici. 6. Časový harmonogram Vstup směrnice MiFID II a nařízení MiFIR v platnost Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR vstupují v platnost 2. července Členské státy jsou povinny harmonizovat své příslušné právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí MiFID II do 2. července Plná účinnost nového režimu nastává na počátku roku 2017, nicméně ustanovení MiFIR upravující přijetí prováděcích předpisů týkajících se zejména tržní transparentnosti nabývá účinnosti již v červenci letošního roku. Vypracováním návrhů regulačních technických norem (RTN) a prováděcích technických norem (PTN) je pověřen Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Ten za tímto účelem vydal rozsáhlé konzultační dokumenty ke kterým je možné do 1. srpna 2014 zasílat příspěvky a komentáře prostřednictvím uvedeného formuláře. Účelem PTN je poskytnout standardní formuláře a šablony pro plnění informačních povinností a zveřejňování informací v souladu s požadavky směrnice MiFID II. RTN budou vydávány zejména za účelem upřesnění požadavků na předobchodní i poobchodní transparentnost. RTN tak přinesou např. podrobnější vymezení obchodů podléhajících povinnosti zveřejnění nebo upřesnění využívání výjimek z požadavků na transparentnost. RTN budou dále podrobněji upravovat mj. následující oblasti: - uchovávání informací v souladu s MiFIR a upřesnění obsahu žádostí o poskytnutí těchto údajů orgánům dohledu, systémy, postupy a opatření pro řízení provozních a jiných rizik, - druhy případných ujednání o službách nepřímého vypořádání, - podmínky pro kategorie derivátů podléhajících povinnosti vypořádání prostřednictvím ústření protistrany v souladu s nařízením EMIR, - podmínky pro povolení či zamítnutí přístupu k ústřední protistraně, - podmínky nediskriminačního zacházení v souvislosti se nástroji, jejichž vypořádání provádí stejná ústřední protistrana, - míru složitosti, inovace a další faktory ve vztahu k investičnímu nástroji, které jsou rozhodné pro určení, zda došlo k významnému ohrožení ochrany investorů nebo fungování a stability trhů. Bližší informace jsou dostupné zde: Strana 5

6 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o., dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujte oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 Česká republika IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl C, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web: Strana 6

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Věstník ČNB částka 11/2014 ze dne 12. května 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014

Věstník ČNB částka 11/2014 ze dne 12. května 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014 Třídící znak 2 1 4 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 5. května 2014 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry odměňování I. Působnost a účel

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více