Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Investiční fondy Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy MiFiD 2 - nový režim pro kapitálový trh V červnu byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice o trzích finančních nástrojů 1 (přepracované znění) (MiFID 2). Současně bylo publikováno i nařízení o trzích finančních nástrojů 2 (MiFIR). MiFID 2 stanoví základní regulační rámec pro poskytování investičních služeb bankami a obchodníky s cennými papíry a pro provozování obchodních platforem s investičními nástroji. Mezi hlavní změny, které směrnice přináší, patří, rozšíření regulovaných investičních nástrojů, zařazení emisních povolenek mezi investiční nástroje nová regulace informačních služeb na kapitálovém trhu (např. agregace a zveřejňování tržních informací), úprava nové obchodní platformy - organizovaného obchodního systému (OOS), zpřísnění transparentnosti před a po uzavření obchodu pro kapitálové nástroje a harmonizace pro ostatní investiční nástroje, zpřísnění pravidel jednání, zejm. hodnocení vhodnosti a poskytování investičního poradenství, povinnost obchodovat s deriváty pouze na burzovních trzích a omezený okruh výjimek, požadavky na algoritmické a vysokofrekvenční obchodování, nové nástroje dohledu nad komoditními deriváty, harmonizace správních sankcí a harmonizace přístupu k poskytovatelům služeb se sídlem mimo Evropskou unii. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 MiFIR upravuje nově zejména předobchodní a poobchodní transparentnost jak kapitálových, tak i ostatních investičních nástrojů 3. Cílem zaváděné transparentnosti je poskytnutí přístupu k informacím investorům, usnadnění tvorby cen a provádění transakcí a zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu. Bližší a ve speciálním bulletinu dostupném zde: Konzultace k prováděcím opatřením k MiFID 2 /MiFIR Na konci května zahájila ESMA 4 veřejnou konzultaci k implementaci směrnice MiFID 2 a nařízení MiFIR 5. Návrhy velmi rozsáhlých prováděcích opatření se věnují mj. pravidlům využívání provizí; podmínkám pro poskytování nezávislého investičního poradenství; organizačním požadavkům na tvorbu produktů a jejich distribuci; zveřejňování nákladů a poplatků; požadavkům na poskytovatele informačních služeb na kapitálovém trhu; transparentnosti investičních nástrojů, atp. Celkem se jedná o provedení více než 100 zmocnění pro ESMA ohledně vydání návrhů RTN a PTN. Předložení předmětných návrhů Komise se předpokládá koncem letošního roku. Nařízení o zneužívání trhu a směrnice upravující trestněprávní postih v této oblasti V červnu bylo publikováno nařízení o zneužívání trhu 6 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (dále jen MAR ). Současně s MAR byla publikována i směrnice o trestních sankcích za zneužívání trhu 7 (směrnice o zneužívání trhu). Tato směrnice harmonizuje trestní právo, které v této oblasti nebylo dosud harmonizováno. MAR má za cíl přizpůsobení právních předpisů EU v oblasti postihu zneužití trhu, v podobě manipulace s trhem či zneužití vnitřních informací. Působnost MAR se vztahuje na investiční nástroje obchodované na obchodních platformách, na emisní povolenky a v určitých případech i na komodity a derivátové trhy. MAR stanovuje zákaz 3 Tj. dluhopisy, deriváty, cenné papíry investičních fondů 4 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 2

3 zneužívání trhu na komoditních a souvisejících derivátových trzích a posiluje spolupráci mezi regulačními orgány pro oblast financí a komodit za účelem zabránění manipulacím mezi různými trhy. Zároveň obsahuje plnou harmonizaci správních sankcí za zneužití trhu. Aktualizace Q&A k implementaci EMIR Na konci května ESMA uveřejnila aktualizované nejčastější dotazy k implementaci nařízení EMIR. Došlo především k doplnění odpovědí na otázky ohledně aplikace nařízení EMIR na alternativní investiční fondy, výjimek pro vnitroskupinové transakce či posuzování non- EU centrálních bank. Bližší informace naleznete zde: Aktualizace seznamu ústředních protistran ESMA aktualizovala seznam ústředních protistran, které byly autorizovány k poskytování služeb v EU podle Nařízení EMIR. ISDA dokumentace ke kolaterálu ISDA 2014 vydala vzorovou dokumentaci o kolaterálu - záporný úrokový protokol. Protokol umožní stranám upravit některé dohody o kolaterálu představující záporné částky úroků na hotovostním kolaterálu. Bližší ISDA a FIA - Europe Cleared Derivatives Execution Agreement ISDA a FIA uveřejnily Europe Cleared Derivatives Execution Agreement, týkající se vypořádání swapů vypořádaných jako principalto-principal client. Tato vzorová dokumentace je určena pro použití jako šablona pro účastníky trhu pro sjednávání dohod podle anglického práva pro swapy, které mají být vymazány ústředními protistranami se sídlem mimo USA. RTN k transparentnosti ratingových agentur Návrh RTN navazuje na nařízení CRA 3 8 a upravuje zveřejňování informací o strukturovaných finančních produktech. Dále nové Evropské ratingové platformy (ERP), kde definuje obsah a prezentaci ratingových hodnocení, které by ratingové agentury měly předkládat ESMA, který bude provozovat webovou stránku ERP. RTN definují obsah a formát pravidelného výkaznictví o nákladech účtovaných ratingovými agenturami. Bližší Q&A k implementaci nařízení o ratingových agenturách V červnu ESMA zveřejnila další sadu Q&A k implementaci nařízení o ratingových agenturách. Zejm. ke zveřejňování ratingů a střetů zájmů týkajících se investic do ratingových agentur. Bližší informace naleznete zde: Novela zákona o dluhopisech schválena senátem V červnu Senát České republiky schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Novela se především hlásí k materiální definici dluhopisu a vyjasňuje vztah tzv. hybridních dluhových nástrojů z hlediska působnosti zákona o dluhopisech. Bližší 2. Investiční fondy Vláda předložila návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu V květnu vláda schválila novelu ZISIF 9 a změny dalších zákonů v oblasti kapitálového trhu. Hlavním cílem novely je zpřesnění některých ustanovení ZISIF a podpořit tak jednoznačný výklad předmětné úpravy. Návazně se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (působnost finančního arbitra), ZPKT a zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (technická zpřesnění). Účinnost nové úpravy se předpokládá od nového roku. Bližší informace naleznete zde: Informace k registraci svěřenských fondů Generální finanční ředitelství vydalo informaci k registrační povinnosti svěřenských fondů podle daňového řádu a příslušných ustanovení jednotlivých daňových zákonů. Registrační řízení probíhá stejným způsobem jako u jiných daňových subjektů. Při registraci je také nutno uvést údaje týkající se svěřenského správce, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 3 8 Nařízení č. 462/2013, o ratingových agenturách 9 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

4 které jsou v souladu s pokyny k vyplnění přihlášky k registraci uvedeny na zvláštní příloze. Správce daně vydá rozhodnutí o registraci a přidělí svěřenskému fondu daňové identifikační číslo. Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu je místní příslušnost daňového správce určena typicky podle sídla správce. Informační povinnosti fondů Navrhované opatření NBS 10 stanoví strukturu, rozsah, obsah, formu, členění, termíny, způsob a postup předkládání výkazu a metodiku pro jeho vypracování. V návrhu opatření zohledňují nové požadavky na členění kategorií nástrojů aktiv a pasiv vyplývajících z právních norem ECB pro oblast měnové a finanční statistiky, na členění podle sektoru a rezidentské příslušnosti protistran podle revidovaného evropského systému účtů ESA Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bankovnictví a platební systémy Schválení BRRD V květnu byla schválena směrnice BRRD. 11 Směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, stanovuje vnitrostátním dohledovým orgánům určité povinnosti a dává jim nástroje, které mají bránit bankovním krizím a řešit případy selhání. Mateřský podnik za svou skupinu podléhající dohledu na konsolidovaném základě a každá instituce, jež není součástí skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, budou muset vypracovat ozdravné plány a každoročně je aktualizovat. Tyto plány mají zajistit finanční obnovu instituce i v případech závažného zhoršení finančního zdraví instituce. Dohledové autority budou mít také pravomoc jmenovat "dočasného administrátora" v případech výrazného zhoršení 10 Návrh opatření NBS o předkládání výkazu správcovskou společností za podílový fond nebo podfond pro statistické účely 11 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 finančního zdraví instituce nebo v případech závažného porušení zákona. Členské státy jsou dále povinny vytvořit národní orgány odpovědné za řešení bankovní krize, které budou koordinovat svou činnost v rámci celé EU. Transpoziční lhůta je do Konzultace k poplatkům za dohled ECB zahájila konzultaci k návrhu nařízení ECB o poplatcích za dohled. ECB převezme úlohu orgánu dohledu pro banky v eurozóně v listopadu 2014 jako součást jednotného mechanismu dohledu (SSM). SSM bude přímo dohlížet až na 130 institucí a spolupracovat s vnitrostátními příslušnými orgány na dohledu nad menšími bankami. SSM představuje nezávislý integrovaný evropský dohled nad bankami pro všechny členské státy eurozóny a jiné zúčastněné členské státy EU. Jeho cílem je posílit finanční stabilitu a integraci v Evropě a harmonizovat postupy dohledu ve prospěch dohlížených bank. Bližší informace naleznete zde: https://www.ecb.europa.eu Nařízení ECB o spolupráci s národními orgány dohledu Dne bylo v úředním věstníku EU zveřejněno nařízení ECB 12 upravující rámec spolupráce na jednotném mechanismu dohledu (SSM) mezi ECB a národními dohledovými autoritami a ostatními určenými orgány. Nařízení vstoupilo v platnost den po vyhlášení v úředním věstníku, tedy Bližší https://www.ecb.europa.eu CRD IV dokumenty EBA Obecné pokyny k uveřejňování informací o zatížení aktiv ( asset encumbrance) - obsahují seznam zásad a šablon, které umožní uveřejňovat veškeré informace o zatížení aktiv. Obecné pokyny jsou určeny institucím, které podléhají požadavkům na uveřejňování informací podle části osmé nařízení CRR. Bližší Seznam kapitálových nástrojů uznaných pro účely Common Equity Tier 1 obsahuje kapitálové nástroje, které národní dohledové autority označily jako Common Equity Tier 1 (CET1). 12 Nařízení ECB ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce ECB s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 4

5 Návrh RTN k nakládání s akciovými expozicemi v rámci IRB přístupu - specifikuje nakládání s akciovými expozicemi (equity exposures ) v rámci přístupu interních ratingů (internal ratings-based, IRB) a podmínky pro postup dohledového orgánu při udělování dočasných výjimek z používání IRB v případě určitých akciových expozic, pokud tato výjimka byla uplatňována k poslednímu dni platnosti první směrnice o kapitálových požadavcích (CRD I), tj Tato výjimka, která byla zavedena v rámci CRD I, skončí dne RTN a pokyny ke globálním systémově významným institucím obsahují metodologii pro identifikaci globálně systémově důležitých institucí (G-SVI). Podle CRD IV, musí příslušné orgány v každém členském státě spočítat na ročním základě individuální skóre pro měření systémové významnosti dané banky. Za tímto účelem, CRD IV definuje pět kategorií indikátorů, které mají být použity v tomto procesu hodnocení. RTN stanoví kvantifikovatelné ukazatele spadajících do těchto pěti kategorií, které umožní odhadnout dopad, jaký může mít selhání instituce na stabilitu globálního finančního systému. Bližší Návrh RTN k použití přístupu IRB specifikuje podmínky pro trvalé a dočasné použití standardizovaného přístupu (SA) institucí, které obdržely povolení používat IRB přístup 13. Bližší Návrh obecných pokynů ke zpřístupňování informací dle CRR - Navrhované obecné pokyny stanovují jednotný rámec pro transparentnost v rámci hodnocení významnosti informací, vyhrazení nebo důvěrnosti zpřístupňovaných informací a frekvence jejich zpřístupňování. Pokyny uvádějí též informace, které by měly být poskytovány, pokud je využito výjimky z požadavku na zpřístupnění nebo pokud se instituce rozhodne zpřístupnit informace požadované v části osmé CRR častěji než na roční bázi. Bližší informace naleznete zde: Obecné pokyny k plánům financování - mají za cíl harmonizovat vykazování plánů financování a představují soubor šablon a definic. Mají sloužit jako nástroj pro příslušné orgány k posouzení proveditelnosti a robustnosti plánů financování. Návrh RTN k řízení operačního rizika obsahuje kritéria pro posuzování žádostí o využívání pokročilého přístupu ke stanovení kapitálových požadavků k operačnímu riziku. (AMA). Jde o kvantitativní a kvalitativní požadavky, které instituce musejí splnit. RTN dále upřesňuje rozsah operačního rizika, rozsah ztrát v důsledku realizace operačního rizika a stanovují postup pro hodnocení kvality řízení operačního rizika v bankách. Bližší Návrhy RTN a PTN k úvěrovému a tržnímu riziku specifikují seznam benchmarků pro hodnocení úvěrového a tržního rizika, šablony, definice a IT řešení, které budou požadovány po evropských bankách při reportování výsledků jejich kalkulací kapitálových požadavků. RTN dále upravují benchmarky pro úvěrová a tržní portfolia, které mají dohledové autority používat při posuzování kvality interních přístupů, postupy pro sdílení výsledků hodnocení interních přístupů. Bližší informace naleznete zde: Návrh PTN k uveřejňování informací o pákovém poměru - zahrnuje do leverage ratio veškeré položky, které jsou relevantní ve vztahu k požadavkům uveřejňování informací o pákovém poměru plynoucím z ustanovení nařízení CRR. PTN ke zveřejňování informací V červnu bylo publikováno PTN, 14 kterým se stanoví formát, struktura, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle CRD IV. Toto nařízení vstupuje v platnost ECB a EBA aktualizovaly klasifikační systém svých rámců výkaznictví Společný systém usnadní evropským bankám jejich vykazovací povinnost vůči ECB a EBA. Společný klasifikační systém tvoří dva prvky: překlenovací manuál, který propojuje data měnové statistiky (BSI), statistiky o úrokové míře (MIR) a statistiky držby cenných papírů (SHS) do reportingových šablon (především FINREP, COREP a velké angažovanosti) a relační databáze, která má pomoci identifikovat podobnosti a rozdíly mezi údaji požadovanými ECB pro statistické účely a údaji dohledu nad finančním trhem požadované v kontextu reportingového rámce EBA. Bližší Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 5 13 Přístup založený na vnitřním ratingovém systému bank (Internal Ratings Based Approach) 14 Nařízení Komise č. 650/2014 týkající se zveřejňování informací úvěrovými institucemi a investičními podniky

6 RTN k pojištění odpovědnosti za škody pro zprostředkovatele hypotečních úvěrů V návaznosti na MCD 15 v červnu EBA vydala návrh RTN k minimální peněžní částce pro pojištění profesní odpovědnosti za škody nebo srovnatelných záruk pro zprostředkovatele hypotečních úvěrů. RTN stanovují minimální úroveň pojistného plnění pro jednotlivou smlouvu ( EUR) a na roční bázi ( EUR). Bližší informace naleznete zde: Obecné pokyny ESMA a EBA pro řešení stížností spotřebitelů ESMA a EBA zveřejnily obecné pokyny pro stížnosti spotřebitelů v sektoru bankovnictví a cenných papírů. Pokyny představují harmonizovanou úpravu procesu řešení stížností spotřebitelů v oblasti investic, bankovnictví. Důraz je kladen na transparentnost a dokumentovatelnost procesu řešení stížností. Úřední sdělení k odměňování Toto úřední sdělení obsahuje požadavky na odměňování pracovníků bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Cílem této regulace odměňování je zajištění souladu postupů odměňování s efektivním řízením rizik. Za tímto účelem povinná osoba zavede a udržuje systém odměňování, který nemotivuje pracovníky k nadměrnému podstupování rizik, je v souladu s dlouhodobými zájmy povinné osoby, zamezuje střetům zájmů a zaručuje, že odměny neomezí schopnost povinné osoby posílit kapitál. Zásady odměňování jsou součástí požadavků na řídicí a kontrolní systém. Připravovaná obezřetnostní vyhláška V návaznosti na směrnici CRD a nařízení CRR byl v květnu uveřejněn návrh vyhlášky o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry včetně odůvodnění. Předmětem vyhlášky je úprava požadavků na řídicí a kontrolní systém, obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůtu pro její předložení, pravidla pro krytí a omezení rizik uveřejňování informací, některé informace a podklady 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 předkládané ČNB. Bližší informace naleznete zde: Novela zákona o bankách Dne byl v Senátu ČR schválen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstvech a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. Výše zmíněný návrh zákona vyplývá z potřeby implementace směrnice CRD IV s nařízením CRR, které nově upravují oblast regulatorního kapitálu, kapitálových rezerv, ukazatele pákového poměru, standardů likvidity, krizového řízení, vykazování vybraných dat dle zemí nebo rizika protistran, dále změna v oblasti sankcí, odměňování, řízení a správa společnosti. a ve speciálním bulletinu dostupném zde Novela vyhlášky o žádostech V souvislosti s novelou zákona o bankách byl začátkem června zveřejněn návrh vyhlášky ČNB, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob. Návrh vyhlášky naleznete zde: Opatření NBS k likviditě Pro vymezení obsahu tohoto opatření 16 odkazujeme na bulletin za měsíce listopad a prosinec Opatření bude účinné Novela zákona o bankách Národná rada SR zahájila projednávání novely zákona o bankách. 17 Novela transponuje směrnici CRD IV a adaptuje slovenský právní řád na nařízení CRR. Blíže viz bulletin za měsíce březen a duben Bližší informace naleznete zde: 16 Opatření NBS ze dne č. 11/2014, kterým se mění opatření NBS č. 18/2008 o likviditě bank a poboček zahraničních bank a o postupu řízení rizika likvidity bank a likvidity poboček zahraničních bank a o změně opatření NBS č. 11/2007 o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro účely provádění dohledu a pro statistické účely ve znění pozdějších předpisů 17 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.. 483/2001 Sb. o bankách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé zákony Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 6

7 Nařízení ke spotřebitelským úvěrům V návaznosti na novelu občanského zákoníku 18 bylo vydáno nařízení vlády, 19 které upravuje mj. maximální výši úplaty při poskytnutí peněžních prostředků spotřebiteli a dále také stanoví minimální velikost písma ve spotřebitelské smlouvě a souvisejících dokumentech (nejméně 1,9 mm). Nařízení je účinné od , kromě některých ustanovení o úplatě při poskytnutí peněžních prostředků spotřebiteli, které nabývají účinnosti a ustanovení o velikosti písma ve spotřebitelské smlouvě a souvisejících dokumentech nabývá účinnosti Novelizace vyhlášky o uveřejňování informací o spotřebitelských úvěrech Dle návrhu bude MFSR uveřejňovat na svém webu objemy nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů a kreditních karet, průměrné hodnoty RPSN u nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů a kreditních karet, a jiných spotřebitelských úvěrů. Informace o výše uvedených údajích budou zveřejňovány pro účely stanovení nejvyšší přípustné úplaty při poskytnutí peněžních prostředků spotřebitelům. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Pojišťovnictví a penzijní fondy Vydání směrnice Omnibus II V květnu byla vydána v úředním věstníku směrnice Omnibus II, která doplňuje a novelizuje zejména směrnici Solvency II. Tato směrnice mj. rozšiřuje pravomoci EIOPA včetně přípravy celé řady PTN a RTN, upravuje řadu informačních povinností vůči orgánům dohledu, přináší nová pravidla pro dlouhodobé garantované pojistné produkty. Transpoziční lhůta je do dubna 2015 a členské státy ji mají aplikovat od Bližší informace naleznete zde: europa.eu/rapid Konzultace ke střetu zájmů V květnu EIOPA zahájila konzultaci k pravidlům pro řešení střetu zájmu při nabízení investičního životního pojištění v návaznosti na nařízení PRIIPS. Cílem je sladit pravidla pro střety zájmů s úpravou ve směrnici MiFID II a v připravované směrnici IMD II. Nová pravidla by měla požadovat zavedení systému identifikace, řízení a zveřejňování střetu zájmů včetně pravidel pro pobídky a to při využití jak interních, tak externích distribučních kanálů. eiopa.europa.eu Novela zákona o starobním důchodovém spoření Vzhledem k blížícímu se termínu zahájení výplat důchodů ze systému důchodového spoření (II. pilíř) v roce 2015, novela 20 podrobně upravuje zejména proces od sepsání žádosti účastníka, předkládání nabídek na vyplácení důchodů penzijními společnostmi a pojišťovnami, úpravu smluvního vztahu mezi poskytovatelem důchodu a účastníkem, zvyšování důchodů a další související otázky. Ze starobního důchodového spoření se bude vyplácet starobní důchod, předčasný starobní důchod a pozůstalostní důchody. Jednotlivé druhy důchodů budou moci vyplácet pojišťovny, pojišťovny z jiného členského státu a zahraniční pojišťovny s příslušným povolením. Starobní a předčasné starobní důchody z II. pilíře se stejně jako starobní důchody a předčasné starobní důchody z I. pilíře budou vyplácet ve formě doživotního důchodu. Umožňuje se vyplácení starobního důchodu a předčasného starobního důchodu i ve formě dočasného důchodu, který vyplácejí pojišťovny nebo ve formě programového výběru, který vyplácí důchodová správcovská společnost, ale pouze v určitých zákonem vymezených situacích. Zavádí se centrální informační nabídkový systém spravovaný Sociální pojišťovnou, a to zejména pro účely zprostředkování výběru důchodu ze systému důchodového spoření. Nabídka důchodu předložená pojišťovnou prostřednictvím tohoto nabídkového systému bude pro poskytovatele závazná. Zákon nabyl účinnosti , kromě ustanovení upravujících výplatu důchodů s účinností od Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 7 18 Zákon č. 106/2014 Z. Z., kterým se mění zákon č. 40/1964 Zb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů. 19 Nařízení vlády Slovenské republiky, kterým se mění nařízení vlády č.. 87/1995 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 20 Zákon, kterým se mění zákon č. 43/2004 Sb. o starobním důchodovém spoření a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé zákony

8 Návrh nařízení k určení hodnoty nároku na starobní důchod Návrhem nařízení 21 se upřesňuje výpočet jednotkové hodnoty odloženého důchodu (dále jen "JHOD")v rámci zákona o sociálním pojištění a stanoví způsob určení pojistně matematické protihodnoty nároku na starobní důchod získaný v důchodovém systému Slovenské republiky pro účely převodu do důchodového systému EU. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Návrh opatření ke statutu penzijního fondu Návrh opatření NBS 22 navazuje na novelu zákona o doplňkovém důchodovém spoření. Opatření stanovuje jednotnou strukturu statutu penzijního fondu, jeho rozsah a obsah, přičemž zároveň doplňková důchodová společnost může rozšířit jednotlivé části statutu o informace, které jsou pro účastníka penzijního spoření nebo příjemce dávky významné. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na , kromě ustanovení o obsahu Zásad hospodaření s majetkem v doplňkovém důchodovém fondu, které má nabýt účinnosti Regulace finančního trhu Kalkulátor RPSN na webu Finančního arbitra Kancelář finančního arbitra zpřístupnila na svých internetových stránkách kalkulátor roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RSPN) jako nástroj určený široké veřejnosti pro kontrolu již uzavřených smluv i návrhů smluv, které se teprve budou uzavírat. Kalkulátor je postaven na matematickém vzorci, který obsahuje zákon o spotřebitelském úvěru, který vychází z evropské směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru a je doplněn popisem pro potřeby průměrných spotřebitelů. Vedle vlastního kalkulátoru připojil finanční arbitr i pomocný kalkulátor pro výpočet jednotlivých složek úvěru, protože i když zákon o 21 Návrh nařízení vlády Slovenské republiky, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2012 Sb., Kterým se stanoví způsob určení pojistně matematické protihodnoty nároku na starobní důchod ve vztahu k důchodovému systému EU nebo její instituce 22 Návrh opatření NBS, kterým se stanoví náležitosti statutu, jeho rozsah, obsah a struktura informací, které má statut penzijního fondu obsahovat spotřebitelském úvěru ukládá uvést ve smlouvě celkovou výši spotřebitelského úvěru a další údaje, včetně všech poplatků, Bližší informace naleznete zde: Návrh zákona o výměně informací o účtech V květnu byl předložen a rozeslán návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní, který provádí dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku Foreign Account Tax Compliance Act. Na základě lex FATCA budou české finanční instituce zejména povinny předávat orgánům Finanční správy ČR údaje nutné pro výměnu informací mezi ČR a USA. Účinnost zákona je navrhována ke dni 1. ledna Bližší Návrh novely zákona o dohledu nad finančním trhem 23 Cílem novely je zvýšení ochrany finančního spotřebitele při využívání finančních služeb poskytovaných finančními institucemi na území Slovenské republiky v souladu s "Koncepcí ochrany spotřebitele na finančním trhu". Novela zavádí působnost NBS v oblasti dohledu nad ochranou spotřebitele u subjektů dohlížených NBS. Dále se upravuje rozhodování NBS v souvislosti s novými pravomocemi v oblasti ochrany spotřebitele, ukládání sankcí a opatření k odstranění zjištěných nedostatků, provádění dohledu nad plněním rozhodnutí vydaných NBS, vydávání metodických pokynů, doporučení a stanovisek NBS v oblasti ochrany spotřebitele a provádění dalších činností a oprávnění v oblasti ochrany finančního spotřebitele. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bližší informace naleznete zde: Návrhy opatření NBS k informačním povinnostem NBS předložila návrhy několika opatření 24 k informačním povinnostem, která stanoví strukturu, rozsah, obsah, formu, členění, termíny, způsob, postup a místo předkládání výkazů faktoringovými a leasingovými společnostmi. Účinnost nové právní úpravy je 23 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 747/2004 Z. z. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé zákony 24 Návrh opatření o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro statistické účely. Návrh opatření o předkládání výkazů faktoringovými a leasingovými společnostmi pro statistické účely. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 8

9 navrhovaná na Bližší informace naleznete zde: Opatření NBS k informačním povinnostem finančních zprostředkovatelů V květnu bylo vydáno opatření NBS 25 k informačním povinnostem ohledně vedoucích osob finančních zprostředkovatelů. Pro bližší informace viz bulletin BBH za měsíce leden a únor Opatření nabylo účinnosti Šetření Protimonopolného úradu ve věci poplatků za vklad v hotovosti Slovenský Protimonopolný úrad (PMÚ) zahájil vůči SBA správní řízení v souvislosti s návrhem na zrušení poplatku za vklad hotovosti na účet pro fyzické osoby a zavedení základního bankovního produktu. PMÚ tvrdí, že na půdě asociace mohla vzniknout platforma pro diskusi a koordinaci postupu v reakci na zmíněné připravované legislativní změny v bankovním sektoru, která podle PMÚ mohla vést k narušení hospodářské soutěže. Podle vyjádření SBA si není vědoma, že by svým jednáním porušila zákon - reagovala pouze na výzvy zástupců ministerstva, kteří od asociace žádali informace o důsledcích zavedení připravovaných opatření a údaje, které by umožnily co nejlepší definici základního bankovního produktu. Vzhledem k tomu, že SBA s nimi nedisponovala, musela se ve smyslu tiskové zprávy, obrátit na své členské banky. Tím však podle SBA v žádném případě nebyl umožněn přístup k takto získaným informacím, taktéž s nimi nebyl diskutován postup v souvislosti s připravovanými opatřeními. Do ukončení správního řízení SBA pozastavuje jakýkoliv sběr informací z bankovního sektoru pro státní orgány. Bližší 6. Obchodní společnosti a související otázky Novela Obchodného zákoníka Ministerstvo spravedlnosti SR předložilo novelu obchodného zákoníka 26 Novelizace přináší řadu zásadních změn. Snížení minimálního základního kapitálu společnosti s ručením omezeným (s.r.o) na 1 EUR a s ním související rozlišení dvou typů s.r.o (i) s.r.o. s povinným základním jměním přesahujícím určitou částku (momentálně navrhovaná částka je EUR) a (ii) s.r.o se základním kapitálem nepřesahujícím tuto částku. Na s.r.o. se základním kapitálem nepřesahujícím stanovenou částku se budou vztahovat některá přísnější pravidla, jejichž cílem je především ochrana věřitelů (např. zpřísněné podmínky pro tvorbu a udržení základního kapitálu, tvorbu rezervního fondu, omezení maximálního počtu společníků v takové s.r.o. na 3). Úprava předkonkurzní situace obchodní společnosti - navrhuje se zavést zvláštní pravidla pro správu a financování společností v situaci, kdy hrozí úplné přenesení podnikatelského rizika na věřitele společnosti (společnost je v "krizi", tj. úpadku nebo hrozícím úpadku) 27. Novela navrhuje zavést specifické povinnosti statutárů společnosti v krizi a také zvláštní pravidla týkající se financování společnosti v krizi ze strany jejích spřízněných osob (společník, tichý společník apod.). Diskvalifikace zástupce a zavedení registru diskvalifikovaných osob stanoví se právní rámec pro diskvalifikaci (vyloučení) určité fyzické osoby jako tzv. vyloučeného zástupce, který nebude moci vykonávat funkci člena statutárního nebo dozorčího orgánu v jakékoli obchodní společnosti nebo družstvu nebo prokurista. Podkladem pro vyloučení bylo rozhodnutí vydané soudem v trestním řízení (jako zákaz výkonu činnosti) nebo v rámci insolvenčního řízení ve smyslu návrhu zákona má být zřízen registr diskvalifikovaných osob, ve kterém budou vyloučení zástupci evidováni. Navazující novelizace zákona o konkurzu a vyrovnání přináší zpřísnění odpovědnosti statutárů za opožděné zahájení insolvenčního řízení, zpřesnění stávajících a zavedení nových pravidel týkajících se výhrady vlastnictví a finančního leasingu v rámci konkurzního řízení. Po zahájení úpadkového / Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 9 25 Opatření Národní banky Slovenska ze dne č. 10/2014 o obsahu, členění a způsobu podávání zpráv vedoucího zaměstnance ve finančním zprostředkování a finančním poradenství 26 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.. 513/1991 Zb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé zákony 27 Hrozícím úpadkem se přitom podle novely rozumí situace, kdy poměr vlastního kapitálu a závazků společnosti nedosahuje alespoň 4 ku 100, přičemž ve smyslu návrhu zákona se má uvedený poměr časem měnit (6 ku 100 od ; 8 ku 100 od );

10 restrukturalizačního řízení nebude možné rozhodnout o splynutí, sloučení nebo rozdělení dlužníka a rozhodnutí o splynutí, sloučení nebo rozdělení dlužníka zapsat do obchodního rejstříku. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na , s některými výjimkami, jejichž účinnost se navrhuje na resp Bližší informace naleznete zde: Stanovisko k návrhu směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem Ministerstvo spravedlnosti SR návrh stanoviska k navrhované směrnici o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Cílem návrhu směrnice je zavedení společnosti s jediným společníkem s celoevropskou zkratkou "Societas Unius Personae" (dále jen "SUP"), která bude mít stejná pravidla založení a vzniku, udržování základního kapitálu, jakož i registrace ve všech členských státech EU. SR má k návrhu směrnice několik zásadních výhrad a doporučení mj. ohledně řetězení společností s jediným společníkem, možností konverze stávajících společností na SUP či otázek zápisu do obchodního rejstříku. Bližší Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob V květnu bylo zahájeno projednávání návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně dalších zákonů. Pro bližší informace viz bulletin BBH za měsíce leden a únor Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bližší informace naleznete zde: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 10

11 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 11 BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti červenec & srpen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy...2 2. Investiční fondy...3 3. Bankovnictví a platební systémy...4

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební systémy.

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Nový režim pro hypoteční trhy

Nový režim pro hypoteční trhy Bulletin BBH Právní aktuality Nový režim pro hypoteční trhy březen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost... 3 2. Pravidla pro poskytování úvěrů na bydlení... 3 3. Zprostředkování a poradenství... 4 4. Požadavky

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 ISBN 978-80-87225-60-8 OBSAH ÚVOD 5 EXECUTIVE SUMMARY 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ROCE 2014

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 307 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy..2 2. Kolektivní investování...4 3. Bankovnictví a platební systémy...5

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební

Více

Nařízení REMIT a jeho implementace

Nařízení REMIT a jeho implementace Nařízení REMIT a jeho implementace 9. února 2015 Obsah Registrace účastníků trhu a organizovaných tržních míst Reporting dat Monitoring velkoobchodního trhu 1 REMIT dokumenty 1 st level Nařízení REMIT

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 19.2.2013 Úřední věstník Evropské unie C 47/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 24. května 2012 k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE L I S T O P A D 2 0 1 4 M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í O D B O R F I N A N Č N Í T R H Y II 1 Důvod předložení

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 2 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Rozvoj a inovace finančních produktů INOVACE VE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Rozvoj a inovace finančních produktů INOVACE VE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ Rozvoj a inovace finančních produktů INOVACE VE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ Zdeněk Husták Praha 12. února 2014 14.2.2014 SLIDE 1 Obsah I. Produkty II. Distribuce III. Zdroje

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 241/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2011

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2011 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2011 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 4 3. Bankovnictví a platební

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 6. února 2003

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 6. února 2003 10/sv. 4 3 32003O0002 26.9.2003 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 241/1 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 6. února 2003 o některých požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin BBH květen & červen 2011 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více