Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Investiční fondy Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy MiFiD 2 - nový režim pro kapitálový trh V červnu byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice o trzích finančních nástrojů 1 (přepracované znění) (MiFID 2). Současně bylo publikováno i nařízení o trzích finančních nástrojů 2 (MiFIR). MiFID 2 stanoví základní regulační rámec pro poskytování investičních služeb bankami a obchodníky s cennými papíry a pro provozování obchodních platforem s investičními nástroji. Mezi hlavní změny, které směrnice přináší, patří, rozšíření regulovaných investičních nástrojů, zařazení emisních povolenek mezi investiční nástroje nová regulace informačních služeb na kapitálovém trhu (např. agregace a zveřejňování tržních informací), úprava nové obchodní platformy - organizovaného obchodního systému (OOS), zpřísnění transparentnosti před a po uzavření obchodu pro kapitálové nástroje a harmonizace pro ostatní investiční nástroje, zpřísnění pravidel jednání, zejm. hodnocení vhodnosti a poskytování investičního poradenství, povinnost obchodovat s deriváty pouze na burzovních trzích a omezený okruh výjimek, požadavky na algoritmické a vysokofrekvenční obchodování, nové nástroje dohledu nad komoditními deriváty, harmonizace správních sankcí a harmonizace přístupu k poskytovatelům služeb se sídlem mimo Evropskou unii. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 MiFIR upravuje nově zejména předobchodní a poobchodní transparentnost jak kapitálových, tak i ostatních investičních nástrojů 3. Cílem zaváděné transparentnosti je poskytnutí přístupu k informacím investorům, usnadnění tvorby cen a provádění transakcí a zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu. Bližší a ve speciálním bulletinu dostupném zde: Konzultace k prováděcím opatřením k MiFID 2 /MiFIR Na konci května zahájila ESMA 4 veřejnou konzultaci k implementaci směrnice MiFID 2 a nařízení MiFIR 5. Návrhy velmi rozsáhlých prováděcích opatření se věnují mj. pravidlům využívání provizí; podmínkám pro poskytování nezávislého investičního poradenství; organizačním požadavkům na tvorbu produktů a jejich distribuci; zveřejňování nákladů a poplatků; požadavkům na poskytovatele informačních služeb na kapitálovém trhu; transparentnosti investičních nástrojů, atp. Celkem se jedná o provedení více než 100 zmocnění pro ESMA ohledně vydání návrhů RTN a PTN. Předložení předmětných návrhů Komise se předpokládá koncem letošního roku. Nařízení o zneužívání trhu a směrnice upravující trestněprávní postih v této oblasti V červnu bylo publikováno nařízení o zneužívání trhu 6 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (dále jen MAR ). Současně s MAR byla publikována i směrnice o trestních sankcích za zneužívání trhu 7 (směrnice o zneužívání trhu). Tato směrnice harmonizuje trestní právo, které v této oblasti nebylo dosud harmonizováno. MAR má za cíl přizpůsobení právních předpisů EU v oblasti postihu zneužití trhu, v podobě manipulace s trhem či zneužití vnitřních informací. Působnost MAR se vztahuje na investiční nástroje obchodované na obchodních platformách, na emisní povolenky a v určitých případech i na komodity a derivátové trhy. MAR stanovuje zákaz 3 Tj. dluhopisy, deriváty, cenné papíry investičních fondů 4 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 2

3 zneužívání trhu na komoditních a souvisejících derivátových trzích a posiluje spolupráci mezi regulačními orgány pro oblast financí a komodit za účelem zabránění manipulacím mezi různými trhy. Zároveň obsahuje plnou harmonizaci správních sankcí za zneužití trhu. Aktualizace Q&A k implementaci EMIR Na konci května ESMA uveřejnila aktualizované nejčastější dotazy k implementaci nařízení EMIR. Došlo především k doplnění odpovědí na otázky ohledně aplikace nařízení EMIR na alternativní investiční fondy, výjimek pro vnitroskupinové transakce či posuzování non- EU centrálních bank. Bližší informace naleznete zde: Aktualizace seznamu ústředních protistran ESMA aktualizovala seznam ústředních protistran, které byly autorizovány k poskytování služeb v EU podle Nařízení EMIR. ISDA dokumentace ke kolaterálu ISDA 2014 vydala vzorovou dokumentaci o kolaterálu - záporný úrokový protokol. Protokol umožní stranám upravit některé dohody o kolaterálu představující záporné částky úroků na hotovostním kolaterálu. Bližší ISDA a FIA - Europe Cleared Derivatives Execution Agreement ISDA a FIA uveřejnily Europe Cleared Derivatives Execution Agreement, týkající se vypořádání swapů vypořádaných jako principalto-principal client. Tato vzorová dokumentace je určena pro použití jako šablona pro účastníky trhu pro sjednávání dohod podle anglického práva pro swapy, které mají být vymazány ústředními protistranami se sídlem mimo USA. RTN k transparentnosti ratingových agentur Návrh RTN navazuje na nařízení CRA 3 8 a upravuje zveřejňování informací o strukturovaných finančních produktech. Dále nové Evropské ratingové platformy (ERP), kde definuje obsah a prezentaci ratingových hodnocení, které by ratingové agentury měly předkládat ESMA, který bude provozovat webovou stránku ERP. RTN definují obsah a formát pravidelného výkaznictví o nákladech účtovaných ratingovými agenturami. Bližší Q&A k implementaci nařízení o ratingových agenturách V červnu ESMA zveřejnila další sadu Q&A k implementaci nařízení o ratingových agenturách. Zejm. ke zveřejňování ratingů a střetů zájmů týkajících se investic do ratingových agentur. Bližší informace naleznete zde: Novela zákona o dluhopisech schválena senátem V červnu Senát České republiky schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Novela se především hlásí k materiální definici dluhopisu a vyjasňuje vztah tzv. hybridních dluhových nástrojů z hlediska působnosti zákona o dluhopisech. Bližší 2. Investiční fondy Vláda předložila návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu V květnu vláda schválila novelu ZISIF 9 a změny dalších zákonů v oblasti kapitálového trhu. Hlavním cílem novely je zpřesnění některých ustanovení ZISIF a podpořit tak jednoznačný výklad předmětné úpravy. Návazně se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (působnost finančního arbitra), ZPKT a zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (technická zpřesnění). Účinnost nové úpravy se předpokládá od nového roku. Bližší informace naleznete zde: Informace k registraci svěřenských fondů Generální finanční ředitelství vydalo informaci k registrační povinnosti svěřenských fondů podle daňového řádu a příslušných ustanovení jednotlivých daňových zákonů. Registrační řízení probíhá stejným způsobem jako u jiných daňových subjektů. Při registraci je také nutno uvést údaje týkající se svěřenského správce, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 3 8 Nařízení č. 462/2013, o ratingových agenturách 9 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

4 které jsou v souladu s pokyny k vyplnění přihlášky k registraci uvedeny na zvláštní příloze. Správce daně vydá rozhodnutí o registraci a přidělí svěřenskému fondu daňové identifikační číslo. Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu je místní příslušnost daňového správce určena typicky podle sídla správce. Informační povinnosti fondů Navrhované opatření NBS 10 stanoví strukturu, rozsah, obsah, formu, členění, termíny, způsob a postup předkládání výkazu a metodiku pro jeho vypracování. V návrhu opatření zohledňují nové požadavky na členění kategorií nástrojů aktiv a pasiv vyplývajících z právních norem ECB pro oblast měnové a finanční statistiky, na členění podle sektoru a rezidentské příslušnosti protistran podle revidovaného evropského systému účtů ESA Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bankovnictví a platební systémy Schválení BRRD V květnu byla schválena směrnice BRRD. 11 Směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, stanovuje vnitrostátním dohledovým orgánům určité povinnosti a dává jim nástroje, které mají bránit bankovním krizím a řešit případy selhání. Mateřský podnik za svou skupinu podléhající dohledu na konsolidovaném základě a každá instituce, jež není součástí skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, budou muset vypracovat ozdravné plány a každoročně je aktualizovat. Tyto plány mají zajistit finanční obnovu instituce i v případech závažného zhoršení finančního zdraví instituce. Dohledové autority budou mít také pravomoc jmenovat "dočasného administrátora" v případech výrazného zhoršení 10 Návrh opatření NBS o předkládání výkazu správcovskou společností za podílový fond nebo podfond pro statistické účely 11 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 finančního zdraví instituce nebo v případech závažného porušení zákona. Členské státy jsou dále povinny vytvořit národní orgány odpovědné za řešení bankovní krize, které budou koordinovat svou činnost v rámci celé EU. Transpoziční lhůta je do Konzultace k poplatkům za dohled ECB zahájila konzultaci k návrhu nařízení ECB o poplatcích za dohled. ECB převezme úlohu orgánu dohledu pro banky v eurozóně v listopadu 2014 jako součást jednotného mechanismu dohledu (SSM). SSM bude přímo dohlížet až na 130 institucí a spolupracovat s vnitrostátními příslušnými orgány na dohledu nad menšími bankami. SSM představuje nezávislý integrovaný evropský dohled nad bankami pro všechny členské státy eurozóny a jiné zúčastněné členské státy EU. Jeho cílem je posílit finanční stabilitu a integraci v Evropě a harmonizovat postupy dohledu ve prospěch dohlížených bank. Bližší informace naleznete zde: https://www.ecb.europa.eu Nařízení ECB o spolupráci s národními orgány dohledu Dne bylo v úředním věstníku EU zveřejněno nařízení ECB 12 upravující rámec spolupráce na jednotném mechanismu dohledu (SSM) mezi ECB a národními dohledovými autoritami a ostatními určenými orgány. Nařízení vstoupilo v platnost den po vyhlášení v úředním věstníku, tedy Bližší https://www.ecb.europa.eu CRD IV dokumenty EBA Obecné pokyny k uveřejňování informací o zatížení aktiv ( asset encumbrance) - obsahují seznam zásad a šablon, které umožní uveřejňovat veškeré informace o zatížení aktiv. Obecné pokyny jsou určeny institucím, které podléhají požadavkům na uveřejňování informací podle části osmé nařízení CRR. Bližší Seznam kapitálových nástrojů uznaných pro účely Common Equity Tier 1 obsahuje kapitálové nástroje, které národní dohledové autority označily jako Common Equity Tier 1 (CET1). 12 Nařízení ECB ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce ECB s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 4

5 Návrh RTN k nakládání s akciovými expozicemi v rámci IRB přístupu - specifikuje nakládání s akciovými expozicemi (equity exposures ) v rámci přístupu interních ratingů (internal ratings-based, IRB) a podmínky pro postup dohledového orgánu při udělování dočasných výjimek z používání IRB v případě určitých akciových expozic, pokud tato výjimka byla uplatňována k poslednímu dni platnosti první směrnice o kapitálových požadavcích (CRD I), tj Tato výjimka, která byla zavedena v rámci CRD I, skončí dne RTN a pokyny ke globálním systémově významným institucím obsahují metodologii pro identifikaci globálně systémově důležitých institucí (G-SVI). Podle CRD IV, musí příslušné orgány v každém členském státě spočítat na ročním základě individuální skóre pro měření systémové významnosti dané banky. Za tímto účelem, CRD IV definuje pět kategorií indikátorů, které mají být použity v tomto procesu hodnocení. RTN stanoví kvantifikovatelné ukazatele spadajících do těchto pěti kategorií, které umožní odhadnout dopad, jaký může mít selhání instituce na stabilitu globálního finančního systému. Bližší Návrh RTN k použití přístupu IRB specifikuje podmínky pro trvalé a dočasné použití standardizovaného přístupu (SA) institucí, které obdržely povolení používat IRB přístup 13. Bližší Návrh obecných pokynů ke zpřístupňování informací dle CRR - Navrhované obecné pokyny stanovují jednotný rámec pro transparentnost v rámci hodnocení významnosti informací, vyhrazení nebo důvěrnosti zpřístupňovaných informací a frekvence jejich zpřístupňování. Pokyny uvádějí též informace, které by měly být poskytovány, pokud je využito výjimky z požadavku na zpřístupnění nebo pokud se instituce rozhodne zpřístupnit informace požadované v části osmé CRR častěji než na roční bázi. Bližší informace naleznete zde: Obecné pokyny k plánům financování - mají za cíl harmonizovat vykazování plánů financování a představují soubor šablon a definic. Mají sloužit jako nástroj pro příslušné orgány k posouzení proveditelnosti a robustnosti plánů financování. Návrh RTN k řízení operačního rizika obsahuje kritéria pro posuzování žádostí o využívání pokročilého přístupu ke stanovení kapitálových požadavků k operačnímu riziku. (AMA). Jde o kvantitativní a kvalitativní požadavky, které instituce musejí splnit. RTN dále upřesňuje rozsah operačního rizika, rozsah ztrát v důsledku realizace operačního rizika a stanovují postup pro hodnocení kvality řízení operačního rizika v bankách. Bližší Návrhy RTN a PTN k úvěrovému a tržnímu riziku specifikují seznam benchmarků pro hodnocení úvěrového a tržního rizika, šablony, definice a IT řešení, které budou požadovány po evropských bankách při reportování výsledků jejich kalkulací kapitálových požadavků. RTN dále upravují benchmarky pro úvěrová a tržní portfolia, které mají dohledové autority používat při posuzování kvality interních přístupů, postupy pro sdílení výsledků hodnocení interních přístupů. Bližší informace naleznete zde: Návrh PTN k uveřejňování informací o pákovém poměru - zahrnuje do leverage ratio veškeré položky, které jsou relevantní ve vztahu k požadavkům uveřejňování informací o pákovém poměru plynoucím z ustanovení nařízení CRR. PTN ke zveřejňování informací V červnu bylo publikováno PTN, 14 kterým se stanoví formát, struktura, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle CRD IV. Toto nařízení vstupuje v platnost ECB a EBA aktualizovaly klasifikační systém svých rámců výkaznictví Společný systém usnadní evropským bankám jejich vykazovací povinnost vůči ECB a EBA. Společný klasifikační systém tvoří dva prvky: překlenovací manuál, který propojuje data měnové statistiky (BSI), statistiky o úrokové míře (MIR) a statistiky držby cenných papírů (SHS) do reportingových šablon (především FINREP, COREP a velké angažovanosti) a relační databáze, která má pomoci identifikovat podobnosti a rozdíly mezi údaji požadovanými ECB pro statistické účely a údaji dohledu nad finančním trhem požadované v kontextu reportingového rámce EBA. Bližší Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 5 13 Přístup založený na vnitřním ratingovém systému bank (Internal Ratings Based Approach) 14 Nařízení Komise č. 650/2014 týkající se zveřejňování informací úvěrovými institucemi a investičními podniky

6 RTN k pojištění odpovědnosti za škody pro zprostředkovatele hypotečních úvěrů V návaznosti na MCD 15 v červnu EBA vydala návrh RTN k minimální peněžní částce pro pojištění profesní odpovědnosti za škody nebo srovnatelných záruk pro zprostředkovatele hypotečních úvěrů. RTN stanovují minimální úroveň pojistného plnění pro jednotlivou smlouvu ( EUR) a na roční bázi ( EUR). Bližší informace naleznete zde: Obecné pokyny ESMA a EBA pro řešení stížností spotřebitelů ESMA a EBA zveřejnily obecné pokyny pro stížnosti spotřebitelů v sektoru bankovnictví a cenných papírů. Pokyny představují harmonizovanou úpravu procesu řešení stížností spotřebitelů v oblasti investic, bankovnictví. Důraz je kladen na transparentnost a dokumentovatelnost procesu řešení stížností. Úřední sdělení k odměňování Toto úřední sdělení obsahuje požadavky na odměňování pracovníků bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Cílem této regulace odměňování je zajištění souladu postupů odměňování s efektivním řízením rizik. Za tímto účelem povinná osoba zavede a udržuje systém odměňování, který nemotivuje pracovníky k nadměrnému podstupování rizik, je v souladu s dlouhodobými zájmy povinné osoby, zamezuje střetům zájmů a zaručuje, že odměny neomezí schopnost povinné osoby posílit kapitál. Zásady odměňování jsou součástí požadavků na řídicí a kontrolní systém. Připravovaná obezřetnostní vyhláška V návaznosti na směrnici CRD a nařízení CRR byl v květnu uveřejněn návrh vyhlášky o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry včetně odůvodnění. Předmětem vyhlášky je úprava požadavků na řídicí a kontrolní systém, obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůtu pro její předložení, pravidla pro krytí a omezení rizik uveřejňování informací, některé informace a podklady 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 předkládané ČNB. Bližší informace naleznete zde: Novela zákona o bankách Dne byl v Senátu ČR schválen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstvech a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. Výše zmíněný návrh zákona vyplývá z potřeby implementace směrnice CRD IV s nařízením CRR, které nově upravují oblast regulatorního kapitálu, kapitálových rezerv, ukazatele pákového poměru, standardů likvidity, krizového řízení, vykazování vybraných dat dle zemí nebo rizika protistran, dále změna v oblasti sankcí, odměňování, řízení a správa společnosti. a ve speciálním bulletinu dostupném zde Novela vyhlášky o žádostech V souvislosti s novelou zákona o bankách byl začátkem června zveřejněn návrh vyhlášky ČNB, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob. Návrh vyhlášky naleznete zde: Opatření NBS k likviditě Pro vymezení obsahu tohoto opatření 16 odkazujeme na bulletin za měsíce listopad a prosinec Opatření bude účinné Novela zákona o bankách Národná rada SR zahájila projednávání novely zákona o bankách. 17 Novela transponuje směrnici CRD IV a adaptuje slovenský právní řád na nařízení CRR. Blíže viz bulletin za měsíce březen a duben Bližší informace naleznete zde: 16 Opatření NBS ze dne č. 11/2014, kterým se mění opatření NBS č. 18/2008 o likviditě bank a poboček zahraničních bank a o postupu řízení rizika likvidity bank a likvidity poboček zahraničních bank a o změně opatření NBS č. 11/2007 o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro účely provádění dohledu a pro statistické účely ve znění pozdějších předpisů 17 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.. 483/2001 Sb. o bankách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé zákony Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 6

7 Nařízení ke spotřebitelským úvěrům V návaznosti na novelu občanského zákoníku 18 bylo vydáno nařízení vlády, 19 které upravuje mj. maximální výši úplaty při poskytnutí peněžních prostředků spotřebiteli a dále také stanoví minimální velikost písma ve spotřebitelské smlouvě a souvisejících dokumentech (nejméně 1,9 mm). Nařízení je účinné od , kromě některých ustanovení o úplatě při poskytnutí peněžních prostředků spotřebiteli, které nabývají účinnosti a ustanovení o velikosti písma ve spotřebitelské smlouvě a souvisejících dokumentech nabývá účinnosti Novelizace vyhlášky o uveřejňování informací o spotřebitelských úvěrech Dle návrhu bude MFSR uveřejňovat na svém webu objemy nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů a kreditních karet, průměrné hodnoty RPSN u nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů a kreditních karet, a jiných spotřebitelských úvěrů. Informace o výše uvedených údajích budou zveřejňovány pro účely stanovení nejvyšší přípustné úplaty při poskytnutí peněžních prostředků spotřebitelům. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Pojišťovnictví a penzijní fondy Vydání směrnice Omnibus II V květnu byla vydána v úředním věstníku směrnice Omnibus II, která doplňuje a novelizuje zejména směrnici Solvency II. Tato směrnice mj. rozšiřuje pravomoci EIOPA včetně přípravy celé řady PTN a RTN, upravuje řadu informačních povinností vůči orgánům dohledu, přináší nová pravidla pro dlouhodobé garantované pojistné produkty. Transpoziční lhůta je do dubna 2015 a členské státy ji mají aplikovat od Bližší informace naleznete zde: europa.eu/rapid Konzultace ke střetu zájmů V květnu EIOPA zahájila konzultaci k pravidlům pro řešení střetu zájmu při nabízení investičního životního pojištění v návaznosti na nařízení PRIIPS. Cílem je sladit pravidla pro střety zájmů s úpravou ve směrnici MiFID II a v připravované směrnici IMD II. Nová pravidla by měla požadovat zavedení systému identifikace, řízení a zveřejňování střetu zájmů včetně pravidel pro pobídky a to při využití jak interních, tak externích distribučních kanálů. eiopa.europa.eu Novela zákona o starobním důchodovém spoření Vzhledem k blížícímu se termínu zahájení výplat důchodů ze systému důchodového spoření (II. pilíř) v roce 2015, novela 20 podrobně upravuje zejména proces od sepsání žádosti účastníka, předkládání nabídek na vyplácení důchodů penzijními společnostmi a pojišťovnami, úpravu smluvního vztahu mezi poskytovatelem důchodu a účastníkem, zvyšování důchodů a další související otázky. Ze starobního důchodového spoření se bude vyplácet starobní důchod, předčasný starobní důchod a pozůstalostní důchody. Jednotlivé druhy důchodů budou moci vyplácet pojišťovny, pojišťovny z jiného členského státu a zahraniční pojišťovny s příslušným povolením. Starobní a předčasné starobní důchody z II. pilíře se stejně jako starobní důchody a předčasné starobní důchody z I. pilíře budou vyplácet ve formě doživotního důchodu. Umožňuje se vyplácení starobního důchodu a předčasného starobního důchodu i ve formě dočasného důchodu, který vyplácejí pojišťovny nebo ve formě programového výběru, který vyplácí důchodová správcovská společnost, ale pouze v určitých zákonem vymezených situacích. Zavádí se centrální informační nabídkový systém spravovaný Sociální pojišťovnou, a to zejména pro účely zprostředkování výběru důchodu ze systému důchodového spoření. Nabídka důchodu předložená pojišťovnou prostřednictvím tohoto nabídkového systému bude pro poskytovatele závazná. Zákon nabyl účinnosti , kromě ustanovení upravujících výplatu důchodů s účinností od Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 7 18 Zákon č. 106/2014 Z. Z., kterým se mění zákon č. 40/1964 Zb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů. 19 Nařízení vlády Slovenské republiky, kterým se mění nařízení vlády č.. 87/1995 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 20 Zákon, kterým se mění zákon č. 43/2004 Sb. o starobním důchodovém spoření a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé zákony

8 Návrh nařízení k určení hodnoty nároku na starobní důchod Návrhem nařízení 21 se upřesňuje výpočet jednotkové hodnoty odloženého důchodu (dále jen "JHOD")v rámci zákona o sociálním pojištění a stanoví způsob určení pojistně matematické protihodnoty nároku na starobní důchod získaný v důchodovém systému Slovenské republiky pro účely převodu do důchodového systému EU. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Návrh opatření ke statutu penzijního fondu Návrh opatření NBS 22 navazuje na novelu zákona o doplňkovém důchodovém spoření. Opatření stanovuje jednotnou strukturu statutu penzijního fondu, jeho rozsah a obsah, přičemž zároveň doplňková důchodová společnost může rozšířit jednotlivé části statutu o informace, které jsou pro účastníka penzijního spoření nebo příjemce dávky významné. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na , kromě ustanovení o obsahu Zásad hospodaření s majetkem v doplňkovém důchodovém fondu, které má nabýt účinnosti Regulace finančního trhu Kalkulátor RPSN na webu Finančního arbitra Kancelář finančního arbitra zpřístupnila na svých internetových stránkách kalkulátor roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RSPN) jako nástroj určený široké veřejnosti pro kontrolu již uzavřených smluv i návrhů smluv, které se teprve budou uzavírat. Kalkulátor je postaven na matematickém vzorci, který obsahuje zákon o spotřebitelském úvěru, který vychází z evropské směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru a je doplněn popisem pro potřeby průměrných spotřebitelů. Vedle vlastního kalkulátoru připojil finanční arbitr i pomocný kalkulátor pro výpočet jednotlivých složek úvěru, protože i když zákon o 21 Návrh nařízení vlády Slovenské republiky, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2012 Sb., Kterým se stanoví způsob určení pojistně matematické protihodnoty nároku na starobní důchod ve vztahu k důchodovému systému EU nebo její instituce 22 Návrh opatření NBS, kterým se stanoví náležitosti statutu, jeho rozsah, obsah a struktura informací, které má statut penzijního fondu obsahovat spotřebitelském úvěru ukládá uvést ve smlouvě celkovou výši spotřebitelského úvěru a další údaje, včetně všech poplatků, Bližší informace naleznete zde: Návrh zákona o výměně informací o účtech V květnu byl předložen a rozeslán návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní, který provádí dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku Foreign Account Tax Compliance Act. Na základě lex FATCA budou české finanční instituce zejména povinny předávat orgánům Finanční správy ČR údaje nutné pro výměnu informací mezi ČR a USA. Účinnost zákona je navrhována ke dni 1. ledna Bližší Návrh novely zákona o dohledu nad finančním trhem 23 Cílem novely je zvýšení ochrany finančního spotřebitele při využívání finančních služeb poskytovaných finančními institucemi na území Slovenské republiky v souladu s "Koncepcí ochrany spotřebitele na finančním trhu". Novela zavádí působnost NBS v oblasti dohledu nad ochranou spotřebitele u subjektů dohlížených NBS. Dále se upravuje rozhodování NBS v souvislosti s novými pravomocemi v oblasti ochrany spotřebitele, ukládání sankcí a opatření k odstranění zjištěných nedostatků, provádění dohledu nad plněním rozhodnutí vydaných NBS, vydávání metodických pokynů, doporučení a stanovisek NBS v oblasti ochrany spotřebitele a provádění dalších činností a oprávnění v oblasti ochrany finančního spotřebitele. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bližší informace naleznete zde: Návrhy opatření NBS k informačním povinnostem NBS předložila návrhy několika opatření 24 k informačním povinnostem, která stanoví strukturu, rozsah, obsah, formu, členění, termíny, způsob, postup a místo předkládání výkazů faktoringovými a leasingovými společnostmi. Účinnost nové právní úpravy je 23 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 747/2004 Z. z. o dohledu nad finančním trhem a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé zákony 24 Návrh opatření o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro statistické účely. Návrh opatření o předkládání výkazů faktoringovými a leasingovými společnostmi pro statistické účely. Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 8

9 navrhovaná na Bližší informace naleznete zde: Opatření NBS k informačním povinnostem finančních zprostředkovatelů V květnu bylo vydáno opatření NBS 25 k informačním povinnostem ohledně vedoucích osob finančních zprostředkovatelů. Pro bližší informace viz bulletin BBH za měsíce leden a únor Opatření nabylo účinnosti Šetření Protimonopolného úradu ve věci poplatků za vklad v hotovosti Slovenský Protimonopolný úrad (PMÚ) zahájil vůči SBA správní řízení v souvislosti s návrhem na zrušení poplatku za vklad hotovosti na účet pro fyzické osoby a zavedení základního bankovního produktu. PMÚ tvrdí, že na půdě asociace mohla vzniknout platforma pro diskusi a koordinaci postupu v reakci na zmíněné připravované legislativní změny v bankovním sektoru, která podle PMÚ mohla vést k narušení hospodářské soutěže. Podle vyjádření SBA si není vědoma, že by svým jednáním porušila zákon - reagovala pouze na výzvy zástupců ministerstva, kteří od asociace žádali informace o důsledcích zavedení připravovaných opatření a údaje, které by umožnily co nejlepší definici základního bankovního produktu. Vzhledem k tomu, že SBA s nimi nedisponovala, musela se ve smyslu tiskové zprávy, obrátit na své členské banky. Tím však podle SBA v žádném případě nebyl umožněn přístup k takto získaným informacím, taktéž s nimi nebyl diskutován postup v souvislosti s připravovanými opatřeními. Do ukončení správního řízení SBA pozastavuje jakýkoliv sběr informací z bankovního sektoru pro státní orgány. Bližší 6. Obchodní společnosti a související otázky Novela Obchodného zákoníka Ministerstvo spravedlnosti SR předložilo novelu obchodného zákoníka 26 Novelizace přináší řadu zásadních změn. Snížení minimálního základního kapitálu společnosti s ručením omezeným (s.r.o) na 1 EUR a s ním související rozlišení dvou typů s.r.o (i) s.r.o. s povinným základním jměním přesahujícím určitou částku (momentálně navrhovaná částka je EUR) a (ii) s.r.o se základním kapitálem nepřesahujícím tuto částku. Na s.r.o. se základním kapitálem nepřesahujícím stanovenou částku se budou vztahovat některá přísnější pravidla, jejichž cílem je především ochrana věřitelů (např. zpřísněné podmínky pro tvorbu a udržení základního kapitálu, tvorbu rezervního fondu, omezení maximálního počtu společníků v takové s.r.o. na 3). Úprava předkonkurzní situace obchodní společnosti - navrhuje se zavést zvláštní pravidla pro správu a financování společností v situaci, kdy hrozí úplné přenesení podnikatelského rizika na věřitele společnosti (společnost je v "krizi", tj. úpadku nebo hrozícím úpadku) 27. Novela navrhuje zavést specifické povinnosti statutárů společnosti v krizi a také zvláštní pravidla týkající se financování společnosti v krizi ze strany jejích spřízněných osob (společník, tichý společník apod.). Diskvalifikace zástupce a zavedení registru diskvalifikovaných osob stanoví se právní rámec pro diskvalifikaci (vyloučení) určité fyzické osoby jako tzv. vyloučeného zástupce, který nebude moci vykonávat funkci člena statutárního nebo dozorčího orgánu v jakékoli obchodní společnosti nebo družstvu nebo prokurista. Podkladem pro vyloučení bylo rozhodnutí vydané soudem v trestním řízení (jako zákaz výkonu činnosti) nebo v rámci insolvenčního řízení ve smyslu návrhu zákona má být zřízen registr diskvalifikovaných osob, ve kterém budou vyloučení zástupci evidováni. Navazující novelizace zákona o konkurzu a vyrovnání přináší zpřísnění odpovědnosti statutárů za opožděné zahájení insolvenčního řízení, zpřesnění stávajících a zavedení nových pravidel týkajících se výhrady vlastnictví a finančního leasingu v rámci konkurzního řízení. Po zahájení úpadkového / Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 9 25 Opatření Národní banky Slovenska ze dne č. 10/2014 o obsahu, členění a způsobu podávání zpráv vedoucího zaměstnance ve finančním zprostředkování a finančním poradenství 26 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.. 513/1991 Zb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé zákony 27 Hrozícím úpadkem se přitom podle novely rozumí situace, kdy poměr vlastního kapitálu a závazků společnosti nedosahuje alespoň 4 ku 100, přičemž ve smyslu návrhu zákona se má uvedený poměr časem měnit (6 ku 100 od ; 8 ku 100 od );

10 restrukturalizačního řízení nebude možné rozhodnout o splynutí, sloučení nebo rozdělení dlužníka a rozhodnutí o splynutí, sloučení nebo rozdělení dlužníka zapsat do obchodního rejstříku. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na , s některými výjimkami, jejichž účinnost se navrhuje na resp Bližší informace naleznete zde: Stanovisko k návrhu směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem Ministerstvo spravedlnosti SR návrh stanoviska k navrhované směrnici o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Cílem návrhu směrnice je zavedení společnosti s jediným společníkem s celoevropskou zkratkou "Societas Unius Personae" (dále jen "SUP"), která bude mít stejná pravidla založení a vzniku, udržování základního kapitálu, jakož i registrace ve všech členských státech EU. SR má k návrhu směrnice několik zásadních výhrad a doporučení mj. ohledně řetězení společností s jediným společníkem, možností konverze stávajících společností na SUP či otázek zápisu do obchodního rejstříku. Bližší Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob V květnu bylo zahájeno projednávání návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně dalších zákonů. Pro bližší informace viz bulletin BBH za měsíce leden a únor Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bližší informace naleznete zde: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 10

11 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin květen & červen 2014 Strana 11 BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA - 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Důvodová zpráva k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele.

Více

Banka jako podnikatel

Banka jako podnikatel KAPITOLA I Banka jako podnikatel 1 Pojem a prameny práva Banka má podobný základ slova jako bankrot (úpadek). Základem je italské slovo il banco, tj. česky lavice. Na těchto lavicích měli středověcí italští

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD)

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Červenec 2014 Ministerstvo financí Odbor Finanční trhy II Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více