46. Skautské st edisko Sfinx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "46. Skautské st edisko Sfinx"

Transkript

1 46. Skautské st edisko Sfinx Osmé íslozá Í 1998 SESTRY A BRAT I, dnešní úvodník bude jen kra ou ký, protože íslo je zcela našlapáno z valné ásti p vodními lánky. P eji vám p íjemné tení a vzpomínání na prázdniny a na tábor, kde jsme, myslím, op t oživili skautské zásady a skautský zp sob života. A proto vzpomínejte a nezapomínejte. SKAUTSKÉ IDEÁLY Osmý bod skautského zákona: Junák je veselé mysli. Tomu jist rozumí každý. P ipomínej si osmý bod zákona ve chvílích, kdy se ti n co neda í, p i neúsp chu ve h e nebo v závodu, za špatného po así, na dlouhém pochodu, který vás unavuje. T eba i taková malá pobídka pozvedne náladu. Znáš anglické po ekadlo keep smiling (kíp smajling)? Znamená vždy s úsm vem. Zkus ho p ijmout za své heslo. SKAUTSKÉ VLASTNOSTI Št drost Vlastnost, která d lá skauta skautem. V družin by se všichni m li k sob chovat jako opravdoví brat i. Vzájemn si pomáhat, spravedliv se d lit o práci i jídlo. Kdo vytáhne z torny pytlík bonbón nebo burák a nenabídne ostatním, není ješt skute ný skaut. Dobrá družina na výpravách spole n va í, dává dohromady jídlo i pamlsky, které si jednotliví lenové p ivezli z domova, a spravedliv se o n d lí. Opakem št drosti je sobectví, lakota. Lakomec se o nic nechce d lit, myslí vždycky p edevším na sebe, rád bere, ale nerad dává. Všímej si, jak se tento povahový rys u tebe projevuje. Kdo si dokáže od íct kousek dobroty a nabídne ostatním, m že to považovat za malé vít zství nad sebou samým, nad horší stránkou své povahy. (podle: Miloš Zapletal - Rádce skautské družiny) KNIHOVNI KA Dnešní kniha se jmenuje Knoflíková válka a jejím autorem je francouzský spisovatel a básník Louis Pergaud. Kniha má podtitul Román mého dvanáctého v ku a vypráví o nesmi itelném boji dvou klukovských band na konci minulého století. Velmi známá je i filmová verze ze šedesátých let. >> Armáda se práv vracela bez dalších zajatc. Ano, Prcek to odnese za všechny. Cinkal, který si ho p išel prohlédnout zblízka, dostal plivanec rovnou do tvá e, ale nedbal této urážky, a když poznal nep átelského generále, ušt pa n se mu vysmíval: "Á, to jseš ty! No prima, ty prevíte, z toho se jen tak nedostaneš! Hajzlíku jeden! Kdyby tu aspo byla Marie, aby t mohla trochu zakrákat za vlasy, ta by si zgustla! Ahá, tak ty slintáš, hade jeden, ale slintej si, jak chceš, knoflíky ti to nevrátí a zadek ti to taky nevyvatuje." "Seže š ru, Cinkale," na ídil mu Hejl, "ud láme si z n ho rolšunku."

2 2 Osmé íslo "Svaž mu všechny pracky, nap ed zadní, a pak p ední, nakonec ho p ivážeme k velkýmu dubu a tam si to s ním vy ídíme. A já ti slibuju, že kousat nebudeš a slintat taky ne, ty mizero, ty obejdo, ty skotáku zatracená!" P icházející vále níci se zú astnili operace: za alo to od nohou, ale protože Prcek nep estával plivat na všechny, kdo se p iblížili do dosahu jeho plivnutí, a pokoušel se dokonce i kousat, na ídil Janek Boubelovi, aby prohledal kapsy toho odporného ohavy a použil jeho vlastního kapesníku k zacpání té jeho nevymáchané huby. Boubela poslechl: jednou rukou se jakžtakž chránil p ed Prckovým prskáním, druhou vytáhl ze zajatcovy kapsy tverec z látky neur ité barvy, který byl patrn erven kostkovaný nebo dokonce bílý v tom možná ani ne tak vzdáleném ase, kdy byl ješt istý. Ale díky styku s nejroztodivn jšími p edm ty a bezpochyby také díky svému mnohostrannému použití (jako ut rka, pouto, roubík, páska, uzlík, pokrývka na hlavu, obvaz, ru ník, pen ženka, zavazadlo, kartá, penál atd. atd.) skýtal tento kapesník zrak m pozorovatele pohled na krajn nevábnou zelenošedou barvu pochcané slámy. "Ten je teda p kn istej, ten tv j šnuptychl," poznamenal Hejl, "plnej sople; že se nestydíš, ty un, tahat takovou špínu po kapsách! A to tvrdíš, že jseš bohatej! Takový svinstvo by ani žebrák necht l, jeden ani neví, za kterej konec to vzít do ruky!" "To nevadí!" rozhodl Janek. "Uvažte mu to p es umák a jestli tam má ješt n jaký holuby, tak si je m že po sob sežrat, aspo nep ijdou na zmar." A energické ruce utáhly Prckovi roubík kolem elistí a zavázaly mu ho v týle, takže Prcek byl v okamžení odsouzen k nehybnosti a ml ení. "Tys m dal minule sešvihat, tak dneska dostaneš taky prutem p es zadek!" "Oko za oko, zub za zub!" vyjád il se k tomu moralista Souška. "D lej Bou ko; vem prut a mrskej. Abysme ho trošku zah áli, než mu sundáme kalhoty, toho našeho malýho milostpána, kterej si myslí, pánbuví jak není chytrej. Vy ostatní se sražte a ud lejte v tší kruh!" Zeleným ohebným a t žkým prutem vysázel Bou ka pe liv šest svištivých šlehnutí p es zadnici zajatci, který se pod svým roubíkem zalykal vztekem a bolestí. "A te ka na knoflíky! Cinkale, lov e, p iprav si kapsy, te je ta pravá chvíle, a dob e to všecko spo ítej a nic neztra!" Janek se do toho dal náramn opatrn. Šlo o to, aby se n jakým p íliš prudkým pohybem nebo nešikovným íznutím neponi ilo nic z toho, co p edstavovalo Prckovo výpalné a co m lo obohatit vále ný poklad lovernské armády. Za al od bot. "A jejej!" zaradoval se. "Nová tkani ka! Za íná to dob e!" "Ty mizero!" pokra oval v záp tí, "ty ji máš zasukovanou!" A pomalu, hlídaje jedním okem pouta, která jeho nos zabezpe ovala p ed pomstychtivým kopnutím, jež by jist bylo strašné, rozvázal uzel, rozšn roval botu, vytáhl tkani ku a dal ji Cinkalovi. Pak se pustil do druhé, kde to šlo rychleji. Pak vyhrnul Prckovi nohavici, aby se zmocnil gumových podvazk, které m ly p idržovat pun ochy. << Kniha vyšla roku 1992 v nakladatelství Svoboda.Pokud si ji chcete p e íst, najdete ji op t v mé knihovni ce. Manuál Z ECH AŽ NA KONEC SV TA P edloni na podzim byli Ptero a Job samá tajnost. Všem tvrdili, že jedou do Francie. Až po jejich odjezdu se za alo proslýchat, že se vydali stopem na opa nou stranu a cht jí se dostat minimáln do Indie. Na tomto míst Vám p edkládáme jejich cestovní deník ned le Byl tu bordel celou noc, jak se pat í. Noodles s rozdrobenym chlebem jsou dobrý stavidlo, tahle kaše nasytí, ale ta konsistence.

3 3 Osmé íslo Vyrážíme hledat hotel. Po mnoha návšt vách recepcí, smlouvání, odmítnutí, zklamání z doporu eného Relaxu, jsme se rozhodli pro Nawrang za 80 rupek bez koupelny. No, rozhodn tu bude klid a jakž takž ist to tu taky vypadá. Naše rozhodnutí vzít tenhle pokoj jsme oslavili sklenkou cukrové t tiny. Je neuv itelný, jak každej obchod Ba a vzbuzuje v Jobovi nadšení, mne spíš fascinuje, kolik je tu nápis v azbuce.to m fakt dostává. Kurzík 37,2 za dolar není špatnej, ale zkusíme z n koho dostat ješt víc. No, tož jsme se p est hovali, cestou nás ješt n kdo zavlíkl do dalšího hotelu (za 100 rupek to ale bez koupelny nejni nic objevnýho, takže jsme to za ízli tady). Naházeli jsme v ci do žracáku a vyrážíme obdivovat m sto. Procházíme to tu a Dilí ko rozhodn po stránce m stského folklóru nezklamalo. Všude kravský lejna, žebráci a prodava i všeho možnýho. Na kli kování mezi kolama, rikšama a motorkama jsme si už celkem zvykli, ale techniku ch ze to chce ješt dopilovat. Zastavili jsme na ob d (teda Job, pá já do sebe nem žu nic dostat, už je to mrzutý, budu s tim muset n co d lat. Jsme u Jami Masjid, p kná mešitka kam se vejde lidí. Chvilku jsme museli po kat, než se muslimové domodlej, za to kupodivu necht li vstupný. Trochu to na nás dejchlo, to jako jo.. Mno, ananásek tu maj dobrej. Levný vstupný do Red Fort se musí n kde promítnout. Moc to tu nezvelebujou a když se k tomu staraj o vojenský museum (jako dobrý), není se co divit, že zub asu nezadržiteln vykonal své a že to je jak se pat í poznat. Nutno ovšem p iznat, že fantasie si užívá. Bejt tady tak o pár stovek let d ív s harémkem, služebnictvem, ku átkama a spoustou t ch fontán, co momentáln nefungujou. Ale zas tak úplnej vodvaz to nejni, pro ilustraci - neud lali jsme jedinou fotku (když pominu tu fascinujícího bazaru pod náma). Rozložili jsme se pod stromem, pozorujeme veverky co na n m skota í a vychutnáváme atmosférku. Je tu spousta p knejch Indiánek. Vyrážíme najít skautíky na Mahatma Gandhi Marg. Cestou pravideln ochutnáváme suši a buráky, za ínám mít pocit sytosti. Kone n lov k, kterej ví, jak jsou skautíci daleko. No daleko, dneska to už zabalíme, zamí íme do hotelu a mrknem se na n zejtra po velvyslanectví a pošt (už jsme celý netrp livý, jestli n co objevíme). Citát z ježiš, mluv (první souvislá reakce Bradkina na telefonát z Kulu) Intermezzo V Podh í bylo blaze, le zkrzevá rapidn m nící se po así (od h ejícího sluní ka k hrozb sn hových bou í), nám nezbylo nic jiného, než, po vytvo ení osobních rekord (v blbosti a nejvýše navštívené nadmo ské výšce), slézt z kope k dol. S vesnickým životem jsme se rozžehnali po dvoudenním soust ed ní u presidenta, lov ka, jehož jsme bohužel i p es nejvyšší stupe snahy nepochopili a vzpomínka na n j p etrvává v podob p edstavy podivína ne-li šílence.nicmén nám p edstavil život typické vesnice a napojil nás nep edstavitelným množstvím aje. V tomto zrelaxovaném stavu jsme se ocitli v Kulu plni odhodlání vyrazit druhého dne k horkým pramen m do Pulgy a na proslavené kolá ky do Tulgy. Ovšem po jedné z ledových nocí strávených v místním temlíku, se ukázal Job v zdravotní stav natolik fatální, že nám bylo nakonec t eba setrvat v Kulu celý týden a za pomoci místního léka e, zavád jícího do místního kraje chmela ský pr mysl (za týden odjížd l jeho bratr na konsultace do naší rodné vlasti), a se lé it. V tomto líném (alespo pro mne) týdnu jsme sta ili vymyslet jak bude asi rámcov vypadat náš další rekrea ní pobyt, zavést finan ní diktaturu a telefonicky pohovo it s R. V praxi jsme ov ili, že stopovat v t chto krajích lze jen velmi obtížn (300 km = 1,5 dne). Prost de to, ale d e to. Cht j platit (p l jízdného autobusového), berou vesm s jen nákla áky, stav j porád na ají ky,jezd j jak sebevrazi, je prost pohodln jší jezdit vlá kama. Cestu do Dilí ka jsme tedy stopem vzdali a posledního listopadového dne sem dojeli busem. Ptero + Job

4 4 Osmé íslo 19 TH WORLD SCOUT JAMBOREE, CHILE "Building Peace Together" is the theme of the next World Scout Jamboree, which will take place in Chile over New Year's eve of 1998/99. Learn more about this major event from the Jamboree Website in Chile (http://sunsite.dcc.uchile.cl). "Spole n budujeme mír" je mottem dalšího sv tového skautského jamboree ( ti "džemborí"), které se bude konat v Chile na p elomu roku 1998/1999. Více o této události se m žete dozv d t na chilských Jamboree Website (internetových stránkách) na adrese a stát se ú astníky jamboree prost ednictvím Internetu. KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD V CMI, KTERÉ JSOU JEN ZDÁNLIV BEZ CENY Vzduch, voda, svoboda, mír a ješt mnoho dalších. To jsou všechno v ci, které se nedají koupit. Kolik každý z vás zaplatil za to, že m že dýchat, žít v míru atd.? Nic. Znamená to tedy, že všechny tyto v ci jsou zadarmo, a tedy bez ceny? Ur it ne. V ci, které zdánliv nemají žádnou cenu, mohou mít pro nás cenu nevy íslitelnou. Zkuste si p edstavit Zemi bez vzduchu nebo bez vody. Nebo ješt horší bez svobody a bez míru. V dnešní dob, kdy v tšina lidí je zvyklá u každé v ci p edstavit si její hodnotu v pen zích a kdy žijeme v neustálém sp chu, si málokdo najde as na to, aby se zamyslel práv nad t mito v cmi. Je možné, že n kdo m že dostat spoustu v cí, které mají pen žitou hodnotu. Bude ale š astný? Už v jedné písni se zpívá o tom, že št stí je tak krásná v c, ale prachy si za n j nekoupíš. O tom je asi celý tento lánek. Budeme my všichni tady na Zemi mít všechno díky pen z m, nebo rad ji budeme š astní a budeme si užívat a pe ovat o ty krásné v ci, co jsou zadarmo. Tyto v ci jsou sice zadarmo, ale platí za n každý z nás. Aby na Zemi z stal istý vzduch a voda a hlavn svoboda a mír, tak se o to musíme p i init všichni a to je naše platba za v ci bez ceny! P. S.: Jestli si n kdo myslíte, že o tom všem víte svoje, tak to klidn napište. Moc rád si vaše názory p e tu v p íštím ísle. Šík Z KRONIKY Z tábora Šík s Nerostem m li ve stanu uzená ství Služba za ala p ipravovat ob d s pomocí Kachny. Ob d byl prý velmi chutný, i když pár kolínek skon ilo v odpadovce Po ob d (r žové knedlíky a modrá koprová omá ka) se vše dod lávalo. Kolem páté hodiny byla sva ina v podob tatranky a samoz ejm po ní se zase pracovalo Gulášek pot ší, gulášek osv ží, gulášek postaví na nohy Den za al nevšedním zážitkem již p ed budí kem.do kuchyn vpadl Nerost jenom bosky, v pyžámku a rozt eseným hláskem sk ehotal:"máme-ve-stanu-myš.já jsem se probudil a ona mi sed la na spacáku."

5 5 Osmé íslo S Havajem jsme mazali marmeládorohlíky a bylo náramn veselo, jako ostatn s Havajem vždycky Po ve e i jsme sed li v hangáru a probírali takový ty normální doktorský problémy (klonování, geny atd.), prost normálka. Když se každý dozv d l, co pot eboval, tak jsme skon ili Pak už jen išt ní zoubk, p evlíka ka, zalejza ka do spacák a nakonec chrápa ka Šestý táborový den: Den zvratek Kone n po sva in p estalo pršet, a tak jsme za ali pracovat Byli hladoví, ale nám se po ád p ivést do varu vodu na vají ka a po cca t ech hodinách jsme to vzdali a rozdali o ku s párkem jednoduše bez vají ek Pomalu se vracíme z Lanškrouna, už jsme na most, ozývá se z tábora svíží k ik. Co se stalo? P ib hli jsme do tábora a Svíža byl p ivázaný ke stožáru. Kdo mu to ud lal? To sám nev d l Vstávat jsme m li v 9 00, ale nevím, kdo zp sobil, že jsme vstávali až v Dalí dala botu, a pak jsme vymysleli trest "Vstávej, brou ku, vstávej." Potom nás vedoucí ponau ili o zdravov d a broušení nož a seker Špi ka se na nás domluvila, všechny nás povraždila, a pak nám ekla, že už ho mají Po ob d nastala chvíle toho slavného utkání. Hned po pár minutách jsme dostali prvního góla Tak jsem si myslel, jak si p kn p ispím, ale probudil jsem se ze sna a m l jsem službu Hra za ala, po celém lese probíhal lítý boj a kvetl erný obchod mezi lovci a pytláky (n kdy i správci) Etapa se nevyvedla. M li jsme vidiny! Plazili jsme se na místo, kde nikdo nebyl! A když jsme šli zpátky, Monty si hrál s ervenou Šíkovou hlavou Kolem poledne bylo ve stínu 31 C Cesta to byla dlouhá, tmavá, náro ná a kdovíjaká ješt. Unavení jsme se rozvalili p ed pekárnou, a když si každý sn dl svých deset, dvacet rohlík, vydali jsme se zpátky nebo spíš A pak už jenom vlakem až do Prahy, kde si nás rodi e v klubovn rozebrali Poslední etapa z pohledu obou družin ( ) Jak to vid la Špi ka Všechno za alo ve st edu po poledním klidu. Sraz v hangáru. Dvacet minut na balení a hledání první zprávy. M la být na most, ale ztratila se. Manu ji napsal znova. Vypadala takhle:..--/-./---/.../.---/.-..//---./.-../..--/---./-/.--/.-/-/./-//.-/-.//-.--/-./..--/.-./--.//---.//.-./-.-/.../---./--//---./-.--/-/---./...//.../.--//.---/.../--./.--/.-..//---//.-/-./-..-/--/---/-/..//---/-/.-/.../---./---/.-./-.///v A tak jsme po žluté vyrazili na Lázek. Asi po hodin cesty po vyjití šíleného kopce na nás ekalo první p ekvapení v podob prvního souboje s vojáky. Padli všichni krom m a vojáci se zase ztratili. My jsme pokra ovali v cest na Lázek. Došli jsme tam asi v p l šestý. Na ur eném míst nic nebylo, a tak jsme se schovali do nedalekého lesíka. Z korun strom jsme sledovali p íjezd voják. P iplížili jsme se ke k oví a v p l sedmé vyrazili. Vojáci tušili, kde jsme, a postavili se nám na odpor. Zapíchli jsme kolík a dostali jídlo. Zanedlouho p išla Pata, která byla drtiv vybita. My jsme dostali další zprávu a pokra ovali k ur enému místu k p enocování. Dorazili jsme do hustého lesíka, kde sto let nešlápla lidská noha, a za ali stav t p íst ešek. Po dostav ní jsem se vydal na setkání velitel, které bylo v deset u pomní ku. Zbytek šel va it ve e- i. M li jsme le o s klobásou. Chvilku jsme hledali Patu, ale bylo to marný, tak jsme si šli lehnout. Spalo se p kn, akorát že asi v šest hodin za alo pršet. Blýskalo se sice celou noc, ale déš p išel až zrána.

6 6 Osmé íslo Do p íst ešk sice trochu zatýkalo, ale dalo se to vydržet. Podle druhé zprávy jsme m li jít k posedu u skautského tábora mezi Rýdrovicemi a Valte icemi. U posedu jsme m li být v p l jedný, dorazili jsme asi v jedenáct. Dojedli jsme zbytky jídla a schovali se v lesíku. Po dvanácté hodin se z hloubky lesa p iplížila Pata. My jsme se schovali do maliní a ekali na vedoucí. Po p l jedné dorazili (p ed p l jednou - pozn. redakce). Nechali jsme Patu vyrazit první a z druhé vlny zaúto ili. Vojáci však všechny zabili, a tak jsme jídlo dostali až s novým životem. Dostali jsme další zprávu, kterou jsme v bec nemohli vyluštit. Mn se to b hem ob da poda ilo. Tak jsme si zabalili. ekli Pat, že šifru ješt nemáme. Ale že jdeme o kousek nap ed a tam na n po káme. Hned za zatá kou jsme zabo ili do lesa, ur ili azimut a vyrazili sm rem na Výprachtice. Cesta to byla hrozná, ale nakonec jsme do Výprachtic dorazili. Batohy jsme nechali v hospod a vydali se k zastávce na Kovárn. Tam už na nás ekali vojáci. My jsme se podplížili okolo potoka, ale vojáci nás objevili a vyvraždili. Na druhý pokus se všechno vyda ilo. A my jsme se mohli nasva it. V p edposlední zpráv stálo, a co nejrychleji dojdeme k závo e za Nepomukama. Šli jsme šílenou rychlostí a u zna ky jsme byli d ív než vojáci. V poslední zpráv jsme se do etli, že musíme vzty it stožár s družinovou vlajkou a ukotvit ho t emi provazy. Na stráni se pak strhla obrovská bitka o vlajky, stožáry a životy. Vzty ení stožáru se dlouho neda ilo, protože všudyp ítomní vojáci všechno kazili. Po dlouhé dob se nám poda ilo ukotvit stožár t emi provazy. Pak už zbývalo jen, aby Nerost stožár pustil, a nadešel okamžik pravdy. Po pár vte inách jsme mohli radostn zvolat: "Stojí!" a vysílením padnout do trávy s krásnými pocity vít ze. V d li jsme, že všechna ta snaha a úsilí nebyly zbyte né. Musíme také ocenit Patu. Boj to byl vyrovnaný a pro nás rozhodlo malinký kousí ek št stí. SBOHEM, AUSTRÁLIE, DOMOV UŽ VOLÁ! Šík Sešli jsme se na nádraží, dá se íct v as (kupodivu). Do vlaku se nám poda ilo nastoupit do správné- ho vagónu (kupodivu), m lo to jen jednu drobnou chybku, že totiž ten vagon m l závadu na podvozku. Ale Na nápad jet do Bukovských vrch jsem p išel již n kdy v roce 1995 po p e tení lánku v asopise Turistika a Hory. Lákalo m jet do pusté divo iny, kde lov k za den nepotká živou duši (krom zví at, kterých m lo být hodn a m li to být i divoké šelmy) a kde je odkázán jen na sebe. Taková místa se na sv t nachází už jen málo, a proto necht l-li jsem jet do Patagónie nebo do Himalájí, ale n kam blíž, byly Bukovské vrchy jako nejbližší divo ina úpln ideální. Nápad se ozval znova letos na ja e s tím, že by to mohl být zajímavý tábor pro naše rovery. Ti ovšem necht li mít tábor putovní, ale vypadali zpo átku nadšen a problém byl pouze v termínu akce. Samoz ejm jsem ú ast nabídl také svým kamarád m, o kterých jsem v d l, že je takové akce zajímají. Jak šel as, za alo se ozývat od rover, že je rodi e nepustí na Slovensko, a tak po n kolika m sících zbyl jen Job, Peta-kuta, Bobina, Pedro, Manu + Šárka, David, Lucka, Marbulín, Kachna a já. Když se kone n našel termín , vše utichlo a p ípravy za aly až dva týdny p ed akcí. Tou dobou za ali od íkat další ú astníci z r zných d vod, a tak když dv hodiny p ed koupí jízdenek od ekl Pedro, zbylo nás kone ných sedm: já, Kachna, Lucka, Manu, Šárka, Bobo, Marbulín. Rozd lili jsme se na dv podskupiny: nás p t a Manu se Šárkou a zvláš jsme si p ipravili vybavení a jídlo. Po n kolika sch zkách a hovorech bylo jasno, že se nepojede jenom do Bukovských vrch, ale i do Západních Tater (Rohá ). Proto byl kone ný Cíl takovýto: P echod hlavního h ebene Bukovských vrch od východu z K emence (slovensko-polsko-ukrajinská hranice, 1221 m.n.m.) na severozápad po vrchol Kozsarka (794 m.n.m.) p esun 250 km do Liptovského Mikuláše p echod centrální ásti h ebene Západních Tater: výstup na Baranec (2156 m.n.m.) sm rem západním po h ebeni až na Baníkov (2148 m.n.m.). Jako vždy se vše nepoda ilo podle plánu - v Bukovských vrších jsme asi po 60 km uhnuli z trasy o kousek d ív (asi 8 km), protože nás tla il as a charakter hor se zm nil na listnatý les. Zato v Rohá ích jsme naplánovanou trasu prodloužili asi na 20 km a sestoupili až ze Salatína (2048 m.n.m.). Takže na záv r: bylo to prima, nikomu se nic nestalo ( až na tu basu) a všichni máme kupu zajímavých zážitk (t eba tu basu). eslo

7 7 Osmé íslo ten pan pr vod í íkal nebojte se a poj te - tak jsme šli. Kole ka nám neupadla (kupodivu), jen na každé stanici pod tím vagonem n kdo lezl. Bylo nás sedm, takže jeden musel p inést ob - bu spát na zemi, nebo odejít vedle do kupé mezi cizí. Ob toval se Manuál, ehož nejspíš potom trpce litoval, nebo Marbulín, Bobina a Kachna nemohli v noci spát, prali se a neustále shazovali na zem, potažmo na Manuála, n jaké v ci. Pravda, Manu lehce brblal, oprávn n, le zbyte n. Kolem 7 00 nás ekal p estup v Humenném na vlak do Stak ína a asi do ekání na autobus sm rem Nová Sedlica, snad poslední vesnice p ed slovensko-ukrajinsko-polskými hranicemi, a odtud hurá na Kremenec, nejvyšší to horu Bukovských vrch. Hned v Nové Sedlici jsme m li velice p íjemný zážitek s místními obyvateli. Neušli jsme snad ani 20 metr a na Šárku se vrhla taková mali ká drobou ká paní, od pohledu Indiánka, a dosti nesrozumitelným místním ná e ím nás zvala p enocovat. Když zjistila, že chceme dneska rozhodn pokra ovat v cest (bylo asi ), cht la nám alespo dát vodu. Dostali jsme vynadáno, že kupujeme láhve s vodou, že ona by nám p ece i ty lahve dala - no co se dalo d lat, p íšt už takovou kravinu neud láme. Procházeli jsme dál vesnicí, jsa slušn vychováni, zdravili jsme. Tu se na nás vrhl další d da, a že prý p ed rokem tu u n j na zahrad spali taky eši - a "poj te, tu si to môžte postavi ". S díky jsme odmítli a hurá do lesa. Asi po 1 km jsme se trochu minuli se zna kou ( ervenou), aspo jsme si mohli p i vynucené zastávce zalepit puchý e, kteréžto se už spolehliv vyloupli. Pak už to šlo jako po másle. Na zna ku jsme celkem záhy š astn narazili a od té doby jsme se jí už nepustili až do úterý. Nutno podotknout, že výstup na Kremenec po noci ve vlaku nás všechny p es celkem malou nadmo skou výšku (1221 m.n.m.) up ímn zmohl. (Zvláš n které - Kachna 100 metr pod vrcholem odmítla v cest pokra ovat, ale slíbili jí zlaté prase.) Ocitnete-li se na tak významném bod jako je t eba hora Kremenec, je t eba si vše dob e rozvrhnout, t eba tak p kn jako my. Nebo se tu stýkají hranice t í stát (U - S - P), je z eho vybírat. My volili takto: spaní - Ukrajina, záchod - Polsko, hygiena - Slovensko. Vše šlo jako po másle (p íšt to zkusíme možná jinak). Te bych se ráda zmínila o faun Bukovských vrch. Asi nejv tší atrakcí je výskyt medv d, rys a vlk. Na brtníky jsme se t šili obzvláš, k naší lítosti jsme však zahlédli pouze stopy, ale t ch bylo dost. Jednou ráno nás jeden taky probudil evem, ale Marbulín vid l jenom zavlnit k oví, jinak nic. Vlk a rys ostrovid nic. Ale práv na Kremenci, nekecám vám, nám v noci málem sežrala salámek divoká ko ka. No, aspo n co. Svítili jí p kn o i. V ned li ráno jsme se vzbudili do p kného po así a p es veškeré popohán ní aktivn jšími ( eslo a L ca, Šárka s Manuálem to s námi vzdali hned zpo átku a chodili sami), jsme vyrazili k polednímu. Mimochodem. ervená zna ka, h ebenovka, vede po polsko-slovenské hranici. Na map je sice p kn vyzna ena na slovenské stran, ale nenechte se mýlit. Ona v takových nepravidelných vlnovkách tu hranici neustále p ekra uje tam a sem a sem a tam. No, a z toho plynou jisté potíže, nebo p ekro ení hranice jinde než na oficiálním hrani ním p echodu je jaksi, ehm, no, nelegální. No ano, p átelé, a z toho vskutku plynou jisté potíže - Manu by mohl vypráv t... No nic. Tak tedy ned le. Neb momentáln tento literární skvost tvo ím bez mapy atp., nemohu bohužel doplnit sv j textík fakty, kteréžto vrchy jsme v tento den zlezli, ale mohu napsat toto: romantika, poetika - nekone né lesy, k ivolaká údolí, tu vesni ka, tam polí ko, prostor, n žné oblé kope ky (já po ád tvrdím neosídlené Beskydy), poloniny, nádherné buky - co strom, to um lecké dílo, rozkvetlé vo avé louky, maliny, žáby a mod í a tyrkysový slimáci a klid a civilizace mi m že vlízt klidn na záda. Tak, a když už jsem se tak utrhla a jsem sentimentální, napadá mi vyslovit se takto - Pánb h si dal záležet. Tak dost. Abyste si nemysleli, že ned le byla fádní, nesmím rozhodn vynechat konec dne. Ono se totiž od pozdn jšího odpoledne nad námi p kn honilo, tedy mraky, a taky poh mívalo. No a k ve eru asi kolem jsme fascinovan pozorovali, jak p es h eben, který jsme práv p echázeli se z údolí ženou mra na nebo spíš kupa oblak. Úžasná podívaná. Sem tam pravda n kdo prohodil: "To bude ale p knej déš ", ale nikoho to nerozhodilo ani do té míry, aby si za sucha vyndal svou úžasnou nepromokavou bundi ku i návleky, jež vlastníme. eknu vám, to byl ale p knej déš, jen co byla pravda. A taky bou ka, že slabší povahy (Kachna + L ca) se za ínaly bát. A eknu vám - nitku byste, když to skon ilo, na nás nenašli suchou. A zde musím vychválit své botky, nebo do nich nenateklo špi kama, což mne velice pot šilo. Musím se však zmínit i o jejich majitelce. Svým ignoranstvím si zp sobila (jako ovšem všichni ostatní také), že jí do t ch

8 8 Osmé íslo bot nateklo vrchem, resp. ponožkami, které krásn nasákly všechnu tu vodu ano - až do špi ek (což mne velice nepot šilo). A malá poznámka nakonec: v zte, že když prší intenzivn nap. z levé strany jako v našem p ípad, v levé bot je mnohem v tší rybní ek (v levé tedy v tomto p ípad - pozn. red.). Nu, co dodat, Manuál a Šárka se nenechali lacin zblbnout p írodním úkazem a vrhli se do k ovisek pod celtu, kde déš p e kali vlastn suší (zcela suší - pozn. red.). Ale sranda musí bejt. Po neúsp šném pátrání po pramínku. 1 jsme došli, te již celí zmrzlí, k pramínku. 2, kde jsme p enocovali. Nebylo to sice ideální místo, podle stop nejspíše k ižovatka medv dích cest, ale ráno jsme se probudili 1) všichni, 2) celí, 3) se všemi zásobami, tak co. Bylo slune no, v trno. Bylo i mokro, hlavn v našich botách. No, ale state n jsme (op t až k polednímu) vyrazili dále. Ov šeni nejen svršky, ale i svým spodním prádlem na báglech, jsme již za krásného teplého po así (št stí n kdy sedne i na vola) dorazili do Ruského sedla, kde jsme ob dvali a sušili se dv hodiny. P o h o d a! M + Š m li naplánováno dojít na Balnici, kde m l být n jaký hotel nebo co, zkrátka razili zase d ív. My jsme to mínili nechat osudu. A byl k nám vlastn milostiv, což se ovšem neukázalo hned. Dokonce to i vypadalo, že je osud mrcha. Opakovala se totiž situace z p edchozího dne, nenašli jsme vodu tam, kde m la být. Šlapali jsme do soumraku ponurým lesem, Bobina bolavé koleno, všichni unavení a vodu jsme nenašli. Našt stí jsme kone n narazili aspo na p knou louku na spaní, podotýkám, že na polské stran. Rozhodli jsme se tedy s vodou ve er vysta it a ráno dojít na snídani na již nedalekou Balnici. Abych nezapomn la - tady na té louce nás ráno probudil ten medv d, ale jak již jsem prozradila, nevid li jsme ani chlup. To ráno se nám poda ila ješt jedna v c - jednou jedinkrát za celý týden. Vstát (a dokonce ujít ten kus, co nám zbýval k Balnici) d íve než Š a M!!! Fakt!!! Když jsme tam došli, ti dva byli ješt ve stanu. Už vzh ru sice, ale ve stanu. Spole n jsme tam posnídali, nabrali jsme vodu, Š a M zaplatili, nechali se zapsat od majitele, že tam spali a razilo se dál. Tentokrát na poslední etapu, plánovanou v etn ústupu do údolí a vesnice, kde by jel autobus na Humenné. Ješt k tomu hotelu Balnica, abych to uvedla na pravou míru, tedy p edstavte si: chalupa, zahrada, pumpa, stáj, suchý záchod, opodál kon, p ed chalupou, považte, koleje. Spát m žete (spíš nem žete, viz dále - pozn. redakce) ve svém stanu na té, no, zahrad. Takže "hotel". Te aby to ale nevypadalo nepat i n - mn se tam moc líbilo, jen vysv tluju ten výraz hotel. A zase sluní ko, teplí ko, p íjemné cesta, prost nádhera. Šárka s Manuálem si drželi menší náskok, sem tam se kochali, takže jsme je došli, zkrátka pohoda. No jo, jenže najednou je vidíme, že stojí, a to nikoliv proto, že by se kochali, ale protože vesele promlouvají s polským pohrani níkem. Blížili jsme se k nim a s úsm vem na rtech nám sd lovali, že jsou zat eni, což jsem já osobn považovala za vtípek. Chyba lávky. Milý pohrani ník je skute n byl nucen (ha, ha, ha - pozn. red.) zatknout, nebo tu noc spali na polské stran - tudíž nelegáln p ekro ili hranici - tudíž - šup do lapáku! Ha, ha. On si je totiž ten polský ob an, kterému platili na nocleh v tom hotelu, p kn zapsal a šupito presto vše nahlásil. Asi musel. No, zkrátka, nás si bd lý strážce hranice zapsal do blo ku se slovy (p ekládám): "Chra vás Pánb h p ekro it hranici do Polska." A M + Š si odvedl se slovy (p ekládám) "Vás zatýkám". S námi se, pravda, ješt rozlou il (p ekládám) - "Nashledanou" a bylo vymalováno. Bylo úterý podve er, sraz jsme si s t mi kriminálníky dali ve tvrtek ve o 400 km dál v Liptovském Mikuláši, nezbývalo tedy nic jiného než dojít k n jaké ústupové cest sm rem údolí a ves. Ta vesnice se jmenovala Vyšná Jablonka a všichni na ni ur it budeme rádi vzpomínat. Už jsme se blížili údolím k vesnici, když tu nás míjelo auto. idi p ipozastavil, vystr il hlavu z okénka a vybafl na nás: "Kam jdete?!" Dost zostra, alespo mn se zdálo. My jen opatrn odpov d li, že do vesnice, na autobus. A on už celkem mile: "Tak to se stavte v bufetu, tam už na vás ekají." My jsme se jen na sebe podívali, ekli, že jasn, d kujem, a auto odjelo. Hned na za átku (nebo na konci?) vesnice jsme objevili zastávku autobusu a, opravdu, s jízdním ádem! Dodávám, že se zdálo, že platným. Zjistili jsme, že autobus nám jede v 7 30 do Humenného, což bylo vcelku ideální (jen v as vstát a sbalit - pro n které trochu problém), a ekli si, že dojdeme na konec (nebo za átek?) vesnice a utábo íme se tam, neb tam n kde m la být ješt jedna zastávka. D vod k tomu byl dost jasný - alespo o pár minut protáhnout ráno, tedy as p íjezdu (nebo odjezdu?) autobusu. Procházíme tedy vesnicí a hle - bufet! A otev ený. U n j zahrádka, lavice a stoly a pár host. Neváhali jsme a šup zchladit hrdlo. N kte í colou, jiní 12 pivem Smädný mních. Hned se na nás vrhli místní

9 9 Osmé íslo mladí, p íjemní chlapci, a hned odkud jste a co tu d láte atd. a taky ve er, že bude ohe, tak a p ijdeme, že pokecáme. My jsme s úsm vem d kovali, vytla ili ze sebe pár výmluv, jako že jsme unavení, musíme jít v as spát a spokojen ve e eli, popíjeli a plánovali, kam dojdem a kde postavíme stan. Jenže milá nabídka se ješt n kolikrát opakovala i s ujišt ním, že stan m žeme postavit t eba hned "tu", no, za ínali jsme váhat. Nocleh nám pak nabízeli ješt dva úpln s atí lesáci, ale t m jsme mínili rozhodn uniknout. No a když už jsme se opravdu zvedali, pozvání od t ch sympatických kluk se ješt jednou opakovalo. No a my už tém zjihlí jejich pohostinností jsme ho p ijali. Takže jsme si p isedli, dali si ješt pití a do hovoru. Bylo to velice milé posezení, které jsme kon ili lehce spole ensky unaveni, zvesela se potácejíce ke stanu. Ráno jsme vstávali asi hodinu p ed odjezdem autobusu, tedy asi v Že skute n jede, jsme se ve- er ješt p esv d ili u místních. Vše jsme kupodivu celkem v pohod zvládli a v as se vydali na zastávku autobusu na ten první konec vesnice (nebo za átek? Hergot.). Každopádn jsme tam došli a najednou vidíme a slyšíme, že autobus vyjíždí z takové postranní uli ky a mizí v dáli. Vyd šen jsme za ním zírali a íkali si, to je teda opravdu dobrý. My jak pitomci jdeme na konec vesnice na zastávku a on sem prost nezajíždí. Zkoprn lí jsme se courali zp t do "centra", když tu se proti nám ítí kluk na kole a k i í na nás, že už nám ten autobus "id ". A za ním v t sném záv su COUVÁ (!) autobus. Ji íkovo vid ní nemohlo být vype en jší. Te už totáln zblblí jsme nastoupili, idi s úsm vem pravil n co, jako že to jsou ti eši, a už jsme to drandili. Ješt malá zastávka p ed bufetem, kde naši sta í známí v záchvatu smíchu, bavili se z ejm našimi p ekvapenými obli eji, nám sd lili, že autobus odchytli, neb jim bylo divné, že nesedíme uvnit. A ješt dodávali: "Ve sme vám vraveli, že zastaví tu." My jsme totiž m li nakonec stan postavený na lou ce hned proti bufetu, u silnice. Kachna si to pamatovala, že to vraveli, jenže kde by ji napadlo, že to mysleli vážn. My echá ci Pražá ci tohle už prost nejsme schopní pochopit a absorbovat. Museli jsme vypadat opravdu komicky, nebo jsme jen s vd nými, p ekvapenými úsm vy stále dokola d kovali. Prost jiný sv t, škoda, že ne náš. No a už nás ekala celodenní cesta sm rem Liptovský Mikuláš a Ž árská dolina, tedy Rohá e. Ti, co tam už byli, se velice t šili (L ca se, pravda, víc obávala), Bobo byl zv dav. A jak jsme si to užili tam, to už vám teda ne eknu, protože toho ode m bylo opravdu dost (vi, Manu!). (Ano, Kachno. - pozn. red.) A záv r? Bukovské vrchy - lidi, p íroda - nádhera, nádhera, nádhera... Kachna JAK JSEM BRU EL V POLSKU aneb BIESZCZADSKÉ ELEGIE Jak již Kachna decentn nazna ila, expedice do Bukovských vrch neskon ila pro Šárku a pro mne práv podle našich p edstav. Tedy jak to bylo doopravdy: Jako správní sportovci a také trochu kv li mým hodinkám, které se za noc dokázali p edejít o šest a více hodin, jsme vstávali vždy asn ráno, kdy ješt druhá skupina ( eslo, Kachna, Marbulín, Bobo a L ca) m la p lnoc, nebo p inejmenším šest hodin ráno, a vyráželi na cestu. eslovci nás ob as dohnali a oba první dny jsme se vždy ve er sešli a spali na jednom míst (viz Kachnino úžasné vypráv ní - v rukopise na t ináct stran). Až t etí den jsme se rozhodli využít krásného po así a po dohod s eslem jsme se definitivn odtrhli s odhodláním dosáhnout Balnice, což je železni ní stanice p ímo na hranici a trochu na polské stran, kde má být hotel, v n mž se dá p espat za jeden zlotý, jak íkala mapa a jak p ed odjezdem do hor m informovali zkušen jší spolužáci. eslovci nás bu doženou, nebo se sejdeme další den u ur eného hrani ního znamení (patníku). Ten den jsme si skute n mákli. Od místa noclehu (pod P ašou) jsme klesli do Ruského sedla, kde jsme si výborn poklábosili s polskými pohrani níky, vojáky v prezen ní služb, a pak vystoupali smrtící kopec Rypy a dál uhán li ob as z kopce, ob as do kopce, ale všechno p kn daleko. Na erninách, když už jsme všechno vzdávali a za ali hledat místo na spaní, jsme potkali skupinu Slovák. Ti uvedli mé hodinky na správnou míru ( )a íkali, že na Balnici je to slabou hodinku a p l. No a my povzbuzeni t mito zjišt ními jsme vyrazili znovu vp ed. P ed devatenáctou hodinou jsme skute n a kone n dorazili na Balnici: lov k projde p t metr z lesa (tedy od hranice na polskou stranu) a stane na kolejích. Za kolejemi stojí chalupa, u chalupy studna, lou ka na tábo ení a stáj s kadibudkami.

10 10 Osmé íslo V d li jsme, že p ekra ujeme hranici na polskou stranu, ale íkali jsme si, že pokud Poláci necht jí, aby jim tam n kdo chodil, budou na tak exponovaném míst pohrani níci, a ti nás v nejhorším p ípad pošlou zp t. Jenže pohrani níci tam nebyli. Pouze na plácku u chalupy stanovali dva páry Polák, kte í nás ubezpe ili, že tam vklidu m žeme rozbít namiot (stan) a že majitel dorazí n kdy v noci. Sluní ko zapadalo, ale ješt h álo a my jsme si va ili výbornou ve e i a lebedili si, jak je dob e, že nespíme n kde v temném lese na slovenské stran, kde je p kná zima. Než jsme šli spát, majitel a ubytovatel v jedné osob nep išel. Ráno jsme si trochu p ispali a probudil nás až esl v hlahol. eslovci si p ivstali a dohnali nás (asi jim byla ráno zima). Spole n jsme posnídali a my jsme si zabalili. P išel majitel, sympatický t icátník ve špinavých kalhotách a s dlouhými vlasy, že si nás pot ebuje zapsat a že pot ebuje zaplatit, než p jdeme. Vyhov li jsme mu, poklábosili a šli dál. V ohrad vedle chalupy se pásli kon. Vyrazili jsme op t po h ebenu, asto jsme se kochali a fotografovali. Jednou jsme byli vp edu my, jednou eslovci. Když jsme vyšplhali do takového menšího kope ku a pohlédli na strž, kterou jsme m li pokra ovat dol, uslyšeli jsme zvuk motorky. Zni eho nic se proti nám vyno il polský pohrani ník na motorce, zastavil a "Proše, panstwo, dokumenty ke kontrole." Nijak jsme se tomu nedivili, už ti dobráci na Ruském sedle nás kontrolovali, ale pro ne, eho se m že bát mírumilovný nekriminální turista na st edoevropské hranici. Ochotn jsme vytáhli pasy a podali je tomu (podle výložek) plukovníkovi. Ten si je prohlédl a zeptal se, kde jsme spali. Chvíli jsme se snažili mlžit, ale m l p esné informace, takže nezbylo, než p iznat, že na Balnici. Na to ten polský dobrák odpov d l, že nás musí zatknout. Podle tónu, jakým to pronášel jsem si myslel, že to je n jaká povedená legrace. Ale když za al hlásit do vysíla ky naše nacionále, poznali jsme, že to myslí doopravdy. Zatím nás došli eslovci. Je si také zapsal, ale nezatkl je, nebo oni na Balnici nespali a sympatický majitel si je nezapsal. Rozlou ili jsme se s eslem a spol., kte í padali smíchy, a domluvili si sraz pozít í v Liptovském Mikuláši. Bylo asi p l tvrté. Náš plukovník nám ekl, že nás odvede na stanici, kde s námi sepíše protokol, a pak nás odveze na hranici asi o 30 km dál a p edá nás Slovák m. Legrace. Scházeli jsme ze h ebene ne severovýchod k vesnici Maniów, kde na nás m lo ekat auto. Nejd ív jsme šli Šárka a já a za námi se odstrkoval nohama plukovník na motorce. Šli jsme cestou necestou, chvíli i potokem, jen z nás lilo. Na silnici nás naložil Land Rover se dv ma sympatickými polskými pohrani á skými vtipálky. Zatím to vypadalo, že naše zat ení je velká legrace jak pro nás, tak pro Poláky. Byli hodní a milí. Dovezli nás na svou stanici: nízký dvojpanelák v Lupkow - v jedné p lce bydleli rodiny voják, na dvo e si hráli d ti a zv dav na nás koukali a v druhé p lce bylo velitelství Bieszczadské pohrani ní stráže. Uvedli nás do p ízemní místnosti, která sloužila jako provizorní v ze ská cela: oplechované dve e s kukátkem zatížené koulí, jaké se p ivazovali kdysi v z m k nohám, na zemi parkety, na oknech záclony a záv sy, na st nách obrázky - hory a vojenská p ehlídka -, na balkón m íže až ke stropu a uvnit dva stoly a t i židle. Uva ili nám aj a pot ásali si s námi rukama. Z plukovníka se vyklubal velitel celé bieszczadské oblasti, tedy velké ásti slovensko-polské hrani- zase p ib hl plukovník a honem, honem, sbalte se, Slováci už ce. Jaká est. Dv ma prsty ukal do psacího stroje, jak se jmenujeme, kde bydlíme, kam chodíme do školy, jak se jmenují naše rodi e, kdy jsme p ijeli a kudy jsme šli. Po vylí ení trasy jsme si získali uctivý a nev - ícný obdiv. Plukovník ješt sepsal všechny bankovky, které jsme m li u sebe. Po výslechu pak volal dlouhou dobu do vysíla ky: "Zero, zero." Asi za t i hodiny po p íjezdu na stanici tam ekají. Naložili nás zase do džípu a odvezli k malé nákladní železni ní stanici. Odtud jsme šli už jenom s plukovníkem p šky asi dv st metr po kolejích k železni nímu tunelu, jím jsme prošli a na druhé stran nás již ekali slovenští policisté. Jako ve filmu. Policajti byli t i. Dva ve st edních letech v uniform a jeden starý v civilu - ná elník. P ivítali se s plukovníkem, p edali si papíry a poklábosili, kde jsou kde na hranici skupiny turist a kam zítra b hem dne dojdou. V Bukovských vrších není úniku. Pak to za alo bejt teprve drsný. Odvezli nás na stanici do Paloty a cestou m l jejich ná elník spoustu e í. Našt stí jsme v tšinu neslyšeli nebo nerozum li. Zase si nás zapsali, a pak nám ná elník navrhl, že nás nejd íve vezmou do hospody, a potom nás odvezou do Humenného. Nejd ív ovšem zaplatíme pokutu. Ná- elník, který stále tvrdil, že nechce nikomu ublížit (ha,ha), ji stanovil na ty ista za jednoho. Zaplatili jsme a

11 11 Osmé íslo odmítli pozvání do hospody. Ná elník tedy odjel sám s jedním p íslušníkem. Bylo asi osm hodin. S námi z stal jeden pom rn sympatický, p íjemný a st ízlivý policista, trochu jsme poklábosili. ekl nám, že ve nám jede z Humenného vlak do Mikuláše. (Do Humenného to bylo cca 60 km.) Po p l desáté p ijel ná elník a spol., oba ádn pohroužení a p isedli k nám. Za alo stíhání vlaku. Cestou jsme se od ná elníka zase dozv d li spoustu životních mouder umocn ných alkoholem, našt stí v tšina op t zanikla v hluku motoru. Byl tu ale ješt jeden problém - nem li jsme slovenské peníze, všechny padli na pokutu. Sto t iceti kilometrovou rychlostí jsme se v ítili do Humenného a zabrzdili p ed hotelem. S jedním policistou jsem vb hl dovnit a snažil se p esv d it personál, aby mi vym nil peníze. Nepoda ilo se. Našt stí paní v pokladn na nádraží nám vzala i eské, a tak jsme se rozlou ili se slovenskou policií a na poslední chvíli nastoupili do vlaku. Do Liptovského Mikuláše jsme dorazili v p l t etí ráno (o t i tvrt dne d ív než eslovci), zd ímli si na nádraží a v p l sedmé jsme byli na Liptovské Ma e, kde jsme se až do rána dalšího dne za nek es anské vstupné do kempu opalovali a koupali. Ve tvrtek v poledne jsme se sešli s eslem v Liptovském Mikuláši a vyrazili do Rohá. Ale to už vám poví Bobina. Kriminálník Manuál 1. DEN TVRTEK Po áte ní výstup za al asi okolo 13:00 hod. po žluté zna ce na BARANEC 2184,6 m, fakt vysoko tento krát i s Manuálem a Šárkou. Cestou jsme si na Holým vrchu dali okošku a ASKOFIN ten d lá v ci, to byste ani nev ili. Když jsme tam kone n vyb hli a já jsem se rozhlídl,bylo to ÚŽASNÝ a jak tam foukalo,to mi snad ani nevadilo. Vid li jsme na naše budoucí spaní - Žiarske sedlo 1917,1 m,to nás ale ekal ješt jeden kope ek Smrek 2071,8 m. Vid li jsme hódn daleko,až na Tri kopy a na Ostrý Rohá fakt ostrej. Co vám budu povídat,bylo to tam tak nádherný m li jste tam jet s náma. Na Baranci jsme si dali obídek - amka. Cestou na Smrek jsme potkali dva kamzíky byli hezký a roztomilí, když nebyli v kleci,tak jsme si je vyblejskli,ale v bec se jim to nelíbilo a tak utekli. Když jsme došli do Žiarskeho sedla,postavili jsme stan a došli pro vodu do Smre ianky. Cestou zp t jsme vid li malí,hezký svišt,co svišt li a jedli okolní kytky. Potom jsme se vrátili, ud lali pap a šli na kut. Kv li bou ce,co nás zastihla,nebyla noc v bec klidná.spát na kameni,ve stanu o p ti lidech,to není to pravé o echové. 2. DEN PÁTEK Ráno bylo jako v pe ince hezky bílo a už v bec nebylo nic vid t. Po vydatné snídani jsme se vyšplhali na Pla livé 2125,1 m.tam byl teda výhled,to vám eknu ne eknu,to musíte vid t. Šli jsme dál do Smutného sedla a pak hurá na Tri kopy 2136,3 m. Tam na nás ekali et zy a tam jsme d lali dost horolezecké kousky. Stoupání nekon ilo,po ád se stoupalo na Hrubou kopu 2166,4 m až na BANÍKOV 2178 m. Mimochodem cestou na Baníkov vedli taky et zy. Byla to hra ka. Jak pro koho. Když jsme sešli do Baníkovského sedla,za ali jsme hledat míste ko na spaní. Nebylo,nebylo. A tak jsme museli klesnout hodn nízko. Strašnej sestup a museli jsme jít níž a níž,protože nikde nebylo tak velký a rovný místo na náš stan. Manu se Šárkou m li malej stan a tak si našli jedno hezké hnízde ko vedle cesty. Nakonec jsme si taky jedno našli,ud lali jsme si jídlo a hurá spát na kamení.

12 12 Osmé íslo 3. DEN SOBOTA Jakej sestup,takovej výstup hr za. Cestou nahoru jsme nabrali Manuála a Šárku. Jen co jsme se dohrabali do Baníkovského sedla a dali si náš oblíbený ASKOFIN,za al výstup na Pacho u 2166,6 m. Cesta pokra ovala po ervený p es Spálenou 2083,3 m a Skriniarky na Salatín 2017,6 m. Cesta byla klikatá a vedla do kope ka po etízkách. Na Salatín jsme sn dli to,co už jsme nepot ebovali a co nám p ebývalo,hlavn okolády. Tam bylo tak hezky. Když jsme se najedli a pokochali nádhernou krajinou a výhledy HURÁ dol po zelený. Ten sestup,ten nás odrovnal. Tolik a tak velikých bor vek jste nikde nevid li. V p lce cesty jsme se napojili na žlutou a šli Jaloveckou dolinou k autobusu. Když jsme ekali na autobus,jedna kolemjdoucí babi ka nám dala letní jablí ka. Autobus nás odvezl do Liptovského Mikuláše,kde jsme si došli na ve e i. Jedna nesta ila. Každý jsme si dali dv ve e e + polívky. Cestou z izby hospody,jsme se zastavili u rockové kapely. Okolo 23:00 hod. jsme si vyzvedli své ba žky z úschovny a p ebalili je,zahráli kostky a za chvíli jsme už spinkali ve vlaku a jedém do Prahy. Bobina TÁBOR Na tábo e se mi líbilo to, jaké bylo po así. Tábor byl super, hlavn že na n m hodn lidí slibovalo. T eba Svižník, Nerost, Dalí, Lump a já. A líbili se mi funkce, kdo co d lá. Byli poš ák, latrí ák, ná a ák, nást nká, petrolejká, spor ák atd. Na tábo e se mi nelíbilo, že nejeli Veve ice, Amálka a Špagetka. Tímto je žádám, aby p íští rok jeli na tábor a aby nejeli na n jakej jinej. Vadily mi ty ranní budí ky, byly moc brzo. Tábor byl moc krátkej a bylo moc marod. A cht l bych vás upozornit, že Havaj hraje moc dob e hokej, tak bacha na n j. Tak táboru zdar! Šváb TÁBOR '98 H už to za ít nemohlo. Sraz v 7 15 na Hlavním nádraží. Po n jaké chvíli se dostavil i Manuál a za- al vybírat bezinfek nost a karti ky pojiš ovny. D tí se dostavilo deset a k tomu dva vedoucí. Po rozlou ení jsme se odebrali k vlaku. Vlak byl skoro prázdný, a tak jsme se mohly posadit. P i cest jsme se šílen nudili, a proto n kdo navrhl, a si zahrajeme karetní hry. V bec jsme p i hraní nešvindlovali. A tak to šlo furt dál, až vlak zastavil v eské T ebové. Tam jsme m li hodinu asu, než nám jel vlak do Lanškrouna. Vylezli jsme z nádraží a posadili se na lavi kách p ed nádražím. Doktor??? profesor Pan David prohlásil, že si utneme hakys. P i této velmi fyzicky vy erpávající h e se všichni dob e pobavili, obzvlášt pak Havaj. Po n jaké dob jsme se vrátili na nádraží, kde nás ekal expres eská T ebová - Lanškroun. Po nastoupení do vozu první t ídy se vlak pomalu rozjel. Asi po tvrthodin klidné jízdy kone ná, vystupovat, Lanškroun. Tam nám málem ujel autobus. V Nepomuku jsme se vydali po žluté sm r tábo išt. Další p ekvapení až v dalším ísle. SUP (Pavel) Redakce: Michal Zikán Manuál P isp li: Vojt ch Ve erka - Šváb, Pavel Ve erka, Ond ej Kubant - Bobina, Václav Zeman - Šík, Hana Skurovcová - Kachna, Pavel Šochman - eslo, David Procházka - David, Michal Kojan Ptero, Vít Masopust Job + všichni p isp vatelé do táborové kroniky Redak ní

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf A taky štěkám vše nejlepší k narozkám Sáře! Haf, haf, haf, haf Už známe termín letošního tábora! Bude 30.

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Gymnázium Přírodní škola Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Autoři: Vedoucí: Tomáš JELŠÍK, Kryštof KADLČÍK, Lucie KOLÍNOVÁ, Matyáš LUKAVSKÝ, Hermína MOTLOVÁ, Timea PRAŽÁKOVÁ, Andrea

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Projekt týmu ze ZŠ Nad Plovárnou 5 Tým: Beránková Kateřina, Cahová Zuzana, Smazalová Tereza, Štefková Kristýna, Zachová Adéla Vedení týmu: p. uč. Korbelová Jitka Příběh Hany Noskové

Více

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze stromu nad námi. Chvilku jsem se na něj díval, jak se

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem?

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? OBRAZ PRVNÍ Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? Měl bych říct, že ke zlomu v mém životě, nikoliv snad přímo k divadlu, ale vůbec ke zlomu od věcí technických k věcem humanitním,

Více

ný fo Anton Toreck Anton Toreck

ný fo Anton Toreck Anton Toreck Už zase prohráli další fotbalový zápas! Olda, Týna a Miki jsou naštvaní. Pěkně naštvaní. O poháru si Malé kopačky můžou nechat jen zdát. Jenže pak dostanou tajemný dárek: kouzelný fotbalový míč. Míč, se

Více

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013 v malém nákladu Číslo 2 Duben 2014 Milí čtenáři, přinášíme vám aprílové vydání školního časopisu, v němž vám chceme představit

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková Nástrahy pravopisu - vznik nových slov Ing. Kateřina Tomšíková Spřahování Jeden ze slovotvorných postupů, kterými vznikají nová slova. Oba členy si v něm uchovávají ve všech jeho tvarech, nebo alespoň

Více

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY 2009 JAK JSEM NEDOJEL DO PAŘÍŽE OD SVATÉHO MATĚJE V

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Lidé a místa Izraele. Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul

Lidé a místa Izraele. Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul Lidé a místa Izraele Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul Jedeme do místa, kde se narodil Ježíš, do Betléma v podstatě jde o předměstí Jeruzaléma asi 10 km daleko. Jsme v orientu to je jasné Jak je vidět,

Více

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani -- 1 -- -- 2 -- Nazdar čtenáři! Po téměř půlroční odmlce se vám do rukou dostává dvacáté třetí číslo dvouměsíčníku světlušek. Podíváte-li se na číslo předchozí, tak snadno zjistíte, že toto číslo jsme

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Pejsek štěká... Politický boj o prezidentské. zabrat! A že jsou ostré dokazují na každém snímku :)

Pejsek štěká... Politický boj o prezidentské. zabrat! A že jsou ostré dokazují na každém snímku :) Politický boj o prezidentské křeslo se pomalu přenesl i na Vpředácké bruslení a nebylo tak nouze o řadu různých postřehů. Jeden z nich si redakce Pejska speciálně uchovala: Kdyby se Zeman narodil v Rusku,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1. září jsme se netradičně sešli před školou a zahájili jsme nový školní rok 2014/2015. Představili se nám noví žáci první třídy, které pan starosta pasoval na PRVħÁČKY.

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Plody rostlin Časový rozsah lekce Dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 4.ročník Vzdělávací

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil:

Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil: aneb dítěti lopatičku a sobě... trošku klidu. Část první. Pláč i smích... Povedená večeře. Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil: 1 / 8 Nebudu

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Tazatelé (T): Kateřina Kohoutová, Zuzana Herrmannová, Iva Nádvorníková

Tazatelé (T): Kateřina Kohoutová, Zuzana Herrmannová, Iva Nádvorníková Rozhovor se uskutečnil dne 26.6.2011 v oblasti Batken, v jižním Kyrgyzstánu v rámci projektu Postsocialistická transformace a změny kultury ve Střední Asii se zaměřením na Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti,

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti, 1. číslo 2013/2014 Milé děti, velmi jsem se na Vás těšil a konečně se spolu setkáváme. Opět na vás v tomto školním roce čeká časopis, který připravují žáci naší školy. Jsem přesvědčený, že se vám bude

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

4. Připoutejte se, začínáme!

4. Připoutejte se, začínáme! 4. Připoutejte se, začínáme! Pojďme si nyní zrekapitulovat základní principy spreadů, které jsme si vysvětlili v předcházejících kapitolách. Řekli jsme si, že klasický spreadový obchod se skládá ze dvou

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

ROK 1953. Správa obce:

ROK 1953. Správa obce: ROK 1953 Správa obce: 14. 1. přijeli zástupci Jednoty z Písku do Horosedel, kde v čísle 26, bývalém hostinci uzavřeli smlouvu s p. Červenkou zařídit v tomto domě Jednotu. Toto jednání však provedli bez

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.)

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Zdeněk Kocián Čistej vzduch I. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Muž: To je počasí, že by psa nevyhnal. (Zvuk zavření okna. Vítr i déšť zeslábne.) Muž: Uf,

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová 1. číslo 2013/2014 (Anna Větrovská) Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová Petr Pšeničný Lucie Straková Kateřina Trejlová Matěj Vála Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři,

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Stačí vám na cestu občanka nebo si musíte nechat udělat pas? A co když vám pas za měsíc po dovolené projde, pustí vás třeba do Egypta? V dnešním článku se dozvíte, jaké doklady potřebujete na cestu do

Více

Kapitola čtvrtá. tak to byl fakt nápad, lézt dolů s reklamním dárkem

Kapitola čtvrtá. tak to byl fakt nápad, lézt dolů s reklamním dárkem Kapitola čtvrtá tak to byl fakt nápad, lézt dolů s reklamním dárkem JEN CO SE POKLOP UZAVŘEL, začalo poblikávat světlo baterky, až nakonec úplně zhaslo. Mohla tohle být náhoda? Tak a teď tady budem čekat

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

V edici Světový bestseller vydává Knižní klub. Tom Rob Smith: Farma

V edici Světový bestseller vydává Knižní klub. Tom Rob Smith: Farma Anglický spisovatel, autor románů Dítě číslo 44, Utajený projev a Agent 6, zasazených do Sovětského svazu ve studené válce, se tentokrát ponořil do temných vod rodinného psychothrilleru. Daniel je přesvědčen,

Více

NECHTĚLA JSEM ZŮSTAT SAMA

NECHTĚLA JSEM ZŮSTAT SAMA JE MI PADESÁT NO A? NECHTĚLA JSEM ZŮSTAT SAMA Marcele je 53 let, je učitelkou v mateřské škole. Rozváděla se v padesáti, ale byla přesvědčená, že nechce zůstat sama. Po několika neúspěšných pokusech si

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 12 Obsah: Slovo ředitele školy, Vánoční besídka, recyklovaní - povídky, Nový rok, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Leden

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Každá maršrutka je označena svým číslem.

Každá maršrutka je označena svým číslem. Ukrajina - země ležící ve východní Evropě sousedící s Ruskem, Moldávií, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a Běloruskem. Na Ukrajině žije více než 45 milionů obyvatel. V hlavním městě Kyjev žije

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ A HRANICKÁ PROPAST

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

V Kuřimi se sesunul kus skály na dům, majitelé utekli

V Kuřimi se sesunul kus skály na dům, majitelé utekli V Kuřimi se sesunul kus skály na dům, majitelé utekli vloženo: 14. 5. 2010 21:16, autor: ČT24 Na rodinný dům se zřítila skála Kuřim - V Kuřimi na Brněnsku se dnes večer sesunul kus skály na rodinný dům.

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Léto je v plném proudu, rostliny všude kvetou a včely nosí do úlu plné košíčky úrody. Holčičky s Dorotkou zrovna mají chvilku odpočinku a vyprávějí Jarmilce

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Nová registrace spolku Vnitřní předpis stránka 1 z 5 Vnitřní předpis Spolku Vltavan v Praze 2015 Vnitřní předpis obsahuje ustanovení, na kterých nebyla shoda při tvorbě stanov, nebo

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Kde to vlastně jsme. Zajímavá místa. http://www.roadcycling.cz/index.php5?str=clanek&id=241&zpz=1. kategorie: CESTOVÁNÍ.

Kde to vlastně jsme. Zajímavá místa. http://www.roadcycling.cz/index.php5?str=clanek&id=241&zpz=1. kategorie: CESTOVÁNÍ. Stránka č. 1 z 5 21.01. 2008 14:49 autor: Jiří Janoušek Kopce v ČR III.: Moravskoslezské Beskydy kategorie: CESTOVÁNÍ přečteno: 2099 - diskuze k článku - fotogalerie Kopce v ČR III.: Moravskoslezské Beskydy

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

ZVONEČEK. Děkujeme všem rodičům za včasné platby jak školného, tak i stravného. První pololetí školního roku se dařilo a nebyli žádní dlužníci.

ZVONEČEK. Děkujeme všem rodičům za včasné platby jak školného, tak i stravného. První pololetí školního roku se dařilo a nebyli žádní dlužníci. ZVONEČEK Informační občasník Mateřské školy Lány Ročník 13 číslo 3. Naše školka se rozhodla zapojit do akce SNĚHULÁCI PRO AFRIKU. Náš den Sněhuláků pro Afriku bude ve čtvrtek 25.února 2016. S dětmi připravujeme

Více

Výlet na Pěnkavův dvůr

Výlet na Pěnkavův dvůr Vážení rodiče! Vánoce jsou za námi, všichni jsme je přežili snad bez újmy, maminky bez nadbytečných kil a tatínkové bez újmy z rodinných sešlostí a poletování po nákupech. Věříme, že jste si svátky užili

Více