IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky""

Transkript

1 OPERACNI Evropský fond pro regionálru rozvoj VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A K PROKÁZÁNí SPLNĚNí KVALIFIKACE NA PODLlMITNí VEŘEJNOU ZAKÁZKU IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky" Veřejný zadavatel, obec Třebotov, se sídlem Klidná 69, Třebotov, jejímž jménem jedná Alice Rahmanová, starostka obce (dále také jako "zadavatel/l), zadává ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a 38 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podlimitní veřejnou zakázku s názvem I1Třebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky" (dále jen "VZ/I), zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen "výzva/l). Vyzývám Vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Obec Třebotov sídlo: Klidná 69, Třebotov IČ: Zastoupen: Alicí Rahmanovou, starostkou obce Kontaktní osoba ve věcech souvisejících s VZ: Jméno: Mgr. Milan Eliáš Tel:

2 OPERACNI PROSTREDI Evropský fond pro regionálru rozvoj 2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky A. Jedná se o pod limitní VZ na stavební práce. B. Předmětem plnění VZ je stavba středotlakého propojovacího plynovodu Třebotov - Solopisky o délce 5237 m včetně 52 ks veřejných částí plynovodních přípojek. Zásobování zemním plynem bude zajišťovat STL plynovodní sít obce Třebotov. Místo napojení na plynovod se nalézá na jihozápadním okraji obce Třebotov v místní nezpevněné komunikaci. Z místa napojení bude veden plynovod lesní cestou k vodárně. Odtud pokračuje trasa lesní cestou na kraj části obce Kala. Zde se z hlavní řad rozděluje na 2 části: jedna jde do části obce Kala a druhá do části obce Solopisky. V obou částech obce se oddělují odbočné plynovody, které spolu s veřejnými částmi plynovodních přípojek zajisti plošnou plynofikaci celé obce Třebotov (částí Kala a Solopisky). Stavba STL plynovodu bude mj. probíhat na lesních pozemcích. Z tohoto důvodu je nutné při stavbě postupovat v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky: nechal zhotovit geometrické plány pro vklady věcných břemen, vyřídil patřičná výkopová povolení, dopravně inženýrská opatření a rozhodnutí, a dále i smlouvu o omezeném užívání komunikace (SUS), vyřídil aktualizaci všech vyjádření dočtených orgánů/správců sítí (stavební povolení je z roku 2009, v roce 2011 bylo prodlouženo). Podrobnější specifikace a rozsah je uveden v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. C. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH. D. Kód CPV: , Stavební práce při kladení potrubí , Instalace a montáž potrubních systémů , Pomocné práce pro kladení potrubí a kabelů 2

3 OPERAéNI Evropsky fond pro regionálm rozvoj Pro vodu. 3. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace A. Základní kvalifikační předpoklady Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 odst. 1 písmoa) a b) předložením výpisu z Rejstříku trestů. Zájemce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 odst. 1 písmo c) až I) ZVZ předložením čestného prohlášení; z obsahu tohoto čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. B. Profesní kvalifikační předpoklady Zájemce prokáže v nabídce splnění profesních kvalifikačních předpokladů: a) podle 54 písmo a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) podle 54 písmo b) ZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro předmět podnikání; c) podle 54 písmo d) ZVZ dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, pro montáže plynových zařízení. C. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Zájemce prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů: a) podle 55 odst. 1 písmo a) ZVZ předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zájemcem třetí osobě, limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 10 milionů Kč bez spoluúčasti; b) podle 55 odst. 1 písmo c) údajů o obratu uchazeče dosaženém s ohledem na předmět veřejné zakázky, zjištěný podle zvláštních právních předpisů za poslední 3 uzavřená účetní období; jestliže uchazeč vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-ii údaje o svých obratech za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Zadavatel v této souvislosti stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby obrat 3

4 OPERAČNI Ž IVOTN I Evropsky fond pro regionálru rozvoj dosažený dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období činil v součtu nejméně 35 mil. Kč. D. Technické kvalifikační předpoklady Zájemce prokáže v nabídce splnění technických kvalifikačních předpokladů: a) podle 56 odst. 3 písmo a) ZVZ předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval min. 5 významných stavebních prací s předmětem plnění obdobným předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. montáž plynových zařízení. Rozsah plnění každé významné stavební práce musí činit minimálně 5 mil. Kč bez DPH; b) podle 56 odst. 3 písmo e) ZVZ předložením přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru za poslední 3 roky. Zadavatel stanoví, že k prokázání splnění tohoto kritéria musí uchazeč doložit, že měl v každém z posledních 3 roků průměrný počet alespoň 20 zaměstnanců a 4 vedoucích zaměstnanců; jestliže uchazeč vznikl později, postačí, doloží-ii údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku; c) podle 56 odst. 3 písmo f) ZVZ předložením seznamu nástrojů/pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Zadavatel požaduje, aby v seznamu byly uvedeny min. tyto nástroje (zařízení) v min. požadovaném počtu kusů: 4 ks elektrosvářecích automatů, 1 ks svářecího automatu na sváry na tupo, 4 ks vybavených montážních vozů, 1 ks certifikovaného manometru; d) podle 56 odst. 4 ZVZ předložením certifikátu systému řízení jakosti podle norem řady ČSN EN ISO 9000 nebo vyšší, jenž je zaveden a používán v organizaci dodavatele, nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě EU, pro výstavbu inženýrských sítí. 4

5 OPERALNI Evropský fond pro regoonálno rozvoj a při rodu Pokud má uchazeč zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci uchazeče. Zadavatel však tento certifikát uzná jako náhradu shora požadovaného certifikátu prokazujícího zavedení systému řízení jakosti jen tehdy, doloží-ii uchazeč společně s certifikátem takové doklady, které nad veškerou pochybnost prokážou shodu obou systémů řízení jakosti; e) podle 56 odst. 5 ZVZ předložením certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN akreditovanou osobou, pro výstavbu inženýrských sítí. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie, příp. i jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. 4. Podmínky přístupu a poskytnutí zadávací dokumentace o poskytnutí zadávací dokumentace k veřejné zakázce lze písemně ( em) požádat u kontaktní osoby zadavatele, uvedené v či. 1 této výzvy. Zadavatel rovněž poskytuje přístup k zadávací dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. prosince 2011 v(e) 10:00 hodin. Nabídku lze zaslat doporučeně na adresu: Grant Help, s.r.o., Vinohradská 184, Praha 3, k rukám kontaktní osoby uvedené v či. 1 této výzvy. 6. Údaje o hodnotících kritériích Hodnocení nabídek bude prováděno dle 78 a 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii: A. Celková nabídková cena bez DPH s váhou 80% B. Doba realizace předmětu veřejné zakázky s váhou 20% 5

6 OPERACNI Evropský fond pro regionálru rozvoj 7. Prohlídka místa plnění Zadavatel v rámci této veřejné zakázky organizuje nepovinnou jednotnou prohlídku místa plnění, která se koná dne 8. prosince 2011 od 13:00 hodin. Sraz účastníků je před obecním úřadem na adrese: Klidná 69, Třebotov. Za každého dodavatele se mohou prohlídky zúčastnit max. dva zástupci. Dodavatel je povinen oznámit nejpozději dva pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osoby, které se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na ovou adresu kontaktní osoby pro zajištění prohlídky: 8. Další informace Zadávací lhůta činí 75 dní a začíná běžet v souladu s 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. VZ je spolufinancována ze zdrojů EU. V Třebotově dne 28. listopadu 2011 Alice Rahmanová starostka obce 6

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více