Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel (dále jen zadavatel ), zadává zjednodušeným podlimitním řízením podle ustanovení 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Zpracování primárních scanů v rámci průzkumu starých lesnických map a hospodaření v lese (dále jen VZ ), zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen výzva ). Výzva byla v souladu s ustanovením zákona zveřejněna dne 17. května 2011 na profilu zadavatele. Vyzývám Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název zadavatele: Národní zemědělské muzeum Praha Sídlo zadavatele: Kostelní 44, Praha 7 IČ: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, generálním ředitelem Kontaktní osoba: Ing. Petr Fencl petr. telefon: Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení podle 151 zákona: Název: Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o. Sídlo: Praha 1, Břehová 208/8, PSČ IČ: DIČ: CZ Zastoupený: Mgr. Ing. Janem Kroftou, advokátem Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jan Krofta telefon: Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1. zpracování prezentačních dat v digitální podobě, v první etapě se jedná o cca 3000 mapových a plánových objektů v objemu cca 6 terabytů, v měřítcích podkladů od 1:100 do 1:0,5 mil., které jsou v této době již digitálně naskenovány a připraveny pro další zpracování převod do pracovních a prezentačních formátů; 2. návrh na zpracování webové aplikace pro mapové sbírky určené k použití široké veřejnosti (dále jen projekt ). Požadovaným výsledkem zadavatele je:

2 1. Vytvoření prezentačních dat týkajících se projektu v následujících formátech: a. TIFF viz. ISO 12639:2004 data určená ke zpracování tiskovými technologiemi, vyžadující bezztrátovou kvalitu formátu; b. JPEG a JPEG 2000 data s povolenou kompresí v závislosti na použití těchto dat, náhledová zobrazení a použití pro webové aplikace v rozlišení 72 DPI; c. PDF: i. náhledové RGB, kompatibilita s Akrobat 5 (PDF 1.4) optimalizované pro rychlé zobrazení na webu. Komprese: - barevné bitmapové obrazy bikubické převzorkování na 100 ppi, - bitmapové obrazy ve stupních šedi bikubické převzorkování na 150 ppi, - monochromatické bitmapové obrazy - bikubické převzorkování na 300 ppi, komprese CCITT Group 4; ii. tiskové kompozitní, CMYK, kompatibilita s Akrobat 4 (PDF 1.3) optimalizované pro rychlé zobrazení na webu. Komprese: - barevné bitmapové obrazy bikubické převzorkování na 300 ppi, - bitmapové obrazy ve stupních šedi bikubické převzorkování na 300 ppi, - monochromatické bitmapové obrazy - bikubické převzorkování na 1200 ppi, komprese CCITT Group 4 2. Vytvoření jednoduchého programu, prohlížeče zpracovaných dat s možností přiřazení informací z inventářů- SW Bach mapový archiv; 3. Vytvoření metadat digitálně zpracované části Sbírky map a plánů archivu NZM. Způsob tvorby databáze - navržení řešení, po odsouhlasení realizace; 4. Identifikace skenovaných objektů do stávajících topografických map, pro další zpracování a připojení objektů v databázi; 5. Připojení koordinátů GPS jednotlivým plánům a mapám pro další zpracování a užití v presentačních formátech v kartografii; 6. Zpracování návrhu webových stránek mapové sbírky pro veřejnost plus návrh provozu. Zpracování návrhu bude obsahovat grafický návrh v PDF formátu v rozsahu 2 stran A4 a technický popis vkládání dat a všech výstupů pro zpřístupnění dat veřejnosti, návrh provozu webu, dále návrh na HW a SW zabezpečení, vzhledem ke stávajícímu vybavení muzea. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH (slovy: Dvamiliónypětsetosmdesáttřitisíckorun českých). Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky:

3 3. Zadávací dokumentace, podmínky poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečných informací Zadavatel v souladu s 48 zákona předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné podobě dodavateli do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele na adresu Praha 1, Břehová 208/8, PSČ V této žádosti zájemce uvede kontaktní osobu, adresu, a telefon. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace do 3 (tří) pracovních dnů od doručení písemné žádosti dodavatele. 4. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. června 2011 v 10:00 hod. Nabídku lze zaslat doporučeně na adresu: Praha, Břehová 208/8, Praha 1 nebo podat osobně v pracovních dnech v době od 08:00 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. U obou způsobů podání musí být nabídka doručena nejpozději do 10:00 hod. dne 1. června Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace je prokazováno v souladu s 51 ZVZ. Splnění kvalifikace je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto zadávacím řízení. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací, bude v souladu s ustanovením 60 ZVZ vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Uchazeč je povinen v souladu s 52 ZVZ prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v českém jazyce. U veškerých dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich doslovný úředně ověřený překlad do českého jazyka. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených v 125 ZVZ oprávněn předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v ZVZ a v tomto výpisu nahradí prokázání splnění příslušné části kvalifikace dle níže uvedených kvalifikačních požadavků. Kvalifikační předpoklady, které jdou nad rámec údajů uvedených ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je uchazeč povinen prokázat způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací dokumentace. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců.

4 V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených v 134 ZVZ oprávněn předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu nahradí prokázání splnění příslušné části kvalifikace dle níže uvedených kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační předpoklady zadavatele, které jdou nad rámec údajů uvedených v certifikátu je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nebo způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací dokumentace. Prokázání splnění kvalifikace zahraničním uchazečem se řídí ustanovením 51 odst. 7 ZVZ. Uchazeč o zakázku předloží v nabídce doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů: Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. 53 zákona, předloží-li čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů, které jsou uvedeny v 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může použít Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. 54 zákona, předloží-li: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména služby a dodávky v oblasti výpočetní techniky, informačních technologií a zpracování dat a činností s tím souvisejících. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ust. 55 zákona, předloží-li: V souladu s ustanovením 55 odst. 1 písm. c) ZVZ údaj o celkovém obratu uchazeče zjištěný podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) za poslední 3 účetní období předcházející období, ve kterém je vyhlašováno toto zadávací řízení. Minimální výše obratu uchazeče za každé z rozhodných účetních období nesmí být nižší než ,- Kč. Uchazeč prokazuje splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení osoby oprávněné jednat jménem, či za uchazeče, ze kterého bude zřejmý údaj o obratu uchazeče v každém z posledních 3 účetních období.

5 Technické kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. 56 zákona, předloží-li: a) Seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: i. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo ii. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo iii. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, prokáže-li, že realizoval: i. min. 2 zakázky týkající se implementace informačních technologií a softwarových systémů ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH s tím, že jednotlivé zakázky nebudou menší než 1 mil. Kč; b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče, vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob, které budou odpovědné za poskytování služeb, a to předložením profesních životopisů těchto osob. Zadavatel stanoví, že ke splnění kvalifikace je nutné, aby uchazeč doložil, že alespoň 3 ze zaměstnanců uchazeče, resp. osob, které budou podílet na plnění této zakázky, má vysokoškolské vzdělání a praxi alespoň 5 let s poskytováním služeb odpovídajících předmětu veřejné zakázky. Splnění kvalifikace uchazeč prokáže předložením profesních životopisů těchto osob podepsaných těmito osobami. 6. Údaje o hodnotících kritériích podle 78 zákona Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle následujících dílčích kritérií: a. Nabídková cena v Kč bez DPH váha 50% b. Kvalita nabízeného řešení - váha 40% c. Smluvní úprava záruk za jakost dodávky - váha 10% V Praze dne 17. května 2011 Ing. Zdeněk Novák generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více