IZJ. . / L._._ I II I IIII IIIQII lilii lilii Řízení letového provozu. na provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IZJ. . / L._._ I II I IIII IIIQII lilii lilii 111111. Řízení letového provozu. na provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p."

Transkript

1 evidenční Číslo smlouvy ŘLP ČR, sp PS1080 evidenční Číslo smlouvy poskytovatele Rámcová smlouva 9823/2014/RLPCR. / L._._ I II I IIII IIIQII lilii lilii IZJ Řízení letového provozu České republiky Rámcová smlouva na provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. uzavřená ve smyslu 11 a 92 odst. I písm. a) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisti (dále jen ZVi ) a podle ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva): Smluvní strany Řízení letového provozu České republiky, s. p. (ŘLP ČR, s.p.) zastoupen: Ing. Romanem Náhončíkem, ředitelem Divize regionálního rozvoje a logistiky IČO: DIČ: CZ se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSČ: bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. SWIFT kód: CEKOCZPP zapsaný v oddílu A., vložce , obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze osoba oprávněná jed nat ve věcech technických: (dále jen objednatel ) a Fábry Mário se sídlem: Eliášova 50/763 Praha zastoupena: Fábry Mário IČO: DIČ:CZ bankovní spojeni: ČSOB SWIFT kód:cekoczpp zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. z:a48320 (dále jen poskytovatel ) Objednatel a poskytovatel rovněž jako smluvní strany. Stránka I z 7

2 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:322/2014/ps/ Preambule Objednatel vyhlásil v souladu se ZVZ zadávací řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: Provádění výškových prací v objektech ILP ČR, sp. (dále jen veřejná zakázka ). Na základě zadávacího řízení byla pro plnění veřejné zakázky vybrána nabídka poskytovatele v souladu s ustanovením 81 odst. 1 písm. a) ZVZ. V souladu s ustanovením 82 odst. 2 ZVZ smluvní strany uzavírají tuto rámcovou smlouvu. Výškové práce budou prováděné na objektech RLP ČR, sp., které jsou leteckými stavbami ve smyslu ustanovení 36 a násl. zákona Č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Práce budou realizovány za plného provozu v těchto objektech, proto je poskytovatel povinen dbát bezpečnosti, opatrnosti a vysoké profesionality, přičemž nesmí narušit nebo dokonce ohrozit běžný provoz v objektech ŘLP ČR, sp. 3. Předmět smlouvy 3.1. Předmětem smlouvy jsou jednotlivá plnění ze strany poskytovatele realizována na základě písemné výzvy k plnění (dále Jen dílčí objednávky ) ze strany objednatele a písemného potvrzení o akceptaci této výzvy ze strany poskytovatele v souladu s ustanovením 92 odst. I písm. a) ZVZ, kdy Je rámcová smlouva uzavřena Jen s jedním poskytovatelem, a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny Poskytovatel se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele zajistit pro objednatele výškové práce v rozsahu, specifikaci a v objektech uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Jedná se o následující výškové práce: ) mytí vnějších a vnitřních oken, obkladu fasády, ) mytí šikmých vnějších oken na Technickém bloku (TEB), mytí venkovních žaluzií, mytí vnitřní strany proskleného stropu pasáže v budově IATCC Jeneč, ) prořez stromů horolezeckou technikou, urgentní práce - prořez stromů horolezeckou technikou, úklid sněhu ze střech, ) urgentní práce - úklid sněhu ze střech, ) ostatní výškové práce: (např. oprava žaluzií, fasády, osazování nástrah na ptactvo či reklam na fasádě budov), urgentní práce - ostatní výškové práce, (společně dále jen jako výškové práce ) Objednatel se zavazuje za dále stanovených podmínek zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu za plnění. 4. Cena 4.1. Cena jednotlivých výškových prací je stanovena na základě jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové smlouvy. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trvání smluvního vztahu. 5. Platební podmínky 5.1. Právo na zaplacení za zrealizované výškové práce vzniká poskytovateli řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou a dílčí objednávkou Platba za zrealizované výškové práce bude objednatelem zpětně uhrazena na základě poskytovatelem vystavené faktury daňového dokladu (dále jen faktura ), která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). Stránka 2 z 6

3 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps Poskytovatel vystavĺ fakturu vždy nejdéle do 15 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly výškové práce poskytnuty, a to za celý předcházející kalendářní měsíc. Nedílnou součásti faktury budou oprávněnými pracovníky objednatele podepsané předávací protokoly za jednotlivé dílčí objednávky Na faktuře musí být bezpodmínečně uvedené tyto údaje: číslo rámcové smlouvy, měsíční výkaz provedených výškových prací dle přílohy č. 2 této smlouvy Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne jejího obdržení objednatelem Objednatel může fakturu poskytovateli vrátit v případě, je-li fakturovaná částka neoprávněná, faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo když její součástí nebude objednatelem podepsaný Měsíční výkaz provedených výškových prací v souladu s dílčí objednávkou a předávacími protokoly za jednotlivé dílčí objednávky. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet její lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Za den platby je považován den, kdy bude částka určená na úhradu faktury poskytovatele odepsána z účtu objednatele. 6. Doba, místo a způsob plnění 6.1. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatel bude realizován na základě dílčí objednávky. Dílčí objednávky budou vystavovány prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v odst. 6.2 této smlouvy Kontaktní osoby, které jsou oprávněny za objednatele vystavovat objednávky a kontaktní y, jsou: Jaroslav Zemek, Kontaktní osoby, které jsou oprávněny za poskytovatele přijímat objednávky a kontaktní y jsou:fábry Mário, 6.3. Obě smluvní strany se dohodly, že dílčí objednávky výškových prací budou zasílány elektronickou cestou na kontaktní poskytovatele, přičemž poskytovatel písemně zpětně potvrdí doručení objednávky. Dnem objednání se rozumí den doručení dílčí objednávky na kontaktní uvedený v odst Podrobnější dodací podmínky, místa plnění a ostatní požadavky a informace vztahující se k výškovým pracím jsou uvedeny v příloze č. 3 rámcové smlouvy 6.5 Objednatel vyzve písemně poskytovatele k provedení prací na jeho kontaktní a poskytovatel je povinen zahájit práci nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne odeslání výzvy. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli datum zahájení prací na jeho kontaktní nejpozději 3 pracovní dny před zahájením práce. 6.6 V případě vzniku nepředvídatelných okolností (větrná kalamita, havárie apod.) objednatel může od poskytovatele požadovat provedení urgentních prací, u kterých se vyžaduje nástup do 6 hodin po pĺsemném vyzvání objednatelem. Výzvu k nástupu na provedení urgentních prací je poskytovatel povinen přijmout každý kalendářní den v době od 5.00 hod. do hod a následně nejpozději do šesti hodin zahájit požadované urgentní práce. Nahlášení urgentního zásahu objednatel provede mailem na adresu poskytovatele a následně také SMS-kou nebo telefonicky na mobil poskytovatele. 6.7 Poskytovatel bude objednateli fakturovat cenu za skutečně provedené práce vždy až po jejich ukončení a převzetí zástupcem objednatele. Součástí každé faktury bude Měsíční výkaz provedených výškových prací (viz příloha č. 2), potvrzený zástupcem objednatele. 6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit fakturovanou částku za daný měsíc až do úplného odstranění písemně vytknutých závad na provedených pracích, případně má právo snížit fakturovanou částku o alikvotní částku odpovídající ceně za jednotlivé položky u nedostatečně provedených prací. 6.9 Poskytovatel je povinen čistit venkovní žaluzie budov objednatele pomocí horolezecké techniky nebo s využitím místní závěsné gondoly (využití gondoly dodavatelem je možné pouze za předpokladu, že dodavatel disponuje řádně proškolenými zaměstnanci oprávněnými tento druh gondoly ovládat). Stránka 3 z 6

4 evidenční číslo smlouvy RLP ČR, s.p,: ps1080 Funkčnost venkovních žaluzií po mytí bude ověřena objednatelem při předání dokončených prací objednateli. V případě poškozeni a nefunkčnosti zajistí opravu poskytovatel Poskytovatel je povinen zajistit si na své náklady k provádění pracovních úkonů v rámci této smlouvy pro své zaměstnance ID karty umožňující vstup a samostatný pohyb v prostorách objektů RLP ČR, sp., kde je toto vyžadqváno. Při každém vstupu do objektů RLP ČR, sp. je poskytovatel povinen z recepce nebo prostřednictvím zástupce objednatele kontaktovat službu na dispečinku BMS (linka 2000) a oznámit dispečerovi BMS nástup k prováděni prací (firmu, počet pracovníků, specifikaci prací, označení objektu a předpokládanou dobu provádění prací) Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, aby poskytovatel vady odstranil a údržbu prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je poskytovatel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené zástupcem objednatele. Vznikne-li tím objednateli škoda, je poskytovatel povinen ji uhradit. Pokud poskytovatel ani po písemném upozornění v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu dle Čl. 9.3 této smlouvy, a/nebo nechat vady odstranit na náklady poskytovatele, případně odstoupit od smlouvy Pokud budou zástupcem objednatele zjištěny vady nebo nebudou v příslušném období provedeny objednané práce, bude poskytovateli zasláno písemné upozornění s popisem závad, případně neprovedených prací s termínem jejich odstranění. Poskytovatel v odůvodněných případech může navrhnout prodloužení termínu odstranění vad, avšak nově navržený (prodloužený) termín musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Do běhu lhůt se nezapočítávaji soboty, neděle a státem uznané svátky. 7. Nebezpečí škody 7.1. Poskytovatel nese nebezpečí Škody až do předání a převzetí provedených prací zástupcem objednatele. Nebezpečí Škody přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu u každé jednotlivé objednávky oběma smluvn ími stranami. 8. Záruka a odpovědnost za vady 8.1. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat způsob provádění prací dle této smlouvy poskytovatelem. Za účelem provádění kontroly má objednatel kdykoliv přístup do místa výkonu činnosti poskytovatele. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištěni vad v průběhu provádění prací požadovat, aby poskytovatel vady odstranil a práce prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je poskytovatel povinen zajistit na své náklady okamžitě nebo ve lhůtě určené zástupcem objednatele. Vznikne-Ii tím objednateli škoda, je poskytovatel povinen ji uhradit. Pokud poskytovatel vady ani po druhém písemném upozornění neodstraní, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady poskytovatele, případně odstoupit od smlouvy. 8.2 V případě, že poskytovatel nebude plnit řádně a včas podmínky sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn sám odstranit vadu nebo sjednat odstranění vady třetí osobou. Náklady spojené s odstraněním vady nese poskytovatel. 8.3 Odpovědnost za vady způsobené neodbornou péčí nese plně poskytovatel. 8.4 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanoveními občanského zákoníku. 8.5 Objednatel neodpovídá za majetek poskytovatele, který tento použije při poskytování služeb podle této smlouvy v objektech či na pozemcích objednatele Objednatel má právo oznámit poskytovateli zjištěné vady převzatého díla. Oznámení vad díla je možné učinit em nebo telefonicky. Telefonní oznámení musí být následně potvrzeno písemně em Odpovědnost za právní vady díla nese poskytovatel a tato odpovědnost není omezena záruční dobou sjednanou v rámcové smlouvě. 9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy Stránka 4 z 6

5 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:322/20141ps Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smluvních povinností smluvní pokuty. 9.2 V případě, že poskytovatel nedodrží termín plnění sjednaný v odst. 6.5 a 6.6 této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- KČ za každé jednotlivé porušení. 9.3 Pokud závady nebudou v požadovaném termĺnu odstraněny dle odst a 6.12 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každý den prodleni. 9.4 V případě porušení jiných než výše uvedených povinností poskytovatele vyplývajících z této smlouvy je objednatel oprávněn uložit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení smlouvy. 9.5 Smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 9.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy s možností okamžitého odstoupení se považuje zejména: - nekvalitní provádění prací i po druhém písemném upozornění objednatele; - nenastoupení k provádění prací po objednání/výzvě objednatele, -- porušení bezpečnostních předpisů poskytovatelem při prováděni výškových prací; - úpadek poskytovatele ve smyslu zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů. 9.7, Poskytovatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit v případě, jestliže objednatel bude v prodlení s plněním splatného finančního závazku déle než 60 dní od data jeho splatnosti. V takovém případě končí platnost a účinnost této smlouvy dnem prokazatelného doručení oznámení o odstoupení objednateli prostřednictvím držitele poštovní licence Všechny smluvní sankce uplatněné dle rámcové smlouvy jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění stranou oprávněnou straně povinné. Ujednání o smluvní pokutě zůstávají případným odstoupením od rámcové smlouvy nedotčena a trvají i po skončení účinnosti rámcové smlouvy. 10. Ostatní ujednání Poskytovatel je povinen při realizaci rámcové smlouvy respektovat bezpečnostní podmínky objednatele týkající se režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky objednatele. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že byl s tímto režimem srozumitelným způsobem seznámen Poskytovatel bere na vědomi, že objednatel je povinen zveřejnit smlouvu a související informace a dokumenty týkající se jejího plnění ve smyslu ZVZ. Objednatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. zejména takové, které se týkají autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství podle obchodního tajemství dle 504 občanského zákoníku a důvěrných informací dle 1730 občanského zákoníku a ochrany civilního letectví podle Leteckého předpisu L17, budou-li takto výslovně označeny. S ohledem na tyto skutečnosti nebude objednatelem zveřejněna Příloha č.1 smlouvy. Poskytovatel bere dále na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů Poskytovatel podpisem rámcové smlouvy bere na vědomi, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Poskytovatel nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy. Stránka 5 z 6

6 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps/ Vyšší moc Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření rámcové smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu rámcové smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohaceni. 12. Závěrečná ustanovení Rámcová smlouvaje uzavřená na dobu určitou od do Rámcová smlouva může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba Činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího pro doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně Změny a doplňky rámcové smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnou formou a musí být podepsány oběma smluvními stranami Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé Články rámcové smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a rámcová smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne Rámcová smlouvaje vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž dva exempláře obdrží objednatel a dva poskytovatel Nedílnou součástí rámcové smlouvy jsou následující přílohy Č. 1 až 3: Příloha Č.1 : Přehled výškových prací prováděných v objektech ŘLP ČR, s.p. (ceník) Příloha č.2 : Měsíční výkaz provedených výškových prací Příloha č.3: Adresy objektů a prováděné činnosti (místa plnění) O1 - objednat I Rízení letového provozu České republiky, s. p. (RLP ČR, s.p.) VPraze]dne ] ĺ te Mário Fábry Stránka 6 z 6

7 prořez Příloha č. I Rámcové smlouvy o provádění výškových prací č. 3221PS Přehled výškových prací prováděných v objektech ŘLP ČR, s.p. předpokl. r -. cena celkem I cena celkem I POPIS polozky MJ cena I MJ objem pracill2 12 měs. I 48 měs. mes. J. 1. Myti vnějších a vnitřních oken, obkladu fasády m ,0 2. Mytí šikmých vnějších oken na Technickém bloku (TEB) m ,0 3. Mytivenkovních žaluzií m2 5450,00 4. Mytí vnitřní strany proskleného stropu pasáže v budově IATCC Jeneč m2 820,0 5. Prořez stromů horolezeckou technikou hod 100,0 6. Urgentní práce - stromů horolezeckou technikou hod 20,0 7. Úklid sněhu ze střech hod 80,0 8. Urgentní práce - úklid sněhu ze střech hod 20,0 9. Ostatní výškové práce hod 60, Urgentní práce - ostatní výškové práce hod 20,00 Cena celkem za období 12 měsíců (v Kč bez DPH) Nabídková cena za období 48 měsíců (v KČ bez DPH) ,00

8 Příloha Č.2 Rámcové smlouvy o provádění výškových prací Č. 1381PS Měsíční výkaz DrovedenÝch výškovech Draci 2014 objem popis položky I předpokl.množstvl za 12 měs. MJ provedených cena I MJ prací I I měsíc IACC_Jeneč 1. Myti vnějších a vnitřních oken m2 2. Myti obkladu fasády m2 3. Mytí venkovních žaluzii m2 4 Myti vnitřnl strany proskleného stropu pasáže m2 TEB T Myti vnějších oken a obkladu fasády 6. Mytí šikmých vnějších oken věž TWR m2 LŠ Mytí venkovních žaluzii m2 TWR_Brno 8. Myti vnějších oken 9 Mytí venkovních žaluzii m2 TWR Karlovy Vary 10. Myti vnějších oken m2 Objekty ŘLP ČR, s.p. 11. Prořez stromů horolezeckou technikou hod 11.1 Urgentní práce - prořez stromů horolezeckou technikou hod 12. úklid sněhu ze střech hod 12.1 Urgentní práce - úklid sněhu ze střech hod 13. Ostatni výškové práce hod 13.1 Urgentní práce - ostatní výškové práce hod cena celkem I Za poskytovatele předalo Za objednatele převzai

9 I Příloha Č,3 Rámcové smlouvy o provádění výškových prací Č. 138!PSI2O Adresy oblektú a prováděné Činnosti: Seznam rováděných Činností položka Prováděná Činnosti 1. Myti vnějších a vnitřních oken, obkladu fasády 2. Myti šikmých vnějších oken na Technickém bloku (TEB) 3. Mytí venkovních žaluzii 4. Myti vnitřní strany proskleného stropu pasáže v budově IATCC Jeneč 5. Prořez stromů horolezeckou technikou 6. Urgentní práce - prořez stromů horolezeckou technikou 7. Úklid sněhu ze střech 8. Urgentní práce - úklid sněhu ze střech Ostatní výškové práce: (např. oprava žaluzii, fasády, osazováni nástrah na ptactvo či 9. reklam na fasádě budov) 10. Urgentní práce - ostatní výškové práce Prováděná Činnost V jednotlivých objektech ŘLP ČR, s.p Číslo Objekt Prováděná Činnost vjednotllvých objektech ŘLP ČR, sp. - velikost plochy v m2 četnost za 12 měsíců IATCC Jeneč Položka Č m 2 x Navigační 787, Jeneč Položka Č m2 2 x Položka Č m2 I X Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č Technický blok (TEB) Položka Č. I 3,300 m 2 X Aviatická , Praha 6 Položka Č m 12 x Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č Letecká škola Položka Č m K letišti 1040/10, Praha 6 Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č TWR Brno Položka Č. I -340 m 2x Letiště Bmo-Tuřany, Brno Položka Č m2 2 x Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č TWR Karlovy Vary Položka Č. I m 2 x Letiště K. Vary, Karlovy Vary Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka č x

10 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č VÚ Jeneč Položka Č. 5 Navigační 787, Jeneč Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č RLB Plsek Položka Č. 5 Kopec Písek, Venkov 16, Čenkov Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č RLB BUKOP Položka Č. 6 Sněžné na Moravě, Položka Č. 8 Položka Č Rekreační chata Albrechtice Položka Č. 6 Albrechtice v Jizerských Horách, Položka Č. 8 Položka Č LOT Ledeč nad Sázavou Položka Č. 6 Zlatá zátoka 351, Ledeč n. Sázavou Položka Č. 8 Položka Č. 10

11 III I IIII lilii III lilii IIII lilii IIII RVZi JL Řízení letového provozu České republiky ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 80 odst. I zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon) 1. Evidenční číslo veřejné zakázky: 3411/074/14 2. Název veřejné zakázky: Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, sp. 3. Identifikační údaje o zadavateli Obchodní firma! název! jméno, příjmení zadavatele Sídlo! místo podnikánílbydliště zadavatele Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Navigační 787, Jeneč Ing. Jan Klas 4. Seznam posuzovaných nabídek Poř. č. Obch. firma nebo název IČO DIČ Datum Čas podání uchazeče podání nabídky nabídky 1. Fábry Mário CZ :45 hod. 5. Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny Číslo nabídky - Ze FirmalDůvod pro vyřazení nabídky zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky. 6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění V souladu s 79 odst. 6 neprovedla komise hodnocení nabídek, neboť by hodnotila nabídku jediného uchazeče. Členové komise se jednohlasně shodli na tom, že nabídka osoby Fábry Mário zcela splnila veškeré zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a proto bude zadavateli doporučeno rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. -Strana1 z2-

12 7. Konečné pořadí nabídek Pořadi Obchodní firma! název! jméno, příjmení dodavatele! zájemce 1. Fábry Mário 8. Složení komise a jméno a příjmeni komise Jaroslav Zemek Ing. Milan Zderadička Marcela Šomková 9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla předána zadavateli dne Jméno a příjmenĺ osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Podpis oprávněné osoby zadavatele las J Razítko zadavatele...jl Řízení letového provozu České republiky IZENÍ LETOVÉHO PROVOZU CR, SP. NAVIGACNÍ JENEČ 4 - Strana 2 z 2 -

13 Řízení letového provozu I III I lilii IIIh lilii IIII II II Il Česke republiky RVZJ12t35/2014 Zadavatel: Rízem letového provozu Ceské republiky, státní podnik, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , IC: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázka: Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. dle oznámení o zakázce uveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod ev.č. zakázky dne PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZE DNE Pořadové číslo jednáiií: 2. dle 71 a 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ«): Přítomní členové hodnotící komise Jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1. Jaroslav Zemek 2. Ing. Milan Zderadička Marcela Somková 4. Ing. Tereza Koucká JUDr. Darina Nagyová Komise pro otevírání obálek převzala 1 ks obálek s nabídkou uchazeče, která byla předložena ve lhůtě pro podání nabídek. V souladu s 71 odst. 8 ZVZ komise otevřela obálku a kontrolovala úplnost nabídky, tedy zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 1/ Nabídka osoby Fábrv Máňo Nabídka osoby Fábry Mário je zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy č. 322/2014/PS/080 je podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídková cena činí ,- Kč bez DPH. Nabídka osoby Fábry Mário bude předána k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Závěr: Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 ks nabídek k veřejné zakázce Provádění výškových prací v objektech RLP CR, s.p.. Komise konstatovala, že předložená nabídka na tuto veřejnou zakázku prošla v souladu s ust. 71 odst. 8 zákona kontrolou nabídky. Nabídka bude předána k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Clenové komise souhlasí, aby jednání pokračovalo posouzením kvalifikace.

14 VJenči dne Podpisy všech přítomn$ch členů /náhradníků hodnotící komise Jméno a příjmení člena/náhradníka komise Podpis člena /nábradníka komise 1.Jaroslav Zemek - 2 Ing Milan Zderadicka J - 3. Marcela Šomková / ĺ ((( 4. Ing. Tereza Koucká 5. JUDr. Darina Nagyová Příloha: Protokol o předání a převzetí obálek s nabídkami Identi6kační údaje o uchazečích Listina přítomných uchazečů

15 A. Informace o nahlížení do protokolu o otevírání obálek Jméno a příjmení Obchodní firmal názevl jméno, RČI číslo Datum Náklady za Podpis osoby, která příjmení organizace vůči níž je občanského nahlédnutí výpis! opis osoby, která nahlédla do zprávy osoba, která nahlédla do zprávy průkazu osoby, do zprávy v Kč nahlédla do v pracovněprávním či která nahlédla zprávy obdobném vztahu do zprávy

16 Řízení letového provozu České republiky I IlIU I I I IIII lilii IIII liuil II II RVZJ121312O14 Zadavatel: Rízení letového provozu Ceské republiky, státní podnik, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , IC: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázka: Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. dle oznámení o zakázce uveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod ev.č. zakázky dne PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ NABÍDEK Zadavatel veřejné zakázky předal celkem 1 (slovy: jeden) ks obálek s nabídkou uchazeče, který je uveden v Seznamu uchazečů tvořícím přílohu tohoto protokolu, hodnotící komisi ve složení: Přítomní členové! náhradníci hodnotící komise jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1 Jaroslav Zemek Ing. Milan Zderadička 3. Marcela Somková Ing. Tereza Koucká JUDr. Darina Nagyová Komise pro posouzení a hodnocení nabídek potvrzuje převzetí shora uvedené nabídky. V Jenči dne Mgr. Petr j Ing. Tereza Koucká ředit PLR předseda hodnotící komise Příloha: Seznam uchazečů

17 L Fábry Mái-io osvč CZ Eliášová SO, Praha 6, ANO ANO NE Identifikační údaje o uchazečích Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p.: Poř.Č. Obch.fima nebo název / RČ/dat. Právní ič DIČ Sídlo/bydliště popř. Nabídka zpracovaná Návrh smlouvy Nabídka jméno a příjmení narození (pouze forma místo podnikáiií, je-li v požadovaném podepsán vyřazena uchazeče, příp. obchodní u uchazečů odlišné od bydliště jazyku oprávněnou ano / ne firma fyz.osob) osobou ano/ne ano/ne

18 Řízení letového provozu České republiky Zadavatel: Rizem letového provozu Ceské republiky, státní podmk, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , IC: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázka: Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. dle oznámení o zakázce uveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod ev.č. zakázky dne LISTINA UCHAZEČŮ PŘÍTOMNÝCH PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZE DNE dle 73 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Při otevírání obálek s nabídkami byli přítomni tito uchazeči: obchodní firma/jméno identifikační sídlo/místo podnikání uchazeče podpis a příjmení uchazeče číslo/rodné číslo uchazeče uchazeče flaio /3 IŮL Ĺ,A ď 5 Poz. Listina účastníků se přikládá kprotokoln o otevírání obálek a.olečněsepřikládajík senarnu nabídek

19 kvahfikace a posouzení a hodnocení nabídek Jmenovánĺ komise pro otevírání obálek, posouzení České republiky Divize plánování a rozvoje LNS Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, sp. Předmět veřejné zakázky: Řízení letového provozu Čís. podacl k iiiiiitititiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiii Řízení letového provezu ČR. Lp. Odesláno PoČ. p RVZ/97 6/2014 č. veřejné zakázky: Příkaz generálního ředitele číslo: O4II4IDPLPJO25 Příkaz GŘ Č. 04/14/DPLR/025 Účinnost Od: Patnáctým dnem ode dne Počet stran: 3 podpisu tohoto příkazu Verze: 1.0 Změna Č.: Datum změny: str. č. 1 I 3

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Evidenční číslo zakázky: 344346 Kód pro související formulář: 6928A3DA Evidenční číslo formuláře: 7302011044346 Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace

Více

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2019. ID formuláře: 541490 Evidenční číslo zakázky: 497411

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komunální služby pro Ústí nad Labem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komunální služby pro Ústí nad Labem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Komunální služby pro Ústí nad Labem ev.

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže

Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: Technické a organizační zajištění akcí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více