IZJ. . / L._._ I II I IIII IIIQII lilii lilii Řízení letového provozu. na provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IZJ. . / L._._ I II I IIII IIIQII lilii lilii 111111. Řízení letového provozu. na provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p."

Transkript

1 evidenční Číslo smlouvy ŘLP ČR, sp PS1080 evidenční Číslo smlouvy poskytovatele Rámcová smlouva 9823/2014/RLPCR. / L._._ I II I IIII IIIQII lilii lilii IZJ Řízení letového provozu České republiky Rámcová smlouva na provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. uzavřená ve smyslu 11 a 92 odst. I písm. a) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisti (dále jen ZVi ) a podle ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva): Smluvní strany Řízení letového provozu České republiky, s. p. (ŘLP ČR, s.p.) zastoupen: Ing. Romanem Náhončíkem, ředitelem Divize regionálního rozvoje a logistiky IČO: DIČ: CZ se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSČ: bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. SWIFT kód: CEKOCZPP zapsaný v oddílu A., vložce , obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze osoba oprávněná jed nat ve věcech technických: (dále jen objednatel ) a Fábry Mário se sídlem: Eliášova 50/763 Praha zastoupena: Fábry Mário IČO: DIČ:CZ bankovní spojeni: ČSOB SWIFT kód:cekoczpp zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. z:a48320 (dále jen poskytovatel ) Objednatel a poskytovatel rovněž jako smluvní strany. Stránka I z 7

2 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:322/2014/ps/ Preambule Objednatel vyhlásil v souladu se ZVZ zadávací řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: Provádění výškových prací v objektech ILP ČR, sp. (dále jen veřejná zakázka ). Na základě zadávacího řízení byla pro plnění veřejné zakázky vybrána nabídka poskytovatele v souladu s ustanovením 81 odst. 1 písm. a) ZVZ. V souladu s ustanovením 82 odst. 2 ZVZ smluvní strany uzavírají tuto rámcovou smlouvu. Výškové práce budou prováděné na objektech RLP ČR, sp., které jsou leteckými stavbami ve smyslu ustanovení 36 a násl. zákona Č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Práce budou realizovány za plného provozu v těchto objektech, proto je poskytovatel povinen dbát bezpečnosti, opatrnosti a vysoké profesionality, přičemž nesmí narušit nebo dokonce ohrozit běžný provoz v objektech ŘLP ČR, sp. 3. Předmět smlouvy 3.1. Předmětem smlouvy jsou jednotlivá plnění ze strany poskytovatele realizována na základě písemné výzvy k plnění (dále Jen dílčí objednávky ) ze strany objednatele a písemného potvrzení o akceptaci této výzvy ze strany poskytovatele v souladu s ustanovením 92 odst. I písm. a) ZVZ, kdy Je rámcová smlouva uzavřena Jen s jedním poskytovatelem, a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny Poskytovatel se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele zajistit pro objednatele výškové práce v rozsahu, specifikaci a v objektech uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Jedná se o následující výškové práce: ) mytí vnějších a vnitřních oken, obkladu fasády, ) mytí šikmých vnějších oken na Technickém bloku (TEB), mytí venkovních žaluzií, mytí vnitřní strany proskleného stropu pasáže v budově IATCC Jeneč, ) prořez stromů horolezeckou technikou, urgentní práce - prořez stromů horolezeckou technikou, úklid sněhu ze střech, ) urgentní práce - úklid sněhu ze střech, ) ostatní výškové práce: (např. oprava žaluzií, fasády, osazování nástrah na ptactvo či reklam na fasádě budov), urgentní práce - ostatní výškové práce, (společně dále jen jako výškové práce ) Objednatel se zavazuje za dále stanovených podmínek zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu za plnění. 4. Cena 4.1. Cena jednotlivých výškových prací je stanovena na základě jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové smlouvy. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trvání smluvního vztahu. 5. Platební podmínky 5.1. Právo na zaplacení za zrealizované výškové práce vzniká poskytovateli řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou a dílčí objednávkou Platba za zrealizované výškové práce bude objednatelem zpětně uhrazena na základě poskytovatelem vystavené faktury daňového dokladu (dále jen faktura ), která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). Stránka 2 z 6

3 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps Poskytovatel vystavĺ fakturu vždy nejdéle do 15 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly výškové práce poskytnuty, a to za celý předcházející kalendářní měsíc. Nedílnou součásti faktury budou oprávněnými pracovníky objednatele podepsané předávací protokoly za jednotlivé dílčí objednávky Na faktuře musí být bezpodmínečně uvedené tyto údaje: číslo rámcové smlouvy, měsíční výkaz provedených výškových prací dle přílohy č. 2 této smlouvy Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne jejího obdržení objednatelem Objednatel může fakturu poskytovateli vrátit v případě, je-li fakturovaná částka neoprávněná, faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo když její součástí nebude objednatelem podepsaný Měsíční výkaz provedených výškových prací v souladu s dílčí objednávkou a předávacími protokoly za jednotlivé dílčí objednávky. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet její lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Za den platby je považován den, kdy bude částka určená na úhradu faktury poskytovatele odepsána z účtu objednatele. 6. Doba, místo a způsob plnění 6.1. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatel bude realizován na základě dílčí objednávky. Dílčí objednávky budou vystavovány prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v odst. 6.2 této smlouvy Kontaktní osoby, které jsou oprávněny za objednatele vystavovat objednávky a kontaktní y, jsou: Jaroslav Zemek, Kontaktní osoby, které jsou oprávněny za poskytovatele přijímat objednávky a kontaktní y jsou:fábry Mário, 6.3. Obě smluvní strany se dohodly, že dílčí objednávky výškových prací budou zasílány elektronickou cestou na kontaktní poskytovatele, přičemž poskytovatel písemně zpětně potvrdí doručení objednávky. Dnem objednání se rozumí den doručení dílčí objednávky na kontaktní uvedený v odst Podrobnější dodací podmínky, místa plnění a ostatní požadavky a informace vztahující se k výškovým pracím jsou uvedeny v příloze č. 3 rámcové smlouvy 6.5 Objednatel vyzve písemně poskytovatele k provedení prací na jeho kontaktní a poskytovatel je povinen zahájit práci nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne odeslání výzvy. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli datum zahájení prací na jeho kontaktní nejpozději 3 pracovní dny před zahájením práce. 6.6 V případě vzniku nepředvídatelných okolností (větrná kalamita, havárie apod.) objednatel může od poskytovatele požadovat provedení urgentních prací, u kterých se vyžaduje nástup do 6 hodin po pĺsemném vyzvání objednatelem. Výzvu k nástupu na provedení urgentních prací je poskytovatel povinen přijmout každý kalendářní den v době od 5.00 hod. do hod a následně nejpozději do šesti hodin zahájit požadované urgentní práce. Nahlášení urgentního zásahu objednatel provede mailem na adresu poskytovatele a následně také SMS-kou nebo telefonicky na mobil poskytovatele. 6.7 Poskytovatel bude objednateli fakturovat cenu za skutečně provedené práce vždy až po jejich ukončení a převzetí zástupcem objednatele. Součástí každé faktury bude Měsíční výkaz provedených výškových prací (viz příloha č. 2), potvrzený zástupcem objednatele. 6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit fakturovanou částku za daný měsíc až do úplného odstranění písemně vytknutých závad na provedených pracích, případně má právo snížit fakturovanou částku o alikvotní částku odpovídající ceně za jednotlivé položky u nedostatečně provedených prací. 6.9 Poskytovatel je povinen čistit venkovní žaluzie budov objednatele pomocí horolezecké techniky nebo s využitím místní závěsné gondoly (využití gondoly dodavatelem je možné pouze za předpokladu, že dodavatel disponuje řádně proškolenými zaměstnanci oprávněnými tento druh gondoly ovládat). Stránka 3 z 6

4 evidenční číslo smlouvy RLP ČR, s.p,: ps1080 Funkčnost venkovních žaluzií po mytí bude ověřena objednatelem při předání dokončených prací objednateli. V případě poškozeni a nefunkčnosti zajistí opravu poskytovatel Poskytovatel je povinen zajistit si na své náklady k provádění pracovních úkonů v rámci této smlouvy pro své zaměstnance ID karty umožňující vstup a samostatný pohyb v prostorách objektů RLP ČR, sp., kde je toto vyžadqváno. Při každém vstupu do objektů RLP ČR, sp. je poskytovatel povinen z recepce nebo prostřednictvím zástupce objednatele kontaktovat službu na dispečinku BMS (linka 2000) a oznámit dispečerovi BMS nástup k prováděni prací (firmu, počet pracovníků, specifikaci prací, označení objektu a předpokládanou dobu provádění prací) Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, aby poskytovatel vady odstranil a údržbu prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je poskytovatel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené zástupcem objednatele. Vznikne-li tím objednateli škoda, je poskytovatel povinen ji uhradit. Pokud poskytovatel ani po písemném upozornění v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu dle Čl. 9.3 této smlouvy, a/nebo nechat vady odstranit na náklady poskytovatele, případně odstoupit od smlouvy Pokud budou zástupcem objednatele zjištěny vady nebo nebudou v příslušném období provedeny objednané práce, bude poskytovateli zasláno písemné upozornění s popisem závad, případně neprovedených prací s termínem jejich odstranění. Poskytovatel v odůvodněných případech může navrhnout prodloužení termínu odstranění vad, avšak nově navržený (prodloužený) termín musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Do běhu lhůt se nezapočítávaji soboty, neděle a státem uznané svátky. 7. Nebezpečí škody 7.1. Poskytovatel nese nebezpečí Škody až do předání a převzetí provedených prací zástupcem objednatele. Nebezpečí Škody přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu u každé jednotlivé objednávky oběma smluvn ími stranami. 8. Záruka a odpovědnost za vady 8.1. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat způsob provádění prací dle této smlouvy poskytovatelem. Za účelem provádění kontroly má objednatel kdykoliv přístup do místa výkonu činnosti poskytovatele. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištěni vad v průběhu provádění prací požadovat, aby poskytovatel vady odstranil a práce prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je poskytovatel povinen zajistit na své náklady okamžitě nebo ve lhůtě určené zástupcem objednatele. Vznikne-Ii tím objednateli škoda, je poskytovatel povinen ji uhradit. Pokud poskytovatel vady ani po druhém písemném upozornění neodstraní, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady poskytovatele, případně odstoupit od smlouvy. 8.2 V případě, že poskytovatel nebude plnit řádně a včas podmínky sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn sám odstranit vadu nebo sjednat odstranění vady třetí osobou. Náklady spojené s odstraněním vady nese poskytovatel. 8.3 Odpovědnost za vady způsobené neodbornou péčí nese plně poskytovatel. 8.4 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanoveními občanského zákoníku. 8.5 Objednatel neodpovídá za majetek poskytovatele, který tento použije při poskytování služeb podle této smlouvy v objektech či na pozemcích objednatele Objednatel má právo oznámit poskytovateli zjištěné vady převzatého díla. Oznámení vad díla je možné učinit em nebo telefonicky. Telefonní oznámení musí být následně potvrzeno písemně em Odpovědnost za právní vady díla nese poskytovatel a tato odpovědnost není omezena záruční dobou sjednanou v rámcové smlouvě. 9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy Stránka 4 z 6

5 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:322/20141ps Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smluvních povinností smluvní pokuty. 9.2 V případě, že poskytovatel nedodrží termín plnění sjednaný v odst. 6.5 a 6.6 této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- KČ za každé jednotlivé porušení. 9.3 Pokud závady nebudou v požadovaném termĺnu odstraněny dle odst a 6.12 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každý den prodleni. 9.4 V případě porušení jiných než výše uvedených povinností poskytovatele vyplývajících z této smlouvy je objednatel oprávněn uložit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení smlouvy. 9.5 Smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 9.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy s možností okamžitého odstoupení se považuje zejména: - nekvalitní provádění prací i po druhém písemném upozornění objednatele; - nenastoupení k provádění prací po objednání/výzvě objednatele, -- porušení bezpečnostních předpisů poskytovatelem při prováděni výškových prací; - úpadek poskytovatele ve smyslu zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů. 9.7, Poskytovatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit v případě, jestliže objednatel bude v prodlení s plněním splatného finančního závazku déle než 60 dní od data jeho splatnosti. V takovém případě končí platnost a účinnost této smlouvy dnem prokazatelného doručení oznámení o odstoupení objednateli prostřednictvím držitele poštovní licence Všechny smluvní sankce uplatněné dle rámcové smlouvy jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění stranou oprávněnou straně povinné. Ujednání o smluvní pokutě zůstávají případným odstoupením od rámcové smlouvy nedotčena a trvají i po skončení účinnosti rámcové smlouvy. 10. Ostatní ujednání Poskytovatel je povinen při realizaci rámcové smlouvy respektovat bezpečnostní podmínky objednatele týkající se režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky objednatele. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že byl s tímto režimem srozumitelným způsobem seznámen Poskytovatel bere na vědomi, že objednatel je povinen zveřejnit smlouvu a související informace a dokumenty týkající se jejího plnění ve smyslu ZVZ. Objednatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. zejména takové, které se týkají autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství podle obchodního tajemství dle 504 občanského zákoníku a důvěrných informací dle 1730 občanského zákoníku a ochrany civilního letectví podle Leteckého předpisu L17, budou-li takto výslovně označeny. S ohledem na tyto skutečnosti nebude objednatelem zveřejněna Příloha č.1 smlouvy. Poskytovatel bere dále na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů Poskytovatel podpisem rámcové smlouvy bere na vědomi, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Poskytovatel nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy. Stránka 5 z 6

6 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps/ Vyšší moc Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření rámcové smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu rámcové smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohaceni. 12. Závěrečná ustanovení Rámcová smlouvaje uzavřená na dobu určitou od do Rámcová smlouva může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba Činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího pro doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně Změny a doplňky rámcové smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnou formou a musí být podepsány oběma smluvními stranami Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé Články rámcové smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a rámcová smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne Rámcová smlouvaje vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž dva exempláře obdrží objednatel a dva poskytovatel Nedílnou součástí rámcové smlouvy jsou následující přílohy Č. 1 až 3: Příloha Č.1 : Přehled výškových prací prováděných v objektech ŘLP ČR, s.p. (ceník) Příloha č.2 : Měsíční výkaz provedených výškových prací Příloha č.3: Adresy objektů a prováděné činnosti (místa plnění) O1 - objednat I Rízení letového provozu České republiky, s. p. (RLP ČR, s.p.) VPraze]dne ] ĺ te Mário Fábry Stránka 6 z 6

7 prořez Příloha č. I Rámcové smlouvy o provádění výškových prací č. 3221PS Přehled výškových prací prováděných v objektech ŘLP ČR, s.p. předpokl. r -. cena celkem I cena celkem I POPIS polozky MJ cena I MJ objem pracill2 12 měs. I 48 měs. mes. J. 1. Myti vnějších a vnitřních oken, obkladu fasády m ,0 2. Mytí šikmých vnějších oken na Technickém bloku (TEB) m ,0 3. Mytivenkovních žaluzií m2 5450,00 4. Mytí vnitřní strany proskleného stropu pasáže v budově IATCC Jeneč m2 820,0 5. Prořez stromů horolezeckou technikou hod 100,0 6. Urgentní práce - stromů horolezeckou technikou hod 20,0 7. Úklid sněhu ze střech hod 80,0 8. Urgentní práce - úklid sněhu ze střech hod 20,0 9. Ostatní výškové práce hod 60, Urgentní práce - ostatní výškové práce hod 20,00 Cena celkem za období 12 měsíců (v Kč bez DPH) Nabídková cena za období 48 měsíců (v KČ bez DPH) ,00

8 Příloha Č.2 Rámcové smlouvy o provádění výškových prací Č. 1381PS Měsíční výkaz DrovedenÝch výškovech Draci 2014 objem popis položky I předpokl.množstvl za 12 měs. MJ provedených cena I MJ prací I I měsíc IACC_Jeneč 1. Myti vnějších a vnitřních oken m2 2. Myti obkladu fasády m2 3. Mytí venkovních žaluzii m2 4 Myti vnitřnl strany proskleného stropu pasáže m2 TEB T Myti vnějších oken a obkladu fasády 6. Mytí šikmých vnějších oken věž TWR m2 LŠ Mytí venkovních žaluzii m2 TWR_Brno 8. Myti vnějších oken 9 Mytí venkovních žaluzii m2 TWR Karlovy Vary 10. Myti vnějších oken m2 Objekty ŘLP ČR, s.p. 11. Prořez stromů horolezeckou technikou hod 11.1 Urgentní práce - prořez stromů horolezeckou technikou hod 12. úklid sněhu ze střech hod 12.1 Urgentní práce - úklid sněhu ze střech hod 13. Ostatni výškové práce hod 13.1 Urgentní práce - ostatní výškové práce hod cena celkem I Za poskytovatele předalo Za objednatele převzai

9 I Příloha Č,3 Rámcové smlouvy o provádění výškových prací Č. 138!PSI2O Adresy oblektú a prováděné Činnosti: Seznam rováděných Činností položka Prováděná Činnosti 1. Myti vnějších a vnitřních oken, obkladu fasády 2. Myti šikmých vnějších oken na Technickém bloku (TEB) 3. Mytí venkovních žaluzii 4. Myti vnitřní strany proskleného stropu pasáže v budově IATCC Jeneč 5. Prořez stromů horolezeckou technikou 6. Urgentní práce - prořez stromů horolezeckou technikou 7. Úklid sněhu ze střech 8. Urgentní práce - úklid sněhu ze střech Ostatní výškové práce: (např. oprava žaluzii, fasády, osazováni nástrah na ptactvo či 9. reklam na fasádě budov) 10. Urgentní práce - ostatní výškové práce Prováděná Činnost V jednotlivých objektech ŘLP ČR, s.p Číslo Objekt Prováděná Činnost vjednotllvých objektech ŘLP ČR, sp. - velikost plochy v m2 četnost za 12 měsíců IATCC Jeneč Položka Č m 2 x Navigační 787, Jeneč Položka Č m2 2 x Položka Č m2 I X Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č Technický blok (TEB) Položka Č. I 3,300 m 2 X Aviatická , Praha 6 Položka Č m 12 x Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č Letecká škola Položka Č m K letišti 1040/10, Praha 6 Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č TWR Brno Položka Č. I -340 m 2x Letiště Bmo-Tuřany, Brno Položka Č m2 2 x Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č TWR Karlovy Vary Položka Č. I m 2 x Letiště K. Vary, Karlovy Vary Položka Č. 5 Položka Č. 6 Položka č x

10 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č VÚ Jeneč Položka Č. 5 Navigační 787, Jeneč Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č RLB Plsek Položka Č. 5 Kopec Písek, Venkov 16, Čenkov Položka Č. 6 Položka Č. 7 Položka Č. 8 Položka Č. 9 Položka Č RLB BUKOP Položka Č. 6 Sněžné na Moravě, Položka Č. 8 Položka Č Rekreační chata Albrechtice Položka Č. 6 Albrechtice v Jizerských Horách, Položka Č. 8 Položka Č LOT Ledeč nad Sázavou Položka Č. 6 Zlatá zátoka 351, Ledeč n. Sázavou Položka Č. 8 Položka Č. 10

11 III I IIII lilii III lilii IIII lilii IIII RVZi JL Řízení letového provozu České republiky ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 80 odst. I zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon) 1. Evidenční číslo veřejné zakázky: 3411/074/14 2. Název veřejné zakázky: Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, sp. 3. Identifikační údaje o zadavateli Obchodní firma! název! jméno, příjmení zadavatele Sídlo! místo podnikánílbydliště zadavatele Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Navigační 787, Jeneč Ing. Jan Klas 4. Seznam posuzovaných nabídek Poř. č. Obch. firma nebo název IČO DIČ Datum Čas podání uchazeče podání nabídky nabídky 1. Fábry Mário CZ :45 hod. 5. Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny Číslo nabídky - Ze FirmalDůvod pro vyřazení nabídky zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky. 6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění V souladu s 79 odst. 6 neprovedla komise hodnocení nabídek, neboť by hodnotila nabídku jediného uchazeče. Členové komise se jednohlasně shodli na tom, že nabídka osoby Fábry Mário zcela splnila veškeré zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a proto bude zadavateli doporučeno rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. -Strana1 z2-

12 7. Konečné pořadí nabídek Pořadi Obchodní firma! název! jméno, příjmení dodavatele! zájemce 1. Fábry Mário 8. Složení komise a jméno a příjmeni komise Jaroslav Zemek Ing. Milan Zderadička Marcela Šomková 9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla předána zadavateli dne Jméno a příjmenĺ osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Podpis oprávněné osoby zadavatele las J Razítko zadavatele...jl Řízení letového provozu České republiky IZENÍ LETOVÉHO PROVOZU CR, SP. NAVIGACNÍ JENEČ 4 - Strana 2 z 2 -

13 Řízení letového provozu I III I lilii IIIh lilii IIII II II Il Česke republiky RVZJ12t35/2014 Zadavatel: Rízem letového provozu Ceské republiky, státní podnik, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , IC: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázka: Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. dle oznámení o zakázce uveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod ev.č. zakázky dne PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZE DNE Pořadové číslo jednáiií: 2. dle 71 a 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ«): Přítomní členové hodnotící komise Jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1. Jaroslav Zemek 2. Ing. Milan Zderadička Marcela Somková 4. Ing. Tereza Koucká JUDr. Darina Nagyová Komise pro otevírání obálek převzala 1 ks obálek s nabídkou uchazeče, která byla předložena ve lhůtě pro podání nabídek. V souladu s 71 odst. 8 ZVZ komise otevřela obálku a kontrolovala úplnost nabídky, tedy zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 1/ Nabídka osoby Fábrv Máňo Nabídka osoby Fábry Mário je zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy č. 322/2014/PS/080 je podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídková cena činí ,- Kč bez DPH. Nabídka osoby Fábry Mário bude předána k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Závěr: Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 ks nabídek k veřejné zakázce Provádění výškových prací v objektech RLP CR, s.p.. Komise konstatovala, že předložená nabídka na tuto veřejnou zakázku prošla v souladu s ust. 71 odst. 8 zákona kontrolou nabídky. Nabídka bude předána k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Clenové komise souhlasí, aby jednání pokračovalo posouzením kvalifikace.

14 VJenči dne Podpisy všech přítomn$ch členů /náhradníků hodnotící komise Jméno a příjmení člena/náhradníka komise Podpis člena /nábradníka komise 1.Jaroslav Zemek - 2 Ing Milan Zderadicka J - 3. Marcela Šomková / ĺ ((( 4. Ing. Tereza Koucká 5. JUDr. Darina Nagyová Příloha: Protokol o předání a převzetí obálek s nabídkami Identi6kační údaje o uchazečích Listina přítomných uchazečů

15 A. Informace o nahlížení do protokolu o otevírání obálek Jméno a příjmení Obchodní firmal názevl jméno, RČI číslo Datum Náklady za Podpis osoby, která příjmení organizace vůči níž je občanského nahlédnutí výpis! opis osoby, která nahlédla do zprávy osoba, která nahlédla do zprávy průkazu osoby, do zprávy v Kč nahlédla do v pracovněprávním či která nahlédla zprávy obdobném vztahu do zprávy

16 Řízení letového provozu České republiky I IlIU I I I IIII lilii IIII liuil II II RVZJ121312O14 Zadavatel: Rízení letového provozu Ceské republiky, státní podnik, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , IC: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázka: Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. dle oznámení o zakázce uveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod ev.č. zakázky dne PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ NABÍDEK Zadavatel veřejné zakázky předal celkem 1 (slovy: jeden) ks obálek s nabídkou uchazeče, který je uveden v Seznamu uchazečů tvořícím přílohu tohoto protokolu, hodnotící komisi ve složení: Přítomní členové! náhradníci hodnotící komise jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1 Jaroslav Zemek Ing. Milan Zderadička 3. Marcela Somková Ing. Tereza Koucká JUDr. Darina Nagyová Komise pro posouzení a hodnocení nabídek potvrzuje převzetí shora uvedené nabídky. V Jenči dne Mgr. Petr j Ing. Tereza Koucká ředit PLR předseda hodnotící komise Příloha: Seznam uchazečů

17 L Fábry Mái-io osvč CZ Eliášová SO, Praha 6, ANO ANO NE Identifikační údaje o uchazečích Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p.: Poř.Č. Obch.fima nebo název / RČ/dat. Právní ič DIČ Sídlo/bydliště popř. Nabídka zpracovaná Návrh smlouvy Nabídka jméno a příjmení narození (pouze forma místo podnikáiií, je-li v požadovaném podepsán vyřazena uchazeče, příp. obchodní u uchazečů odlišné od bydliště jazyku oprávněnou ano / ne firma fyz.osob) osobou ano/ne ano/ne

18 Řízení letového provozu České republiky Zadavatel: Rizem letového provozu Ceské republiky, státní podmk, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , IC: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázka: Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. dle oznámení o zakázce uveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod ev.č. zakázky dne LISTINA UCHAZEČŮ PŘÍTOMNÝCH PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZE DNE dle 73 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Při otevírání obálek s nabídkami byli přítomni tito uchazeči: obchodní firma/jméno identifikační sídlo/místo podnikání uchazeče podpis a příjmení uchazeče číslo/rodné číslo uchazeče uchazeče flaio /3 IŮL Ĺ,A ď 5 Poz. Listina účastníků se přikládá kprotokoln o otevírání obálek a.olečněsepřikládajík senarnu nabídek

19 kvahfikace a posouzení a hodnocení nabídek Jmenovánĺ komise pro otevírání obálek, posouzení České republiky Divize plánování a rozvoje LNS Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, sp. Předmět veřejné zakázky: Řízení letového provozu Čís. podacl k iiiiiitititiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiii Řízení letového provezu ČR. Lp. Odesláno PoČ. p RVZ/97 6/2014 č. veřejné zakázky: Příkaz generálního ředitele číslo: O4II4IDPLPJO25 Příkaz GŘ Č. 04/14/DPLR/025 Účinnost Od: Patnáctým dnem ode dne Počet stran: 3 podpisu tohoto příkazu Verze: 1.0 Změna Č.: Datum změny: str. č. 1 I 3

20 ŘLP ČR, s.p. Zpracovatel: Ing. Tereza Koucká Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek Verze: 1.0 Účinnost od: Patnáctým dnem ode dne podpisu tohoto příkazu Závaznost: Všechny zúčastněné ZOÚ ŘLP ČR, s.p. a členové a náhradníci hodnotící komise Zpracoval: Ing. Tereza Koucká Podpis: DPLR/OPVZ/RVZ Doporučil: Mgr. Petr Fajtl Podi Ředitel DPLR Schválil: Ing. Jan Klas Podpis: Generální ředitel ŘLP ČR, sp. Datum: t5 oi4 Rozdělovník: I Generalnl red tel RLP CR, sp., red tel utvaru strategie a manazerske podpory a ředitel provozní bezpečnosti 3 Reditel divize plánování a rozvoje LNS 6 Reditel divize regionálních služeb a logistiky Ruší se: Mění se: Související normy: Příkaz GŘ č iDPLR1025 Účinnost od: Patnáctým dnem ode dne Počet stran: 3 podpisu tohoto příkazu Verze: 1.0 Změna Č.: Datum změny: str. č. 2 /3

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE O ZAKÁZKU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE O ZAKÁZKU ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE O ZAKÁZKU dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Identifikace zakázky: Název veřejné zakázky: Úprava ploch u KD a k nádraží

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon): Digitalizace provozů v rozsahu stavby Nemocnice Znojmo rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. Server a diskové pole

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. Server a diskové pole VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) na zadání

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, písm.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více