Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Program Noci kostelů s. 4, Slovníček ambit, apsida, presbytář s. 5, YouCat 9. díl Desatero 2. přikázání s. 6, Farní kronika fara 8. díl s. 7, Reportáže Pouť do Svaté země s. 7, Dopis od Jany Markové s. 10, Příloha Betlém pro kapli v Držovicích Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 5/2012 Ročník 3 Foto: Jaroslav Navrátil

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v uplynulém měsíci dubnu jsme mohli být svědky mnoha událostí, ve kterých se odrážel rozměr vzkříšení. Modlili jsme se za čtyřletého Honzíka Jelínka. Jeho stav dosáhl svého kritického bodu právě na Velký pátek ve 14:30 a obratu k lepšímu na 2. neděli velikonoční neděli Božího milosrdenství. Modleme se za něj i nadále. Jako vzkříšení vnímám opravu zvoničky v Čechůvkách. Oprava se blíží ke svému závěru. Významným oživujícím podnětem bude jistě nový betlém pro kapli v Držovicích. Byla podepsána smlouva na jeho výrobu. Velkým povzbuzením pro všechny farníky byla jistě také první svátost smíření a první svaté přijímání čtyř dětí. V měsíci květnu bych chtěl spolu s vámi poděkovat Bohu za deset let kněžství a čtyřicet let života. Zvu vás všechny v neděli na mši sv. v 9:00 ve Vrahovicích a také na faru k posezení od 14:30. V pondělí nás také čeká velká událost vrchol velikonoční doby v Roce biřmování. V kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově bude biřmování. Připravme se na tuto událost modlitbou k Duchu svatému za biřmovance i za nás ostatní, abychom se vždy ve svém životě nechali vést Duchem svatým. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Chcete, aby na vás ďábel zaútočil? Navštěvujte Ježíše v eucharistii zřídka. Chcete, aby od vás utekl? Navštěvujte Ježíše často. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je možné, že v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je možné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi vybralo se a bylo odesláno Kč. Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Sbírka na seminář bohoslovce vybralo se a bylo odesláno Kč. Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 2

3 Sbírka na TV Noe podpora vysílání křesťanské televize (29.4.se vybralo a bylo odesláno Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Sbírka na opravy kostela každou třetí neděli v měsíci bude a ( se vybralo Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu a na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v družině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Společenství starších manželů v pátek na faře dle domluvy (19:00-21:00). Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) a Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 9. 5., , 6. 6., Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Sbor dobrovolných hasičů Prostějov-Vrahovice výročí 120 let od založení v pátek v 18:00 za ně bude sloužena mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích. Žehnání praporu Sboru dobrovolných hasičů Držovice sobota od 12:00 u Hasičské zbrojnice vedle kaple sv. Floriána na ulici SNP. Hasiči slaví 120. výročí svého vzniku. Všichni jste srdečně zváni. Oslava 10 let kněžství a 40. narozenin P. Petra Matuly SDB v neděli při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích, od 14:30 možnost posezení na faře ve Vrahovicích. Můžete přinést nějaké drobnější občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Úklid fary brigáda od 8:00 na faře ve Vrahovicích. Brigády na opravu fasády stodoly opravuje se stěna přiléhající k ZŠ Majakovského 1. Kdo budete mít chvíli času, přihlaste se u pana Václava Burgeta. Děkuji moc za vaši ochotu a čas. Petr Matula Noc kostelů v pátek program najdete na straně 4 v tomto časopisu. Kdo by byl ochoten pomoci s přípravou a pořadatelskou službou, hlaste se u paní Růženy Klíčové nebo u P. Petra Matuly. Děkuji. Hody u Sv. Otýlie v Čechůvkách v neděli v 10:30. Svátosti a svátostiny Svátost pomazání nemocných přijala v dubnu jedna farnice. Příprava na biřmování probíhá na faře ve Vrahovicích a ve Smržicích. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 3

4 Pohřeb kremace Pavel David (*1947). Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55). Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy)/ v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Držovice: pondělí v 18:00. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne (mimořádně a 1. 6.). O velkých prázdninách dle domluvy. Svatodušní vigilie v sobotu v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Všichni jste srdečně zváni. Biřmování v pondělí v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově (z naší farnosti přijmou biřmováni Vítek Kopečný, Vlastimil Měchura ml., Martin Minář). Biřmovat bude arcibiskup Jan Graubner. Pozvánka na Noc kostelů Všichni jsou zváni na pátek na Noc kostelů. Dle návrhu PRF ze dne a po konzultaci s jednotlivými farníky zodpovědnými za jednotlivé úseky byl v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích stanoven tento program: - 17:30 17:50 S kytarou do kostela rytmická hudba - 17:50 18:00 Zvonění zvony z roku 1586 a 1587 v akci - 18:00 18:45 Mše svatá s uvedením do jednotlivých částí mše - 18:45 19:00 Zahájení s malým nastíněním historie kostela - 19:00 21:00 Viděno shora prohlídka věže a kůru - 19:00 23:00 Vrahovický poklad bohoslužebné předměty zblízka - 19:00 23:00 Prezentace farnosti co je nového a jaké jsou plány - 19:00 23:00 Kněžská móda aneb Co všechno nosí kněz - 19:30 23:00 Zeptej se na cokoli aneb Farář je vám k dispozici :00 Jak se Tuček dostal do Vrahovic komentovaná prohlídka varhan - 20:15 20:30 Špeky z farní kroniky předčítání vybraných úryvků - 23:00 Závěrečné slůvko na dobrou noc a požehnání Závěr Noci kostelů 23:45 společná ekumenická modlitba v husitském kostele v Prostějově. Budeme rádi za každého člověka ve farnosti, který nám s organizací bude moci pomoci. Velkou pomocí je také modlitba a oběť za tuto akci pro širokou veřejnost. Můžete se hlásit již nyní u členů PRF nebo u mě. P. Petr Matula SDB Bartolomějské listy 5/2012 stránka 4

5 Slovníček Ambit klenutá chodba kolem čtvercového dvora (kvadratura) zprvu kolem klášterů a kapitulních sídel, později i kolem poutních kostelů. Apsida půlkruhové ukončení lodi kostela nebo presbytáře; zvláště v románské architektuře byla apsida zároveň presbytářem. Strop, klenba apsidy (zvaná koncha) bývá v románské době zdobená mozaikou, později freskami nebo malbou. Presbytář (presbyterium) kněžiště, prostor v kostele, v němž je umístěn hlavní oltář. Někdy bývá hodně vyvýšen oproti hlavní lodi kostela. Nazývá se také chór. Bývá zde umístěno kromě hlavního oltáře také sanktuárium (ve středověku svatostánek umístěný ve zdi) nebo pastoforium (svatostánek ve formě architektury), sedilie (sedadlo pro kněze ve zdi), předchůdce dnešního sedes, ambon a v katedrálních, kapitulních a klášterních kostelích chórové lavice (stally) určené pro chórovou modlitbu řeholníků nebo kanovníků. Od hlavní lodi je presbytář oddělen triumfálním (vítězným) obloukem, což je architektonické zvýraznění tohoto oddělení, a mřížkou dřevěnou, kamennou (balustráda) nebo i kovovou s dvířky uprostřed. Dnes jsou ve většině kostelů mřížky vlivem liturgické reformy po II.vatikánském koncilu odstraněny. (E. G. Šindlovský: Svět liturgie, vydal Klášter premonstrátů na Strahově 1991). Inspirace z YouCatu 9. díl (Desatero 2. přikázání Nevezmeš jména Božího nadarmo otázky č ) S prožíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Proč Bůh chce, abychom měli jeho jméno v posvátné bázni? (otázka č. 359) Sdělit někomu své jméno je znamením důvěry. Protože nám Bůh sdělil své jméno, dává se nám poznat a prostřednictvím tohoto jména nám k sobě umožňuje přístup. Je proto třeba se vyhýbat jakémukoliv zneužívání Božího jména, jako je rouhání, které je svou povahou závažným hříchem, kletba a neplnění slibů učiněných ve jménu Božím. Co znamená znamení kříže? (otázka č. 360) Když děláme znamení kříže, odevzdáváme se do ochrany trojjediného Boha. Co pro křesťana znamená, že při křtu dostává určité jméno? (otázka č. 361) Křesťané se chovají ke jménu člověka uctivě, protože jméno je hluboce spojeno s identitou a důstojností každého jednotlivce. Už od nejstarších dob vybírají pro své děti jména ze seznamu svatých s vírou, že jméno patrona bude pokřtěnému připomínat jeho vzor a že se svatý patron bude za pokřtěného přimlouvat u Boha. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 5

6 Příště: 10. díl (Desatero 3. přikázání); 11. díl (Desatero 4. přikázání); 12. díl (Desatero 5. přikázání); 13. díl (Desatero 6. přikázání); 14. díl (Desatero 7. přikázání); 15. díl (Desatero 8. přikázání); 16. díl (Desatero 9. přikázání); 17. díl (Desatero 10. přikázání); 18. díl (Jak se modlit), 19. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můžete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal první nedělí adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oživil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oživení našeho prožívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle možností bude během roku průběžně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Svatodušní novéna ( ) Vrcholem Roku biřmování je slavnost Seslání Ducha svatého s obnovou biřmování. K dobré přípravě doporučuji zakoupit si sešitek: Rok biřmování, Novéna, Jan Graubner, Brno 2012, cena 5 Kč. S tím, kdo bude chtít, se můžeme po 9 dní spojit v modlitbě, a to od soboty do neděle Každý den si můžete ráno, v poledne a večer přečíst z knížečky krátké rozjímání. Začít můžete modlitbou k Duchu svatému a zakončit vlastní modlitbou. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můžete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje živiny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: John Powell: Štěstí začíná uvnitř; myšlenky a zkušenosti inspirující k prožívání štěstí v každodenním životě; nakladatelství Portál, Praha 2010 třetí vydání; cena 249 Kč. Michael Quoist: Povídej mi o lásce; úvahy a meditace vložené do příběhu mladého člověka vracející lásku na její pravé místo; nakladatelství Portál, Praha 2010 sedmé vydání; cena 259 Kč. Anselm Grün: Důvěřuj sobě; jak s odvahou překonávat krize; nakladatelství Portál, Praha 2012; cena 209 Kč. John a Stasi Eldredgeovi: Láska a boj; přivádějí čtenáře k podstatě manželství, popisují svůj příběh od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha až po nalezení smyslu trvalého vztahu; nakladatelství Portál, Praha 2011; cena 315 Kč. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 6

7 Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky fara (8. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 23 31) Oprava trvala od 13. července až do 10. října 1908 skoro čtvrť roku. Práce byla zdlouhavá následkem všeobecné stavky zednické; zedníků to zaměstnaných u stavitelů prostějovských. Žádali větší mzdu za hodinu. Jeden týden se vůbec ve faře nepracovalo. Na počátku opravy pracovali čtyře zedníci, po stávce jeden nanejvýš dva zedníci. Konečně předce dne 10. října práce ukončena a vše ku stavbě potřebné do Prostějova odveženo. Na počátku měsíce prosince byl od stavitelské firmy podán účet ze dne 22. listopadu 1908 celkem K,03h. Účet byl dne 8. února 1909 vyrovnán a sice: Hotovostí jmění vlastního kostelního povolenou od Nejdůst. k. a. konsistoře ze dne 22. prosince č dle žádosti celé kostelní správy ze dne 18. prosince 1908 č K. Příspěvek patronátním 610,40 K. Přifařenými obcemi 1789,63 K. Úhrnem: K a 3 h. Malba třech pokojů v přízemí a kuchyně zadána byla p. Františku Začalovi, malíři pokojů ve Vrahovicích. Při této příležitosti nechal farář Josef Hyvnar některé věci poříditi a obdržel pak následující účet: celkem 132,13 Korun. Pokračování příště. Reportáže Zážitky z prostějovské pouti do Svaté země Přála jsem si vždycky navštívit Izrael nejen jako křesťan, ale i ze zájmu o historii a starověkou archeologii. Po loňské návštěvě Lurd a řady dalších míst ve Francii a Švýcarsku s cestovní kanceláří Miklas Tour jsem se rozhodla jet do Svaté země právě s touto cestovní kanceláří, a to co nejdřív i s ohledem na možný politický vývoj událostí v této oblasti. A tak jsem dny od do prožila na řadě biblických míst. Otec Petr Matula mě požádal, abych se o své zážitky prostřednictvím farního časopisu podělila. Není vůbec lehké vybrat ty nejsilnější zážitky a okamžiky, protože těch bylo za těch dvanáct dnů nespočet. Tak třeba v prvních dnech plavba na replice rybářské lodi z 1. století po Kristu po Genezaretském jezeře. Při vyplutí na stožár k vlajce státu Izrael stoupala i česká vlajka a osádka lodi pustila do amplionu naši státní hymnu. Tisíce kilometrů daleko od vlasti jsme stáli na otevřené palubě lodi uprostřed jezera, na němž Ježíš utišil bouři, zpívali jsme Kde domov můj a člověk cítil, že vlastenectví by nemělo být ani v 21. století prázdným pojmem. Jeden z kněží, který nás doprovázel, a jedna poutnice byli Slováci, a tak po české hymně zaznělo i Nad Tatrou sa blýska návrat do dětství a mládí skoro pro všechny zúčastněné, snad jen Bartolomějské listy 5/2012 stránka 7

8 nejmladší poutnice už federaci nemohla pamatovat. V Nazaretě jsme navštívili baziliku Zvěstování. Jedná se o moderní betonovou stavbu vyzdobenou obrazy a sochami Madony s Jezulátkem. Je zajímavé vidět, jak do podoby Matky Boží a malého Ježíška jednotlivé národy promítly svůj folklór snad nejvíc se mi líbila japonská verze Madony s dítětem s typicky asijskými rysy v obličeji a v kimonu, krásná a křehká jako květ sakury. Při mši jsme na tomto místě vzpomenuli v modlitbě na naše vlastní maminky. Najít tu můžete i mozaiku československé Madony, Slováci po rozpadu federace mají ještě vlastní slovenskou Madonu. Termín zájezdu jsem vybírala z nabídky CK nejen s ohledem na své pracovní závazky, ale i z důvodu klimatu nechtěla jsem být sužována tím největším vedrem, a to mi Pán Bůh splnil. Vedra jsme užili po málu, zato na těch nejvhodnějších místech (Kumrán, Masada, Mrtvé moře), jinak bylo počasí jarní, ale zažili jsme i meteorologické,,zázraky po cca pěti letech v Betlémě sněžilo. Byl 1. březen a nás 52 poutníků slavilo v Betlémě mši svatou, za okny padaly takové sněhové vločky, jaké jsme tu o Vánocích mohli vidět tak maximálně na horách, zpívali jsme koledy a zažívali radostnou vánoční atmosféru. A před bazilikou Narození Páně došlo po mši i na koulování. Druhým zázrakem byl déšť v poušti, opět asi po cca sedmi letech. Měli jsme zde mši svatou. Kdyby jen pršelo, ale lilo tak, že říční koryto, kterým jinak turisté suchou nohou procházejí, bylo naplněno asi takovým proudem vody, jako můžeme vidět na Hloučele, když se vypouští přehrada. Nebylo kam se schovat, přístřešek na vyhlídce byla spíš pergola, takže před deštěm nemohl být člověk absolutně chráněn a kněží museli texty číst z mobilu. Ale vydrželi jsme všichni a brali jsme to tak, že to, co nám turistům znepříjemní jeden den dovolené, je pro místní pravým a doslovným požehnáním, vždyť bez vody není života. Bylo to fascinující nádherné vysoké hory, hluboké propasti, kromě nás nikde nikdo, jen po úbočích skal stáda koz a dole v rokli se s řevem valil říčním korytem proud vody. Ke konci mše se najednou zjevil beduín se třemi malými chlapci ve věku kolem čtyř let. Děti byly jaksepatří špinavé, otrhané, bosé, ale vesele a zvědavě si nás prohlížely, a když jsme se zdravili pozdravením pokoje, ten nejmenší chlapec si nás hezky všechny obešel a podal si s námi ruku. Děti jsou všude na světě stejně krásně bezelstné a bezbranné. Zájezd byl sice v nabídce CK veden jako poutní, ale navštěvovali jsme i řekněme světské památky, a protože se zájezdu účastnili i lidé jiného než katolického vyznání nebo zcela nevěřící, bylo plně respektováno právo každého, nakolik připraveného programu s ohledem na jeho náboženský obsah využije. Z míst, která nejsou spojena s Biblí, na mě nejsilněji zapůsobil památník Yad Vashem. Je to památník historie Holocaustu. Nesmíte zde fotit, natáčet, telefonovat, žvýkat a je zakázán vstup dětem mladším deseti let. Expozice je koncipována tak, že musíte projít celým památníkem, nejde jím proběhnout od vchodu k východu v případě, že nejste schopni tuhle podívanou víc snášet, a jsem přesvědčena, že normální, slušně a lidsky smýšlející člověk musí odcházet z tohoto místo hluboce otřesen. Expozice začíná nástupem nacismu a je koncipována tak, že doslova procházíte jednotlivými ghety, koncentračními tábory ( najednou slyšíte češtinu a čtete české texty právě jste se ocitli v Terezíně), na stěny a na obrazovky se Bartolomějské listy 5/2012 stránka 8

9 promítají dobové záběry i výpovědi pamětníků, procházíte kolem hromad knih, bot a dalších věcí, od nichž byli jejich majitelé násilně odtrženi, které zůstaly po jejich zavraždění v koncentračních táborech. Na konci památníku (má podobu sedlové střechy z betonu) vycházíte na terasu s vyhlídkou má symbolizovat pohled vstříc lepší budoucnosti. V areálu památníku je ještě synagoga, věčný oheň a památník dětským obětem. Kněží, kteří s námi jeli a kteří už toto místo několikrát navštívili, nás varovali, ať na toto místo, jdeme až na konci prohlídky, že tam stejně člověk vydrží maximálně pět minut, natolik je to otřesný zážitek. Měli pravdu v tomto památníku jste v úplné tmě, jen jediná svíčka zde hoří a ta se v systému zrcadel odráží na stěny a strop. Je to jako byste stáli pod hvězdným nebem, jenže tady hvězd značí stejný počet zavražděných židovských dětí, a hlas z reproduktoru neustále dokola čte jejich jména, zemi, z níž dítě pocházelo, a věk, ve kterém bylo nacisty zavražděno. Řada lidí řekne, že by na takové místo nemohla jít, něco takového vidět, poslouchat o tom, ale já si myslím, že návštěva právě takových míst, třeba Terezína nebo Osvětimi, by měla být povinnou součástí školní výuky, protože pak, jak věřím, by nemohli vyrůstat noví popírači Holocaustu, noví extrémisté, nedocházelo by k hanobení hřbitovů atd. Genocida židovského i jakéhokoliv jiného národa nesmí být zapomenuta a nesmí se opakovat. Yad Vashem je památníkem toho, jak se člověk z Božího stvoření může proměnit v ďábla a jako ďábel jednat. V Jeruzalémě jsme měli možnost setkat se s místním patriarchou. Na náš dotaz, jak můžeme izraelským křesťanům pomoci, řekl, že po ekonomické stránce se místním křesťanům nedaří špatně, mají náboženskou svobodu a jsou respektováni jak židy, tak muslimy. Přesto napětí právě mezi Židy a Palestinci a obava z opětovného vypuknutí konfliktů vede řadu místních křesťanů k emigraci. A tak to jediné a nejdůležitější, co by v Izraeli nejen křesťané potřebovali, je mír. Máme se tedy za mír ve Svaté zemi modlit. Neoslyšme tuto prosbu! Před odletem jsem nestudovala turistické průvodce, chtěla jsem nechat zapůsobit genia loci a kouzlo okamžiku, a tak mě ta nejznámější a nejvíce navštěvovaná místa překvapila namísto betlémské jeskyně či Golgoty chrámové Květná neděle 1. 4., umývání nohou 5. 4., velikonoční vigilie Foto: Marta a Jaroslav Navrátilovi Bartolomějské listy 5/2012 stránka 9

10 komplexy, davy lidí, hluk, mezi suvenýry řada kýčů, které snad nikdo nemůže koupit, až člověka napadá, jestli by Kristus znovu nepřistoupil k očištění chrámu. Nechci říct, že bych byla vyloženě zklamaná, právě naopak, byla jsem nadšená a šťastná, že jsem mohla do Izraele jet, a ráda bych se tam znovu podívala, ale člověk má zřejmě zakódované určité představy, jak biblická místa mají vypadat, ale skutečnost je po dvou tisících let někde jinde. Nedá se to dost dobře popsat, musí se to zažít a přeji Vám všem, pokud taky toužíte Svatou zemi vidět, aby se Vám přání splnilo. Za poutníky Jana Hlebová Dopis z Prahy od Jany Markové tento dopis není apríl! Milí vrahovičtí farníci! Tak se po čase zase ozývám, abych dala vědět, jak se daří, že žiju a myslím na Vás. Jsem tu už víc jak půl roku, takže jsem si na spoustu věcí zvykla, ale pořád je co objevovat. A že se rozhodně nenudím a stále se něco děje, zjistíte už za chvíli, pokud tedy chcete číst dál... Odkud to vzít? Tak třeba začněme oblíbenými prázdninami : O jarních prázdninách jsem byla s holčičkami (1. 5. třída) z Kobylis na týden na faře ve Zdicích, byla to moc pěkná a vydařená a požehnaná akce. Hrály jsme si na princezny a komtesy a baronky a vévodkyně, já zase na ducha zakladatele zámku, další vedoucí se proměnily ve služebné, komoří nebo i šaška. Poznávaly jsme svaté urozené ženy (Barboru, Ludmilu, Anežku...), jak témátky, tak hrami. Vyblbly jsme se všechny, děti i vedoucí. A protože se nám to moc líbilo, letní prázdniny se blíží a druhý týden v červenci byl zatím ve Zdicích neobsazen, využily jsme toho a již plánujeme tábor letní. Ve Zdicích totiž letní prázdniny budou trávit také tajemné a kouzelné lesní, luční a jiné bytosti, tak je třeba je poznat a něco s nimi zažít... Přes týden jsem na intru u nás v Karlíně, kde probíhá normální život. Holky přijdou ze školy, píšeme úkoly, povídáme si, tvoříme pro ně program, aby nezahálely, rozvíjely se, nenudily se, neseděly jen u facebooku a hlavně neměly čas na špatnosti. Při večerních čajovnách tu a tam pozveme hosta, který hraje písně na přání, ukáže holkám, jak se správně a vkusně namalovat nebo předvede hru na různé hudební nástroje od pravěkých až po dnešní. Abychom se hýbaly, pravidelně navštěvujeme bazén v Letňanech, kde se proháníme na tobogánu a masírujeme ve vířivkách, cvičíme aerobik a zumbu v tělocvičně, chodíme na vycházky obdivovat noční Prahu i krmit nenasytné kačeny a labutě. Brusle jsou taky v kurzu, takže v zimě jsme navštěvovaly kluziště a každá podle svých možností krasobruslila Bartolomějské listy 5/2012 stránka 10

11 a teď na jaře a jsme je vyměnily za kolečkové a proháníme se po parku. Většinou v půlce cesty se pohoupeme na houpačkách a některé holky zpět raději chodí po svých, nic se nemá přehánět. Problémů je samozřejmě také dost, ale snažíme se je řešit klidnou cestou a pomoct holkám v jejich těžkostech, co to jde. A kde už lidské síly nestačí, tam vždy přichází síla Boží. Ne vždy ji vidíme, ale stále se modlíme. Přes týden je třeba pracovat, ale o víkendu je třeba odpočívat a nabrat síly. A tak jsem třikrát za zimu vyrazila na hory (společně s některými salesiánkami, se salesiány z Kobylis i s laiky, prostě kdo chtěl a měl čas, většinou nás bylo do dvou aut). A tak jsem poznala lyžařské středisko Horní Mísečky nebo se poprvé projela na běžkách po Jizerských horách. Jednou jsme pro holky z intru uspořádaly víkendovou akci v Českém Dubu a vystoupily s nimi na Ještěd, což bylo pro mě také poprvé v životě. A že se Moravák nezapře, je slyšet prý všude, sotva jsem pod Ještědem otevřela pusu a požádala jednoho pána o vyfocení, reagoval slovy: Vy jste z Moravy, že? Také pan řidič autobusu, který nás odvážel na týdenní lyžařský výcvik s holkami z DKSŠ, to hned poznal a sdělil mi, že on je zase z Opavy. Tento výcvik se uskutečnil až v půli března. Zatímco v parcích již kvetly sněženky, my sídlili na chatě Eliška ve Vítkovicích v Krkonoších a snažili se holkám předat radost z umění lyžovat. Ne vždy se to dařilo, ale to není hlavní. Důležité je vytvořit partu, kde holky můžou něco pěkného a pozitivního zažít a přitom pobýt na horách, ať jezdí jako Neumannová nebo chodí pěšky. A když teď slezl sníh (který vlastně v Praze skoro vůbec nebyl ), vyrážím(e) na pěší nebo cyklistické výlety do okolí, které je pro mě dost neznámé, takže jsem již na vlastní oči viděla hrad Karlštejn, navštívila Křivoklátsko, zjistila, že Hlásná Třebáň z písničky od Ivana Mládka opravdu existuje a není daleko... Brdy už jsem také párkrát poctila svou přítomností, ale nezapomínám šířit ani slávu našeho kraje a objasňovat všem, že na Hané máme taky kopce, vždyť Kosíř je hanácké Mont Blanc. Pokud jste mě již dlouho neviděli a máte pochybnosti, jak vypadám, stačí se podívat na stránky salesiánek (www.fma.cz), kde mě můžete občas spatřit, ačkoli je třeba být pozorní, neboť se tam objevuji v převleku anděla, Mrazíka, na tanečním parketu, zachumlaná v zimním hávu či umývající dveře... Tak to jsou jen střípky z Prahy a z mého života, jistě by bylo co psát, ale je třeba dát v časopisu prostor i jiným. Ačkoli se může zdát, že práce je moc a že je důležitá, Výlet na Kosíř Foto: Petr Matula přesto je nejdůležitější hledat Boží vůli, a to především v modlitbě a ve čtení událostí kolem. Ačkoli jsem mohla odjet o prázdninách do Turína, rozhodla jsem se prodloužit si aspirantát a zůstat ještě příští rok v Praze. Není třeba nikam spěchat, je třeba být tam, kde nás chce Pán, a hledat jeho vůli, aby byl člověk šťastný. Ale italštinu nadále trénuji, takže grazie della preghiera, state bene, il Signore vi benedica, hezké Velikonoce! (díky za modlitbu, mějte se dobře, ať vám Pán žehná, carina Pasqua!). Jana Marková Bartolomějské listy 5/2012 stránka 11

12 Nabídka na letní prázdniny 2012 Klub SHM Prostějov (přihlášky na: 1. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti let, Václav Procházka) 2. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Lenka Ottová) 3. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Jiří Galda) 4. Pohádkový tábor Annaberg ( , děti let, Pavla Štěpánková) 5. Ministrantský tábor Annaberg ( , chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 6. Cyklistický tábor do Roháčů, Slovensko ( , mládež let, P. Jaroslav Němec SDB) 7. Tábor Kolem kolem Jeseníků aneb Po stopách skřítka Gilla ( , mládež let, P. Jaroslav Němec SDB) 8. Brigádnický tábor na Annabergu ( , P. Jaroslav Němec SDB) 9. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Syslíci, Ondřej Češka) 10. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Šmoulové, P. Petr Matula) 11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě ( , pro účastníky z táborových akcí, Jana Kratochvílová) Celostátní setkání mládeže: Žďár nad Sázavou ( ) Farnost Prostějov-Vrahovice farní dovolená na faře v Újezdu u Uničova , pro rodiny i jednotlivce, možnost účastnit se po celou dobu nebo jen pár dní je třeba se Oprava fasády stodoly přihlásit do (v kostele na papír, nebo Foto: Petr Matula osobně u Josefa Záboje nebo P.Petra Matuly); po celou dobu bude přítomen P. Petr Matula SDB. Více informací včetně fotek naleznete Zvonička v Čechůvkách Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 5/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 5/2012 stránka 12

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 7. 3. s. 3, ERF 21. 3. s. 4, Program Noci kostelů s. 5, Slovníček paškál, pašije, kardinál s. 5, YouCat 8. díl Desatero 1. přikázání (esoterika, jóga, ateismus, obrazy) s. 6, Farní kronika fara 7.

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 6, Události, reportáže s. 7 Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 2. 11. s. 4, ERF 16. 11. s. 5, Slovníček ornát, alba, cingulum, humerál s. 6, YouCat 4. díl Věřím v církev s. 6, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Portál nejprodávanější knihy s. 9, Farní kronika fara

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Říjen 2010

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Říjen 2010 Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 5, Redakční rada s. 5, Události, reportáže s. 6 Římskokatolické

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s.

Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s. Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s.6, Tříletá příprava s. 7, Slovníček s. 7, Události, reportáže s.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13 Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov Animátorské hnutí Prostějov, říjen 2005 1/13 1. Animátorské hnutí: Cíl: Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE MARTiNOViNy mimořádné číslo říjen 2011 FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE Jako každoročně tak i letos je měsíc říjen více věnován modlitbě růžence, ke které nás zvláště

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více