Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Program Noci kostelů s. 4, Slovníček ambit, apsida, presbytář s. 5, YouCat 9. díl Desatero 2. přikázání s. 6, Farní kronika fara 8. díl s. 7, Reportáže Pouť do Svaté země s. 7, Dopis od Jany Markové s. 10, Příloha Betlém pro kapli v Držovicích Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 5/2012 Ročník 3 Foto: Jaroslav Navrátil

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v uplynulém měsíci dubnu jsme mohli být svědky mnoha událostí, ve kterých se odrážel rozměr vzkříšení. Modlili jsme se za čtyřletého Honzíka Jelínka. Jeho stav dosáhl svého kritického bodu právě na Velký pátek ve 14:30 a obratu k lepšímu na 2. neděli velikonoční neděli Božího milosrdenství. Modleme se za něj i nadále. Jako vzkříšení vnímám opravu zvoničky v Čechůvkách. Oprava se blíží ke svému závěru. Významným oživujícím podnětem bude jistě nový betlém pro kapli v Držovicích. Byla podepsána smlouva na jeho výrobu. Velkým povzbuzením pro všechny farníky byla jistě také první svátost smíření a první svaté přijímání čtyř dětí. V měsíci květnu bych chtěl spolu s vámi poděkovat Bohu za deset let kněžství a čtyřicet let života. Zvu vás všechny v neděli na mši sv. v 9:00 ve Vrahovicích a také na faru k posezení od 14:30. V pondělí nás také čeká velká událost vrchol velikonoční doby v Roce biřmování. V kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově bude biřmování. Připravme se na tuto událost modlitbou k Duchu svatému za biřmovance i za nás ostatní, abychom se vždy ve svém životě nechali vést Duchem svatým. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Chcete, aby na vás ďábel zaútočil? Navštěvujte Ježíše v eucharistii zřídka. Chcete, aby od vás utekl? Navštěvujte Ježíše často. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je možné, že v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je možné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi vybralo se a bylo odesláno Kč. Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Sbírka na seminář bohoslovce vybralo se a bylo odesláno Kč. Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 2

3 Sbírka na TV Noe podpora vysílání křesťanské televize (29.4.se vybralo a bylo odesláno Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Sbírka na opravy kostela každou třetí neděli v měsíci bude a ( se vybralo Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu a na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v družině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Společenství starších manželů v pátek na faře dle domluvy (19:00-21:00). Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) a Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 9. 5., , 6. 6., Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Sbor dobrovolných hasičů Prostějov-Vrahovice výročí 120 let od založení v pátek v 18:00 za ně bude sloužena mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích. Žehnání praporu Sboru dobrovolných hasičů Držovice sobota od 12:00 u Hasičské zbrojnice vedle kaple sv. Floriána na ulici SNP. Hasiči slaví 120. výročí svého vzniku. Všichni jste srdečně zváni. Oslava 10 let kněžství a 40. narozenin P. Petra Matuly SDB v neděli při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích, od 14:30 možnost posezení na faře ve Vrahovicích. Můžete přinést nějaké drobnější občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Úklid fary brigáda od 8:00 na faře ve Vrahovicích. Brigády na opravu fasády stodoly opravuje se stěna přiléhající k ZŠ Majakovského 1. Kdo budete mít chvíli času, přihlaste se u pana Václava Burgeta. Děkuji moc za vaši ochotu a čas. Petr Matula Noc kostelů v pátek program najdete na straně 4 v tomto časopisu. Kdo by byl ochoten pomoci s přípravou a pořadatelskou službou, hlaste se u paní Růženy Klíčové nebo u P. Petra Matuly. Děkuji. Hody u Sv. Otýlie v Čechůvkách v neděli v 10:30. Svátosti a svátostiny Svátost pomazání nemocných přijala v dubnu jedna farnice. Příprava na biřmování probíhá na faře ve Vrahovicích a ve Smržicích. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 3

4 Pohřeb kremace Pavel David (*1947). Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55). Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy)/ v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Držovice: pondělí v 18:00. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne (mimořádně a 1. 6.). O velkých prázdninách dle domluvy. Svatodušní vigilie v sobotu v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Všichni jste srdečně zváni. Biřmování v pondělí v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově (z naší farnosti přijmou biřmováni Vítek Kopečný, Vlastimil Měchura ml., Martin Minář). Biřmovat bude arcibiskup Jan Graubner. Pozvánka na Noc kostelů Všichni jsou zváni na pátek na Noc kostelů. Dle návrhu PRF ze dne a po konzultaci s jednotlivými farníky zodpovědnými za jednotlivé úseky byl v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích stanoven tento program: - 17:30 17:50 S kytarou do kostela rytmická hudba - 17:50 18:00 Zvonění zvony z roku 1586 a 1587 v akci - 18:00 18:45 Mše svatá s uvedením do jednotlivých částí mše - 18:45 19:00 Zahájení s malým nastíněním historie kostela - 19:00 21:00 Viděno shora prohlídka věže a kůru - 19:00 23:00 Vrahovický poklad bohoslužebné předměty zblízka - 19:00 23:00 Prezentace farnosti co je nového a jaké jsou plány - 19:00 23:00 Kněžská móda aneb Co všechno nosí kněz - 19:30 23:00 Zeptej se na cokoli aneb Farář je vám k dispozici :00 Jak se Tuček dostal do Vrahovic komentovaná prohlídka varhan - 20:15 20:30 Špeky z farní kroniky předčítání vybraných úryvků - 23:00 Závěrečné slůvko na dobrou noc a požehnání Závěr Noci kostelů 23:45 společná ekumenická modlitba v husitském kostele v Prostějově. Budeme rádi za každého člověka ve farnosti, který nám s organizací bude moci pomoci. Velkou pomocí je také modlitba a oběť za tuto akci pro širokou veřejnost. Můžete se hlásit již nyní u členů PRF nebo u mě. P. Petr Matula SDB Bartolomějské listy 5/2012 stránka 4

5 Slovníček Ambit klenutá chodba kolem čtvercového dvora (kvadratura) zprvu kolem klášterů a kapitulních sídel, později i kolem poutních kostelů. Apsida půlkruhové ukončení lodi kostela nebo presbytáře; zvláště v románské architektuře byla apsida zároveň presbytářem. Strop, klenba apsidy (zvaná koncha) bývá v románské době zdobená mozaikou, později freskami nebo malbou. Presbytář (presbyterium) kněžiště, prostor v kostele, v němž je umístěn hlavní oltář. Někdy bývá hodně vyvýšen oproti hlavní lodi kostela. Nazývá se také chór. Bývá zde umístěno kromě hlavního oltáře také sanktuárium (ve středověku svatostánek umístěný ve zdi) nebo pastoforium (svatostánek ve formě architektury), sedilie (sedadlo pro kněze ve zdi), předchůdce dnešního sedes, ambon a v katedrálních, kapitulních a klášterních kostelích chórové lavice (stally) určené pro chórovou modlitbu řeholníků nebo kanovníků. Od hlavní lodi je presbytář oddělen triumfálním (vítězným) obloukem, což je architektonické zvýraznění tohoto oddělení, a mřížkou dřevěnou, kamennou (balustráda) nebo i kovovou s dvířky uprostřed. Dnes jsou ve většině kostelů mřížky vlivem liturgické reformy po II.vatikánském koncilu odstraněny. (E. G. Šindlovský: Svět liturgie, vydal Klášter premonstrátů na Strahově 1991). Inspirace z YouCatu 9. díl (Desatero 2. přikázání Nevezmeš jména Božího nadarmo otázky č ) S prožíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Proč Bůh chce, abychom měli jeho jméno v posvátné bázni? (otázka č. 359) Sdělit někomu své jméno je znamením důvěry. Protože nám Bůh sdělil své jméno, dává se nám poznat a prostřednictvím tohoto jména nám k sobě umožňuje přístup. Je proto třeba se vyhýbat jakémukoliv zneužívání Božího jména, jako je rouhání, které je svou povahou závažným hříchem, kletba a neplnění slibů učiněných ve jménu Božím. Co znamená znamení kříže? (otázka č. 360) Když děláme znamení kříže, odevzdáváme se do ochrany trojjediného Boha. Co pro křesťana znamená, že při křtu dostává určité jméno? (otázka č. 361) Křesťané se chovají ke jménu člověka uctivě, protože jméno je hluboce spojeno s identitou a důstojností každého jednotlivce. Už od nejstarších dob vybírají pro své děti jména ze seznamu svatých s vírou, že jméno patrona bude pokřtěnému připomínat jeho vzor a že se svatý patron bude za pokřtěného přimlouvat u Boha. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 5

6 Příště: 10. díl (Desatero 3. přikázání); 11. díl (Desatero 4. přikázání); 12. díl (Desatero 5. přikázání); 13. díl (Desatero 6. přikázání); 14. díl (Desatero 7. přikázání); 15. díl (Desatero 8. přikázání); 16. díl (Desatero 9. přikázání); 17. díl (Desatero 10. přikázání); 18. díl (Jak se modlit), 19. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můžete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal první nedělí adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oživil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oživení našeho prožívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle možností bude během roku průběžně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Svatodušní novéna ( ) Vrcholem Roku biřmování je slavnost Seslání Ducha svatého s obnovou biřmování. K dobré přípravě doporučuji zakoupit si sešitek: Rok biřmování, Novéna, Jan Graubner, Brno 2012, cena 5 Kč. S tím, kdo bude chtít, se můžeme po 9 dní spojit v modlitbě, a to od soboty do neděle Každý den si můžete ráno, v poledne a večer přečíst z knížečky krátké rozjímání. Začít můžete modlitbou k Duchu svatému a zakončit vlastní modlitbou. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můžete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje živiny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: John Powell: Štěstí začíná uvnitř; myšlenky a zkušenosti inspirující k prožívání štěstí v každodenním životě; nakladatelství Portál, Praha 2010 třetí vydání; cena 249 Kč. Michael Quoist: Povídej mi o lásce; úvahy a meditace vložené do příběhu mladého člověka vracející lásku na její pravé místo; nakladatelství Portál, Praha 2010 sedmé vydání; cena 259 Kč. Anselm Grün: Důvěřuj sobě; jak s odvahou překonávat krize; nakladatelství Portál, Praha 2012; cena 209 Kč. John a Stasi Eldredgeovi: Láska a boj; přivádějí čtenáře k podstatě manželství, popisují svůj příběh od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha až po nalezení smyslu trvalého vztahu; nakladatelství Portál, Praha 2011; cena 315 Kč. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 6

7 Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky fara (8. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 23 31) Oprava trvala od 13. července až do 10. října 1908 skoro čtvrť roku. Práce byla zdlouhavá následkem všeobecné stavky zednické; zedníků to zaměstnaných u stavitelů prostějovských. Žádali větší mzdu za hodinu. Jeden týden se vůbec ve faře nepracovalo. Na počátku opravy pracovali čtyře zedníci, po stávce jeden nanejvýš dva zedníci. Konečně předce dne 10. října práce ukončena a vše ku stavbě potřebné do Prostějova odveženo. Na počátku měsíce prosince byl od stavitelské firmy podán účet ze dne 22. listopadu 1908 celkem K,03h. Účet byl dne 8. února 1909 vyrovnán a sice: Hotovostí jmění vlastního kostelního povolenou od Nejdůst. k. a. konsistoře ze dne 22. prosince č dle žádosti celé kostelní správy ze dne 18. prosince 1908 č K. Příspěvek patronátním 610,40 K. Přifařenými obcemi 1789,63 K. Úhrnem: K a 3 h. Malba třech pokojů v přízemí a kuchyně zadána byla p. Františku Začalovi, malíři pokojů ve Vrahovicích. Při této příležitosti nechal farář Josef Hyvnar některé věci poříditi a obdržel pak následující účet: celkem 132,13 Korun. Pokračování příště. Reportáže Zážitky z prostějovské pouti do Svaté země Přála jsem si vždycky navštívit Izrael nejen jako křesťan, ale i ze zájmu o historii a starověkou archeologii. Po loňské návštěvě Lurd a řady dalších míst ve Francii a Švýcarsku s cestovní kanceláří Miklas Tour jsem se rozhodla jet do Svaté země právě s touto cestovní kanceláří, a to co nejdřív i s ohledem na možný politický vývoj událostí v této oblasti. A tak jsem dny od do prožila na řadě biblických míst. Otec Petr Matula mě požádal, abych se o své zážitky prostřednictvím farního časopisu podělila. Není vůbec lehké vybrat ty nejsilnější zážitky a okamžiky, protože těch bylo za těch dvanáct dnů nespočet. Tak třeba v prvních dnech plavba na replice rybářské lodi z 1. století po Kristu po Genezaretském jezeře. Při vyplutí na stožár k vlajce státu Izrael stoupala i česká vlajka a osádka lodi pustila do amplionu naši státní hymnu. Tisíce kilometrů daleko od vlasti jsme stáli na otevřené palubě lodi uprostřed jezera, na němž Ježíš utišil bouři, zpívali jsme Kde domov můj a člověk cítil, že vlastenectví by nemělo být ani v 21. století prázdným pojmem. Jeden z kněží, který nás doprovázel, a jedna poutnice byli Slováci, a tak po české hymně zaznělo i Nad Tatrou sa blýska návrat do dětství a mládí skoro pro všechny zúčastněné, snad jen Bartolomějské listy 5/2012 stránka 7

8 nejmladší poutnice už federaci nemohla pamatovat. V Nazaretě jsme navštívili baziliku Zvěstování. Jedná se o moderní betonovou stavbu vyzdobenou obrazy a sochami Madony s Jezulátkem. Je zajímavé vidět, jak do podoby Matky Boží a malého Ježíška jednotlivé národy promítly svůj folklór snad nejvíc se mi líbila japonská verze Madony s dítětem s typicky asijskými rysy v obličeji a v kimonu, krásná a křehká jako květ sakury. Při mši jsme na tomto místě vzpomenuli v modlitbě na naše vlastní maminky. Najít tu můžete i mozaiku československé Madony, Slováci po rozpadu federace mají ještě vlastní slovenskou Madonu. Termín zájezdu jsem vybírala z nabídky CK nejen s ohledem na své pracovní závazky, ale i z důvodu klimatu nechtěla jsem být sužována tím největším vedrem, a to mi Pán Bůh splnil. Vedra jsme užili po málu, zato na těch nejvhodnějších místech (Kumrán, Masada, Mrtvé moře), jinak bylo počasí jarní, ale zažili jsme i meteorologické,,zázraky po cca pěti letech v Betlémě sněžilo. Byl 1. březen a nás 52 poutníků slavilo v Betlémě mši svatou, za okny padaly takové sněhové vločky, jaké jsme tu o Vánocích mohli vidět tak maximálně na horách, zpívali jsme koledy a zažívali radostnou vánoční atmosféru. A před bazilikou Narození Páně došlo po mši i na koulování. Druhým zázrakem byl déšť v poušti, opět asi po cca sedmi letech. Měli jsme zde mši svatou. Kdyby jen pršelo, ale lilo tak, že říční koryto, kterým jinak turisté suchou nohou procházejí, bylo naplněno asi takovým proudem vody, jako můžeme vidět na Hloučele, když se vypouští přehrada. Nebylo kam se schovat, přístřešek na vyhlídce byla spíš pergola, takže před deštěm nemohl být člověk absolutně chráněn a kněží museli texty číst z mobilu. Ale vydrželi jsme všichni a brali jsme to tak, že to, co nám turistům znepříjemní jeden den dovolené, je pro místní pravým a doslovným požehnáním, vždyť bez vody není života. Bylo to fascinující nádherné vysoké hory, hluboké propasti, kromě nás nikde nikdo, jen po úbočích skal stáda koz a dole v rokli se s řevem valil říčním korytem proud vody. Ke konci mše se najednou zjevil beduín se třemi malými chlapci ve věku kolem čtyř let. Děti byly jaksepatří špinavé, otrhané, bosé, ale vesele a zvědavě si nás prohlížely, a když jsme se zdravili pozdravením pokoje, ten nejmenší chlapec si nás hezky všechny obešel a podal si s námi ruku. Děti jsou všude na světě stejně krásně bezelstné a bezbranné. Zájezd byl sice v nabídce CK veden jako poutní, ale navštěvovali jsme i řekněme světské památky, a protože se zájezdu účastnili i lidé jiného než katolického vyznání nebo zcela nevěřící, bylo plně respektováno právo každého, nakolik připraveného programu s ohledem na jeho náboženský obsah využije. Z míst, která nejsou spojena s Biblí, na mě nejsilněji zapůsobil památník Yad Vashem. Je to památník historie Holocaustu. Nesmíte zde fotit, natáčet, telefonovat, žvýkat a je zakázán vstup dětem mladším deseti let. Expozice je koncipována tak, že musíte projít celým památníkem, nejde jím proběhnout od vchodu k východu v případě, že nejste schopni tuhle podívanou víc snášet, a jsem přesvědčena, že normální, slušně a lidsky smýšlející člověk musí odcházet z tohoto místo hluboce otřesen. Expozice začíná nástupem nacismu a je koncipována tak, že doslova procházíte jednotlivými ghety, koncentračními tábory ( najednou slyšíte češtinu a čtete české texty právě jste se ocitli v Terezíně), na stěny a na obrazovky se Bartolomějské listy 5/2012 stránka 8

9 promítají dobové záběry i výpovědi pamětníků, procházíte kolem hromad knih, bot a dalších věcí, od nichž byli jejich majitelé násilně odtrženi, které zůstaly po jejich zavraždění v koncentračních táborech. Na konci památníku (má podobu sedlové střechy z betonu) vycházíte na terasu s vyhlídkou má symbolizovat pohled vstříc lepší budoucnosti. V areálu památníku je ještě synagoga, věčný oheň a památník dětským obětem. Kněží, kteří s námi jeli a kteří už toto místo několikrát navštívili, nás varovali, ať na toto místo, jdeme až na konci prohlídky, že tam stejně člověk vydrží maximálně pět minut, natolik je to otřesný zážitek. Měli pravdu v tomto památníku jste v úplné tmě, jen jediná svíčka zde hoří a ta se v systému zrcadel odráží na stěny a strop. Je to jako byste stáli pod hvězdným nebem, jenže tady hvězd značí stejný počet zavražděných židovských dětí, a hlas z reproduktoru neustále dokola čte jejich jména, zemi, z níž dítě pocházelo, a věk, ve kterém bylo nacisty zavražděno. Řada lidí řekne, že by na takové místo nemohla jít, něco takového vidět, poslouchat o tom, ale já si myslím, že návštěva právě takových míst, třeba Terezína nebo Osvětimi, by měla být povinnou součástí školní výuky, protože pak, jak věřím, by nemohli vyrůstat noví popírači Holocaustu, noví extrémisté, nedocházelo by k hanobení hřbitovů atd. Genocida židovského i jakéhokoliv jiného národa nesmí být zapomenuta a nesmí se opakovat. Yad Vashem je památníkem toho, jak se člověk z Božího stvoření může proměnit v ďábla a jako ďábel jednat. V Jeruzalémě jsme měli možnost setkat se s místním patriarchou. Na náš dotaz, jak můžeme izraelským křesťanům pomoci, řekl, že po ekonomické stránce se místním křesťanům nedaří špatně, mají náboženskou svobodu a jsou respektováni jak židy, tak muslimy. Přesto napětí právě mezi Židy a Palestinci a obava z opětovného vypuknutí konfliktů vede řadu místních křesťanů k emigraci. A tak to jediné a nejdůležitější, co by v Izraeli nejen křesťané potřebovali, je mír. Máme se tedy za mír ve Svaté zemi modlit. Neoslyšme tuto prosbu! Před odletem jsem nestudovala turistické průvodce, chtěla jsem nechat zapůsobit genia loci a kouzlo okamžiku, a tak mě ta nejznámější a nejvíce navštěvovaná místa překvapila namísto betlémské jeskyně či Golgoty chrámové Květná neděle 1. 4., umývání nohou 5. 4., velikonoční vigilie Foto: Marta a Jaroslav Navrátilovi Bartolomějské listy 5/2012 stránka 9

10 komplexy, davy lidí, hluk, mezi suvenýry řada kýčů, které snad nikdo nemůže koupit, až člověka napadá, jestli by Kristus znovu nepřistoupil k očištění chrámu. Nechci říct, že bych byla vyloženě zklamaná, právě naopak, byla jsem nadšená a šťastná, že jsem mohla do Izraele jet, a ráda bych se tam znovu podívala, ale člověk má zřejmě zakódované určité představy, jak biblická místa mají vypadat, ale skutečnost je po dvou tisících let někde jinde. Nedá se to dost dobře popsat, musí se to zažít a přeji Vám všem, pokud taky toužíte Svatou zemi vidět, aby se Vám přání splnilo. Za poutníky Jana Hlebová Dopis z Prahy od Jany Markové tento dopis není apríl! Milí vrahovičtí farníci! Tak se po čase zase ozývám, abych dala vědět, jak se daří, že žiju a myslím na Vás. Jsem tu už víc jak půl roku, takže jsem si na spoustu věcí zvykla, ale pořád je co objevovat. A že se rozhodně nenudím a stále se něco děje, zjistíte už za chvíli, pokud tedy chcete číst dál... Odkud to vzít? Tak třeba začněme oblíbenými prázdninami : O jarních prázdninách jsem byla s holčičkami (1. 5. třída) z Kobylis na týden na faře ve Zdicích, byla to moc pěkná a vydařená a požehnaná akce. Hrály jsme si na princezny a komtesy a baronky a vévodkyně, já zase na ducha zakladatele zámku, další vedoucí se proměnily ve služebné, komoří nebo i šaška. Poznávaly jsme svaté urozené ženy (Barboru, Ludmilu, Anežku...), jak témátky, tak hrami. Vyblbly jsme se všechny, děti i vedoucí. A protože se nám to moc líbilo, letní prázdniny se blíží a druhý týden v červenci byl zatím ve Zdicích neobsazen, využily jsme toho a již plánujeme tábor letní. Ve Zdicích totiž letní prázdniny budou trávit také tajemné a kouzelné lesní, luční a jiné bytosti, tak je třeba je poznat a něco s nimi zažít... Přes týden jsem na intru u nás v Karlíně, kde probíhá normální život. Holky přijdou ze školy, píšeme úkoly, povídáme si, tvoříme pro ně program, aby nezahálely, rozvíjely se, nenudily se, neseděly jen u facebooku a hlavně neměly čas na špatnosti. Při večerních čajovnách tu a tam pozveme hosta, který hraje písně na přání, ukáže holkám, jak se správně a vkusně namalovat nebo předvede hru na různé hudební nástroje od pravěkých až po dnešní. Abychom se hýbaly, pravidelně navštěvujeme bazén v Letňanech, kde se proháníme na tobogánu a masírujeme ve vířivkách, cvičíme aerobik a zumbu v tělocvičně, chodíme na vycházky obdivovat noční Prahu i krmit nenasytné kačeny a labutě. Brusle jsou taky v kurzu, takže v zimě jsme navštěvovaly kluziště a každá podle svých možností krasobruslila Bartolomějské listy 5/2012 stránka 10

11 a teď na jaře a jsme je vyměnily za kolečkové a proháníme se po parku. Většinou v půlce cesty se pohoupeme na houpačkách a některé holky zpět raději chodí po svých, nic se nemá přehánět. Problémů je samozřejmě také dost, ale snažíme se je řešit klidnou cestou a pomoct holkám v jejich těžkostech, co to jde. A kde už lidské síly nestačí, tam vždy přichází síla Boží. Ne vždy ji vidíme, ale stále se modlíme. Přes týden je třeba pracovat, ale o víkendu je třeba odpočívat a nabrat síly. A tak jsem třikrát za zimu vyrazila na hory (společně s některými salesiánkami, se salesiány z Kobylis i s laiky, prostě kdo chtěl a měl čas, většinou nás bylo do dvou aut). A tak jsem poznala lyžařské středisko Horní Mísečky nebo se poprvé projela na běžkách po Jizerských horách. Jednou jsme pro holky z intru uspořádaly víkendovou akci v Českém Dubu a vystoupily s nimi na Ještěd, což bylo pro mě také poprvé v životě. A že se Moravák nezapře, je slyšet prý všude, sotva jsem pod Ještědem otevřela pusu a požádala jednoho pána o vyfocení, reagoval slovy: Vy jste z Moravy, že? Také pan řidič autobusu, který nás odvážel na týdenní lyžařský výcvik s holkami z DKSŠ, to hned poznal a sdělil mi, že on je zase z Opavy. Tento výcvik se uskutečnil až v půli března. Zatímco v parcích již kvetly sněženky, my sídlili na chatě Eliška ve Vítkovicích v Krkonoších a snažili se holkám předat radost z umění lyžovat. Ne vždy se to dařilo, ale to není hlavní. Důležité je vytvořit partu, kde holky můžou něco pěkného a pozitivního zažít a přitom pobýt na horách, ať jezdí jako Neumannová nebo chodí pěšky. A když teď slezl sníh (který vlastně v Praze skoro vůbec nebyl ), vyrážím(e) na pěší nebo cyklistické výlety do okolí, které je pro mě dost neznámé, takže jsem již na vlastní oči viděla hrad Karlštejn, navštívila Křivoklátsko, zjistila, že Hlásná Třebáň z písničky od Ivana Mládka opravdu existuje a není daleko... Brdy už jsem také párkrát poctila svou přítomností, ale nezapomínám šířit ani slávu našeho kraje a objasňovat všem, že na Hané máme taky kopce, vždyť Kosíř je hanácké Mont Blanc. Pokud jste mě již dlouho neviděli a máte pochybnosti, jak vypadám, stačí se podívat na stránky salesiánek (www.fma.cz), kde mě můžete občas spatřit, ačkoli je třeba být pozorní, neboť se tam objevuji v převleku anděla, Mrazíka, na tanečním parketu, zachumlaná v zimním hávu či umývající dveře... Tak to jsou jen střípky z Prahy a z mého života, jistě by bylo co psát, ale je třeba dát v časopisu prostor i jiným. Ačkoli se může zdát, že práce je moc a že je důležitá, Výlet na Kosíř Foto: Petr Matula přesto je nejdůležitější hledat Boží vůli, a to především v modlitbě a ve čtení událostí kolem. Ačkoli jsem mohla odjet o prázdninách do Turína, rozhodla jsem se prodloužit si aspirantát a zůstat ještě příští rok v Praze. Není třeba nikam spěchat, je třeba být tam, kde nás chce Pán, a hledat jeho vůli, aby byl člověk šťastný. Ale italštinu nadále trénuji, takže grazie della preghiera, state bene, il Signore vi benedica, hezké Velikonoce! (díky za modlitbu, mějte se dobře, ať vám Pán žehná, carina Pasqua!). Jana Marková Bartolomějské listy 5/2012 stránka 11

12 Nabídka na letní prázdniny 2012 Klub SHM Prostějov (přihlášky na: 1. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti let, Václav Procházka) 2. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Lenka Ottová) 3. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Jiří Galda) 4. Pohádkový tábor Annaberg ( , děti let, Pavla Štěpánková) 5. Ministrantský tábor Annaberg ( , chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 6. Cyklistický tábor do Roháčů, Slovensko ( , mládež let, P. Jaroslav Němec SDB) 7. Tábor Kolem kolem Jeseníků aneb Po stopách skřítka Gilla ( , mládež let, P. Jaroslav Němec SDB) 8. Brigádnický tábor na Annabergu ( , P. Jaroslav Němec SDB) 9. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Syslíci, Ondřej Češka) 10. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Šmoulové, P. Petr Matula) 11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě ( , pro účastníky z táborových akcí, Jana Kratochvílová) Celostátní setkání mládeže: Žďár nad Sázavou ( ) Farnost Prostějov-Vrahovice farní dovolená na faře v Újezdu u Uničova , pro rodiny i jednotlivce, možnost účastnit se po celou dobu nebo jen pár dní je třeba se Oprava fasády stodoly přihlásit do (v kostele na papír, nebo Foto: Petr Matula osobně u Josefa Záboje nebo P.Petra Matuly); po celou dobu bude přítomen P. Petr Matula SDB. Více informací včetně fotek naleznete Zvonička v Čechůvkách Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 5/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 5/2012 stránka 12

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 7. 3. s. 3, ERF 21. 3. s. 4, Program Noci kostelů s. 5, Slovníček paškál, pašije, kardinál s. 5, YouCat 8. díl Desatero 1. přikázání (esoterika, jóga, ateismus, obrazy) s. 6, Farní kronika fara 7.

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 6, Události, reportáže s. 7 Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která PŘÍLOHA LÉTO 2015 V neděli 28.6. se v Kaplici konala poutní slavnost patronů kostela: apoštolů Petra a Pavla. Po mši svaté začal program na farním dvoře, kde byly postaveny stany a kde proběhlo několik

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 2. 11. s. 4, ERF 16. 11. s. 5, Slovníček ornát, alba, cingulum, humerál s. 6, YouCat 4. díl Věřím v církev s. 6, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Portál nejprodávanější knihy s. 9, Farní kronika fara

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Říjen 2010

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Říjen 2010 Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 5, Redakční rada s. 5, Události, reportáže s. 6 Římskokatolické

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více