Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Program Noci kostelů s. 4, Slovníček ambit, apsida, presbytář s. 5, YouCat 9. díl Desatero 2. přikázání s. 6, Farní kronika fara 8. díl s. 7, Reportáže Pouť do Svaté země s. 7, Dopis od Jany Markové s. 10, Příloha Betlém pro kapli v Držovicích Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 5/2012 Ročník 3 Foto: Jaroslav Navrátil

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v uplynulém měsíci dubnu jsme mohli být svědky mnoha událostí, ve kterých se odrážel rozměr vzkříšení. Modlili jsme se za čtyřletého Honzíka Jelínka. Jeho stav dosáhl svého kritického bodu právě na Velký pátek ve 14:30 a obratu k lepšímu na 2. neděli velikonoční neděli Božího milosrdenství. Modleme se za něj i nadále. Jako vzkříšení vnímám opravu zvoničky v Čechůvkách. Oprava se blíží ke svému závěru. Významným oživujícím podnětem bude jistě nový betlém pro kapli v Držovicích. Byla podepsána smlouva na jeho výrobu. Velkým povzbuzením pro všechny farníky byla jistě také první svátost smíření a první svaté přijímání čtyř dětí. V měsíci květnu bych chtěl spolu s vámi poděkovat Bohu za deset let kněžství a čtyřicet let života. Zvu vás všechny v neděli na mši sv. v 9:00 ve Vrahovicích a také na faru k posezení od 14:30. V pondělí nás také čeká velká událost vrchol velikonoční doby v Roce biřmování. V kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově bude biřmování. Připravme se na tuto událost modlitbou k Duchu svatému za biřmovance i za nás ostatní, abychom se vždy ve svém životě nechali vést Duchem svatým. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Chcete, aby na vás ďábel zaútočil? Navštěvujte Ježíše v eucharistii zřídka. Chcete, aby od vás utekl? Navštěvujte Ježíše často. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je možné, že v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je možné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi vybralo se a bylo odesláno Kč. Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Sbírka na seminář bohoslovce vybralo se a bylo odesláno Kč. Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 2

3 Sbírka na TV Noe podpora vysílání křesťanské televize (29.4.se vybralo a bylo odesláno Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Sbírka na opravy kostela každou třetí neděli v měsíci bude a ( se vybralo Kč). Pán Bůh vám oplať vaši štědrost. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu a na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v družině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Společenství starších manželů v pátek na faře dle domluvy (19:00-21:00). Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) a Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 9. 5., , 6. 6., Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Sbor dobrovolných hasičů Prostějov-Vrahovice výročí 120 let od založení v pátek v 18:00 za ně bude sloužena mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích. Žehnání praporu Sboru dobrovolných hasičů Držovice sobota od 12:00 u Hasičské zbrojnice vedle kaple sv. Floriána na ulici SNP. Hasiči slaví 120. výročí svého vzniku. Všichni jste srdečně zváni. Oslava 10 let kněžství a 40. narozenin P. Petra Matuly SDB v neděli při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích, od 14:30 možnost posezení na faře ve Vrahovicích. Můžete přinést nějaké drobnější občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Úklid fary brigáda od 8:00 na faře ve Vrahovicích. Brigády na opravu fasády stodoly opravuje se stěna přiléhající k ZŠ Majakovského 1. Kdo budete mít chvíli času, přihlaste se u pana Václava Burgeta. Děkuji moc za vaši ochotu a čas. Petr Matula Noc kostelů v pátek program najdete na straně 4 v tomto časopisu. Kdo by byl ochoten pomoci s přípravou a pořadatelskou službou, hlaste se u paní Růženy Klíčové nebo u P. Petra Matuly. Děkuji. Hody u Sv. Otýlie v Čechůvkách v neděli v 10:30. Svátosti a svátostiny Svátost pomazání nemocných přijala v dubnu jedna farnice. Příprava na biřmování probíhá na faře ve Vrahovicích a ve Smržicích. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 3

4 Pohřeb kremace Pavel David (*1947). Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55). Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy)/ v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Držovice: pondělí v 18:00. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne (mimořádně a 1. 6.). O velkých prázdninách dle domluvy. Svatodušní vigilie v sobotu v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Všichni jste srdečně zváni. Biřmování v pondělí v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově (z naší farnosti přijmou biřmováni Vítek Kopečný, Vlastimil Měchura ml., Martin Minář). Biřmovat bude arcibiskup Jan Graubner. Pozvánka na Noc kostelů Všichni jsou zváni na pátek na Noc kostelů. Dle návrhu PRF ze dne a po konzultaci s jednotlivými farníky zodpovědnými za jednotlivé úseky byl v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích stanoven tento program: - 17:30 17:50 S kytarou do kostela rytmická hudba - 17:50 18:00 Zvonění zvony z roku 1586 a 1587 v akci - 18:00 18:45 Mše svatá s uvedením do jednotlivých částí mše - 18:45 19:00 Zahájení s malým nastíněním historie kostela - 19:00 21:00 Viděno shora prohlídka věže a kůru - 19:00 23:00 Vrahovický poklad bohoslužebné předměty zblízka - 19:00 23:00 Prezentace farnosti co je nového a jaké jsou plány - 19:00 23:00 Kněžská móda aneb Co všechno nosí kněz - 19:30 23:00 Zeptej se na cokoli aneb Farář je vám k dispozici :00 Jak se Tuček dostal do Vrahovic komentovaná prohlídka varhan - 20:15 20:30 Špeky z farní kroniky předčítání vybraných úryvků - 23:00 Závěrečné slůvko na dobrou noc a požehnání Závěr Noci kostelů 23:45 společná ekumenická modlitba v husitském kostele v Prostějově. Budeme rádi za každého člověka ve farnosti, který nám s organizací bude moci pomoci. Velkou pomocí je také modlitba a oběť za tuto akci pro širokou veřejnost. Můžete se hlásit již nyní u členů PRF nebo u mě. P. Petr Matula SDB Bartolomějské listy 5/2012 stránka 4

5 Slovníček Ambit klenutá chodba kolem čtvercového dvora (kvadratura) zprvu kolem klášterů a kapitulních sídel, později i kolem poutních kostelů. Apsida půlkruhové ukončení lodi kostela nebo presbytáře; zvláště v románské architektuře byla apsida zároveň presbytářem. Strop, klenba apsidy (zvaná koncha) bývá v románské době zdobená mozaikou, později freskami nebo malbou. Presbytář (presbyterium) kněžiště, prostor v kostele, v němž je umístěn hlavní oltář. Někdy bývá hodně vyvýšen oproti hlavní lodi kostela. Nazývá se také chór. Bývá zde umístěno kromě hlavního oltáře také sanktuárium (ve středověku svatostánek umístěný ve zdi) nebo pastoforium (svatostánek ve formě architektury), sedilie (sedadlo pro kněze ve zdi), předchůdce dnešního sedes, ambon a v katedrálních, kapitulních a klášterních kostelích chórové lavice (stally) určené pro chórovou modlitbu řeholníků nebo kanovníků. Od hlavní lodi je presbytář oddělen triumfálním (vítězným) obloukem, což je architektonické zvýraznění tohoto oddělení, a mřížkou dřevěnou, kamennou (balustráda) nebo i kovovou s dvířky uprostřed. Dnes jsou ve většině kostelů mřížky vlivem liturgické reformy po II.vatikánském koncilu odstraněny. (E. G. Šindlovský: Svět liturgie, vydal Klášter premonstrátů na Strahově 1991). Inspirace z YouCatu 9. díl (Desatero 2. přikázání Nevezmeš jména Božího nadarmo otázky č ) S prožíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Proč Bůh chce, abychom měli jeho jméno v posvátné bázni? (otázka č. 359) Sdělit někomu své jméno je znamením důvěry. Protože nám Bůh sdělil své jméno, dává se nám poznat a prostřednictvím tohoto jména nám k sobě umožňuje přístup. Je proto třeba se vyhýbat jakémukoliv zneužívání Božího jména, jako je rouhání, které je svou povahou závažným hříchem, kletba a neplnění slibů učiněných ve jménu Božím. Co znamená znamení kříže? (otázka č. 360) Když děláme znamení kříže, odevzdáváme se do ochrany trojjediného Boha. Co pro křesťana znamená, že při křtu dostává určité jméno? (otázka č. 361) Křesťané se chovají ke jménu člověka uctivě, protože jméno je hluboce spojeno s identitou a důstojností každého jednotlivce. Už od nejstarších dob vybírají pro své děti jména ze seznamu svatých s vírou, že jméno patrona bude pokřtěnému připomínat jeho vzor a že se svatý patron bude za pokřtěného přimlouvat u Boha. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 5

6 Příště: 10. díl (Desatero 3. přikázání); 11. díl (Desatero 4. přikázání); 12. díl (Desatero 5. přikázání); 13. díl (Desatero 6. přikázání); 14. díl (Desatero 7. přikázání); 15. díl (Desatero 8. přikázání); 16. díl (Desatero 9. přikázání); 17. díl (Desatero 10. přikázání); 18. díl (Jak se modlit), 19. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můžete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal první nedělí adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oživil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oživení našeho prožívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle možností bude během roku průběžně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Svatodušní novéna ( ) Vrcholem Roku biřmování je slavnost Seslání Ducha svatého s obnovou biřmování. K dobré přípravě doporučuji zakoupit si sešitek: Rok biřmování, Novéna, Jan Graubner, Brno 2012, cena 5 Kč. S tím, kdo bude chtít, se můžeme po 9 dní spojit v modlitbě, a to od soboty do neděle Každý den si můžete ráno, v poledne a večer přečíst z knížečky krátké rozjímání. Začít můžete modlitbou k Duchu svatému a zakončit vlastní modlitbou. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můžete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje živiny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: John Powell: Štěstí začíná uvnitř; myšlenky a zkušenosti inspirující k prožívání štěstí v každodenním životě; nakladatelství Portál, Praha 2010 třetí vydání; cena 249 Kč. Michael Quoist: Povídej mi o lásce; úvahy a meditace vložené do příběhu mladého člověka vracející lásku na její pravé místo; nakladatelství Portál, Praha 2010 sedmé vydání; cena 259 Kč. Anselm Grün: Důvěřuj sobě; jak s odvahou překonávat krize; nakladatelství Portál, Praha 2012; cena 209 Kč. John a Stasi Eldredgeovi: Láska a boj; přivádějí čtenáře k podstatě manželství, popisují svůj příběh od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha až po nalezení smyslu trvalého vztahu; nakladatelství Portál, Praha 2011; cena 315 Kč. Bartolomějské listy 5/2012 stránka 6

7 Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky fara (8. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 23 31) Oprava trvala od 13. července až do 10. října 1908 skoro čtvrť roku. Práce byla zdlouhavá následkem všeobecné stavky zednické; zedníků to zaměstnaných u stavitelů prostějovských. Žádali větší mzdu za hodinu. Jeden týden se vůbec ve faře nepracovalo. Na počátku opravy pracovali čtyře zedníci, po stávce jeden nanejvýš dva zedníci. Konečně předce dne 10. října práce ukončena a vše ku stavbě potřebné do Prostějova odveženo. Na počátku měsíce prosince byl od stavitelské firmy podán účet ze dne 22. listopadu 1908 celkem K,03h. Účet byl dne 8. února 1909 vyrovnán a sice: Hotovostí jmění vlastního kostelního povolenou od Nejdůst. k. a. konsistoře ze dne 22. prosince č dle žádosti celé kostelní správy ze dne 18. prosince 1908 č K. Příspěvek patronátním 610,40 K. Přifařenými obcemi 1789,63 K. Úhrnem: K a 3 h. Malba třech pokojů v přízemí a kuchyně zadána byla p. Františku Začalovi, malíři pokojů ve Vrahovicích. Při této příležitosti nechal farář Josef Hyvnar některé věci poříditi a obdržel pak následující účet: celkem 132,13 Korun. Pokračování příště. Reportáže Zážitky z prostějovské pouti do Svaté země Přála jsem si vždycky navštívit Izrael nejen jako křesťan, ale i ze zájmu o historii a starověkou archeologii. Po loňské návštěvě Lurd a řady dalších míst ve Francii a Švýcarsku s cestovní kanceláří Miklas Tour jsem se rozhodla jet do Svaté země právě s touto cestovní kanceláří, a to co nejdřív i s ohledem na možný politický vývoj událostí v této oblasti. A tak jsem dny od do prožila na řadě biblických míst. Otec Petr Matula mě požádal, abych se o své zážitky prostřednictvím farního časopisu podělila. Není vůbec lehké vybrat ty nejsilnější zážitky a okamžiky, protože těch bylo za těch dvanáct dnů nespočet. Tak třeba v prvních dnech plavba na replice rybářské lodi z 1. století po Kristu po Genezaretském jezeře. Při vyplutí na stožár k vlajce státu Izrael stoupala i česká vlajka a osádka lodi pustila do amplionu naši státní hymnu. Tisíce kilometrů daleko od vlasti jsme stáli na otevřené palubě lodi uprostřed jezera, na němž Ježíš utišil bouři, zpívali jsme Kde domov můj a člověk cítil, že vlastenectví by nemělo být ani v 21. století prázdným pojmem. Jeden z kněží, který nás doprovázel, a jedna poutnice byli Slováci, a tak po české hymně zaznělo i Nad Tatrou sa blýska návrat do dětství a mládí skoro pro všechny zúčastněné, snad jen Bartolomějské listy 5/2012 stránka 7

8 nejmladší poutnice už federaci nemohla pamatovat. V Nazaretě jsme navštívili baziliku Zvěstování. Jedná se o moderní betonovou stavbu vyzdobenou obrazy a sochami Madony s Jezulátkem. Je zajímavé vidět, jak do podoby Matky Boží a malého Ježíška jednotlivé národy promítly svůj folklór snad nejvíc se mi líbila japonská verze Madony s dítětem s typicky asijskými rysy v obličeji a v kimonu, krásná a křehká jako květ sakury. Při mši jsme na tomto místě vzpomenuli v modlitbě na naše vlastní maminky. Najít tu můžete i mozaiku československé Madony, Slováci po rozpadu federace mají ještě vlastní slovenskou Madonu. Termín zájezdu jsem vybírala z nabídky CK nejen s ohledem na své pracovní závazky, ale i z důvodu klimatu nechtěla jsem být sužována tím největším vedrem, a to mi Pán Bůh splnil. Vedra jsme užili po málu, zato na těch nejvhodnějších místech (Kumrán, Masada, Mrtvé moře), jinak bylo počasí jarní, ale zažili jsme i meteorologické,,zázraky po cca pěti letech v Betlémě sněžilo. Byl 1. březen a nás 52 poutníků slavilo v Betlémě mši svatou, za okny padaly takové sněhové vločky, jaké jsme tu o Vánocích mohli vidět tak maximálně na horách, zpívali jsme koledy a zažívali radostnou vánoční atmosféru. A před bazilikou Narození Páně došlo po mši i na koulování. Druhým zázrakem byl déšť v poušti, opět asi po cca sedmi letech. Měli jsme zde mši svatou. Kdyby jen pršelo, ale lilo tak, že říční koryto, kterým jinak turisté suchou nohou procházejí, bylo naplněno asi takovým proudem vody, jako můžeme vidět na Hloučele, když se vypouští přehrada. Nebylo kam se schovat, přístřešek na vyhlídce byla spíš pergola, takže před deštěm nemohl být člověk absolutně chráněn a kněží museli texty číst z mobilu. Ale vydrželi jsme všichni a brali jsme to tak, že to, co nám turistům znepříjemní jeden den dovolené, je pro místní pravým a doslovným požehnáním, vždyť bez vody není života. Bylo to fascinující nádherné vysoké hory, hluboké propasti, kromě nás nikde nikdo, jen po úbočích skal stáda koz a dole v rokli se s řevem valil říčním korytem proud vody. Ke konci mše se najednou zjevil beduín se třemi malými chlapci ve věku kolem čtyř let. Děti byly jaksepatří špinavé, otrhané, bosé, ale vesele a zvědavě si nás prohlížely, a když jsme se zdravili pozdravením pokoje, ten nejmenší chlapec si nás hezky všechny obešel a podal si s námi ruku. Děti jsou všude na světě stejně krásně bezelstné a bezbranné. Zájezd byl sice v nabídce CK veden jako poutní, ale navštěvovali jsme i řekněme světské památky, a protože se zájezdu účastnili i lidé jiného než katolického vyznání nebo zcela nevěřící, bylo plně respektováno právo každého, nakolik připraveného programu s ohledem na jeho náboženský obsah využije. Z míst, která nejsou spojena s Biblí, na mě nejsilněji zapůsobil památník Yad Vashem. Je to památník historie Holocaustu. Nesmíte zde fotit, natáčet, telefonovat, žvýkat a je zakázán vstup dětem mladším deseti let. Expozice je koncipována tak, že musíte projít celým památníkem, nejde jím proběhnout od vchodu k východu v případě, že nejste schopni tuhle podívanou víc snášet, a jsem přesvědčena, že normální, slušně a lidsky smýšlející člověk musí odcházet z tohoto místo hluboce otřesen. Expozice začíná nástupem nacismu a je koncipována tak, že doslova procházíte jednotlivými ghety, koncentračními tábory ( najednou slyšíte češtinu a čtete české texty právě jste se ocitli v Terezíně), na stěny a na obrazovky se Bartolomějské listy 5/2012 stránka 8

9 promítají dobové záběry i výpovědi pamětníků, procházíte kolem hromad knih, bot a dalších věcí, od nichž byli jejich majitelé násilně odtrženi, které zůstaly po jejich zavraždění v koncentračních táborech. Na konci památníku (má podobu sedlové střechy z betonu) vycházíte na terasu s vyhlídkou má symbolizovat pohled vstříc lepší budoucnosti. V areálu památníku je ještě synagoga, věčný oheň a památník dětským obětem. Kněží, kteří s námi jeli a kteří už toto místo několikrát navštívili, nás varovali, ať na toto místo, jdeme až na konci prohlídky, že tam stejně člověk vydrží maximálně pět minut, natolik je to otřesný zážitek. Měli pravdu v tomto památníku jste v úplné tmě, jen jediná svíčka zde hoří a ta se v systému zrcadel odráží na stěny a strop. Je to jako byste stáli pod hvězdným nebem, jenže tady hvězd značí stejný počet zavražděných židovských dětí, a hlas z reproduktoru neustále dokola čte jejich jména, zemi, z níž dítě pocházelo, a věk, ve kterém bylo nacisty zavražděno. Řada lidí řekne, že by na takové místo nemohla jít, něco takového vidět, poslouchat o tom, ale já si myslím, že návštěva právě takových míst, třeba Terezína nebo Osvětimi, by měla být povinnou součástí školní výuky, protože pak, jak věřím, by nemohli vyrůstat noví popírači Holocaustu, noví extrémisté, nedocházelo by k hanobení hřbitovů atd. Genocida židovského i jakéhokoliv jiného národa nesmí být zapomenuta a nesmí se opakovat. Yad Vashem je památníkem toho, jak se člověk z Božího stvoření může proměnit v ďábla a jako ďábel jednat. V Jeruzalémě jsme měli možnost setkat se s místním patriarchou. Na náš dotaz, jak můžeme izraelským křesťanům pomoci, řekl, že po ekonomické stránce se místním křesťanům nedaří špatně, mají náboženskou svobodu a jsou respektováni jak židy, tak muslimy. Přesto napětí právě mezi Židy a Palestinci a obava z opětovného vypuknutí konfliktů vede řadu místních křesťanů k emigraci. A tak to jediné a nejdůležitější, co by v Izraeli nejen křesťané potřebovali, je mír. Máme se tedy za mír ve Svaté zemi modlit. Neoslyšme tuto prosbu! Před odletem jsem nestudovala turistické průvodce, chtěla jsem nechat zapůsobit genia loci a kouzlo okamžiku, a tak mě ta nejznámější a nejvíce navštěvovaná místa překvapila namísto betlémské jeskyně či Golgoty chrámové Květná neděle 1. 4., umývání nohou 5. 4., velikonoční vigilie Foto: Marta a Jaroslav Navrátilovi Bartolomějské listy 5/2012 stránka 9

10 komplexy, davy lidí, hluk, mezi suvenýry řada kýčů, které snad nikdo nemůže koupit, až člověka napadá, jestli by Kristus znovu nepřistoupil k očištění chrámu. Nechci říct, že bych byla vyloženě zklamaná, právě naopak, byla jsem nadšená a šťastná, že jsem mohla do Izraele jet, a ráda bych se tam znovu podívala, ale člověk má zřejmě zakódované určité představy, jak biblická místa mají vypadat, ale skutečnost je po dvou tisících let někde jinde. Nedá se to dost dobře popsat, musí se to zažít a přeji Vám všem, pokud taky toužíte Svatou zemi vidět, aby se Vám přání splnilo. Za poutníky Jana Hlebová Dopis z Prahy od Jany Markové tento dopis není apríl! Milí vrahovičtí farníci! Tak se po čase zase ozývám, abych dala vědět, jak se daří, že žiju a myslím na Vás. Jsem tu už víc jak půl roku, takže jsem si na spoustu věcí zvykla, ale pořád je co objevovat. A že se rozhodně nenudím a stále se něco děje, zjistíte už za chvíli, pokud tedy chcete číst dál... Odkud to vzít? Tak třeba začněme oblíbenými prázdninami : O jarních prázdninách jsem byla s holčičkami (1. 5. třída) z Kobylis na týden na faře ve Zdicích, byla to moc pěkná a vydařená a požehnaná akce. Hrály jsme si na princezny a komtesy a baronky a vévodkyně, já zase na ducha zakladatele zámku, další vedoucí se proměnily ve služebné, komoří nebo i šaška. Poznávaly jsme svaté urozené ženy (Barboru, Ludmilu, Anežku...), jak témátky, tak hrami. Vyblbly jsme se všechny, děti i vedoucí. A protože se nám to moc líbilo, letní prázdniny se blíží a druhý týden v červenci byl zatím ve Zdicích neobsazen, využily jsme toho a již plánujeme tábor letní. Ve Zdicích totiž letní prázdniny budou trávit také tajemné a kouzelné lesní, luční a jiné bytosti, tak je třeba je poznat a něco s nimi zažít... Přes týden jsem na intru u nás v Karlíně, kde probíhá normální život. Holky přijdou ze školy, píšeme úkoly, povídáme si, tvoříme pro ně program, aby nezahálely, rozvíjely se, nenudily se, neseděly jen u facebooku a hlavně neměly čas na špatnosti. Při večerních čajovnách tu a tam pozveme hosta, který hraje písně na přání, ukáže holkám, jak se správně a vkusně namalovat nebo předvede hru na různé hudební nástroje od pravěkých až po dnešní. Abychom se hýbaly, pravidelně navštěvujeme bazén v Letňanech, kde se proháníme na tobogánu a masírujeme ve vířivkách, cvičíme aerobik a zumbu v tělocvičně, chodíme na vycházky obdivovat noční Prahu i krmit nenasytné kačeny a labutě. Brusle jsou taky v kurzu, takže v zimě jsme navštěvovaly kluziště a každá podle svých možností krasobruslila Bartolomějské listy 5/2012 stránka 10

11 a teď na jaře a jsme je vyměnily za kolečkové a proháníme se po parku. Většinou v půlce cesty se pohoupeme na houpačkách a některé holky zpět raději chodí po svých, nic se nemá přehánět. Problémů je samozřejmě také dost, ale snažíme se je řešit klidnou cestou a pomoct holkám v jejich těžkostech, co to jde. A kde už lidské síly nestačí, tam vždy přichází síla Boží. Ne vždy ji vidíme, ale stále se modlíme. Přes týden je třeba pracovat, ale o víkendu je třeba odpočívat a nabrat síly. A tak jsem třikrát za zimu vyrazila na hory (společně s některými salesiánkami, se salesiány z Kobylis i s laiky, prostě kdo chtěl a měl čas, většinou nás bylo do dvou aut). A tak jsem poznala lyžařské středisko Horní Mísečky nebo se poprvé projela na běžkách po Jizerských horách. Jednou jsme pro holky z intru uspořádaly víkendovou akci v Českém Dubu a vystoupily s nimi na Ještěd, což bylo pro mě také poprvé v životě. A že se Moravák nezapře, je slyšet prý všude, sotva jsem pod Ještědem otevřela pusu a požádala jednoho pána o vyfocení, reagoval slovy: Vy jste z Moravy, že? Také pan řidič autobusu, který nás odvážel na týdenní lyžařský výcvik s holkami z DKSŠ, to hned poznal a sdělil mi, že on je zase z Opavy. Tento výcvik se uskutečnil až v půli března. Zatímco v parcích již kvetly sněženky, my sídlili na chatě Eliška ve Vítkovicích v Krkonoších a snažili se holkám předat radost z umění lyžovat. Ne vždy se to dařilo, ale to není hlavní. Důležité je vytvořit partu, kde holky můžou něco pěkného a pozitivního zažít a přitom pobýt na horách, ať jezdí jako Neumannová nebo chodí pěšky. A když teď slezl sníh (který vlastně v Praze skoro vůbec nebyl ), vyrážím(e) na pěší nebo cyklistické výlety do okolí, které je pro mě dost neznámé, takže jsem již na vlastní oči viděla hrad Karlštejn, navštívila Křivoklátsko, zjistila, že Hlásná Třebáň z písničky od Ivana Mládka opravdu existuje a není daleko... Brdy už jsem také párkrát poctila svou přítomností, ale nezapomínám šířit ani slávu našeho kraje a objasňovat všem, že na Hané máme taky kopce, vždyť Kosíř je hanácké Mont Blanc. Pokud jste mě již dlouho neviděli a máte pochybnosti, jak vypadám, stačí se podívat na stránky salesiánek (www.fma.cz), kde mě můžete občas spatřit, ačkoli je třeba být pozorní, neboť se tam objevuji v převleku anděla, Mrazíka, na tanečním parketu, zachumlaná v zimním hávu či umývající dveře... Tak to jsou jen střípky z Prahy a z mého života, jistě by bylo co psát, ale je třeba dát v časopisu prostor i jiným. Ačkoli se může zdát, že práce je moc a že je důležitá, Výlet na Kosíř Foto: Petr Matula přesto je nejdůležitější hledat Boží vůli, a to především v modlitbě a ve čtení událostí kolem. Ačkoli jsem mohla odjet o prázdninách do Turína, rozhodla jsem se prodloužit si aspirantát a zůstat ještě příští rok v Praze. Není třeba nikam spěchat, je třeba být tam, kde nás chce Pán, a hledat jeho vůli, aby byl člověk šťastný. Ale italštinu nadále trénuji, takže grazie della preghiera, state bene, il Signore vi benedica, hezké Velikonoce! (díky za modlitbu, mějte se dobře, ať vám Pán žehná, carina Pasqua!). Jana Marková Bartolomějské listy 5/2012 stránka 11

12 Nabídka na letní prázdniny 2012 Klub SHM Prostějov (přihlášky na: 1. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti let, Václav Procházka) 2. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Lenka Ottová) 3. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Jiří Galda) 4. Pohádkový tábor Annaberg ( , děti let, Pavla Štěpánková) 5. Ministrantský tábor Annaberg ( , chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 6. Cyklistický tábor do Roháčů, Slovensko ( , mládež let, P. Jaroslav Němec SDB) 7. Tábor Kolem kolem Jeseníků aneb Po stopách skřítka Gilla ( , mládež let, P. Jaroslav Němec SDB) 8. Brigádnický tábor na Annabergu ( , P. Jaroslav Němec SDB) 9. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Syslíci, Ondřej Češka) 10. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Šmoulové, P. Petr Matula) 11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě ( , pro účastníky z táborových akcí, Jana Kratochvílová) Celostátní setkání mládeže: Žďár nad Sázavou ( ) Farnost Prostějov-Vrahovice farní dovolená na faře v Újezdu u Uničova , pro rodiny i jednotlivce, možnost účastnit se po celou dobu nebo jen pár dní je třeba se Oprava fasády stodoly přihlásit do (v kostele na papír, nebo Foto: Petr Matula osobně u Josefa Záboje nebo P.Petra Matuly); po celou dobu bude přítomen P. Petr Matula SDB. Více informací včetně fotek naleznete Zvonička v Čechůvkách Foto: Petr Matula Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 5/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 5/2012 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Kalendář doby postní s. 3, Aktuality o opravách s. 4, Slovníček Znamení kříže, ruka, klečení s. 5, YouCat 7. díl Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost s. 6, Farní kronika fara, 6. díl s. 8, Postní almuţna

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 2. 11. s. 4, ERF 16. 11. s. 5, Slovníček ornát, alba, cingulum, humerál s. 6, YouCat 4. díl Věřím v církev s. 6, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Portál nejprodávanější knihy s. 9, Farní kronika fara

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice ERF 30.1.2013 s.4, YOUCAT 17.díl 10.přikázání s.6 Slovníček štola, sakrarium, sanktuárium s.7, Mše sv.-jak jí porozumět? 3.díl Vstupní obřady s.8, Farní kronika (rok 1914) s. 9, Menší pouť za sv. Janem

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice YOUCAT 19.díl Otče náš s.5, Slovníček Aspergil, Baldachýn, Baptisterium s.5, Mše sv. 5.díl Bohoslužba slova kázání s.6, Farní kronika (rok 1915) s. 7, Maria, ó Matičko s.8, Papež František O duchovní korupci

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 14.5.2014 s. 4, ERF 28.5.2014 s. 7, Foto z Noci kostelů 23.5.2014 s. 11, Slovníček kaplan, kaple, kapuce, kardinál s. 13, Přínos papežů 6. díl(rok 963-1073) s. 13, Farní kronika (rok 1921-1922) s.

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi...

Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Minulý rok vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi... Jáhen a jáhenství Jáhenská služba je charakterizována vykonáváním tří úkonů...

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list arcibiskupa Jana k době postní s.5, Slovníček hábit, homilie, hostie, humerál s.7, Přínos papežů 3.díl (rok 523-678 po Kr. s. 7, Farní kronika (rok 1918-1919) s. 9, Termíny letních táboru

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 84 říjen 2009 Z obsahu Slovo na okraj Zprávy z farnosti Program farnosti Vybíráme z kroniky Tváře naší farnosti

Více

č. 72 leden 2007 Milí farníci,

č. 72 leden 2007 Milí farníci, č. 72 leden 2007 Milí farníci, v církvi se nelze nudit. Je tolik příležitostí prožívat víru, vzdělávat se, poznávat nové lidi a inspirovat se jejich životní zkušeností. Byl by bláhový ten, kdo by nevyužíval

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

9. KALENDÁŘ AKCÍ 15. 6. 2010

9. KALENDÁŘ AKCÍ 15. 6. 2010 Chaloupková Marie 103 28. 7. 70 Neusserová Marie 704 1. 8. 50 Traxlerová Věra 501 11. 8. 55 Vacková Růžena 0 11. 8. 55 Kudrnová Klára 103 12. 8. 50 Česal Pavel 401 18. 8. 60 Wilczková Hana 704 20. 8. 40

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více