Poslední věci světa nejsou něčím odtrženým od dneška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední věci světa nejsou něčím odtrženým od dneška"

Transkript

1 Časopis Apoštolské církve Poslední věci světa nejsou něčím odtrženým od dneška Ročník 21 Navštivte nás na Číslo 6 / 2009

2 Sloupek 2 Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. (Zj 2,25 28) Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, pokoj vám. Jsme vám vděční nejen za vaše příspěvky spolu s modlitbami, ale v poslední době i častější pochvalné poznámky stran naší redakční práce. Těší mne o to více, že mí spolupracovníci Petr Skřičil s Pavlem Slepičkou pracují opravdu se vzácným nasazením, za které jsem Bohu i jim velmi vděčný. Docenění jejich práce je skutečně na místě Aktuální číslo věnujeme prioritně tématu eschatologie, dle slovníku cizích slov nauce o posmrtném životě. Běžně je toto slovo chápáno šířeji jako nauka o posledních věcech. Stejně jako většině z vás mi toto téma bylo a je poněkud vzdálené. Část biblické zvěsti jsem pochopil dle svého soudu přiměřeně svým potřebám mnohé učení se mi stalo v podstatě vlastní a nejen, že ho žiji, ale také velmi rád vyučuji předávám dalším. Výklad Knihy Zjevení jsem osobně slyšel z úst emeritního bratra biskupa několikrát, činil si pečlivě poznámky, znovu je prostudoval a jakoby hrách na stěnu házel. Trpíte-li podobným problémem, snad vás výše uvedené sdělení nepatrně potěší. Je realitou, že četné sekty a kulty se snažily a snaží této skutečnosti využívat do centra svých falešných učení staví právě často sporné otázky eschatologické a pokouší se posluchače ohromit sděleními, co Bůh zjevil speciálně jen jim a jak je to pro naši spásu nesmírně důležité. I toto je důvod, proč bychom i my prostí věřící měli mít rámcový přehled stran biblického učení o věcech budoucích (protože naše budoucnost je již nepochybně ztotožněna s posledními událostmi lidské historie na čemž se dnes shodují všechny křesťanské církve). Bůh dává své církvi dary včetně služebníků apoštolů, proroků, evangelistů Když jsem svého času koncipoval pro náš časopis článek o apoštolské službě, ptal jsem se tehdy bratra biskupa, zda je možné jej označit za apoštola. A on mi odpověděl: Je to možné, ale řekl bych spíše apoštola s prorockým zaměřením. Naše církev skutečně obdržela v osobě dnešního již emeritního biskupa vzácný dar je málo křesťanů s tak hlubokým vhledem do biblického učení včetně eschatologie. Mojí snahou v tomto případě není oslava člověka ale snaha vás povzbudit k investování času nejen do přečtení tohoto čísla, ve kterém je bratrovi Rudkovi dán věší prostor, ale také jeho knihy Slavná budoucnost Božího lidu, která nyní vychází v druhém, rozšířeném vydání. Buďte požehnáni. Aleš Navrátil Úvodník 3 Spasitel nebo soudce? Eschatologie 4 Tak, jak to tedy bude? >>> 7 Inventura ve znameních posledních dnů 8 Poselství synů otcům 8 Co učení o eschatologii zamená pro můj každodenní život 9 Co říct lidem ze světa? 10 Blízký příchod Ježíše Krista? Ale jděte! 11 Buďte bdělí 14 Slavná budoucnost Božího lidu Izrael 11 V jedenácti dnech zničíme Izrael - - a svět mlčí >>> Evangelizace 14 Možnosti v Kristu Čtenáři píší 17 Jen nezávazně 19 Hej ty malá, pojď za námi 20 Bláža Úsměvné i poučné střípky z minulosti 18 Zahradník Svědectví 20 Svědectví o Boží lásce >>> Výpravy do minulosti 9 22, 23 Období soudců 22, 24 Fénicie Procházky světem Bible 10 4 Život v Kristu - časopis Apoštolské církve Šéfredaktor: Martin Moldan Redakce: Mgr. Pavel Slepička, Petr Skřičil, MUDr. Aleš Navrátil Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák Strany sestavuje Mgr. Pavel Slepička Ilustrace: Petr Fiurášek Příspěvky a připomínky prosím zasílejte na adresu re dak ce: Život v Kristu, U Podjezdu 12, Olomouc tel.: , Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce, respektive poslední pracovní den předtím. Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504 tel. & fax: , , Ročně 11 čísel, cena jednoho čísla 21 Kč, pro předplatitele 20 Kč, poštovné podle tarifů, pro hromadný odběr slevy podle počtu výtisků. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j. 2725/92-P/1 ze dne Jak objednat časopis Stačí libovolným způsobem napsat objednávku na adresu: Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504. S prvním číslem časopisu obdržíte složenku, kterou po u ži je te k zaplacení buď určitého období, např. do konce roku, nebo budete platit zvlášť každé jednotlivé číslo. Veškeré objednávky časopisu pro Slovenskou republiku Pavel Vimpel, mobil: O B S A H 20

3 Ročník 21, červen 2009 Spasitel nebo soudce? Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpěli- vě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhé- ho, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soud- ce stojí přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. (Jk 5,7 11) Milí bratři a sestry, drazí čtenáři! Tématem tohoto čísla časopisu je eschatologie, tedy učení o věcech budoucích. Kristova církev vždy kladla důraz na věci příští, evangelium (dobrá zpráva) má tři rozměry: Minulost Ježíš zemřel za naše hříchy, přítomnost On je stále s námi, a budoucnost On se vrátí na tuto zemi. Chtěl bych se v následujících řádcích nad tímto tématem zamyslet, a to z perspektivy výše uvedeného textu Jakubovy epištoly. Jakub, stejně jako všichni ostatní pisatelé Nového zákona, byl přesvědčen o tom, že Pán Ježíš se jednoho dne vrátí opět na tuto zemi. Většina knih Nového zákona obsahuje zmínky o druhém Ježíšově příchodu, našem budoucím vzkříšení či přicházejícím Božím království. To je jasný důvod k tomu, aby se křesťan těmito otázkami zabýval. Ježíšův příchod i vzkříšení z mrtvých dává naší víře smysl kdyby tomu tak nebylo, byli bychom nejubožejší ze všech lidí! (1K 15,19) Ježíšova slova obsažená v evangeliích jsou jasným prohlášením o jeho brzkém návratu. V řadě podobenství i přímém vyučování hovořil o různých aspektech svého návratu. Jeho příchod bude nečekaný (Mt 25,44), přesto viditelný všem (Mt 24,27). Bude to den soudu, neboť při svém příchodu bude Pán oddělovat od sebe národy (Mt 25,32n), blízké lidi (Mt 24,40 41), dokonce někdy i manžele na loži (L 17,34). Meč rozdělení projde i církví samotnou (Mt 25,1n). Následování Ježíše je představeno jako cesta, na jejímž konci je dům s mnoha příbytky (J 14,1 6). Zdá se, že Duch Kristův po Ježíšově odchodu odhaloval církvi další detaily jeho příchodu. Ve vyučování apoštolů nalezneme řadu podrobností. Zajímavé je, že Ježíšův příchod kladli do blíže neurčené budoucnosti, nespojovali jej nutně s tím, že se toho osobně dočkají. Tak například Pavel v prvním listu do Korintu píše: My živí budeme v ten okamžik proměněni (1K 15,52), kdežto jeho tón v 2Te je již střízlivější: Pavel nabádá k opatrnosti, varuje církev, aby nepanikařila, neboť k jeho příchodu nemůže dojít dříve, než dojde k určitým, konkrétním událostem na světové scéně. Pavel popisuje nástup Antikrista, což je detail, který jeho předchozí listy neobsahovaly. Tím mírní nekritické nadšení spojené s domněle brzkým Ježíšovým příchodem. Petr přináší další detail byla-li církev v době sepsání 2. listu do Tesaloniky přehnaně upjatá na Kristův příchod, pak Petr do budoucna očekává přesný opak, totiž skepsi a naprosté popření možnosti Kristova návratu (2Pt 3,3 4). Podotýkám, že píše o církvi, má na mysli skeptiky z řad křesťanů samotných. Ano, toto kolísání mezi nekritickým nadšením na jedné straně a naprostou skepsí na straně druhé je charakteristické pro celé dějiny církve. Byly časy, kdy zbožní křesťané prodávali své majetky a očekávali příchod svého Pána v nejbližších dnech, stejně jako časy, kdy se zabydlovali v zemi, jako by žádná nebeská naděje neexistovala. Do toho přichází slovo Jakubovo se svým důrazem na trpělivost. V našem krátkém textu z Jakubovy epištoly je čtyřikrát obsaženo slovo trpělivost a dvakrát vytrvalost. Za vzor je kladen rolník, který ví, že sklizeň nemůže urychlit. Nezbývá mu nic jiného než trpělivě čekat na podzimní i jarní déšť. Časy jsou v Božích rukou, ale jsou naprosto jisté. Přestože církev někdy upadá do různých extrémů, její Pán zcela jistě přijde! Text také navozuje myšlenku, že očekávání je práce. Je velice únavné. Pokud jste někdy čekali na nádraží na příjezd někoho blízkého, tak víte, jak pomalu se čas vleče, zvláště má-li vlak zpoždění. Vlak určitě přijede, jen to čekání je nepříjemné, každá minuta se vleče jako celá věčnost. Ano, církev má být v očekávání, ale v trpělivém, nikoli nekriticky nadšeném. Nedovolme, aby namísto radostného očekávání na setkání s Pánem převládlo pragmatické být oběma nohama pevně na zemi. Skepse obvykle přichází jako reakce na nenaplněná očekávání a ďábel to dobře ví, proto dává povstat různým prorokům šířícím zaručené zprávy o tom, že ten den již přichází. Buďme velmi střízliví v posuzování různých proroctví, kterých bude stále přibývat. Odklonit církev od očekávání na svého Pána je satanův mistrný tah a jak jinak toho dosáhne, než když bude diskreditovat prorocké slovo v církvi? Zkušenost mne učí, že není největší prioritou znát časy a doby, kdy Pán přijde. Jistě, jsou prorocká znamení, jejichž význam je velký, například znamení na Izraeli. Důležitější je pro mne otázka, Kde je můj domov? Písmo nás učí, že náš domov není na této zemi, ale u Pána v nebesích. Zde na zemi bude vždy trochu nepohodlně, a přes vše krásné (a jistě máme zač vzdávat Bohu díky na každý den) platí, že veškeré tvorstvo pracuje a sténá k porodu (Ř 8,22). Toužebně vyhlížet den, kdy se Pán ukáže, patří ke zbožnosti každého Ježíšova následovníka. Nadšení spojené s trpělivostí a opatrnou střízlivostí je uměním, jež si církev musí osvojit. Náš text obsahuje ještě jeden důraz, který stojí za povšimnutí. Jakub popisuje příchod Ježíše dvěma rozdílnými pojmy: ve verši osm říká, že příchod Pána je blízko, kdežto ve verši devět píše Soudce stojí přede dveřmi. Příchod milovaného a dlouho očekávaného Pána je spojen s trpělivým očekáváním, kdežto příchod soudce je uveden v souvislosti s hašteřením mezi bratřími. Jedna realita a dva možné osudy! Jediný hřích zde uvedený se týká vztahů, nelásky v církvi. Jak závažné varování! Zvlášť když takové stěžování si jednoho na druhého může vypadat docela nevinně, dokonce svatě. Důvod se vždy najde. Církev, která povstala v nádherné jednomyslnosti a vzájemné lásce se začíná hašteřit poté, kdy početně vyroste, a mísí mezi sebou příslušníky různých kultur a národností. První takové stěžování začalo kvůli nespravedlivému dělení jídla (Skutky 6,1n). Kvůli čemu si jeden na druhého stěžujeme dnes? Duch svatý nás ústy Jakuba varuje, abychom to vůbec nedělali, nechceme-li být souzeni. Maranatha! Martin Moldan, biskup AC Úvodník 3

4 Ž I V O T V K R I S T U DOBA CÍRKVE 1 Tak, jak to 4Eschatologie Na dobu od Letnic do vytržení církve, se vztahují listy sedmi sborům: Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví. (Zj 1,20) Z historie je patrné, že těchto sedm listů symbolicky vystihuje nejen různý přístup k životu podle evangelia, ale i sedm etap v dějinách novozákonní církve (Zj 2 3 kapitola). Charakter dnešních dnů by možná odpovídal šestému listu do Filadelfie, ale ještě spíš sedmému do Laodikeje. Do jisté míry jsou však v dnešních církvích zastoupeny jak klady, tak zápory všech sedmi zmiňovaných sborů. VYTRŽENÍ CÍRKVE My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. (1Te 4,15 18) Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. (1K 15,51 52) Naše víra se ve věci vzkříšení a vytržení církve může opírat o události, které se již staly a jsou zaznamenané u Matouše: A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. (Mt 27,51 53) Tzv. křesťané, kteří nežijí svatým životem, nebudou vytrženi, ale zanecháni. Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána. (L 17,34 35) 3 TISÍCILETÉ KRÁLOVSTVÍ Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. (Zj 20,2 8) V tisíciletém království se budou rodit další lidé. I oni musí být prozkoušeni, proto na konci tohoto období bude satan s démony propuštěn, aby lidi prozkoušel, a tak se stane, že mnozí se dají svést. Lidé, kteří se Bohu vzepřou, budou na Boží zásah pohlceni ohněm z Nebe a satan bude uvržen do hořícího jezera. POSLEDNÍ SOUD Po období tisíciletého království přichází Poslední soud. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. (Zj 20,11 15) Z Písma můžeme již pro svůj současný život přijmout cenné poučení: Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale také: Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. (Ř 12,19 20) Nám nenáleží dělat práci Soudce, jednak nemáme všechny dostupné informace, abychom mohli druhé správně soudit, a navíc ani my sami nejsme spravedliví a objektivní. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít. (Ř 14,4) 6 7

5 Ročník 21, červen 2009 tedy bude? POSLEDNÍ DNY 2 Ve druhé kapitole knihy Daniel čteme o soše, která znázorňuje jednotlivá období lidských dějin. Závěr doby církve na soše symbolizují nohy. Jsou dílem ze železa a dílem z hlíny, železo představuje vládu a hlína lid jde tedy o vládu lidu (demokracii). Podle Písma budou v posledních dnech patrné tyto čtyři skupiny znamení: a) Znamení ve světě: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. (2Pt 3,3 4) Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království, (Mt 24,6 7) Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. (Mt 24,9) b) Znamení v přírodě:...budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. (L 21,11) c) Znamení v církvi: Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. (2Tm 4,3 4) A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. (Mt 24,10 12) d) Znamení v Izraeli: Před mnohými dny jsi byl určen k tomu, abys na sklonku let vtáhl do země, která se zatím zotaví po meči. Její lid, shromážděný z mnohých národů na hory izraelské, které ustavičně zůstávaly pusté, bude vyveden z národů a všichni budou bezpečně bydlet. (Ez 38,8) Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody země se proti němu srotí. (Za 12,2 3) DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE S CÍRKVÍ NA ZEM Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože. (Za 14,5) Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. (Mt 24,30) Slávou, se kterou Pán Ježíš přijde, je zde míněna jeho manželka církev. žena je odleskem slávy mužovy. (1K 11,7) Pán Ježíš přichází na Zemi se svou církví, aby ukončil vládu antikrista a nastolil tisícileté království. 5 SEDM LET VLÁDY ANTIKRISTA NA ZEMI, V NEBI SVATBA BERÁNKOVA S CÍRKVÍ Sedm pečetí, sedm polnic a sedm nádob hněvu symbolizují Boží soud, který stihne Zemi v době vlády Antikrista. (Zj 4,1 až Zj 19,10) Pohromy páté pečeti budou trvat do chvíle, kdy se naplní počet křesťanů zabíjených pro víru. Sem spadají i všichni křesťané, kteří byli zanecháni při vytržení církve. Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. (Zj 6, 9-11) 4 NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ Zde již budou moci lidé žít v přímé Boží blízkosti. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové. (Zj 21,1 5) 8 Eschatologie Čtenářům, kteří se o problematice chtějí dovědět více, doporučujeme rozšířené revidované vydání knihy Rudolfa Bubika Slavná budoucnost Božího lidu - více na straně14. 5

6 6 Eschatologie Ž I V O T V K R I S T U Inventura ve znameních posledních dnů Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. (Am 3,7) Následnou rekapitulaci emeritního bratra biskupa rozhodně neuveřejňujeme jen pro osvěžení paměti našich čtenářů. Především jde o kaskádu komentovaných proroctví, která byla v minulosti vyslovena a jejichž naplnění jsme mohli vidět či sledujeme nyní. Jen část proroctví hledí dále do budoucnosti a uspokojuje tak lidskou touhu vědět, co se bude dít. Proroctví mají nejen svou historickou rovinu, ale zapadají i do hlubšího eschatologického kontextu a jsou tak výpovědí nejen o konkrétních událostech, ale též dílky skládačky tvořící celkový obraz posledních dnů. Méně již lidé myslí na to, že proroctví je často výzvou k akci z jejich strany pozváním k aktivní účasti na Božím díle. Následné řádky nás mohou tedy povzbudit: Bůh mluví ke svému lidu i dnes a směrování naší práce na základě prorockého slova je tedy možné. Na druhé straně nás posilňují v důvěře v Boží slovo, jehož prorocké oddíly často již mnohokrát přečtené bereme jaksi samozřejmě, více jako literární útvar nežli osobní výzvu pro nás. Aleš Navrátil Pád ducha nacismu (hitlerismu) Toto proroctví, které Bůh dal mému otci, najdete ve druhém díle Historie letničního hnutí. Táta o něm hovořil před mnoha lidmi, naposledy těsně před svou smrtí. Ptal jsem se ho, kdy přesně měl to vidění, a on říkal, že někdy před bitvou u Stalingradu. Byl to prostý člověk, a Bůh mu ukázal stejně jako Danielovi, že nacismus je záležitostí démona, který musí padnout nejdříve, a pak padne i nacismus. Když mluvíme o andělech a démonech, musíme mít na paměti, co říká Bible. Hned na začátku je řečeno, že Bůh stvořil Nebesa i Zemi s jejich zástupy. Když to vysvětluje Pavel v listu Koloským, říká, že to byl svět viditelný i neviditelný. Nepleťme si proto Nebesa s vesmírem. Vesmír je svět viditelný, třebaže jen pomocí dalekohledů. Ovšem ani pomocí toho nejlepšího dalekohledu anděla ani démona neuvidíš. Existuje tedy svět viditelný i neviditelný s démony nebo anděly. Z Bible víme, že satan strhl zhruba jednu třetinu hvězd, čili jednu třetinu andělů a oni se stali démony. A dle toho, co nám ukazuje Písmo, nejvýrazněji v knize Daniel, jsou jednotlivá démonická knížata pověřována, aby vládla. V knize Zjevení se dočítáme o andělech vládnoucích ohni, vodě nebo větrům. Stejně tak existují i démoni těchto živlů. Proto mohou čarodějové chodit po žhavých uhlících, proutkaři nacházejí prameny vody nebo, jak čteme v knize Job, ďábel použil démona větru a zničil Jobovi dům čteme, že se strhl vítr od pouště. Ovšem každý démon může jen to, co mu dovolí Bůh. A netýká se to jen moci nad živly, ale i nad určitými národy, lidmi viz například kníže řecký, kníže perský, kníže asyrský atd. Pád ducha komunismu I otázku komunismu jsem zeširoka probíral před Pánem na modlitbách. V sedmdesátých letech mi Bůh řekl: Dal jsem Rusku sedmdesát let komunismu a východní Evropě čtyřicet let. Sovětský svaz se rozpadl teprve v roce 1993 a v novinách psali: Trvání Sovětského svazu 69,5 roku, čili přestal existovat v sedmdesátém roce. I ve východní Evropě se vyplnilo těch čtyřicet let. Když jsem před Bohem stál v této věci, začal mi ukazovat souvislosti s věcmi posledními. V Bibli se píše o vojscích z východu, která přijdou k Izraeli. Bůh mi ukázal, že na východ musel dostat nějakou moc, která tato vojska připraví. Druhá světová válka definitivně zlomila démona japonského, a v Číně vše zlikvidoval silou Mao. V dnešní době však v této zemi duch Mao Ce-tunga ustupuje do pozadí a k moci se dostává konfucianismus. Taková perlička posledních dnů: Dalajlámu vybírali vždy tibetští lámové, načež se ozvali z Pekingu, že příštího dalajlámu bude vybírat ÚV KS Číny. Tak to už je trochu silné kafe, když ÚV KS Číny bude meditovat a vybírat duchovního vůdce. Ve skutečnosti se jedná o střet konfucianismus versus lamaismus dva démoni, nic jiného. Takže tolik ke komunismu. Vznik státu Izrael Když skončila druhá světová válka, vznikl stát Izrael. Nastala doba sedmdesáti let v míru, jak se o ní píše v první kapitole knihy Zachariáš. Moře je v klidu. Jsou zde určité lokální války, ale moře jako celek je v klidu. I toto dlouhé údobí má svůj důvod a tím je stát Izrael, který musel povstat z popela, upevnit se a současně nastala doba, kdy se Boží lid začal modlit za Izrael. Zvolení prezidenta Bushe Zvolení prezidenta Bushe je věc, kterou bych nijak nekomentoval, kdyby ke mně dvakrát v devadesátých letech nepromluvil Bůh. V roce 1997 jsme s Radkem Smetanou odjeli do Argentiny, bylo to právě v době sarajevského atentátu na Václava Klause. Tenkrát za mnou přišel Radek a říká mi: Máte tu , že Klaus padl. Několikrát předtím jsem v kázáních říkal, co mi Bůh ukázal, že tento člověk bude v tomto národě mít určitou roli. Ta role se naplňovala, a najednou padl. Naneštěstí si přesně nepamatuji plné znění prvního proroctví o Klausovi, které jsem přijal někdy počátkem devadesátých let. Ale tehdy v tom roce 1997 mi bylo řečeno: Kdo ti řekl, že padl? On nepadl, on bude pokračovat a ještě jednou bude v čele českého národa, ale věz, že to bude poslední údobí relativního klidu pro ten národ. Pak už se to začne rozjíždět. Bůh to několikrát nazval Ten velký chaos. Když měl být zvolen prezidentem G. W. Bush, mně se líbilo, že to je člověk znovuzrozený, ale když jsem se modlil, dostal jsem od Pána zprávu: Ano, Bush bude prezidentem, ale pro něj jako pro věřícího člověka by bylo lépe, kdyby v té době prezidentem nebyl, protože v době jeho vládnutí se rozjede ten velký chaos. Čili u Bushe se to naplnilo, protože v roce 2001 útokem na New Yorská dvojčata se to v USA začalo rozjíždět, u Klause se to taktéž naplnilo, stal se prezidentem, a jelikož mi u obou vycházel konec jejich prezidentského úřadu na rok 2008, tak jsem si říkal, že to bude zajímavý rok.

7 Ročník 21, červen let tučných a 7 let hladových u nás Nabourána je i bezmezná víra v růst. V posledních letech se zdálo, že růstový trend už tu bude fungovat navěky. Že firmám neustále porostou zisky. Že stále výš budou šplhat akciové trhy. Že se ekonomice bude dál přinejmenším stejně dařit. To, co se nyní děje ve světě ekonomiky, nás jenom vrátilo do tvrdé reality. A i nadále platí, že po sedmi tučných letech přijde sedm let hubených. (Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom) Vidění z Goduly Toužil jsem vidět místo, kde bývala v době temna a velkého pronásledování evangelikálních křesťanů shromáždění Božího lidu. Pěšky bych se tam už ale nedostal, proto jsem byl rád, že mě tam zavezli autem. V lesích je taková planinka, odkud je krásný výhled. Když jsem se odsud díval, bylo vidět daleko, až za Frýdek. A právě tam, nad Moravskou bránou, čili vstupem do našeho národa, jsem na nebi uviděl anděla, který v ruce držel tasený meč připravený k úderu. Anděl s mečem dle Písma symbolizuje anděla soudu. To znamená, že soud je připraven, a proto je třeba začít brát celé Písmo vážně. humbuk s přechodem počítačů na letopočet 2000, zeptal jsem se jednoho bratra, který byl zaměstnancem velké počítačové firmy: Jak to řeší vaše firma? A on říká: Nijak. Nabízíme nové počítače. A už jsem věděl, na čem jsem. Takže toto všechno jsou tlaky toho zlého: Nejdříve vyvolat paniku, pak se ta věc nestane, a když my potom jdeme s evangeliem, lidé říkají: Takových různých předpovědí už tu bylo Čili není to nic jiného, než ďáblova snaha nedovolit lidem, aby uvěřili evangeliu a činili pokání. Rudolf Bubik, emeritní biskup AC Eschatologie Podle ekonomů je možno za těch sedm tučných let považovat období 2001 až Někdy v polovině devadesátých let mi Bůh řekl, že v Americe dojde k velké finanční krizi. Krize začne v USA a pak se bude šířit dále. Druhá vlna zasáhne Japonsko a západní Evropu, už nebude tak velká jak v Americe, ale bude velká, vy, jelikož nebudete ještě provázáni, vás to zasáhne až ve třetí vlně, bude to slabší. V té době jsem nechápal, co znamená slovo nebudete provázáni. Dneska vím: Ještě nebudete mít Euro. Proto jsem řekl, že krize musí nastat dřív, než Česká republika přijme Euro, to bylo jediné, čeho jsem se mohl držet. Bůh všechny tyto věci předem ukazoval, abychom měli sílu postavit se proti posměvačům, o kterých mluví apoštol Petr (2Pt 3,3 13). Petr v tomto proroctví uvádí tři body, které se budou dít ke konci dnů a jsou pro nás závažné: Lidé se budou posmívat stvoření světa, potopě a příchodu Pána Ježíše. Tyto tři věci se začaly dít ve velkém právě od doby francouzské revoluce. Když se podíváme, co všechno následovalo po francouzské revoluci, zjistíme, že skutečně je to doba hlíny a železa z knihy Daniel. Duch ekologie a Zelení Když se podíváme na to, co hlásají, zjišťujeme, že to je nový bůh, že se klanějí přírodě a že je to strašně blízké východním náboženstvím. Jejich učení není ničím jiným, než opravováním Boha a snahou být jako Bůh. Je to jenom obnovování starých démonických duchů z východních náboženství. Musíme si také uvědomit jednu věc. Pamatujete třeba, kolik už bylo těch různých poplachů: hurikán El Niňo, protrhává se ozónová díra, atd. To není nic jiného, než že několik velkých společností umí včas řvát a pak si namastit kapsu. Jednou jsem četl zprávu o nějaké podobné hrozbě. Člověk, který by si ji přečetl, by si řekl, že je to strašné, že to je na páchání sebevraždy, ale hned za tím píše autor článku: Ale sebevraždu ještě nepáchejte, naše firma má řešení. A to se právě děje dnes. Když byl ten 7

8 8 Eschatologie Ž I V O T V K R I S T U Poselství otců synům Která proroctví byla vyslovena našimi duchovními otci ve víře v minulých generacích? Co bylo rozpoznáno jako pravé proroctví a co jako bludné? Jaké jsme mohli přijmout poučení? Naši otcové mě přivedli k několika věcem. Předně: Nesahej na Židy. To mi říkali už jako malému dítěti. Je to vyvolený národ. Budu se za něj modlit a raději vždy, v každém konfliktu, se postavím na jejich stranu než na tu druhou. Za druhé jsem přijal ze strany otců, ať to byl bratr Wojnar nebo jiní, skutečnost, že žijeme v poslední době. I když oni ještě neměli to poznání, které já mám dnes, nebylo jim tolik zjeveno, přesto už na to upozorňovali. Za třetí bych zde uvedl jedno vidění mého táty. Je zajímavé, že když táta zemřel, najednou jsem mu jasně porozuměl. On byl ve svém vidění v modlitebně, která představovala Boží dům, chrám, církev. Tam stál stůl a na něm zlatý kalich, podobný, jaké máme na Večeři Páně. Uprostřed kalichu byl malý kalíšek, v kterém hořel olej. V kalichu byla voda, ze které vyrůstaly olivové větvičky. Táta říkal: Byl to nádherný pohled: Ten oheň uvnitř, ta zeleň větviček, to zlato kalichu. Vzal kalich do ruky, zblízka si jej prohlédl a položil zpět na stůl. Chvíli potom z vody vyšlehl oheň, který začal spalovat větvičky, vysušovat vodu a pohltil oheň z oleje v kalíšku. Výsledek působení tohoto ohně z vody byl smutný: spálené větvičky, voda vysušená, olej pryč a oheň nikde. Nakonec zhasl i oheň z vody. Nakonec se objevila ruka, vzala ubrus a strhla ho ze stolu i s kalichem. Na zemi se všechno roztříštilo. Toto vidění je popsáno ve druhém díle Historie. Táta se pokusil o výklad, ale teprve po jeho smrti mi Duch svatý ukázal základ toho vidění, že voda je Boží slovo a olej Duch svatý. Život vychází z Božího slova, ale Boží slovo musí být osvětlováno Duchem svatým. Pokud začnu brát světlo z vody, dostávám se do filosofie a zničím vše. To bylo varování pro církev: Pozor na to, protože, když beru celou křesťanskou historii, vidím, že světlo vycházející z vody vždy zničilo každé dílo. Je pravdou, že slavné církevní koncily daly dohromady základ Co učení o eschatologii znamená pro můj každodenní život? Představím-li si matku tří dětí, shon a spoustu běžných starostí každý den a na druhou stranu Boží záměr věnovat eschatologickým otázkám tolik místa v Bibli, nejde mi to dohromady :-) Rozumím-li eschatologií učení o druhém příchodu Ježíše, vzkříšení z mrtvých, Božím soudu a nebeské naději, pak to má pro můj život každodenní praktický význam. Můžu věřit a čekat, že ta nejlepší část života je teprve přede mnou. Zaslíbení budoucích věcí asi neuspokojí člověka, který si žije spokojený život a jemuž nic nechybí. Spíše ti, kteří lační a žízní po spravedlnosti se mohou těšit, neboť příchod Ježíše Krista znamená i počátek Božího království, tedy spravedlnost, pokoj a mír, dokonalou Boží přítomnost. Jednoduše konec tohoto zlého věku a začátek něčeho nového, krásného. Pokud mám naději těchto příštích věcí, nemusím se ani trápit tím, že stárnu. Je mi dán věčný život. Nemusím závidět nikomu, komu se daří na této zemi lépe nic není dost dobré v porovnání s tím, co Bůh připravil svým věrným. učení, na kterém dnes stojí mnohé církve. A já osobně mohu souhlasit s mnoha jejich závěry, ale pro mě je důležitější, že znám Písmo a Duch svatý mi zjevuje toto Písmo a já ho mohu žít. Když však čtu pojednání všech těch koncilů, tak to byly jen filosofické úvahy. A když si ještě uvědomím, že těmto synodům předsedal Konstantin Veliký a další panovníci, a jednomu z nich také Karel Veliký, no tak to už tam mohl sedět přímo lucifer. Protože vím, kdo byli tito lidé, kteří dávali dohromady toto učení. Rudolf Bubik, emeritní biskup AC Naděje Božího království mi rovněž dává odpověď na mnoho palčivých otázek ohledně utrpení. Proč trpí nevinní? Proč se rodí postižené děti? Proč jsou války, ve kterých mnoho nevinných trpí a umírá? Na tyto a podobné otázky stěží nalezneme odpověď. Pro některé jsou tyto otázky dokonce argumentem, kterým se snaží odůvodnit svou nevěru. Já to vidím obráceně Bůh je spravedlivý. Zlý neunikne trestu, spravedlivý nepřijde o odměnu. A tak můžeme pracovat, starat se o rodiny, žít naše každodenní životy se vším všudy s vyhlídkou, že to nejlepší je před námi. Jenom ten, kdo opravdu věří v Ježíše Krista, může radostně prožít tento život s vyhlídkou na příští, dokonalý. Martin Moldan, biskup AC Žít v stálé naději, že nežiju pro dnešní den, ale pro věčnost a dle toho si pak mohu postavit své priority. Když budeme zůstávat u Božího slova, Duch svatý nás nepustí a my si nepůjčíme, když nám budou nabízet, tak jak nabízeli ještě vloni: Půjčte si a jeďte na dovolenou. My nebudeme jezdit v autě na půjčku, stačí nám to staré. Že si soused vzal půjčku a má nové to nevadí. Čili myšlení Buďte spokojeni s tím, co máte. A líbil se mi moc jeden příběh, který tady zopakuji. Jeden pastor navštívil obuvníka, neboť si potřeboval nechat opravit obuv. Obuvník si s radostí prozpěvoval, vyzařovala z něho radost, a tak mu pastor položil otázku, z čeho se tak raduje. Načež dostal odpověď: Jsem naplněn radostí, neboť čekám na příchod Ježíše Krista a abych se nenudil při tom čekání, tak tady opravuji boty. A když už je opravuji, tak se tím živím, ale hlavně čekám na příchod Ježíše, ten zbytek je navíc. Rudolf Bubik, emeritní biskup AC

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2011 Sloupek Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 5/2007 Ježíš není synem boha islámu Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Globe Media/Reuters Úvodník Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát. Zj.3,11 Přijdu

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Časopis Apoštolské církve

V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! (Ko 2,15 podle B21) Ročník 22 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2010 Svědectví

Více

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007

ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 ŽIVOT V KRISTU Časopis Apoštolské církve, ročník 19, 6/2007 Misijní výjezdy studentů VOŠMT Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Úvodník Dostanete sílu ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010

OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010 Velice srdečně zdravím vás všechny, moji milovaní bratři a sestry v celém světě, slovem z 1.Tes.2:13: Proto i my

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

extra j.m. ISSN 1801-0059 číslo 5 2008 ráj příprava na setkání s Bohem Z ráje do ráje jako misie Runamock - Fotolia.

extra j.m. ISSN 1801-0059 číslo 5 2008 ráj příprava na setkání s Bohem Z ráje do ráje jako misie Runamock - Fotolia. j.m. ráj číslo 5 2008 extra ISSN 1801-0059 příprava na setkání s Bohem Z ráje do ráje Ekumena jako misie Runamock - Fotolia.com Z ráje do ráje Ekumena jako misie Nebudu se zabývat původním významem slova

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

OBĚŽNÝ DOPIS listopad/prosinec 2004

OBĚŽNÝ DOPIS listopad/prosinec 2004 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS listopad/prosinec 2004 Rozhodující zvláštní vydání Velice srdečně zdravím všechny, kteří jsou osloveni a i nadále budou skrze

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap...

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap... z 104 19.4.2013 19:22 Zkratky a názvy v hranatých závorkách označují česká vydání s udáním roku vydání. V knize jsou použity citace z ČEP z roku 1985. Pokud je použit jiný překlad, je to uvedeno formou

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

{ } Ramadán. let pokroku 1993 2013. dní modliteb za svět islámu. 9. červenec 7. srpen 2013. S l a v í m e

{ } Ramadán. let pokroku 1993 2013. dní modliteb za svět islámu. 9. červenec 7. srpen 2013. S l a v í m e 30 dní modliteb za svět islámu Ramadán 9. červenec 7. srpen 2013 S l a v í m e 20 let pokroku 2013 Hodnotná příručka ke každodenním modlitbám za svět islámu Fakta a informace Zjistěte víc o islámu Mimořádné

Více

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra spirituální teologie Mgr. Lenka Klosová Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života Diplomová

Více