ÚVOD. OBSAH Úvodní slovo starostky obce Z jednání zastupitelstva obce. Číslo 32 Vydává Obecní Úřad Ploskovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. OBSAH Úvodní slovo starostky obce Z jednání zastupitelstva obce. Číslo 32 Vydává Obecní Úřad Ploskovice 21. 12. 2010"

Transkript

1 Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné neprodejné výtisk ZDARMA ÚVOD Váţení čtenáři, je před námi konec roku a čekají nás nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Kaţdý z nás je proţívá po svém. Od minulého vydání proběhly komunální volby. Dopadly dle Vašeho rozhodnutí a věřím, ţe Vás nově zvolené zastupitelstvo nezklame. Pokračuje se v pracech na dokončení 2. změny územního plánu, je částečně zrealizovaná rekonstrukce dešťové kanalizace ke Kolonce, ale počasí je opravdu zimní, takţe stavebním pracem příliš nepřeje. Projekt na chodníky bude dokončen. Pokračuje digitalizace jednotlivých katastrálních území. Námitkové řízení pro Ploskovice a Těchobuzice proběhne na OÚ v Ploskovicích 12. a 13. ledna a bylo by vhodné, aby se občané přišli informovat o případných úpravách. Od ustavujícího zasedání se kromě realizace dotací zaměřilo zastupitelstvo na kulturní akce do konce roku. Podařilo se s Klubem šikovných rukou a ZŠ a MŠ Ploskovice uspořádat pro děti Mikulášskou nadílku, rozsvěcení vánočního stromku s vánočními koledami v podání Podřipského ţesťového kvintetu a v neposlední řadě i předvánoční posezení s důchodci. To jsou ty příjemné záleţitosti, které obec zajišťuje. Bohuţel jsou mezi námi i tací, kteří si neváţí obecního majetku a ničí, co se jim právě zlíbí. V Těchobuzicích neznámá osoba zapálila kontejnery na třídění odpad škoda 15tis. Kč, z budovy obecního úřadu zmizela smaltovaná cedule s označením úřadu škoda 5tis. Kč a kdyţ se podíváme na vzhled autobusové zastávky v Ploskovicích ostuda. Bohuţel se na tom podílejí i děti. Poslední kapkou byla krádeţ dvou kanalizačních roštů. Obracím se proto na veřejnost, aby si více všímala toho, co se kolem ní děje, za coţ předem děkuji. Jak jsem jiţ v úvodu zmínila, zima nás opravdu nešetří a určitě si nemůţeme stěţovat na nedostatek sněhu a mrazu. Naštěstí nám vyšel vstříc Úřad práce a máme dva pracovníky na veřejně prospěšné práce, bez nichţ bychom to jen těţko zvládali. Ale i tak se obracím na občany s prosbou, aby nám v rámci svých moţností trochu pomohli v okolí svých domů. Čekají nás krásně zimní a sněhem ozdobené vánoce. Přeji všem krásné a pokojné proţití vánočních svátků, do Nového roku zdraví, štěstí a hodně úspěchů v pracovním i osobním ţivotě. OBSAH Úvodní slovo starostky obce Z jednání zastupitelstva obce Odpady Základní škola Jubilea Obecní úřad starostka Věra Petrů str.1 str.2-3 str.3 str.4-5 str.5 str.5-6 1

2 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ploskovice, konaného dne , od 17:00 hodin. Usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce Ploskovice určuje ověřovateli zápisu Arnošta Mináře a Mgr. Zuzanu Hrdličkovu a zapisovatelem Jitku Kopeckou. Usnesení č. 2 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program ustavujícího zasedání. Usnesení č. 3 Zastupitelstvo obce Ploskovice v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty hlasováním. Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce Ploskovice volí starostou Věru Petrů. Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce Ploskovice volí místostarostou Mgr. Aleše Borského. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Ploskovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Usnesení č. 8 Zastupitelstvo obce Ploskovice volí předsedou finančního výboru Arnošta Mináře. Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce Ploskovice volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Zuzanu Hrdličkovou. Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce Ploskovice volí členy kontrolního výboru Milana Janušku a Libora Konvalinku. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo obce Ploskovice volí členy finančního výboru Zdenku Libánskou a Jaroslava Grosmana. Usnesení č. 12 Zastupitelstvo obce Ploskovice v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 280,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil. Usnesení č. 13 Zastupitelstvo obce Ploskovice v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 509,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. Usnesení č. 14 Zastupitelstvo obce Ploskovice v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 880,- Kč měsíčně a člena výboru ve výši 570,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. Usnesení č. 15 písm. b) zákona o obcích stanoví, ţe při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niţ podle rozhodnutí zastupitelstva náleţí nejvyšší odměna. Usnesení č. 16 písm. b) zákona o obcích stanoví, ţe neuvolněnému členovi zastupitelstva Mgr. Zuzaně Hrdličkové, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, bude odměna poskytována ve výši 880,- Kč měsíčně. Usnesení č. 17 písm. b) zákona o obcích stanoví, ţe neuvolněnému členovi zastupitelstva Arnoštu Minářovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, bude odměna poskytována ve výši 880,- Kč měsíčně. Usnesení č. 18 písm. b) zákona o obcích stanoví, ţe neuvolněnému členovi zastupitelstva Milanu Januškovi, který současně vykonává funkci člena kontrolního výboru, bude odměna poskytována ve výši 570,- Kč měsíčně. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Ploskovice, konaného dne , od 17:00 hodin Usnesení č. 1/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou komisi ve sloţení: Mgr. Aleš Borský, Miroslav Čuda Usnesení č. 2/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele zápisu: Arnošta Mináře, Pavlu Matějkovou Usnesení č. 3/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 1. zasedání ZO Ploskovice s doplněním bodu 5A 2

3 Smlouva o dílo Oprava odvodňovacího systému v obci Ploskovice Usnesení č. 4/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce za období od do Usnesení č. 5/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o stavu stavebních prací v obci. Usnesení č. 6/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o dílo - Oprava odvodňovacího systému v obci Ploskovice. Usnesení č. 7/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kupní smlouvu č. 272/10/LE s SVS, a.s. na odkup pozemku p.p.č. 197/2 v k.ú. Ploskovice za cenu 20,- Kč/m 2 a zmocňuje starostku k podpisu této smlouvy. Usnesení č. 8/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s urbanistickým ateliérem Architekti Černí Usnesení č. 9/1Z/2010 o zřízení věcného břemene č. IV /001 s ČEZ Distribuce, a.s. Usnesení č. 10/1Z/2010 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uloţení sítí na pozemku p.p.č. 164/11 v k.ú. Ploskovice Usnesení č. 11/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zapojení současného provozovatele prodejny smíšeného zboţí, do systému svozu a likvidace separovaného odpadu produkovaného na území obce Ploskovice. Usnesení č. 12/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o dílo č s Projektovou kanceláří Štěpánek na projektové práce ke stavebnímu povolení Ploskovice Jih. Usnesení č. 13/1Z/2010 o společném postupu při centralizovaném zadání a o zmocnění centrálního zadavatele aukce elektřina. Usnesení č. 14/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodlouţení nájemních smluv v bytovém domě Ploskovice čp. 50: byt č. 101 prodlouţení současnému nájemníkovi na další 2 roky byt č. 102 prodlouţení současnému nájemníkovi na další 2 roky byt č. 207 prodlouţení současnému nájemníkovi na dalších půl roku byt č. 208 prodlouţení současnému nájemníkovi na další 2 roky Usnesení č. 15/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přidělení bytu 1+1 v bytovém domě Ploskovice čp. 64 ţadateli zapsaném v pořadníku pod č. 129 od na dobu neurčitou. Usnesení č. 16/1Z/2010 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na pozemku p.p.č. 260/1 a p.p.č. 260/15 v k.ú. Ploskovice v souvislosti s výstavbou RD na pozemku p.p.č. 260/17 v k.ú. Ploskovice. Usnesení č. 17/1Z/2010 o umístění stavby inţenýrských sítí na pozemku p.p.č. 260/1 a p.p.č. 260/15 v k.ú. Ploskovice v souvislosti s výstavbou RD na pozemku p.p.č. 260/17 v k.ú. Ploskovice. Usnesení č. 18/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zvýšení pokladního limitu do výše ,- Kč/den. Usnesení č. 19/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok Usnesení č. 20/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Příkaz č. 1/2010 k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Obce Ploskovice k Usnesení č. 21/1Z/2010 Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pronájem společensko-kulturního centra jako zkušebnu pro soubor Vintage Retro za cenu 750,- Kč/měsíčně. Usnesení č. 22/1Z/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje vyuţití místnosti bývalé ordinace dětské lékařky pro činnost Klubu šikovných rukou. ODPADY Svoz komunálního odpadu V současné době je zimní svoz komunálního odpadu, svozovým dnem je PONDĚLÍ, každý týden. Platnost lístků na svoz komunálního odpadu Dle informace svozové firmy, lístky pro svoz SKO 2010 budou platit do konce ledna

4 ZŠ PLOSKOVICE Vánoce jsou uţ za dveřmi a i naše škola se rozloučí se starým rokem a přivítá rok nový. Proto se chceme krátce ohlédnout za vším, co se nám od začátku školního roku povedlo a za vším, co jsme dělali. Projekty: Projekt Za poklady ploskovického parku V tomto školním roce jsme začali budovat naučnou stezku v zámeckém parku. Projekt, který byl podpořen v programu Škola pro udrţitelný ţivot, jsme nazvali Za poklady ploskovického parku. Společně s ţáky naší školy tvoříme od začátku školního roku deset tematických tabulí, které budou informovat o ekosystémech v našem okolí. Sestavujeme společně texty a vyhledáváme vhodné obrázky k těmto tématům. Otevření naučné stezky plánujeme na červen Projekt Semínka putují Evropou Naše škola je také zapojena do projektu Semínka putují Evropou. Poslali jsme do různých zahraničních škol semínka rostlin a i k nám dorazily zásilky se semínky z Německa, Francie, Itálie a Polska. Na jaře tato semínka zasázíme, zatím jim ţáci naší školy pouze nakreslili oblečky, aby u nás v zimě neumrzla. Všem partnerům projektu jsme také zaslali vánoční přání. Projekt EU peníze školám V novém kalendářním roce získáme také finanční prostředky na rozvoj počítačové a čtenářské gramotnosti ţáků. Díky projektu EU peníze školám tak budeme moci zkvalitnit vybavení a tím i výuku v těchto oblastech. Projekt Záložka do knihy spojuje školy V průběhu měsíce října jsme se zapojili do projektu Záloţka do knihy spojuje školy, který organizuje Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislavě. Projekt je zaměřen na podporu a propagaci školních knihoven v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven. Děti z celé školy se podílely na výrobě záloţek do knih, při jejichţ výrobě jsme vyuţili různé výtvarné techniky. Nakonec jsme ty nejvydařenější odeslali vybrané škole na Slovensku v obci Nová Ves nad Ţitavou. Následně jsme obdrţeli záloţky i od této školy. Projekt Znaky měst a obcí Naše škola se také zapojila do soutěţe o vytvoření světového rekordu znaků měst a obcí Podmínkou bylo vytvořit znak obce či města, ve kterém je naše škola z odpadového materiálu. Podařilo se nám vyrobit tři znaky, které si můţete prohlédnout na této stránce. (http://www.znakymestaobci.cz/kraj/ustecky/galerie-nawebu-ustecky/page/2/). Tři ţákyně se také zúčastnily výstavy znaků v Ústí nad Labem, kde náš znak prezentovaly. Jeden ze znaků bude umístěn na Obecním úřadě v Ploskovicích. Projekt Domácí mazlíčci ve 4. ročníku V říjnu se ve 4.třídě konal projekt "Den zvířat". Děti si donesly domácí mazlíčky, představily je a poučily ostatní, jak se o takové zvíře starat. Těšili jsme se tak ze tří morčat, dvou potkanů, králíčků a labradora. Dále si děti připravily informace o různých zvířatech ze zoologické zahrady a společně jsme pak vytvořili plakát ZOO. Radost jsme udělali i dětem z MŠ a 3.třídy, které se přišly na zvířátka podívat. Projekt Volby Před volbami do obecního zastupitelstva jsme se věnovali tomuto tématu i na naší škole. Ţáci všech tříd získávali základní informace o volebním systému, způsobu, jakým se volí, kdo můţe volit apod. Ţáci si své znalosti mohli ověřit i po volbách. Projekt Jak se žije s postižením Celodenní projekt proběhl v půlce listopadu. Ţáci se seznámili s problémy zrakově, sluchově i tělesně postiţených lidí. Hledali způsoby, jak těmto lidem mohou pomoci a jak s nimi mají jednat. Sami si také vyzkoušeli formou různých her a cvičení, jak je situace postiţených lidí sloţitá. Seznámili se se slepeckým písmem, znakovou řečí a jinými pomůckami, které těmto lidem usnadňují ţivot. Kulturní akce: 21. října se MŠ a třída zúčastnila vystoupení jednoho malého divadla z České Lípy. Děti se s nadšením ponořily do strašidelné atmosféry pohádky "Bubáci a Hastrmani". 4

5 22. října jsme si zazpívali v kulturním domě v Litoměřicích s Jaroslavem Uhlířem. Zavzpomínali jsme na spoustu krásných písní z pohádek a dětských filmů, jako např. "Princové jsou na draka", "Tři veteráni", "Lotrando a Zubejda", "Ať ţijí duchové". Na závěr nás Jaroslav Uhlíř pozval na parket, abychom to pořádně rozjeli a tak se zpívalo a tančilo. A opravdu smutno nebylo... Halloween Před začátkem podzimních prázdnin proběhl v úterý 26. října 2010 zábavný podvečer pro nejmenší školáky, předškoláky, poškoláky a jejich rodiče. Na programu byla soutěţ o nejlepší masku, hry, soutěţe a po setmění finále - stezka odvahy. Přehlídka dětí v kostýmech pohádkových bytostí a postav proběhla na hřišti. Zde se konaly i různé hry a soutěţe o drobné ceny. Stezku odvahy absolvovali všichni v zámeckém parku. Ti nejmenší v doprovodu rodičů. V cíli obdrţel kaţdý účastník od paní ředitelky diplom za odvahu. Díky sponzorům - firmy CITUS s.r.o a PeHaK v.o.s Litoměřice - si účastníci navíc pochutnali na koláčích, koblihách a opekli si vuřty. Doufáme, ţe všichni, kteří přišli, strávili příjemný podvečer. Ocelot a Krajta 26.listopadu k nám zavítala opět zvířátka. V minulém školní roce jsme jiţ měli moţnost seznámit se s tygrem, tentokrát jsme se dozvěděli něco o ocelotovi a krajtě. Ti nejodváţnější si krajtu také pohladili. Mikulášská besídka I letos k nám dorazili Mikuláš s andělem a čertem a navštívili mateřskou školu a 1. stupeň. Jako kaţdý rok přinesli hodným dětem nadílku plnou dobrot. Předvánoční vystoupení pro rodiče 15.prosince jsme zpříjemnili rodičům předvánoční čas poslechem vánočních básní a písní, které připravili paní učitelky s ţáky 1. i 2. stupně. O dva dny později pak děti zazpívaly a zarecitovaly vánoční pásmo i ploskovickým seniorům. Ţáci vyrobili také malé dárky, které po skončení programu rozdali. Za všechny ţáky, učitele i zaměstnance ploskovické školy Vám chci popřát krásné Vánoce, plné klidu a rodinné pohody, a v novém roce vše, co si přejeme a co potřebujeme. Za ZŠ a MŠ Ploskovice Mgr. Hana Průšová JUBILEA Jménem zastupitelstva obce gratulujeme všem, kteří oslavili významná ţivotní jubilea panu Václavu Andrlemu, paní Doris Holátové, paní Magdaléně Skřivánkové a paní Marii Sedlákové. Všem přejeme především mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a ţivotního elánu do dalších let. OBECNÍ ÚŘAD PLOSKOVICE Oznámení katastrálního úřadu digitalizace K veřejnému nahlédnutí bude vyloţen katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Ploskovice a Těchobuzice viz rozpis. Pondělí Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-17:00 Úterý Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-15:00 Středa Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-10:00 Obecní úřad Ploskovice 12:00-17:00 Čtvrtek Obecní úřad Ploskovice 8:00-14:00 Pátek Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-14:00 Pondělí Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-17:00 Úterý Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-15:00 Středa Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-17:00 Čtvrtek

6 Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-15:00 Pátek Katastrální pracoviště Litoměřice 8:00-14:00 Kosmetika Ploskovice Od měsíce listopadu funguje v budově OÚ Ploskovice kosmetika. Provozuje jí paní Gabriela Drtinová, objednat se lze po telefonické dohodě. Tel.: Autobusová zastávka Ploskovice, Slovárna Od staví autobusová linka na zastávce Ploskovice, Slovárna. Pozvánka Vánoční koncert Ve středu od 18:00 hodin se v sále Ploskovického zámku koná vánoční koncert pěveckého sboru Cantica Bohemica pod vedením p. profesora Frühaufa. Společně se správou Státního zámku v Ploskovicích Vás zveme do vánoční atmosféry interiéru zámku k poslechu vánočních písní známého pěveckého souboru. Vstupné se nevybírá. PO, ST ÚT ČT PÁ Běžná provozní doba OÚ 6:30 11:00 11:30 17:00 hod 7:30 11:00 11:30 16:00 hod 7:30 11:00 11:30 15:00 hod 7:30 12:30 hod Čerpání dovolené prosinec dovolená svátky :30 17:00 hod dovolená normální pracovní den Kontakty: Obecní úřad Ploskovice, Ploskovice čp. 2 tel./fax: , webové stránky: 6

ÚVOD. OBSAH Úvodní slovo starostky obce Z jednání zastupitelstva obce. Číslo 33 Vydává Obecní Úřad Ploskovice 19. 4. 2011

ÚVOD. OBSAH Úvodní slovo starostky obce Z jednání zastupitelstva obce. Číslo 33 Vydává Obecní Úřad Ploskovice 19. 4. 2011 Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné www.ploskovice.cz neprodejné výtisk ZDARMA ÚVOD Váţení a milí čtenáři, zima snad konečně ustoupila a podle kvetoucích keřů tu máme konečně

Více

Číslo 41 Vydává Obecní Úřad Ploskovice 11. 4. 2013. Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec www.ploskovice.

Číslo 41 Vydává Obecní Úřad Ploskovice 11. 4. 2013. Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec www.ploskovice. Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec www.ploskovice.cz neprodejné výtisk ZDARMA ÚVOD Vážení občané a příznivci našeho čtvrtletníku, 1.čtvrtletí nového roku uteklo

Více

Číslo 49 Vydává Obec Ploskovice V Ploskovicích 10. 4. 2015

Číslo 49 Vydává Obec Ploskovice V Ploskovicích 10. 4. 2015 Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec www.ploskovice.cz neprodejné výtisk ZDARMA OBSAH: Úvodní slovo starostky obce Z jednání zastupitelstva obce Odpady Základní

Více

ÚVOD Vážení čtenáři, OBSAH Úvodní slovo starostky obce Z jednání zastupitelstva obce. Číslo 45 Vydává Obecní Úřad Ploskovice 3. 4.

ÚVOD Vážení čtenáři, OBSAH Úvodní slovo starostky obce Z jednání zastupitelstva obce. Číslo 45 Vydává Obecní Úřad Ploskovice 3. 4. Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec www.ploskovice.cz neprodejné výtisk ZDARMA ÚVOD Vážení čtenáři, máme za sebou 1. čtvrtletí a zimu, která ve své podstatě ani

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005

R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005 R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005 O čem se jednalo Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 3 x. Usnesení obecního zastupitelstva obce č. 5/2005

Více

Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,

Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní, Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní, den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci, plynul tento rok, pro mnohé z nás asi velmi rychle. Než bychom se nadáli, máme tu advent, předzvěst

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

2/2010 9 Kč. www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz. Ročník 50. Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie

2/2010 9 Kč. www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz. Ročník 50. Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz 2/2010 9 Kč Ročník 50 Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie Foto Zdenka Bočková Mistrovství

Více

Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka zdarma Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka prosinec 2014 13 Vážení spoluobčané, za velmi krátkou dobu mého působení v pozici starosty města mám již podruhé příležitost napsat úvodník pro městský zpravodaj.

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba

SLOVO STAROSTY. Jaroslav Raba SLOVO STAROSTY Váţení spoluobčané, máme za sebou důleţitou událost, která bude ovlivňovat budoucnost naší obce v následujících čtyřech letech. Dovolte mi, abych na úvod tohoto článku upřímně poděkoval

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Vlasta Drozdová 81 let Alois Najzar 80 let Josef Pšenica 65 let Jan Šmiřák 65 let Lubomír Geryk

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

- na jaře proběhla rekonstrukce dětského hřiště u základní a mateřské školy, což uvítali především nejmenší obyvatelé naší obce,

- na jaře proběhla rekonstrukce dětského hřiště u základní a mateřské školy, což uvítali především nejmenší obyvatelé naší obce, Vážení spoluobčané, blíží se závěr roku, čas vhodný k tomu říci si, co se nám v tomto roce 2013 povedlo zrealizovat. - mezi nejdůležitější počin patří dokončení výstavby a zdárné obydlení Domu sociálního

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Oblastní poradna v novém kabátě. Co nového Změny v místních poplatcích

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Oblastní poradna v novém kabátě. Co nového Změny v místních poplatcích Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Oblastní poradna v novém kabátě Co nového Změny v místních poplatcích Ze společnosti 25 let skautského střediska Psohlavci 14 Z historie

Více

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u Číslo 1-2013 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, zdravím vás opět na stránkách Lovčického zpravodaje, prvního v roce 2013. Máme za sebou advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok. K dokreslení slavnostní

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2014 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XIX. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Vánoční bohoslužby 2014 Štědrý den 24.12. 17:00 - rozdávání

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více