Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437 Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník,"

Transkript

1

2 Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Markéta Gáborová, ing. Jaroslav Mihola, Ladislav Prčík, Vladimír Trávník. Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad ks. Uzávěrka tohoto čísla

3 Zimní pohádka, Markéta Stávková, 15 let Nám, nám narodil se! Betlémské Dítě přináší radostné poselství: Je tu Někdo, kdo z lásky k lidem přišel na tento svět. Někdo, komu na každém z nás záleží. A to je důvod k radosti a naději. Milí spoluobčané, přeji nám všem opravdovou vánoční radost a vše dobré v novém roce P. Pavel Pacner 44

4 45

5 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval Otci Jiřímu Čekalovi za jeho práci v naší farnosti a současně přivítal Otce Pavla Pacnera v Mutěnicích. Oběma přeji hodně úspěchů v pracovním životě, samozřejmě dobré zdraví a osobní spokojenost. Dále chci poděkovat naší chase za pěkný průběh hodů a udržování lidových zvyků. Již tradičně zvu všechny naše spoluobčany 25. prosince před radnici k živému betlému, který připravila kulturní komise v čele s panem Petrem Plchutem. Jménem obecního úřadu Vám přeji příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok MVDr. Dušan Horák starosta obce Zima to je roční období, ve kterém se jednak hodnotí uplynulý rok a zároveň probíhá příprava na tzv. příští sezonu. A malé shrnutí si na tomto místě dovolím i já. Jakmile nám na začátku jara počasí dovolilo, začali jsme budovat vodovod v ulici Vinařská a následně i v Přední hoře. Po dokončení vodovodu započaly zemní práce na kanalizaci v Přední hoře. Nepřející počasí nám trošku komplikovalo časový harmonogram prací v této lokalitě, ale přesto jsme pokračovali a taky kanalizaci dokončili včas. Následovala poslední etapa úprav a to vybudování vozovky v Přední hoře. Několik silných bouřek s přívalovými vodami nám opět komplikovalo práci, ale i přes tyto obtíže bylo v polovině srpna hotovo. Je nutné vyjádřit díky všem majitelům sklepů a vinohradů v této lokalitě za trpělivost a aktivní přístup při této investici. Jako v každém roce, tak i letos schválilo zastupitelstvo obce v rozpočtu obce peníze na vybudování vozovky v obci. Tentokrát to byla nová lokalita Díly. Proinvestovaných ,- korun je určitě vidět a další část obce dostala novou podobu. Také další opravy polních cest zpříjemnily přístup vinařům do svých vinohradů. Za nemalé finanční prostředky se dočkala naše skládka dokončení nové části tělesa a již víc jak půl roku se tam ukládá komunální odpad. Zároveň proběhlo dokončení rekultivace první etapy skládky a kdo jede okolo Mutěnic, tak už nevidí hromadu odpadu, ale nový, do krajiny zapadající, dobře upravený kopec. Určitě budou potěšeny maminky s malými dětmi, protože byl vybudován odpočinkový kout vybavený dětským mobiliářem na ulici V. Bednáře za pomníkem padlých. 1

6 Doufám, že to bude opravdu sloužit dětem a ne nějakým vandalům. To je takový zevrubný přehled o nových věcech, které se v Mutěnicích objevily v roce Určitě nejsou spokojeni všichni, protože se na jejich požadavky v tomto roce nedostalo. Věřte, že to mrzí všechny zastupitele, že se okamžitě nemůže vyhovět všem potřebným, ale rozpočet obce je omezený. V době, kdy čtete tyto řádky by měl být schválen rozpočet obce na rok 2008 a i v něm je pamatováno na opravu a vybudování některé vozovky, opravu chodníku, nové osvětlení v některé ulici. Také je požádáno o finanční dotaci na kompostárnu na skládce a odstranění staré ekologické zátěže za nádražím. Vánoční čas je tady a já Vám všem přeji jeho pohodové prožití. Petr Bíza místostarosta obce Usnesení z VI. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 18. září 2007 A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů z minulého jednání Zastupitelstva obce Mutěnice B. ZO schválilo: 1. MPZ č.15/2007 prodej pozemku p.č. 1947/41 o výměře 66 m2 za cenu 110,- Kč/m2 firmě TRUSTINVEST ČR Hodonín za účelem rozšíření stavebního místa pro podnikatelský záměr včetně studny inven. číslo za poř. cenu 8.243,- Kč 2. MPZ č. 17/2007 prodej pozemků p.č. 931/7 a p.č. 931/8 v k.ú. Mutěnice o výměře 20 m2- za cenu 110,-Kč/m2 manželům Hodesovým, Moravská 943, Mutěnice, za účelem scelení pozemků pod RD 3. MPZ č. 19/2007 výkup pozemku p.č. 7076/1 o výměre 914 m2 od Bronislavy Zimolkové, Mutěnice 1111 za cenu dle znaleckého posudku za účelem rozšíření skládky TKO Hraničky 4. MPZ č. 21/2007 prodej p.č v k.ú. Mutěnice o výměře 14m2 za cenu 110,-Kč/m2 manželům Mazuchovým, Hodonín za účelem scelení stavebního pozemku 5. MPZ č. 22/2007 prodej části pozemku p.č. 1947/1 předběžný souhlas o výměře dle GP za cenu 110,-Kč/m2 p. Jaroslavě Janásové Hodonín za účelem dotvoření stavebního místa 6. Nájemní smlouvu č. 20/07 VS mezi pronajímatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a nájemcem Obcí Mutěnice 7. MPZ č. 20/2007 výkup pozemků p.č. PK6628, PK 6630 o celkové výměře 1354 m2 za cenu dle znaleckého posudku od ČD Praha za účelem likvidace zátěže staré nepovolené skládky za nádražím 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti (ulice Masarykova) mezi povin- 2

7 ným Obcí Mutěnice a oprávněným Vodovody a kanalizace Hodonín dle návrhu smlouvy 9. Rozpočtové opatření č. 4 ve výši na straně příjmů ,- a na straně výdajů ,- Kč 10. Členství v Místní akční skupině Dolní Morava C. ZO neschválilo: 1. Vyhlášení MPZ na základě žádosti p. Dominika Chytila Mutěnice o odprodej části pozemku p.č. 1947/1 2. Vyhlášení MPZ na základě žádosti p. Jana Grmolce Mutěnice o odprodej části pozemku p.č. 1947/1 3. Vyhlášení MPZ na základě žádosti manželů Švejcarových o směnu pozemků E. ZO uložilo: 1. Starostovi obce podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene s fa. VaK Hodonín 2. Starostovi obce podepsat Nájemní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty 3. Starostovi obce jednat ve věci pozemku v k.ú. Mutěnice Ing. Libora Kužela Rohle 36. Stočné Cena za stočné a poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu od Skládka Hraničky, spol. s r.o. provozuje od ČOV a kanalizaci v obci Mutěnice. Cena za stočné je od r.2002 až do letošního roku 2007 stále stejná 21,50 Kč/m3 včetně DPH 5%. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují náklady za el. energii a služby spojené s údržbou kanalizace a ČOV a také se od zvyšuje sazba DPH z 5% na 9%, bylo nutné cenu za stočné zvýšit. Na jednání 17. mimořádné valné hromady a dozorčí rady dne byla schválena cena za stočné od na 24,50 Kč/m3 včetně DPH 9%. Z toho vyplývá, že jedna osoba při průměrné roční spotřebě 46m3 za rok zaplatí v r za stočné o 138,- Kč více než letos a v předchozích letech. Všechny domácnosti, vlastníci sklepů pod Bůdama a podnikatelských subjektů, kteří mají uzavřenou smlouvu na stočné, obdrží během 1. čtvrtletí r dodatek k této smlouvě, ve kterém bude zvýšení ceny uvedeno. Cena poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu (popelnice) zůstává v r stejná jako v letošním roce, a to 190,- Kč za osobu na rok. Podotýkám, že obec Mutěnice má nejnižší cenu poplatku za popelnice. V okolních obcích je tento poplatek podstatně vyšší a pohybuje se zhruba od 280,- Kč nahoru za osobu na rok. Hana Sedlářová referentka VH 3

8 DUCHOVNÍ OTEC P. JIŘÍ ČEKAL, MUTĚNICKÝ FARÁŘ Narodil se v Lanžhotě u Břeclavi v křesťanské rodině. Má dvě starší sestry a bratra. Otec jezdil jako řidič autobusu, matka pracovala v místním JZD. Po základní škole v rodišti absolvoval studia na střední zahradnické škole v Lednici. Po skončení studií nastoupil základní vojenskou službu a po jejím ukončení vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Brně z rukou biskupa Josefa Vrány. Tehdy byli vysvěceni za diecézi Brno, pouze dva kandidáti. Primiční mši svatou mohl sloužit jen ve farním kostele, nesměl se konat ani průvod z rodného domu. Tehdejší režim mu více nepovolil. Při tom se na mši svaté rozdalo na 6 tisíc primičních obrázků. Jako novokněz nastoupil na své první pastorační místo v Pozořicích. Po roce přešel za kooperátora ke kostelu sv. Janů v Brně, další rok byl ustanoven kooperátorem v Brně Husovicích. Další dva roky působil jako kooperátor ve Žďáru nad Sázavou a odtud odešel za vikáře do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Zde zároveň vypomáhal jako úředník na biskupské konzistoři. V roce 1983 byl jmenován farářem v Brně Žebětíně. Tam již opravil faru a později i kostel. K byl ustanoven farářem v Mutěnicích. Farnosti se představil při mši svaté v neděli 4. října, v den svých narozenin. Již další neděli jej čekal první nelehký úkol, když v Mutěnicích uděloval svátost biřmování, brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Toto jakoby předznamenalo i jeho další činnost. Brzy po příchodu se rozhodl pro provedení generální opravy farního kostela sv. Kateřiny. Pod dohledem památkového úřadu, byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. V roce 1995 bylo započato s věží kostela: kde se zcela vyměnila fasáda, na kopuli byl dodán měděný plech, byl pozlacen kříž a báně věže, opraven hodinový stroj. Další roky se pokračovalo s fasádou lodi kostela a přístaveb. Navíc muselo být u jedné přístavby provedeno stažení. Tyto venkovní úpravy spojené s rekonstrukcí kanalizace, byly provedeny do r Poté pokračovaly práce v interiéru kostela: byla zadána a provedena restaurace hlavního oltáře i obou vedlejších oltářů, s kazatelnou a křtitelnicí, zároveň nově pozlaceny. Oltářní obrazy sv. Kateřiny, sv. Jana Nepomuckého a Nejsvětější Trojice, byly předány odborným restaurátorům stejně jako sochy z oltářů. Po obnově nástropních maleb, byla dokončena malba interiéru. I když celkové náklady na generální opravu kostela dosáhly téměř 9 miliónů korun, výsledek oprav se projevil v obnovené kráse našeho kostela, jak o tom svědčila pochvalná slova mnohých návštěvníků. Nepečoval však jen o kostel, často vybízel i k obnově 4

9 dalších církevních památek ve farnosti: všech křížů a kaplí. V roce 2000 dal podnět ke stavbě nové kaple sv. Cyrila a Metoděje u školy, posvěcena byla v červnu Ve spolupráci s obecním úřadem, byla také zbořena a nově postavena kaple Nejsvětější Trojice na dolním konci. Pro vybudování charitativního domova, poskytl obci farní pozemek. Povznesení duchovní úrovně naší farnosti mu vždy leželo na srdci. Každý rok před velikonočními svátky zval cizí kněze a kazatele, kteří vedli duchovní obnovu farnosti. Sám pak uděloval svátosti také v charitním domě pro starší farníky z dolního konce. Během svého působení v Mutěnicích, mimo již tradičních pobožností, probouzel duchovní život též zavedením nových, na příklad: celonoční adoraci v kostele jednou za měsíc, společnou modlitbu růžence v mariánské soboty, děkovnou adoraci na konec roku a podobně. K tomu podporoval poutní činnost ve farnosti, ať už osobní účastí na poutích, nebo vybízením k návštěvám poutních míst, nově např. k sv. Antoníčkovi do Blatnice, zavedl pravidelné pouti dětí po prvním svatém přijímáním na Svatý Hostýn a podporoval všechny žarošické pouti. Každé události, ať už svatebnímu obřadu, křtu, nebo bohoslužbě, dokázal dodat jistý nádech slavnosti. To se projevovalo, zvláště při průvodu Božího Těla obcí. Obnovil tradici děkovných a prosebných průvodů do polí, s prosbami za úrodu: ke kapli sv. Rocha na Krchůvek,ke kapli sv. Jana a Pavla na Větřák a poslední dva roky i děkovného procesí k sv. Urbanu pod Búdama. Jako rodák z Lanžhota, má silný vztah k tradici Duchovní otec P. Jiří Čekal byl z Mutěnic odvolán a krojům. Mnohá mutěnická tetička mu děkuje za zajištění šátků, nebo vlňáků. Proto také podporoval mutěnickou chasu a její účast na církevních slavnostech, vždy dokázal ocenit nejen slovy, ale i pozváním do farního sklepa. Toto jej samozřejmě vedlo k podpoře farního vinohradnictví a sklepnictví. V roce 2001 inicioval utvoření mužského pěveckého sboru Mužáci. Mutěnickou farnost si oblíbil, má až neuvěřitelnou paměť na jména a často při různých výročích (jmeniny,narozeniny), prosil za jednotlivé farníky 5

10 v přímluvách při bohoslužbách.zvláštní dar mu umožňoval navazovat kontakt s mnohými občany, tedy i s těmi, kteří jsou spíše jen matrikovými křesťany. I tyto dokázal povzbudit a nenásilně pozvat k praktikování náboženského života. Dokázal se zastavit a promluvit s každým, koho potkal. Jeho oblíbeným dopravním prostředkem v Mutěnicích, bylo jízdní kolo, které mu umožňovalo kdykoli přerušit jízdu. I když měl bližší vztah ke starší generaci, podporoval také mládež a děti ve farnosti. Pro ně sloužil samostatné bohoslužby, na faře umožnil vybudování farní klubovny stejně, jako sportovního hřiště na farní zahradě. Pro svou společenskou povahu i humor, byl vítaným průvodcem při zájezdech a poutích. Právě zde dokázal pevně spojit světské a náboženské záležitosti. Jeho účast na různých společenských i rodinných oslavách, byla proto vždy vítaná. Životu farnosti se věnoval velmi obětavě, prakticky si za 15 let působení ve farnosti nestačil vybrat dovolenou. Svůj pobyt přerušoval vždy pouze pobytem v lázních, kam jej přiváděl zhoršující se zdravotní stav. Čas od času po létech dochází ve všech farnostech, všech diecézí, ke střídání, nebo k výměně kněží. Jmenováním a rozdělováním kněží do funkce faráře nebo kooperátora v každé diecézi je pověřen kapitulní vikář diecéze. Ten určuje a rozesílá kněze dle potřeby na tu či onu farnost. Každý kněz při kněžském svěcení, vkládá své ruce do rukou světícího biskupa a ten se ho táže: Slibuješ mně i mým nástupcům povinnou úctu a poslušnost? Kněz odpovídá: Ano. A tak se stalo, že i z mutěnické farnosti byl odvolán pan farář P. Jiří Čekal dne 7. září Z rozhodnutí biskupské konzistoře tím skončilo patnáctileté působení v naší farnosti panu faráři P. Jiřímu Čekalovi. Každé loučení bývá těžké, zvláště s farností, kde toho tolik za své působení vykonal. Za jeho blahodárné duchovní i budovatelské působení v naší farnosti mu mutěničtí farníci srdečně děkují. Símě jeho slova padalo v půdu úrodnou. Bude dál žít v naších vzpomínkách i modlitbách a s láskou budeme na něho vzpomínat. K 1. listopadu 2007, byl ustanoven farářem v blízkých Ratíškovicích. Jeho služba naší farnosti skončila a bude jednou oceněna nejenom lidmi. Přejeme mu na novém působišti, aby neztratil nic ze svého dosavadního elánu a aby na Mutěnice vždy vzpomínal s láskou a v modlitbách. Mutěničtí farníci 6

11 PÁTER PAVEL PACNER, 59. MUTĚNICKÝM KNĚZEM Ve farní kronice je záznam všech duchovních správců, působících v naší farnosti od roku Prvním zaznamenaným farářem v Mutěnicích, byl v r P. Michal Damas. Další záznam z minulosti bych vynechal, vzpomenu jen ty, které pamatuje naše generace: P. Jindřich Kuba P. Frant. Drábek P. Hynek Pezlar P. Vincenc Bednář měs. P. Jaroslav Streit P. Josef Ondra měs. P. Stanislav Krátký krátce P. Josef Ducháček P. Josef Budil P. Vladimír Sommer P. Jiří Čekal Mimo to v Mutěnicích působilo ještě mnoho dalších kooperátorů kaplanů. Všechny živé i zemřelé kněze, kteří v různých časech působili pro spásu naších duší v naší farnosti, svěřujeme do svých modliteb. P. Pavel Pacner je v pořadí 59. mutěnickým knězem, kterého ještě jednou jménem Redakční rady v Mutěnicích srdečně vítáme! Duchovní otče kéž Božský Velekněz, jež Vás k práci na své vinici povolal, udělí Vám hodně milostí a darů Ducha Svatého, abyste nejen v klidu a pokoji, ale i v bouřích dovedl usměrňovat lodičky lidských duší, k vrchům věčnosti, ke zdroji pravého míru a pokoje. Ladislav Prčík P. Pavel Pacner, nový pan farář v Mutěnicích 7

12 ŠKOLSTVÍ ZEMĚPIS TROCHU JINAK V dnešní době digitálních technologií skýtá výuka (nejen) zeměpisu nepřeberné možnosti kombinací učení. Základní škola v Mutěnicích např. již několik let disponuje architektonicky zdařile koncipovaným pokrokovým promítacím sálem, jenž je vybaven nejen solidní zvukovou a projekční technikou, ale i počítačem s připojením na internet a klimatizací. Edukace může být realizována také v moderní počítačové učebně, kde jsou nainstalovány výukové programy k jednotlivým předmětům a všechny computery jsou připojeny na internet. Žáci tak mohou snadno vyhledat potřebné informace a samostatně zpracovat zadané úkoly či projekty. Významným a progresivním počinem paní ředitelky Mgr. Marie Kujové v minulém školním roce bylo zakoupení tzv. interaktivní tabule, která značně rozšiřuje dosavadní možnosti využití informačních zdrojů a výukového softwaru. Jednoduše řečeno se jedná o dotykovou plochu, jež je promítána přes projektor. Žák se například dotkne ikony a rukou ji přetáhne na jiné místo, anebo prstem vybere správnou odpověď promítanou na tabuli, maluje virtuální tužkou (opět pomocí ruky), apod. Pedagog také může přednášet učivo za pomoci prezentací, což je velmi efektní a i do budoucna perspektivní. Možností je zde opravdu mnoho. Jak se žáci obou sedmých a devátých tříd v úterý 13. listopadu 2007 přesvědčili, výklad učiva zeměpisu nemusí probíhat jen na půdě školy, ale např. i v hodonínském kině Svět. Iniciátorem celé akce byla Agentura MediaPro z Náchoda, jež zpracovala výukový program (jež je kombinací výše uvedených metod) Austrálie kouzelný svět protinožců pořádaný v rámci unikátního Opera v Sydney 8

13 projektu Planeta Země Projekt vzniká tak, že tým reportérů vycestuje do předem vytipované země a zdokumentuje zajímavosti a specifika daného prostředí. Následně jsou nasbírané informace za konzultace odborníků zpracovány s cílem vytvořit populárně naučný přírodovědně zeměpisný vzdělávací projekt pro žáky tříd základních škol, studentů gymnázií, vybraných univerzit či široké veřejnosti. Cca 70ti minutový multimediální výukový program byl promítán tak, že žáci paralelně viděli tři obrazy vedle sebe v kombinaci s videoprojekcemi, doprovodnými autentickými zvuky a hudbou. Projekce byla živě komentována výkladem učitelky a reportéra. Pedagožka přiblížila žákům učební látku a zpravodaj se podělil o zajímavosti, příběhy a události, které reportéři při expedicích zažili. A co se žáci z výukového programu dozvěděli? Celá výuková rovina byla tvořena zejména těmito celky: Unikátní flora a fauna Austrálie Původní obyvatelé Austrálci (Aborigines) Demonstrace biomů s uvedením konkrétních klimatogeografických činitelů: tropických deštných lesů, savan, eukalyptových porostů, vegetace pouští a polopouští. Ukázka neobvyklých geologických útvarů jako např. monolit Uluru (Ayers Rock) a unikátní vápencové útvary Národní parky Austrálie Velký bariérový útes Australské hospodářství a ekonomika Globální problémy světa působící na Austrálii ozonová díra Nechyběly ani názorné mapy, didaktické nákresy, animace a mnohá další překvapení. Závěrem nutno konstatovat, že výukový program byl zpracovaný velmi zajímavou formou a u dětí sklidil i přes výše zmíněné potíže se zvukem úspěch. Žáci tak poznali zemi klokana Skippieho, krokodýla Dundeeho či neohroženého lovce krokodýlů Steva Huntera. Ing. Karol Frydrych Exkurze žáků šestých tříd do Anthroposu, Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka Po dvou měsících učení se žáci obou šestých tříd Základní a Mateřské školy Mutěnice dočkali společné a zároveň první exkurze v tomto novém školním roce, jejímž cílem se stal Pavilon Anthropos a Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Tato dějepisno-zeměpisná výprava byla u žáků přijata s nadšením, a tak jsme v dobré náladě odjížděli v úterý 6.listopadu 2007 z Mutěnic vstříc novým dobrodružstvím. A že to nebyla dobrodružství ledajaká, vždyť jsme se vydali do pravěku mezi lovce mamutů a za pár hodin jsme se stali astronomy a astronauty. První zastávkou naší exkurze se stal Pavilon Anthropos Moravského zemského 9

14 muzea v Brně Pisárkách. Děti byly rozděleny do skupin a od svého učitele dějepisu Mgr. Vladimíra Stupavského obdržely seznam otázek, které měly při prohlídce pavilonu písemně zodpovědět. Tradičně největší pozornosti se těšil cca tři a půl metru vysoký mamut v prvním patře, se kterým jsme naše žáky na věčnou památku vyfotili. Kromě umělého mamuta v životní velikosti zaujaly kosterní rekonstrukce pravěkých zvířat - kiana, vlka, lva, medvěda, soba, kostry pralidí, zuby staré několik set tisíc let, interaktivní prvky či působivá dioráma. Anthropos prošel v letech zásadní rekonstrukcí, po níž přibylo k velkému mamutu i malé mamuťátko. Další novinkou zrekonstruovaného pavilonu byla přístavba vestibulu s kavárnou, ukázky pravěkých obydlí s postavami v dobových oděvech (šaman, štípač vyrábějící kamenné nástroje). Za pozornost určitě stály nově nainstalované interaktivní tabule dotykové displeje, kde žáci hledali další informace v elektronické podobě. Děti tak mohly vidět celý vývoj lidského rodu nejen na území naši vlasti, ale i na ostatních světadílech. Dalším cílem naší výpravy se stala Hvězdárna a planetárium na Monte Bú, jak je brněnským obyvatelstvem nazývána Kraví hora. Tato hvězdárna je pojmenována po významném astronomovi Mikuláši Koperníkovi ( ), který se zapsal do dějin především jako tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie. Naše děti zde zhlédly výukový program Záludná astronomická proč?, který vhodně doplňuje učivo zeměpisu šestých tříd základních škol a od září letošního roku je uváděn v novém aranžmá. V průběhu výukového programu bylo několikrát slyšet úžas přítomných žáků - poprvé hned při setmění a počítačové simulaci hvězdné oblohy. Žáci 10

15 se tak seznámili s nejjasnějšími hvězdami, souhvězdími, hvězdokupami, planetami či galaxií v Andromedě. Zopakovali a osvěžili si učivo o ročních obdobích, pohybu Slunce a planet po obloze. Zatímco pro některé bylo najít Malý a Velký vůz, Polárku, Deneb, Vega či Altair hračkou, jiným to dalo pořádně zabrat. Součástí výukového programu Záludná astronomická proč? bylo i vědomostní klání - žel žádný ze žáků naší školy nebyl do soutěže vybrán. V závěru pořadu jsme se virtuálně vypravili do naší sluneční soustavy, v níž jsme si představili jednotlivé planety a hledali planetu vhodnou pro život. Zevrubně jsme prozkoumali také Zemi i Mars a zjistili, do jaké míry jsou si podobné. Z oběžné dráhy kolem Země jsme také pátrali po stopách člověka na jejím povrchu. Výukový pořad uplynul jako voda a s dobrým pocitem, že žáci něco nového viděli a že se jim to líbilo, jsme se vypravili na cestu k domovu. Dobrou náladu děti vyjádřily mohutným zpěvem, který nás doprovázel celou cestu. Ing. Karol Frydrych pedagog DĚTI A OBRÁZKY Svět dospělých je plný různých nápisů, předpisů, doporučení, zákazů, příkazů, upozornění, jak jinak než v psané podobě. Svět malých dětí, ještě neznalých písma, je zase plný obrázků. Obrázky si děti kreslí pastelkami, malují barvami. Vyjadřují tak své pocity, znázorňují skutečnost nebo fantazii, v tomto věku mnohdy velmi bohatou a barevnou. Obrázky jsou doplněny dětské příběhy či pohádky v knížkách, některé knížky jsou jenom obrázkové. U obrázků si s dětmi povídáme o zvířatech, o rostlinách, o počasí, o rodině, zkrátka o všem možném. Důležitou součástí života ve školce jsou piktogramy neboli obrázková sdělení. Spolu s dětmi si na počátku školního roku vyvodíme pravidla soužití ve třídě, aby nám spolu bylo hezky a do školky chodili rádi. A tak zdobí stěny ve třídách obrázky dvou červených rozesmátých srdíček, jak se drží za ruce a děti vědí, že to znamená máme Katka Burianová se rádi,neubližujeme si. Další obrázek znázorňuje uklizené stavebnicové kostky,hezky srovnané do pyramidy, a každé malé dítě u nás ví, že podle tohoto pravidla si po sobě uklízíme hračky na své místo. Baculatý puntíkovaný hrníček na dalším obrázku nám sděluje, že se máme napít, když máme žízeň, abychom nezapomněli a nebyli pak unavení. Usměvavá pusinka 11

16 Kristián Esterka Kateřina Burianová Natálka Burianová Kateřina Burianová plná bílých zoubků nám říká: Mluv potichu, nekřič,neskákej do řeči. Dětmi vlastnoručně namalované obrázky, které se na nás dívají každý den, se lépe pamatují. Když se najde nějaký hříšník, který si ne a ne stanovená pravidla zapamatovat, pak se najde vždycky někdo, třeba kamarád, který ho zavede pod obrázek a připomene, jak se zachovat. Funguje to báječně, zkuste to i doma. napsala Jana Mráková učitelka mateřské školy 12

17 HISTORIE OBCE MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ŽIVNOSTNÍKŮ A OBCHODNÍKŮ - ŽOS V MUTĚNICÍCH Vážení spoluobčané, nedávno se mně dostala do rukou publikace Zemský manifestační sjezd živnostnictva a obchodnictva, žen a dorostu Sjezdový památník Živnostensko obchodnické strany, ŽOS - místní sdružení v Mutěnicích z let a chci vám přiblížit, zápas o svá práva. V roce 1918, kdy československá vojska, sestavena z mladších ročníků, zaměstnávala se bojem proti vetřelcům, Maďarům na Slovensku, starší živnostníci a obchodníci bojovali (duševně) o osvobození stavovské. V Měšťanské Besedě v Uh. Hradišti byla svolána porada, která vyzněla pro založení strany Živnostensko-obchodnické stavovské - ŽOS. Tehdy byl krajský úřad i soud v Uh. Hradišti, kam i Mutěnice politicky spadaly. Chtěl bych Vám, vážení spoluobčané, částečně přiblížit situaci té doby. Po skončení světové války byla na popud obuvnického mistra Jakuba Pitlacha i v z Mutěnicích svolána dne schůze, kterou zahájil a přivítal všechny přítomné. Hlavním referentem na této schůzi byl kolega Ostrý, tajemník z Olomouce, který na schůzi vyzval živnostníky a obchodníky, že se musí semknout v jeden pevný celek a sdružit se ve stavovské straně ŽOS, neboť jsme si vědomi, že osamoceně nesvedeme nic, avšak spojeni představujeme nezdolnou sílu! (Jeho citát ). Organizační práce byla velmi svízelná. Živnostníci byli organizováni ve všech politických stranách, které když viděly, že se živnostenstvo a obchodnictvo začíná probouzet, vrhly se na zakladatele a funkcionáře strany a dokonce nešetrným způsobem dovolily si je z národa přímo vylučovat. Bohudíky, naše živnostenstvo a obchodnictvo postřehlo úmysl nepřátelských živlů a podporovalo naše snahy, takže v krátkém čase organizace nejen v kraji, ale i v Mutěnicích slibně vzkvétala. O týden později, dne , se konala ustavující schůze ŽOS v Mutěnicích za účasti velmi četného počtu místního živnostenstva a obchodnictva a byly provedeny volby. Předsedou byl zvolen jako iniciátor tohoto hnutí kolega Jakub Pitlach, obuvník, který tuto funkci zastával až do 23. ledna 1927, pak se pro své stáří dobrovolně vzdal i funkce jednatele. Jednatelem pak byl zvolen, Jaroslav Weingart obchodník. Místopředsedou zvolen kolega Vítězslav Lustig, obchodník. Pokladníkem kolega Cyril Švagerka obuvník. Dalšími zakládajícími členy byli kolegové: Jan Blaha stolař, Štěpán Jašek kolář, Josef Skočík kovář, Josef Beňáček stolař, Josef Sasínek hostinský, Vendelín Trávník - obchodník, Vilém Šťastný obchodník, Ludvík Maštera - obchodník a pekař. Celkový počet členstva čítal 27 členů. Dne 23. ledna 1927 po nově provedených vol- 13

18 bách byli zvoleni kolegové: předsedou Antonín Fuksa obchodník, místopředsedou Augustin Charuza starší pekař, jednatelem Jaroslav Weingart obchodník, pokladníkem Štěpán Jašek - kolář, dosud člen výboru a člen obecního zastupitelstva za ŽOS v Mutěnicích, místopředseda společenstva kolářů za okres hodonínský. V roce 1927 účastnilo se místní sdružení obecních voleb a získalo jeden mandát do obecního zastupitelstva (kolega Cyril Švagerka - obuvník). Dne převzal po odcházejícím kolegovi Weingartovi funkci jednatelskou kolega Josef Svoboda obuvník, kterou zastával do V době od do byl předsedou ŽOS kolega Štěpán Jašek - kolář. Pak od do byl předsedou zvolen kolega Josef Svoboda a jednatelem kolega Emil Linhart pekař. Valnou hromadou ze dne byli zvoleni kolegové: předsedou Josef Svoboda, místopředsedou Ladislav Štěpánek - obuvník, jednatel Josef Lustig - obchodník, pokladníkem Josef Krupanský pekař. Do výboru kolega: Cyril Švagerka - hostinský, Štěpán Jašek - kolář, Josef Drbal - mistr kominický - a František Kmenta mlynář, Václav Vagunda bednář, Augustin Charuza ml.- pekař a obchodník, náhradníkem Karel Heřmanský malíř a natěrač. Revizoři účtů kolegové Arnošt Kögl a Josef Trávník hostinští. Jako delegáti do živnostenských organizovaných institucí kolegové: Josef Drbal kominický mistr, Josef Svoboda - obuvník a Josef Lustig obchodník. Za společenství venkovských živnostníků v Mutěnicích byl v předsednictví v hodonínském okresu jmenován kolega Antonín Ženíšek zámečník. Přes veškerou usilovnou snahu protivných jiných politických stran místní sdružení ŽOS v Mutěnicích rozbít, získáním nově přibyvších živnostníků a obchodníků do Mutěnic zejména to mladých kolegů do ŽOS bylo toto sdružení nově oživeno a zoceleno tou měrou, že jest místní živnostnictvo a obchodnictvo z velké části v ŽOS organizováno, jest i se stran proti živnostenských plně respektováno a za důležitou složku občanstva v místě považováno. Konec citace. Dle záznamu z Masarykova muzea v Hodoníně byli v Mutěnicích v té době zaznamenáni tito živnostníci a obchodníci: Kováři: Martin Bíreš, Ferdinand Červinka, František Kroupa, Josef Skočík, Karel Bíreš, František Jarošek, Jan Pavka, František Balaštík, (Tomáš Lacko pracoval v cihelnách v Hodoníně, Martin Skočík a Jan Blaha pracovali v uhelných dolech). 14

19 Sedláři: Augustin Bartoněk, Bartoloměj Jarošek. Koláři: Leopold Jašek, jeho syn Štěpán, Václav Vašíček, Pavel Jarošek, jeho syn Pavel, na státním statku Cyril Miklík, později Tomáš Válek. Stolaři: František a Josef Beňáčkovi, Jan Blaha, František Štěpánek, František Ilčík, Matouš Hajduch, Cyril Směřička, později Josef Tesařík. Bednáři: František Rivola, František Svoboda, Václav Vagunda, Josef Nesvadba. Obuvníci: Jakub Pitlach, Jan Boltnar, Augustin Šupa, Kašpar Švagerka, Martin Vymyslický, Martin Kučeřík, Ladislav Štěpánek, František Medek, Petr Ištvánek. Krejčí: František Kmenta, Isidor Miklica, jeho syn Pavel, František Turzík. Tito šili slovácké obleky, dále Richard Regmund a Josef Miklík. Pekaři: Václav Dobrozemský, Augustin Charuza a jeho syn Augustin, Josef Hromek, Emil Linhart, Josef Krupanský, (dříve byla pekárna na Ilčíkovém mlýně, pekl tam pekař Josef Buchta). Řezníci: Emanuel Čermák, Augustin Mick, Viktorin Mick, Jan Růžička, jeho syn Karel, Žofie Látalová, Eman Šlapeta, Osvald Petrčka, Josef Kučeřík, Jaroslav Kyzour. Obchodníci: František Kominácký, Siefried Lustig, jeho syn Josef, Josef Sasínek, Lotty Steinerová, Vilém Šťastný, jeho syn Abraham, Vendelín Trávník, Terezie Weinbergová, Leopold Wiesner, obchodník Šaluch, Weisspátl, Mityska Josef, Pavel Trávník, Kotland a Grunwald. Hostinští: Dopita (hospoda), Josef Kučeřík, Růžičková, Arnošt Kégl, Leopold Sasínek, Onkl Mráka, František Polášek pak Jaroslav Kyzour, Cyril Švagerka, Josef Trávník. Na KD - František Barák, František Havlík, Ladislav Hrabec. Klempíři: Jan a Jaroslav Rathouští - pokrývač Pavel Kůřil. Zámečníci: Antonín Ženíšek, Josef Štěpánek, jeho bratr František, Michal Beneš. Bufety: Josef Ilčík u nádraží, Bábina Freinová bufet pod búdama. A na nádraží Jednota. Ještě bych měl vzpomenout místní holiče. Byli to: Pan Kašpárek, Vítězslav Čech, Láďa Janský, pan Zelinka, František Bém. Malíři a natěrači: Maxmilián Balaštík, František Hanáček, František Maršálek. V padesátých letech min. století pak přišlo k likvidaci všech obchodníků a živnostníků a jejich obchody i dílny byly znárodněny, byla utvořena komunální družstva pod národní správou, kde řemeslníci i obchodníci byli pracovně začleněni. Přiblížil jsem Vám historii řemeslníků a obchodníků v Mutěnicích. Ladislav Prčík 15

20 NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ VINAŘSTVÍ A OBCHOD S JEHO PRODUKTY Hrozny z letošní sklizně byly úspěšně sklizeny, ve sklepích zpracovány. Ochutnávaly se burčáky, řezáky a potom mladá vína. Ročník 2007 se jeví opět jako nadprůměrný. Hrozny dosahovaly vysokých cukernatostí a ve vínech zůstaly zachovány kyseliny zajišťující svěžest a stabilitu. Z hroznů modrých, pokud byly sklizeny v době opravdové zralosti, vznikla lahodná červená vína s nižším obsahem kyselin. Právě tento důvod je u červených vín zásadní. Vypěstovat zdravé a vyzrálé hrozny, vyrobit kvalitní a dobře pitelná vína umí v současné době již hodně vinařů. Složitějším úkolem je zajištění prodeje těchto koncových produktů. Obchod s hrozny révy vinné Základem úspěšného obchodu s hrozny révy vinné je celoroční práce ve vinici a produkce zdravých a vyzrálých hroznů. Důležité je období tvorby násady hroznů a první odhad budoucí sklizně. Už nyní musí vinař začít přemýšlet komu tuto úrodu prodá. Zahájit jednání se zpracovatelskými firmami a klást přitom důraz na dlouhodobější spolupráci. V Mutěnicích a blízkém okolí je dost vinařů, vinařských firem, které hrozny vykupují. Zde je vhodné začít vyjednávat, nastínit předpoklad množství a sortiment nabízených hroznů. Vinaři, kteří pěstují hrozny a nevyrábí víno nebo zpracují malou část pro vlastní spotřebu, by měli vážně zvažovat i vstup do různých zpracovatelských sdružení nebo družstev. Je to krok velmi praktický. Členové těchto uskupení mají zajištěn výkup hroznů a určitě i výhodnější výkupní ceny popř. jiné výhody dle stanov. Dalšími subjekty jsou ryze soukromé vinařské firmy, jejichž majitelé určité množství hroznů každý rok nakupují. Hlavně se nesmí čekat až na vinobraní a v den sklizně jezdit po dědině a shánět kdo ty hrozny vezne. Jedná-li se během roku, dohodnou se termíny sklizně jednotlivých odrůd. Při dlouhodobější spolupráci se dá vyjednat i stabilnější cenová hladina. Základní cena hroznů se bude vždy odvíjet od výkupních cen velkých vinařských podniků. Obchod s vínem Víno je stále oblíbenějším nápojem. Jeho spotřeba každoročně roste.současná spotřeba vína v ČR se pohybuje okolo hranice 17 litrů na hlavu. Z našich plodných vinic se vyprodukuje asi 50 % domácí potřeby. Zbytek se dováží ze zahraničí. Tímto vzniká tuzemským výrobcům velmi zdatná konkurence, protože vína se dováží určitě více. Obchod s vínem je zcela specifickým odvětvím. Prodávající s kupujícím se většinou dobře znají a jsou v neustálém kontaktu. Důležité a rozhodující při prodeji vína je jeho zatřídění. To znamená je-li víno stol- 16

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Ukřižování a vzkříšení, smrt v život, zimu v jaro promění.

Ukřižování a vzkříšení, smrt v život, zimu v jaro promění. 31 velikonoční 2008 Práce dětí z Mutěnic u Strakonic Ukřižování a vzkříšení, smrt v život, zimu v jaro promění. 32 Známí krasobruslaři a mistři světa Eva a Pavel Romanovi v Mutěnicích v 70. letech 33 Zpravodaj

Více

Petr Bíza místostarosta obce

Petr Bíza místostarosta obce Léto je tady a to znamená čas prázdnin, čas dovolených a výletů. Ale i v tomto čase budou pokračovat práce, na které jsme získali peníze z evropských fondů. V této chvíli je vybrán dodavatel na odstranění

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2014 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Odpadové hospodářství (str. 5) Galerie Mutěňáků - Miloslav Horecký (str. 8) Olympijský víceboj ve školním roce 2014/2015 (str. 13) Pozvánka na hody (str. 16)

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2013 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Putování slováckým vinohradem (str. 7) Galerie Mutěňáků - Mg. Jan Hanáček (str. 8) Po stopách předků - na území Mutěnic (str. 10) Petr Bende v našem amfiteátru

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

JARNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE. Foto: B. Žilka Z OBSAHU

JARNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE. Foto: B. Žilka Z OBSAHU 2012 JARNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Foto: B. Žilka Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Juliána Drgáčová (str. 6) Deváťáci opět tančili polonézu (str. 13) Volba stárků (str. 16) Historie tělovýchovy DTJ (str. 21) Velikonoce

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Ladislav Prčík (str. 3) Pobyt v Londýně očima mladých fotbalistek (str. 9) Vinařské slavnosti v novém (str. 12) Mutěnické krupobití (str. 17)

Více

Na slovíčko... s panem starostou. Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013. Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy?

Na slovíčko... s panem starostou. Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013. Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy? Zpravodaj města Bzenec I 15. prosinec 2013 Na slovíčko... s panem starostou Blíží se konec roku, jak byste jej zhodnotil vy? Konečně je tady. Tolik vytoužený a s napětím očekávaný Štědrý den. Sice až do

Více

ZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

ZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2011 ZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Anna Baadrová (str. 3) Na hradě Špilberku (str. 8) Sedmáci v Mikulčicích (str. 9) Kreslí celá rodina (str. 11) Kateřinské hody (str. 14) Žehnání

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Březácký zpravodaj 4/2012

Březácký zpravodaj 4/2012 Březácký zpravodaj 4/2012 Dobrý den sousedé, díváte se na čtvrté a taky poslední číslo zpravodaje roku 2012. Než jej prolistujete a začtete se do některých článků, dovolte mi malé ohlédnutí za událostmi,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Němčičské čtení strana

Němčičské čtení strana Němčičské čtení číslo 2 červen 2009 Slovo starosty Obsah čísla str. Zastupitelstvo obce 3 Zprávy z farnosti 4 Vojenská mise v Afghánistánu 4 Láska a pravda pro manžele 5 Putování za misionáři 5 Jaká je

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 39 číslo 6 listopad prosinec 2011

Vydává obec Tvarožná Ročník 39 číslo 6 listopad prosinec 2011 Vydává obec Tvarožná Ročník 39 číslo 6 listopad prosinec 2011 Kostel sv. Mikuláše Farní den, 18. 9. 2011 Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 5 Informace o konaných akcích a významných událostech

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty VERNISÁŽ SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA Foto na titulní stránce: Denisa Šimíková Nový sběrný dvůr Lužice Foto:

Více