Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437 Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník,"

Transkript

1

2 Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Markéta Gáborová, ing. Jaroslav Mihola, Ladislav Prčík, Vladimír Trávník. Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad ks. Uzávěrka tohoto čísla

3 Zimní pohádka, Markéta Stávková, 15 let Nám, nám narodil se! Betlémské Dítě přináší radostné poselství: Je tu Někdo, kdo z lásky k lidem přišel na tento svět. Někdo, komu na každém z nás záleží. A to je důvod k radosti a naději. Milí spoluobčané, přeji nám všem opravdovou vánoční radost a vše dobré v novém roce P. Pavel Pacner 44

4 45

5 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval Otci Jiřímu Čekalovi za jeho práci v naší farnosti a současně přivítal Otce Pavla Pacnera v Mutěnicích. Oběma přeji hodně úspěchů v pracovním životě, samozřejmě dobré zdraví a osobní spokojenost. Dále chci poděkovat naší chase za pěkný průběh hodů a udržování lidových zvyků. Již tradičně zvu všechny naše spoluobčany 25. prosince před radnici k živému betlému, který připravila kulturní komise v čele s panem Petrem Plchutem. Jménem obecního úřadu Vám přeji příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok MVDr. Dušan Horák starosta obce Zima to je roční období, ve kterém se jednak hodnotí uplynulý rok a zároveň probíhá příprava na tzv. příští sezonu. A malé shrnutí si na tomto místě dovolím i já. Jakmile nám na začátku jara počasí dovolilo, začali jsme budovat vodovod v ulici Vinařská a následně i v Přední hoře. Po dokončení vodovodu započaly zemní práce na kanalizaci v Přední hoře. Nepřející počasí nám trošku komplikovalo časový harmonogram prací v této lokalitě, ale přesto jsme pokračovali a taky kanalizaci dokončili včas. Následovala poslední etapa úprav a to vybudování vozovky v Přední hoře. Několik silných bouřek s přívalovými vodami nám opět komplikovalo práci, ale i přes tyto obtíže bylo v polovině srpna hotovo. Je nutné vyjádřit díky všem majitelům sklepů a vinohradů v této lokalitě za trpělivost a aktivní přístup při této investici. Jako v každém roce, tak i letos schválilo zastupitelstvo obce v rozpočtu obce peníze na vybudování vozovky v obci. Tentokrát to byla nová lokalita Díly. Proinvestovaných ,- korun je určitě vidět a další část obce dostala novou podobu. Také další opravy polních cest zpříjemnily přístup vinařům do svých vinohradů. Za nemalé finanční prostředky se dočkala naše skládka dokončení nové části tělesa a již víc jak půl roku se tam ukládá komunální odpad. Zároveň proběhlo dokončení rekultivace první etapy skládky a kdo jede okolo Mutěnic, tak už nevidí hromadu odpadu, ale nový, do krajiny zapadající, dobře upravený kopec. Určitě budou potěšeny maminky s malými dětmi, protože byl vybudován odpočinkový kout vybavený dětským mobiliářem na ulici V. Bednáře za pomníkem padlých. 1

6 Doufám, že to bude opravdu sloužit dětem a ne nějakým vandalům. To je takový zevrubný přehled o nových věcech, které se v Mutěnicích objevily v roce Určitě nejsou spokojeni všichni, protože se na jejich požadavky v tomto roce nedostalo. Věřte, že to mrzí všechny zastupitele, že se okamžitě nemůže vyhovět všem potřebným, ale rozpočet obce je omezený. V době, kdy čtete tyto řádky by měl být schválen rozpočet obce na rok 2008 a i v něm je pamatováno na opravu a vybudování některé vozovky, opravu chodníku, nové osvětlení v některé ulici. Také je požádáno o finanční dotaci na kompostárnu na skládce a odstranění staré ekologické zátěže za nádražím. Vánoční čas je tady a já Vám všem přeji jeho pohodové prožití. Petr Bíza místostarosta obce Usnesení z VI. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 18. září 2007 A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů z minulého jednání Zastupitelstva obce Mutěnice B. ZO schválilo: 1. MPZ č.15/2007 prodej pozemku p.č. 1947/41 o výměře 66 m2 za cenu 110,- Kč/m2 firmě TRUSTINVEST ČR Hodonín za účelem rozšíření stavebního místa pro podnikatelský záměr včetně studny inven. číslo za poř. cenu 8.243,- Kč 2. MPZ č. 17/2007 prodej pozemků p.č. 931/7 a p.č. 931/8 v k.ú. Mutěnice o výměře 20 m2- za cenu 110,-Kč/m2 manželům Hodesovým, Moravská 943, Mutěnice, za účelem scelení pozemků pod RD 3. MPZ č. 19/2007 výkup pozemku p.č. 7076/1 o výměre 914 m2 od Bronislavy Zimolkové, Mutěnice 1111 za cenu dle znaleckého posudku za účelem rozšíření skládky TKO Hraničky 4. MPZ č. 21/2007 prodej p.č v k.ú. Mutěnice o výměře 14m2 za cenu 110,-Kč/m2 manželům Mazuchovým, Hodonín za účelem scelení stavebního pozemku 5. MPZ č. 22/2007 prodej části pozemku p.č. 1947/1 předběžný souhlas o výměře dle GP za cenu 110,-Kč/m2 p. Jaroslavě Janásové Hodonín za účelem dotvoření stavebního místa 6. Nájemní smlouvu č. 20/07 VS mezi pronajímatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a nájemcem Obcí Mutěnice 7. MPZ č. 20/2007 výkup pozemků p.č. PK6628, PK 6630 o celkové výměře 1354 m2 za cenu dle znaleckého posudku od ČD Praha za účelem likvidace zátěže staré nepovolené skládky za nádražím 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti (ulice Masarykova) mezi povin- 2

7 ným Obcí Mutěnice a oprávněným Vodovody a kanalizace Hodonín dle návrhu smlouvy 9. Rozpočtové opatření č. 4 ve výši na straně příjmů ,- a na straně výdajů ,- Kč 10. Členství v Místní akční skupině Dolní Morava C. ZO neschválilo: 1. Vyhlášení MPZ na základě žádosti p. Dominika Chytila Mutěnice o odprodej části pozemku p.č. 1947/1 2. Vyhlášení MPZ na základě žádosti p. Jana Grmolce Mutěnice o odprodej části pozemku p.č. 1947/1 3. Vyhlášení MPZ na základě žádosti manželů Švejcarových o směnu pozemků E. ZO uložilo: 1. Starostovi obce podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene s fa. VaK Hodonín 2. Starostovi obce podepsat Nájemní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty 3. Starostovi obce jednat ve věci pozemku v k.ú. Mutěnice Ing. Libora Kužela Rohle 36. Stočné Cena za stočné a poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu od Skládka Hraničky, spol. s r.o. provozuje od ČOV a kanalizaci v obci Mutěnice. Cena za stočné je od r.2002 až do letošního roku 2007 stále stejná 21,50 Kč/m3 včetně DPH 5%. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují náklady za el. energii a služby spojené s údržbou kanalizace a ČOV a také se od zvyšuje sazba DPH z 5% na 9%, bylo nutné cenu za stočné zvýšit. Na jednání 17. mimořádné valné hromady a dozorčí rady dne byla schválena cena za stočné od na 24,50 Kč/m3 včetně DPH 9%. Z toho vyplývá, že jedna osoba při průměrné roční spotřebě 46m3 za rok zaplatí v r za stočné o 138,- Kč více než letos a v předchozích letech. Všechny domácnosti, vlastníci sklepů pod Bůdama a podnikatelských subjektů, kteří mají uzavřenou smlouvu na stočné, obdrží během 1. čtvrtletí r dodatek k této smlouvě, ve kterém bude zvýšení ceny uvedeno. Cena poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu (popelnice) zůstává v r stejná jako v letošním roce, a to 190,- Kč za osobu na rok. Podotýkám, že obec Mutěnice má nejnižší cenu poplatku za popelnice. V okolních obcích je tento poplatek podstatně vyšší a pohybuje se zhruba od 280,- Kč nahoru za osobu na rok. Hana Sedlářová referentka VH 3

8 DUCHOVNÍ OTEC P. JIŘÍ ČEKAL, MUTĚNICKÝ FARÁŘ Narodil se v Lanžhotě u Břeclavi v křesťanské rodině. Má dvě starší sestry a bratra. Otec jezdil jako řidič autobusu, matka pracovala v místním JZD. Po základní škole v rodišti absolvoval studia na střední zahradnické škole v Lednici. Po skončení studií nastoupil základní vojenskou službu a po jejím ukončení vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Brně z rukou biskupa Josefa Vrány. Tehdy byli vysvěceni za diecézi Brno, pouze dva kandidáti. Primiční mši svatou mohl sloužit jen ve farním kostele, nesměl se konat ani průvod z rodného domu. Tehdejší režim mu více nepovolil. Při tom se na mši svaté rozdalo na 6 tisíc primičních obrázků. Jako novokněz nastoupil na své první pastorační místo v Pozořicích. Po roce přešel za kooperátora ke kostelu sv. Janů v Brně, další rok byl ustanoven kooperátorem v Brně Husovicích. Další dva roky působil jako kooperátor ve Žďáru nad Sázavou a odtud odešel za vikáře do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Zde zároveň vypomáhal jako úředník na biskupské konzistoři. V roce 1983 byl jmenován farářem v Brně Žebětíně. Tam již opravil faru a později i kostel. K byl ustanoven farářem v Mutěnicích. Farnosti se představil při mši svaté v neděli 4. října, v den svých narozenin. Již další neděli jej čekal první nelehký úkol, když v Mutěnicích uděloval svátost biřmování, brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Toto jakoby předznamenalo i jeho další činnost. Brzy po příchodu se rozhodl pro provedení generální opravy farního kostela sv. Kateřiny. Pod dohledem památkového úřadu, byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. V roce 1995 bylo započato s věží kostela: kde se zcela vyměnila fasáda, na kopuli byl dodán měděný plech, byl pozlacen kříž a báně věže, opraven hodinový stroj. Další roky se pokračovalo s fasádou lodi kostela a přístaveb. Navíc muselo být u jedné přístavby provedeno stažení. Tyto venkovní úpravy spojené s rekonstrukcí kanalizace, byly provedeny do r Poté pokračovaly práce v interiéru kostela: byla zadána a provedena restaurace hlavního oltáře i obou vedlejších oltářů, s kazatelnou a křtitelnicí, zároveň nově pozlaceny. Oltářní obrazy sv. Kateřiny, sv. Jana Nepomuckého a Nejsvětější Trojice, byly předány odborným restaurátorům stejně jako sochy z oltářů. Po obnově nástropních maleb, byla dokončena malba interiéru. I když celkové náklady na generální opravu kostela dosáhly téměř 9 miliónů korun, výsledek oprav se projevil v obnovené kráse našeho kostela, jak o tom svědčila pochvalná slova mnohých návštěvníků. Nepečoval však jen o kostel, často vybízel i k obnově 4

9 dalších církevních památek ve farnosti: všech křížů a kaplí. V roce 2000 dal podnět ke stavbě nové kaple sv. Cyrila a Metoděje u školy, posvěcena byla v červnu Ve spolupráci s obecním úřadem, byla také zbořena a nově postavena kaple Nejsvětější Trojice na dolním konci. Pro vybudování charitativního domova, poskytl obci farní pozemek. Povznesení duchovní úrovně naší farnosti mu vždy leželo na srdci. Každý rok před velikonočními svátky zval cizí kněze a kazatele, kteří vedli duchovní obnovu farnosti. Sám pak uděloval svátosti také v charitním domě pro starší farníky z dolního konce. Během svého působení v Mutěnicích, mimo již tradičních pobožností, probouzel duchovní život též zavedením nových, na příklad: celonoční adoraci v kostele jednou za měsíc, společnou modlitbu růžence v mariánské soboty, děkovnou adoraci na konec roku a podobně. K tomu podporoval poutní činnost ve farnosti, ať už osobní účastí na poutích, nebo vybízením k návštěvám poutních míst, nově např. k sv. Antoníčkovi do Blatnice, zavedl pravidelné pouti dětí po prvním svatém přijímáním na Svatý Hostýn a podporoval všechny žarošické pouti. Každé události, ať už svatebnímu obřadu, křtu, nebo bohoslužbě, dokázal dodat jistý nádech slavnosti. To se projevovalo, zvláště při průvodu Božího Těla obcí. Obnovil tradici děkovných a prosebných průvodů do polí, s prosbami za úrodu: ke kapli sv. Rocha na Krchůvek,ke kapli sv. Jana a Pavla na Větřák a poslední dva roky i děkovného procesí k sv. Urbanu pod Búdama. Jako rodák z Lanžhota, má silný vztah k tradici Duchovní otec P. Jiří Čekal byl z Mutěnic odvolán a krojům. Mnohá mutěnická tetička mu děkuje za zajištění šátků, nebo vlňáků. Proto také podporoval mutěnickou chasu a její účast na církevních slavnostech, vždy dokázal ocenit nejen slovy, ale i pozváním do farního sklepa. Toto jej samozřejmě vedlo k podpoře farního vinohradnictví a sklepnictví. V roce 2001 inicioval utvoření mužského pěveckého sboru Mužáci. Mutěnickou farnost si oblíbil, má až neuvěřitelnou paměť na jména a často při různých výročích (jmeniny,narozeniny), prosil za jednotlivé farníky 5

10 v přímluvách při bohoslužbách.zvláštní dar mu umožňoval navazovat kontakt s mnohými občany, tedy i s těmi, kteří jsou spíše jen matrikovými křesťany. I tyto dokázal povzbudit a nenásilně pozvat k praktikování náboženského života. Dokázal se zastavit a promluvit s každým, koho potkal. Jeho oblíbeným dopravním prostředkem v Mutěnicích, bylo jízdní kolo, které mu umožňovalo kdykoli přerušit jízdu. I když měl bližší vztah ke starší generaci, podporoval také mládež a děti ve farnosti. Pro ně sloužil samostatné bohoslužby, na faře umožnil vybudování farní klubovny stejně, jako sportovního hřiště na farní zahradě. Pro svou společenskou povahu i humor, byl vítaným průvodcem při zájezdech a poutích. Právě zde dokázal pevně spojit světské a náboženské záležitosti. Jeho účast na různých společenských i rodinných oslavách, byla proto vždy vítaná. Životu farnosti se věnoval velmi obětavě, prakticky si za 15 let působení ve farnosti nestačil vybrat dovolenou. Svůj pobyt přerušoval vždy pouze pobytem v lázních, kam jej přiváděl zhoršující se zdravotní stav. Čas od času po létech dochází ve všech farnostech, všech diecézí, ke střídání, nebo k výměně kněží. Jmenováním a rozdělováním kněží do funkce faráře nebo kooperátora v každé diecézi je pověřen kapitulní vikář diecéze. Ten určuje a rozesílá kněze dle potřeby na tu či onu farnost. Každý kněz při kněžském svěcení, vkládá své ruce do rukou světícího biskupa a ten se ho táže: Slibuješ mně i mým nástupcům povinnou úctu a poslušnost? Kněz odpovídá: Ano. A tak se stalo, že i z mutěnické farnosti byl odvolán pan farář P. Jiří Čekal dne 7. září Z rozhodnutí biskupské konzistoře tím skončilo patnáctileté působení v naší farnosti panu faráři P. Jiřímu Čekalovi. Každé loučení bývá těžké, zvláště s farností, kde toho tolik za své působení vykonal. Za jeho blahodárné duchovní i budovatelské působení v naší farnosti mu mutěničtí farníci srdečně děkují. Símě jeho slova padalo v půdu úrodnou. Bude dál žít v naších vzpomínkách i modlitbách a s láskou budeme na něho vzpomínat. K 1. listopadu 2007, byl ustanoven farářem v blízkých Ratíškovicích. Jeho služba naší farnosti skončila a bude jednou oceněna nejenom lidmi. Přejeme mu na novém působišti, aby neztratil nic ze svého dosavadního elánu a aby na Mutěnice vždy vzpomínal s láskou a v modlitbách. Mutěničtí farníci 6

11 PÁTER PAVEL PACNER, 59. MUTĚNICKÝM KNĚZEM Ve farní kronice je záznam všech duchovních správců, působících v naší farnosti od roku Prvním zaznamenaným farářem v Mutěnicích, byl v r P. Michal Damas. Další záznam z minulosti bych vynechal, vzpomenu jen ty, které pamatuje naše generace: P. Jindřich Kuba P. Frant. Drábek P. Hynek Pezlar P. Vincenc Bednář měs. P. Jaroslav Streit P. Josef Ondra měs. P. Stanislav Krátký krátce P. Josef Ducháček P. Josef Budil P. Vladimír Sommer P. Jiří Čekal Mimo to v Mutěnicích působilo ještě mnoho dalších kooperátorů kaplanů. Všechny živé i zemřelé kněze, kteří v různých časech působili pro spásu naších duší v naší farnosti, svěřujeme do svých modliteb. P. Pavel Pacner je v pořadí 59. mutěnickým knězem, kterého ještě jednou jménem Redakční rady v Mutěnicích srdečně vítáme! Duchovní otče kéž Božský Velekněz, jež Vás k práci na své vinici povolal, udělí Vám hodně milostí a darů Ducha Svatého, abyste nejen v klidu a pokoji, ale i v bouřích dovedl usměrňovat lodičky lidských duší, k vrchům věčnosti, ke zdroji pravého míru a pokoje. Ladislav Prčík P. Pavel Pacner, nový pan farář v Mutěnicích 7

12 ŠKOLSTVÍ ZEMĚPIS TROCHU JINAK V dnešní době digitálních technologií skýtá výuka (nejen) zeměpisu nepřeberné možnosti kombinací učení. Základní škola v Mutěnicích např. již několik let disponuje architektonicky zdařile koncipovaným pokrokovým promítacím sálem, jenž je vybaven nejen solidní zvukovou a projekční technikou, ale i počítačem s připojením na internet a klimatizací. Edukace může být realizována také v moderní počítačové učebně, kde jsou nainstalovány výukové programy k jednotlivým předmětům a všechny computery jsou připojeny na internet. Žáci tak mohou snadno vyhledat potřebné informace a samostatně zpracovat zadané úkoly či projekty. Významným a progresivním počinem paní ředitelky Mgr. Marie Kujové v minulém školním roce bylo zakoupení tzv. interaktivní tabule, která značně rozšiřuje dosavadní možnosti využití informačních zdrojů a výukového softwaru. Jednoduše řečeno se jedná o dotykovou plochu, jež je promítána přes projektor. Žák se například dotkne ikony a rukou ji přetáhne na jiné místo, anebo prstem vybere správnou odpověď promítanou na tabuli, maluje virtuální tužkou (opět pomocí ruky), apod. Pedagog také může přednášet učivo za pomoci prezentací, což je velmi efektní a i do budoucna perspektivní. Možností je zde opravdu mnoho. Jak se žáci obou sedmých a devátých tříd v úterý 13. listopadu 2007 přesvědčili, výklad učiva zeměpisu nemusí probíhat jen na půdě školy, ale např. i v hodonínském kině Svět. Iniciátorem celé akce byla Agentura MediaPro z Náchoda, jež zpracovala výukový program (jež je kombinací výše uvedených metod) Austrálie kouzelný svět protinožců pořádaný v rámci unikátního Opera v Sydney 8

13 projektu Planeta Země Projekt vzniká tak, že tým reportérů vycestuje do předem vytipované země a zdokumentuje zajímavosti a specifika daného prostředí. Následně jsou nasbírané informace za konzultace odborníků zpracovány s cílem vytvořit populárně naučný přírodovědně zeměpisný vzdělávací projekt pro žáky tříd základních škol, studentů gymnázií, vybraných univerzit či široké veřejnosti. Cca 70ti minutový multimediální výukový program byl promítán tak, že žáci paralelně viděli tři obrazy vedle sebe v kombinaci s videoprojekcemi, doprovodnými autentickými zvuky a hudbou. Projekce byla živě komentována výkladem učitelky a reportéra. Pedagožka přiblížila žákům učební látku a zpravodaj se podělil o zajímavosti, příběhy a události, které reportéři při expedicích zažili. A co se žáci z výukového programu dozvěděli? Celá výuková rovina byla tvořena zejména těmito celky: Unikátní flora a fauna Austrálie Původní obyvatelé Austrálci (Aborigines) Demonstrace biomů s uvedením konkrétních klimatogeografických činitelů: tropických deštných lesů, savan, eukalyptových porostů, vegetace pouští a polopouští. Ukázka neobvyklých geologických útvarů jako např. monolit Uluru (Ayers Rock) a unikátní vápencové útvary Národní parky Austrálie Velký bariérový útes Australské hospodářství a ekonomika Globální problémy světa působící na Austrálii ozonová díra Nechyběly ani názorné mapy, didaktické nákresy, animace a mnohá další překvapení. Závěrem nutno konstatovat, že výukový program byl zpracovaný velmi zajímavou formou a u dětí sklidil i přes výše zmíněné potíže se zvukem úspěch. Žáci tak poznali zemi klokana Skippieho, krokodýla Dundeeho či neohroženého lovce krokodýlů Steva Huntera. Ing. Karol Frydrych Exkurze žáků šestých tříd do Anthroposu, Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka Po dvou měsících učení se žáci obou šestých tříd Základní a Mateřské školy Mutěnice dočkali společné a zároveň první exkurze v tomto novém školním roce, jejímž cílem se stal Pavilon Anthropos a Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Tato dějepisno-zeměpisná výprava byla u žáků přijata s nadšením, a tak jsme v dobré náladě odjížděli v úterý 6.listopadu 2007 z Mutěnic vstříc novým dobrodružstvím. A že to nebyla dobrodružství ledajaká, vždyť jsme se vydali do pravěku mezi lovce mamutů a za pár hodin jsme se stali astronomy a astronauty. První zastávkou naší exkurze se stal Pavilon Anthropos Moravského zemského 9

14 muzea v Brně Pisárkách. Děti byly rozděleny do skupin a od svého učitele dějepisu Mgr. Vladimíra Stupavského obdržely seznam otázek, které měly při prohlídce pavilonu písemně zodpovědět. Tradičně největší pozornosti se těšil cca tři a půl metru vysoký mamut v prvním patře, se kterým jsme naše žáky na věčnou památku vyfotili. Kromě umělého mamuta v životní velikosti zaujaly kosterní rekonstrukce pravěkých zvířat - kiana, vlka, lva, medvěda, soba, kostry pralidí, zuby staré několik set tisíc let, interaktivní prvky či působivá dioráma. Anthropos prošel v letech zásadní rekonstrukcí, po níž přibylo k velkému mamutu i malé mamuťátko. Další novinkou zrekonstruovaného pavilonu byla přístavba vestibulu s kavárnou, ukázky pravěkých obydlí s postavami v dobových oděvech (šaman, štípač vyrábějící kamenné nástroje). Za pozornost určitě stály nově nainstalované interaktivní tabule dotykové displeje, kde žáci hledali další informace v elektronické podobě. Děti tak mohly vidět celý vývoj lidského rodu nejen na území naši vlasti, ale i na ostatních světadílech. Dalším cílem naší výpravy se stala Hvězdárna a planetárium na Monte Bú, jak je brněnským obyvatelstvem nazývána Kraví hora. Tato hvězdárna je pojmenována po významném astronomovi Mikuláši Koperníkovi ( ), který se zapsal do dějin především jako tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie. Naše děti zde zhlédly výukový program Záludná astronomická proč?, který vhodně doplňuje učivo zeměpisu šestých tříd základních škol a od září letošního roku je uváděn v novém aranžmá. V průběhu výukového programu bylo několikrát slyšet úžas přítomných žáků - poprvé hned při setmění a počítačové simulaci hvězdné oblohy. Žáci 10

15 se tak seznámili s nejjasnějšími hvězdami, souhvězdími, hvězdokupami, planetami či galaxií v Andromedě. Zopakovali a osvěžili si učivo o ročních obdobích, pohybu Slunce a planet po obloze. Zatímco pro některé bylo najít Malý a Velký vůz, Polárku, Deneb, Vega či Altair hračkou, jiným to dalo pořádně zabrat. Součástí výukového programu Záludná astronomická proč? bylo i vědomostní klání - žel žádný ze žáků naší školy nebyl do soutěže vybrán. V závěru pořadu jsme se virtuálně vypravili do naší sluneční soustavy, v níž jsme si představili jednotlivé planety a hledali planetu vhodnou pro život. Zevrubně jsme prozkoumali také Zemi i Mars a zjistili, do jaké míry jsou si podobné. Z oběžné dráhy kolem Země jsme také pátrali po stopách člověka na jejím povrchu. Výukový pořad uplynul jako voda a s dobrým pocitem, že žáci něco nového viděli a že se jim to líbilo, jsme se vypravili na cestu k domovu. Dobrou náladu děti vyjádřily mohutným zpěvem, který nás doprovázel celou cestu. Ing. Karol Frydrych pedagog DĚTI A OBRÁZKY Svět dospělých je plný různých nápisů, předpisů, doporučení, zákazů, příkazů, upozornění, jak jinak než v psané podobě. Svět malých dětí, ještě neznalých písma, je zase plný obrázků. Obrázky si děti kreslí pastelkami, malují barvami. Vyjadřují tak své pocity, znázorňují skutečnost nebo fantazii, v tomto věku mnohdy velmi bohatou a barevnou. Obrázky jsou doplněny dětské příběhy či pohádky v knížkách, některé knížky jsou jenom obrázkové. U obrázků si s dětmi povídáme o zvířatech, o rostlinách, o počasí, o rodině, zkrátka o všem možném. Důležitou součástí života ve školce jsou piktogramy neboli obrázková sdělení. Spolu s dětmi si na počátku školního roku vyvodíme pravidla soužití ve třídě, aby nám spolu bylo hezky a do školky chodili rádi. A tak zdobí stěny ve třídách obrázky dvou červených rozesmátých srdíček, jak se drží za ruce a děti vědí, že to znamená máme Katka Burianová se rádi,neubližujeme si. Další obrázek znázorňuje uklizené stavebnicové kostky,hezky srovnané do pyramidy, a každé malé dítě u nás ví, že podle tohoto pravidla si po sobě uklízíme hračky na své místo. Baculatý puntíkovaný hrníček na dalším obrázku nám sděluje, že se máme napít, když máme žízeň, abychom nezapomněli a nebyli pak unavení. Usměvavá pusinka 11

16 Kristián Esterka Kateřina Burianová Natálka Burianová Kateřina Burianová plná bílých zoubků nám říká: Mluv potichu, nekřič,neskákej do řeči. Dětmi vlastnoručně namalované obrázky, které se na nás dívají každý den, se lépe pamatují. Když se najde nějaký hříšník, který si ne a ne stanovená pravidla zapamatovat, pak se najde vždycky někdo, třeba kamarád, který ho zavede pod obrázek a připomene, jak se zachovat. Funguje to báječně, zkuste to i doma. napsala Jana Mráková učitelka mateřské školy 12

17 HISTORIE OBCE MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ŽIVNOSTNÍKŮ A OBCHODNÍKŮ - ŽOS V MUTĚNICÍCH Vážení spoluobčané, nedávno se mně dostala do rukou publikace Zemský manifestační sjezd živnostnictva a obchodnictva, žen a dorostu Sjezdový památník Živnostensko obchodnické strany, ŽOS - místní sdružení v Mutěnicích z let a chci vám přiblížit, zápas o svá práva. V roce 1918, kdy československá vojska, sestavena z mladších ročníků, zaměstnávala se bojem proti vetřelcům, Maďarům na Slovensku, starší živnostníci a obchodníci bojovali (duševně) o osvobození stavovské. V Měšťanské Besedě v Uh. Hradišti byla svolána porada, která vyzněla pro založení strany Živnostensko-obchodnické stavovské - ŽOS. Tehdy byl krajský úřad i soud v Uh. Hradišti, kam i Mutěnice politicky spadaly. Chtěl bych Vám, vážení spoluobčané, částečně přiblížit situaci té doby. Po skončení světové války byla na popud obuvnického mistra Jakuba Pitlacha i v z Mutěnicích svolána dne schůze, kterou zahájil a přivítal všechny přítomné. Hlavním referentem na této schůzi byl kolega Ostrý, tajemník z Olomouce, který na schůzi vyzval živnostníky a obchodníky, že se musí semknout v jeden pevný celek a sdružit se ve stavovské straně ŽOS, neboť jsme si vědomi, že osamoceně nesvedeme nic, avšak spojeni představujeme nezdolnou sílu! (Jeho citát ). Organizační práce byla velmi svízelná. Živnostníci byli organizováni ve všech politických stranách, které když viděly, že se živnostenstvo a obchodnictvo začíná probouzet, vrhly se na zakladatele a funkcionáře strany a dokonce nešetrným způsobem dovolily si je z národa přímo vylučovat. Bohudíky, naše živnostenstvo a obchodnictvo postřehlo úmysl nepřátelských živlů a podporovalo naše snahy, takže v krátkém čase organizace nejen v kraji, ale i v Mutěnicích slibně vzkvétala. O týden později, dne , se konala ustavující schůze ŽOS v Mutěnicích za účasti velmi četného počtu místního živnostenstva a obchodnictva a byly provedeny volby. Předsedou byl zvolen jako iniciátor tohoto hnutí kolega Jakub Pitlach, obuvník, který tuto funkci zastával až do 23. ledna 1927, pak se pro své stáří dobrovolně vzdal i funkce jednatele. Jednatelem pak byl zvolen, Jaroslav Weingart obchodník. Místopředsedou zvolen kolega Vítězslav Lustig, obchodník. Pokladníkem kolega Cyril Švagerka obuvník. Dalšími zakládajícími členy byli kolegové: Jan Blaha stolař, Štěpán Jašek kolář, Josef Skočík kovář, Josef Beňáček stolař, Josef Sasínek hostinský, Vendelín Trávník - obchodník, Vilém Šťastný obchodník, Ludvík Maštera - obchodník a pekař. Celkový počet členstva čítal 27 členů. Dne 23. ledna 1927 po nově provedených vol- 13

18 bách byli zvoleni kolegové: předsedou Antonín Fuksa obchodník, místopředsedou Augustin Charuza starší pekař, jednatelem Jaroslav Weingart obchodník, pokladníkem Štěpán Jašek - kolář, dosud člen výboru a člen obecního zastupitelstva za ŽOS v Mutěnicích, místopředseda společenstva kolářů za okres hodonínský. V roce 1927 účastnilo se místní sdružení obecních voleb a získalo jeden mandát do obecního zastupitelstva (kolega Cyril Švagerka - obuvník). Dne převzal po odcházejícím kolegovi Weingartovi funkci jednatelskou kolega Josef Svoboda obuvník, kterou zastával do V době od do byl předsedou ŽOS kolega Štěpán Jašek - kolář. Pak od do byl předsedou zvolen kolega Josef Svoboda a jednatelem kolega Emil Linhart pekař. Valnou hromadou ze dne byli zvoleni kolegové: předsedou Josef Svoboda, místopředsedou Ladislav Štěpánek - obuvník, jednatel Josef Lustig - obchodník, pokladníkem Josef Krupanský pekař. Do výboru kolega: Cyril Švagerka - hostinský, Štěpán Jašek - kolář, Josef Drbal - mistr kominický - a František Kmenta mlynář, Václav Vagunda bednář, Augustin Charuza ml.- pekař a obchodník, náhradníkem Karel Heřmanský malíř a natěrač. Revizoři účtů kolegové Arnošt Kögl a Josef Trávník hostinští. Jako delegáti do živnostenských organizovaných institucí kolegové: Josef Drbal kominický mistr, Josef Svoboda - obuvník a Josef Lustig obchodník. Za společenství venkovských živnostníků v Mutěnicích byl v předsednictví v hodonínském okresu jmenován kolega Antonín Ženíšek zámečník. Přes veškerou usilovnou snahu protivných jiných politických stran místní sdružení ŽOS v Mutěnicích rozbít, získáním nově přibyvších živnostníků a obchodníků do Mutěnic zejména to mladých kolegů do ŽOS bylo toto sdružení nově oživeno a zoceleno tou měrou, že jest místní živnostnictvo a obchodnictvo z velké části v ŽOS organizováno, jest i se stran proti živnostenských plně respektováno a za důležitou složku občanstva v místě považováno. Konec citace. Dle záznamu z Masarykova muzea v Hodoníně byli v Mutěnicích v té době zaznamenáni tito živnostníci a obchodníci: Kováři: Martin Bíreš, Ferdinand Červinka, František Kroupa, Josef Skočík, Karel Bíreš, František Jarošek, Jan Pavka, František Balaštík, (Tomáš Lacko pracoval v cihelnách v Hodoníně, Martin Skočík a Jan Blaha pracovali v uhelných dolech). 14

19 Sedláři: Augustin Bartoněk, Bartoloměj Jarošek. Koláři: Leopold Jašek, jeho syn Štěpán, Václav Vašíček, Pavel Jarošek, jeho syn Pavel, na státním statku Cyril Miklík, později Tomáš Válek. Stolaři: František a Josef Beňáčkovi, Jan Blaha, František Štěpánek, František Ilčík, Matouš Hajduch, Cyril Směřička, později Josef Tesařík. Bednáři: František Rivola, František Svoboda, Václav Vagunda, Josef Nesvadba. Obuvníci: Jakub Pitlach, Jan Boltnar, Augustin Šupa, Kašpar Švagerka, Martin Vymyslický, Martin Kučeřík, Ladislav Štěpánek, František Medek, Petr Ištvánek. Krejčí: František Kmenta, Isidor Miklica, jeho syn Pavel, František Turzík. Tito šili slovácké obleky, dále Richard Regmund a Josef Miklík. Pekaři: Václav Dobrozemský, Augustin Charuza a jeho syn Augustin, Josef Hromek, Emil Linhart, Josef Krupanský, (dříve byla pekárna na Ilčíkovém mlýně, pekl tam pekař Josef Buchta). Řezníci: Emanuel Čermák, Augustin Mick, Viktorin Mick, Jan Růžička, jeho syn Karel, Žofie Látalová, Eman Šlapeta, Osvald Petrčka, Josef Kučeřík, Jaroslav Kyzour. Obchodníci: František Kominácký, Siefried Lustig, jeho syn Josef, Josef Sasínek, Lotty Steinerová, Vilém Šťastný, jeho syn Abraham, Vendelín Trávník, Terezie Weinbergová, Leopold Wiesner, obchodník Šaluch, Weisspátl, Mityska Josef, Pavel Trávník, Kotland a Grunwald. Hostinští: Dopita (hospoda), Josef Kučeřík, Růžičková, Arnošt Kégl, Leopold Sasínek, Onkl Mráka, František Polášek pak Jaroslav Kyzour, Cyril Švagerka, Josef Trávník. Na KD - František Barák, František Havlík, Ladislav Hrabec. Klempíři: Jan a Jaroslav Rathouští - pokrývač Pavel Kůřil. Zámečníci: Antonín Ženíšek, Josef Štěpánek, jeho bratr František, Michal Beneš. Bufety: Josef Ilčík u nádraží, Bábina Freinová bufet pod búdama. A na nádraží Jednota. Ještě bych měl vzpomenout místní holiče. Byli to: Pan Kašpárek, Vítězslav Čech, Láďa Janský, pan Zelinka, František Bém. Malíři a natěrači: Maxmilián Balaštík, František Hanáček, František Maršálek. V padesátých letech min. století pak přišlo k likvidaci všech obchodníků a živnostníků a jejich obchody i dílny byly znárodněny, byla utvořena komunální družstva pod národní správou, kde řemeslníci i obchodníci byli pracovně začleněni. Přiblížil jsem Vám historii řemeslníků a obchodníků v Mutěnicích. Ladislav Prčík 15

20 NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ VINAŘSTVÍ A OBCHOD S JEHO PRODUKTY Hrozny z letošní sklizně byly úspěšně sklizeny, ve sklepích zpracovány. Ochutnávaly se burčáky, řezáky a potom mladá vína. Ročník 2007 se jeví opět jako nadprůměrný. Hrozny dosahovaly vysokých cukernatostí a ve vínech zůstaly zachovány kyseliny zajišťující svěžest a stabilitu. Z hroznů modrých, pokud byly sklizeny v době opravdové zralosti, vznikla lahodná červená vína s nižším obsahem kyselin. Právě tento důvod je u červených vín zásadní. Vypěstovat zdravé a vyzrálé hrozny, vyrobit kvalitní a dobře pitelná vína umí v současné době již hodně vinařů. Složitějším úkolem je zajištění prodeje těchto koncových produktů. Obchod s hrozny révy vinné Základem úspěšného obchodu s hrozny révy vinné je celoroční práce ve vinici a produkce zdravých a vyzrálých hroznů. Důležité je období tvorby násady hroznů a první odhad budoucí sklizně. Už nyní musí vinař začít přemýšlet komu tuto úrodu prodá. Zahájit jednání se zpracovatelskými firmami a klást přitom důraz na dlouhodobější spolupráci. V Mutěnicích a blízkém okolí je dost vinařů, vinařských firem, které hrozny vykupují. Zde je vhodné začít vyjednávat, nastínit předpoklad množství a sortiment nabízených hroznů. Vinaři, kteří pěstují hrozny a nevyrábí víno nebo zpracují malou část pro vlastní spotřebu, by měli vážně zvažovat i vstup do různých zpracovatelských sdružení nebo družstev. Je to krok velmi praktický. Členové těchto uskupení mají zajištěn výkup hroznů a určitě i výhodnější výkupní ceny popř. jiné výhody dle stanov. Dalšími subjekty jsou ryze soukromé vinařské firmy, jejichž majitelé určité množství hroznů každý rok nakupují. Hlavně se nesmí čekat až na vinobraní a v den sklizně jezdit po dědině a shánět kdo ty hrozny vezne. Jedná-li se během roku, dohodnou se termíny sklizně jednotlivých odrůd. Při dlouhodobější spolupráci se dá vyjednat i stabilnější cenová hladina. Základní cena hroznů se bude vždy odvíjet od výkupních cen velkých vinařských podniků. Obchod s vínem Víno je stále oblíbenějším nápojem. Jeho spotřeba každoročně roste.současná spotřeba vína v ČR se pohybuje okolo hranice 17 litrů na hlavu. Z našich plodných vinic se vyprodukuje asi 50 % domácí potřeby. Zbytek se dováží ze zahraničí. Tímto vzniká tuzemským výrobcům velmi zdatná konkurence, protože vína se dováží určitě více. Obchod s vínem je zcela specifickým odvětvím. Prodávající s kupujícím se většinou dobře znají a jsou v neustálém kontaktu. Důležité a rozhodující při prodeji vína je jeho zatřídění. To znamená je-li víno stol- 16

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu.

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Občasník OÚ v Šaraticích č. 2/2015, vydán 28. 3. 2015 Vážení a milí občané, věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Již koncem roku 2014 byla v naší obci započata výstavba ČOV a

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více