Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437 Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník,"

Transkript

1

2 Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Markéta Gáborová, ing. Jaroslav Mihola, Ladislav Prčík, Vladimír Trávník. Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad ks. Uzávěrka tohoto čísla

3 Zimní pohádka, Markéta Stávková, 15 let Nám, nám narodil se! Betlémské Dítě přináší radostné poselství: Je tu Někdo, kdo z lásky k lidem přišel na tento svět. Někdo, komu na každém z nás záleží. A to je důvod k radosti a naději. Milí spoluobčané, přeji nám všem opravdovou vánoční radost a vše dobré v novém roce P. Pavel Pacner 44

4 45

5 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval Otci Jiřímu Čekalovi za jeho práci v naší farnosti a současně přivítal Otce Pavla Pacnera v Mutěnicích. Oběma přeji hodně úspěchů v pracovním životě, samozřejmě dobré zdraví a osobní spokojenost. Dále chci poděkovat naší chase za pěkný průběh hodů a udržování lidových zvyků. Již tradičně zvu všechny naše spoluobčany 25. prosince před radnici k živému betlému, který připravila kulturní komise v čele s panem Petrem Plchutem. Jménem obecního úřadu Vám přeji příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok MVDr. Dušan Horák starosta obce Zima to je roční období, ve kterém se jednak hodnotí uplynulý rok a zároveň probíhá příprava na tzv. příští sezonu. A malé shrnutí si na tomto místě dovolím i já. Jakmile nám na začátku jara počasí dovolilo, začali jsme budovat vodovod v ulici Vinařská a následně i v Přední hoře. Po dokončení vodovodu započaly zemní práce na kanalizaci v Přední hoře. Nepřející počasí nám trošku komplikovalo časový harmonogram prací v této lokalitě, ale přesto jsme pokračovali a taky kanalizaci dokončili včas. Následovala poslední etapa úprav a to vybudování vozovky v Přední hoře. Několik silných bouřek s přívalovými vodami nám opět komplikovalo práci, ale i přes tyto obtíže bylo v polovině srpna hotovo. Je nutné vyjádřit díky všem majitelům sklepů a vinohradů v této lokalitě za trpělivost a aktivní přístup při této investici. Jako v každém roce, tak i letos schválilo zastupitelstvo obce v rozpočtu obce peníze na vybudování vozovky v obci. Tentokrát to byla nová lokalita Díly. Proinvestovaných ,- korun je určitě vidět a další část obce dostala novou podobu. Také další opravy polních cest zpříjemnily přístup vinařům do svých vinohradů. Za nemalé finanční prostředky se dočkala naše skládka dokončení nové části tělesa a již víc jak půl roku se tam ukládá komunální odpad. Zároveň proběhlo dokončení rekultivace první etapy skládky a kdo jede okolo Mutěnic, tak už nevidí hromadu odpadu, ale nový, do krajiny zapadající, dobře upravený kopec. Určitě budou potěšeny maminky s malými dětmi, protože byl vybudován odpočinkový kout vybavený dětským mobiliářem na ulici V. Bednáře za pomníkem padlých. 1

6 Doufám, že to bude opravdu sloužit dětem a ne nějakým vandalům. To je takový zevrubný přehled o nových věcech, které se v Mutěnicích objevily v roce Určitě nejsou spokojeni všichni, protože se na jejich požadavky v tomto roce nedostalo. Věřte, že to mrzí všechny zastupitele, že se okamžitě nemůže vyhovět všem potřebným, ale rozpočet obce je omezený. V době, kdy čtete tyto řádky by měl být schválen rozpočet obce na rok 2008 a i v něm je pamatováno na opravu a vybudování některé vozovky, opravu chodníku, nové osvětlení v některé ulici. Také je požádáno o finanční dotaci na kompostárnu na skládce a odstranění staré ekologické zátěže za nádražím. Vánoční čas je tady a já Vám všem přeji jeho pohodové prožití. Petr Bíza místostarosta obce Usnesení z VI. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 18. září 2007 A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů z minulého jednání Zastupitelstva obce Mutěnice B. ZO schválilo: 1. MPZ č.15/2007 prodej pozemku p.č. 1947/41 o výměře 66 m2 za cenu 110,- Kč/m2 firmě TRUSTINVEST ČR Hodonín za účelem rozšíření stavebního místa pro podnikatelský záměr včetně studny inven. číslo za poř. cenu 8.243,- Kč 2. MPZ č. 17/2007 prodej pozemků p.č. 931/7 a p.č. 931/8 v k.ú. Mutěnice o výměře 20 m2- za cenu 110,-Kč/m2 manželům Hodesovým, Moravská 943, Mutěnice, za účelem scelení pozemků pod RD 3. MPZ č. 19/2007 výkup pozemku p.č. 7076/1 o výměre 914 m2 od Bronislavy Zimolkové, Mutěnice 1111 za cenu dle znaleckého posudku za účelem rozšíření skládky TKO Hraničky 4. MPZ č. 21/2007 prodej p.č v k.ú. Mutěnice o výměře 14m2 za cenu 110,-Kč/m2 manželům Mazuchovým, Hodonín za účelem scelení stavebního pozemku 5. MPZ č. 22/2007 prodej části pozemku p.č. 1947/1 předběžný souhlas o výměře dle GP za cenu 110,-Kč/m2 p. Jaroslavě Janásové Hodonín za účelem dotvoření stavebního místa 6. Nájemní smlouvu č. 20/07 VS mezi pronajímatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a nájemcem Obcí Mutěnice 7. MPZ č. 20/2007 výkup pozemků p.č. PK6628, PK 6630 o celkové výměře 1354 m2 za cenu dle znaleckého posudku od ČD Praha za účelem likvidace zátěže staré nepovolené skládky za nádražím 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti (ulice Masarykova) mezi povin- 2

7 ným Obcí Mutěnice a oprávněným Vodovody a kanalizace Hodonín dle návrhu smlouvy 9. Rozpočtové opatření č. 4 ve výši na straně příjmů ,- a na straně výdajů ,- Kč 10. Členství v Místní akční skupině Dolní Morava C. ZO neschválilo: 1. Vyhlášení MPZ na základě žádosti p. Dominika Chytila Mutěnice o odprodej části pozemku p.č. 1947/1 2. Vyhlášení MPZ na základě žádosti p. Jana Grmolce Mutěnice o odprodej části pozemku p.č. 1947/1 3. Vyhlášení MPZ na základě žádosti manželů Švejcarových o směnu pozemků E. ZO uložilo: 1. Starostovi obce podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene s fa. VaK Hodonín 2. Starostovi obce podepsat Nájemní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty 3. Starostovi obce jednat ve věci pozemku v k.ú. Mutěnice Ing. Libora Kužela Rohle 36. Stočné Cena za stočné a poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu od Skládka Hraničky, spol. s r.o. provozuje od ČOV a kanalizaci v obci Mutěnice. Cena za stočné je od r.2002 až do letošního roku 2007 stále stejná 21,50 Kč/m3 včetně DPH 5%. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují náklady za el. energii a služby spojené s údržbou kanalizace a ČOV a také se od zvyšuje sazba DPH z 5% na 9%, bylo nutné cenu za stočné zvýšit. Na jednání 17. mimořádné valné hromady a dozorčí rady dne byla schválena cena za stočné od na 24,50 Kč/m3 včetně DPH 9%. Z toho vyplývá, že jedna osoba při průměrné roční spotřebě 46m3 za rok zaplatí v r za stočné o 138,- Kč více než letos a v předchozích letech. Všechny domácnosti, vlastníci sklepů pod Bůdama a podnikatelských subjektů, kteří mají uzavřenou smlouvu na stočné, obdrží během 1. čtvrtletí r dodatek k této smlouvě, ve kterém bude zvýšení ceny uvedeno. Cena poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu (popelnice) zůstává v r stejná jako v letošním roce, a to 190,- Kč za osobu na rok. Podotýkám, že obec Mutěnice má nejnižší cenu poplatku za popelnice. V okolních obcích je tento poplatek podstatně vyšší a pohybuje se zhruba od 280,- Kč nahoru za osobu na rok. Hana Sedlářová referentka VH 3

8 DUCHOVNÍ OTEC P. JIŘÍ ČEKAL, MUTĚNICKÝ FARÁŘ Narodil se v Lanžhotě u Břeclavi v křesťanské rodině. Má dvě starší sestry a bratra. Otec jezdil jako řidič autobusu, matka pracovala v místním JZD. Po základní škole v rodišti absolvoval studia na střední zahradnické škole v Lednici. Po skončení studií nastoupil základní vojenskou službu a po jejím ukončení vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Brně z rukou biskupa Josefa Vrány. Tehdy byli vysvěceni za diecézi Brno, pouze dva kandidáti. Primiční mši svatou mohl sloužit jen ve farním kostele, nesměl se konat ani průvod z rodného domu. Tehdejší režim mu více nepovolil. Při tom se na mši svaté rozdalo na 6 tisíc primičních obrázků. Jako novokněz nastoupil na své první pastorační místo v Pozořicích. Po roce přešel za kooperátora ke kostelu sv. Janů v Brně, další rok byl ustanoven kooperátorem v Brně Husovicích. Další dva roky působil jako kooperátor ve Žďáru nad Sázavou a odtud odešel za vikáře do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Zde zároveň vypomáhal jako úředník na biskupské konzistoři. V roce 1983 byl jmenován farářem v Brně Žebětíně. Tam již opravil faru a později i kostel. K byl ustanoven farářem v Mutěnicích. Farnosti se představil při mši svaté v neděli 4. října, v den svých narozenin. Již další neděli jej čekal první nelehký úkol, když v Mutěnicích uděloval svátost biřmování, brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Toto jakoby předznamenalo i jeho další činnost. Brzy po příchodu se rozhodl pro provedení generální opravy farního kostela sv. Kateřiny. Pod dohledem památkového úřadu, byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. V roce 1995 bylo započato s věží kostela: kde se zcela vyměnila fasáda, na kopuli byl dodán měděný plech, byl pozlacen kříž a báně věže, opraven hodinový stroj. Další roky se pokračovalo s fasádou lodi kostela a přístaveb. Navíc muselo být u jedné přístavby provedeno stažení. Tyto venkovní úpravy spojené s rekonstrukcí kanalizace, byly provedeny do r Poté pokračovaly práce v interiéru kostela: byla zadána a provedena restaurace hlavního oltáře i obou vedlejších oltářů, s kazatelnou a křtitelnicí, zároveň nově pozlaceny. Oltářní obrazy sv. Kateřiny, sv. Jana Nepomuckého a Nejsvětější Trojice, byly předány odborným restaurátorům stejně jako sochy z oltářů. Po obnově nástropních maleb, byla dokončena malba interiéru. I když celkové náklady na generální opravu kostela dosáhly téměř 9 miliónů korun, výsledek oprav se projevil v obnovené kráse našeho kostela, jak o tom svědčila pochvalná slova mnohých návštěvníků. Nepečoval však jen o kostel, často vybízel i k obnově 4

9 dalších církevních památek ve farnosti: všech křížů a kaplí. V roce 2000 dal podnět ke stavbě nové kaple sv. Cyrila a Metoděje u školy, posvěcena byla v červnu Ve spolupráci s obecním úřadem, byla také zbořena a nově postavena kaple Nejsvětější Trojice na dolním konci. Pro vybudování charitativního domova, poskytl obci farní pozemek. Povznesení duchovní úrovně naší farnosti mu vždy leželo na srdci. Každý rok před velikonočními svátky zval cizí kněze a kazatele, kteří vedli duchovní obnovu farnosti. Sám pak uděloval svátosti také v charitním domě pro starší farníky z dolního konce. Během svého působení v Mutěnicích, mimo již tradičních pobožností, probouzel duchovní život též zavedením nových, na příklad: celonoční adoraci v kostele jednou za měsíc, společnou modlitbu růžence v mariánské soboty, děkovnou adoraci na konec roku a podobně. K tomu podporoval poutní činnost ve farnosti, ať už osobní účastí na poutích, nebo vybízením k návštěvám poutních míst, nově např. k sv. Antoníčkovi do Blatnice, zavedl pravidelné pouti dětí po prvním svatém přijímáním na Svatý Hostýn a podporoval všechny žarošické pouti. Každé události, ať už svatebnímu obřadu, křtu, nebo bohoslužbě, dokázal dodat jistý nádech slavnosti. To se projevovalo, zvláště při průvodu Božího Těla obcí. Obnovil tradici děkovných a prosebných průvodů do polí, s prosbami za úrodu: ke kapli sv. Rocha na Krchůvek,ke kapli sv. Jana a Pavla na Větřák a poslední dva roky i děkovného procesí k sv. Urbanu pod Búdama. Jako rodák z Lanžhota, má silný vztah k tradici Duchovní otec P. Jiří Čekal byl z Mutěnic odvolán a krojům. Mnohá mutěnická tetička mu děkuje za zajištění šátků, nebo vlňáků. Proto také podporoval mutěnickou chasu a její účast na církevních slavnostech, vždy dokázal ocenit nejen slovy, ale i pozváním do farního sklepa. Toto jej samozřejmě vedlo k podpoře farního vinohradnictví a sklepnictví. V roce 2001 inicioval utvoření mužského pěveckého sboru Mužáci. Mutěnickou farnost si oblíbil, má až neuvěřitelnou paměť na jména a často při různých výročích (jmeniny,narozeniny), prosil za jednotlivé farníky 5

10 v přímluvách při bohoslužbách.zvláštní dar mu umožňoval navazovat kontakt s mnohými občany, tedy i s těmi, kteří jsou spíše jen matrikovými křesťany. I tyto dokázal povzbudit a nenásilně pozvat k praktikování náboženského života. Dokázal se zastavit a promluvit s každým, koho potkal. Jeho oblíbeným dopravním prostředkem v Mutěnicích, bylo jízdní kolo, které mu umožňovalo kdykoli přerušit jízdu. I když měl bližší vztah ke starší generaci, podporoval také mládež a děti ve farnosti. Pro ně sloužil samostatné bohoslužby, na faře umožnil vybudování farní klubovny stejně, jako sportovního hřiště na farní zahradě. Pro svou společenskou povahu i humor, byl vítaným průvodcem při zájezdech a poutích. Právě zde dokázal pevně spojit světské a náboženské záležitosti. Jeho účast na různých společenských i rodinných oslavách, byla proto vždy vítaná. Životu farnosti se věnoval velmi obětavě, prakticky si za 15 let působení ve farnosti nestačil vybrat dovolenou. Svůj pobyt přerušoval vždy pouze pobytem v lázních, kam jej přiváděl zhoršující se zdravotní stav. Čas od času po létech dochází ve všech farnostech, všech diecézí, ke střídání, nebo k výměně kněží. Jmenováním a rozdělováním kněží do funkce faráře nebo kooperátora v každé diecézi je pověřen kapitulní vikář diecéze. Ten určuje a rozesílá kněze dle potřeby na tu či onu farnost. Každý kněz při kněžském svěcení, vkládá své ruce do rukou světícího biskupa a ten se ho táže: Slibuješ mně i mým nástupcům povinnou úctu a poslušnost? Kněz odpovídá: Ano. A tak se stalo, že i z mutěnické farnosti byl odvolán pan farář P. Jiří Čekal dne 7. září Z rozhodnutí biskupské konzistoře tím skončilo patnáctileté působení v naší farnosti panu faráři P. Jiřímu Čekalovi. Každé loučení bývá těžké, zvláště s farností, kde toho tolik za své působení vykonal. Za jeho blahodárné duchovní i budovatelské působení v naší farnosti mu mutěničtí farníci srdečně děkují. Símě jeho slova padalo v půdu úrodnou. Bude dál žít v naších vzpomínkách i modlitbách a s láskou budeme na něho vzpomínat. K 1. listopadu 2007, byl ustanoven farářem v blízkých Ratíškovicích. Jeho služba naší farnosti skončila a bude jednou oceněna nejenom lidmi. Přejeme mu na novém působišti, aby neztratil nic ze svého dosavadního elánu a aby na Mutěnice vždy vzpomínal s láskou a v modlitbách. Mutěničtí farníci 6

11 PÁTER PAVEL PACNER, 59. MUTĚNICKÝM KNĚZEM Ve farní kronice je záznam všech duchovních správců, působících v naší farnosti od roku Prvním zaznamenaným farářem v Mutěnicích, byl v r P. Michal Damas. Další záznam z minulosti bych vynechal, vzpomenu jen ty, které pamatuje naše generace: P. Jindřich Kuba P. Frant. Drábek P. Hynek Pezlar P. Vincenc Bednář měs. P. Jaroslav Streit P. Josef Ondra měs. P. Stanislav Krátký krátce P. Josef Ducháček P. Josef Budil P. Vladimír Sommer P. Jiří Čekal Mimo to v Mutěnicích působilo ještě mnoho dalších kooperátorů kaplanů. Všechny živé i zemřelé kněze, kteří v různých časech působili pro spásu naších duší v naší farnosti, svěřujeme do svých modliteb. P. Pavel Pacner je v pořadí 59. mutěnickým knězem, kterého ještě jednou jménem Redakční rady v Mutěnicích srdečně vítáme! Duchovní otče kéž Božský Velekněz, jež Vás k práci na své vinici povolal, udělí Vám hodně milostí a darů Ducha Svatého, abyste nejen v klidu a pokoji, ale i v bouřích dovedl usměrňovat lodičky lidských duší, k vrchům věčnosti, ke zdroji pravého míru a pokoje. Ladislav Prčík P. Pavel Pacner, nový pan farář v Mutěnicích 7

12 ŠKOLSTVÍ ZEMĚPIS TROCHU JINAK V dnešní době digitálních technologií skýtá výuka (nejen) zeměpisu nepřeberné možnosti kombinací učení. Základní škola v Mutěnicích např. již několik let disponuje architektonicky zdařile koncipovaným pokrokovým promítacím sálem, jenž je vybaven nejen solidní zvukovou a projekční technikou, ale i počítačem s připojením na internet a klimatizací. Edukace může být realizována také v moderní počítačové učebně, kde jsou nainstalovány výukové programy k jednotlivým předmětům a všechny computery jsou připojeny na internet. Žáci tak mohou snadno vyhledat potřebné informace a samostatně zpracovat zadané úkoly či projekty. Významným a progresivním počinem paní ředitelky Mgr. Marie Kujové v minulém školním roce bylo zakoupení tzv. interaktivní tabule, která značně rozšiřuje dosavadní možnosti využití informačních zdrojů a výukového softwaru. Jednoduše řečeno se jedná o dotykovou plochu, jež je promítána přes projektor. Žák se například dotkne ikony a rukou ji přetáhne na jiné místo, anebo prstem vybere správnou odpověď promítanou na tabuli, maluje virtuální tužkou (opět pomocí ruky), apod. Pedagog také může přednášet učivo za pomoci prezentací, což je velmi efektní a i do budoucna perspektivní. Možností je zde opravdu mnoho. Jak se žáci obou sedmých a devátých tříd v úterý 13. listopadu 2007 přesvědčili, výklad učiva zeměpisu nemusí probíhat jen na půdě školy, ale např. i v hodonínském kině Svět. Iniciátorem celé akce byla Agentura MediaPro z Náchoda, jež zpracovala výukový program (jež je kombinací výše uvedených metod) Austrálie kouzelný svět protinožců pořádaný v rámci unikátního Opera v Sydney 8

13 projektu Planeta Země Projekt vzniká tak, že tým reportérů vycestuje do předem vytipované země a zdokumentuje zajímavosti a specifika daného prostředí. Následně jsou nasbírané informace za konzultace odborníků zpracovány s cílem vytvořit populárně naučný přírodovědně zeměpisný vzdělávací projekt pro žáky tříd základních škol, studentů gymnázií, vybraných univerzit či široké veřejnosti. Cca 70ti minutový multimediální výukový program byl promítán tak, že žáci paralelně viděli tři obrazy vedle sebe v kombinaci s videoprojekcemi, doprovodnými autentickými zvuky a hudbou. Projekce byla živě komentována výkladem učitelky a reportéra. Pedagožka přiblížila žákům učební látku a zpravodaj se podělil o zajímavosti, příběhy a události, které reportéři při expedicích zažili. A co se žáci z výukového programu dozvěděli? Celá výuková rovina byla tvořena zejména těmito celky: Unikátní flora a fauna Austrálie Původní obyvatelé Austrálci (Aborigines) Demonstrace biomů s uvedením konkrétních klimatogeografických činitelů: tropických deštných lesů, savan, eukalyptových porostů, vegetace pouští a polopouští. Ukázka neobvyklých geologických útvarů jako např. monolit Uluru (Ayers Rock) a unikátní vápencové útvary Národní parky Austrálie Velký bariérový útes Australské hospodářství a ekonomika Globální problémy světa působící na Austrálii ozonová díra Nechyběly ani názorné mapy, didaktické nákresy, animace a mnohá další překvapení. Závěrem nutno konstatovat, že výukový program byl zpracovaný velmi zajímavou formou a u dětí sklidil i přes výše zmíněné potíže se zvukem úspěch. Žáci tak poznali zemi klokana Skippieho, krokodýla Dundeeho či neohroženého lovce krokodýlů Steva Huntera. Ing. Karol Frydrych Exkurze žáků šestých tříd do Anthroposu, Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka Po dvou měsících učení se žáci obou šestých tříd Základní a Mateřské školy Mutěnice dočkali společné a zároveň první exkurze v tomto novém školním roce, jejímž cílem se stal Pavilon Anthropos a Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Tato dějepisno-zeměpisná výprava byla u žáků přijata s nadšením, a tak jsme v dobré náladě odjížděli v úterý 6.listopadu 2007 z Mutěnic vstříc novým dobrodružstvím. A že to nebyla dobrodružství ledajaká, vždyť jsme se vydali do pravěku mezi lovce mamutů a za pár hodin jsme se stali astronomy a astronauty. První zastávkou naší exkurze se stal Pavilon Anthropos Moravského zemského 9

14 muzea v Brně Pisárkách. Děti byly rozděleny do skupin a od svého učitele dějepisu Mgr. Vladimíra Stupavského obdržely seznam otázek, které měly při prohlídce pavilonu písemně zodpovědět. Tradičně největší pozornosti se těšil cca tři a půl metru vysoký mamut v prvním patře, se kterým jsme naše žáky na věčnou památku vyfotili. Kromě umělého mamuta v životní velikosti zaujaly kosterní rekonstrukce pravěkých zvířat - kiana, vlka, lva, medvěda, soba, kostry pralidí, zuby staré několik set tisíc let, interaktivní prvky či působivá dioráma. Anthropos prošel v letech zásadní rekonstrukcí, po níž přibylo k velkému mamutu i malé mamuťátko. Další novinkou zrekonstruovaného pavilonu byla přístavba vestibulu s kavárnou, ukázky pravěkých obydlí s postavami v dobových oděvech (šaman, štípač vyrábějící kamenné nástroje). Za pozornost určitě stály nově nainstalované interaktivní tabule dotykové displeje, kde žáci hledali další informace v elektronické podobě. Děti tak mohly vidět celý vývoj lidského rodu nejen na území naši vlasti, ale i na ostatních světadílech. Dalším cílem naší výpravy se stala Hvězdárna a planetárium na Monte Bú, jak je brněnským obyvatelstvem nazývána Kraví hora. Tato hvězdárna je pojmenována po významném astronomovi Mikuláši Koperníkovi ( ), který se zapsal do dějin především jako tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie. Naše děti zde zhlédly výukový program Záludná astronomická proč?, který vhodně doplňuje učivo zeměpisu šestých tříd základních škol a od září letošního roku je uváděn v novém aranžmá. V průběhu výukového programu bylo několikrát slyšet úžas přítomných žáků - poprvé hned při setmění a počítačové simulaci hvězdné oblohy. Žáci 10

15 se tak seznámili s nejjasnějšími hvězdami, souhvězdími, hvězdokupami, planetami či galaxií v Andromedě. Zopakovali a osvěžili si učivo o ročních obdobích, pohybu Slunce a planet po obloze. Zatímco pro některé bylo najít Malý a Velký vůz, Polárku, Deneb, Vega či Altair hračkou, jiným to dalo pořádně zabrat. Součástí výukového programu Záludná astronomická proč? bylo i vědomostní klání - žel žádný ze žáků naší školy nebyl do soutěže vybrán. V závěru pořadu jsme se virtuálně vypravili do naší sluneční soustavy, v níž jsme si představili jednotlivé planety a hledali planetu vhodnou pro život. Zevrubně jsme prozkoumali také Zemi i Mars a zjistili, do jaké míry jsou si podobné. Z oběžné dráhy kolem Země jsme také pátrali po stopách člověka na jejím povrchu. Výukový pořad uplynul jako voda a s dobrým pocitem, že žáci něco nového viděli a že se jim to líbilo, jsme se vypravili na cestu k domovu. Dobrou náladu děti vyjádřily mohutným zpěvem, který nás doprovázel celou cestu. Ing. Karol Frydrych pedagog DĚTI A OBRÁZKY Svět dospělých je plný různých nápisů, předpisů, doporučení, zákazů, příkazů, upozornění, jak jinak než v psané podobě. Svět malých dětí, ještě neznalých písma, je zase plný obrázků. Obrázky si děti kreslí pastelkami, malují barvami. Vyjadřují tak své pocity, znázorňují skutečnost nebo fantazii, v tomto věku mnohdy velmi bohatou a barevnou. Obrázky jsou doplněny dětské příběhy či pohádky v knížkách, některé knížky jsou jenom obrázkové. U obrázků si s dětmi povídáme o zvířatech, o rostlinách, o počasí, o rodině, zkrátka o všem možném. Důležitou součástí života ve školce jsou piktogramy neboli obrázková sdělení. Spolu s dětmi si na počátku školního roku vyvodíme pravidla soužití ve třídě, aby nám spolu bylo hezky a do školky chodili rádi. A tak zdobí stěny ve třídách obrázky dvou červených rozesmátých srdíček, jak se drží za ruce a děti vědí, že to znamená máme Katka Burianová se rádi,neubližujeme si. Další obrázek znázorňuje uklizené stavebnicové kostky,hezky srovnané do pyramidy, a každé malé dítě u nás ví, že podle tohoto pravidla si po sobě uklízíme hračky na své místo. Baculatý puntíkovaný hrníček na dalším obrázku nám sděluje, že se máme napít, když máme žízeň, abychom nezapomněli a nebyli pak unavení. Usměvavá pusinka 11

16 Kristián Esterka Kateřina Burianová Natálka Burianová Kateřina Burianová plná bílých zoubků nám říká: Mluv potichu, nekřič,neskákej do řeči. Dětmi vlastnoručně namalované obrázky, které se na nás dívají každý den, se lépe pamatují. Když se najde nějaký hříšník, který si ne a ne stanovená pravidla zapamatovat, pak se najde vždycky někdo, třeba kamarád, který ho zavede pod obrázek a připomene, jak se zachovat. Funguje to báječně, zkuste to i doma. napsala Jana Mráková učitelka mateřské školy 12

17 HISTORIE OBCE MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ŽIVNOSTNÍKŮ A OBCHODNÍKŮ - ŽOS V MUTĚNICÍCH Vážení spoluobčané, nedávno se mně dostala do rukou publikace Zemský manifestační sjezd živnostnictva a obchodnictva, žen a dorostu Sjezdový památník Živnostensko obchodnické strany, ŽOS - místní sdružení v Mutěnicích z let a chci vám přiblížit, zápas o svá práva. V roce 1918, kdy československá vojska, sestavena z mladších ročníků, zaměstnávala se bojem proti vetřelcům, Maďarům na Slovensku, starší živnostníci a obchodníci bojovali (duševně) o osvobození stavovské. V Měšťanské Besedě v Uh. Hradišti byla svolána porada, která vyzněla pro založení strany Živnostensko-obchodnické stavovské - ŽOS. Tehdy byl krajský úřad i soud v Uh. Hradišti, kam i Mutěnice politicky spadaly. Chtěl bych Vám, vážení spoluobčané, částečně přiblížit situaci té doby. Po skončení světové války byla na popud obuvnického mistra Jakuba Pitlacha i v z Mutěnicích svolána dne schůze, kterou zahájil a přivítal všechny přítomné. Hlavním referentem na této schůzi byl kolega Ostrý, tajemník z Olomouce, který na schůzi vyzval živnostníky a obchodníky, že se musí semknout v jeden pevný celek a sdružit se ve stavovské straně ŽOS, neboť jsme si vědomi, že osamoceně nesvedeme nic, avšak spojeni představujeme nezdolnou sílu! (Jeho citát ). Organizační práce byla velmi svízelná. Živnostníci byli organizováni ve všech politických stranách, které když viděly, že se živnostenstvo a obchodnictvo začíná probouzet, vrhly se na zakladatele a funkcionáře strany a dokonce nešetrným způsobem dovolily si je z národa přímo vylučovat. Bohudíky, naše živnostenstvo a obchodnictvo postřehlo úmysl nepřátelských živlů a podporovalo naše snahy, takže v krátkém čase organizace nejen v kraji, ale i v Mutěnicích slibně vzkvétala. O týden později, dne , se konala ustavující schůze ŽOS v Mutěnicích za účasti velmi četného počtu místního živnostenstva a obchodnictva a byly provedeny volby. Předsedou byl zvolen jako iniciátor tohoto hnutí kolega Jakub Pitlach, obuvník, který tuto funkci zastával až do 23. ledna 1927, pak se pro své stáří dobrovolně vzdal i funkce jednatele. Jednatelem pak byl zvolen, Jaroslav Weingart obchodník. Místopředsedou zvolen kolega Vítězslav Lustig, obchodník. Pokladníkem kolega Cyril Švagerka obuvník. Dalšími zakládajícími členy byli kolegové: Jan Blaha stolař, Štěpán Jašek kolář, Josef Skočík kovář, Josef Beňáček stolař, Josef Sasínek hostinský, Vendelín Trávník - obchodník, Vilém Šťastný obchodník, Ludvík Maštera - obchodník a pekař. Celkový počet členstva čítal 27 členů. Dne 23. ledna 1927 po nově provedených vol- 13

18 bách byli zvoleni kolegové: předsedou Antonín Fuksa obchodník, místopředsedou Augustin Charuza starší pekař, jednatelem Jaroslav Weingart obchodník, pokladníkem Štěpán Jašek - kolář, dosud člen výboru a člen obecního zastupitelstva za ŽOS v Mutěnicích, místopředseda společenstva kolářů za okres hodonínský. V roce 1927 účastnilo se místní sdružení obecních voleb a získalo jeden mandát do obecního zastupitelstva (kolega Cyril Švagerka - obuvník). Dne převzal po odcházejícím kolegovi Weingartovi funkci jednatelskou kolega Josef Svoboda obuvník, kterou zastával do V době od do byl předsedou ŽOS kolega Štěpán Jašek - kolář. Pak od do byl předsedou zvolen kolega Josef Svoboda a jednatelem kolega Emil Linhart pekař. Valnou hromadou ze dne byli zvoleni kolegové: předsedou Josef Svoboda, místopředsedou Ladislav Štěpánek - obuvník, jednatel Josef Lustig - obchodník, pokladníkem Josef Krupanský pekař. Do výboru kolega: Cyril Švagerka - hostinský, Štěpán Jašek - kolář, Josef Drbal - mistr kominický - a František Kmenta mlynář, Václav Vagunda bednář, Augustin Charuza ml.- pekař a obchodník, náhradníkem Karel Heřmanský malíř a natěrač. Revizoři účtů kolegové Arnošt Kögl a Josef Trávník hostinští. Jako delegáti do živnostenských organizovaných institucí kolegové: Josef Drbal kominický mistr, Josef Svoboda - obuvník a Josef Lustig obchodník. Za společenství venkovských živnostníků v Mutěnicích byl v předsednictví v hodonínském okresu jmenován kolega Antonín Ženíšek zámečník. Přes veškerou usilovnou snahu protivných jiných politických stran místní sdružení ŽOS v Mutěnicích rozbít, získáním nově přibyvších živnostníků a obchodníků do Mutěnic zejména to mladých kolegů do ŽOS bylo toto sdružení nově oživeno a zoceleno tou měrou, že jest místní živnostnictvo a obchodnictvo z velké části v ŽOS organizováno, jest i se stran proti živnostenských plně respektováno a za důležitou složku občanstva v místě považováno. Konec citace. Dle záznamu z Masarykova muzea v Hodoníně byli v Mutěnicích v té době zaznamenáni tito živnostníci a obchodníci: Kováři: Martin Bíreš, Ferdinand Červinka, František Kroupa, Josef Skočík, Karel Bíreš, František Jarošek, Jan Pavka, František Balaštík, (Tomáš Lacko pracoval v cihelnách v Hodoníně, Martin Skočík a Jan Blaha pracovali v uhelných dolech). 14

19 Sedláři: Augustin Bartoněk, Bartoloměj Jarošek. Koláři: Leopold Jašek, jeho syn Štěpán, Václav Vašíček, Pavel Jarošek, jeho syn Pavel, na státním statku Cyril Miklík, později Tomáš Válek. Stolaři: František a Josef Beňáčkovi, Jan Blaha, František Štěpánek, František Ilčík, Matouš Hajduch, Cyril Směřička, později Josef Tesařík. Bednáři: František Rivola, František Svoboda, Václav Vagunda, Josef Nesvadba. Obuvníci: Jakub Pitlach, Jan Boltnar, Augustin Šupa, Kašpar Švagerka, Martin Vymyslický, Martin Kučeřík, Ladislav Štěpánek, František Medek, Petr Ištvánek. Krejčí: František Kmenta, Isidor Miklica, jeho syn Pavel, František Turzík. Tito šili slovácké obleky, dále Richard Regmund a Josef Miklík. Pekaři: Václav Dobrozemský, Augustin Charuza a jeho syn Augustin, Josef Hromek, Emil Linhart, Josef Krupanský, (dříve byla pekárna na Ilčíkovém mlýně, pekl tam pekař Josef Buchta). Řezníci: Emanuel Čermák, Augustin Mick, Viktorin Mick, Jan Růžička, jeho syn Karel, Žofie Látalová, Eman Šlapeta, Osvald Petrčka, Josef Kučeřík, Jaroslav Kyzour. Obchodníci: František Kominácký, Siefried Lustig, jeho syn Josef, Josef Sasínek, Lotty Steinerová, Vilém Šťastný, jeho syn Abraham, Vendelín Trávník, Terezie Weinbergová, Leopold Wiesner, obchodník Šaluch, Weisspátl, Mityska Josef, Pavel Trávník, Kotland a Grunwald. Hostinští: Dopita (hospoda), Josef Kučeřík, Růžičková, Arnošt Kégl, Leopold Sasínek, Onkl Mráka, František Polášek pak Jaroslav Kyzour, Cyril Švagerka, Josef Trávník. Na KD - František Barák, František Havlík, Ladislav Hrabec. Klempíři: Jan a Jaroslav Rathouští - pokrývač Pavel Kůřil. Zámečníci: Antonín Ženíšek, Josef Štěpánek, jeho bratr František, Michal Beneš. Bufety: Josef Ilčík u nádraží, Bábina Freinová bufet pod búdama. A na nádraží Jednota. Ještě bych měl vzpomenout místní holiče. Byli to: Pan Kašpárek, Vítězslav Čech, Láďa Janský, pan Zelinka, František Bém. Malíři a natěrači: Maxmilián Balaštík, František Hanáček, František Maršálek. V padesátých letech min. století pak přišlo k likvidaci všech obchodníků a živnostníků a jejich obchody i dílny byly znárodněny, byla utvořena komunální družstva pod národní správou, kde řemeslníci i obchodníci byli pracovně začleněni. Přiblížil jsem Vám historii řemeslníků a obchodníků v Mutěnicích. Ladislav Prčík 15

20 NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ VINAŘSTVÍ A OBCHOD S JEHO PRODUKTY Hrozny z letošní sklizně byly úspěšně sklizeny, ve sklepích zpracovány. Ochutnávaly se burčáky, řezáky a potom mladá vína. Ročník 2007 se jeví opět jako nadprůměrný. Hrozny dosahovaly vysokých cukernatostí a ve vínech zůstaly zachovány kyseliny zajišťující svěžest a stabilitu. Z hroznů modrých, pokud byly sklizeny v době opravdové zralosti, vznikla lahodná červená vína s nižším obsahem kyselin. Právě tento důvod je u červených vín zásadní. Vypěstovat zdravé a vyzrálé hrozny, vyrobit kvalitní a dobře pitelná vína umí v současné době již hodně vinařů. Složitějším úkolem je zajištění prodeje těchto koncových produktů. Obchod s hrozny révy vinné Základem úspěšného obchodu s hrozny révy vinné je celoroční práce ve vinici a produkce zdravých a vyzrálých hroznů. Důležité je období tvorby násady hroznů a první odhad budoucí sklizně. Už nyní musí vinař začít přemýšlet komu tuto úrodu prodá. Zahájit jednání se zpracovatelskými firmami a klást přitom důraz na dlouhodobější spolupráci. V Mutěnicích a blízkém okolí je dost vinařů, vinařských firem, které hrozny vykupují. Zde je vhodné začít vyjednávat, nastínit předpoklad množství a sortiment nabízených hroznů. Vinaři, kteří pěstují hrozny a nevyrábí víno nebo zpracují malou část pro vlastní spotřebu, by měli vážně zvažovat i vstup do různých zpracovatelských sdružení nebo družstev. Je to krok velmi praktický. Členové těchto uskupení mají zajištěn výkup hroznů a určitě i výhodnější výkupní ceny popř. jiné výhody dle stanov. Dalšími subjekty jsou ryze soukromé vinařské firmy, jejichž majitelé určité množství hroznů každý rok nakupují. Hlavně se nesmí čekat až na vinobraní a v den sklizně jezdit po dědině a shánět kdo ty hrozny vezne. Jedná-li se během roku, dohodnou se termíny sklizně jednotlivých odrůd. Při dlouhodobější spolupráci se dá vyjednat i stabilnější cenová hladina. Základní cena hroznů se bude vždy odvíjet od výkupních cen velkých vinařských podniků. Obchod s vínem Víno je stále oblíbenějším nápojem. Jeho spotřeba každoročně roste.současná spotřeba vína v ČR se pohybuje okolo hranice 17 litrů na hlavu. Z našich plodných vinic se vyprodukuje asi 50 % domácí potřeby. Zbytek se dováží ze zahraničí. Tímto vzniká tuzemským výrobcům velmi zdatná konkurence, protože vína se dováží určitě více. Obchod s vínem je zcela specifickým odvětvím. Prodávající s kupujícím se většinou dobře znají a jsou v neustálém kontaktu. Důležité a rozhodující při prodeji vína je jeho zatřídění. To znamená je-li víno stol- 16

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové posezení ve vinném sklípku u sálajícího krbu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více