Doručování podle o.s.ř.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doručování podle o.s.ř."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Doručování podle o.s.ř. Bakalářská práce Autor: Vanda Dětinská Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Hrdlička Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma doručování podle o.s.ř. zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Mělníku dne

3 Poděkování: Chtěla bych upřímně poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce JUDr. Janu Hrdličkovi za ochotu, odborné vedení mé práce a za čas, který této práci věnoval.

4 Anotace Tématem bakalářské práce je doručování podle občanského soudního řádu. V první části práce se zaměřuji na historický vývoj a novelizace občanského soudního řádu a podrobněji se věnuji novelizaci z roku Dále se postupně zabývám zejména uvedením do problematiky, objasněním některých podstatných pojmů, orgány, jakými lze doručovat, samotnými příjemci a adresáty písemností. V další části se zaměřuji na typy doručování a podrobněji rozebírám problematiku doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek. Kapitoly sedmá, osmá a devátá jsou zaměřené na odepření přijetí písemností, neúčinnost doručení a průkazy doručení. Poslední kapitola nastiňuje otázku doručování do států evropské unie a států, které do evropské unie nepatří. Cílem této práce je obecné uvedení do problematiky doručování podle občanského soudního řádu se zaměřením na samostatnou podstatu doručování, jeho způsoby a na novelu občanského soudního řádu z roku Annotation The subject of my dissertation is a delivery service according to the Code of Civil Procedure. The first section focuses on the historical development and revision of the Code of Civil Procedure and in detail on the amendment of Subsequently I focus mainly on the introduction to the issue, clarifying some of the essential concepts, institutions through which the delivery service is possible, the beneficiaries and the addressees of documents. In the next section, I focus on the types of service with a close look at the problems of service through a public data network in data boxes. Chapters seven, eight and nine focus on the refusal of document, inefficiency of service delivery and delivery certificates. The last chapter outlines the issue of service to EU countries and countries that do not belong to the European Union. The aim of this work is a general introduction to the problems of service under the Code of Civil Procedure, focusing on the essence of the service itself, wals of service, and the amendment to the Code of Civil Procedure of 2009.

5 Obsah Úvod Doručování jako prostředek přenosu informací Novelizace o.s.ř Doručující orgány Soudní doručovatel Orgány justiční stráţe Soudní exekutor Provozovatelé poštovních sluţeb Příjemci soudních písemností Adresáti Adresa pro doručování Adresa pro doručování u fyzických osob Adresa pro doručování u právnických osob Adresa pro doručování u adresátů se zvláštním postavením Doručování zástupci účastníka řízení Typy doručování v civilním řízení Doručování do vlastních rukou s moţností uloţení Doručování do vlastních rukou bez moţnosti uloţení Doručování jiných písemností obyčejné doručování Doručovaní prostřednictvím veřejné datové sítě a datových schránek Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu bez datových schránek Doručování vyhláškou nebo vyvěšením na úřední desce soudu Doručování prostřednictvím zástupce pro doručování Odepření přijetí písemnosti Neúčinnost doručení Průkaz doručení Druhy průkazů doručení Písemná doručenka Doručování do zahraničí Závěr Seznam použité literatury Přílohy

6 Úvod Ve své bakalářské práci Doručování podle o.s.ř., tedy podle občanského soudního řádu (dále o.s.ř.), se budu zabývat zejména systémem doručování, na základě jeho úpravy v zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a ve starších novelách tohoto zákona. Vedle obecného uvedení do problematiky doručování se zaměřím také na souhrnnou novelu provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. a aktuálně na systém doručování do datových schránek, který je zaveden právě touto novelou. Právě nový, ne příliš probádaný systém doručování mě vedl k výběru právě tohoto tématu, k jeho nástinu a pokusu o co nejlepší analýzu. Svou práci dělím do deseti základních kapitol a několika podkapitol: V první kapitole Doručování jako prostředek přenosu informací se zaměřím na to, co to vlastně doručování je a jaká je jeho podstata, dále na historii doručování a novelizace zákona č. 99/1963 Sb., které dosud proběhly. Ve druhé kapitole věnuji svou pozornost doručujícím orgánům, jejich výčtu a obecnému uvedení do kaţdého z nich. Bez těchto doručujících orgánů by nebylo doručování moţné, proto dostávají prostor samostatné kapitoly. Třetí kapitola přiblíţí příjemce soudních písemností. Zde uvádím výčet osob, které mohou, popř. nemohou přijímat dané písemnosti. Ve čtvrté kapitole Adresáti rozebírám význam termínu adresa pro doručování, tedy všechny moţné adresy pro doručování, jak uţ adresy fyzických osob, právnických osob, tak také osob, které jsou ve zvláštním postavení. V páté kapitole se věnuji doručování zástupci účastníka. Tedy postup a jednání v situaci, kdy je účastník řízení zastoupen například zákonným zástupcem, na základě plné moci, nebo na základě rozhodnutí soudu. V následující kapitole Typy doručování v civilním řízení je má pozornost zaměřena na všechny způsoby, jakými lze účastníkům řízení doručovat, zejména pak na doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek. Pro mne jedna nejzajímavějších částí této bakalářské práce. V sedmé kapitole se pak věnuji odepření přijetí písemností, a sice hlavně tomu, jak se bude podle občanského soudního řádu postupovat v případě, ţe adresát nebo příjemce z nějakého 6

7 důvodu odmítne písemnost převzít, odmítne prokázat totoţnost nebo odmítne poskytnout součinnost nezbytnou k doručení písemnosti. Osmá kapitola se týká neúčinnosti doručení, čili případů, kdy se účastník nemohl s písemností seznámit, a proto namítne neúčinnost jejího doručení. Zde se pokusím srovnat dřívější moţnosti namítnutí neúčinnosti podle ustanovení zákona č. 555/2004 Sb. s dnešními moţnostmi upravenými souhrnnou novelou. Devátá kapitola nastiňuje otázku průkazů doručení; v první podkapitole vyjmenuji všechny druhy průkazů a ve druhé se pak podrobněji věnuji písemné doručence. V závěrečné kapitole Doručování do zahraničí dostávají prostor postupy, které je nutné dodrţovat při doručování do zahraničí; stručně tedy postup při doručování do států Evropské unie a do států mimo Evropskou unii. Cílem této práce je obecné uvedení do problematiky doručování podle občanského soudního řádu se zaměřením na samostatnou podstatu doručování, jeho způsoby a na novelu občanského soudního řádu z roku Doufám, ţe se mi podaří veškeré tyto cíle naplnit. 7

8 1 Doručování jako prostředek přenosu informací Začněme tím, co vlastně doručování podle občanského soudního řádu, dále o.s.ř., je a co je jeho podstatou. Český občanský soudní řád prošel v roce 2009 určitými změnami, ale ani dnešní ani dřívější úprava konkrétně nedefinují pojem doručování. V publikaci Doručování v soudním řízení definují autoři Svoboda a kol. termín doručování takto: Soudním doručováním rozumíme zákonem stanovený postup, na jehoţ základě je soud povinen uzavřít, ţe doručovaná soudní písemnost byla dodána do dispozice adresáta. 1 Avšak nezáleţí na tom, zda si adresát opravdu písemnost převzal, či nikoliv. Stačí jen, ţe byla předána do dispozice adresáta, a to na jeho adresu pro doručování nebo do jeho datové schránky. Při doručování jde tedy o přenos informací mezi soudem a stranami řízení a dalšími osobami, které se řízení účastní. 1.1 Novelizace o.s.ř. Nahlédneme-li do historie doručování, zjistíme, ţe občanský soudní řád vycházel z velmi jednoduché úpravy doručování: hlavním doručovacím orgánem byla pošta, v některých případech mohl doručovat sám soud, případně bylo doručováno prostřednictvím národního výboru či orgánu veřejné bezpečnosti. Pouze ve výjimečných případech prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. Doručovalo se do vlastních rukou (bez výjimky) nebo obyčejně. Obyčejné písemnosti, neboli ty, které nebyly určeny do vlastních rukou, bylo moţné předat jakékoliv osobě ţijící ve stejném domě nebo komukoliv ze spolupracovníků. Pokud nebylo moţné nikoho z nich zastihnout, písemnost byla uloţena na poště či u místního národního výboru. Adresát byl vyzván k vyzvednutí a písemnost byla povaţována za doručenou v den jejího uloţení. Písemnosti určené do vlastních rukou stanovil zákon nebo předseda senátu. Doručovalo se v podstatě kamkoli, kde bylo moţné adresáta zastihnout, nejčastěji do místa bydliště či pracoviště. Pokud však adresát zastiţen nebyl, na rozdíl od obyčejného doručování byl učiněn nový pokus; kdyţ ani ten nevyšel, písemnost byla uloţena, a to na poště nebo u místního 1 SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , str

9 národního výboru. K vyzvednutí byla stanovena třídenní lhůta. Uplynutím posledního dne této lhůty byla písemnost povaţována za doručenou. První úpravou v občanském soudním řádu byl zákon č. 519/1991 Sb., který však do oblasti doručování nijak zásadně nezasáhl: místní národní výbor byl změněn na orgán obce, orgán Veřejné bezpečnosti na policejní orgán a organizace na právnické osoby. Větší změna proběhla v oblasti doručování advokátům a komerčním právníkům. Dle novelizovaného ustanovení 48 o. s. ř. bylo moţné písemnosti určené advokátům nebo komerčním právníkům předat také koncipientům nebo jiným pracovníkům, kteří byli u advokáta nebo komerčního právníka pracovně činní, a byli tím pověřeni k přijímání zásilek. 2 Velmi zásadní změnu přinesla novelizace zákonem č. 30/2000 Sb., která ustanovila nové doručující orgány uţ jimi nebyla pouze pošta, ale také soudní doručovatelé, orgány justiční stráţe a policejní orgán. Právní úprava doručování byla rozdělena na doručování fyzickým osobám, právnickým osobám, státním orgánům, státu, advokátům, notářům, obcím a vyšším územně samosprávným celkům. 3 V případě fyzické osoby, která nebyla zastiţena v místě doručování, ačkoli se v místě doručení zdrţovala, bylo doručováno jiné dospělé osobě bydlící v témţe bytě nebo domě, eventuálně působící v témţe místě podnikání anebo zaměstnané na témţe pracovišti, byla-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Pokud ani touto cestou nebylo doručení moţné, písemnost se uloţila na dobu tří dnů a adresát byl vhodným způsobem vyzván k vyzvednutí. Nevyzvedl-li si adresát zásilku, povaţoval se poslední den třídenní lhůty za den doručení, i kdyţ se adresát o uloţení nedozvěděl. 4 U zásilek určených do vlastních rukou byla písemnost uloţena na deset dnů. Desátý den se povaţoval za den doručení. V případě právnických osob, které se nezdrţovaly na adrese svého sídla, a u nichţ nebyla stanovena jiná adresa pro doručování, byla písemnost doručována fyzické osobě oprávněné za příslušnou právnickou osobu jednat. Jestliţe nebylo moţné písemnost doručit ani takto a nepodařilo-li se tak ani při dalším pokusu o doručení na adresu uvedenou v obchodním či jiném rejstříku, byla písemnost povaţována za doručenou v den, kdy se vrátila zpět soudu. 5 2 ŠÍNOVÁ, Renáta, et al. Doručování v civilním soudním řízení. Praha: Leges, ISBN , s ŠÍNOVÁ, Renáta, et al. Doručování v civilním soudním řízení. Praha: Leges, ISBN , s Viz 46 o.s.ř. ve znění účinném od do ŠÍNOVÁ, Renáta, et al. Doručování v civilním soudním řízení. Praha: Leges, ISBN , s

10 Další novelizace nastala v roce 2002 zákonem č. 151/2002 Sb. s účinností od , kterým se měnily některé zákony v souvislosti s přijetím nové úpravy správního soudnictví. Tímto zákonem byli přidáni soudní exekutoři mezi doručující orgány a veřejná datová síť. Novela také zpřesňovala doručování správním úřadům a státu. Nejdůleţitější změna ale nastala ustanovením 50, který upravoval postup při doručování soudních písemností se zaměřením na odstranění formálních nedostatků, jako jsou náleţitosti doručenky a povinnost soudu odevzdat zásilku v zalepené obálce. Dále také novela vyloučila aplikaci obecných předpisů o dodání poštovních zásilek. 6 Nová ustanovení o.s.ř., která tak nyní musela podrobně regulovat to, co je obvykle regulováno v poštovních řádech, se okamţitě pro svou povahu ustanovení vhodných typicky do prováděcích předpisů stala terčem velké kritiky a následně se také v praxi minula účinkem, neboť ze strany drţitelů poštovní licence nebyla respektována. 7 V roce 2004 vznikla další novela, provedená zákonem č. 555/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1964 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela se kompletně zabývala doručováním: písemnost měla být soudem doručována při jednání nebo jiném soudním úkonu; nedošlo-li k doručení písemnosti tímto způsobem, nařídil předseda senátu, aby byla doručena prostřednictvím doručujícího orgánu nebo prostřednictvím veřejné datové sítě. 8 Prostřednictvím veřejné datové sítě mohl soud písemnost doručit, jen pokud adresát soudu uvedl svou elektronickou adresu a pokud o to adresát soud poţádal nebo s ním vyslovil souhlas, dále musel uvést akreditovaného poskytovatele certifikačních sluţeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát. Při doručování tímto způsobem soud vyzval adresáta, aby potvrdil soudu přijetí písemnosti do 3 dnů od odeslání, a to datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým způsobem. 9 Doručujícími orgány byli soudní doručovatelé, orgány justiční stráţe, soudní exekutoři, provozovatelé poštovních sluţeb, orgány Policie České republiky, orgány Vězeňské sluţby České republiky, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, územní vojenské správy, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Občanský soudní řád doručoval fyzickým osobám, u kterých tento zákon upravuje zvláštní případy doručování, a sice fyzickým osobám v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osobám poţívajícím 6 Viz 50b o.s.ř. ve znění novely č. 151/2002 Sb. 7 ŠÍNOVÁ, Renáta, et al. Doručování v civilním soudním řízení. Praha: Leges, ISBN , s Viz 45 o.s.ř. ve znění novely č. 555/2004 Sb. 9 Viz 45f odst. 1 a 2 ve znění novely č. 555/2004 Sb. 10

11 diplomatické výsady nebo imunity, vojákům či policistům. Dále doručoval právnickým osobám, advokátům, notářům, soudním exekutorům, patentovým zástupcům, osobám vykonávajícím právní poradenství podle zvláštních předpisů, státu, úřadům pro zastupování státu ve věcech majetkových, správním úřadům, obcím a vyšším územním samosprávním celkům. Byla-li písemnost doručována v místě, které nebylo vedeno podle zvláštního právního předpisu jako místo pobytu fyzické osoby, bylo uloţení písemnosti, kterou si adresát nevyzvedl do 3 dnů, nebo v případě písemnosti, která měla být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uloţení, neúčinné ledaţe fyzická osoba poţádala o doručování na adresu tohoto místa, nebo je jinak označila soudu jako místo, kde bydlí nebo se zdrţuje, podniká či pracuje, popřípadě jako jiné místo, kam jí mají nebo mohou být doručovány písemnosti; téţ pokud by se prokázalo, ţe se na tomto místě zdrţovala v den, kdy nebyla zastiţena, popřípadě kdykoli v době do 3 dnů, nebo, šlo-li o písemnost, která jí měla být doručena do vlastních rukou, v době do 10 dnů od uloţení. 10 Byla-li písemnost doručována na adrese, která byla vedena podle zvláštního právního předpisu jako místo pobytu fyzické osoby, nebo na adrese, kterou fyzická osoba sdělila soudu a poţádala o doručování na ni, anebo na adrese, kterou fyzická osoba jinak označila soudu jako místo, kde bydlí nebo se zdrţuje, podniká anebo pracuje, popřípadě jako místo, kam jí mají nebo mohou být doručovány písemnosti, bylo uloţení písemnosti, kterou si adresát nevyzvedl do 3 dnů, nebo, šlo-li o písemnost, která měla být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uloţení, neúčinné, jestliţe fyzická osoba soudu prokázala, ţe se v místě doručování nezdrţovala v den, kdy nebyla zastiţena, a v době do 3 dnů, nebo, šlo-li o písemnost, která měla být doručena do vlastních rukou, v době do 10 dnů od uloţení. 11 U právnických osob soud písemnost předával doručujícímu orgánu, který právnickým osobám doručoval na adresu sídla zapsaného do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku nebo na adresu skutečného sídla, nebo pokud o to zaţádala, na jiné místo v České republice. Nebyl-li na adrese nikdo zastiţen, ani nikdo, kdo za ni mohl písemnost převzít, doručující orgán písemnost uloţil. Neúčinnost doručení nastala v případě, ţe právnická osoba prokázala, ţe v den, kdy nebyl zastiţen nikdo, kdo by za ni byl oprávněn písemnost převzít, a v době do 3 10 Viz 46 odst. 5 o.s.ř. ve znění novely č. 555/2004 Sb. 11 Viz 46 odst. 6 o.s.ř. ve znění novely č. 555/2004 Sb. 11

12 dnů, nebo šlo-li o písemnost určenou do vlastních rukou, v době do 10 dnů od uloţení, ve skutečnosti sídlila jinde. 12 Dále pak novela stanovila, ţe v případě doručování při jednání nebo při jiném soudním úkonu, musí být skutečnost, ţe bylo doručováno při úkonu, uvedeno v protokolu, jehoţ náleţitosti novela stanovuje. Doručuje-li soud při úkonu, o kterém se nesepisuje protokol, nebo prostřednictvím doručujícího orgánu, vyznačí se doručení na doručence, jejíţ náleţitosti také upravuje novela z roku Konečně se dostáváme k poslední, tedy nejnovější souhrnné novele č. 7/2009 Sb., která nabyla účinnosti k Tato novela přináší kompletně novou, poměrně přísnou úpravu doručování v občanském soudním řízení. Vychází především z předchozích ne příliš úspěšných novel, ve kterých největší problém představovala neodpovědnost adresáta za místo, kam bylo doručováno. Podstatou doručování i nadále zůstává předání písemnosti adresátovi. Velká změna nastala ve stylu doručování, protoţe uţ se nedoručují jen písemnosti, ale i elektronická data. 13 Tato novela zavedla úplně nový způsob doručování, a to doručování prostřednictvím datových schránek. Zřizovatelem a správcem datových schránek nebude soud, ale Ministerstvo vnitra. Prioritou je, aby soud doručoval písemnosti přímo při jednání nebo jiném soudním úkonu, avšak nepodaří-li se to, snaţí se soud doručovat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky účastníka; pokud účastník datovou schránku nemá, zaţádá soud, aby mu odesílal písemnosti na jeho elektronickou adresu. Není-li ţádný z těchto způsobů moţný, doručuje soud prostřednictvím doručujících orgánů, účastníků řízení nebo jejich zástupců. Nejnepříjemnější novinkou (min. pro jednu ze stran jednání) však je, ţe soud můţe poţadovat písemnost za doručenou i v případě, ţe se adresát na adrese nezdrţuje. Hlavním cílem této novely je zjednodušení procesních postupů; zrušení břemene soudů, protoţe aţ do této novely bylo na soudu, aby zjistil, kde se účastník zdrţuje, a pokud se mu to nepovedlo, ani a pomoci jiných úřadů a subjektů, musel ustanovit účastníkovi opatrovníka; dalším cílem je také zamezení průtahů v soudním řízení Viz 47 o.s.ř. ve znění novely č. 555/2004 Sb. 13 SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , s Dostupné z radu.html [cit ] 12

13 2 Doručující orgány Doručujícími orgány podle občanského soudního řádu jsou soudní doručovatelé, orgány Justiční stráţe, soudní exekutoři a provozovatelé poštovních sluţeb. Pokud však adresát nemůţe ze zvláštních důvodů přijímat písemnosti na své evidenční adrese, stanovuje tento zákon zvláštní typy doručovacích orgánů. Těmito doručujícími orgány jsou: Vězeňská sluţba České republiky, jde-li o doručování fyzickým osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě. Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jde-li o doručování fyzickým osobám umístěným v těchto zařízeních, např. v dětských domovech. Ústav pro výkon zabezpečení detence, jde-li o doručování fyzickým osobám umístněným v tomto zařízení. Krajská vojenská velitelství, jde-li o doručování vojákům v činné sluţbě a písemnost není moţné doručit jinak. Soud v tomto případě odesílá písemnosti nejdříve prostřednictvím doručujících orgánů, jako jsou soudní doručovatelé, orgány Justiční stráţe, soudní exekutoři a provozovatelé poštovních sluţeb. Pokud se doručení prostřednictvím těchto orgánů nezdaří z důvodu, ţe voják je momentálně v činné vojenské sluţbě, a proto se nezdrţuje na své adrese pro doručování, stává se doručujícím orgánem Krajské vojenské velitelství. Ministerstvo vnitra, jde-li o doručování příslušníkům Policie České republiky a písemnost není moţno doručit jinak; u tohoto způsobu platí stejný postup jako u předchozího, Ministerstvo vnitra se tedy stává doručovacím orgánem jen tehdy, je-li adresát mimo svou adresu pro doručování ze sluţebních důvodů. Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o doručování fyzickým osobám poţívajícím diplomatické výsady a imunity nebo osobám, které jsou v bytě toho, kdo poţívá diplomatické výsady a imunity či osobám, jimţ má být písemnost doručena v budově nebo místnosti chráněné diplomatickou imunitou Viz 48 odst. 2 písm. a) aţ f) o.s.ř. 13

14 2.1 Soudní doručovatel Soudním doručovatelem je osoba, která je pověřená soudem k doručení písemnosti adresátovi. Jedná se o soudního zaměstnance, nikoliv však soudce, asistenty, ani vyšší soudní úředníky. 2.2 Orgány justiční stráže Orgánem justiční stráţe se rozumí příslušník vězeňské sluţby České republiky, který vykonává sluţbu justiční stráţe. Pro účely doručování je justiční stráţ samostatným doručujícím orgánem, který není součástí Vězeňské sluţby. Justiční stráţ můţe být také pověřena k pouhému doprovázení soudního doručovatele. Justiční stráţ nemůţe zajistit takovou efektivitu doručení jako soudní doručovatel, ale můţe alespoň s jistotou zjistit, zda se adresát v místě doručení zdrţuje či nikoli Soudní exekutor Soudní exekutor provádí doručování pouze v případě, ţe ho tím soud pověří. Podle 76 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, pověří-li soud exekutora, můţe exekutor provádět i jinou činnost, zejména doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele podle zvláštního právního předpisu. V rámci další činnosti exekutor vykonává i jinou aktivitu, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 17 Po souhrnné novele však občanský soudní řád nestanovuje podmínky, za kterých by mohl soud exekutorovi přikázat doručování, takţe nyní můţe soud exekutora pověřit kdykoli. Exekutor také můţe doručováním pověřit exekutorského koncipienta 18, exekutorského kandidáta 19 nebo další zaměstnance. 20 Exekutor však svou práci provádí pouze za odměnu. Podle 13 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., exekutorovi náleţí v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů účelně vynaloţených v souvislosti s prováděním exekuce. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám 16 SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , s Viz 76 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. 18 Viz 21 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, exekutor můţe koncipienta písemně zmocnit k vykonání jednotlivých úkonů, které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti. 19 Viz 25 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, exekutor můţe kandidáta zmocnit k jednotlivým úkonům, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti. 20 Viz 27 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, exekutor můţe zaměstnávat v pracovním poměru další zaměstnance. 14

15 provádějícím přepravu zásilek a další. 21 Dále exekutorovi také náleţí náhrada za promeškaný čas a náhrada za doručení písemnosti. 22 Takto tomu je v případě, ţe exekutor funguje jako doručující orgán pověřený soudem, ale pokud exekutor sám provádí svou exekutorskou činnost, činí také doručování sám nebo prostřednictvím pošty nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek Provozovatelé poštovních služeb Provozovatelem poštovních sluţeb můţe být právnická nebo fyzická osoba, které byl udělen souhlas Ministerstvem dopravy a spojů na základě písemné ţádosti. 24 Pokud však někdo hodlá provozovat poštovní sluţby spočívající v dodání poštovních zásilek, jejichţ hmotnost je niţší neţ 350 g a jejichţ obsahem jsou písemné zprávy za cenu niţší, neţ je částka, kterou stanoví vláda nařízením, musí mít vedle souhlasu téţ poštovní licenci nebo zvláštní poštovní licenci. 25 Poštovní licenci také uděluje ministerstvo na základě ţádosti, a to pouze právnické osobě. Zvláštní poštovní licenci, kterou můţe získat jak fyzická, tak právnická osoba, ministerstvo uděluje v případech, kdy drţitel poštovní licence není schopen zajistit dodávání zpráv na celém území České republiky Příjemci soudních písemností Příjemcem doručované písemnosti můţe být jak osoba, která je sama adresátem, tak i osoba, která je oprávněná za adresáta převzít doručovanou soudní písemnost. Definovat okruh příjemců písemností je po souhrnné novele mnohem jednodušší, dříve byl výčet osob, které mohly za adresáta přijímat písemnost, uveden u kaţdého typu adresáta zvlášť. Písemnosti, které nebyly určeny do vlastních rukou, mohl převzít kdokoli, nyní je můţe převzít pouze sám adresát. Z toho vyplývá, ţe po souhrnné novele je okruh příjemců stejný jak u písemností určených do vlastních rukou, tak i u písemností, které do vlastních rukou určeny nejsou. 27 Za fyzické osoby jsou písemnost oprávněny přijmout osoby, které k tomu byly adresátem zmocněny písemnou plnou mocí udělenou před provozovatelem poštovních sluţeb. Za 21 Viz 13 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. 22 Viz 14 a 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. 23 Viz 56 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. 24 Viz 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách. 25 Viz 18 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách. 26 Viz 26 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách. 27 SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , s

16 fyzické osoby podnikatele jsou oprávněny přijmout písemnost osoby, které k tomu byly zmocněny, nebo u nichţ je to vzhledem k jejich pracovnímu nebo jinému obdobnému vztahu k adresátovi obvyklé. Za advokáty, notáře, soudní exekutory a patentové zástupce mohou téţ přijímat písemnosti pouze osoby, které k tomu byly zmocněny, nebo jejich zaměstnanci. Písemnost určenou advokátovi, který vykonává advokacii jako společník obchodní společnosti, mohou za něj přijmout statutární orgán, ostatní společníci, zaměstnanci společnosti a osoby, které k tomu byly zmocněny. Vykonává-li advokát advokacii v pracovním poměru k jinému advokátovi nebo ke společnosti, můţe za něj písemnost přijmout jeho zaměstnavatel, jeho zaměstnanci a osoby, které jsou k tomu zmocněné. 28 Za právnické osoby mohou přijímat písemnosti jejich statutární orgán, předseda, zaměstnanec nebo člen, který tím byl pověřen, vedoucí závodu, vedoucí organizační sloţky, o níţ zákon stanoví, ţe se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci, které se týkají tohoto závodu nebo sloţky, popřípadě prokurista. 29 Tyto osoby však nemohou za právnické osoby jednat, pokud zákon stanoví jiné osoby. Kromě těchto osob můţou přejímat písemnosti také ty osoby, které k tomu byly zmocněny nebo ty osoby, vzhledem k jejichţ pracovnímu zařazení a vztahu k právnické osobě je to obvyklé. Pokud si však soud nebude jistý, ţe je osoba oprávněna soudní písemnost převzít, nebude pokládat svoji písemnost za doručenou. 30 Za stát můţe písemnost převzít zaměstnanec Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo organizační sloţka státu. Jedná-li za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude přejímat písemnost zaměstnanec, pověřený generálním ředitelem. Jedná-li za stát organizační sloţka státu, bude písemnosti přijímat vedoucí organizační sloţky nebo jím pověřený zaměstnanec působící u této nebo jiné organizační sloţky státu. Za obec a za vyšší územně samosprávný celek přejímá písemnost ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn je zastupovat navenek, nebo jejich zaměstnanec, který tím byl touto osobou pověřen. 31 I pro obec a vyšší územně samosprávný celek platí totéţ, co u předchozích právnických osob, tedy ţe za ně mohou písemnosti přijímat i ty osoby, které jsou k tomu pověřeny, zmocněny a ty osoby, u nichţ je to vzhledem k jejich pracovnímu či jinému vztahu k adresátu písemnosti obvyklé. 28 Viz 50a o.s.ř. 29 Viz 21 o.s.ř. 30 SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , s Viz 21a a 21b o.s.ř. 16

17 4 Adresáti Protoţe nestačí, aby soudce rozsudek pouze vyhlásil, nýbrţ je ho třeba také předat účastníkům řízení, přináší souhrnná novela do občanského soudního řádu termín adresa pro doručování. K předání informací mezi účastníky řízení můţe dojít na různých místech a různými prostředky. Adresátovi je obecně doručováno přímo při jednání nebo jiném soudním úkonu nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, tedy bez vyuţití doručujícího orgánu; pokud soud pouţije k doručování doručující orgán, musí vydat nařízení k doručení písemnosti. V tomto nařízení soud stanoví, jaký doručující orgán má doručení provést, osobu, které se má písemnost doručit, adresu, způsob doručení a informaci o tom, jestli je nebo není moţné písemnost uloţit v případě, ţe doručující orgán adresáta nezastihne. Nařízení k doručení soudce provede záznamem ve spise, čímţ také udělí pokyn k odeslání písemnosti adresátovi Adresa pro doručování Adresa pro doručování je místo, na které mají být odesílány soudní písemnosti a na kterém si má adresát svou písemnost převzít. Je tedy místem, prostřednictvím kterého soud komunikuje s účastníky soudního řízení. Adresát si můţe stanovit adresu, na kterou mu má soud písemnosti odesílat. Tato adresa musí být na území České republiky. Jestliţe je moţné písemnost doručit prostřednictvím datové sítě do datové schránky, upřednostní soud tuto moţnost a adresou pro doručování se stane tato datová schránka. 33 Dojde-li ke změnám skutečností významných pro doručování na adresátem sdělenou adresu, je adresát povinen bez zbytečného odkladu soudu tyto změny sdělit. Účinnost těchto změn nastává v okamţiku, kdy mu byly adresátem oznámeny. 34 Pokud však adresát zapomene svou změnu bydliště nahlásit soudu, budou mu písemnosti nadále posílány na adresu, na které se jiţ nezdrţuje. Kdyţ se o písemnostech adresát dozví, ale pozdě, nebude moci namítnout neúčinnost doručení, ačkoli se opravdu na adrese nezdrţoval, respektive namítne neúčinnost, ale soud tento návrh zamítne, neboť skutečnost, ţe se na adrese nezdrţoval, nemůţe být omluvitelným důvodem, protoţe je povinností změnu adresy bez zbytečného odkladu soudu nahlásit (viz kapitola 8, neúčinnost doručení). 32 SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , s ŠÍNOVÁ, Renáta, et al. Doručování v civilním soudním řízení. Praha: Leges, ISBN , s Viz 46a odst. 3 o.s.ř. 17

18 Přestoţe pojem adresa pro doručování zavedla aţ souhrnná novela o.s.ř., upravoval jiţ dříve občanský soudní řád, kam má být jednotlivým typům osob ze strany soudu doručováno. U fyzických osob to bylo místo jejich bytu, podnikání, pracoviště či jiného místa, kde mohla být osoba zastiţena. Právnickým osobám soud doručoval na adresu rejstříkového, popřípadě skutečného sídla. Dále pak tento zákon upravoval také zvláštní typy osob, kterým bylo doručováno: jednalo se o doručování advokátům, notářům, soudním exekutorům, patentovým zástupcům, osobám vykonávajícím právní poradenství podle zvláštních předpisů, státu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, správním úřadům, obcím a vyšším územně samosprávným celkům Adresa pro doručování u fyzických osob Adresu pro doručování fyzickým osobám rozdělujeme na doručování fyzickým osobám nepodnikatelům a fyzickým osobám podnikatelům. Nejprve se tedy budu věnovat fyzickým osobám nepodnikatelům. Adresou pro doručování fyzickým osobám nepodnikatelům je podle zákona adresa pro doručování nahlášená do informačního systému evidence obyvatel a adresa místa trvalého pobytu vedená podle zvláštního právního předpisu. Souhrnná novela změnila také zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Zavedla moţnost, aby si fyzická osoba nechala do evidence zavést údaj o adrese, na kterou jí mají být písemnosti doručovány. 36 Soud se nejprve pokusí komunikovat s nepodnikající fyzickou osobou prostřednictvím její datové schránky; teprve pokud tuto schránku fyzická osoba nemá, bude jí soud doručovat na adresu, kterou si osoba zvolila. Pokud si adresu nezvolí, soud bude písemnosti doručovat na evidenční adresu, která je evidovaná v informačním systému evidence obyvatel. Adresát si také můţe zaţádat o změnu této adresy, na tu pak soud musí posílat písemnosti prvotně. Není-li v evidenci obyvatel taková adresa evidována, soud doručuje na adresu místa trvalého pobytu Tímto místem se rozumí adresa, kterou si občan České republiky sám vybere, obvykle je to místo trvalého pobytu rodičů, adresa jeho bytu nebo zaměstnání. V době narození je tímto místem adresa trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak. V případě, ţe ţádná z těchto adres není k dispozici, stává se místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímţ územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky, jestliţe se narodil 35 Viz o.s.ř. ve znění platném do souhrnné novely 36 ŠÍNOVÁ, Renáta, et al. Doručování v civilním soudním řízení. Praha: Leges, ISBN , s SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , s. 61.

19 v zahraničí. 38 Pokud účastník poţádá o změnu své adresy, soud můţe tuto ţádost odmítnout, vylučuje-li to zákon nebo povaha věci. Toto rozhodnutí musí soud dát účastníkovi najevo, a to usnesením o zamítnutí návrhu. Usnesení soud odešle účastníkovi nejen na jeho evidenční adresu, ale i na adresu, kterou si sám pro doručování písemností zvolil. Pokud soud vyrozuměl účastníka jiţ při jednání, není doručování potřeba. Pošle-li účastník soudu dopis, na jehoţ záhlaví uvede svou adresu, stane se tato adresa automaticky adresou pro doručování, aniţ by to výslovně uvedl. 39 Zákon stanovuje i fyzické osoby, které si jinou neţ zákonnou adresu pro doručování zvolit nemůţou. Jsou jimi fyzické osoby ve výkonu trestu, jejichţ adresou pro doručování je adresa věznice, ve které vykonávají trest, dále osoby, které jsou ve výkonu ochranného opatření, v zabezpečovací detenci nebo v ústavní či ochranné výchově, jejichţ adresou pro doručování je adresa tohoto zařízení. 40 V případě, ţe je jisté, ţe se adresát na určité adrese zdrţuje, ale momentálně není k zastiţení, ukládá zákon moţnost zanechání výzvy nebo vhození do schránky, protoţe za doručení písemností se pokládá i dodání písemnosti do dispozice adresáta. Nyní se budu zabývat doručováním fyzickým osobám podnikatelům. Adresou pro doručování fyzické podnikající osobě se podle zákona rozumí: Adresa místa podnikání Adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy Adresa organizační sloţky podniku fyzické osoby podnikatele, má-li podnik svou organizační sloţku. 41 Tyto adresy jsou adresami alternativními. Jak uţ bylo uvedeno výše, zákon adresátovi umoţňuje zasílání na jinou adresu, pokud o to poţádá. To je však omezeno souhrnnou novelou, která říká, ţe pokud je účastník vybaven datovou schránkou, není moţný jiný způsob doručování neţ do této datové schránky. Co se týče alternativních adres, soudce si můţe vybrat kteroukoliv z nich, pokud všechny existují, ale je důleţité, aby si soudce vybral správně a zvolil tu adresu, u které předpokládá největší pravděpodobnost doručení. Tuto adresu by pak soud měl pouţívat i při dalším doručování, protoţe účastník bude očekávat, ţe mu soud bude doručovat i nadále, po celou dobu sporu na tutéţ adresu. Na adresu místa 38 ŠÍNOVÁ, Renáta, et al. Doručování v civilním soudním řízení. Praha: Leges, ISBN , s SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , s Viz 46b písm. c) a d) o.s.ř. 41 Viz 46b písm. b) o.s.ř. 19

20 podnikání můţe soud jako na alternativní adresu doručovat vţdy. U adresy zástupce pro doručování uvedené ve smlouvě uţ to není tak jednoznačné, protoţe této osobě se můţe cokoliv přihodit, můţe se přestěhovat, zemřít nebo zaniknout. Zástupce se stává zástupcem, kdyţ ho adresát označí ve smlouvě. Fyzická osoba podnikatel jiţ v době řešení sporu nemusí být podnikatelem, pak je třeba ji pokládat za obyčejnou fyzickou osobu a podle toho také stanovit její evidenční adresu. To je třeba dodrţet i v případě, ţe fyzická osoba podnikatel pouze přerušila svou podnikatelskou činnost na přechodnou dobu. Tato skutečnost musí být vyznačena v rejstříku podnikatelů Adresa pro doručování u právnických osob Rozlišujeme dvě skupiny právnických osob, a sice právnické osoby soukromého práva a právnické osoby veřejného práva, kterými jsou například správní úřady. Obě tyto skupiny mají vůči soudu stejné postavení, jen právnickým osobám veřejného práva zákon upravuje adresu pro doručování zvláštním způsobem. Právnické osoby, které jsou zřízeny zákonem, jsou zapsány v obchodním rejstříku, nebo organizační sloţka podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jsou ihned vybaveny datovou schránkou. Jiné právnické osoby, které nespadají do výše uvedené skupiny, si datovou schránku mohou nechat zřídit na ţádost (viz kapitola ); pokud tyto osoby datovou schránku nemají, mohou si zvolit jinou adresu pro doručování, ale jestliţe právnická osoba jiţ datovou schránku má, bude jí soud prvotně doručovat na adresu příslušné datové schránky. Pokud právnická osoba tuto adresu dosud nemá, můţe jí soud doručovat prostřednictvím doručovacích orgánů na tyto adresy: Adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku Adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy Adresa sídla organizační sloţky, má-li právnická osoba organizační sloţku. 43 Adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku je adresa zapsaná do obchodního nebo jiného rejstříku, kterým můţe být například nadační rejstřík, rejstřík veřejných výzkumných institucí, 42 SVOBODA, Karel; SUK, Milan; ZEMAN, Pavel. Doručování v soudním řízení ISBN , s Viz 46b písm. e) o.s.ř. 20

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Odesílatel: Adresát: Odesílatel: VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA NEVKLÁDAT DO SCHRÁNKY. Písemnost: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala

Odesílatel: Adresát: Odesílatel: VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA NEVKLÁDAT DO SCHRÁNKY. Písemnost: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala SOUDY typ I doručenka C5 217x162 přední strana Místo pro podací nálepku na doporučenou zásilku Místo pro výplatné DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU NEVKLÁDAT DO SCHRÁNKY Zásilka (písemnost) byla dodána (odevzdána)

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 500/2004 Sb. - poslední stav textu Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Adresát: Solnář Bohumil, nar. 14.12.1969 Adresa, na níţ má být písemnost doručena: Lipová

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

1. Nové principy v doručování

1. Nové principy v doručování 1. Nové principy v doručování 1. Doručování a jeho význam 2. Odpovědnost účastníka za adresu pro doručování. Písemnost lze doručit účastníkovi na jakémkoliv místě, na němž bude zastižen - 46 odst. 1 o.s.ř.

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DORUČOVÁNÍ V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DORUČOVÁNÍ V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DORUČOVÁNÍ V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ PETR HLUŠTÍK Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, Česká republika Abstract in original language Příspěvek se zaměřuje na řešení praktických

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát (jméno a příjmení): Kačicová Lucie, nar. 17.04.1976 Adresa, na níž má být písemnost doručena: K. Čapka 1214/4, 792 01 Bruntál Spisová

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Právní účinky doručení osobám na adresu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát (jméno a příjmení): Fabiánová Martina, nar. 3.4.1977 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Opavská 518/13, 794 01 Krnov, Pod

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát (jméno a příjmení): Kubiczková Marie, nar. 13.1.1970 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Nákladní 434/26, 746 01 Opava Spisová

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

*MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor

*MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor *MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor odbor archivní správy a spisové služby Milady Horákové 5/133 Praha 6 166 21 Č. j. MV-101601-1/AS-2012 Praha 17. září 2012 Vážený pan Jan Frk analytik-metodik

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 3 Rozeslána dne 8. ledna 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 3 Rozeslána dne 8. ledna 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 3 Rozeslána dne 8. ledna 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 7. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963. Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb.

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963. Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Adresát: Pešek Lubomír, nar. 15.02.1966 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Bezděkov 1835/79, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 98 Sbírka zákonů č. 300 / 2008 Strana 4491 300 ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Adresát: Fatrdla Milan, nar. 27.08.1952 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Měník 45, 783 26 Bílá Lhota Brno Doručovaná

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963. Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963. Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 347/2010 Sb. Změna:48/2010 Sb. ( dle ÚS zrušen 220 odst. 3 od 1.4.2011) Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Adresát: Guzaničová Miroslava, nar. 04.03.1971 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Tovární

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát (jméno a příjmení): Ing. Fajkus Vlastimil, nar. 20.11.1952 Adresa, na níž má být písemnost doručena: náměstí Svaté Trojice 368/5,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Exekutorský úřad Spisová značka: Ex 3854/13 Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát: Dana Mazánková, Přibice 348, 691 24 Přibice, nar. 13.10.1959 Exekuční příkaz srážky

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Brno venkov podle 124 e.ř. Adresát: Němeček Jan, nar. 07.03.1956 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř.

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Exekutorský úřad Spisová značka: Ex 2086/11 Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát: Petr Dopita, VELKÉ NÁMĚSTÍ 22/5, 76701 Kroměříž, nar. 12.4.1980 Exekuční příkaz srážky

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 60/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Komunikace prostřednictvím datových schránek orgánů veřejné moci

Komunikace prostřednictvím datových schránek orgánů veřejné moci Struktura referátu 1) Právní rámec komunikace prostřednictvím datových schránek 2) Typy komunikace prostřednictvím datových schránek 3) Doručování dokumentů podle 17 zákona č. 300/2008 Sb. prostřednictvím

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

Soudní exekutor JUDr. Jiří To

Soudní exekutor JUDr. Jiří To Exekutorský úřad Soudní exekutor JUDr. Jiří To Spisová značka: Ex 3458/13 Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle 49 odst. 2 o.s.ř. Adresát: Petr Žemba, Karlovo nám.104/55, 674 01 Třebíč, nar. 2.3.1973

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb., Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE MA LÉ H O R OZS AHU Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl. 3.: Identifikační

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz SMĚRNICE KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ Tato směrnice se řídí zákonem

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 7 As 22/2013-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. M., zastoupen

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Obsah a text 99/1963 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2007

Obsah a text 99/1963 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2007 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 Třídící znak 2 0 5 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost Česká národní banka

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Rozeslána dne 31. října 2011 Cena 64,- Kč OBSAH: 24. 25. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 27.

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více