Frymburský. zpravodaj Ročník 24 leden 2011 číslo 285 měsíčník úřadu městyse

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Frymburský. zpravodaj Ročník 24 leden 2011 číslo 285 měsíčník úřadu městyse"

Transkript

1 Frymburský zpravodaj Ročník 24 leden 2011 číslo 285 měsíčník úřadu městyse S lítostí Vám musíme oznámit, že následující jako vždy zajímavé články z historie Frymburku a okolí jsou poslední, které nám pan František Schusser pro lednový zpravodaj nového roku připravil. Bohužel nás dne navždy opustil. Proto při čtení těchto řádků vzpomeňme na jeho dlouholetou spolupráci a velký přínos při poznávání historie našeho okolí. Pane Schussere, děkujeme! FRYMBURK A OKOLÍ V KRAJINĚ ČASU (1) KDYŽ DO KRAJINY PŘIŠEL ČLOVĚK Když jsem psal téměř dvě stovky článků z minulosti Frymburku, byly to vesměs střepy a úlomky. Postupně mne oslovilo několik občanů i majitelů rekreačních objektů se žádostí, zda bych se tyhle puzzle nepokusil složit v několik souvislých článků, ve kterých by si mohly číst nejen děti, ale i starci jako já co zde prožili svůj život. Po roce příprav se snažím těmto přáním vyhovět. Jedním z prvních autorů, který se zabýval rekonstrukcí hydrografických poměrů v oblasti dnešního Frymburku byl W. Daniel, který zde předpokládal do nadmořské výšky 800 metrů jezero, které bylo 44 km dlouhé, 7 až 22 km široké a dosahovalo hloubky 80 až sto metrů. Převážně bylo odvodňováno na jih do povodí Dunaje a jen zčásti do koryta dnešní Vltavy u dnešní Čertovy stěny. Jezero prý zaniklo prolomením skalní hráze. Tato hypotéza má mnoho odpůrců. Například L. Puffer předpokládá, že ve vrchní křídě byl prostor dnešního Frymburku zalit mořem a F. Machatschek soudí, že v mladším terciéru bylo údolí Vltavy nad Frymburkem odvodňováno na sever k dnešní Blanici. Všechny tyto hypotézy se však v zásadě shodují v tom, že mezi Čertovou stěnou a horou Luč nakonec přívaly vody prolomily zvětralou přírodní hráz a třetihorní jezero se pomalu vyprázdnilo a zanechalo po sobě dnešní Vltavu s četnými přítoky. O tvářnosti vegetace nás nejlépe informuje řada paleobotanických studií. Silné ochlazení doby ledové v okolí dnešního Frymburku zcela zdecimovalo původní bohatou a teplomilnou třetihorní flóru, tvořenou zejména teplomilnými dřevinami a zatlačilo ji daleko na jih. V době ledové převládala kolem dnešní Vltavy u Frymburku chladnomilná stepní a tundrová vegetace s nízkými keříky severských vrb a bříz. V mírnějších obdobích zde byly háje bříz a borovic. Poslední doba ledová - würmský glaciál - pozvolně odezněla zhruba před deseti tisíciletími a tehdy se krajina v okolí dnešního Frymburku podobala dnešní severské lesotundře. Porosty dřevin tvořily dle pylových analýz především vrby, břízy, borovice, limba a kleč. V té době došlo i k prvnímu podstatnému ovlivnění vegetace květenou alpské oblasti. Zásadní klimatické změny, ke kterým posléze docházelo, lze charakterizovat jako postupné kolísavé oteplování a zvlhčování. Zhruba před 9000 lety se v okolí dnešního Frymburku postupně objevují relativně teplomilnější dřeviny, především líska, která v následujícím období zcela převzala vládu a spolu s borovicí a příměsí olše a břízy tvořila hlavní složku krajiny. V dalším období, které lze charakterizovat jako příchod prvních lovců a rybářů do okolí Frymburku, výrazně stoupá v lesích podíl dubu, jilmu a lípy. Pomalu sem začíná pronikat i buk, smrk a jedle a spolu s nimi i některé druhy alpské květeny. V této druhé vlně alpské migrace byla zdejší květena obohacena například o řeřišnici trojlistou, kamzičník rakouský, dřípatku horskou, ale i o vzácný šafrán bělokvětý.

2 2 Doktor Slavomil Vencl z Archeologického ústavu v Praze prokázal, že vltavské údolí nad Frymburkem bylo osídleno již ve střední době kamenné, v mezolitu, tedy v sedmém a šestém tisíciletí před našim letopočtem. Profesor Vratislav Čapek charakterizuje toto období jako závěrečnou fázi paleolitického přisvojovacího hospodářství, kdy člověk používá luk a šíp, objevuje oheň a vyrábí drobné nástroje, dokládající používání kombinovaných nástrojů. Tábořiště lovců, rybářů a sběračů, stará téměř devět tisíc let, ukázala, že tito mezolitičtí lidé v blízkosti dnešního Frymburku užívali k lovu zvěře luky a šípy, oštěpy a vrhací hole a k rybolovu harpuny a kostěné udice. Antonín Beneš, který o tomto nálezu psal i ve Frymburském zpravodaji, uvádí, že: Znali proutěné vrše a sítě, čluny dlabané z jednoho kusu kmene a lyže. Menší skupiny lovců, rybářů a sběračů se pohybovaly v nevelkém prostoru mezi dnešním Frymburkem a Horní Planou, především na levém břehu Vltavy. Bioarcheolog Jaromír Beneš uvádí, že: Za mimořádný objev posledních deseti let lze označit identifikaci asi l5 lokalit na břehu dnešní lipenské přehrady. I když jejich horská poloha ve střední Evropě není nijak mimořádná, je jejich původně náhodné zjištění připomínkou, že jejich podrobná topografie nás teprve čeká. Tito první obyvatelé v okolí dnešního Frymburku si stavěli chýše a chatrče s ohništěm. Oheň býval otevřený a sloužil k vaření, vytápění i jako zdroj světla.tito lidé žili jen z lovu, rybolovu a sběru a kočovný způsob života nesl sebou rozdělení úkolů a prací i vzájemnou pomoc. Vyráběli nástroje, zbraně a oděvy společně a jen pro svou skupinu. Neexistovala u nich ještě směna výrobků ani zemědělství. FRYMBURK A OKOLÍ V KRAJINĚ ČASU (2) ODKUD PŘIŠLI A HRANIČNÍ TVRZ Na otázku Odkud přišli? dává částečnou odpověď S. Vencl ve svém článku Mezolitické osídlení na Šumavě, kde píše: Vodopisně leží sledovaná oblast těsně při labsko - dunajském rozvodí. Například na jih od Frymburku, od Přední Výtoně, se prameny přítoků Horského potoka, ústícího do dunajského přítoku Mühlu, nacházejí 1,5 km od Vltavy, přičemž relativní převýšení nečinilo ani 80 metrů. Pro evropské mezolitiky neznamenal tedy přechod rozvodí, které na jih od Přední Výtoně leží jen v nadmořské výšce 790 metrů, žádný problém. Lze soudit, že kontakt mezolitiků z horního Povltaví s Podunajím nečinil větší obtíž. Dunaj teče ve vzdálenosti sotva třicet kilometrů od Vltavy, tedy ve vzdálenosti takřka jednodenního pochodu. Kolekce kusů mezolitické štípané industrie z 15 nalezišť v okolí Frymburku představuje výsledek mnoha desítek hodin průzkumů a sběrů, které z největší části prováděl Z. Petr se svými přáteli v letech l983 až Hustá síť krátkodobých až sezónních stanic vyjadřuje pohyblivost, intenzitu a trvání mezolitického osídlení. Bezprostředně přiléhající oblasti jsou Horní Rakousko a Bavorsko. Území celého Horního Rakouska je zatím nálezově sterilní, zatímco v Bavorsku se mezolitické lokality kumulují hlavně v okolí Dunaje. Geograficky zřejmě nejbližší mezolitické nálezy pocházejí ze severního okolí Pasova a zejména z hrany dunajského údolí jihovýchodně od Řezna. Dá se tedy předpokládat, že mezolitičtí obyvatelé přišli k dnešnímu Frymburku od Dunaje a to z území mezi Pasovem a Řeznem, což představuje vzdálenost jen 50 až 150 km. Zda přišli rozvodím u Přední Výtoně nelze vyloučit. O osídlení bezprostředního okolí Frymburku na konci 12. a začátku 13. století svědčí i archeologický nález u dnešní chatové osady Lojzovy Paseky. Byly zde nalezeny střepy, pocházející z keramických zásobnic, které byly zdobeny šroubovicemi, vlnicemi a mřížkovým kruhem. Pravděpodobně se jedná o zbytek sídliště, které dnes leží pod hladinou lipenské přehrady. Samotný Frymburk leží na prastaré zemské stezce, která vedla z rakouského Obermühlu přes Neufelden a Haslach k frymburskému brodu přes Vltavu a dále na Náhlov k dnešnímu Malšínu, kde u hory Thurmberg, což znamená věžiště či tvrziště, se spojila s jinou zemskou stezkou z Lince a Vyššího Brodu. Obě stezky, jak od Frymburku, tak i od Vyššího Brodu, od Thurmbergu společně pokračovaly přes Běleň a Zátoň, kde byl Nižní Brod a nad ním hradiště. V roce l231 nalézáme panství Vítka z Krumlova v Horním Rakousku a například Haslach získali Vítkovci od pasovského biskupství. V německé kronice Dolní Vltavice se uvádí, že okolo roku 1250 byla zemská hranice českého království na Vltavě a teprve v letech l256 až 1258 byla zemská hranice přesunuta na hřeben Tomášského pohoří. Tento údaj jsem si potvrdil nejen v Atlasu československých dějin, ale i u mnoha německy píšících historiků o této krajině. V tomto případě by strážní hrad, či tvrz, u frymburského brodu před rokem 1256 byl zemským strážním hradem a jeho existence již ve 12. století by měla své vážné opodstatnění. V blízkosti Frymburku bylo asi od roku 1234 jedno osídlení písemně potvrzené dříve než hrad Rožmberk a klášter Vyšší Brod. Antonín Profous uvádí, že v roce l234 patřily Hruštice premonstrátům z kláštera v Milevsku, který byl založen již v letech 1184 až Významný letopisec vyšebrodského kláštera Dr. Valentin Schmidt v Heimatstimmen 1923 poznamenal, že: Friedberg byl strážní hrad nad vltavským brodem již roku 1198 připomínaný. Dále píše, že hrad, či spíše tvrz Friedberg stál tam, kde již dříve byl založen friedberský trh. Skládal se z jedné čtyřúhelníkové věže, kdy spodní stavba byla vysoká jako dům z kamene a bez oken. Ve značné výšce, dosažitelné jen s pomocí strážce,

3 3 se nachází vchod. Stával na vršku nad řekou a stráň, která se skláněla do údolí, byla pokryta skalními úlomky, balvany a keři. Vojtěch Král nakreslil k Sedláčkovým Hradům, zámkům a tvrzím v Budějovickém kraji mapu, kde na místě dnešního Frymburku je zakreslena stará tvrz, o níž píše profesor August Sedláček, že až do konce 14. věku rozeznávalo se od ostatních zboží rožmberských také zboží frymburské. Bývalý okresní archivář v politickém okrese Kaplice Bedřich Benetka uvedl: Ve Frymburku vznikla tržní osada při celnici, jež byla u brodu přes Vltavu. Nad brodem strměla strážní věž a na ostrohu vznikla osada. Ještě před druhou světovou válkou se zde tato ulice nazývala Thurmgasse. Pan Benetka jako první spojil brod, tvrz a celnici. Tím jen podpořil mé úvahy o tom, že frymburská tvrz byla před rokem 1250 opravdu tvrzí při zemské hranici. Při podrobném studiu knihy Bohmerwaldheimat Erinne rungen an der Moldau, staré katastrální mapy Frymburku a i v terénu jsem si upřesnil, že stará frymburská tvrz stávala se vší pravděpodobností v místech, kde je dnes dům čp. 71 nebo o trochu výše na místě novostavby domu čp. 73. V neposlední řadě tudy před napuštěním přehrady vedla stará cesta od mostu z Frýdavy na frymburské tržiště. František Schusser ZPRÁVY Z RADNICE Plynofikace Koncem roku získal investor energetický koncern E.ON a.s. stavební povolení na budování vedení trasy a uložení plynového potrubí ve Frymburku. Trasa povede z východní části tzv. Rybízárny, odtud pod hřištěm, přes hlavní komunikaci podél bytovek na tzv. Rafandě, přes park žen a poté komunikací okolo zdravotního střediska, kulturního domu, areálu školy až k Wellness Hotelu. Po dohodě investor stanovil objekty podél trasy, které v této etapě mohou být připojeny na toto základní vedení. Všichni, jichž se to týká, obdrželi od úřadu městyse toto sdělení (i s mapou trasy vedení), resp. tuto informaci s potřebnými instrukcemi. Tuto etapu č.1 plynofikace městyse základní vedení uhradí investor E.ON ze svých prostředků. Letos dojde k zpracování projektové dokumentace a doufám i získání stavebního povolení pro etapu č.2, tedy celkovou plynofikaci celého městyse. Jako zásadní problém se jeví způsob, jakým bychom tuto druhou etapu plynofikace proinvestovali. Těžko můžeme čekat, že by to uhradil celé městys, nicméně budeme hledat možnosti jakéhosi sdružení prostředků či jiný způsob. Až samotná projektová dokumentace nám dá jasnou odpověď, co to vše bude stát a kudy a kdy tedy plyn povedeme myslím jednotlivé části Frymburka. Rozhodující přirozeně bude i samotný zájem občanů, subjektů - majitelů objektů o tento energetický zdroj. Úklid chodníků Řada občanů, i těch našich, zaregistrovala nový populární a mediálně nazývaný Kuberův chodníkový zákon. Kuberův dle předkladatele (senátora a dříve primátora Teplic). Trochu si dovolím okomentovat tento produkt našeho zákonodárného sboru z pohledu jeho hluboké asociality. Tento zákon přesně vystihuje současný morální úpadek a marasmus této společnosti, která spíše a zcela oficiálně podněcuje nepřátelství, závist, strach, touhu po senzacích, prostě lidi rozděluje, odděluje je od svého města, obce. Nevím, zda tento obecný trend je proto, jak se tvrdí, že to sami lidé, čtenáři, diváci vlastně tolik chtějí a proto media takto informují, takto pracují, v tomto duchu žijí. Ano, zabývám se tou stránkou zákona, která opět lidi ve městech, obcích rozděluje a štve proti sobě. Vy všichni ve Frymburku víte, že i chodníky uklízí naše pracovní skupina a vždy tomu i tak bylo a já Vás žádám, nepodléhejte přitroublému zákonu a snažte se nám s úklidem sněhu dle svých možností pomáhat. Nejen, že budete mít uklizený chodník a protáhnete si svalstvo, ale stejně tak budete mít i dobrý pocit, že jste udělali něco pro své městečko, něco pro sebe i pro druhé. Dotace muzeum - oprava domu č.p 5 na náměstí Určitě velký důvod radosti můžeme mít ze skutečnosti, že mezi vánočními svátky dorazila částka přesahující 10 mil. Kč jako celkové a definitivní vyúčtování dotace, grantu na muzeum, resp. rekonstrukci domu č.p.5 na náměstí. Objekt je postaven, zkolaudován a řádně k danému účelu využíván. Kontrolní proces vedený kontrolním oddělením Úřadu Regionální rady soudržnosti Jihozápad celý projekt shledal v pořádku a uvolnil námi předinvestované prostředky. Stav, dispozice i účel objektu tak, jak stanoveno obecně platnými podmínkami musí být takto zachován po dobu pěti let. Ples městyse se bude konat opět ve Wellness Hotelu Frymburk, tentokrát v hlavním sále. Předprodej vstupenek zahájíme na Úřadu městyse Frymburk v kanceláři poplatků. Cena vstupenky: 150,-Kč K dispozici bude 200 míst. K tanci a poslechu bude hrát skupina AGRIA. Ples začne ve hodin předtančením tanečního centra Move 21.

4 4 Blahopřejeme! V měsíci lednu blahopřejeme těmto spoluobčanům: Gajdošová Antonie 87 let Mejtský František 72 let Konečná Justina 86 let Vršanová Růžena 72 let Janáčková Karolina 85 let Perfoll Rudolf 71 let Pospíšilová Jaruše 83 let Vršan Jan 71 let Kubinec Vincent 83 let Urban Jaroslav 71 let Vallová Antonie 76 let Štěpánová Marta 70 let Žáková Terezie 75 let V měsíci lednu 2011 bude pracovnice ÚM přítomna na radnici v sobotu od 8.00 do hodin. Zasedání ZM se bude konat ve středu od hodin. Oto Řezáč - starosta T E C H N I C K Ý S E D M I B O J Vážení sportovní přátelé! Dne bylo provedeno rozlosování dvojic přihlášených do Technického sedmiboje. Do čtrnáctého ročníku se přihlásilo 21 dvojic. Při losování byly použity dva výkonnostní koše, dle výsledků v předchozím ročníku sedmiboje. K těmto dvojicím pak byly nalosovány další. Složení jednotlivých skupin vypadá následovně: Skupina č. 1 Berit, Schneider; Tomka, Mertl; Petričák, Kaňa; Lučan, Bouchal,; Luhanová, Suchánková Skupina č. 2 : Šisler nejst., Šisler nejml.; Valeš, Salzer; Grohman J., Janáček M.; Petričák, Hruška; Koch, Hadraba Skupina č.3 : Malina, Bula; Šuník ml., Skipala; Malák, Koucký; Grohman M., Juhaňák J.; Vítek, Budík Skupina č.4 : Račák D., Šisler ml.; Štěpán, Šulc; Šuník st., Bodvanský; Rillich, Račák M.; Juhaňák M., Michal R. Utkání skupiny 1 se konají dne , utkání skupiny 2 dne , utkání skupiny 3 dne a utkání skupiny 4 dne Utkání se konají v tělocvičně ZŠ v uvedené dny od 08, 00 hodin. Vítězná dvojice z každé skupiny postoupí do finálové skupiny. Dvojice z druhých míst postoupí do baráže k Matušovi st.a ml. Barážová skupina se uskuteční dne a vítěz této baráže doplní finálovou skupinu. Utkání této skupiny se budou konat Navíc v letošním roce se uskuteční superfinále, ve kterém se utkají první tři dvojice z frymburského sedmiboje a první dvě dvojice z větřnínského sedmiboje. Toto superfinále se uskuteční v sobotu Všechny skupiny začínají v TV ZŠ od 08, 00 hodin. Sportu zdar! M.Flígr

5 5 Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech: vždy od do hodin Tel. číslo na pobočku Vyšší Brod Vánoční nohejbalový turnaj o pohár Pepína uspořádal Nohejbalový klub Frymburk v tělocvičně ZŠ 28. ročník vánočního turnaje. Sedm tříčlenných družstev hrálo po jedenácté o pohár "Pepína" a zápasy, kdy se spolu v turnaji utkala všechna družstva, určily toto pořadí: 1. místo ÚM Frymburk - Malina, Šisler, Račák Milan ( po dlouhé době vítěz, který neztratil ani set ) 2. místo NC Větřní - Koch, Hruška, Soukup 3. místo NC Frymburk Šuník Jan ml, Račák Dušan, Mertl Václav 4. místo NC Lakovna - Vařil, Hadraba, Šebesta 5. Místo NC Frymburk II - Novák, Štěpán, Mondek 6. místo JPS Frymburk - Petričák, Ribár, Alt 7. místo Smeč Tým Bejdák, Kubát, Lučan Nejlepším blokařem turnaje se stal František Malina z vítězného družstva Úřadu městyse Frymburk, smečařem pak Petr Hruška z družstva NC Větřní a hráčem v poli Novák Josef ml. zvaný Bob, kvůli kterému teď budeme asi muset změnit naši jednotku lenivosti zvanou jeden Bob. Všem, kteří se podíleli na uspořádání turnaje pak patří poděkování hráčů a diváků, kteří doufají, že tento tradiční vánoční turnaj v naší obci nezanikne. Juhaňák František Poděkování Wellness Hotelu Frymburk Děkujeme vedení a provozu Wellness Hotelu Frymburk za uspořádání DOKOPNÉ pro naše mladé fotbalisty z FC Šumava Frymburk. František Malina, Ivan Rillich Poděkování do školky Děkujeme paní učitelce Janáčkové a paní učitelce Hradské ze třídy Berušek z MŠ za krásnou vánoční besídku s posezením, kterou s našimi dětmi pro nás, rodiče, připravily. Výsledkem byl nádherně prožitý podvečer s dětmi, které si pak rozbalily i dárečky pod vánočním stromečkem. Oceňujeme úsilí přípravy a práci s dětmi, kterou musely pro to vše vynaložit. S poděkováním rodiče

6 6 Informace pro žadatele o dávky státní sociální podpory Změna provozu sběrných a kontaktních míst SSP V průběhu minulých let došlo v oblasti dávek státní sociální podpory k řadě změn. Došlo ke změnám v druzích dávek, v podmínkách pro stanovení nároku na dávky, v důsledku toho i ke změnám počtu žadatelů o dávky státní sociální podpory. Tento trend bude v roce 2011 dále pokračovat. V souvislosti s těmito skutečnostmi byly důkladně zvažovány podmínky pro zachování sběrných a kontaktních míst státní sociální podpory, bylo přihlédnuto k počtu klientů, kteří tato pracoviště navštěvují, byly sledovány dopravní možnosti pro klienty, kteří sběrná a kontaktní místa využívali. Skutečnost je taková, že sběrná místa státní sociální podpory, tj. pracoviště ve Velešíně, Křemži a Frymburku, sloužila v uplynulých letech výhradně pro vydávání tiskopisů, přebírání žádostí a podávání informací. Tato místa, jak bylo prověřeno, nebyla zejména v posledním roce využívána tolik, jak tomu bylo ještě před několika lety. Kontaktní místa státní sociální podpory jsou pracovišti, která umožňují nejen příjem a výdej formulářů, ale i zpracování žádostí, se všemi náležitostmi. I na kontaktních místech však došlo v průběhu let ke snížení počtu žadatelů o dávky a tím i k potřebě provedení určitých organizačních změn. Proto, počínaje dnem došlo rozhodnutím ředitele Úřadu práce v Českém Krumlově na pracovištích státní sociální podpory k těmto provozním změnám: Sběrná místa ve Velešíně, Křemži a Frymburku budou uzavřena. Potřebné formuláře naleznou klienti nejen na pracovištích státní sociální podpory v Českém Krumlově, Kaplici, Horní Plané a Vyšším Brodě, ale i na internetové adrese: Kontaktní místa SSP v Horní Plané a ve Vyšším Brodě budou pro veřejnost otevřena takto: Horní Planá: pondělí 8,30 17,00 středa 8,30 17,00 Vyšší Brod: pondělí 10,00 16,00 Středa 10,00 16,00 Provoz kontaktního místa SSP v Kaplici zůstává nezměněn. Informace o dávkách státní sociální podpory, včetně potřebných formulářů naleznou klienti na internetových stránkách pro možnost získání přehledu o podmínkách nároku v oblasti dávek státní sociální podpory, včetně možnosti orientačního vyzkoušení podle aktuálních podmínek v rodině, slouží Aktuální informace Úřadu práce v Českém Krumlově naleznou klienti státní sociální podpory i na internetových stránkách: http: //portal.mpsv.cz/sz/local/ck. Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová Zodpovědný redaktor: M. Šuníková, tel Tisk Úřad městyse Frymburk, počet výtisků 530 www. frymburk.info

Vánoční nohejbalový turnaj

Vánoční nohejbalový turnaj Ročník 27 Leden 2013 číslo 309 Vánoční nohejbalový turnaj Dne 25.12., na první svátek vánoční, se uskutečnil v tělocvičně naší ZŠ již 30..ročník Vánočního nohejbalového turnaje trojic o Putovní pohár Pepina..

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Základní charakteristika území

Základní charakteristika území NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Základní charakteristika území v r. 1991 (20.3.) vyhlášen za národní park plocha NP: 69030 ha - park plošně největší pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Frymburský. zpravodaj. Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse

Frymburský. zpravodaj. Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse Frymburský zpravodaj Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse TENISOVÝ TURNAJ - 2011 Dne 30. července 2011 se konal za ideálního počasí tradiční tenisový turnaj čtyřher. Zúčastnilo se ho 8

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 22. února 2014 od hod., Dolní Vltavice

MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 22. února 2014 od hod., Dolní Vltavice MEZINÁRODNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy 22. února 2014 od 10.00 hod., Dolní Vltavice I. Organizátor semináře MS VZS ČČK Český Krumlov, Lipenská vodní záchranná služba

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Villapark Lipno Dreams

Villapark Lipno Dreams Villapark Lipno Dreams Prodej rekreačních domů a stavebních pozemků v obci Lipno nad Vltavou Cena domu včetně pozemku: od 4.780.000 Kč Cena pozemků: 2.200 Kč/m 2 + daň z nabytí nemovitosti Villapark Lipno

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

Více

Frymburský. zpravodaj. Ročník 23 srpen 2010 číslo 281 měsíčník úřadu městyse HASIČSKÉ RAFTOVÁNÍ 2010

Frymburský. zpravodaj. Ročník 23 srpen 2010 číslo 281 měsíčník úřadu městyse HASIČSKÉ RAFTOVÁNÍ 2010 Frymburský zpravodaj Ročník 23 srpen 2010 číslo 281 měsíčník úřadu městyse HASIČSKÉ RAFTOVÁNÍ 2010 Dne 27. - 28.6 2010 organizovali dobrovolní hasiči sjezd Vltavy na raftech s mladými členy dobrovolných

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř Závěrečná zpráva projektu Voda živá tok Barovka 1 Předmluva Vážení čtenáři, právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka,

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

VÝVOJ MOSTŮ úvodní text

VÝVOJ MOSTŮ úvodní text VÝVOJ MOSTŮ úvodní text Již od nepaměti člověk ví, že nejlepší podmínky pro život bývají na území rozkládající se u vodních toků. V jejich blízkosti se nacházely nánosy úrodné půdy vhodné pro zemědělství.

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna ČESKÁ REPUBLIKA Vznikla 1. ledna 1993 poté, co se Československá republika rozdělila na dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz Adresář organizačních pracovníků SKP Tachov: Jiří CHEJNOVSKÝ, 34701 Tachov tel.: 724 359 780 e-mail: jiri.chejnovsky@seznam.cz hřiště: SKP Tachov u městského

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY pokyny pro účastníky a přednášející mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 30. 1. 2015 (9.00 17.00) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

MEMORIÁL VOJTĚCHA VÝMOLY 2016

MEMORIÁL VOJTĚCHA VÝMOLY 2016 TJ NIVNICE ODDÍL STOLNÍHO TENISU si vás dovoluje pozvat na sedmý ročník turnaje MEMORIÁL VOJTĚCHA VÝMOLY 2016 NIVNICE 17. ZÁŘÍ 2016 SPONZOŘI Ruční výroba dřev na stolní tenis ZLATNICTVÍ VÝMOLOVI UHERSKÝ

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální.

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální. VÝROČNÍ ZPRÁVA FANKLUBU HC SLAVIA PRAHA Z. S. ZA SEZÓNU 2015/2016 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, letošní sezóna pro nás byla nová, jiná než-li ty předchozí. Po mnoha letech jsme se museli smířit

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 11. 2013 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku Čeřínek Vrch Čeřínek (761 m) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova. Území téměř celého parku je pokryto smíšenými lesy. V severozápadní

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ při 45. Rallye Český Krumlov Pátek před křižovatkou Malče z obou směrů. Číslo a název RZ

UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ při 45. Rallye Český Krumlov Pátek před křižovatkou Malče z obou směrů. Číslo a název RZ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ při 45. Rallye Český Krumlov 2017 Pátek 19. 5. 2017 Číslo a název RZ 2/5 okruh Svince Uzavřena účelová komunikace od cvičiště psů od Velešína (u silnice Nádražní č. 15710) přes přejezd

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici?

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Info PRO Vratimov (2014-12) Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Město Vratimov, jako hlavní investor, bude investovat téměř 4 milióny

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní A T E L I E R V Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc autorizovaný architekt ČKA, člen IFLA A T E L I E R V projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu, krajinného plánování a ochrany krajiny Nevanova 1066/52,

Více

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora vypisuje 34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, který je zároveň Regionálním přeborem žákovských družstev A. Všeobecná ustanovení:

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Obnova zeleně a miniarboretum

Obnova zeleně a miniarboretum Obnova zeleně a miniarboretum Základní škola Studenec se nachází v přírodním areálu uprostřed obce, který původně sloužil jako přírodní divadlo a cvičiště Jednoty Českého Orla. Ve 30.letech minulého století

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Bulletin číslo 09/2014

Bulletin číslo 09/2014 Bulletin číslo 09/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení občané, podnikatelé, Přejeme Vám všem krásné Vánoce,

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 57. zasedání dne 9. listopadu 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 57. zasedání dne 9. listopadu 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 57. zasedání dne 9. listopadu 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 6536/2016 Číslo spisu jednání: 6193/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více