Frymburský. zpravodaj Ročník 24 leden 2011 číslo 285 měsíčník úřadu městyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Frymburský. zpravodaj Ročník 24 leden 2011 číslo 285 měsíčník úřadu městyse"

Transkript

1 Frymburský zpravodaj Ročník 24 leden 2011 číslo 285 měsíčník úřadu městyse S lítostí Vám musíme oznámit, že následující jako vždy zajímavé články z historie Frymburku a okolí jsou poslední, které nám pan František Schusser pro lednový zpravodaj nového roku připravil. Bohužel nás dne navždy opustil. Proto při čtení těchto řádků vzpomeňme na jeho dlouholetou spolupráci a velký přínos při poznávání historie našeho okolí. Pane Schussere, děkujeme! FRYMBURK A OKOLÍ V KRAJINĚ ČASU (1) KDYŽ DO KRAJINY PŘIŠEL ČLOVĚK Když jsem psal téměř dvě stovky článků z minulosti Frymburku, byly to vesměs střepy a úlomky. Postupně mne oslovilo několik občanů i majitelů rekreačních objektů se žádostí, zda bych se tyhle puzzle nepokusil složit v několik souvislých článků, ve kterých by si mohly číst nejen děti, ale i starci jako já co zde prožili svůj život. Po roce příprav se snažím těmto přáním vyhovět. Jedním z prvních autorů, který se zabýval rekonstrukcí hydrografických poměrů v oblasti dnešního Frymburku byl W. Daniel, který zde předpokládal do nadmořské výšky 800 metrů jezero, které bylo 44 km dlouhé, 7 až 22 km široké a dosahovalo hloubky 80 až sto metrů. Převážně bylo odvodňováno na jih do povodí Dunaje a jen zčásti do koryta dnešní Vltavy u dnešní Čertovy stěny. Jezero prý zaniklo prolomením skalní hráze. Tato hypotéza má mnoho odpůrců. Například L. Puffer předpokládá, že ve vrchní křídě byl prostor dnešního Frymburku zalit mořem a F. Machatschek soudí, že v mladším terciéru bylo údolí Vltavy nad Frymburkem odvodňováno na sever k dnešní Blanici. Všechny tyto hypotézy se však v zásadě shodují v tom, že mezi Čertovou stěnou a horou Luč nakonec přívaly vody prolomily zvětralou přírodní hráz a třetihorní jezero se pomalu vyprázdnilo a zanechalo po sobě dnešní Vltavu s četnými přítoky. O tvářnosti vegetace nás nejlépe informuje řada paleobotanických studií. Silné ochlazení doby ledové v okolí dnešního Frymburku zcela zdecimovalo původní bohatou a teplomilnou třetihorní flóru, tvořenou zejména teplomilnými dřevinami a zatlačilo ji daleko na jih. V době ledové převládala kolem dnešní Vltavy u Frymburku chladnomilná stepní a tundrová vegetace s nízkými keříky severských vrb a bříz. V mírnějších obdobích zde byly háje bříz a borovic. Poslední doba ledová - würmský glaciál - pozvolně odezněla zhruba před deseti tisíciletími a tehdy se krajina v okolí dnešního Frymburku podobala dnešní severské lesotundře. Porosty dřevin tvořily dle pylových analýz především vrby, břízy, borovice, limba a kleč. V té době došlo i k prvnímu podstatnému ovlivnění vegetace květenou alpské oblasti. Zásadní klimatické změny, ke kterým posléze docházelo, lze charakterizovat jako postupné kolísavé oteplování a zvlhčování. Zhruba před 9000 lety se v okolí dnešního Frymburku postupně objevují relativně teplomilnější dřeviny, především líska, která v následujícím období zcela převzala vládu a spolu s borovicí a příměsí olše a břízy tvořila hlavní složku krajiny. V dalším období, které lze charakterizovat jako příchod prvních lovců a rybářů do okolí Frymburku, výrazně stoupá v lesích podíl dubu, jilmu a lípy. Pomalu sem začíná pronikat i buk, smrk a jedle a spolu s nimi i některé druhy alpské květeny. V této druhé vlně alpské migrace byla zdejší květena obohacena například o řeřišnici trojlistou, kamzičník rakouský, dřípatku horskou, ale i o vzácný šafrán bělokvětý.

2 2 Doktor Slavomil Vencl z Archeologického ústavu v Praze prokázal, že vltavské údolí nad Frymburkem bylo osídleno již ve střední době kamenné, v mezolitu, tedy v sedmém a šestém tisíciletí před našim letopočtem. Profesor Vratislav Čapek charakterizuje toto období jako závěrečnou fázi paleolitického přisvojovacího hospodářství, kdy člověk používá luk a šíp, objevuje oheň a vyrábí drobné nástroje, dokládající používání kombinovaných nástrojů. Tábořiště lovců, rybářů a sběračů, stará téměř devět tisíc let, ukázala, že tito mezolitičtí lidé v blízkosti dnešního Frymburku užívali k lovu zvěře luky a šípy, oštěpy a vrhací hole a k rybolovu harpuny a kostěné udice. Antonín Beneš, který o tomto nálezu psal i ve Frymburském zpravodaji, uvádí, že: Znali proutěné vrše a sítě, čluny dlabané z jednoho kusu kmene a lyže. Menší skupiny lovců, rybářů a sběračů se pohybovaly v nevelkém prostoru mezi dnešním Frymburkem a Horní Planou, především na levém břehu Vltavy. Bioarcheolog Jaromír Beneš uvádí, že: Za mimořádný objev posledních deseti let lze označit identifikaci asi l5 lokalit na břehu dnešní lipenské přehrady. I když jejich horská poloha ve střední Evropě není nijak mimořádná, je jejich původně náhodné zjištění připomínkou, že jejich podrobná topografie nás teprve čeká. Tito první obyvatelé v okolí dnešního Frymburku si stavěli chýše a chatrče s ohništěm. Oheň býval otevřený a sloužil k vaření, vytápění i jako zdroj světla.tito lidé žili jen z lovu, rybolovu a sběru a kočovný způsob života nesl sebou rozdělení úkolů a prací i vzájemnou pomoc. Vyráběli nástroje, zbraně a oděvy společně a jen pro svou skupinu. Neexistovala u nich ještě směna výrobků ani zemědělství. FRYMBURK A OKOLÍ V KRAJINĚ ČASU (2) ODKUD PŘIŠLI A HRANIČNÍ TVRZ Na otázku Odkud přišli? dává částečnou odpověď S. Vencl ve svém článku Mezolitické osídlení na Šumavě, kde píše: Vodopisně leží sledovaná oblast těsně při labsko - dunajském rozvodí. Například na jih od Frymburku, od Přední Výtoně, se prameny přítoků Horského potoka, ústícího do dunajského přítoku Mühlu, nacházejí 1,5 km od Vltavy, přičemž relativní převýšení nečinilo ani 80 metrů. Pro evropské mezolitiky neznamenal tedy přechod rozvodí, které na jih od Přední Výtoně leží jen v nadmořské výšce 790 metrů, žádný problém. Lze soudit, že kontakt mezolitiků z horního Povltaví s Podunajím nečinil větší obtíž. Dunaj teče ve vzdálenosti sotva třicet kilometrů od Vltavy, tedy ve vzdálenosti takřka jednodenního pochodu. Kolekce kusů mezolitické štípané industrie z 15 nalezišť v okolí Frymburku představuje výsledek mnoha desítek hodin průzkumů a sběrů, které z největší části prováděl Z. Petr se svými přáteli v letech l983 až Hustá síť krátkodobých až sezónních stanic vyjadřuje pohyblivost, intenzitu a trvání mezolitického osídlení. Bezprostředně přiléhající oblasti jsou Horní Rakousko a Bavorsko. Území celého Horního Rakouska je zatím nálezově sterilní, zatímco v Bavorsku se mezolitické lokality kumulují hlavně v okolí Dunaje. Geograficky zřejmě nejbližší mezolitické nálezy pocházejí ze severního okolí Pasova a zejména z hrany dunajského údolí jihovýchodně od Řezna. Dá se tedy předpokládat, že mezolitičtí obyvatelé přišli k dnešnímu Frymburku od Dunaje a to z území mezi Pasovem a Řeznem, což představuje vzdálenost jen 50 až 150 km. Zda přišli rozvodím u Přední Výtoně nelze vyloučit. O osídlení bezprostředního okolí Frymburku na konci 12. a začátku 13. století svědčí i archeologický nález u dnešní chatové osady Lojzovy Paseky. Byly zde nalezeny střepy, pocházející z keramických zásobnic, které byly zdobeny šroubovicemi, vlnicemi a mřížkovým kruhem. Pravděpodobně se jedná o zbytek sídliště, které dnes leží pod hladinou lipenské přehrady. Samotný Frymburk leží na prastaré zemské stezce, která vedla z rakouského Obermühlu přes Neufelden a Haslach k frymburskému brodu přes Vltavu a dále na Náhlov k dnešnímu Malšínu, kde u hory Thurmberg, což znamená věžiště či tvrziště, se spojila s jinou zemskou stezkou z Lince a Vyššího Brodu. Obě stezky, jak od Frymburku, tak i od Vyššího Brodu, od Thurmbergu společně pokračovaly přes Běleň a Zátoň, kde byl Nižní Brod a nad ním hradiště. V roce l231 nalézáme panství Vítka z Krumlova v Horním Rakousku a například Haslach získali Vítkovci od pasovského biskupství. V německé kronice Dolní Vltavice se uvádí, že okolo roku 1250 byla zemská hranice českého království na Vltavě a teprve v letech l256 až 1258 byla zemská hranice přesunuta na hřeben Tomášského pohoří. Tento údaj jsem si potvrdil nejen v Atlasu československých dějin, ale i u mnoha německy píšících historiků o této krajině. V tomto případě by strážní hrad, či tvrz, u frymburského brodu před rokem 1256 byl zemským strážním hradem a jeho existence již ve 12. století by měla své vážné opodstatnění. V blízkosti Frymburku bylo asi od roku 1234 jedno osídlení písemně potvrzené dříve než hrad Rožmberk a klášter Vyšší Brod. Antonín Profous uvádí, že v roce l234 patřily Hruštice premonstrátům z kláštera v Milevsku, který byl založen již v letech 1184 až Významný letopisec vyšebrodského kláštera Dr. Valentin Schmidt v Heimatstimmen 1923 poznamenal, že: Friedberg byl strážní hrad nad vltavským brodem již roku 1198 připomínaný. Dále píše, že hrad, či spíše tvrz Friedberg stál tam, kde již dříve byl založen friedberský trh. Skládal se z jedné čtyřúhelníkové věže, kdy spodní stavba byla vysoká jako dům z kamene a bez oken. Ve značné výšce, dosažitelné jen s pomocí strážce,

3 3 se nachází vchod. Stával na vršku nad řekou a stráň, která se skláněla do údolí, byla pokryta skalními úlomky, balvany a keři. Vojtěch Král nakreslil k Sedláčkovým Hradům, zámkům a tvrzím v Budějovickém kraji mapu, kde na místě dnešního Frymburku je zakreslena stará tvrz, o níž píše profesor August Sedláček, že až do konce 14. věku rozeznávalo se od ostatních zboží rožmberských také zboží frymburské. Bývalý okresní archivář v politickém okrese Kaplice Bedřich Benetka uvedl: Ve Frymburku vznikla tržní osada při celnici, jež byla u brodu přes Vltavu. Nad brodem strměla strážní věž a na ostrohu vznikla osada. Ještě před druhou světovou válkou se zde tato ulice nazývala Thurmgasse. Pan Benetka jako první spojil brod, tvrz a celnici. Tím jen podpořil mé úvahy o tom, že frymburská tvrz byla před rokem 1250 opravdu tvrzí při zemské hranici. Při podrobném studiu knihy Bohmerwaldheimat Erinne rungen an der Moldau, staré katastrální mapy Frymburku a i v terénu jsem si upřesnil, že stará frymburská tvrz stávala se vší pravděpodobností v místech, kde je dnes dům čp. 71 nebo o trochu výše na místě novostavby domu čp. 73. V neposlední řadě tudy před napuštěním přehrady vedla stará cesta od mostu z Frýdavy na frymburské tržiště. František Schusser ZPRÁVY Z RADNICE Plynofikace Koncem roku získal investor energetický koncern E.ON a.s. stavební povolení na budování vedení trasy a uložení plynového potrubí ve Frymburku. Trasa povede z východní části tzv. Rybízárny, odtud pod hřištěm, přes hlavní komunikaci podél bytovek na tzv. Rafandě, přes park žen a poté komunikací okolo zdravotního střediska, kulturního domu, areálu školy až k Wellness Hotelu. Po dohodě investor stanovil objekty podél trasy, které v této etapě mohou být připojeny na toto základní vedení. Všichni, jichž se to týká, obdrželi od úřadu městyse toto sdělení (i s mapou trasy vedení), resp. tuto informaci s potřebnými instrukcemi. Tuto etapu č.1 plynofikace městyse základní vedení uhradí investor E.ON ze svých prostředků. Letos dojde k zpracování projektové dokumentace a doufám i získání stavebního povolení pro etapu č.2, tedy celkovou plynofikaci celého městyse. Jako zásadní problém se jeví způsob, jakým bychom tuto druhou etapu plynofikace proinvestovali. Těžko můžeme čekat, že by to uhradil celé městys, nicméně budeme hledat možnosti jakéhosi sdružení prostředků či jiný způsob. Až samotná projektová dokumentace nám dá jasnou odpověď, co to vše bude stát a kudy a kdy tedy plyn povedeme myslím jednotlivé části Frymburka. Rozhodující přirozeně bude i samotný zájem občanů, subjektů - majitelů objektů o tento energetický zdroj. Úklid chodníků Řada občanů, i těch našich, zaregistrovala nový populární a mediálně nazývaný Kuberův chodníkový zákon. Kuberův dle předkladatele (senátora a dříve primátora Teplic). Trochu si dovolím okomentovat tento produkt našeho zákonodárného sboru z pohledu jeho hluboké asociality. Tento zákon přesně vystihuje současný morální úpadek a marasmus této společnosti, která spíše a zcela oficiálně podněcuje nepřátelství, závist, strach, touhu po senzacích, prostě lidi rozděluje, odděluje je od svého města, obce. Nevím, zda tento obecný trend je proto, jak se tvrdí, že to sami lidé, čtenáři, diváci vlastně tolik chtějí a proto media takto informují, takto pracují, v tomto duchu žijí. Ano, zabývám se tou stránkou zákona, která opět lidi ve městech, obcích rozděluje a štve proti sobě. Vy všichni ve Frymburku víte, že i chodníky uklízí naše pracovní skupina a vždy tomu i tak bylo a já Vás žádám, nepodléhejte přitroublému zákonu a snažte se nám s úklidem sněhu dle svých možností pomáhat. Nejen, že budete mít uklizený chodník a protáhnete si svalstvo, ale stejně tak budete mít i dobrý pocit, že jste udělali něco pro své městečko, něco pro sebe i pro druhé. Dotace muzeum - oprava domu č.p 5 na náměstí Určitě velký důvod radosti můžeme mít ze skutečnosti, že mezi vánočními svátky dorazila částka přesahující 10 mil. Kč jako celkové a definitivní vyúčtování dotace, grantu na muzeum, resp. rekonstrukci domu č.p.5 na náměstí. Objekt je postaven, zkolaudován a řádně k danému účelu využíván. Kontrolní proces vedený kontrolním oddělením Úřadu Regionální rady soudržnosti Jihozápad celý projekt shledal v pořádku a uvolnil námi předinvestované prostředky. Stav, dispozice i účel objektu tak, jak stanoveno obecně platnými podmínkami musí být takto zachován po dobu pěti let. Ples městyse se bude konat opět ve Wellness Hotelu Frymburk, tentokrát v hlavním sále. Předprodej vstupenek zahájíme na Úřadu městyse Frymburk v kanceláři poplatků. Cena vstupenky: 150,-Kč K dispozici bude 200 míst. K tanci a poslechu bude hrát skupina AGRIA. Ples začne ve hodin předtančením tanečního centra Move 21.

4 4 Blahopřejeme! V měsíci lednu blahopřejeme těmto spoluobčanům: Gajdošová Antonie 87 let Mejtský František 72 let Konečná Justina 86 let Vršanová Růžena 72 let Janáčková Karolina 85 let Perfoll Rudolf 71 let Pospíšilová Jaruše 83 let Vršan Jan 71 let Kubinec Vincent 83 let Urban Jaroslav 71 let Vallová Antonie 76 let Štěpánová Marta 70 let Žáková Terezie 75 let V měsíci lednu 2011 bude pracovnice ÚM přítomna na radnici v sobotu od 8.00 do hodin. Zasedání ZM se bude konat ve středu od hodin. Oto Řezáč - starosta T E C H N I C K Ý S E D M I B O J Vážení sportovní přátelé! Dne bylo provedeno rozlosování dvojic přihlášených do Technického sedmiboje. Do čtrnáctého ročníku se přihlásilo 21 dvojic. Při losování byly použity dva výkonnostní koše, dle výsledků v předchozím ročníku sedmiboje. K těmto dvojicím pak byly nalosovány další. Složení jednotlivých skupin vypadá následovně: Skupina č. 1 Berit, Schneider; Tomka, Mertl; Petričák, Kaňa; Lučan, Bouchal,; Luhanová, Suchánková Skupina č. 2 : Šisler nejst., Šisler nejml.; Valeš, Salzer; Grohman J., Janáček M.; Petričák, Hruška; Koch, Hadraba Skupina č.3 : Malina, Bula; Šuník ml., Skipala; Malák, Koucký; Grohman M., Juhaňák J.; Vítek, Budík Skupina č.4 : Račák D., Šisler ml.; Štěpán, Šulc; Šuník st., Bodvanský; Rillich, Račák M.; Juhaňák M., Michal R. Utkání skupiny 1 se konají dne , utkání skupiny 2 dne , utkání skupiny 3 dne a utkání skupiny 4 dne Utkání se konají v tělocvičně ZŠ v uvedené dny od 08, 00 hodin. Vítězná dvojice z každé skupiny postoupí do finálové skupiny. Dvojice z druhých míst postoupí do baráže k Matušovi st.a ml. Barážová skupina se uskuteční dne a vítěz této baráže doplní finálovou skupinu. Utkání této skupiny se budou konat Navíc v letošním roce se uskuteční superfinále, ve kterém se utkají první tři dvojice z frymburského sedmiboje a první dvě dvojice z větřnínského sedmiboje. Toto superfinále se uskuteční v sobotu Všechny skupiny začínají v TV ZŠ od 08, 00 hodin. Sportu zdar! M.Flígr

5 5 Komerční banka a.s. Pobočka Vyšší Brod Pracovnice KB Vám bude k dispozici ve dnech: vždy od do hodin Tel. číslo na pobočku Vyšší Brod Vánoční nohejbalový turnaj o pohár Pepína uspořádal Nohejbalový klub Frymburk v tělocvičně ZŠ 28. ročník vánočního turnaje. Sedm tříčlenných družstev hrálo po jedenácté o pohár "Pepína" a zápasy, kdy se spolu v turnaji utkala všechna družstva, určily toto pořadí: 1. místo ÚM Frymburk - Malina, Šisler, Račák Milan ( po dlouhé době vítěz, který neztratil ani set ) 2. místo NC Větřní - Koch, Hruška, Soukup 3. místo NC Frymburk Šuník Jan ml, Račák Dušan, Mertl Václav 4. místo NC Lakovna - Vařil, Hadraba, Šebesta 5. Místo NC Frymburk II - Novák, Štěpán, Mondek 6. místo JPS Frymburk - Petričák, Ribár, Alt 7. místo Smeč Tým Bejdák, Kubát, Lučan Nejlepším blokařem turnaje se stal František Malina z vítězného družstva Úřadu městyse Frymburk, smečařem pak Petr Hruška z družstva NC Větřní a hráčem v poli Novák Josef ml. zvaný Bob, kvůli kterému teď budeme asi muset změnit naši jednotku lenivosti zvanou jeden Bob. Všem, kteří se podíleli na uspořádání turnaje pak patří poděkování hráčů a diváků, kteří doufají, že tento tradiční vánoční turnaj v naší obci nezanikne. Juhaňák František Poděkování Wellness Hotelu Frymburk Děkujeme vedení a provozu Wellness Hotelu Frymburk za uspořádání DOKOPNÉ pro naše mladé fotbalisty z FC Šumava Frymburk. František Malina, Ivan Rillich Poděkování do školky Děkujeme paní učitelce Janáčkové a paní učitelce Hradské ze třídy Berušek z MŠ za krásnou vánoční besídku s posezením, kterou s našimi dětmi pro nás, rodiče, připravily. Výsledkem byl nádherně prožitý podvečer s dětmi, které si pak rozbalily i dárečky pod vánočním stromečkem. Oceňujeme úsilí přípravy a práci s dětmi, kterou musely pro to vše vynaložit. S poděkováním rodiče

6 6 Informace pro žadatele o dávky státní sociální podpory Změna provozu sběrných a kontaktních míst SSP V průběhu minulých let došlo v oblasti dávek státní sociální podpory k řadě změn. Došlo ke změnám v druzích dávek, v podmínkách pro stanovení nároku na dávky, v důsledku toho i ke změnám počtu žadatelů o dávky státní sociální podpory. Tento trend bude v roce 2011 dále pokračovat. V souvislosti s těmito skutečnostmi byly důkladně zvažovány podmínky pro zachování sběrných a kontaktních míst státní sociální podpory, bylo přihlédnuto k počtu klientů, kteří tato pracoviště navštěvují, byly sledovány dopravní možnosti pro klienty, kteří sběrná a kontaktní místa využívali. Skutečnost je taková, že sběrná místa státní sociální podpory, tj. pracoviště ve Velešíně, Křemži a Frymburku, sloužila v uplynulých letech výhradně pro vydávání tiskopisů, přebírání žádostí a podávání informací. Tato místa, jak bylo prověřeno, nebyla zejména v posledním roce využívána tolik, jak tomu bylo ještě před několika lety. Kontaktní místa státní sociální podpory jsou pracovišti, která umožňují nejen příjem a výdej formulářů, ale i zpracování žádostí, se všemi náležitostmi. I na kontaktních místech však došlo v průběhu let ke snížení počtu žadatelů o dávky a tím i k potřebě provedení určitých organizačních změn. Proto, počínaje dnem došlo rozhodnutím ředitele Úřadu práce v Českém Krumlově na pracovištích státní sociální podpory k těmto provozním změnám: Sběrná místa ve Velešíně, Křemži a Frymburku budou uzavřena. Potřebné formuláře naleznou klienti nejen na pracovištích státní sociální podpory v Českém Krumlově, Kaplici, Horní Plané a Vyšším Brodě, ale i na internetové adrese: Kontaktní místa SSP v Horní Plané a ve Vyšším Brodě budou pro veřejnost otevřena takto: Horní Planá: pondělí 8,30 17,00 středa 8,30 17,00 Vyšší Brod: pondělí 10,00 16,00 Středa 10,00 16,00 Provoz kontaktního místa SSP v Kaplici zůstává nezměněn. Informace o dávkách státní sociální podpory, včetně potřebných formulářů naleznou klienti na internetových stránkách pro možnost získání přehledu o podmínkách nároku v oblasti dávek státní sociální podpory, včetně možnosti orientačního vyzkoušení podle aktuálních podmínek v rodině, slouží Aktuální informace Úřadu práce v Českém Krumlově naleznou klienti státní sociální podpory i na internetových stránkách: http: //portal.mpsv.cz/sz/local/ck. Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová Zodpovědný redaktor: M. Šuníková, tel Tisk Úřad městyse Frymburk, počet výtisků 530 www. frymburk.info

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko Zpráva vychází z informací od starostů, vedoucích odborů měst a obcí na Labi, informací od regionálních spolupracovníků

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015 Název miniprojektu: Povrchová voda Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Povrchová voda Obsah 1. Úvod....... 2 2. Rybníky... 3 2.1

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Frymburská "wellness" desítka & Májové kolo 2015. I. Májové kolo - dětské závody v běhu a jízdě na inline bruslích okolo náměstí

Frymburská wellness desítka & Májové kolo 2015. I. Májové kolo - dětské závody v běhu a jízdě na inline bruslích okolo náměstí Květen 2015 Ročník 29 Číslo 337 Frymburská "wellness" desítka & Májové kolo 2015 SOBOTA 23. KVĚTNA 2015 NÁMĚSTÍ VE FRYMBURKU V sobotu 23. května zveme všechny malé i velké sportovce do malebného Frymburku

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici?

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Info PRO Vratimov (2014-12) Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Město Vratimov, jako hlavní investor, bude investovat téměř 4 milióny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

INTERNATIONAL ORIENTEERING COMPETITION

INTERNATIONAL ORIENTEERING COMPETITION ČESTNÝ PATRONÁT: PŘEDSEDA POLSKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ STAROSTA OBCE LIMANOWA STAROSTA OBCE TYMBARK POŘADATEL: Žákovský sportovní klub PATRIA MŁYNNE 34-601 Limanowa 3 IČO: 737-17-49-167 tel. +48

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719N, 17 15'48.289E POKYNY Společné informace Pořadatel: Magnus Orienteering (ASU) Datum: 16. 18. srpna 2013 Centrum + kemp: Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E Funkcionáři: ředitel závodu

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Pořadatel: Základní škola s RVHV Maršovská, Teplice Místo konání: Fotbalový areál FK Teplice Datum: 28. 29. 5. 2012 Celkové pořadí A: 1. ZŠ Janouškova, Brno Jihomoravský

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

Frymburský. zpravodaj Ročník 23 prosinec 2010 číslo 285 měsíčník úřadu městyse. Zpívání u stromečku

Frymburský. zpravodaj Ročník 23 prosinec 2010 číslo 285 měsíčník úřadu městyse. Zpívání u stromečku Frymburský zpravodaj Ročník 23 prosinec 2010 číslo 285 měsíčník úřadu městyse Zpívání u stromečku V pátek 26.listopadu proběhlo již tradiční rozsvícení vánočního stromu v našem městečku. Již od 16 hodin

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI SPORTUJ S NÁMI 25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI (přesné datum bude upřesněno v závislosti na počasí) Odjezd z Pardubic: ve čtvrtek v odpoledních hodinách - auty Trasa auta: Pardubice, České Budějovice,

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 13 název č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Planeta Země, svět na mapě - povrch V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o časových

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více