Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Název veřejné zakázky MODERNIZACE ODBAVOVÁN ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH ODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ Zadávací řízení bylo zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem: Zadavatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. se sídlem Nové Sady 30, Brno, PSČ IČ: Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o zadavateli, další informace Účel a předmět veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky Požadavky zadavatele na kvalifikaci Společná ustanovení ke kvalifikaci Obchodní a platební podmínky Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Hodnocení nabídek Závaznost požadavků zadavatele Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Lhůta a místo pro podání nabídek Požadavek na poskytnutí jistoty Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky Zadávací lhůta Otevírání obálek Další podmínky a práva zadavatele Seznam příloh Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 2 z 18

3 1. Identifikační údaje o zadavateli, další informace Název zadavatele: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ : DIČ: CZ sídlo zadavatele: Nové Sady 30, Brno statutární orgán: Ing. Petr Kratochvíl, jednatel Bc. Aleš Jakubec, jednatel Kontaktní osoba zadavatele Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto zadávacím řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: , se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 61600, Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s 151 zákona pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení, a to včetně přijímání případných námitek. 2. Účel a předmět veřejné zakázky Účel veřejné zakázky 2.1 Účelem veřejné zakázky je modernizace odbavování cestujících v integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK ) v podobě elektronického systému pro odbavování cestujících (dále jen EOC ) v IDS JMK, a to jeho vytvořením a implementací. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 2.2 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v oznámení o zahájení zadávacího řízení podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky: Kód CPV: název Stroje na zpracování dat (technické vybavení) název Počítačové řídicí systémy Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem podle 13 a násl. zákona činí: ,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka je spolufinancována formou účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro projekt s názvem: Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK elektronické odbavování cestujících, prioritní osa: 1 Dostupnost dopravy, oblast podpory: 1.2 rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.2.00/ Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny. Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny veřejné zakázky bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a taková nabídka bude v souladu s 76 odst. 1 zákona vyřazena. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 3 z 18

4 Předmět veřejné zakázky 2.4 Předmětem veřejné zakázky je provedení díla MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH tzv. na klíč (dále jen dílo ). 2.5 Předmětem díla je soubor dodávek, služeb a prací nezbytných k provedení díla řádně a včas, tak, aby byl dosažen účel veřejné zakázky. Detailní vymezení díla je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 2.6 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci. 2.7 Je-li v zadávací dokumentaci a jejích přílohách obsažen jakýkoliv odkaz na konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný vizuální, kvalitativní a technologický standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepších parametrů. 2.8 Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladmý popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných vizuálně, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 3. Doba plnění veřejné zakázky 3.1 Předpokládaný termín zahájení provádění díla: srpen 2012 Předpokládaný termín předání dokončeného díla: Dodavatel je povinen provést dílo v termínech dle harmonogramu, jež tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. 3.3 Průběžná a opakující se plnění, jež mají být poskytována i po předání díla, budou poskytována i po datu uvedeném v odst. 3.1 tohoto článku. 4. Místo plnění veřejné zakázky 4.1 Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a další místa vyplývající z povahy plnění veřejné zakázky. 5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci 5.1 Kvalifikaci splní dodavatel, který ve smyslu ustanovení 50 zákona prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 4 z 18

5 Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona 5.2 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (viz 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 5 z 18

6 l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (v případě, kdy žádný statutární orgán ani člen statutárních orgánů uchazeče v posledních třech letech u zadavatele nepracoval, předloží uchazeč prohlášení o této skutečnosti) a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. 5.3 Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 5.2 předložením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 5.2 písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 5.2 písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 5.2 písm. h)], d) čestného prohlášení [odstavec 5.2 písm. c) až e) a g), j) až m)]. Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona 5.4 Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b) zákona takto: - dle 54 písm. a) zákona: předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. - dle 54 písm. b) zákona: předložením dokladu o oprávnění k podnikání pro předmět veřejné zakázky, a to předložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny. Uchazeč splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud je držitelem živnostenského oprávnění pro živnost volnou (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 zákona 5.5 Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů takto: - dle 55 odst. 1 písm. a) zákona: pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. Tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže předložením platné pojistné smlouvy nebo pojistky, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, musí být ve výši min ,-- Kč. V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli jako společná nabídka podle 51 odst. 6 zákona, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoli dodavatelem v rámci takového sdružení (konsorcia). Tato skutečnost musí vyplývat z předložené smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše min ,-- Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v rámci sdružení. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 6 z 18

7 Zadavatel připouští možnost prokázání splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele podle 51 odst. 4 zákona pouze za předpokladu, že z pojistné smlouvy subdodavatele bude výslovně vyplývat, že taková pojistka pokrývá kromě škody způsobené subdodavatelem i případnou škodu způsobenou samotným dodavatelem. - dle 55 odst. 1 písm. c) zákona: údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů za předcházející tři účetní období. Tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže předložením dokladu (čestného prohlášení), z něhož bude zřejmé, že jeho celkový obrat zjištěný podle zvláštních právních předpisů nebyl v součtu za poslední 3 účetní období menší než ,-- Kč. Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona 5.6 Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů takto: - dle 56 odst. 1 písm. a) zákona: seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení objednatelů těchto významných dodávek popřípadě za dále uvedených podmínek čestné prohlášení. Tento technický kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: a) název objednatele, b) předmět významné dodávky a její rozsah, c) doba realizace významné dodávky, d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné dodávky ověřit, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a neníli současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; v takovém případě musí být součástí nabídky uvedení objektivního důvodu vedoucího k odmítnutí poskytnutí osvědčení. Z osvědčení (čestných prohlášení) i seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval: - minimálně jednu (1) dodávku zahrnující vytvoření a implementaci centrálního systému integrujícího komponenty bezkontaktní čipové technologie ve veřejné hromadné dopravě, který je nejpozději k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek více jak 12 měsíců v provozu, a který registruje minimálně tzv. živých karet v systému. Provozem se rozumí takový stav systému, ve kterém dochází k reálné správě životního cyklu elektronických čipových karet, splňující normu ISO Za klíčové technologické komponenty centrálního systému integrujícího komponenty bezkontaktní čipové technologie jsou považovány: a) komponenty pro správu uživatelů, držitelů bezkontaktních čipových karet a žádostí o bezkontaktní čipové karty, b) komponenty pro bezpečné uložení, zabezpečenou distribuci a správu klíčů systému, Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 7 z 18

8 c) komponenty pro bezpečné přenášení dat, d) komponenty webového portálu pro držitele elektronických čipových karet; - minimálně jednu (1) dodávku mobilních revizorských zařízení pro kontrolu elektronických čipových karet s minimálním množstvím 60 kusů dodaných mobilních revizorských zařízení; - minimálně jednu (1) dodávku systému pro bezpečné uložení, zabezpečenou distribuci a správu klíčů systému bezkontaktní čipové technologie s využitím prvků Host Security Modules (HSM). Systém musí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek minimálně 12 měsíců v provozu a musí spravovat klíče minimálně dvou subjektů; - minimálně jednu (1) dodávku systému elektronické peněženky, který je nejpozději k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek více jak 12 měsíců v provozu a který registruje minimálně tzv. živých aplikací elektronické peněženky v systému na bezkontaktních čipových kartách; - minimálně jednu (1) dodávku funkčního systému rozúčtování elektronické peněženky i časových kupónů pro alespoň dva subjekty (dopravce); - minimálně jednu (1) dodávku systému zpracovávajícího osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, alespoň 10tisíc osob za rok; - minimálně jednu (1) dodávku palubních řídících jednotek (zařízení, které slouží pro odbavení cestujících disponující řídící jednotkou, čtečkou karet, tiskárnou a alespoň 2 sloty pro moduly SAM) vozidel veřejné dopravy v rozsahu minimálně 200 kusů dodaných palubních řídících jednotek. - dle 56 odst. 1 písm. b) zákona: seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Tento technický kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže předložením seznamu osob, členů týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Přílohou seznamu budou profesní životopisy všech členů týmu. Ze seznamu a profesních životopisů musí jednoznačně vyplývat, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet alespoň dvě osoby - dva technici splňující následující požadavky: a) VŠ vzdělání b) zkušenost s vedením týmu minimálně 10 osob c) minimálně 5 let praxe v oboru informačních technologií d) zkušenost s vedením alespoň 5 projektů na pozici projektový manažer - dle 56 odst. 1 písm. c) zákona: popis technického vybavení dodavatele a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti. Tento technický kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže předložením certifikátu systému managementu bezpečnosti informací řady ISO/IEC dle 56 odst. 4 zákona požaduje zadavatel předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle Českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou v oboru předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel uzná rovněž rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. 6. Společná ustanovení ke kvalifikaci Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 8 z 18

9 6.1 Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů, není-li u konkrétního kvalifikačního předpokladu výslovně stanoveno jinak. Originální doklady či kopie těchto dokladů s úředním ověřením je povinen předložit na vyžádání zadavatele uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 6.2 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob 6.3 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 6.4 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona (tj. profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky 6.5 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. 6.6 Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. 6.7 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 9 z 18

10 Důsledek nesplnění kvalifikace 6.8 Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 7. Obchodní a platební podmínky 7.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného textu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace (dále jen návrh smlouvy ). 7.2 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy nebo kopie podepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu smlouvy. 7.3 Uchazeč je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé dále povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele, a tomu odpovídající slovní tvary v předmětné smlouvě a počet stejnopisů předmětné smlouvy. 7.4 Uchazeč doplní předpokládané údaje do přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu předmětné smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče nebo u kterých to vyplývá z této zadávací dokumentace (např. odst. 7.6). 7.5 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k předmětné smlouvě originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 7.6 V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel v příloze předmětné smlouvy uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. 7.7 Právní vztah vzniklý na základě předmětné smlouvy se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy Evropské unie a příslušnými českými technickými normami. 7.8 Návrh předmětné smlouvy rovněž musí respektovat ustanovení zákona, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 10 z 18

11 7.9 Návrh předmětné smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle 76 odst. 1 zákona. 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 8.1 Nabídkovou cenou se rozumí cena za provedení díla. 8.2 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v čl. 8.6 zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout, podrobnosti stanoví návrh smlouvy. 8.3 Údaj o nabídkové ceně zapracuje uchazeč do závazného návrhu smlouvy a uvede v krycím listu. 8.4 DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy. Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými právními předpisy odpovídá uchazeč. 8.5 Jednotlivé číselné údaje je uchazeč povinen zaokrouhlit na dvě desetinná místa. Podmínky pro překročení (úpravu) výše nabídkové ceny 8.6 Nabízenou cenu bude možné překročit (případně snížit) pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 9. Hodnocení nabídek Základní hodnotící kritérium 9.1 Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria, která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 1. kritérium: Nabídková cena - váha 85% 2. kritérium: Kvalita technického řešení EOC - váha 15% 9.2 Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Údaje k dílčím hodnotícím kritériím Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 11 z 18

12 9.3 Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kriteriím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky: K 1. kritériu - nabídková cena: Uchazeč uvede nabídkovou cenu do čl. VI odst. 1 návrhu smlouvy a do krycího listu nabídky. Nabídkovou cenou se rozumí celková nabídková cena za provedení díla v Kč bez DPH. K 2. kritériu - kvalita technického řešení EOC Pro účely hodnocení dílčího kritéria kvalita technického řešení EOC uchazeč popíše následující parametry kvality: a) uživatelské vlastnosti webového portálu; b) možnosti nastavení EOC zadavatelem (bez nutnosti zásahu dodavatele); c) způsob zapojení partnerů zadavatele do clearingu operací; d) rychlost přečtení a zobrazení údajů o předplatní jízdence na jednotlivých relevantních zařízeních; e) rychlost platby pomocí elektronické peněženky v jednotlivých relevantních zařízeních; f) frekvence aktualizace blacklistů v jednotlivých relevantních zařízeních; g) vlastnosti revizorských čteček, a to tak, že v návrhu technického řešení (viz čl této zadávací dokumentace) mimo jiné předloží: a) grafické návrhy a stromovou strukturu webového portálu E-SHOP, popis asistenta pro výběr jízdního dokladu, údaj o počtu kroků (potvrzení, clicknutí ) potřebných pro vydání karty, pro vydání předplatní jízdenky a pro opakované vydání předplatní jízdenky při zachování požadavků právních předpisů a bezpečnosti řešení; b) popis možností nastavení a funkce EOC; c) údaje o rozsahu a počtu zásahů potřebných při zapojení dalšího partnera do clearingu operací; d) údaje o rychlosti přečtení a zobrazení údajů o předplatní jízdence na jednotlivých relevantních zařízeních, e) údaj o rychlosti platby pomocí elektronické peněženky v jednotlivých relevantních zařízeních; f) údaj o frekvenci aktualizace blacklistů v jednotlivých relevantních zařízeních; g) popis, návod k obsluze a obrazovou dokumentaci revizorské čtečky. Způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií 9.4 Pro hodnocení nabídek dle dílčích kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 9.5 Pro kritérium nabídková cena získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 9.6 Pro kritérium kvalita technického řešení EOC, využije hodnotící komise desetistupňovou hodnotící stupnici, na základě níž budou jednotlivým parametrům kvality nabídek přidělovány body, takto získané body za jednotlivé parametry kvality pak budou v rámci kritéria sečteny. Pro kritérium kvalita technického řešení EOC získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. 9.7 Výsledné hodnocení bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 12 z 18

13 jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Popis výpočtu bodových hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií 1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH výše uvedeným způsobem. Celková výše nabídkové ceny uchazeče bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Bodové hodnocení vypočte zadavatel podle následujícího vzorce počet bodů kritéria = nejnižší nabídková cena (v Kč) x 100 (bodů) hodnocená nabídková cena (v Kč) Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria. 2. kritérium: Hodnotící komise přidělí v rámci tohoto kritéria jednotlivým parametrům kvality počet bodů na základě následující desetistupňové hodnotící stupnice: 1. stupeň hodnocení 10 bodů nabídky s dokonalými vlastnostmi 2. stupeň hodnocení 9 bodů nabídky s vynikajícími vlastnostmi 3. stupeň hodnocení 8 bodů nabídky s velmi dobrými vlastnostmi 4. stupeň hodnocení 7 bodů nabídky s dobrými vlastnostmi 5. stupeň hodnocení 6 bodů nabídky s mírně nadprůměrnými vlastnostmi 6. stupeň hodnocení 5 bodů nabídky s průměrnými vlastnostmi 7. stupeň hodnocení 4 body nabídky s mírně podprůměrnými vlastnostmi 8. stupeň hodnocení 3 body nabídky s uspokojivými vlastnostmi 9. stupeň hodnocení 2 body nabídky s málo uspokojivými vlastnostmi 10. stupeň hodnocení 1 bod nabídky s velmi málo uspokojivými vlastnostmi Jako vhodnější bude hodnocena nabídka s následujícími parametry kvality: a) s vyšší přehledností, s jednodušším a intuitivnějším uživatelským prostředím, s větším počtem funkcí webového portálu E-SHOP, s menším počtem kroků (potvrzení, clicknutí ) potřebných pro vydání karty, pro vydání předplatní jízdenky a pro opakované vydání předplatní jízdenky při zachování požadavků právních předpisů a bezpečnosti řešení; b) s širším rozsahem možností nastavení a voleb funkcí EOC zadavatelem (bez nutnosti zásahu dodavatele); c) se snazším způsobem zapojením partnerů zadavatele do clearingu operací (tzn. s menším rozsahem nutnosti mechanických a softwarových zásahů do systému); d) s vyšší rychlostí přečtení a zobrazení údajů o předplatní jízdence na jednotlivých relevantních zařízeních; e) s vyšší rychlostí platby pomocí elektronické peněženky v jednotlivých relevantních zařízeních; f) s vyšší frekvencí aktualizace blacklistův jednotlivých relevantních zařízeních; g) s menšími, lehčími, ergonomičtějšími, revizorskými čtečkami s vyšší kapacitou výměnných dobíjecích baterií a větším počtem SAM slotů. Cílem zadavatele je dosáhnout vytvoření maximálně jednoduchého a otevřeného systému, s maximálně širokým rozsahem uživatelského nastavení, s maximální úrovní zabezpečení, s rychlejším a častějším přenosem dat a s vyšší technickou úrovní čteček karet a revizorských čteček. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 13 z 18

14 Počet bodů přidělených jednotlivým nabídkám shora uvedeným postupem v rámci jednotlivých parametrů kvality a) g) bude sečten. Počet bodů kritéria kvalita technického řešení EOC vypočte zadavatel podle následujícího vzorce počet bodů kritéria = hodnocený počet bodů za parametry kvality a) g) (součet) x 100 (bodů) nejvyšší počet bodů za parametry kvality a) g) (součet) Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria. Výběr nejvhodnější nabídky 9.8 Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější. Nejvhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria. 10. Závaznost požadavků zadavatele 10.1 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které však bezvýhradně a prokazatelně naplní zadavatelem zamýšlený účel realizace této zakázky. 11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 11.1 Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé zasílat v písemné formě (včetně ové) k rukám kontaktní osoby uvedené v čl. 1 této zadávací dokumentace. Na dotazy podané jinou než písemnou formou (včetně ové) nebude brán zřetel V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 14 z 18

15 12. Lhůta a místo pro podání nabídek 12.1 Lhůta pro podání nabídek: do , 12:00 hod Místo podání nabídek: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 61600, na recepci v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč Zadavatel nepřipouští podávání nabídek elektronickými prostředky a nástroji. 13. Požadavek na poskytnutí jistoty 13.1 Zadavatel v souladu s ustanovením 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši ,-- Kč Jistotu je uchazeč povinen poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele č /0100 vedený u Komerční banky a.s., variabilní symbol (IČ nebo datum narození uchazeče), specifický symbol platby nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, a to nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené pro podání nabídek dle článku 12.1 této zadávací dokumentace Uchazeč je povinen předložit zadavateli doklad o poskytnutí jistoty, jímž se rozumí: a) kopie dokladu, z něhož bude patrné odeslání příslušné částky na účet zadavatele, bude-li jistota poskytnuta formou složení peněžní částky; b) originál bankovní záruky, bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky; c) originál prohlášení dle 67 odst. 6 zákona, bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky. Nepředloží-li uchazeč v nabídce listiny dle písmena b) c) tohoto odstavce, bude nabídka takového uchazeče vyřazena a uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen. Nepředloží-li uchazeč ve svojí nabídce listinu dle písmena a) tohoto odstavce, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen pouze tehdy, nebude-li na účet zadavatele ve lhůtě dle předchozího odstavce připsána příslušná platba s požadovanými identifikačními údaji odpovídajícími údajům uchazeče Poskytne-li uchazeč jistotu formou složení peněžní částky, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve které uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky musí zajistit trvání poskytnuté jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty Peněžní jistotu uvolní zadavatel, včetně úroku zúčtovaného peněžním ústavem, uchazeči: a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu podle 82 odst. 4 zákona, do 7 dnů po uzavření smlouvy, b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu podle 82 odst. 4 zákona, do 7 dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle 81 odst. 3 zákona, c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 7 dnů po odeslání oznámení o vyloučení, d) pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 7 dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle 84 odst. 8 zákona. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 15 z 18

16 13.7 Bude-li poskytnuta jistota formou bankovní záruky, vrátí zadavatel originál záruční listiny uchazeči ve lhůtě dle předchozího odstavce. Z tohoto důvodu zadavatel stanoví, že pevnou součástí nabídky uchazeče bude kopie záruční listiny s tím, že její originál bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem Bude-li poskytnuta jistota formou pojištění záruky, ponechá si zadavatel originál písemného prohlášení dle 67 odst. 6 zákona pro účely archivace a toto nebude uchazeči vráceno. 14. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky Návrh technického řešení: 14.1 Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh technického řešení obsahující komplexní popis díla včetně popisu individualizovaného návrhu řešení EOC. Návrh technického řešení musí být zpracován v souladu s podmínkami a minimálními požadavky zadavatele na dílo uvedenými v příloze č.1 této zadávací dokumentace. Návrh technického řešení musí obsahovat zejména soupis veškerého dodávaného HW a SW, veškerých prováděných služeb a prací, popis technického řešení ve vztahu k jednotlivým částem díla, popis zvoleného řešení serverhostingu (externí serverhosting/provoz systému na serverech zadavatele/kombinace) a jeho zdůvodnění atd. Zadavatel pro lepší přehlednost doporučuje, aby uchazeč v návrhu technického řešení zvýraznil údaje, které budou odrážet parametry kvality 2. hodnotícího kritéria Návrh technického řešení bude sloužit pro posouzení splnění zadávacích podmínek, hodnocení nabídky a bude základním podkladem pro vytvoření realizačního projektu Nabídka dodavatele, jehož návrh technického řešení nebude v souladu s podmínkami a minimálními požadavky zadavatele na dílo, bude vyřazena. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Nabídka: 14.4 Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka bude obsahovat v souladu s 68 zákona návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či jednat jeho jménem. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny: - identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona, - podpis oprávněné osoby a datum podpisu, - nabídková cena za dílo (v členění bez DPH a s DPH) - příp. další údaje. Vzor krycího listu tvoří přílohu této zadávací dokumentace Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou. Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 16 z 18

17 14.7 Uchazeč předloží nabídku v originále a případně pro lepší orientaci zadavatele v jedné další kopii, přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní případný výtisk bude označen jako Kopie. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na jednom technickém nosiči dat (CD či DVD), a to bez ohledu na počet vyhotovení originálů nebo kopií v listinné podobě. Informace na CD či DVD mají pouze informativní povahu. Každý uchazeč předloží návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (*.doc) Nabídka musí být předložena v následující struktuře: - krycí list nabídky, - obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, - příp. identifikační údaje o subdodavateli - prohlášení o subdodavatelích, - doklady prokazující splnění kvalifikace (předkládá-li nabídku více dodavatelů společně rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o solidární odpovědnosti podle 51 odst. 6 zákona), - nabídková cena (v požadovaném členění), - návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či jednat jeho jménem, - návrh technického řešení, - ostatní dokumenty, - údaj o celkovém počtu listů nabídky Uvedené jednotlivé součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy Požadavky na formu nabídky uvedené v odst až tohoto článku zadávací dokumentace mají doporučující charakter. 15. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 120 dnů a začíná běžet v souladu s 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 16. Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle zadavatele dne v 10:00 hodin. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 17. Další podmínky a práva zadavatele 17.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Nabídky se dodavatelům Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 17 z 18

18 nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s platnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek ( 84 zákona) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, popřípadě s uchazečem, se kterým může být uzavřena smlouva, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě změny v kvalifikaci uchazeče se postupuje dle 58 zákona Zadavatel nepřipouští varianty nabídky Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče i u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 18. Seznam příloh Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky včetně: Sešitu č. 1 podrobná technická specifikace Sešitu č. 2 interoperabilita Sešitu č. 3 tarif a ceník IDS JMK Sešitu č. 4 standardy finančních toků Příloha č. 2 - Návrh smlouvy Příloha č. 3 - Harmonogram Příloha č. 4 - Krycí list V Brně dne KORDIS JMK, spol. s r.o. Ing. Petr Kratochvíl jednatel Bc. Aleš Jakubec jednatel Zadávací dokumentace KEOC0312 Stránka 18 z 18

19 MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

20 OBSAH 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MINIMÁLNÍ ROZSAH PLNĚNÍ Centrální část EOC IDS JMK Předprodejní místa DPMB Nová předprodejní místa (KMD) Vozidla a zařízení DPMB Zařízení ČD Vozidla autobusových dopravců Další vybavení WEBOVÝ PORTÁL E-SHOP Základní požadavky na ESO Rámcový popis postupu pořízení karty včetně první koupě předplatní jízdenky CLEARING A MANAGEMENT ZAŘÍZENÍ A KARET REVIZORSKÉ ČTEČKY MANAGEMENT SAM MODULŮ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM INTEROPERABILITA Interoperabilita se systémy ČD Interoperabilita se stávajícími systémy autodopravců Interoperabilita s DPMB Interoperabilita s ostatními integrovanými dopravními systémy Interoperabilita s ISIC kartou a dalšími subjekty OBECNÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ORGANIZAČNÍ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY BEZPEČNOST SYSTÉMU TESTOVACÍ MATERIÁL PROSTORY PRO KARTOVÉ CENTRUM TARIFNÍ A FUNKČNÍ ZÁSADY EOC Platnost a funkčnost karet Řešení předplatních jízdenek Řešení jednorázových jízdenek Slučování plateb a úhrada od cestujících PŘEHLED ZKRATEK A POJMŮ NORMY SEŠITY: SEŠIT Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE SEŠIT Č. 2: INTEROPERABILITA S MORAVSKOSLEZSKOU KARTOU SEŠIT Č. 3: TARIF A CENÍK IDS JMK SEŠIT Č. 4: STANDARDY FINANČNÍCH TOKŮ Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 2 z 17

21 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je provedení díla MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH tzv. na klíč (dále jen dílo ) Předmětem díla je soubor dodávek, služeb a prací nezbytných k provedení díla řádně a včas, tak, aby byl dosažen účel veřejné zakázky Součástí díla je zejména a) vytvoření webového portálu E SHOP (čl. 1.3), b) dodávka aplikace umožňující clearing operací na kartách a management zařízení v systému (čl. 1.4), c) dodávka revizorských čteček (čl. 1.5), d) vytvoření aplikace a dodání potřebného HW umožňujícího management SAM modulů a správu klíčů (čl. 1.6), e) dodávka síťové a desktopové aplikace sloužící jako jednoduchý systém pro sledování docházky prostřednictvím čipových karet (čl. 1.7), f) dodávka systému zajišťujícího interoperabilitu vzájemné uznávání karet používaných v Moravskoslezském kraji a Jihomoravském kraji včetně veškerých souvisejících činností (e-shop, clearing, předávání dat, úpravy SW systémů používaných v Moravskoslezském kraji) a vzájemné uznávání a clearing s jinými kartovými systémy (čl. 1.8), g) dodávka a zprovoznění systému, který zajistí synchronizaci a zálohování veškerých dat mezi všemi využitými datovými úložišti včetně automatického sledování, hlídání funkčnosti a upozorňování pracovníků zadavatele ( , SMS) s možností automatické obnovy dat v případě problémů, h) služby spojené se servisem systému, maintenance, potřebnými updaty a s obnovou dat a opětovným zprovozněním systému v případě výpadku, poskytované po záruční dobu na SW, i) dodávka veškerého potřebného hardware, počítačového vybavení a software včetně licencí pro volné užití v rámci IDS JMK a smluvních partnerů zadavatele, dodávka a úprava přístrojů, automatů apod., zabezpečení potisku karet, instalace a nastavení všech systémů, dodávka či vytvoření ostatních souvisejících systémů, včetně systémů zajišťujících bezpečnost a ochranu osobních údajů, komunikaci s účetními a bankovními systémy (automatické nastavování příkazů k inkasu, vyčítání dat z bankovního účtu o obdržených platbách a jejich přiřazování k zákaznickým účtům apod.), výrobci a distributory karet, upgrade a maintenance systému a to tak, aby byla zajištěna plná funkčnost díla Požadavky zadavatele na dílo jsou dány touto obsahem tohoto dokumentu (dále jen Specifikace ) a jejími sešity. a) Sešit č. 1 Podrobná technická specifikace představuje technický popis realizace díla, který je výsledkem realizačního projektu EOC z roku 2010 (dále jen sešit č. 1 ). b) Sešit č. 2 Interoperabilita s Moravskoslezskou kartou obsahuje aktuální verzi dokumentu, který popisuje způsob propojení obou kartových systémů (dále jen sešit č. 2 ). c) Sešit č. 3 Tarif IDS JMK a Ceník IDS JMK obsahuje aktuální verzi Tarifu IDS JMK, jehož požadavky musí dílo splňovat (dále jen sešit č. 3 ) d) Sešit č. 4 Standardy finančních toků (dále jen sešit č. 4 ). (společně v tomto textu dále jen sešity ). Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 3 z 17

22 Zadavatelem stanovené požadavky na dílo jsou pro účely veřejné zakázky určeny minimálním rozsahem plnění a minimálními požadavky na výkon a funkci. Dodavatel je oprávněn při dodržení stanoveného minimálního rozsahu plnění a stanovených minimálních požadavků, s ohledem na odbornost dodavatele, dosáhnout plné funkčnosti díla, a tedy zamýšleného účelu vlastním způsobem řešení. 1.2 MINIMÁLNÍ ROZSAH PLNĚNÍ V následujícím textu zadavatel stanoví minimální rozsah plnění díla. Níže uvedený výčet je minimálním požadovaným rozsahem plnění a není úplným výčtem všeho požadovaného plnění nezbytného k provedení díla Centrální část EOC IDS JMK Databázový a aplikační server KC Operační systém, databáze - KC Položka Počet ks 2 (dle řešení) 2 (dle řešení) Licence KC, serverová 1 Databázový a aplikační server CS Operační systém, databáze - CS 2 (dle řešení) 2 (dle řešení) Licence CS, serverová 1 Servery SŘSEP, TM a WEB Operační systém, databáze, SŘSEP a TM 5 (dle řešení) 4 (dle řešení) Licence SŘSEP, serverová 1 Licence TM, serverová 1 Servery FTP a e-shop Operační systém FTP a E-Shop 2 (dle řešení) 2 (dle řešení) Licence aplikační SW (E-Shop) 1 Licence aplikační SW (FTP) 1 Operační systém a databáze WEB 1 (dle řešení) Licence aplikační SW (WEB) 1 Servery HSM a SAM OS, DB HSM a SAM 3 (dle řešení) 3 (dle řešení) HSM a SAM systém (HW karty, SW, atd.) 3 Doménové servery - Active Directory (+ File a print server) 3 Operační systém - Active Directory (+ File a print server) 3 Laserová tiskárna na sestavy, atd 2 Pracovní stanice (PC, LCD, UPS, OS) 4 Scanner 1 Čtečka čipových karet (BČK) 4 Čtečka čárových kódů 4 Čtečka čipových karet (kontaktní čipové karty) 4 Aplikační SW pracovní stanice 4 Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 4 z 17

23 Položka Počet ks Wifi APN 1 Fire Wall 2 (dle řešení) Ostatní komponenty a služby (Rack, UPS, doprava) 1 Implementace, programové úpravy Centrální části 1 Programové úpravy HSM a SAM 1 Implementace OS 1 Implementace e-shop, integrace s CS, Odbavovací systémem, KD EOC DPMB 1 Servery HSM a SAM (Perzonalizace) Operační systém a databáze HSM a SAM 2 (dle řešení) 2 (dle řešení) HSM a SAM (Perzonalizace) systém (HW karty, SW, atd.) 1 Implementace Předprodejní místa DPMB Položka Počet ks Aplikační SW pracovní stanice KMD 28 Čtečka čipových karet (BČK) 28 Čtečka QR kódů 28 SAM (odbavovací zařízení, revizorské čtečky, atd.) 28 Implementace KMD Nová předprodejní místa (KMD) Položka Pracovní stanice KMD (PC, LCD, UPS, OS) 12 Aplikační SW pracovní stanice KMD 12 Laserová tiskárna na sestavy, atd. 12 Čtečka čipových karet (BČK) 12 Čtečka QR kódů 12 SAM (odbavovací zařízení, revizorské čtečky, atd.) 12 Pokladní zásuvka 12 Zákaznický display 12 Tiskárna dokladů pro cestující 12 Scanner KMD 12 Implementace KMD Vozidla a zařízení DPMB Položka Vybavení vozidel označovači se čtečkou zobrazující řidiči časovou a zónovou / úsekovou platnost jízdenky s akustickým signálem Upgrade pokladen Mikroelektronika propojení s EOC, doplnění o čtečky a SW 67 Počet ks Počet ks Upgrade automatů na jízdenky (AVJG) Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 5 z 17

24 1.2.5 Zařízení ČD Položka Upgrade řešení předprodejních míst prodávajících jízdní doklady IDS JMK pro prodej předplatních a jednorázových jízdenek UNIPOK (v případě dohody s ČD vč. čtečky QR kódů) Počet ks Upgrade řešení revizorských čteček POP 200 SAM (odbavovací zařízení, revizorské čtečky, atd.) 350 Zprovoznění možnosti nahrání aplikací IDS JMK na IN-KARTU a aplikací ČD na BČK IDS JMK Upgrade řešení výměny dat mezi ČD a KORDIS Vozidla autobusových dopravců Položka Počet ks Upgrade pokladen Mikroelektronika USV C (více druhů dle data výroby) o čtečky, kabeláž a další potřebná zařízení 870 Upgrade pokladen EM TEST o čtečky, kabeláž a další potřebná zařízení 20 SAM 890 Propojení pokladen dopravců prostřednictvím MSP s EOC zprovoznění obousměrného komunikačního protokolu Další vybavení Položka Lite Server Konsolidace dat EOC DPMB (Server, LCD, UPS, OS, DB) Počet ks 1 (dle řešení) Tiskárna pro potisk karet (včetně SW) KD EOC 2 Karty platové (čisté) pro vývoj, testování a pilot 500 Karty papírové (čisté) pro vývoj, testování a pilot 500 Revizorské čtečky (HW + SW) 120 Validátory BČK - interní 34 SAM (odbavovací zařízení, revizorské čtečky, validátory atd.) 200 Integrace ostatních částí do systému EOC IDS JMK 1 Implementace interoperability s Moravskoslezskou kartou 1 Implementace on-line ověřování nároku na slevu 1 Ostatní implementace a programové úpravy (tiskárna karet, Wifi, revizorské čtečky atd.) 1 Implementace docházkového systému 1 Dispečink (Upgrade řešení) WEBOVÝ PORTÁL E-SHOP Dodavatel je povinen vytvořit webový portál IDS JMK, který umožní zájemcům (všem, ne jen držitelům karty) vytvořit si vlastní osobní účet. V něm si budou moci nastavit specifické parametry pro zobrazení webových stránek IDS JMK, odkazů apod. V průběhu realizace díla dodavatel tento portál doplní o možnost pořízení karty, předplatních kupónů a vyúčtování o Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 6 z 17

25 aplikaci E-shop (webový portál včetně aplikace E-shop dále jen ESO ) ESO bude sloužit také jako zákaznický portál pro objednání a výdej čipové karty, objednání a výdej kupónu, nabití karty, zjištění zůstatku a přehledu operací, blokace a deblokace karty a zajištění všech dalších operací s kartou Podrobné řešení ESO vznikne v rámci realizačního projektu. Dodavatel musí provést dílo tak, aby byl zadavatel schopen vzhled a řešení ESO upravit dle vlastních potřeb Souběžně s realizací veřejné zakázky se předpokládá realizace samostatné zakázky na odbavení cestujících prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony. V rámci této zakázky bude vytvořena databáze zákaznických účtů, jejichž prostřednictvím bude hrazeno jednorázové jízdné. V případě, že bude odbavení cestujících prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony realizováno, musí být ESO propojen se systémem pro odbavení cestujících prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony, sjednocení zákaznických účtů cestujících pro platby kartou a mobilním telefonem. V případě, že nebude odbavení cestujících prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony realizováno, musí být ESO upraven tak, aby bylo možné v budoucnu výše definované propojení realizovat. Propojení a technický popis úprav systému a datových rozhraní je povinen provést dodavatel Dodavatel je povinen vytvořit portál tak, aby jej bylo možné provozovat jak samostatně, tak jako komponentu existujících webových rozhraní zadavatele a dalších subjektů formou, kdy se cestujícímu podle zdroje odkazu např. kliknutím na odkaz ze stránek DPMB upraví hlavička, barva písma, pozadí celého webu a další parametry vzhledu tzn. css soubor dle vzhledu stránek DPMB apod. Dodavatel připraví 3 css soubory (KORDIS, DPMB, ČD), další css soubory připraví zadavatel ESO musí umožňovat on-line ověření nároků na jakoukoliv slevu (např. ISIC) Dodavatel je povinen vytvořit grafický návrh webového portálu vycházející z dosavadního design manuálu IDS JMK a vzhledu webu IDS JMK. Grafický návrh musí být schválen zadavatelem Základní požadavky na ESO ESO musí umožnit zadání a zpracování podkladů pro vydání čipové karty dálkové nahrání fotografie, zadání potřebných dat; ESO musí umožnit výběr z několika druhů potisků karty včetně vlastního obrázku o přesně daných rozměrech určeného k umístění na pozadí vzhledu karty (za poplatek) a veškeré další úkony potřebné pro odsouhlasení a uložení vzhledu a obsahu karty a manuálního a automatického exportu dat pro dodavatele karet a zadavatele k jejich potisku ESO musí umožnit zakoupení potřebného kupónu, usnadnění výběru kupónu (viz ), grafický a textový výběr kupónu, druh platby, výstup pro účetnictví, výstup pro objednávku karty, výstup pro databázi platných kupónů, výstup pro blacklistaci, automaticky a na vyžádání (i automatické externí aplikací) výstup databáze do formátu *.xml dle definovaných parametrů ESO musí umožnit zpracovat výběr a koupi předplatního kupónu prostřednictvím ESO tak, aby bylo možné zadat zóny buď textově, nebo formou grafického výběru např. formou klikání na zóny na mapě Veškeré vstupy a výstupy musí být ve formátu *.xml nebo jiném otevřeném a popsaném formátu, který umožní práci s nezakódovanými daty; ESO musí umožnit možnost registrace vydané karty dle čísla a následné evidence operací s kartou objednávek a plateb, v případě zavedení plateb za jednorázové jízdné i platby za jízdenky podrobné vyúčtování za poplatek; ESO musí umožnit nastavení druhu platby k danému kupónu (inkaso, trvalý příkaz); ESO musí umožnit nahlášení ztráty karty, její zablokování a žádost o vydání nové karty; ESO musí umožnit pozastavení platnosti karty na definovanou dobu (zdarma nebo za Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 7 z 17

26 poplatek); ESO musí umožnit nastavení platby on-line platební bránou formou platebních karet a dalšími metodami (přímým převodem, pay-pal, apod.); ESO musí obsahovat systém spolupráce s účetními systémy pro případ plateb převodem a pro inkasa; ESO musí automaticky provádět veškeré platební operace, vytvářet přehledy a platební pokyny, pokyny k inkasu. Všechny procesy musí být automatizované; ESO musí umožnit uživatelské nastavení jednotlivých prodávaných druhů jízdních dokladů zásahem operátora KORDIS. Pro každý druh jízdního dokladu / pro vybranou skupinu / pro všechny jízdní doklady musí být možné stanovit data zahájení prodeje, data zahájení platnosti, délku platnosti, datum ukončení prodeje, slevové skupiny, pro které jej lze aplikovat Všechny procesy musí být zálohované a to i pro případ výpadku datového propojení. V případě výpadku datového propojení musí systém umět využít náhradního spojení a zapojit záložní systém, který bude poskytovat stejné služby; Provoz ESO bude zajištěn externím zabezpečeným datovým centrem (serverhosting), které má zkušenosti se zajištěním bezpečného provozu pro instituce bankovního typu a bude garantovat provoz na páteřní síti internetu včetně automatického zálohování, obnovy dat, údržby serverů, automatického zprovoznění nejpozději do 2 hodin v případě výpadku, po dobu 24 hodin denně 365 dní v roce. Dodavatel je na základě požadavku zadavatele povinen, v případě, že takový provoz by pro zadavatele znamenal nepřijatelné finanční zatížení, zajistit i jiné cenově výhodnější řešení. V případě výpadku hlavního datového centra musí být provoz automaticky přesměrován do datového centra zadavatele. Záložní databáze musí být umístěny v datovém centru zadavatele a na požádání zadavatele i v datových centrech DPMB; náklady na provoz webhostingu (serverhostingu) do data předání díla nese dodavatel; Rámcový popis postupu pořízení karty včetně první koupě předplatní jízdenky On-line objednávka V ESO cestující nahraje svou fotografii, zadá jméno, příjmení, datum narození, vybere vzhled karty, případně nahraje vlastní obrázek o přesně daných rozměrech určený k umístění na pozadí vzhledu karty (za poplatek). Po potvrzení údajů je mu naúčtován poplatek za vystavení karty Pomocí on-line asistenta si vybere slevovou kategorii, druh a časovou platnost kupónu, který si chce pořídit. Je mu naúčtována cena kupónu. Po započtení doby potřebné na výrobu karty si cestující zvolí datum zahájení platnosti karty Cestující si vybere, jestli chce kupón jen jednorázově (poplatek) nebo jestli si chce nastavit pravidelné platby prostřednictvím trvalého příkazu nebo inkasa (nastavení systému bude umožňovat inkaso od minimálně 12 bank vybraným zadavatelem). V tom případě obdrží na zadaný potřebná čísla účtu a návod pro nejvýznamnější banky, jak si trvalý příkaz nastavit Cestující si vybere, ve kterém kontaktním místě si chce kartu převzít V posledním kroku projde cestující rekapitulací, potvrdí nebo zamítne automatické zřízení zákaznického účtu v ESO a může / nemusí zadat telefon, , případně další identifikační údaje, podobně jako v jiných on-line obchodech Po výrobě karty cestující obdrží / telefon se žádostí o převzetí karty. Dostaví se na vybrané kontaktní místo, prokáže se průkazem totožnosti, případně doloží nárok na slevu a stvrdí svým podpisem příslušná smluvní ujednání. Nárok na slevu lze ověřit i automaticky Od stanoveného data může začít kartu používat Podrobná řešení zejména v oblasti grafického uživatelského rozhraní vzniknou v rámci realizačního projektu. Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 8 z 17

27 Pořízení karty osobně v předprodejním místě Cestující předá svou fotografii, sdělí jméno, příjmení, datum narození. Je mu naúčtován poplatek za vystavení karty. Podpisem v žádosti dá souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu zpracování Vybere si slevovou kategorii, druh a časovou platnost kupónu, který si chce pořídit. Prokáže se příslušnými dokumenty opravňujícími jej ke slevě. Je mu naúčtována cena kupónu. Po započtení doby potřebné na výrobu karty si cestující zvolí datum zahájení platnosti karty Cestující si vybere, jestli chce kupón jen jednorázově nebo jestli si chce nastavit pravidelné platby prostřednictvím trvalého příkazu nebo inkasa (nastavení systému bude umožňovat inkaso od minimálně 12 bank vybraným zadavatelem). V tom případě obdrží na zadaný potřebná čísla účtu a návod pro nejvýznamnější banky, jak si trvalý příkaz nastavit Následně podepíše veškeré potřebné smlouvy a zvolí si místo vyzvednutí karty. Karta mu může být zaslána doporučeně poštou (za poplatek, zadá adresu pro doručení) nebo si kartu vyzvedne osobně Po výrobě karty cestující obdrží / telefon se žádostí o převzetí karty. Dostaví se na vybrané kontaktní místo, prokáže se průkazem totožnosti a stvrdí svým podpisem příslušná smluvní ujednání Od stanoveného data může začít kartu používat Podrobná řešení zejména v oblasti grafického uživatelského rozhraní vzniknou v rámci realizačního projektu. 1.4 CLEARING A MANAGEMENT ZAŘÍZENÍ A KARET Dodavatel je povinen dodat SW aplikace, které umožní clearing operací na kartách a management zařízení v systému Aplikace musí umožnit především: zpracování všech transakcí na kartách včetně transakcí na elektronické peněžence, kontrolu zapracování všech transakcí, kontrolu vyčtení dat ze všech povolených pokladen, blacklistaci, whitelistaci, greenlistaci zařízení, SAM modulů, karet, jízdenek, atd., automatickou aktualizaci blacklistů / whitelistů / greenlistů v zařízeních, hloubkovou kontrolu integrity dat, zpracování statistiky a analýzy využívaní karet, ochranu proti podvodnému jednání ve formě inteligentních kontrolních algoritmů; exporty a importy dat do externích zařízení; on-line synchronizaci s obdobnými SW v jiných karetních systémech; rozúčtování transakcí mezi subjekty v systému Dodavatel je povinen zajistit interoperabilitu v souladu se sešitem č. 2 tak, aby byla možná vzájemná kontrola integrity dat a předávání informací o transakcích Moravskoslezských karet v IDS JMK a karet IDS JMK využívaných v ODIS, blacklistech, greenlistech, whitelistech apod Dodavatel podáním nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky výslovně garantuje a souhlasí, že tato jím nabídnutá aplikace může být využívána pro clearing i v dalších integrovaných dopravních systémech. Za tím účelem dodavatel poskytuje zadavateli licenci pro používání této aplikace dalšími uživateli v rámci IDS JMK (smluvním partnerům Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 9 z 17

28 zadavatele připojeným na systém EOC IDS JMK). 1.5 REVIZORSKÉ ČTEČKY Dodavatel je povinen dodat revizorské čtečky splňující parametry sešitu č SW čteček musí obsahovat následující řešení: čtení karet a zobrazení druhů zakoupených kupónů listováním (možno více kupónů na jedné kartě); zjištění zůstatku v elektronické peněžence; automatické nastavení trasy dle linky a posunu dle zón (kontrolní pracovník zadá linku a směr a čtečka automaticky přednastaví trasu se zastávkami, úseky a dvojúseky); automatické přiřazení zóny dle GPS nebo ruční v případě nedostupného signálu GPS; zobrazení mapy sítě IDS JMK a dalších map IDS JMK a volně dostupných map na webu; on-line ověření platnosti karty a kupónu na vyžádání, pokud není nalezen platný kupón na kartě a cestující tvrdí, že má platný kupón zakoupen; zprovozněna musí být aplikace pro kontrolu platnosti SMS jízdenky buď ve formě využití třetí stranou dodaného SW, nebo zahrnutím požadovaných funkcí do SW na revizorské čtečce; zahrnut a zprovozněn musí být systém pro kontrolu platnosti mobilní jízdenky dle čl ; automatický tracking revizora; SW/HW tlačítko pro okamžité zahájení nahrávání videozáznamu; SW/HW tlačítko nouze, které automaticky začne nahrávat videozáznam, vytočí předdefinované nouzové číslo např. 158, 156 a sdělí policii hlasovou zprávu např. Nouzové volání revizora, napadení a název zastávky. Názvy zastávek a jejich kódy poskytne zadavatel; evidence a statistika zkontrolovaných jízdních dokladů, jejich obsahu, zón místa kontroly a automatizované odesílání sestav v xml podobě do centrální databáze. 1.6 MANAGEMENT SAM MODULŮ Součástí zakázky je zhotovení aplikace, která umožní management SAM modulů a správu klíčů. Podrobné řešení vznikne v rámci realizačního projektu. 1.7 DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM Jako součást zakázky je dodavatel povinen dodat síťovou a desktopovou aplikaci sloužící jako jednoduchý systém umožňující vstup do uzavřených prostor např. čekáren a WC na železničních stanicích a pro sledování docházky prostřednictvím čipových karet a HW dle čl pro ověření funkčnosti aplikace Předpokládaný HW pro aplikaci: čtečka čipové karty; čtečka QR kódu (web kamera); interface na otvírání bariéry (brány) a elektrického zámku propojený se systémem; Notebook / netbook s připojenými periferiemi Popis funkčnosti systému pro vstup do uzavřených prostor držitel předloží kartu ke čtečce; systém zkontroluje, zde nemá daná karta omezen vstup; Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 10 z 17

29 pokud je vstup pro kartu umožněn, pak dojde k otevření elektrického zámku; vstupy do zařízení jsou zaznamenávány, je vhodný, ale není nutný on-line přístup Popis funkčnosti docházkového systému držitel předloží kartu při evidenci; systém prostřednictvím QR čtečky načte údaje o majiteli karty a prostřednictvím čtečky BČK načte číslo karty a zadá údaje do systému; při příchodu / odchodu držitel přiloží kartu ke čtečce, notebook / netbook zaznamená zvukem / vizuálně příchod / odchod, musí obsahovat propojení na interface otevírání brány a zaznamená potřebné údaje; systém automaticky na konci měsíce / v definované periodě / definovaných datech odešle informace o příchodech / odchodech v xml pro další zpracování; systém umožní zobrazit okamžitý stav přítomných v budově (suma / jmenovitě); správce systému má možnost zakázat / povolit vstup dle databáze; jednotlivé systémy musí fungovat samostatně bez jednotné databáze a bez propojení k databázi EOC Síťová a desktopová aplikace dodaná dle tohoto článku musí být zpracována tak, aby bylo možné ji bez dalších úprav předávat plně funkční dalším subjektům k využití. 1.8 INTEROPERABILITA Interoperabilita se systémy ČD Dodavatel je povinen v souladu s přílohou č. 1 a v součinnosti s ČD dovybavit stávající systémy ČD veškerým potřebným SW a HW, aby byly možné následující transakce s kartami IDS JMK: nahrávání předplatních jízdenek a platba za ně prostřednictvím UNIPOK; v případě dohody s ČD dobíjení elektronické peněženky; koupě jednorázové jízdenky (dle dohody s ČD jen v pokladnách nebo i v POP); kontrola platnosti jízdenky na pokladně, v POP, v případě dohody s ČD i kontrola zůstatku elektronické peněženky; blokace karet při ztrátě, krádeži v co nejkratších intervalech; dovybavení všemi potřebnými bezpečnostními klíči IDS JMK pokladny ČD (UNIPOK), které v dnešní době prodávají předplatní jízdenky IDS JMK; v případě potřeby dovybavení všech zařízení POP příslušnými SAM moduly dle možností ČD; součástí díla není pořízení nových zařízení POP a úpravy POP po HW stránce (mimo v případě potřeby dle možností ČD dodávky, instalace a zprovoznění SAM modulů) Dodavatel je povinen v případě dohody mezi ČD a zadavatelem zajistit funkčnost nahrávání dopravních aplikací IDS JMK na BČK vydávanou Českými drahami a současně zajistit možnost nahrání aplikací ČD (zejména In-karta) na kartu IDS JMK. Současně je povinen zajistit veškerá potřebná propojení systémů, výkaznictví, statistky apod Interoperabilita se stávajícími systémy autodopravců Dodavatel je povinen zajistit, aby bylo po dobu dohodnutou v rámci realizace díla mezi zadavatelem a dodavatelem možné i nadále využívat již existující čipové karty vydané cestujícím některými dopravci v IDS JMK. Zejména se to týká karet využívaných v městských dopravách. V průběhu realizace díla dojde k upřesnění postupu rušení těchto karet Dodavatel je povinen zajistit veškeré potřebné úpravy SW, HW, pokladen a systémů u všech dopravců a autobusových nádraží v IDS JMK tak, aby bylo možné ve všech autobusech Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 11 z 17

30 používat systémy a karty dodávané v rámci díla, přičemž zadavatel se zavazuje zajistit dodavateli plnou podporu a gesci u všech dalších dodavatelů systémů a zařízení Zásadní součástí zakázky je zajištění propojení stávajících zařízení MSP dodávaných společností Ing. Ivo Herman, CSc. (viz sešit č. 1) s pokladnou používanou dopravci tak, aby moduly umožnily vyčítání dat o karetních transakcích a nahrávání blacklistů do pokladen. V žádném případě nesmí dodavatel realizovat dílo tak, aby musely být autobusy vybaveny více SIM kartami pro datové přenosy Interoperabilita s DPMB Dodavatel je povinen zajistit, aby v rámci DPMB byl využit nebo rovnocenně nahrazen stávající systém pro výdej předplatních jízdenek a tento systém byl doplněn o části potřebné pro správnou funkci systému dodávaného v této zakázce Dodavatel je povinen vybavit vozidla DPMB zařízeními dle sešitu č Interoperabilita s ostatními integrovanými dopravními systémy Dodavatel je povinen dodat veškerý HW a SW a další zařízení potřebné pro vzájemnou interoperabilitu karet využívaných v Moravskoslezském kraji a v IDS JMK včetně informačních, kontrolních, bezpečnostních a clearingových systémů. Součástí dodávky je implementace vzájemného clearingu, nastavení systémů a zprovoznění dle sešitu č. 2. Součástí zakázky je rovněž nastavení díla tak, aby jej bylo možné propojit s dalšími obdobnými systémy vznikajícími v dalších krajích nebo u dopravců Interoperabilita s ISIC kartou a dalšími subjekty Dodavatel je v případě dohody mezi zadavatelem a jinými subjekty povinen upravit dodaný SW a HW tak, aby jej bylo možné využívat v souladu s těmito dohodami. Zejména se jedná o zavedení možnosti on-line kontroly nároku na slevy platnosti ISIC karty, apod. 2 OBECNÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veškerý dodavatelem dodávaný HW a SW musí v případě potřeby umožnit přechod na protokol IPv Dodavatel je s předáním díla povinen předat zadavateli podrobnou dokumentaci ke všem dodávaným částem systému, HW i SW. Dodavatel je povinen předat zadavateli podrobný popis SW a HW řešení, komunikačních protokolů, veškerých přístupových hesel, veškeré dokumentace apod Veškeré licence s předáním díla přechází na zadavatele Veškerý SW včetně instalačních programů, popisů programů a popisů komunikačních protokolů musí být s předáním díla předán zadavatele v elektronické podobě ve třech paré ve formě CD-ROM nebo DVD-ROM Řešení EOC musí být otevřené a interoperabilní. To znamená, že musí umožnit výměnu dat s externími systémy připojenými během realizace díla i dodatečně připojenými systémy Systém musí být sestaven modulárně, aby umožňoval přístup a řízení jednotlivých služeb prostřednictvím účtů jednotlivých uživatelů s příslušným přidělením práv. Veškeré úkony uživatelů musí být archivovány Po celou záruční dobu je dodavatel povinen garantovat funkčnost veškerého SW, HW a zajistit jejich maintenance a upgrady Dodavatel je povinen předat dílo včetně veškeré dokumentace a přístupových kódů stanoveným pracovníkům zadavatele a zaškolit pracovníky případné servisní organizace Dodavatel je povinen dodat a zprovoznit systém, který zajistí synchronizaci a zálohování veškerých dat mezi všemi využitými datovými úložišti včetně automatického sledování, Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 12 z 17

31 hlídání funkčnosti a upozorňování pracovníků zadavatele ( , SMS) s možností automatické obnovy dat v případě problémů Dodavatel je povinen po dobu záruky poskytovat služby spojené se servisem systému, maintenance, potřebnými updaty a s obnovou dat a opětovným zprovozněním systému v případě výpadku. Toto ustanovení se netýká služeb poskytovaných v rámci webhostingu (serverhostingu) Dodavatel je povinen upravit a doplnit veškerý potřebný HW a SW pro stávající předprodejní místa; Dodavatel je povinen dodat aplikace včetně potřebného HW a SW a jejich propojení s kartovým centrem a s bankovními a účetními systémy. Jedná se především o aplikace potřebné pro komunikaci s bankami automatické nastavování příkazů k inkasu, vyčítání dat z bankovního účtu o obdržených platbách a jejich přiřazování k zákaznickým účtům apod. 2.2 ORGANIZAČNÍ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI Dodavatel musí vzít na vědomí, že se jedná o dílo, kde bude při zpracování SW muset velmi úzce spolupracovat se zadavatelem. Bez četných konzultací pracovníků obou stran není možné docílit kvalitní realizace SW. Podrobná řešení zejména v oblasti grafického uživatelského rozhraní vzniknou v rámci realizačního projektu. Dodavatel musí provést dílo tak, aby mohl následně dodavatel, zadavatel případně i třetí strana upravit vzhled a řešení systému tak, aby byl co nejvíce ergonomický a funkční Dodavatel je povinen při zahájení zakázky stanovit jednu osobu zodpovědnou za realizaci zakázky projektového manažera, který bude garantovat komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem Dodavatel je po celou dobu realizace zakázky povinen v intervalu minimálně 1x za 14 dnů svolávat výrobní výbory, zhotovovat z nich zápisy a rozesílat je zúčastněným. Účastníky výrobních výborů stanovuje zadavatel. Zadavatel je oprávněn četnost výrobních výborů upravit. 3 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1 BEZPEČNOST SYSTÉMU Dodavatel je povinen speciální pozornost věnovat bezpečnosti a zálohování systému Dodavatel je povinen navrhnout a realizovat takové řešení, které umožní nepřetržitý provoz systémů - zejména aplikací určených pro veřejnost v non-stop provozu s možností odstávky 24x ročně v době mezi 01:00 až 04: Toky dat mezi databázemi, kartou a SAM modulem, akceptačním zařízením a serverem a další musí být kryptovány nebo zajištěny proti odposlechu Dodavatel musí garantovat likvidaci osobních údajů v elektronické podobě potřebných pro vydání karty v termínech stanovených zadavatelem. 3.2 TESTOVACÍ MATERIÁL Za účelem testování funkčnosti provozu díla je dodavatel povinen dodat 500 ks testovacích plastových karet Za účelem testování možnosti využití papírových čipových karet pro jízdenky kratšího časového rozsahu je dodavatel povinen dodat 500 ks testovacích papírových čipových karet. 3.3 PROSTORY PRO KARTOVÉ CENTRUM Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 13 z 17

32 Zadavatel v rámci realizace zakázky provede na vlastní náklad stavební úpravy prostor pro umístění kartového centra a pořízení nábytku. Dodavatel je povinen nejpozději 1 měsíc po uzavření smlouvy písemně specifikovat požadavky na technické řešení a vybavení těchto prostor. 3.4 TARIFNÍ A FUNKČNÍ ZÁSADY EOC Dodavatel je povinen provést dílo tak, aby bylo možné pomocí čipových karet využívat veškeré existující tarifní nabídky IDS JMK a to jak v oblasti předplatních jízdenek, tak v oblasti jednorázových jízdenek Zadavatel zejména upozorňuje na jízdenky úsekové a dvouúsekové (viz sešit č. 3), pro jejich objednávku je dodavatel povinen přizpůsobit ESO i odbavovací zařízení a umožnit pravidelnou aktualizaci seznamů úseků a dvouúseků Dále je dodavatel povinen přizpůsobit systém tak, aby vedle běžného výběru zón umožnil i speciální výjimky pro případ předplatného pro cestu přes stejný počet zón, ale přes různé zóny speciální tarifní výjimky. Tyto výjimky budou definovány v samostatné databázi (souboru) Dodavatel je povinen provést dílo tak, aby bylo dílo plně kompatibilní s připravovanými celostátními standardy EOC ve verzi platné v den zahájení distribuce karet. Standardy EOC jsou k dispozici na vyžádání od zájmového sdružení právnických osob - Česká asociace organizátorů veřejné dopravy Každá karta bude vybavena QR kódem, který bude obsahovat jméno, příjmení a datum narození uživatele. Při ověřování nároku na slevu se předpokládá, že prodejce načte QR kód místo zadávání jména, příjmení a data narození. Předprodejní místa je dodavatel povinen vybavit i čtečkou QR kódu (nebo kamerou) a příslušným SW Platnost a funkčnost karet Dodavatel je povinen garantovat, že životnost využitých plastových karet při obvyklém způsobu využívání bude 8 let, karta bude mít nastavenu maximální možnou platnost Platnost karet v IDS JMK pro cestující se předpokládá v délce 6 let. Délka platnosti karet bude stanovena zadavatelem V případě ztráty nebo krádeže karty musí systém umožnit vydat novou kartu propojenou se stávajícím účtem. Navíc musí umožnit vydat dočasnou kartu (např. papírovou), která cestujícímu umožní překonat dobu potřebnou na výrobu nové plastové karty Systém musí umožnit přiřazení více karet k jednomu účtu Systém musí být zkonstruován tak, aby umožnil zadavateli bez nutnosti zásahu třetí osoby definovat sortiment prodávaných jízdenek / kupónů v jednotlivých odbavovacích zařízeních. Pokladny autobusů a POP nebudou moci prodávat předplatní jízdenky, pouze jednorázové jízdenky Dodavatel musí splnit podmínku, že blacklisty musí být ve všech zařízeních (mimo zařízení nepřipojených on-line) updatovány do 24 hodin. Vyčítání dat o prodeji jednorázových jízdenek z odbavovacích zařízení a využití předplatních jízdenek postačuje ve dvoudenní až týdenní frekvenci, nejméně pak 1x měsíčně. Systém musí evidovat a poskytnout přehled o všech zařízeních, v nichž je zapotřebí updatovat blacklisty, evidovat a poskytnout přehled o verzích blacklistů v jednotlivých zařízeních a automaticky upozorňovat na zařízení, v nichž k update blacklistů nedošlo. Toto platí i v případě, že dodavatel nabídne kratší periodu update blacklistů než 1 den Řešení předplatních jízdenek V oblasti předplatních jízdenek je dodavatel povinen realizovat takové řešení, které v případě pravidelně kupovaných předplatních jízdenek nebude vyžadovat od cestujících následnou validaci kromě zařízení přepravní kontroly cestujících (revizorských čteček). Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 14 z 17

33 Požaduje se řešení, kdy cestující budou mít na kartě nahraný kupón s datem skončení platnosti shodným s datem skončení platnosti karty. Dřívější konec platnosti kupónu nastane pouze v okamžiku, kdy cestující změní parametry jízdenky (časová nebo oblastní platnost, apod.), mimo tvrdé platnosti karty Veškerá kontrola platnosti kupónů musí probíhat na základě blacklistů, které budou k dispozici v aktuální podobě nejpozději do 1 dne od změny ve všech odbavovacích zařízeních s on-line připojením (tzn. všechna zařízení s výjimkou kontrolních označovačů v autobusech DPMB). V případě, že cestující do určité doby neuhradí platbu za kupón, bude jeho karta (přesněji jeho aplikace předplatní jízdenky na kartě) zařazena na blacklist, z něhož bude opětovně odstraněna po obdržení platby. Blacklistace nesmí mít dopad na možnost použití karty pro uhrazení jednorázového jízdného Systém musí být zkonstruován tak, aby měl cestující elektronicky nebo osobně možnost (za případný poplatek) na určitou dobu přerušit platnost předplatní jízdenky. Postup při řešení této funkce by byl obdobný jako v případě, kdy cestující neuhradil jízdné v termínu (viz předchozí odstavec) Cestujícímu musí být umožněno elektronicky nebo osobně požádat o vrácení kupónu v případě, že jej již nechce využívat (bez nutnosti vracet kartu) Časová platnost kupónů musí být uživatelsky nastavitelná ze strany zadavatele Doba od okamžiku přiložení karty ke čtečce a zobrazením údajů o předplatní jízdence na periferním zařízení (USV C, POP) nesmí být delší než 2 sekundy Jakékoli úpravy výše uvedeného řešení podléhají schválení zadavatele Řešení jednorázových jízdenek Dodavatel je povinen současně s odbavením cestujících formou předplatních jízdenek zavést i možnost koupě jednorázových jízdenek (nikoliv elektronických) prostřednictvím aplikace elektronické peněženky na čipové kartě. K tomu účelu musí být přizpůsobeny i veškeré další součástí systému zejména ESO (dobíjení, prohlížení historie apod.), clearingové systémy, odbavovací zařízení Dodavatel je povinen zajistit realizaci platby jednorázovými jízdenkami následujícím způsobem: V regionálních autobusech a pokladnách Českých drah bude možné kartou hradit jízdné, cestující obdrží papírovou jízdenku. U DPMB bude moci cestující zakoupit papírovou jízdenku platbou v jízdenkovém automatu AVJG. Bude zaveden prodej jednorázových jízdenek i v pokladnách POP u průvodčích. Elektronické jednorázové jízdenky nebudou zavedeny. Při koupi jízdenky se z elektronické peněženky na kartě odečte příslušný obnos Za účelem zavedení možnosti koupě jednorázové jízdenky v jízdenkových automatech DPMB je dodavatel povinen provést veškeré příslušné úpravy všech jízdenkových automatů DPMB Dodavatel je povinen zajistit, aby bylo možné definovat pro jednotlivá odbavovací zařízení různé výše možného dobíjení elektronických peněženek Dodavatel je povinen zajistit, aby si cestující mohl sám nastavit možnost automatického inkasa pro nabíjení peněženky (nastavení systému bude umožňovat inkaso od minimálně 12 bank vybraným zadavatelem) Nepředpokládá se využití peněženek pro jiné účely než pro úhradu jízdného Slučování plateb a úhrada od cestujících Systém musí být vybudován tak, aby slučoval veškeré informace o pohybech na účtu cestujícího. Týká se to zejména případů, kdy cestující má ke svému účtu vydáno více karet nebo využívá více způsobů placení za jízdné např. předplatní jízdenka, elektronická peněženka, platby mobilním systémem placení. Systém musí data o všech těchto platbách slučovat do jedné databáze tak, aby cestující mohl měsíčně hradit pouze jednu platbu, případně aby se inkasem stahovala pouze jedna platba. Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 15 z 17

34 4 PŘEHLED ZKRATEK A POJMŮ BČK bezkontaktní čipová karta Blacklist seznam BČK, u nichž je zakázáno použití některých aplikací nebo celé karty (např. zcizené nebo ztracené karty, karty u nichž nebyla uhrazena cena jízdného za předplatní kupón, apod. Blacklistace zařazení BČK do Blacklistu CS clearingový systém ČD České dráhy, a.s. DB databáze DPMB Dopravní podnik města Brna, a.s. EOC elektronické odbavování cestujících ESO webový portál E-shop Greenlist seznam BČK, u nichž je povoleno použití určitých aplikací nebo uhrazeno jízdné za určitý druh jízdního dokladu Greenlistace zařazení BČK do Greenlistu HSM - Hardware Security module IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Jednorázová jízdenka IDS JMK jízdenka pro jednu cestu KC kartové centrum KD konsolidace dat KMD kontaktní místo dopravce Kupón druhá část předplatní jízdenky obsahující údaje o druhu předplatní jízdenky, její platnosti, druhu slevy, ceně a datu narození držitele. Maintenance údržba systému v provozuschopném stavu se zachováním funkčnosti, bezpečnosti a všech dalších parametrů shodných se stavem systému v okamžiku, kdy bylo dílo převzato zadavatelem bez připomínek. Moravskoslezská karta karta využívaná v ODIS MSP modul pro sledování polohy, vybavený on-line připojením k dispečinku IDS JMK Odbavovací zařízení pokladna autobusu, pokladna ČD, zařízení POP ČD, pokladna DPMB, Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 16 z 17

35 revizorská čtečka, kontrolní čtečky v označovačích autobusů DPMB. ODIS Název integrovaného dopravního systému provozovaného v Moravskoslezském kraji OS systém pro odbavení cestujících POP odbavovací zařízení ČD, přenosná osobní pokladna průvodčího, Průkazka IDS JMK jedna ze dvou částí předplatní jízdenky, která obsahuje fotografii, jméno a datum narození držitele a údaj o slevové skupině Předplatní jízdenka jízdenka umožnující neomezený počet jízd po stanovenou dobu ve stanovené oblasti / trase, obvykle 1 měsíc, 3 měsíce, 12 měsíců. Skládá se z průkazky a kupónu. SAM Secure Application Module Serverhosting / serverhousing umístění všech nebo části serverů nebo SW centrální části mimo prostory zadavatele. Pojem serverhousing je pro účely zadávací dokumentace totožný s pojmem serverhosting. SŘSEP systém řízení a správy elektronické peněženky TM terminál management Upgrade zajištění modernizace a obnovy systému, pokud by zachování dosavadních parametrů znamenalo snížení bezpečnosti, omezení funkčnosti proti okamžiku, kdy bylo dílo převzato zadavatelem bez připomínek. WEB webový přístup k aplikacím Whitelist seznam karet a aplikací, jejichž použití je v systému povoleno Whitelistace - zařazení karty nebo aplikace do příslušného Whitelistu 5 NORMY Dílo musí splňovat požadavky následujících norem: a. ČSN a ČSN b. ČSN c. Doporučení VÖV dle normy pro IBIS (DIN 43321) d. ČSN EN a ČSN EN 5012 e. CEN SIRI Zadávací dokumentace KEOC Příloha č. 1 Stránka 17 z 17

36 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

37 OBSAH 1 Výchozí požadavky Základní výchozí požadavky zadavatele Základní organizační vazby EOC IDS JMK Vazby mezi subjekty Technická Specifikace Řídící centrum pro zpracování údajů o BČK Funkční architektura EOC IDS JMK Fyzická architektura EOC IDS JMK Aplikační architektura EOC IDS JMK Systémové požadavky Požadavky na systémový HW a SW Kvalitativní požadavky na systém EOC IDS JMK Technologie karty a kartových aplikací Technologický standard media (BČK) Technologie BČK Základní požadavky na strukturu BČK IDS JMK Správa aplikací kartového sytému Zajištění kompatibility s ČD Kartové služby a aplikace Služby a aplikace pro A. Fázi základní služby BČK IDS JMK Služby a aplikace pro B. Fázi rozvoj projektu a prostředí pro multifunkční BČK IDS JMK Komunikace mezi centrálou a vozidlem Požadavky na infrastrukturu Kontaktní místa dopravců Funkce kontaktních míst HW komponenty kontaktního místa Rozsah úprav kontaktních míst Validace BČK IDS JMK Proces vydávání karet strana 2 z 66

38 2.5.1 Pořízení žádosti přes Informační portál IDS JMK Nepersonalizované anonymní BČK Uplatnění a přechod ze stávajících BČK Úpravy pokladen autobusových dopravců Umístěná zařízení ve vozidle Rozsah úpravy zařízení vozidla Funkce pokladen ve vozidle Úpravy zařízení ČD a DPMB Úpravy zařízení ČD Úprava zařízení DPMB Úpravy vozidel DPMB Vozidla v režimu VLD Vozidla zasahující mimo vnitřní zóny DPMB Vozidla fungující ve vnitřních zónách DPMB Zpracování dat DPMB a ČD Přepravní kontrola Validace předplatní jízdenky nebo EP na revizorském zařízení Řešení statistického vyhodnocování údajů Rozúčtování tržeb z BČK Způsob rozúčtování tržeb Požadavky na clearingový systém Standardy odbavovacího systému IDS JMK Standard odbavení ve městě Brně, regionálních autobusech a na železnici Prodej jízdních dokladů Bezpečnost systému Jednotný koncept bezpečnostní infrastruktury BČK Datové struktury na BČK Způsob správy klíčů kartové aplikace Bezpečnostní moduly SAM HSM Požadavky na bezkontaktní terminály a SAM moduly strana 3 z 66

39 3.4.1 Požadavky na strukturu základní, projektové, systémové a provozní dokumentace Řešení EOC ve vztahu k ochraně osobních údajů OBRÁZKY Obrázek 1 - Základní organizační schéma EOC IDS JMK... 8 Obrázek 2 - Funkční architektura pro dopravní oblast Obrázek 3 - Funkční architektura pro multifunkčnost Obrázek 4 - Fyzická architektura EOC IDS JMK Obrázek 5 - Aplikační architektura EOC ISD JMK Obrázek 6 - Přepravní kontrola v IDS JMK Obrázek 7 - Koncept bezpečnostní infrastruktury strana 4 z 66

40 1 VÝCHOZÍ POŽADAVKY Tento Sešit č. 1 Podrobná technická specifikace obsahuje podrobné technické podmínky EOC IDS JMK. Předmětem veřejné zakázky je pouze plnění vztahující se k realizaci 1. Etapy fáze A. Dodavatel je povinen zohlednit i vazby v souvislosti s požadavky 2. a 3. Etapy do té míry, aby jejich následná realizace neznamenala omezení nebo přepracování nebo výměnu HW komponent, komunikačních linek, SW a aplikací (pokud v dokumentu není uvedeno jinak) realizovaných v rámci 1. Etapy. 1.1 Základní výchozí požadavky zadavatele Základní požadavky zadavatele a jako hlavní výchozí premisy lze uvést tato fakta: 1. Elektronické odbavování cestujících (EOC) bude rozšířeno na celém území Jihomoravského kraje s cca 1,2 mil. obyvateli. Bude vydáno celkem cca tis. karet. Použita bude technologie bezkontaktních čipových karet splňujících podmínky článku Struktura BČK včetně řešení aplikací, správy klíčů, struktury ukládaných dat a řešení funkčnosti karty musí být kompatibilní s BČK využívanou v Moravskoslezském kraji k datu uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Dodavatel je povinen zajistit příslušné neomezené licence k užití potřebných datových struktur. 3. EOC bude zavedeno v jednotlivých etapách: V první etapě bude BČK plnit funkci předplatní jízdenky a funkci elektronické peněženky umožňující zakoupení papírového jízdního dokladu ve vozidlech regionálních autobusů, u pokladen ČD, v jízdenkových automatech DPMB a u vozidel DPMB vybavených elektronickou pokladnou. Ve druhé etapě a třetí etapě bude BČK plnit funkci elektronické peněženky a jednorázových jízdenek ve všech vozidlech DPMB. BČK musí být připravena k následnému rozšíření funkcí dle požadavků samospráv a případně připojení dalších IDS. 4. První etapa EOC musí být zavedena současně ve všech třech dopravních systémech provozovaných v IDS JMK, po zavedení musí BČK a související systémy fungovat následujícím způsobem. a) Ve vozidlech Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále DPMB) se cestující budou prokazovat BČK revizorovi vybavenému příslušnou čtečkou BČK. Řidiči vozidel nevybavených pokladnou nebudou s kartou manipulovat (tzn. dobíjet nebo kontrolovat). Řidiči cca 60 autobusů vybavených zařízeními typu Mikroelektronika USV C (dále jen pokladny) budou moci strana 5 z 66

41 kontrolovat zónovou (úsekovou) a časovou platnost karty a prodat papírovou jízdenku. Součástí RP bude návrh technického řešení kontroly BČK řidičem vozidla (bez možnosti dobíjení) pro případ požadavku zadavatele na kontrolu BČK řidičem (bez možnosti dobíjení). b) V regionálních autobusech bude každé vozidlo vybaveno čtečkou BČK, jejímž prostřednictvím se budou cestující při nástupu do vozidla BČK prokazovat. Řidič musí mít možnost zjistit, pro které zóny nebo úseky je čipová karta vydána. V současné době jsou regionální autobusy v IDS JMK vybaveny zařízeními typu Mikroelektronika USV C a dále EM TEST. Do této kategorie spadají i vybrané autobusy DPMB vybavené uvedenými zařízeními. Řidiči regionálních autobusů nebudou moci v první etapě karty dobíjet, tato funkce však musí být v řešení EOC zapracována. V regionálních autobusech budou moci cestující využít platbu prostřednictvím BČK za jednorázovou jízdenku využijí elektronickou peněženku. Zadavatel nepožaduje on-line přenos dat o zakoupení jízdenky. Přenos dat do Centrální části o zakoupení jízdenky postačuje ve formě měsíčních výpisů, které již nyní autobusoví dopravci zadavateli předávají. Pokud to technické vybavení jednotlivých dopravců a pokladen dovolí, je dodavatel povinen upravit dílo tak, aby přenos dat z vozidel do Centrální části probíhal automaticky v nejkratším technicky možném intervalu (zpravidla 1x za 24 hodin). V takovém případě je dodavatel povinen dodat SW, který zajistí vyčtení všech dat z pokladen (zejména údajů o prodaných jízdenkách) a nahrání dat o jízdních řádech, tarifu a dalších informací do pokladen. Přenos blacklistů karet z Centrální části do každého vozidla vybaveného pokladnou musí proběhnout z Centrální části minimálně 1x za každých 24 hodin. c) Ve vlacích spol. České dráhy, a.s. (dále ČD) budou mít cestující možnost prokazovat se prostřednictvím BČK průvodčímu ČD, který pro kontrolu její platnosti použije zařízení POP. Zařízení POP musí průvodčímu sdělit, pro které zóny je BČK vydána. Průvodčí nebude moci BČK dobíjet ani jinak upravovat její obsah. Nabíjení BČK musí být umožněno v pokladnách DPMB a ČD, za tímto účelem je dodavatel povinen provést příslušnou úpravu stávajících systémů DPMB a ČD. Nabíjení BČK musí být na předprodejích autodopravců a případně dalších subjektů umožněno prostřednictvím nového samostatného zařízení, které je dodavatel povinen pro tyto účely vyvinout. Dodavatel je povinen v souladu s přílohou č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu veřejné zakázky zajistit též automatické vydávání BČK a dále nabíjení karet prostřednictvím internetových aplikací, bankovních převodů. Na pokladnách ČD si bude moci cestující prostřednictvím BČK zakoupit jednorázové jízdenky s pomocí elektronické peněženky. Dodavatel je povinen zprovoznit funkci koupě jednorázové papírové jízdenky z POP s platbou pomocí EP, o nasazení této funkce bude rozhodnuto v průběhu zakázky. Dodavatel je povinen zprovoznit přenos informací o platbách EP na ČD do Centrální části. Požadavky na funkčnost ve všech třech dopravních systémech strana 6 z 66

42 Zjištění platnosti BČK ze strany cestujících bude umožněno formou internetu nebo SMS (cestující zašle číslo karty, systém mu sdělí informace o platnosti) a dále formou čteček na předprodejních místech a jízdenkových automatech DPMB a na předprodejních místech. V případě souhlasu ČD je dodavatel povinen zajistit úpravy jízdenkových automatů ČD tak, aby umožňovaly nabíjení a čtení BČK. Informace o blacklistovaných a případně whitelistovaných BČK se budou přenášet z Centrální části do všech zařízení spolupracujících s BČK minimálně 1 x za 24 hodin. V autobusech musí být využito existující připojení GPRS přes zařízení MSP (dodavatel Ing. Ivo Herman, CSc.) Aplikace elektronická jízdenka na BČK musí být kompatibilní s aplikací využívanou v Moravskoslezském kraji ke dni podpisu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Dodavatel musí garantovat plnou kompatibilitu díla s Tarifem IDS JMK platným ke sjednanému datu ukončení zakázky. Zadavatel zejména zdůrazňuje povinnost zhotovitele garantovat správnou funkčnost BČK v případě úsekových / dvouúsekových jízdenek a v případě kombinace jízdních dokladů. Platnost předplatních jízdenek vydaných pro příslušné zóny / úseky bude v případě nastavení pravidelných plateb nastavena na dobu platnosti karty. V případě, že systém v předdefinovaném časovém období platbu nezaeviduje, musí automaticky danou jízdenku zařadit na blacklist ve všech zařízeních spolupracujících s BČK. Možnost platby elektronickou peněženkou nebo platnost případných dalších jízdenek musí být přitom i po dobu umístění dané jízdenky na blacklistu zachována. 5. Během druhé etapy EOC vybaví dodavatel všechna vozidla DPMB zařízeními pro platbu BČK za jednorázové jízdenky s tiskárnou jízdenek a zařízeními zjišťujícími platnost karty (tato zařízení musí být schopna zejména stahovat z Centrální části blacklisty). 6. Během třetí etapy EOC je dodavatel povinen zprovoznit elektronické jízdenky bez papírových jízdních dokladů. strana 7 z 66

43 1.2 Základní organizační vazby EOC IDS JMK Klíčovou roli provozovatele kartového centra bude zastávat společnost KORDIS JMK. Základní vazby jsou znázorněné na obrázku. Základní funkce BČK Pokladny dopravců (VLD, DPMB, ČD) Provozovatel E-Shop BČK Cestující IDS jiného regionu (MSK, PK atd.) Potencionální možnost rozšíření BČK Obrázek 1 - Základní organizační schéma EOC IDS JMK (výhledové řešení) Parkování, vstupenky (kina, divadla, muzea, sporty), stravování, knihovny, bazény, fittnes, sportovní zařízení (tenis, squash, bowling, volejbal, košíková, fotbal, hokej), zdravotnická zařízení, atd. Vydavatelem karet a správcem osobních údajů je KORDIS JMK. Ten bude uzavírat smlouvy s držiteli (občany) a s poskytovateli služeb, popř. prodejci. KORDIS JMK bude vydávat BČK IDS JMK, zúčtovávat transakce, udržovat karetní aplikace v systému, generovat a rozesílat Black-list ostatním subjektům. Vlastníkem BČK IDS JMK po celou dobu její životnosti bude vydavatel BČK - KORDIS JMK a cestující ji bude mít zapůjčenu po uhrazení příslušného poplatku. Veškeré technické vybavení implementované v rámci projektu EOC IDS JMK bude pod řízením KORDIS JMK a bude spravováno centrálně. Mezi jednotlivými subjekty a KORDIS JMK je dodavatel povinen zprovoznit komunikační linky s rychlostí garantující splnění požadavků na provoz EOC. Dodavatel je povinen dodat potřebný SW a HW pro automatický monitoring sítě, terminálů, kiosků, serverů, atd. a automatické hlášení anomálií zadavatelem stanovenými způsoby (SMS, ). strana 8 z 66

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně.

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně. V Brně dne 12.11.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany Krycí list předběžné nabídky Prohlášení uchazeče k předběžné nabídce Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Obec Uherčice splašková kanalizace a ČOV evid.číslo veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dotovaný zadavatel, společnost ABREX s.r.o., jejímž jménem jedná Radek Bukovský, jednatel společnosti (dále jako zadavatel ), vyhlašuje podle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Č.j.: S 19823/2015-O8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky,

Více