24 Duchovní investice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24 Duchovní investice"

Transkript

1 DUCHOVNÍ INVESTICE Jak zhodnotit své peníze. To je jeden z největších úkolů finančníků, malých firem, velkých nadnárodních společností, ale i každého z nás. Na dnešním semináři se budeme zabývat tématem, jak získané prostředky správě využít. Význam biblického desátku 1 2 Ježíš často hovořil o majetku a o penězích. Během své služby zmínil 38 podobenství. Z toho je 16 podobenství o zacházení s penězi, majetkem, polem, perlou, dobytkem, dary, domy... Ve čtyřech evangeliích Matouše, Marka, Lukáše a Jana, každý 10. verš, tedy 288 veršů dohromady, se přímo zabývají tématem peněz a naším vlastnictvím.existuje přibližně 500 veršů v Bibli o modlitbě, dalších 500 o víře a překvapivě 2,000 veršů o penězích a majetku. Je zajímavé, kolik veršů se v Bibli zabývá lidskou činností a využitím odměny za ni. Ježíš mluvil s lidmi o každodenních starostech a pomáhal jim je řešit. Biblické principy jsou moudré, užitečné, praktické a platí dodnes. 3 Většina z nás tráví hodně času tím, že si dělá starosti, jak získat majetek, zajistit bydlení, jak zvládnout stoupající ceny, co přinese jednotná evropská měna, jak zabezpečit větší ochranu pro majetek, jak zaopatřit děti Je normální, že všichni o tom přemýšlíme. Souvisí s tím i obavy z vývoje světového hospodářství. 4 Uvědomujeme si úzkou propojenost mezi politickou a finanční nestabilitou. Po útocích z 11. září 2001 víme víc než kdykoliv předtím, že politika a náboženství spolu souvisí. Velkým tématem je důchodová reforma, změny ve zdravotnictví a v důchodovém pojištění. Všechno se točí kolem peněz, plánování a investic. Hledáme nějaký stabilní, trvalý a spolehlivý základ. Matouš 6,31.32 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?... Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 5 Podívejme se nejdříve na biblické principy: Ježíš ve svém kázání na hoře prohlásil: (Text: Matouš 6,31.32) Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Jak tomu máme rozumět? Vše začalo dávno na počátku při stvoření. Planeta Země právě vyšla z rukou Stvořitele ve vší kráse, dokonalosti a slávě, která se nedá popsat. Bůh stvořil zemi, která podle vlastních slov Stvořitele, byla dobrá. 6 1

2 7 Nad krásnými údolími se tyčily vrcholy kopců. Vody byly kdysi plné nejrůznějších ryb a živočichů. Nádherné květiny a stromy všech barev a plodů přinášely rozkoš všem smyslům. Ptáci prozpěvovali melodické písně. Zvířata si beze strachu hrála na loukách Ani ten nejluxusnější domov v dnešní době na zemi se nedá srovnat s původním rájem. 1 Moj 2,8 Ale bylo tam ještě mnohem víc! A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu a postavil tam člověka, kterého vytvořil. (Text: 1. Mojžíšova 2,8) Ale bylo tam ještě mnohem víc! A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu a postavil tam člověka, kterého vytvořil. 8 1 Moj 1,29 Dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 9 (Text: 1. Mojžíšova 1,29) Dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Vše bylo připraveno pro kvalitní život. První lidé neplatili nájem, nemuseli počítat daně, nemuseli se obávat kriminality, netrpěli žádnými nemocemi. Lidé se těšili z dokonalého zdraví a věčného života, z hlubokých trvalých vztahů a z Boží lásky, protože Bůh byl s nimi. 1 Moj 2,15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Text: 1. Mojžíšova 2,15) Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 10 Člověk správcem stvoření Lidé byli původně pověřeni spravováním Božího stvoření. Božím záměrem bylo, aby zemi obývalo jedno veliké a šťastné společenství lidí. Bůh si také přál, aby lidé pracovali a měli ze své činnosti radost. 11 Žalm 24,1 Hospodinova je země se vším, co je na ní, s vět i ti, kdo na něm sídlí. 12 (Text: Žalm 24,1) Bible říká: Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Na tomto Žalmu můžeme vidět zodpovědnost za zemi a za všechno, co se na ní děje. 2

3 Žalm 50,10.11 Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách, v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. (Text: Žalm 50,10.11) Znovu, Bůh říká: Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách, v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe Bůh nám dal schopnost se živit a udržovat přírodu. Mnozí z nás nepracují na poli jako farmáři, ale třeba máme nějaká řemesla, živnosti či povolání, která nám zajišťují životní náklady. Ze získaných prostředků si kupujeme potraviny a hradíme náklady na bydlení. Ve skutečnosti ale nevlastníme vůbec nic. Bůh má vůči nám pohledávky na majetku a životech, které nám svěřil. Nedal nám je, jen propůjčil. 5. Moj 8,18 Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes. (Text: 5. Mojžíšova 8,18) Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes. 15 Starý zákon I. Překlad s výkladem, S. 16 Do světa pověr a fatalismu, rozvrácených vztahůa nejistoty, zníevangelium, že nebe a zemějsou stvořením laskavého Boha, kterése o člověka i o všecko svéstvoření nepřestávástarat. starat. 16 Citát: Do světa pověr a fatalismu, rozvrácených vztahů a nejistoty, zní evangelium, že nebe a země jsou stvořením laskavého Boha, které se o člověka i o všecko své stvoření nepřestává starat. Starý zákon, překlad s výkladem I, Kalich, Praha 1978, s Adam s Evou měli téměř neomezené možnosti. Šli kam chtěli, jedli co chtěli. Přesto dostali určité hranice, které je dělily od sebezničení. Důvěru k Bohu vyjadřovali svou poslušností. Tím také ctili Boha jako Stvořitele a vlastníka. Kdyby Adam s Evou zůstali věrní, žili bychom dodnes v Edenu! 18 Adam a Eva selhali ve vztahu s Bohem. Přestali respektovat jeho postavení i vymezené hranice. Kvůli vzpouře ztratili téměř všechno. Domov v zahradě Edenu, nesmrtelnost, lásku, radost, štěstí, bezpečí, čisté svědomí a přímé společenství s Bohem. Ze vznešeného postavení padli do otroctví hříchu. Za vzpourou stál satan. Padlý anděl, který se také vzbouřil proti Bohu a doufal, že získá plnou vládu nad zemí a lidmi. 3

4 19 Satanova autorita ale netrvala dlouho. Když přišel Ježíš na zem, znamenalo to pro ďábla konec. Bůh měl od začátku dokonalý plán a nenechal své stvoření na pospas zlu. Rozhodl se přijít mezi lidi v osobě Ježíše Krista. S tím bylo spojené riziko - satan se pokusí podvést Božího Syna stejným způsobem jako svedl Adama a Evu. Satan se o to pokusil, když se Ježíš postil na poušti. Matouš 4,9 Satan ho vzal na velmi vysokou horu, ukázal mu všechna království a řekl mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. 20 (Text: Matouš 4,8.9) Čteme, že satan ho vzal na velmi vysokou horu, ukázal mu všechna království... a řekl mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Existují tři skupiny pokušení touha po bohatství, po moci a po uznaní. Satan doufal, že naláká Ježíše na království tohoto světa, ale neuspěl. Věci, které satan slíbil dát Kristu, mu ve skutečnosti nepatřili! Ukradl planetu podvodem a lstí. 21 Satanův osud byl navždy zpečetěn tím, že Ježíš Kristus položil svůj život jako oběť za lidi a za stvoření. Satan byl poražen! Kristova smrt umožnila obnovu země. Všechno, co jsme a co máme, je díky Ježíši Kristu. Ať je náš vztah k Bohu jakýkoliv, vše mu náleží a my jsme opět jen správci. Bůh nám tak projevil svou důvěru. Co od nás ale očekává? 1. Kor 4,2 Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. (Text: 1. Korintským 4,2) Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Jsme zodpovědní za Boží dary. Za život, zdraví, zemi, majetek, finance a hodnoty, které získáme ze své práce. 22 Skutky 17,24.25 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, všemu dává život, dech i všechno ostatní. (Text: Skutky 17,24.25) Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, všemu dává život, dech i všechno ostatní. 23 Římanům 12,1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 24 (Text: Římanům 12,1) Pavel napsal: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. Co to znamená živá oběť? Jde o opravdové a upřímné odevzdání se Ježíši a o důvěru, že nás vede a má naše životy ve svých rukou. 4

5 Skutky 10,38 Kristus procházel zemí a všem pomáhal, 25 (Text: Skutky 10,38) Když Kristus procházel zemí, všem pomáhal. Je pro nás příkladem. Každý z nás má nějaké zaměstnání a máme pracovat s vědomím, že sloužíme Bohu. Všude okolo nás je mnoho lidí, jejichž potřeby jsou nenaplněné. A také příležitostí ke službě je mnoho! 26 Jsme také správci času, který máme od Boha. Máme rozumně spravovat finance, čelit životním příležitostem a přijímat výzvy. Jak to všechno využíváme? Kolik času, dnů, měsíců či let jsme promrhali? Každý z nás má k dispozici 24 hodin v jednom dnu. Jsme odpovědni za to, jak využíváme svůj čas. Žalm 90,12 Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Text: Žalm 90,12) Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. To je velké umění. Je to vlastně také Boží dar vědět jak naložit se životem. 27 Význam soboty 28 Bůh očekává, že rozumně využijeme čas, který nám dává k dispozici. Také očekává, že budeme pamatovat na den odpočinku, který je určen pro vztah s Bohem. V sobotu máme být otevření pro jeho poselství, čerpat novou inspiraci a sílu k práci. Čas, který si oddělíme pro něj a budeme mu naslouchat, nám upřesní plány pro následující týden. 29 Jsme správci darů, které nám Bůh dává. Co to znamená? Je to darovaná schopnost pomáhat druhým a dělat jim radost, působit pokoj a číst Boží slovo. Mohou to být další schopnosti, např. pracovat, řídit, organizovat, psát, tvořit... Důležité jsou motivy, s jakými k činnostem přistupujeme. Své získané schopnosti můžeme používat jen pro sebe, abychom se zviditelnili, získali uznání od lidí, slávu a bohatství. Bůh nám dal ale dary proto, abychom byli požehnáním pro druhé v našem okolí a pro celou společnost. 30 5

6 1 Korintským 4,7 Máš něco, o bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 31 (Text: 1. list Korintským 4,7) Apoštol Pavel se ptal: Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? Víme, co znamená přísloví: Chlubí se cizím peřím. Ale známe i lidi, za kterými je vidět mnoho práce, dřiny, potu a píle. To také není důvod, proč být pyšný. Všechny příležitosti a prostor jsou darem od Boha. Matouš 6,33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Text: Matouš 6,33) Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Tady se dočteme o prioritách, kterým máme věnovat čas Ve Starém zákoně je příběh o Lotovi, který byl se svou rodinou zajatý nepřátelským kmenem. Lot byl synovcem praotce Abrahama. Když se o tom Abraham dozvěděl, rozhodl se zachránit Lota a jeho blízké. Modlil se k Bohu, aby mu pomohl v boji. Bůh ho vyslyšel a Lot i jeho příbuzní byli zachráněni. Také si přinesli majetek svých nepřátel. Abraham si ale nic nenechal. V Genesis se píše, že ze všeho odevzdal desetinu Bohu. Abraham to učinil jako projev úcty a díků Bohu. Jak zajímavý obraz o odpovědnosti! 34 Další biblický příběh je o události, která se stala o 150 let později. Stejným způsobem vyjadřoval svou vděčnost Bohu Jákob, Abrahamův vnuk. Jákob prchal před svým rozzlobeným bratrem Ezauem, protože ho lstivě okradl. Zůstal sám, měl strach a cítil se provinile. Bál se, že ho Bůh opustil a že mu neodpustí. Jákob ale vyznal Bohu svou chybu a tu samou noc dostal od Boha ujištění, že je s ním. 1 Moj 28,22...A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. 35 (Text: 1. Mojžíšova 28,22) Když se Jákob ráno probudil, věděl, že k němu promluvil Bůh. Přijal od něj nový příslib vedení v jeho životě a ochranu. Boží velkorysost se Jákoba dotkla a hned na to Bohu vděčně slíbil: A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Žalm 116,12 Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? 36 (Text: Žalm 116,12) Král David se cítil ve své životní situaci podobně. Mnohokrát se ptal: Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Už jste někdy přemýšleli, jak poděkovat Bohu za jeho neuvěřitelnou dobrotu? Za dar života, rodinu, zdraví, finance, majetek nebo zaměstnání? 6

7 3 Moj 27,30 Všechny desátky země z obilízeměa z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svatéhospodinu. (Text: 3. Mojžíšova 27,30) Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu. Co to znamená? 37 Když vrátíme Bohu desátek, připomínáme si tím skutečnost, že Bůh je Stvořitelem a zdrojem všeho požehnání. Pokud dáváme desetinu svých příjmů Bohu, věříme mu, že se o nás postará. Ke komu putuje desátek, který dáváme během bohoslužby? Moj 18,21 Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání kniha Mojžíšova poskytuje jasné vysvětlení: (Text: 4. Mojžíšova 18,21) Lévijcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. Z Bible se dozvídáme, že příjmy z desátků byly určené na bohoslužbu, chrámovou službu a pro synagogu. Jedná se finanční podporu duchovní práce služebníků. 1 Kor 9,13.14 Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. 40 V Novém zákoně Pavel vysvětluje, (Text: 1. Korintským 9,13.14) Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Desátek se odevzdával i v první církvi. Principem je, že desetina našich příjmů by měla jít na duchovní službu a misijní činnost církve. Matouš 23,23...Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákonědůležitější: právo, milosrdenstvía věrnost. 41 (Text: Matouš 23,23) Ježíš také hovořil o desátcích. Napomínal zákoníky a Farizeje za jejich omezený výklad Zákona: Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. 42 Možná vás napadne otázka: Jak bych mohl dát desetinu svého příjmu Bohu? Nejste sami, koho to napadá. Staráte se o rodinné a další výdaje. Peněz není nikdy dost! Přesto nás Bůh v Bibli vede k tomu, abychom mu důvěřovali i ve financích. Mnozí křesťané mají zajímavou zkušenost, když se rozhodli důvěřovat Bohu a vrátili mu desetinu z toho, co dostali. 7

8 Na darech, které jsme obdrželi od Boha, nemůžeme nikdy v dlouhodobém horizontu prodělat! Mnoho lidí má proti desátkům výhrady: Kde brát na církev peníze? A nebyl to snad princip, který platil jen pro Židy? Jedná se o princip, na kterém se odráží náš vztah s Bohem. Svět ani příroda není omezena jen na jednu skupinu. Mohli bychom vyprávět řadu zkušenosti různých zaměstnanců i podnikatelů, kteří dodržovali ve svém podnikání etické principy a s vírou se rozhodli podporovat také různé misijní projekty. Věrnost Bohu je odměňována jeho bohatým požehnáním. Malachiáš 3,10 Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? 45 (Text: Malachiáš 3,10) Všichni lidé, kteří uvěřili Božímu slovu, objevili požehnání, které zaslibuje prorok Malachiáš: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. Desetina příjmu Desátek má v církvi zvláštní postavení. Vyjadřujeme jím Bohu úctu a víru. Desátkem dáváme najevo, jak rozumíme našemu úkolu, být věrnými Božími správci. Rozhodnutí nedávat desetinu z našich příjmů je podle proroka Malachiáše okrádáním Boha. 46 Malachiáš 3,8...Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech. 47 (Text: Malachiáš 3,8) Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Desátek je desetina z našeho příjmu. Desátek může být ale i vyšší nebo jiného druhu. Biblickým význam desátku je, že člověk nežije sám pro sebe, ale uvědomuje si, že praktický život je propojený s duchovními hodnotami. Lukáš 6,38 Ježíš řekl: Dávejte a bude vám dáno 48 (Text: Lukáš 6,38) Ježíš řekl: Dávejte a bude vám dáno Boží záměr pro financování jeho díla na zemi je jednoduchý. Jako jeho děti a služebníci musíme porozumět Božímu slovu, svěřit se do jeho rukou, využít získané schopnosti a beze strachu o svou budoucnost žít obětavým životem. 8

9 LOTERIE Vylosování v neděli v 10:00 Všichni vítáni! 49 Jakou jinou podporu by měla církev mít? Podporu ze sázek a loterií? Z daní občanů? Finanční podporu závislou na náhodných darech? Desátek je systematický a zodpovědný způsob pro každého, kdo chce podporovat věčné hodnoty. Církev může počítat s finančním zázemím a může se bez obav věnovat svým činnostem. Každý křesťan má možnost sledovat, jak jeho pastor pracuje, jak s prostředky církev hospodaří a jak účelně jsou investovány na kázání evangelia a sociální péči. 50 Většina církví se také podílí na podpoře zahraničních projektů. Je mnoho způsobů, jak můžeme využít finance. Existuje mnoho zdravotních, sociálních, studijních a výchovných křesťanských institucí. Můžeme se podílet na jejich založení, provozu, rozvoji, platech pracovníků Důležité je, aby tyto projekty odpovídaly biblickým principům. Svými finančními dary vyjadřujeme zájem o službu lidem. Najednou zjistíme, jak se náš obzor zvětšuje. Začne nás zajímat, jak se daří lidem v projektech, které jsme podpořili. Budeme chtít vědět víc informací o škole v zahraničí, které navštěvuje dítě, kterému platíme školu, pomůcky a vzdělání. Budeme mít radost, že jsme někomu umožnili žít tak, o čem si nechával jen zdát. Bude-li nám záležet na druhých více než na sobě. 51 Mnoho lidí prožilo tajemství Božího požehnání a jsou nyní úspěšní ve svém oboru či zaměstnání. Věříme, že Bůh je dárcem všech darů, žně, ovoce, práce... Také lidé v našem okolí ocení píli, poctivost a upřímnost. Pokud dokáže oslovit klienta upřímný podnikatel, proč by takový člověk neocenil věřícího člověka, který důvěřuje Bohu? Mezi námi je ale i mnoho lidí, kteří myslí jen na sebe. V Bibli je příběh o farmáři, který nadšeně plánoval, pilně pracoval a správně se rozhodoval. Jeho farma byla nejúspěšnější v okolí. A on to věděl. Ježíš vyprávěl o jeho dalších plánech: 52 Lukáš 12,18-21 Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli. 53 (Text: Lukáš 12,18-21)...Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli. 9

10 Lukáš 12,18-21 Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. 54 Boháč si neuvědomoval, že za všechno vděčí Bohu a že on je zdrojem všeho požehnání a bohatství. Byl pyšný a nerespektoval ani své morální závazky vůči chudým, sirotkům, vdovám a lidem bez domova. Myslel jen na sebe. 55 Ježíš řekl, Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6,21 56 (Text: Matouš 6,21) Ježíš řekl: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Hovořil o našem postoji k majetku, protože pokud nebudou naše motivy správné, můžeme začít žít konzumním způsobem života. Takový způsob života nás nejenže neučiní šťastnými, ale ani nikomu nepomůže. Bohatství naši duši nenasytí, budeme uvnitř prázdní. Místo, abychom se stávali osobností, naše hodnota je poměřována čísly. (Text: Matouš 16,26) Ježíš řekl: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Problém dnešní postmoderní doby spočívá v tom, že naše životy jsou příliš komplikované a pracovní diáře přeplněné. Jsme tak zaměstnáni vyděláváním peněz, že zapomínáme na život, rodinu, děti a na čas s Bohem. Lidé v této rychlé době nemají čas, aby přemýšleli o sobě, o stvoření života a smyslu života. Lidi, kteří kolem nás potřebují naši pomoc, vnímáme jako další problém navíc a tak se jim vyhýbáme. Často si neuděláme čas na druhé, i když se tím okrádáme o radost. Nemáme čas a sami sebe připravujeme o velké požehnání. 59 Uvědomuje si cenu, která byla za zaplacena za nás, naše hříchy a věčný život? Ježíš nemyslel na sebe, když se za nás nechal ukřižovat Každý den si potřebujeme připomínat, že život není samozřejmostí, ale darem od Boha. 10

11 60 Všechno co máme, je dar od Boha. Naše životy jsou Božím darem. Naše zdraví je Božím darem. Každé nadechnutí je Boží dar. Jídlo, které si připravujeme, oděv, který nosíme, dům ve kterém žijeme, to všechno jsou dary od Boha. Když Bohu vracíme část, vyjadřujeme tím postoj vděčnosti za to, co nám Bůh dal. Přemýšlejme a modleme se společně, abychom přišli na způsob, jak můžeme investovat do věčných hodnot Příští téma 11

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Týden od 19. do 25. února 8 Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Základní verš Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15)

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Nejlepší investice. Význam biblického desátku. Radim Passer

Nejlepší investice. Význam biblického desátku. Radim Passer Nejlepší investice Význam biblického desátku Radim Passer 20 20. Radim Passer Nejlepší investice Význam biblického desátku Přeji vám hezký a příjemný dobrý večer. Vzpomněl jsem si na jednu příhodu z dětství.

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil Proč mě Bůh stvořil... člověka? Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil otázku: Proč mě Bůh stvořil... člověka? Tuhle otázku už jste určitě v nějaké podobě slyšeli, možná o ní dokonce

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Dnešní úryvek z Bible je modlitbou. Jaká tři jména nebo tituly použil David k oslovení osoby, ke které se modlil?

Dnešní úryvek z Bible je modlitbou. Jaká tři jména nebo tituly použil David k oslovení osoby, ke které se modlil? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Co je modlitba? Potkal/a jsi někdy někoho opravdu důležitého? Jestli

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Kapitola úsek Vděčnost a stanovení hodnoty Ekonomičtí myslitelé zveřejnili několik základních pohledů na hodnotu, vyjádřitelnou penězi = cenou. Intuitivní názor je, že hodnota je úměrná tomu, kolik práce

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři,

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři, 1. čtení: Ž 100 1 Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého Základ kázání: Mk 12, 28-34 Kázání: Milé sestry, milí bratři, zrovna zákoník nebyl daleko od království Božího. Zrovna člověk, pro kterého jsou zákony

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme...

Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme... Daniel 1-2 Vykladač snů Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme... Daniel 1:1-21 A. Boží soud nad Judskem Ve třetím

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více