24 Duchovní investice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24 Duchovní investice"

Transkript

1 DUCHOVNÍ INVESTICE Jak zhodnotit své peníze. To je jeden z největších úkolů finančníků, malých firem, velkých nadnárodních společností, ale i každého z nás. Na dnešním semináři se budeme zabývat tématem, jak získané prostředky správě využít. Význam biblického desátku 1 2 Ježíš často hovořil o majetku a o penězích. Během své služby zmínil 38 podobenství. Z toho je 16 podobenství o zacházení s penězi, majetkem, polem, perlou, dobytkem, dary, domy... Ve čtyřech evangeliích Matouše, Marka, Lukáše a Jana, každý 10. verš, tedy 288 veršů dohromady, se přímo zabývají tématem peněz a naším vlastnictvím.existuje přibližně 500 veršů v Bibli o modlitbě, dalších 500 o víře a překvapivě 2,000 veršů o penězích a majetku. Je zajímavé, kolik veršů se v Bibli zabývá lidskou činností a využitím odměny za ni. Ježíš mluvil s lidmi o každodenních starostech a pomáhal jim je řešit. Biblické principy jsou moudré, užitečné, praktické a platí dodnes. 3 Většina z nás tráví hodně času tím, že si dělá starosti, jak získat majetek, zajistit bydlení, jak zvládnout stoupající ceny, co přinese jednotná evropská měna, jak zabezpečit větší ochranu pro majetek, jak zaopatřit děti Je normální, že všichni o tom přemýšlíme. Souvisí s tím i obavy z vývoje světového hospodářství. 4 Uvědomujeme si úzkou propojenost mezi politickou a finanční nestabilitou. Po útocích z 11. září 2001 víme víc než kdykoliv předtím, že politika a náboženství spolu souvisí. Velkým tématem je důchodová reforma, změny ve zdravotnictví a v důchodovém pojištění. Všechno se točí kolem peněz, plánování a investic. Hledáme nějaký stabilní, trvalý a spolehlivý základ. Matouš 6,31.32 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?... Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 5 Podívejme se nejdříve na biblické principy: Ježíš ve svém kázání na hoře prohlásil: (Text: Matouš 6,31.32) Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Jak tomu máme rozumět? Vše začalo dávno na počátku při stvoření. Planeta Země právě vyšla z rukou Stvořitele ve vší kráse, dokonalosti a slávě, která se nedá popsat. Bůh stvořil zemi, která podle vlastních slov Stvořitele, byla dobrá. 6 1

2 7 Nad krásnými údolími se tyčily vrcholy kopců. Vody byly kdysi plné nejrůznějších ryb a živočichů. Nádherné květiny a stromy všech barev a plodů přinášely rozkoš všem smyslům. Ptáci prozpěvovali melodické písně. Zvířata si beze strachu hrála na loukách Ani ten nejluxusnější domov v dnešní době na zemi se nedá srovnat s původním rájem. 1 Moj 2,8 Ale bylo tam ještě mnohem víc! A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu a postavil tam člověka, kterého vytvořil. (Text: 1. Mojžíšova 2,8) Ale bylo tam ještě mnohem víc! A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu a postavil tam člověka, kterého vytvořil. 8 1 Moj 1,29 Dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 9 (Text: 1. Mojžíšova 1,29) Dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Vše bylo připraveno pro kvalitní život. První lidé neplatili nájem, nemuseli počítat daně, nemuseli se obávat kriminality, netrpěli žádnými nemocemi. Lidé se těšili z dokonalého zdraví a věčného života, z hlubokých trvalých vztahů a z Boží lásky, protože Bůh byl s nimi. 1 Moj 2,15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Text: 1. Mojžíšova 2,15) Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 10 Člověk správcem stvoření Lidé byli původně pověřeni spravováním Božího stvoření. Božím záměrem bylo, aby zemi obývalo jedno veliké a šťastné společenství lidí. Bůh si také přál, aby lidé pracovali a měli ze své činnosti radost. 11 Žalm 24,1 Hospodinova je země se vším, co je na ní, s vět i ti, kdo na něm sídlí. 12 (Text: Žalm 24,1) Bible říká: Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Na tomto Žalmu můžeme vidět zodpovědnost za zemi a za všechno, co se na ní děje. 2

3 Žalm 50,10.11 Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách, v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. (Text: Žalm 50,10.11) Znovu, Bůh říká: Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách, v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe Bůh nám dal schopnost se živit a udržovat přírodu. Mnozí z nás nepracují na poli jako farmáři, ale třeba máme nějaká řemesla, živnosti či povolání, která nám zajišťují životní náklady. Ze získaných prostředků si kupujeme potraviny a hradíme náklady na bydlení. Ve skutečnosti ale nevlastníme vůbec nic. Bůh má vůči nám pohledávky na majetku a životech, které nám svěřil. Nedal nám je, jen propůjčil. 5. Moj 8,18 Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes. (Text: 5. Mojžíšova 8,18) Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes. 15 Starý zákon I. Překlad s výkladem, S. 16 Do světa pověr a fatalismu, rozvrácených vztahůa nejistoty, zníevangelium, že nebe a zemějsou stvořením laskavého Boha, kterése o člověka i o všecko svéstvoření nepřestávástarat. starat. 16 Citát: Do světa pověr a fatalismu, rozvrácených vztahů a nejistoty, zní evangelium, že nebe a země jsou stvořením laskavého Boha, které se o člověka i o všecko své stvoření nepřestává starat. Starý zákon, překlad s výkladem I, Kalich, Praha 1978, s Adam s Evou měli téměř neomezené možnosti. Šli kam chtěli, jedli co chtěli. Přesto dostali určité hranice, které je dělily od sebezničení. Důvěru k Bohu vyjadřovali svou poslušností. Tím také ctili Boha jako Stvořitele a vlastníka. Kdyby Adam s Evou zůstali věrní, žili bychom dodnes v Edenu! 18 Adam a Eva selhali ve vztahu s Bohem. Přestali respektovat jeho postavení i vymezené hranice. Kvůli vzpouře ztratili téměř všechno. Domov v zahradě Edenu, nesmrtelnost, lásku, radost, štěstí, bezpečí, čisté svědomí a přímé společenství s Bohem. Ze vznešeného postavení padli do otroctví hříchu. Za vzpourou stál satan. Padlý anděl, který se také vzbouřil proti Bohu a doufal, že získá plnou vládu nad zemí a lidmi. 3

4 19 Satanova autorita ale netrvala dlouho. Když přišel Ježíš na zem, znamenalo to pro ďábla konec. Bůh měl od začátku dokonalý plán a nenechal své stvoření na pospas zlu. Rozhodl se přijít mezi lidi v osobě Ježíše Krista. S tím bylo spojené riziko - satan se pokusí podvést Božího Syna stejným způsobem jako svedl Adama a Evu. Satan se o to pokusil, když se Ježíš postil na poušti. Matouš 4,9 Satan ho vzal na velmi vysokou horu, ukázal mu všechna království a řekl mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. 20 (Text: Matouš 4,8.9) Čteme, že satan ho vzal na velmi vysokou horu, ukázal mu všechna království... a řekl mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Existují tři skupiny pokušení touha po bohatství, po moci a po uznaní. Satan doufal, že naláká Ježíše na království tohoto světa, ale neuspěl. Věci, které satan slíbil dát Kristu, mu ve skutečnosti nepatřili! Ukradl planetu podvodem a lstí. 21 Satanův osud byl navždy zpečetěn tím, že Ježíš Kristus položil svůj život jako oběť za lidi a za stvoření. Satan byl poražen! Kristova smrt umožnila obnovu země. Všechno, co jsme a co máme, je díky Ježíši Kristu. Ať je náš vztah k Bohu jakýkoliv, vše mu náleží a my jsme opět jen správci. Bůh nám tak projevil svou důvěru. Co od nás ale očekává? 1. Kor 4,2 Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. (Text: 1. Korintským 4,2) Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Jsme zodpovědní za Boží dary. Za život, zdraví, zemi, majetek, finance a hodnoty, které získáme ze své práce. 22 Skutky 17,24.25 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, všemu dává život, dech i všechno ostatní. (Text: Skutky 17,24.25) Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, všemu dává život, dech i všechno ostatní. 23 Římanům 12,1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 24 (Text: Římanům 12,1) Pavel napsal: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. Co to znamená živá oběť? Jde o opravdové a upřímné odevzdání se Ježíši a o důvěru, že nás vede a má naše životy ve svých rukou. 4

5 Skutky 10,38 Kristus procházel zemí a všem pomáhal, 25 (Text: Skutky 10,38) Když Kristus procházel zemí, všem pomáhal. Je pro nás příkladem. Každý z nás má nějaké zaměstnání a máme pracovat s vědomím, že sloužíme Bohu. Všude okolo nás je mnoho lidí, jejichž potřeby jsou nenaplněné. A také příležitostí ke službě je mnoho! 26 Jsme také správci času, který máme od Boha. Máme rozumně spravovat finance, čelit životním příležitostem a přijímat výzvy. Jak to všechno využíváme? Kolik času, dnů, měsíců či let jsme promrhali? Každý z nás má k dispozici 24 hodin v jednom dnu. Jsme odpovědni za to, jak využíváme svůj čas. Žalm 90,12 Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Text: Žalm 90,12) Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. To je velké umění. Je to vlastně také Boží dar vědět jak naložit se životem. 27 Význam soboty 28 Bůh očekává, že rozumně využijeme čas, který nám dává k dispozici. Také očekává, že budeme pamatovat na den odpočinku, který je určen pro vztah s Bohem. V sobotu máme být otevření pro jeho poselství, čerpat novou inspiraci a sílu k práci. Čas, který si oddělíme pro něj a budeme mu naslouchat, nám upřesní plány pro následující týden. 29 Jsme správci darů, které nám Bůh dává. Co to znamená? Je to darovaná schopnost pomáhat druhým a dělat jim radost, působit pokoj a číst Boží slovo. Mohou to být další schopnosti, např. pracovat, řídit, organizovat, psát, tvořit... Důležité jsou motivy, s jakými k činnostem přistupujeme. Své získané schopnosti můžeme používat jen pro sebe, abychom se zviditelnili, získali uznání od lidí, slávu a bohatství. Bůh nám dal ale dary proto, abychom byli požehnáním pro druhé v našem okolí a pro celou společnost. 30 5

6 1 Korintským 4,7 Máš něco, o bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 31 (Text: 1. list Korintským 4,7) Apoštol Pavel se ptal: Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? Víme, co znamená přísloví: Chlubí se cizím peřím. Ale známe i lidi, za kterými je vidět mnoho práce, dřiny, potu a píle. To také není důvod, proč být pyšný. Všechny příležitosti a prostor jsou darem od Boha. Matouš 6,33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Text: Matouš 6,33) Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Tady se dočteme o prioritách, kterým máme věnovat čas Ve Starém zákoně je příběh o Lotovi, který byl se svou rodinou zajatý nepřátelským kmenem. Lot byl synovcem praotce Abrahama. Když se o tom Abraham dozvěděl, rozhodl se zachránit Lota a jeho blízké. Modlil se k Bohu, aby mu pomohl v boji. Bůh ho vyslyšel a Lot i jeho příbuzní byli zachráněni. Také si přinesli majetek svých nepřátel. Abraham si ale nic nenechal. V Genesis se píše, že ze všeho odevzdal desetinu Bohu. Abraham to učinil jako projev úcty a díků Bohu. Jak zajímavý obraz o odpovědnosti! 34 Další biblický příběh je o události, která se stala o 150 let později. Stejným způsobem vyjadřoval svou vděčnost Bohu Jákob, Abrahamův vnuk. Jákob prchal před svým rozzlobeným bratrem Ezauem, protože ho lstivě okradl. Zůstal sám, měl strach a cítil se provinile. Bál se, že ho Bůh opustil a že mu neodpustí. Jákob ale vyznal Bohu svou chybu a tu samou noc dostal od Boha ujištění, že je s ním. 1 Moj 28,22...A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. 35 (Text: 1. Mojžíšova 28,22) Když se Jákob ráno probudil, věděl, že k němu promluvil Bůh. Přijal od něj nový příslib vedení v jeho životě a ochranu. Boží velkorysost se Jákoba dotkla a hned na to Bohu vděčně slíbil: A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Žalm 116,12 Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? 36 (Text: Žalm 116,12) Král David se cítil ve své životní situaci podobně. Mnohokrát se ptal: Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Už jste někdy přemýšleli, jak poděkovat Bohu za jeho neuvěřitelnou dobrotu? Za dar života, rodinu, zdraví, finance, majetek nebo zaměstnání? 6

7 3 Moj 27,30 Všechny desátky země z obilízeměa z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svatéhospodinu. (Text: 3. Mojžíšova 27,30) Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu. Co to znamená? 37 Když vrátíme Bohu desátek, připomínáme si tím skutečnost, že Bůh je Stvořitelem a zdrojem všeho požehnání. Pokud dáváme desetinu svých příjmů Bohu, věříme mu, že se o nás postará. Ke komu putuje desátek, který dáváme během bohoslužby? Moj 18,21 Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání kniha Mojžíšova poskytuje jasné vysvětlení: (Text: 4. Mojžíšova 18,21) Lévijcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. Z Bible se dozvídáme, že příjmy z desátků byly určené na bohoslužbu, chrámovou službu a pro synagogu. Jedná se finanční podporu duchovní práce služebníků. 1 Kor 9,13.14 Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. 40 V Novém zákoně Pavel vysvětluje, (Text: 1. Korintským 9,13.14) Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Desátek se odevzdával i v první církvi. Principem je, že desetina našich příjmů by měla jít na duchovní službu a misijní činnost církve. Matouš 23,23...Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákonědůležitější: právo, milosrdenstvía věrnost. 41 (Text: Matouš 23,23) Ježíš také hovořil o desátcích. Napomínal zákoníky a Farizeje za jejich omezený výklad Zákona: Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. 42 Možná vás napadne otázka: Jak bych mohl dát desetinu svého příjmu Bohu? Nejste sami, koho to napadá. Staráte se o rodinné a další výdaje. Peněz není nikdy dost! Přesto nás Bůh v Bibli vede k tomu, abychom mu důvěřovali i ve financích. Mnozí křesťané mají zajímavou zkušenost, když se rozhodli důvěřovat Bohu a vrátili mu desetinu z toho, co dostali. 7

8 Na darech, které jsme obdrželi od Boha, nemůžeme nikdy v dlouhodobém horizontu prodělat! Mnoho lidí má proti desátkům výhrady: Kde brát na církev peníze? A nebyl to snad princip, který platil jen pro Židy? Jedná se o princip, na kterém se odráží náš vztah s Bohem. Svět ani příroda není omezena jen na jednu skupinu. Mohli bychom vyprávět řadu zkušenosti různých zaměstnanců i podnikatelů, kteří dodržovali ve svém podnikání etické principy a s vírou se rozhodli podporovat také různé misijní projekty. Věrnost Bohu je odměňována jeho bohatým požehnáním. Malachiáš 3,10 Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? 45 (Text: Malachiáš 3,10) Všichni lidé, kteří uvěřili Božímu slovu, objevili požehnání, které zaslibuje prorok Malachiáš: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. Desetina příjmu Desátek má v církvi zvláštní postavení. Vyjadřujeme jím Bohu úctu a víru. Desátkem dáváme najevo, jak rozumíme našemu úkolu, být věrnými Božími správci. Rozhodnutí nedávat desetinu z našich příjmů je podle proroka Malachiáše okrádáním Boha. 46 Malachiáš 3,8...Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech. 47 (Text: Malachiáš 3,8) Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Desátek je desetina z našeho příjmu. Desátek může být ale i vyšší nebo jiného druhu. Biblickým význam desátku je, že člověk nežije sám pro sebe, ale uvědomuje si, že praktický život je propojený s duchovními hodnotami. Lukáš 6,38 Ježíš řekl: Dávejte a bude vám dáno 48 (Text: Lukáš 6,38) Ježíš řekl: Dávejte a bude vám dáno Boží záměr pro financování jeho díla na zemi je jednoduchý. Jako jeho děti a služebníci musíme porozumět Božímu slovu, svěřit se do jeho rukou, využít získané schopnosti a beze strachu o svou budoucnost žít obětavým životem. 8

9 LOTERIE Vylosování v neděli v 10:00 Všichni vítáni! 49 Jakou jinou podporu by měla církev mít? Podporu ze sázek a loterií? Z daní občanů? Finanční podporu závislou na náhodných darech? Desátek je systematický a zodpovědný způsob pro každého, kdo chce podporovat věčné hodnoty. Církev může počítat s finančním zázemím a může se bez obav věnovat svým činnostem. Každý křesťan má možnost sledovat, jak jeho pastor pracuje, jak s prostředky církev hospodaří a jak účelně jsou investovány na kázání evangelia a sociální péči. 50 Většina církví se také podílí na podpoře zahraničních projektů. Je mnoho způsobů, jak můžeme využít finance. Existuje mnoho zdravotních, sociálních, studijních a výchovných křesťanských institucí. Můžeme se podílet na jejich založení, provozu, rozvoji, platech pracovníků Důležité je, aby tyto projekty odpovídaly biblickým principům. Svými finančními dary vyjadřujeme zájem o službu lidem. Najednou zjistíme, jak se náš obzor zvětšuje. Začne nás zajímat, jak se daří lidem v projektech, které jsme podpořili. Budeme chtít vědět víc informací o škole v zahraničí, které navštěvuje dítě, kterému platíme školu, pomůcky a vzdělání. Budeme mít radost, že jsme někomu umožnili žít tak, o čem si nechával jen zdát. Bude-li nám záležet na druhých více než na sobě. 51 Mnoho lidí prožilo tajemství Božího požehnání a jsou nyní úspěšní ve svém oboru či zaměstnání. Věříme, že Bůh je dárcem všech darů, žně, ovoce, práce... Také lidé v našem okolí ocení píli, poctivost a upřímnost. Pokud dokáže oslovit klienta upřímný podnikatel, proč by takový člověk neocenil věřícího člověka, který důvěřuje Bohu? Mezi námi je ale i mnoho lidí, kteří myslí jen na sebe. V Bibli je příběh o farmáři, který nadšeně plánoval, pilně pracoval a správně se rozhodoval. Jeho farma byla nejúspěšnější v okolí. A on to věděl. Ježíš vyprávěl o jeho dalších plánech: 52 Lukáš 12,18-21 Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli. 53 (Text: Lukáš 12,18-21)...Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli. 9

10 Lukáš 12,18-21 Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. 54 Boháč si neuvědomoval, že za všechno vděčí Bohu a že on je zdrojem všeho požehnání a bohatství. Byl pyšný a nerespektoval ani své morální závazky vůči chudým, sirotkům, vdovám a lidem bez domova. Myslel jen na sebe. 55 Ježíš řekl, Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6,21 56 (Text: Matouš 6,21) Ježíš řekl: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Hovořil o našem postoji k majetku, protože pokud nebudou naše motivy správné, můžeme začít žít konzumním způsobem života. Takový způsob života nás nejenže neučiní šťastnými, ale ani nikomu nepomůže. Bohatství naši duši nenasytí, budeme uvnitř prázdní. Místo, abychom se stávali osobností, naše hodnota je poměřována čísly. (Text: Matouš 16,26) Ježíš řekl: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Problém dnešní postmoderní doby spočívá v tom, že naše životy jsou příliš komplikované a pracovní diáře přeplněné. Jsme tak zaměstnáni vyděláváním peněz, že zapomínáme na život, rodinu, děti a na čas s Bohem. Lidé v této rychlé době nemají čas, aby přemýšleli o sobě, o stvoření života a smyslu života. Lidi, kteří kolem nás potřebují naši pomoc, vnímáme jako další problém navíc a tak se jim vyhýbáme. Často si neuděláme čas na druhé, i když se tím okrádáme o radost. Nemáme čas a sami sebe připravujeme o velké požehnání. 59 Uvědomuje si cenu, která byla za zaplacena za nás, naše hříchy a věčný život? Ježíš nemyslel na sebe, když se za nás nechal ukřižovat Každý den si potřebujeme připomínat, že život není samozřejmostí, ale darem od Boha. 10

11 60 Všechno co máme, je dar od Boha. Naše životy jsou Božím darem. Naše zdraví je Božím darem. Každé nadechnutí je Boží dar. Jídlo, které si připravujeme, oděv, který nosíme, dům ve kterém žijeme, to všechno jsou dary od Boha. Když Bohu vracíme část, vyjadřujeme tím postoj vděčnosti za to, co nám Bůh dal. Přemýšlejme a modleme se společně, abychom přišli na způsob, jak můžeme investovat do věčných hodnot Příští téma 11

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nejlepší investice. Význam biblického desátku. Radim Passer

Nejlepší investice. Význam biblického desátku. Radim Passer Nejlepší investice Význam biblického desátku Radim Passer 20 20. Radim Passer Nejlepší investice Význam biblického desátku Přeji vám hezký a příjemný dobrý večer. Vzpomněl jsem si na jednu příhodu z dětství.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PROSTŘEDKY K ŽIVOTU denní chléb dej nám

PROSTŘEDKY K ŽIVOTU denní chléb dej nám 7. lekce PROSTŘEDKY K ŽIVOTU "Náš denní chléb dej nám dnes." (Mt 6,11 NS) "Dej nám." To zní velmi podobně jako modlitby, které jsme zvyklí se modlit! Dej mi jídlo! Dej mi dům! Dej mi zaměstnání! Dej mi

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. STUDIE Muži Starého zákona Gedeon Další doporučená čtení: Soudců 6,24-40 a 8,1-35

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Jsou desátky z platu závazné pro Kristovy následovníky?

Jsou desátky z platu závazné pro Kristovy následovníky? Jsou desátky z platu závazné pro Kristovy následovníky? Pavel Škoda B.Th. Desátky v NZ 2 Jsou desátky z platu závazné pro Kristovy následovníky? Poslední úprava: 3/2012 Obsah 1. Desátky před vyvolením

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež

C12. poznejbibli. Zaslíbení od Boha. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. StudIe Narození Krista Zaslíbení od Boha poznejbibli biblické příběhy pro mládež Přečti si: Genesis 3,1-24 Izaiáš 7,14-16

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více