Školní družina - školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina - školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Školní družina - školní rok Naše školní družina má dvě oddělení. První oddělení se nachází v budově školy a to v 1. třídě. V této třídě je také vytvořen koutek na hraní a na odpočinek. Toto oddělení má provoz od 11:35 do 15:00. Oddělení má 30 žáků pod vedením p. Veselé. V 1. oddělení jsou žáci 1.třídy, 3 a 4 třídy. Pokud jsou děti přihlášeny do 16.00, přechází do prvního oddělení, kde je provoz do hod. Změny jsou vždy vyvěšeny na budově školy a na budově školní. Druhé oddělení se nachází v budově školní vedle školy, a to v přízemí. Máme zde tři malé místnosti hernu s kobercem, další místnost je přizpůsobena na výtvarné a pracovní činnosti a třetí místnost je ryze odpočinková, kde si děti mohou přečíst knihu. Provoz ŠD - ranní družina v budově školní od 6.30 hod do 7.30hod.; odpolední družina od 11:35 do 16:00 hod. Druhé oddělení má 30 žáků pod vedením pí. vych. Bc. Popelářové. Ve 2.oddělení jsou žáci 2., 3. a 4.třídy. Roční program je pro tento školní rok. Bližší informace o programu naleznete v ročním plánu ŠD. Vypracovala vedoucí vychovatelka Bc. Ilona Popelářová Vedoucí vychovatelka: Bc. Ilona Popelářová vzdělání: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, obor sportovní a volnočasový pedagog

2 ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Oddělení - družina v 1. třídě v budově školy třídy 1.třída a část 3. a 4. třídy II. Oddělení - družina pod školní jídelnou Od do ( kde se nachází ŠD bude umístěno na dveřích školy) Pondělí 2. třída, část 3. a 4. třídy I.odd II.odd od do ŠD ve škole 1. třída do Úterý I.odd II. Odd ŠD ve škole - 1.třída Středa I. Odd II.odd ŠD ve škole - 1.třída Čtvrtek I.odd II.odd ŠD ve škole - 1.třída Pátek I. Odd II.odd ŠD ve škole - 1.třída ZMĚNY BUDOU UMÍSTĚNY NA DVEŘÍCH ŠKOLY!!!

3 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování zajišťuje vychovatelka O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně nebo SMS. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek. Žáka lze odhlásit ze ŠD pololetně. ORGANIZACE ČINNOSTI Školní družina je v provozu od pondělí do pátku. Ranní družina od hod. Odpolední družina od hod. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: od do hod a od do hod. Na nepovinné předměty a kluby budou žáci uvolňovány dle potřeby. Ze ŠD si tyto žáky vyzvedne vychovatelka daného klubu. Do jednoho oddělení se zapisuje 25 žáků na pravidelnou docházku. Z rozhodnutí ředitele školy lze naplnit až do počtu 30 žáků nepravidelně docházejícími. Žáky do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování té které třídy v šatně školy. Žáci, kteří končí později, doprovodí do ŠD vyučující z poslední hodiny. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování, ne však psaní domácích úkolů. Činnosti družiny se mohou mimořádně zúčastňovat i žáci nezařazeni do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do ŠD. Týká se to především sobotních akcí pořádané školní družinou.

4 O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem žákům navštěvující ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť přihlášeni. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna s případným omezením podle pokynů městského hygienika apod. Rodiče a další návštěvníci do učeben nevstupují; případně výjimečné návštěvy, tak mohou učinit po dohodě s vychovatelkou. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a nedostavil se do ŠD, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Povinností žáka je úmyslně nepoškozovat majetek, pomůcky a hračky. PRÁVA ŽÁKA Na odpočinek a volný čas. Na zabezpečení přístupu k informacím zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu rozvoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování a dobrého vzájemného soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. Družina chodí na vycházky: k břízkám, k Dobré vodě,k OÚ na dětské hřiště, na hřiště za školou,na fotbalové hřiště. Děti jsou průběžně po celý rok informováni o první pomoci, bezpečnosti na silnici, důležitých telefonních číslech a nebezpečí drog. Pitný režim zajišťují rodiče. Dítě, které si rodič nevyzvedne do konce provozní doby ŠD, tj. do hod., je odevzdáno na Policii ČR.

5 Poplatek ŠD činí Kč za měsíc, platí se pololetně, tj Kč a je nutné částku uhradit do 15.září a Kč do 15. února. Veškeré informace a směrnice týkající se ŠD rodiče naleznou na informativní nástěnce v chodbě ŠD 2. oddělení, internetových stránkách školy a na telefonních číslech Úrazy hlavy, břicha a hrudníku voláme okamžitě rychlou záchranou službu a poté informujeme zákonného zástupce. Rodič je povinen si své dítě vyzvednout osobně. Za donesené hračky a mobilní telefon si žák zodpovídá sám. DOKUMENTACE V družině se vede tato dokumentace: zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce a plná moc od rodičů, přehled výchovně vzdělávací práce, docházkový sešit. Řád školní družiny vypracovala vedoucí vychovatelka Bc. Ilona Popelářová Kontrolovala ředitelka školy J. Landová. Školní rok 2014/2015

6 Vnitřní řád školního klubu ZŠ Pchery Každý, kdo se chce stát členem klubu, musí odevzdat písemnou přihlášku do klubu a poplatek 50.- kč, vždy za pololetí ( říjen-leden a únor-červen) Při své činnosti v klubu se řídí pokyny vychovatele. Při činnosti klubu musí být vždy přezutý. Dodržuje pořádek při veškeré činnosti a dbá na úklid po skončení akce. Aktivně se zapojuje do činnosti klubu. Při všech činnostech klubu se zdržuje výhradně v prostorách tomu určených dle pokynů vychovatele. Jelikož činnost klubu probíhá na půdě školy a pod její záštitou, jsou členové klubu povinni dodržovat rovněž všechna ustanovení Vnitřního řádu školy!! V případě hrubého porušení pravidel a povinností může u členů klubu následovat podle rozsahu přestupku vyloučení z klubu. Jelikož klub je součástí školy, případná významná porušení Vnitřního řádu při činnosti klubu mohou být řešena kázeňsky. Hlavní vychovatelka.. Ředitelka školy. Platnost od

7 Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Pchery MOTTO: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Tematické celky: ZÁŘÍ: ŠKOLA A OKOLÍ poznáváme prostředí školy známe bezpečnou cestu do školy umím si hrát se všemi kamarády ŘÍJEN: BAREVNÝ PODZIM svět draků sbírám a vyrábím z přírodnin poznávám stromy a jejich plody LISTOPAD: PŘÍRODA SE PŘIPRAVUJE NA ZIMU umím se chovat v přírodě výstava výrobků dětí ( čert a Mikuláš) připravujeme se na Vánoce PROSINEC: VÁNOČNÍ ČAS vánoční posezení s cukrovím pozoruji zimní přírodu vánoční přáníčka pro rodiče LEDEN: ZIMNÍ RADOVÁNKY zimní olympiáda zvířátky v zimně svět sněhuláků ÚNOR: DOBA KARNEVALU tvoříme z různých materiálů svět masek chystáme masopust BŘEZEN: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

8 příchod jara Den Země chystáme velikonoce DUBEN: DÍTĚ A SVĚT s knihou kolem světa výstava výrobků ke Dni matek píšeme společnou pohádku KVĚTEN: SPORTOVÁNÍ V PŘÍRODĚ příroda a sport společné sportování malování Jaký sport se mi líbí ČERVEN: PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI mám spoustu kamarádů poznávám život u vody výlet ke koním ( dle možností) Osobnostně orientovaný program je založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostech a prožitcích žáků a umožňuje pracovat s tematickými celky, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech žáků. Využíváme běžné životní situace i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti. PRAVIDLA PRO VNITŘNÍ EVALUACI A HODNOCENÍ Vnitřní evaluaci a hodnocení probíhá na úrovni družiny a oddělení. Provádí je vedoucí vychovatelka i druhá pani vychovatelka. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího programu, hodnotíme jak jsou naplňovány naše výchovné vzdělávací cíle. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. HODNOCENÍ Hodnocení většího či menšího tematického celku provádíme po skončení nebo i v průběhu, zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány.

9 Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tematické celky, jejich části upravovat, obměňovat a obohacovat o nové náměty. Hodnocení směrem k žákům provádíme průběžně slovně, kdy hodnotíme individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, ale i nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka. S žákem o pokrocích, kterých dosahuje vhodným způsobem hovoříme. Hodnocení z pohledu celého oddělení zapisujeme dle potřeby. Hodnotíme aktivitu, zájem žáků, jejich náměty, plnění pedagogického záměru, posun sociálních vztahů mezi žáky, své pedagogické působení, důvody nezdaru a jiné skutečnosti. Všechny realizované skutečnosti hodnotíme v souladu s výchovně vzdělávacím programem a zejména z pohledu přínosu pro žáky, což je podkladem pro naši další práci. ZÁVĚR Snažíme se s žáky vytvářet hranice správného chování. Snažíme se je oceňovat, dáváme prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se nás týkají. Dáváme možnost si vybrat a nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho výkon. Abychom svěřeným dětem lépe rozuměli, stačí si představit, že jsme žákem, který slyší naše slova. Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte. Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné a náročné situace se smyslem pro zodpovědnost. Pro rozvoj řady kompetencí je zapotřebí pravidelný a dlouhodobý styk s vrstevníky i dalšími lidmi. Pro život se potřebujeme naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s nejrůznějšími lidmi, nejen s těmi blízkými a přáteli, ale i s lidmi, kteří se od nás odlišují co do schopností, chování, zvyků, temperamentu i zájmů. Ideálním prostředím, kde se toto mohou děti naučit je přirozená vrstevnická skupina ve školní družině. Vypracovala: Bc. Ilona Popelářová Platnost od

10

11

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 Školní vzdělávací program pro školní družinu Radost z poznání Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu UČEBNÍ PLÁN Název vyučovacího předmětu I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 4 4 5 4 17 Anglický jazyk 3 4 4 11 3 3 3 3 12 Matematika 4 5 5 5 5 24 4 5 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY , příspěvková organizace se sídlem Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak / Skartační ZŠ 485/2014 A.4. /A5 Vypracoval: Schválil:

Více

V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení V/5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec Čj.: 1537/2015 I. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní družiny

Více

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA PETROVICE IZO : 112900305 Konkrétní cíle vzdělávání Cílem je získávání a rozvíjení klíčových

Více

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240. Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240. Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 372/2014 Vypracoval: Vnitřní řád nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace se sídlem Raspenava, Fučíkova 430 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2009 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2013 Vypracoval: p.klepetková Schválil: Ing.Bednářová Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, příspěvková organizace, IČO 727 42 607,tel.č.: 487 898 150-4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Kuř. 135/2013 Vypracovala:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Rokytnice,okres Přerov, příspěvková organizace se sídlem VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Foltasová, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Netolice, okres Prachatice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 147/2012 Vypracoval: Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel školy Schválil: Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JAK SPRÁVNĚ JÍT ŽIVOTEM. malá vesnička, malá školička, velká starost o malého človíčka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JAK SPRÁVNĚ JÍT ŽIVOTEM. malá vesnička, malá školička, velká starost o malého človíčka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JAK SPRÁVNĚ JÍT ŽIVOTEM Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov, Teplýšovice 45, 256 01 Benešov Dokument byl aktualizován dne 1. 9. 2013 V Teplýšovicích

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sbírky o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném

Více

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ČELADNÁ motivační název : Svět nás baví a život je prima verze 4/2014 platnost 1. 9. 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460 okr. Ústí nad Orlicí Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.3.2005 Změna směrnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - -ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO : Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád Základní školy. Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád Základní školy. Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Školní řád Základní školy Č.j.: 2008/001-V Účinnost od: 1.1.2008 Úprava k 1.3. 2013 Obsah: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 23.1.2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/264/2009 Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY + Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 18 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitel

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY HROU DO ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 Dokument vstoupil v platnost dnem 1.9.2008 Aktualizované vydání ze dne 1.2.2013 V Peruci 1.2.2013 razítko: Mgr. Jaroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Krhanice, okres Benešov, příspěvková organizace Krhanice 149, 257 42 Vypracoval: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více