ÚZEMNÍ PLÁN DOMOUŠICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN DOMOUŠICE"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN DOMOUŠICE DOPLŇUJÍ PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST 10 / 2010 VYHOTOVENÍ Č. Pořizovatel : Obec Domoušice, Domoušice 107, PSČ zastoupená starostou obce - Zdeňkem Kutnerem. Zhotovitel : Jiří Müller - autorizovaný architekt ČKA , Domoušice 162, Domoušice. Ing. arch. Petr Martínek, autorizovaný architekt ČKA Úvalská 2, Karlovy Vary. Datum : 10 / 2010

2 POPIS ÚDAJŮ O KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ č a č DOMOUŠICE a SOLOPYSKY (zpracováno dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500 / 2006 Sb.) Popis údajů zahrnuje následující tématické oblasti, které jsou zpracovány v úvodu souhrnnou částí pro řešené katastrální území a následně rozděleny dle kapitol ÚAP: - zjištění a vyhodnocení stávajícího stavu území, - zjištění a vyhodnocení hodnot území, - limity využití území, - zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, - další informace o území, statistické údaje, - rozbor udržitelného rozvoje Souhrnné informace o správním území str Údaje o řešeném území v řazení dle ÚAP str Rozbor udržitelného rozvoje území str Fotodokumentace str

3 Souhrnné informace o správním území Obsah souhrnných informací 1. Úvod str Souhrnné údaje o pozemcích dle KN str Sociální a ekonomické údaje str Historie obce str Ostatní významné údaje o obci str Rozvojový potenciál str Občanská vybavenost. str Cestovní ruch, rekreace a sport str Přírodní podmínky území str Přírodní a krajinné hodnoty str Zemědělství str Lesní hospodářství str Doprava str Technická infrastruktura str Seznam úřadů s působností pro obec Domoušice str Použité zdroje str. 17 2

4 1. Úvod Souhrnné informace o správním území obce doplňují tabulkově zpracované informace. Tabulky zpracované podle přílohy č. 1. vyhlášky č. 500/2006 Sb. následují za souhrnnou částí a třídí informace podle jednotlivých jevů. Základní část statistických, informačních i částečně analytických textů je převzata z platného ÚP Domoušice z roku Druhá část údajů byla doplněna zejména v grafické složce dle ÚAP z odboru stavebního a územního plánování Městského úřadu Louny. Zbývající údaje jsou získány z podkladů a zdrojů uvedených v textové části a z vlastních terénních průzkumů. Zkratky použité v textu: ÚAP ÚP KN Územně analytické podklady Územní plán Katastr nemovitostí Schéma katastrálního území 3

5 2. Souhrnné údaje o pozemcích dle KN v ha Obec Domoušice Celková výměra (ha) [2] Sledovaný jev Podíl zemědělské půdy z celkové výměry 41,7 [2] [1] 22 (%) Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 61,4 [2] 23 Podíl trvalých travních porostů ze 12,2 [2] 24 zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 7,1 [2] Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,6 [2] Podíl lesů z celkové výměry (%) 50,5 [2] Orná půda - rozloha (ha) 391 [2] Chmelnice - rozloha (ha) 142 [2] Vinice - rozloha (ha) - Zahrady - rozloha (ha) 22 [2] Ovocné sady - rozloha (ha) 4 [2] Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 77 [2] Lesní půda - rozloha (ha) 772 [2] Vodní plochy - rozloha (ha) 10 [2] Zastavěné plochy - rozloha (ha) 19 [2] Ostatní plochy - rozloha (ha) 90 [2] Koeficient ekologické stability 2,06 [2] [1] Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006 Sb. [2] Období:

6 3. Sociální a ekonomické údaje Sledovaný jev podle UAP [1] Nejčerstvější údaj Kód obce Počet obyvatel 677 [2] 1 Přirozený přírůstek -3 [3] 1 Saldo migrace 1 [3] 2 Podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 14,5 [2] 2 Počet obyvatel ve věku 0-14 let 98 [2] 3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel 17,1 [2] (%) 3 Počet obyvatel ve věku 65 let a více 116 [2] 6 Počet částí obce 2 [2] 8 Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%) 20,6 [2] 8 Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní 59 [2] 8 Počet uchazečů o zaměstnání 60 [2] 8 Počet uchazečů - absolventů - 8 Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 20 [2] 11 Počet dokončených bytů 2 [3] 11 Počet dokončených bytů v rodinných domech 2 [3] 17 Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem - 18 Počet lázeňských léčeben - 18 Počet lůžek v lázeňských léčebnách - 22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 41,7 [2] 23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 61,4 [2] 24 Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 12,2 [2] 27 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 7,1 [2] 28 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,6 [2] 29 Podíl lesů z celkové výměry (%) 50,5 [2] 30 Orná půda - rozloha (ha) 391 [2] 30 Chmelnice - rozloha (ha) 142 [2] 30 Vinice - rozloha (ha) - 30 Zahrady - rozloha (ha) 22 [2] 30 Ovocné sady - rozloha (ha) 4 [2] 30 Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 77 [2] 30 Lesní půda - rozloha (ha) 772 [2] 30 Vodní plochy - rozloha (ha) 10 [2] 30 Zastavěné plochy - rozloha (ha) 19 [2] 30 Ostatní plochy - rozloha (ha) 90 [2] 30 Zemědělská půda - rozloha (ha) 637 [2] 30 Celková výměra (ha) [2] 30 Koeficient ekologické stability 2,06 [2] 37 Živě narození 6 [3] 37 Zemřelí 9 [3] 37 Přistěhovalí 14 [3] 37 Vystěhovalí 13 [3] 37 Průměrný věk 41,6 [2] 37 Počet obyvatel ve věku let 463 [2] [1] Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006 Sb. [2] Období: [3] Období: rok

7 Územní změny počtu obyvatel v katastrálním území Domoušice - narození, zemřelí, stěhování Rok Stav k 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Územní změna Solopysky Stav k

8 Sociální změny obyvatel v katastrálním území Domoušice, sňatky, rozvody, potraty Rok Sňatky Rozvody Potraty Základní údaje dle sčítání k Sledovaný jev dle UAP 2001 Kód obce Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným 33 základním vzděláním (%) 5 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním 1,7 (%) 7 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) 18,9 7 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) 30,4 9 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec Vyjíždějící do škol mimo obec Dojíždějící do zaměstnání do obce Dojíždějící do škol do obce - 12 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 30,3 13 Počet trvale obydlených domů Počet trvale obydlených bytů (TOB) z toho podle druhu domu podíl v rodinných domech (%) 85,4 13 z toho podle doby výstavby podíl postavených do roku 1945 (%) 53,6 podíl postavených mezi roky , (%) podíl postavených mezi roky , (%) 16 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 98,1 20 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) 1 21 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) 36,5 37 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech 624 z toho zásobovaných pitnou vodou z 612 vodovodu s plynem zavedeným do bytu 6 napojených na kanalizaci 228 7

9 4. Historie obce Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše. Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným. Pro zdejší obyvatele byla tato změna dosti významná a obec si jí vážila natolik, že si ji nechala roku 1534 ověřit úřadem města Louny, aby zdejší obyvatele nemohl žádný z pánů, kteří ves po husitských válkách držel v zástavě, obtížit dalšími břemeny. Chval a Dětřich měli od krále dovoleno povolat si do vsi po jednom pekaři, řezníkovi, ševci, kováři a mlynáři, také zde směli mít veřejnou hospodu a obecnou rychtu. Rychta byla svobodná a dědičná, nemuseli z ní tedy nic platit a mohli s ní nakládat jak uznali za vhodné i bez souhlasu krále. Chval s Dětřichem tedy byli lidé svobodní, nejspíš zemané. Vedle toho také dostali zahradu o výměře 4 strychy a stejně velkou louku se stráněmi porostlými lesem, které mohli vymítit a změnit na orné pole. K tomu dal král Domoušickým ještě právo, které užívala i ves Nesuchyně. O tomto právu však bohužel nic nevíme. Po Chvalovi a Dětřichovi Domoušice získal klášter sv. Jana na Ostrově u Davle, řádu sv. Benedikta. V roce 1373 jeho konvent obyvatelům obce ulevil od některých platů, kterými byli přetíženi, a dal jim navíc právo města Rakovníka. Nutno podotknout, že Domoušičtí měli až do husitských válek oproti svým sousedům mnohem výhodnější postavení. Další osudy vsi nejsou příliš známy. Víme však, že již za dob císaře Karla (možná i dříve) byl v Domoušicích farní kostel sv. Martina, poté, co sem byla přenesena fara ze Lhoty (stalo se brzy po roce 1325). Na konci 70. let byla zdejší fara filiálkou Kounova. Během husitských válek bylo zboří kláštera sv. Jana zastaveno světským pánům, kteří císaři Zikmundovi sloužili proti husitům. Z těchto zástavních držitelů známe Jindřicha Žehrovského z Kolovrat, od něhož bylo zboží roku 1460 vyplaceno. Dalším majitelem Domoušic se pak stal Jiří Bírka z Násilé. Po něm ves získal syn Václav. Od husitských dob se zdejší obyvatelstvo hlásilo k protestantské víře, toto vyznání si přitom drželo prakticky až do bitvy na Bílé hoře. Roku 1599 nechal císař Rudolf II. na prosbu purkmistra a obce Nového města pražského vystavět špitál sv. Alžběty. Domoušice pak byly dány do správy Novému městu pražskému, které ves mělo spravovat "ve prospěch špitálu". Tento stav trval až do roku Ve stejném roce se objevuje zpráva, podle níž byl ze zdejší rychty udělán dvůr. K němu byly přidávány zpustlé (vlivem třicetileté války) selské pozemky. Po bitvě na Bílé hoře nastal velký nedostatek katolických kněží, v Domoušicích proto přisluhoval lounský děkan. Po třicetileté válce zde pak administroval převor augustiánského kláštera v Dolním Ročově. Jak je patrné z dochovaných záznamů, válka se na životě zdejších obyvatel značně podepsala. Podle Berní ruly bylo v Domoušicích k roku 1654 na 13 sedláků a 7 chalupníků. Domoušické zboží náleželo k děkanství sv. Apolináře v Praze. V roce 1628 bylo přivtěleno jednomu ze starších svatovítských kanovníků, majitelkou Domoušic se tak stala metropolitní kapitola u sv. Víta v Praze. Prvním svatovítským kanovníkem a děkanem u sv. Apolináře byl Dr. Eliáš Kolbius z Kolumberka. Druhým byl M. Cyprian Petrides ze Steinfeldu, který pronajal zdejší dvůr Tomáši Písařovic. Tento dvůr pak zůstával z větší části v pronájmu i v budoucnu, jména ostatních nájemců se nám však nedochovala. Dalšími kanovníky byli Daniel Hesselius z Kamsberka, později zvaný Zetwinger z Zetwinbergu, roku 1681 Jiří Kriegelstein u sv. Apolináře a od roku 1686 byl pánem na Domoušicích jako kanovník a děkan Becker Tomáš Jan. Od dob 8

10 Ferdinanda II. se situace prostého lidu značně horšila, lidé byli stále více zatěžováni robotními povinnostmi. Situace došla až tak daleko, že za císaře Leopolda I. se obyvatelstvo na mnoha místech začalo bouřit a Leopold musel roku 1680 vydat patent, kterým omezil robotu pouze na tři dny v týdnu a celkově přetíženému lidu odlehčil. Z roku 1697 pochází první dochovaný záznam o učiteli v obci. Není však vyloučeno, že zde učitel působil i dříve. Místní škola zpočátku neměla vlastní budovu, učitelé vyučovali buď ve svém, nebo jiném soukromém domě. V roce 1717 vydal císař Karel VI. nový patent, který obnovoval a doplňoval patent císaře Leopolda z roku Roku 1738 pak Karel VI. vydal druhý robotní patent, vymezující robotní povinnosti poddaných. Situace obyvatelstva byla přesto stále špatná, proto se císařovna Marie Terezie roku 1775 rozhodla vydat další robotní patent. Než však tento patent vyšel, vzbouřili se obyvatelé Domoušic v letech proti své vrchnosti a odmítli poslouchat její rozkazy! Jelikož se hospodaření na statcích stávalo pro svatovítskou kapitolu stále obtížnějším, rozhodla se některé ze svých menších statků prodat. Domoušice tak byly dne 7. března 1754 prodány svatovítskému děkanovi Janu Ondřeji Kneislovi. V této době žilo ve vsi 14 celoláníků a 12 pololáníků. Záznamy uvádějí, že Jan Ondřej nechal přestavit a rozšířit zdejší kostel. Po něm ves převzal synovec Jan Augustin Kneisl. Byl to právě on, kdo porušoval císařské robotní patenty a zatěžoval domoušické obyvatele do takové míry, že se proti němu vzbouřili. Jan Kneisl se nakonec dostal do finančních potíží a panství tak bylo roku 1783 prodáno Václavu Janovi Paulovi. Jako jeho správce je pak v letech uváděn Appelt Jan František. Za Václava Paula byla ve vsi konečně postavena školní budova. Za výukou sem v této době docházely děti až se Solopysk. Na konci 18. století ves čítala 42 popisných čísel. Byl zde hostinec, kovárna, mlýn a panská myslivna. V roce 1784 byla ve svahu na jih od Domoušic na místě, kde ves původně vznikla, založena osada Filipov. Tato osada se s Domoušicemi postupem času propojila. Po Václavu Paulovi Domoušice získal syn Leopold Paul. V letech byl jeho správcem Jan Kadler a po něm až do roku 1799 Václav Husák. V tomto roce ves koupil Karel Prücker, již po třech letech ji však prodal baronovi Jakubovi Wimerovi z Wiemersbergu. Ještě v prosinci téhož roku Domoušice nakonec koupil kníže Josef ze Schwarzenbergu. V držení rodu Schwarzenbergů pak ves již zůstala. Roku 1836 byly Domoušice povýšeny na faru. V roce 1844 proběhla přestavba místní školy, aby mohla pojmout rostoucí počet žactva. Roku 1874 byla škola rozšířena na dvojtřídní a o sedm let později na trojtřídní. To zde již ale byla od roku 1883 postavena nová školní budova. Na počátku 20. století obec zažívala období rozvoje. Byla zde postavena nová fara, opraven kostel a začala výstavba nových domů a s ní spojený nárůst počtu obyvatel. V únoru 1905 byla ve zdejší škole otevřena pobočka III. třídy. Na tomto rozvoji se značně podílelo propojení Domoušic železnicí s okresním městem Louny a Rakovníkem. 1 V obci se zachovala celá řada kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Číslo rejstříku Sídelní útvar Část obce Památka / Domoušice Domoušice kostel sv. Martina / Domoušice Domoušice kaplička (zvonička) / Domoušice Domoušice kultovní místo Kounovské řady, archeologické stopy / Domoušice výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické Domoušice stopy / Domoušice Domoušice zámek 1 Převzato z 9

11 5. Ostatní významné údaje o obci Z hlediska regionální spádovosti je nejdůležitější vazba na město Louny jako nadřazeného subregionální centra a blízké město Rakovník, které poskytuje významný zdroj pracovních míst a další občanské vybavenosti a služeb. Ekonomické faktory. Dominantní podíl ovlivňující ekonomickou stránku obce mají 2 faktory: --- úzká vazba na Louny a Rakovník jako převažující zdroj pracovních příležitostí. --- plošně rozhodující území katastru obce jako další zdroj pracovních příležitostí zejména v sektoru zemědělství a lesnictví. Tyto vazby ovládají ekonomické faktory obce, menší část ekonomicky činného obyvatelstva se realizuje v obci v terciérní sféře. Demografická struktura a vývoj. Z demografického hlediska vykazuje řešený katastr varující vývoj v rámci regionu i kraje. Místní populace má zatím příznivé věkové složení, avšak záporný přírůstek obyvatelstva. Pokud jde o tendence přirozené reprodukce, následuje místní populace obecné trendy. Pokud jde o tendence v migraci obyvatelstva, je možné konstatovat mírný nárůst nových obyvatel. Nejnovější údaje ČSÚ z roku 2009 ilustrují následující dva grafy vyexportované z dat přímo pro obec Domoušice. 10

12 Domovní a bytový fond. Podle statistických údajů je domovní a bytový fond průměrného stáří, 53,6 % fondu pochází z let před rokem 1945, významný podíl, 34,7%, tvoří budovy postavené v letech V posledních 20 letech se na výstavbě podílí rekonstrukce rodinných domů a v malé míře novostavby. Technické vybavení rodinných domů je na standardní úrovni, většina domů je napojena na obecní vodovod, na kanalizaci je napojena větší část obce Domoušice, projekt napojení obce Solopysky se připravuje. 6. Rozvojový potenciál Lidský potenciál. Zatím příznivá věková struktura populace. Mírná převaha dětí a osob v produktivním věku nad ostatními věkovými kategoriemi. Ekonomický potenciál. Pro nejbližší horizont je třeba počítat s rizikem vyššího procenta nezaměstnanosti v rámci regionu. Tomu je žádoucí čelit podporou nové nabídky pracovních příležitostí nejlépe v odvětvích služeb, cestovního ruchu nebo v primárním sektoru v souvislosti s tradičním pěstováním chmele a jiných zemědělských plodin, lesnictvím, volným chovem skotu či hledáním nových mimoprodukčních funkcí zemědělství (pěstování energetických rychle rostoucích plodin, agroturistika ) v rámci dalšího rozvoje venkovského prostoru. Nelze opomenout ani možné zdroje pracovních příležitostí v nedalekých průmyslových zónách blízkých měst, to je podmíněno udržením dobré dopravní obslužnosti a adekvátního počtu spojů hromadné dopravy nejen během pracovního týdne. Polohový potenciál. Obec leží v krátké časové dostupnosti k významným centrům s pracovními příležitostmi i ostatními nabídkami služeb občanské vybavenosti, kultury, zdravotních a sociálních služeb (Louny, Rakovník). Z dlouhodobého hlediska je nutné udržet a zvyšovat kvalitu železničního koridoru Louny - Rakovník. Zároveň leží obec i v srdci krajiny s významným přírodním bohatstvím, tj. v srdci přírodního parku Džbán, který nabízí volnočasové aktivity nejen místním obyvatelům, ale jako rekreační zóna je využíván i obyvateli blízkých měst včetně Prahy. 11

13 Specifický potenciál Je důležité navázat na místní tradiční krajové a přírodní hodnoty. Území má tradiční potenciál v oblasti pěstování chmele, náleží do Žatecké chmelařské oblasti a tradičnímu pěstování zeleného zlata napovídá i charakter místní zástavby tzv. opukových statků s hospodářským zázemím včetně dnes již mnohdy nevyužívaných sušáren chmele. Toto dědictví po předcích a tradiční charakter zemědělské opukové zástavby je třeba udržet nejen jako výpověď dalším generacím, ale i jako vzácný a jinde neopakovatelný charakter staveb tradiční venkovské architektury. Opukové statky představují lokální potenciál, který je nutné nejen zachovat, ale i citlivě revitalizovat, a který tvoří jednu z významných a jedinečných hodnot Nepříznivý historický vývoj, který mnohdy změnil osudy celých generací venkovských obyvatel zde zanechal své stopy. Je nutno znovu poukázat na tradiční venkovské hodnoty a znovuoživit kulturní a historické tradice tak, aby se vývoj migrace mladých do měst nejen zvrátil, ale aby se upevnily vazby na venkov jako na zdroj zdravého a plnohodnotného života pro všechny generace. 7. Občanská vybavenost Občanská vybavenost komerční povahy, tj. obchodní zařízení soukromých společností a fyzických osob všeho druhu a provozovny integrovaných služeb drobných živnostníků nejsou v tomto výčtu zaznamenány. V následujícím výčtu jsou uvedeny ostatní důležité složky občanské vybavenosti. 1. Sakrální stavba sloužící církevním účelům. 2. Obřadní síň v budově OÚ. 3. Mateřská škola a základní škola nižší stupeň ročník. 4. Detašované pracoviště zdravotnického zařízení. 5. Sbor dobrovolných hasičů. 6. Pobočka České pošty. 8. Cestovní ruch, rekreace a sport V katastru obcí nejsou veřejná zařízení pro přechodné ubytování turistů (penziony, turistické ubytovny, hostely apod.) Nízkokapacitní ubytování v soukromí není statisticky podchyceno. Sportovní zařízení sloužící veřejnosti. 1. Hřiště 3x včetně velkého fotbalového. 2. Tělocvičny včetně školní 2x. 3. Turisticky značené trasy, 1x naučná stezka. 4. Požární nádrž sloužící i jako koupaliště. 9. Přírodní podmínky Přírodní podmínky jsou charakterizovány listnatými a smíšenými lesními porosty Přírodního parku Džbán a celkovou charakteristikou území tzv. džbánské pahorkatiny. Geologie. Geologický podklad oblasti tvoří usazeniny druhohorního křídového moře, jemnozrnné pískovce, jílovce a slínovce, nazývané opuky, které dosahují mocnosti m. Jejich původ dokládají lastury a ulity měkkýšů. Celá oblast vykazuje jednotnou geologickou stavbu, kdy na podloží červených vrstev svrchního permokarbonu tvořených souvrstvím jílovců a pískovců nápadně červené barvy, spočívají víceméně vodorovně uložené horniny svrchní křídy, tj. pískovce, místy s jílovci, slíny a opuky, které tvoří vrcholovou tabuli.opuky se zde proto zpracovávají na zajímavý stavební a obkladový materiál. Na rozčlenění tabule měla vliv eroze. Křídová tabulová plošina Na Rovinách je vyzdvižená tektonickými pohyby nad okolí a je členěna údolními rýhami. Převážná část území leží v nadmořské výšce m n. m. 12

14 Klimatické poměry území jsou ovlivněny polohou v blízkosti Krušných a Doupovských hor, což se projevuje převládajícími větry jihozápad severovýchod. Srážky v celé oblasti jsou celkem vyrovnané, avšak relativně nízké. Srážkové poměry jsou negativně ovlivněny Krušnými a Doupovskými horami, které tvoří rozsáhlou zádržnou kulisu proti převládajícímu dešťovému proudění a ochuzují o 20 % srážek. Oblast lze charakterizovat jako relativně suchou a mírně teplou. Dle charakteristiky klimatických oblastí dle Quitta (Quitt, 1971) leží území v klimatické oblasti MT11 mírně teplé oblasti. Klimatická oblast MT11 Počet letních dnů Počet dnů s prům. teplotou 10 C a více Počet mrazových dnů Počet ledových dnů Průměrná teplota v lednu v C Průměrná teplota v červenci v C Průměrná teplota v dubnu v C 7-8 Průměrná teplota v říjnu v C 7-8 Počet dnů se srážkami 1 mm a více Srážkový úhrn ve vegetačním období Srážkový úhrn v zimním období Počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet dnů zamračených Počet dnů slunečných Vodní toky a vodní plochy. Základním prvkem v krajině je vodní tok Hasina, která pramení v západní části území a protéká podél severo-západní hranice katastru. Její bezejmenné přítoky se napojují i v části zastavěného Záplavy mívají spíše lokální charakter (vytopené sklepy apod.), celá oblast je pramennou oblastí. Záplavové území nebylo vymezeno. Významným přítokem Hasiny je Lhotecký potok. Zásobování pitnou vodou je řešeno několik zdroji podzemních vod v území katastru. Fauna a flóra Oblast tzv poddžbánska je výrazně lesním územím doubravního stupně. Střídají se zde mozaikovitě kyselé buko-dubové lesy mařinkové, místy i borové doubravy s habrovými doubravami.v dubohabrových hájích roste vzácná kýchavice černá, která patří mezi zbytky dochované třetihorní květeny. Ve smíšených lesních a hájových porostech se mísí zbytky bučin, habřin a doubrav, ve kterých je možné nalézt i vzácnější druhy jako jsou: plicník úzkolistý azurový, lilie zlatohlávek, zimostrázek alpinský, lýkovec jedovatý, lecha jarní a černá, medovník meduňkolistý, kručinka německá, jetel alpinský, jetel bledožlutý, podléška jaterník, náprsník žlutý, kruštík širolistý, okrotice bílá a růžová. Na píscích v řídkých borech je značně rozšířen vřes obecný, borůvka a brusinka. Fauna poddžbánska není ještě zcela prozkoumána, lze však předpokládat výskyt řady vzácných druhů, zejména bezobratlých. Dobře známá je především zvěř, kterou se zabývá myslivost. Exhalace. Znečištění ovzduší se zvyšuje během topného období z lokálních zdrojů tepla v jednotlivých objektech. Přechod vytápění objektů z lokálních zdrojů na centrální topeniště se stalo jedním z významných záměrů obce. Znečištění ovzduší dopravou může mít místní charakter v souvislosti s aktuální zemědělskou a průmyslovou činností. Obec není zatížena nadměrným hlukem. 13

15 Radon. Převážná část urbanizovaného území se nachází na plochách s nízkým a středním radonovým indexem pozemku. Hodnoty jsou převzaty ze sledovaných dostupných statistických údajů realizovaných staveb a z prognózních map celostátní sítě. Odpady. Odpadové hospodářství je v obci řešeno centrálně na základě smluvních vztahů s firmami na likvidaci směsného i separovaného odpadu. V obci jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad pro papír, sklo, pet lahve, kartony a plasty. Směsný odpad je ukládán na centrální skládku Vrbička. Na řešeném území se nachází stará ekologická zátěž v místě původního ukládání směsného odpadu, která může být využívána k deponii inertních odpadů. Tato podmínka je však často porušována. 10. Přírodní hodnoty území Přírodní park Džbán se nachází na území okresů Rakovník, Kladno a Louny. Jedná se o poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky cenné území, ležící mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a Kladensko-rakovnické pánve. Od severozápadu je zacloněn zlomovým pásmem Krušných hor. Území Džbánu představuje pahorkatinu, která zejména v okolí Ročova přechází ve vrchovinu. Kulturní a sídelní památky Džbánu pocházejí z pravěku, tak i z doby historické. Mezi pravěké památky patří dodnes záhadné kamenné řady u Kounova. Jde o 14 řad kamenů /nejdelší měří 450m/, které měly v pravěku pravděpodobně astronomický význam. Řady jsou rovnoběžně sestavené z balvanů křemenců, křemitých pískovců a slepenců ve směru sever - jih. Dva největší kameny byly nazvány Pegas a Gibbon. V blízkosti řad na severním výběžku Roviny se nachází halštacko-laténské hradiště s mohutným dvojitým valem. Pozůstatky laténské /keltské/ kultury lze najít i na mnoha dalších místech Džbánu. Přírodní park Džbán byl vyhlášen především za účelem zachování krajinného rázu. Posláním přírodního parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň. Některé činnosti lze provádět pouze se souhlasem příslušného úřadu. To se týká například umísťování a povolování nových staveb, těžby nerostů a hornin, pořádání rekreačních, sportovních a jiných hromadných akcí, změn současné skladby a rozsahu zemědělských a lesních kultur, kácení dřevin rostoucích mimo les ve volné krajině, zřizování parkovišť, tábořišť a kempů, odstavných ploch, zřizování a rušení stezek, pěšin a účelových komunikací atd. V přírodním parku Džbán je třeba usměrňovat výstavbu ve volné krajině a výstavbu nových chatových osad. Výstavba chat a zahradních domků do volné krajiny je zcela nežádoucí. Z hlediska výskytu územních systémů ekologické stability se v katastru obce Domoušice nacházejí dva významné regionální biokoridory a do k.ú. Solopysky zasahuje významné regionální biocentrum. Dále se v k.ú. Domoušice nacházejí dvě lokální biocentra, která, bohužel, na základě intenzivní těžby dřeva již nejsou funkční a tomu odpovídající, nyní též pravděpodobně nefunkční, lokální biokoridor. V k.ú. Solopysky se nalézá další lokální biocentrum propojené, zřejmě funkčním, lokálním biokoridorem. 11. Zemědělství Zemědělství představuje jeden z významných způsobů využívání krajiny. Území je významné především z hlediska své polohy v Žatecké chmelařské oblasti. Chmel lze pěstovat na mnoha místech na světě, ale ne všude má takové vynikající podmínky, jako je tato oblast. Nejen odrůda chmele, ale i souhrn optimálních přírodních podmínek a tisíciletá tradice přispívají k jeho vysoké kvalitě. Základem jedinečnosti českého chmele jsou specifické přírodní podmínky Žatecké chmelařské oblasti. Tato oblast je od severozápadu chráněna Krušnými horami, Doupovskými vrchy i Českým středohořím, které vytvářejí tzv. 14

16 dešťový stín. Proto zde průměrný roční úhrn srážek představuje i méně než 449 mm. Rozložení srážek je však pro vývoj chmele příznivé. Spolu s klimatickými podmínkami má na kvalitu chmele vliv i půda této oblasti. Jedná se zejména o permské červenky, ale i o lehčí opukové půdy. Na růst a vývoj chmele působí také poloha chmelnic, která je určována zejména nadmořskou výškou, umístěním v reliéfu terénu, jeho svažitostí a expozicí ke světovým stranám. Uvnitř každého území jsou proto ještě některé obzvláště vhodné polohy pro pěstování chmele, které produkují chmel špičkové jakosti. Jedná se zejména o široká otevřená údolí s volným prouděním vzduchu, dostatečně chráněná před prudkými západními a severními větry. V Žatecké chmelařské oblasti patří toto území k těm s nejlepším potenciálem. Podíl chmelnic tvoří v katastru cca 142 ha. Základem kvality českého chmele jsou vlastnosti odrůdy "Žatecký poloraný červeňák". Jde o odrůdu s výjímečně zdravým základem a genetickou čistotou. Specifickou vlastností této odrůdy je jemnost, dokonalý vzhled, pravé jemné chmelové aroma a zlatá barva lupulinu. Český žatecký chmel obsahuje v průměrné sklizni % měkkých pryskyřic a kolem 4 % alfa-hořkých kyselin. Pro sládka v pivovaru jsou ovšem důležité i jeho další složky, jako třísloviny a silice, které významně přispívají ke kvalitě piva. Ve srovnání s jinými odrůdami je v českém žateckém chmelu mimořádně důležitá beta-frakce hořkých kyselin, která je výrazně vyšší a v poměru 1,5 : 1 k alfa-kyselinám. Zkouškami bylo prokázáno, že vařením se větší část této beta-frakce mění do rozpustného stavu a má velmi výrazný vliv na typicky jemnou a příjemnou hořkost, která je předána pivu. Z hlediska dalších agroekologických a ekonomických předpokladů lze území začlenit do zemědělské výrobní oblasti řepařské s vyšším podílem svažitějších území, pěstitelské předpoklady pro pěstování zemědělských plodin jsou spíše podprůměrné, dobré podmínky jsou pro pěstování řepky olejné, energetických plodin a pro volný chov dobytka pastevním způsobem. Způsob a tradiční hospodaření na zemědělské půdě významně ovlivňuje i rovnováhu všech ostatních složek přírodních ekosystémů a může se stát cenným artiklem rozvoje spolu s mimoprodukční funkcí území a ostatními přírodními hodnotami. 12. Lesní hospodářství Území leží v přírodní lesní oblasti Rakovnicko-kladenská pahorkatina. Podíl lesů z celkové výměry pozemků katastru obcí Domoušice a Solopisky tvoří více než 50% Převažuje lesní vegetační stupeň dubobukový, místy se vyskytuje i stupeň bukodubový, lesní typy se člení v nejvýznamnějších plochách na typ 3K kyselá dubová bučina biková na plošinách a mírných svazích, typ 3J - lipová javořina bažanková na zpevněných sutích, 3S svěží dubová bučina na vlhkostně příznivé mezotrofní kambizemi, typ 3A lipodubová bučina bažanková na kamenitých půdách na prudkých svazích, pro lesy v k.ú. Solopysky převažuje typ 2K kyselá buková doubrava, typ 3I - uléhavá kyselá dubová bučina, typ 2H - hlinitá dubová bučina, typ 3D obohacená dubová bučina. Současné lesní porosty mají většinou pozměněnou druhovou skladbu /smrk, borovice/, místy se však zachovaly přirozené listnaté a smíšené porosty. Původní porosty se udržely na méně přístupných místech, hlavně na srázech pod okraji jednotlivých plošin a tvoří významnou součást přírodního parku Džbán. 13. Doprava Vlastní dopravní obsluhu území zajišťují silnice III. třídy III/22924, III/22923, III/22919 a III/22946 Uvnitř urbanizovaného území je doprava řešena místními komunikacemi. Některé komunikace se v KN nevyskytují, jsou jen místně vytvořené, proto bude do budoucna nutné k zajištění dopravní obslužnosti vyřešit majetkoprávní vztahy. Železniční doprava. Obcí prochází na vyvýšeném terénním náspu trať č.126 Most-Rakovník. Její modernizace se předpokládá v rozsahu optimalizace bez výraznějších územních nároků. Autobusová doprava. 15

17 Významný podíl hromadné dopravy v území je zajišťován autobusovou dopravou. Územím jsou především vedeny linky místního charakteru zajišťující dopravní obsluhu a vazby na centra osídlení (Louny, Rakovník). 14. Technická infrastruktura Zásobování pitnou vodou. Zásobování pitnou vodou zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace. V obci Domoušice a Solopysky jsou všechny obytné objekty na vodovod napojeny na základě dobrovolnosti. Některé nemovitosti využívají i zdrojů z vlastních studen. Kanalizace. Provoz kanalizace zajišťuje také akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Připravuje se záměr odkanalizování celé obce Solopysky a části obce Domoušice. Zásobování teplem. V obci je v současné době řešeno zásobování teplem lokálními topeništi. Jako další záměr se předpokládá vybudování centrálních zdrojů tepla v obcích Domoušice a Solopysky na bázi spalování biomasy. Sdělovací rozvody. Místní kabelová síť je napojena na telekomunikační ústředny mimo katastr obcí, pokrytí provozu mobilních sítí je zajištěno všemi významnými mobilními operátory ČR. 15. Seznam úřadů s působností pro obec Domoušice - Agentura pro zemědělství a venkov Louny - Celní úřad Chomutov - Celní ředitelství Ústí nad Labem - Česká obchodní inspekce - Inspektorát Ústecký a Liberecký (se sídlem v Ústí nad Labem) - Český statistický úřad Ústí nad Labem - Finanční úřad v Lounech - Finanční ředitelství v Ústí nad Labem - Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem - Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem - Katastrální pracoviště Louny - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - územní pracoviště Louny - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - Inspektorát Žatec - Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - Ústřední pracoviště - Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem - Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem - Krajský soud v Ústí nad Labem - Krajský úřad - Ústecký kraj - Odbor dopravy a silničního hospodářství - Krajský úřad - Ústecký kraj - Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad - Krajský úřad - Ústecký kraj - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Městský úřad Louny - Městský úřad Louny - Matrika - Městský úřad Louny - Obecní živnostenský úřad - Městský úřad Louny - Odbor správní - Městský úřad Louny - Stavební úřad - Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem - Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem 16

18 - Obvodní báňský úřad v Mostě - Okresní soud v Lounech - Okresní státní zastupitelství Louny - OSSZ Louny - Pozemkový fond ČR - Odloučené pracoviště Louny - Pozemkový úřad Louny - Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Ústecký kraj - Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Louny - Státní plavební správa - pobočka Děčín - Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Louny - Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Ústí nad Labem - Ústecký kraj - Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město - Správní odbor - Úřad práce v Lounech - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Ústí nad Labem - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené pracoviště Louny - Vrchní soud v Praze - Vrchní státní zastupitelství v Praze - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci 16. Použité zdroje --- Platný Územní plán obce Domoušice. --- Český statistický úřad Praha. --- Podklady ÚAP poskytnuté Odborem územního plánování Městského úřadu Louny. --- Informační portály poskytovatelů ÚAP. --- Ministerstva. Ministerstvo dopravy ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ministerstvo vnitra. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ministerstvo zemědělství ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR. --- Ostatní poskytovatelé. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Český hydrometeorologický ústav. Český úřad zeměměřičský a katastrální Praha. Česká geologická služba Geofond ČR. Lesy ČR, s.p. Národní památkový ústav Praha. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. --- Přímé podklady poskytnuté v písemné či elektronické podobě následujícími poskytovateli: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Česká geologická služba Geofond ČR, Kostelní 26, Praha 7. 17

19 Údaje o řešeném území v řazení dle ÚAP č.j. Název jevu. Komentář zkoumaného jevu. Zdroj podkladů a informací. 1 Zastavěné Vymezuje se územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona. Úřad územního plánování (viz ÚAP dále jen ÚAP). Zastavěné území obce je nově vymezeno v rámci doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu Domoušice ( 43 odst. 1 stavebního zákona, (příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti). Nově navrhované zastavěné území obce zaujímá plochu 65,84 ha. 2 Plochy výroby. Jde o plochy výroby a skladování, které se vymezují územním plánem. vlastní průzkum Plochy výroby jsou upravené novým průzkumem Jde především o původní zemědělské areály česáren chmele. Jejich rozsah a umístění je vyznačen ve výkresové části dokumentace. Celková plocha výroby 5,06 ha 3 Plochy občanského vybavení. Vymezují se územním plánem. vlastní průzkum Plochy pro funkce občanského vybavení patřící do nesoukromého, neziskového sektoru jsou uvedeny v úvodní části souhrnných informací o celém správním území obce. Tyto funkce zahrnují plochy pro správní administrativu a státní úřady, školství, zdravotnictví a sociální služby, kulturní zařízení a ostatní zařízení sloužící pro společenský život v obci. K nim se řadí plochy občanského vybavení komerční povahy plochy obchodních a prodejních zařízení. Plochy občanského vybavení jsou zobrazeny ve výkresové části dokumentace. Plochy občanského vybavení jsou vymezené platným územním plánem a průzkumem Jejich rozsah a umístění je vyznačen ve výkresové části dokumentace. Celková plocha občanského vybavení v řešeném území 2,20 ha OV Plochy veřejné vybavenosti dle průzkumu území 0,38 ha OS Plochy pro tělovýchovu a sport dle průzkumu území 1,40 ha OH Plochy veřejných pohřebišť a souvisejících služeb dle průzkumu území 0,42 ha 4 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného Jde o plochy přestavby, které se vymezují územním plánem. ÚAP 5 Památková rezervace včetně ochranného pásma. Prohlašuje vláda nařízením. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad ORP. PR městská, vesnická. ÚAP 6 Památková zóna včetně ochranného pásma. Prohlašuje ministerstvem kultury. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad ORP. PR městská, vesnická. ÚAP 7 Krajinná památková zóna. Prohlašuje ministerstvem kultury po projednání s krajským úřadem. ÚAP 18

20 8 Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma. Prohlašuje ministerstvem kultury. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad ORP PR. národní památkový ústav. Tabulka nemovitých kulturních památek Číslo rejstříku Sídelní útvar Část obce Památka / Domoušice Domoušice kostel sv. Martina / Domoušice Domoušice kaplička (zvonička) / Domoušice Domoušice kultovní místo Kounovské řady, archeologické stopy / Domoušice Domoušice výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy / Domoušice Domoušice zámek 9 Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, vč. ochran. pásma. Prohlašuje vláda nařízením. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad ORP PR. ÚAP 10 Památka UNESCO včetně ochranného pásma. Seznam světového dědictví zahrnuje kulturní a přírodní dědictví. Vyhlašuje ho mezivládní Výbor pro světové dědictví. ÚAP Jevy se v území nevyskytují. 11 Urbanistické hodnoty. Území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby nebo urbanizované krajiny. průzkum Podle ÚAP Domoušice je v katastru obce jedno území, které lze zařadit do této kategorie. Jedná se o areál veřejého pohřebiště v k.ú. Domoušice s kostelem sv. Martina, zvonicí a kaštanovou alejí. Toto území je vyznačeno ve výkresové části dokumentace. 12 Region lidové architektury. Území se zvýšeným výskytem dochovaných objektů lidové architektury ve svém původním umístění a urbanistické skladbě. průzkum Tento jev se v území vyskytuje ve spojení s tradiční chmelařskou architekturou. Domoušice patří do Žatecké chmelařské oblasti, kde byla většina zemědělských usedlostí vybavena tradičními věžovými sušárnami chmele, které nemají v jiných regionech obdoby. Tento jev však nebyl v rámci doplňujících průzkumů a rozborů samostatně zmapován. Ostatní významné nemovité a urbanistické hodnoty - viz výše. 13 Historicky významná stavba, soubor staveb. Budova nebo soubor staveb významné svou minulostí např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události. průzkum K dalším významným stavbám kromě výše uvedených nemovitých kulturních památek patří dvě kaple se zvonicemi v Domoušicích, boží muka v Domoušicích (vedle prodejny) a kaple v Solopyskách s památníkem padlých z 1.světové války. 14 Architektonicky cenná stavba, soubor staveb. Jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR ( např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované stavby lidového stavitelství ). průzkum území 19

21 Tento jev je naplněn tradiční charakteristickou chmelařskou architekturou sušáren a skladů chmele, která by měla být zachována pro příští generace jako trojrozměrný historický doklad in situ viz výše. 15 Významná stavební dominanta. Stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu či charakter je činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny. průzkum území 16 Území s archeologickými nálezy. Kraj může vydat nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy. průzkum území V katastrálním území Domoušic se nacházejí dvě významné lokality s archeologickými nálezy : 1. Hradiště Na Rovinách. Z hradiště se dochovaly valy a příkopy vymezující poměrně velký prostor 8 hektarů. Místo bylo osídleno již v eneolitu, dnešní podoba je však pozůstatkem činnosti protokeltských obyvatel z pozdní doby halštatské (6. stol. př.n.l.). Zničeno bylo násilně kolem roku 500 př. n. l., nejspíše v mezikmenových válkách. Dokládají to kromě datované keramiky stopy požáru a destrukce opevnění. Poslední odpor obránců hradiště ilustrují muniční zásoby nalezené v troskách valu (hromady přitesaných opukových valounků). 2. Kounovské kamenné řady Dávní obyvatelé rozestavěli kameny - křemencové balvany do 14 rovnoběžných řad ve směru severjih. Tyto kameny zde byly dopraveny pravděpodobně z velké vzdálenosti. Nyní se dochovaly již jen neúplné řady s menším počtem kamenů ukryté v hustém lese. Dříve řady obsahovaly i vysoké kameny - stély ty však byly již v minulosti odvezeny okolními zemědělci. Celkem je zde zaregistrováno 2239 kamenů, nejdelší řada je dlouhá 450 m a vzdálenost od první západní řady k nejvýchodnějšímu velkému kamenu je 302 m. Význam či účel tohoto díla není dosud vyjasněn, jisté ale je, že se jedná o jediné dílo tohoto druhu v celé střední a východní Evropě. Centrální část zastavěného území obce Domoušice je dle ÚAP potenciálním archeologickým nalezištěm. 17 Oblast krajinného rázu a její charakteristika. Krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou může být vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik. průzkum Jev se vyskytuje na celém území katastrů Domoušice a Solopysky viz přírodní park Džbán. 18 Místo krajinného rázu a její charakteristika. Část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu; může se jednat o vizuálně vymezený krajinný prostor nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti. průzkum Jev se vyskytuje na celém území katastrů Domoušice a Solopysky viz přírodní park Džbán. 19 Místo významné události. Lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou událostí ( např. bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká díla ). průzkum 20

22 20 Významný vyhlídkový bod. Veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí ) nebo v rámci stavby ( rozhledna, věž ) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního průzkum území Přírodou vytvořená vyvýšená místa s romantickými výhledy na zalesněné džbánské svahy a hřebeny nebo do obydlených údolí se nachází na několika místech v katasterech Domoušice a Solopysky a jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 21 Územní systém ekologické stability. Nadregionální vymezuje MŽP, regionální vymezují krajské úřady, místní vymezují obecní úřady obcí s rozšířenou působností; nejde-li o národní park, CHKO nebo jejich ochranné pásmo. průzkum Prvky ÚSES se nachází v západní části katastru obce Domoušice (regionální biokoridor) a velmi malý cíp nadregionálního biocentra zasahuje do západní části katastru Solopysk. V jižní části katastru Domoušic se nachází zřejmě nefunkční lokální biorokoridor propojující dvě lokální biocentra. Jedná se plochy na území s plochami hospodářských lesů a v geologicky nestabilní oblasti, kde by nemělo docházet (avšak dochází) k plošné těžbě dřeva. V obce Solopysky se nachází ještě další lokální biocentrum s lokálním biokoridorem. 22 Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou. Registrují je pověřené obecní úřady. průzkum 23 Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou. průzkum 24 Přechodně chráněná plocha. průzkum 25 Národní park včetně zón a ochranného pásma. Náleží mezi zvláště chráněná Vyhlašuje se zákonem. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. průzkum 26 Chráněná krajinná oblast včetně zón. Náleží mezi zvláště chráněná Eviduje AOPK v ústředním sseznamu ochrany přírody. průzkum 27 Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma. Náleží mezi zvláště chráněná Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. průzkum 28 Přírodní rezervace včetně ochranného pásma. Náleží mezi zvláště chráněná Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. průzkum 21

23 29 Národní přírodní památka včetně ochranného pásma. Náleží mezi zvláště chráněná Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. průzkum 30 Přírodní park. Zřizuje se k ochraně krajinného rázu. průzkum Řešené území se v celém rozsahu plochy nachází v přírodním parku Džbán. 31 Přírodní památka včetně ochranného pásma. Náleží mezi zvláště chráněná Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. průzkum 32 Památný strom včetně ochranného pásma. Vyhlašují je pověřené obecní úřady. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. průzkum území, AOPK 33 Biosférická rezervace UNESCO. Geopark UNESCO Reprezentativní území světa, která kromě cenných přirozených ekosystémů poskytují příklady harmonických vztahů mezi přírodním prostředím a místními obyvateli. Území s jednou nebo více lokalitami tzv. geologického dědictví. průzkum 34 NATURA 2000 evropsky významná lokalita. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. průzkum 22

24 35 NATURA 2000 ptačí oblast. Eviduje AOPK v ústředním seznamu ochrany přírody. průzkum 36 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem. průzkum 37 Lesy ochranné. O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení rozhoduje krajský úřad. průzkum Lesy ochranné se v území vyskytují a zaujímají plochu 14,6 ha. 38 Lesy zvláštního určení. O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení rozhoduje krajský úřad. průzkum Lesy zvláštního určení se v území vyskytují a zaujímají plochu 94,82 ha. 39 Lesy hospodářské. Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. průzkum Lesy hospodářské se v území vyskytují a zaujímají plochu 673,7 ha. 40 Vzdálenost 50 m od okraje lesa K dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje je třeba souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. průzkum ha. Vzdálenost 50 m od okraje lesa je v grafické části. Hranice vymezuje v katastrech plochu cca 137,9 41 Bonitovaná půdně ekologická jednotka. Informace o kvalitě půdy. Celostátní databázi BPEJ zajišťuje Mze prostřednictvím odborné organizace. průzkum V území se vyskytují tyto bonitonované půdně ekologické jednotky. BPEJ V grafické části jsou vyznačeny pozemkové parcely ZPF. Orná půda, chmelnice, TTP, ovocné sady a zahrady zaujímají plochu 630,70 ha. 42 Hranice biochor. Biogeografické členění. Je podkladem pro projektování územních systémů ekologické stability. průzkum 23

25 V grafické části jsou vyznačeny hranice biochor, převzatých z územně analytických podkladů. Jedná se o biochory plošiny na opukách v suché oblasti, pahorkatiny na opukách v suché oblasti a erodované plošiny permu v suché oblasti. 43 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti. Stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny a drobných vodních toků. průzkum V grafické části jsou vyznačeny plochy půd výše uvedeného jevu (odvodňovací zařízení otevřená, zatrubněná a v ploše území). 44 Vodní zdroj povrchové podzemní vody včetně ochranných pásem. Zdroje vody, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody ; 1. vodní zdroj povrchové vody vč. ochranných pásem ( např. vodárenská nádrž, odběr vody z vodního toku ); 2. vodní zdroj podzemní vody vč. ochranných pásem. Ochranná pásma I. a II. stupně stanoví vodoprávní úřad. průzkum V katastru obce Domoušice je dle ÚAP evidováno více zdrojů vody, které jsou patrné z výkresové dokumentace. 45 Chráněná oblast přirozené akumulace vod.. Vyhlašuje vláda nařízením : - Nařízení vlády č. 40/1978 Sb. - Nařízení vlády č. 10/1979 Sb. - Nařízení vlády č. 85/1981 Sb. průzkum 46 Zranitelná oblast. Stanoví vláda nařízením : Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. průzkum Podle územně analytických podkladů je celé území katastru stanoveno jako zranitelná oblast. 47 Vodní útvar povrchových vod, vodní útvar podzemních vod. Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrch. nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrch. vody v určitém prostředí, např.: v jezeru, ve vodní nádrži a voda v korytě vodního toku; útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemních vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech. průzkum V katastru Domoušice pramení potok Hasina, do kterého se vlévá z jihovýchodu Lhotský potok. 48 Vodní nádrž. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 55. Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, 5. průzkum. 24

26 49 Povodí vodního toku, rozvodnice. Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicemi, kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí také zahrnuje plochy povrchových vodních útvarů v povodí průzkum Katastr obou obcí leží v povodí řeky Ohře. 50 Záplavové území Stanoví vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku. průzkum 51 Aktivní zóna záplavovéh o Stanoví vodoprávní úřad na a to v zastavěných územích, v zastavitelných plochách dle územně plánovací dokumentace, případně dle potřeby i v dalších územích podle nebezpečnosti povodňových průtoku. průzkum 52 Území určené k rozlivům povodní. Pro účely zmírnění účinků povodní může vodoprávní úřad jako preventivní opatření v záplavovém území místo jiných opatření na ochranu před povodněmi rozhodnutím vymezit území určená k rozlivům povodní. Omezení v těchto územích musí projednat vodoprávní úřad s dotčenými orgány státní správy (právo užívání pozemků a staveb v tomto území). průzkum 53 Území zvláštní povodně pod vodním dílem. Vymezení území ohroženého zvláštními povodněmi se provádí pouze v tom případě, že jejich rozsah výrazně přesahuje záplavové území v tomto místě. průzkum 54 Objekt / zařízení protipovodňové ochrany Např. poldr, ochranná hráz toků, přehrada, mobilní zábrany, pohyblivé klapky na vodních dílech, jezy ) apod. průzkum 55 Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem. Osvědčení o těchto zdrojích vydá ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím. Ochranné pásmo I. a II. stupně stanoví ministerstvo zdravot. vyhláškou. průzkum 56 Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa. Lázeňské místo a statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením. průzkum 57 Dobývací prostor. Stanoví obvodní báňský úřad. průzkum 25

27 V řešeném území se dle ÚAP nachází dobývací prostor viz grafická část. Podrobnější informace podá Obvodní báňský úřad Most. 58 Chráněné ložiskové Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. CHLÚ stanoví ministerstvo životního prostředí. průzkum Do k.ú. obce Domoušice zasahuje chráněné ložiskové území KOUNOV stanovené pro ochranu výhradního ložiska černého uhlí Kounovské sloje. Č. ložiska V k.ú. obce Solopysky je lokální chráněné ložiskové území cihlářské suroviny. 59 Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. průzkum 60 Ložisko nerostných surovin Ložisko výhradní, ložisko nevyhrazených nerostů, prognózní zdroje. Osvědčení o výhradním ložisku vydává ministerstvo životního prostředí. průzkum V řešeném území se dle ÚAP nachází ložisko černého uhlí v kakastru obce Domoušice a ložisko cihlářských surovin v k.ú. obce Solopysky viz grafická část. 61 Poddolované Území se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry. průzkum Na řešeném území se nacházejí poddolovaná území jedná se o pozůstatky předchozí důlní činnosti cca.z let (1870 byl založen důl Karolina ve Lhotě pod Džbánem, 1920 byl založen důl František ve Lhotě pod Džbánem, 1965 byly uzavřeny doly Perun II a III a Slávka II a III v Mutějovicích). Původní sloje zasahovaly i na dnešní katastr obcí Domoušice a Solopysky viz grafická část. 62 Sesuvné území a území jiných geologických rizik. Např. sesuvy, radiometrické anomálie. průzkum Na řešeném území se nachází několik potencionálně sesuvných ploch. Řešená lokalita se nachází v oblasti s nízkým až středním radonovým indexem viz grafická část. 63 Staré důlní dílo. průzkum Nebylo v rámci ÚAP definováno. 64 Staré zátěže území a kontaminované plochy. Ekologická zátěž. průzkum Na řešeném území se vyskytuje skládka Domoušice, která byla dle ÚAP definována jako stará ekologická zátěž. 65 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Vymezení provádí ministerstvo životního prostředí. průzkum 26

28 66 Odval, výsypka, odkaliště, halda. průzkum 67 Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma. Např. úpravna vody, vodojem, čerpací stanice a další. průzkum V řešeném území se nachází několik výše uvedených objektů viz grafická část. 68 Vodovodní síť včetně ochranného pásma. Potrubí s objekty k dopravě vody (vodovod). průzkum Obě obce jsou zásobovány vodou z vodovodního řadu viz grafická část. 69 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochran. pásma. Např. čistírna odpadních vod mechanická, ČOV mech.- biologická, ČOV mech.- biolog.-chemická, přečerpávací stanice a další. průzkum V obci Domoušice se nachází zařízení k čištění odpadních vod viz grafická část. 70 Stoková síť včetně ochranného pásma. 1. Přiváděcí stoka mezi dvěma obcemi. 2. Hlavní stoka stokové sítě. průzkum Obec Domoušice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. V obci Solopysky je v nárhu záměrů plánováno vybudování kanaliazce včetně ČOV. 71 Výrobna elektřiny včetně ochran. pásma. Výrobna elektřiny ( elektrárna ) nad 1 MW. průzkum 72 Elektrická stanice včetně ochran. pásma. Elektrická stanice ( rozvodna, trafostanice ) ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN. průzkum Na řešeném území jsou rozvodny a trafostanice viz grafická část.. 73 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma. 1. Nadzemní vedení ZVN, VVN, VN. 2. Podzemní kabelové vedení VVN, VN. průzkum V řešeném území se nachází síť nadzemních vedení elektrizační soustavy viz grafická část. 74 Technologický objekt zásobování plynem vč. ochr. a bezpečnostního pásma. Zásobník plynu, plynojem, regulační, předávací a kompresorová stanice a další. průzkum 75 Vedení plynovodu vč. ochr. pásma. 1. Velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) a tranzitní plynovod a anodové uzemnění; 2. vysokotlaký plynovod (VTL) a jeho anodové uzemnění; 3. hlavní středotlaký plynovod (STL) a jeho anodového uzemnění. průzkum 27

29 76 Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma. průzkum 77 Ropovod včetně ochran. pásma. průzkum Jev se v území nevyskytuje 78 Produktovod včetně ochranného pásma. průzkum Jevy se v území nevyskytují. 79 Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma. Např. výrobna tepla, předávací stanice, výměníková stanice a další. průzkum Jevy se v území nevyskytují. 80 Teplovod vč. ochr. pásma. 1. Dálkový teplovod a jeho anodového uzemnění. 2. Primární teplovod a jeho anodového uzemnění. průzkum 81 Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma. 1. Elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. elektronické komunikační zařízení neveřejné komunikační sítě; 3. radiová zařízení (např. vysílače). průzkum V katastru obce umístěna převáděcí stanice mobilního operátora viz grafická část. 82 Komunikační vedení vč. ochranného pásma. 1. komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě; 3. radiové směrové spoje. ÚAP, vlastní průzkum Přes katastr obce Solopysky vede radiový směrový spoj viz grafická část. 83 Jaderné zařízení. 1. Jaderné zařízení (stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci, zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů); 2. úložiště nízko a středně aktivních odpadů (Např.: Dukovany, úložiště Richard Litoměřice, úložiště Bratrství Jáchymov, uložiště Hostím); 3. lokality pro hlubinná úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. ÚAP, vlastní průzkum 28

30 84 Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami. průzkum 85 Skládka odpadu vč. ochranného pásma. 1. skládka odpadu; 2. skládka nebezpečného odpadu. Souhlas k provozování uděluje příslušný krajský úřad, v případě, že půjde o skládku nebezpečných odpadů, je souhlas udělen na dobu určitou, a to na 4 roky. ÚAP, vlastní průzkum 86 Spalovna vč. ochranného pásma. Provozovat zařízení k odstraňování odpadů lze pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu.. průzkum 87 Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč. ochr. pásma. 1. Jiné zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů tato zařízení může.provozovatel provozovat jen na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a souhlas s provozním řádem. Kolaudační rozhodnutí pro stavby, které jsou určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není možné vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování takového zařízení. 2. Zařízení k odstraňování nebezpečného odpadu k provozování takového zařízení musí.být souhlas příslušného krajského úřadu. Pokud se bude jednat pouze o nakládání s nebezpečným odpadem, i k nakládání je třeba souhlas, a to tehdy, když původce bude nakládat s nebezpečným odpadem do 100 t/rok souhlas uděluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, když množství nebezpečného odpadu bude větší jak 100 t/rok, souhlas uděluje krajský úřad ( pokud již na.tuto činnost není udělen souhlas k provozování zařízení ). ÚAP, vlastní průzkum 88 Dálnice včetně ochr. pásma. průzkum 89 Rychlostní silnice vč. ochr. pásma. průzkum 90 Silnice I.tř včetně ochran. pásma. průzkum Jevy se v území nevyskytují. 91 Silnice II.tř vč. ochr. pásma. průzkum 29

31 92 Silnice III.tř vč. ochr. pásma. průzkum V řešeném území jsou pouze silnice III. třídy č. : III/22924, III/22923, III/22919, III/ Místní a účelové komunikace. Veřejně přístupná komunikace určená k přímému připojení sousedních ploch. ÚAP, obec, vlastní průzkum V řešeném území se nachází komunikace dle výše uvedeného jevu viz grafická část. 94 Železniční celostátní síť včetně ochran. pásma. Dráhy celostátní vybudované pro rychlost větší než 160 km / h včetně ochranného pásma. průzkum Katastrem obcí prochází státní železniční trať Most Rakovník č. 126, se zastávkami v obou řešených obcích. 95 Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma. průzkum 96 Koridor vysokorychlostní železniční trati. průzkum 97 Vlečka vč. ochranného pásma. průzkum 98 Lanová dráha vč. ochranného pásma. průzkum 99 Speciální dráha vč. ochranného pásma. průzkum 100 Tramvajová dráha vč. ochranného pásma. průzkum 101 Trolejbusová dráha vč. ochranného pásma. průzkum 30

32 102 Letiště vč. ochranných pásem. průzkum Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Panenský Týnec v celém rozsahu plochy řešeného území viz grafická část. 103 Letecká stavba vč. ochranných pásem. průzkum 104 Vodní cesta. Dozor vykonává MD a Státní plavební správa, o rozvoj se stará MD a Ředitelství vodních cest. průzkum 105 Hraniční přechod. průzkum 106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka. průzkum Řešeným územím vedou značené turistické cesty mezi jednotlivými turistickými zajímavostmi viz grafická část. 107 Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma. Za výstavbu, provoz a údržbu objektů důležitých pro obranu státu odpovídají ministerstva a jiné ústřední správní úřady. O hranici ochranného pásma rozhoduje ministerstvo obrany. ÚAP, vlastní průzkum 108 Vojenský újezd. Újezdy se zřizují zákonem: vojenský újezd Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá. průzkum Jevy se v území nevyskytují. 109 Vymezené zóny havarijního plánování. Území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. Oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se nachází zdroj ionizujícího záření, v níž se uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování (vnější havarijní plán). průzkum Jevy se v území nevyskytují. 110 Objekt civilní obrany. Stavby civilní ochrany určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech stálé úkryty civilní ochrany v souladu s centrální evidencí u HZS kraje. Stavby civilní ochrany určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech vybudované improvizované úkryty v souladu s evidencí u obcí průzkum 31

33 111 Objekt požární ochrany. Sklady a zařízení MV GŘ HZS ČR. Požární stanice a zařízení HZS kraje. průzkum V zastavěném území obcí se nachází objekty požární stanice sboru dobrovolných hasičů. 112 Objekt důležitý pro plnění úkolů PČR průzkum 113 Ochranné pásmo hřbitova, krematoria. Ochranné pásmo veřejného pohřebiště i krematoria činí nejméně 100 m. průzkum V obou obcích se nachází veřejná pohřebiště viz grafická část. 114 Jiná ochranná pásma. Jde o územní rozhodnutí o ochranném pásmu. průzkum 115 Ostatní veřejná infrastruktura Jde o veřejná prostranství, např. náměstí, parky. ( Technická a dopravní infrastruktura a občanské vybavení jsou předmětem jiných sledovaných jevů.) průzkum V řešeném území se nachází několik ploch, které je možné označit za ostatní veřejnou infrastrukturu viz grafická část. 116 Počet dokončených bytů k každého roku. Statistický údaj o počtu bytů, které byly dokončeny k každého roku průzkum Do konce roku byty. 117 Zastavitelná plocha Vymezuje se v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. průzkum Jako podklad pro úpravu a návrh nového zastavitelného území posloužil poslední platný Územní plán Domoušic z roku Plochy zastavitelného území byly stanoveny na základě vlastního průzkumu a dle záměru obce. Plochy navrhovaného zastavitelného území : - Domoušice 2,78 ha + 2,85 ha = 5,63 ha - Solopysky 0,56 ha CELKEM ZÚ V NÁVRHU 6,19 ha 118 Jiné záměry. Jedná se o veřejné i soukromé záměry změn v území, které nejsou součástí údajů o území dle 27 odst.2 stavebního zákona. vlastní průzkum Jedná se o následující záměry : --- vymezení a aktualizace nových ploch zastavitelného území s ohledem na ponechání lokality v severní části obce Domoušice jako zóny pro individuální a rodinnou rekreaci, tato lokalita byla původně zamýšlena jako rekreační oblast a není ji tedy možné s ohledem na kapacitní možnosti technické infrastruktury, velikost pozemků a územní limity označit za plochu zastavitelnou, další rozšíření území v této části lze doporučit pouze s funkční převahou rekreace zahrádky, Další záměry : --- výstavba kanalizace v obci Solopysky 32

34 --- výstavba kanalizace v části obce Domoušice --- vymezení nových ploch a vyřešení majetkoprávních vztahů pro místní komunikace v obci Domoušice --- realizace centrálních zdrojů tepla spalujících biomasu v obcích Domoušice a Solopysky --- vymezení ploch pro rozšíření funkce rekreace s převahou využívání ZPF zahrádky. 119 Další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku, n člení podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území Jedná se zejména o statistické údaje z oblastí demografie, hospodářství a životního prostředí. Statistické údaje uveřejňované krajskými pracovišti Českého statistického úřadu za správní obvody ORP. ČSÚ Cena pozemků a zemědělské půdy kolísá v souvislosti se stavem ekonomické situace ČR a s řešením celosvětové hospodářské krize. Podrobnější specifikace jevu je bezpředmětná. Popis sledovaných jevů ÚAP kraje a jejich identifikace v datovém modelu ÚAP č.j. Název jevu. Komentář zkoumaného jevu. Zdroj podkladů a informací. 1 Vývoj počtu obyvatel Obyvatel ČR - do roku 2000: osoba s trvalým pobytem na území ČR; od roku 2001 osoba s trvalým nebo cizinec s dlouhodobým pobytem (dobré by bylo obyvatelstvo dále strukturovat na občany ČR a cizince, z nich s trvalým pobytem) Vývoj počtu obyvatel lze definovat jako časovou řadu počtu obyvatel. Časová řada přitom může mít různý interval a délku a to jak pro období v minulosti tak v budoucnosti. V druhém případě se jedná o prognózu počtu obyvatel. Základním zdrojem dat je Demografická ročenka krajů České republiky, zpracovaná Český statistickým úřadem (souhrnné údaje za celý kraj) 1 Územní změny počtu obyvatel v katastrálním území Domoušice - narození, zemřelí, stěhování Rok Stav k 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Územní změna Stav k

35 S ohledem na zápornou hodnotu přirozeného přírůstku obyvatel nelze předpokládat zvýšení počtu obyvatel ve věku 0-15 let a v dlouhodobém horizontu se počet obyvatel produktivního věku bude spíše snižovat. 2 Podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel Podíl dětské složky v populaci (na celkovém počtu obyvatel) [%] Obyvatel ČR - do roku 2000: osoba s trvalým pobytem na území ČR; od roku 2001 osoba s trvalým nebo cizinec s dlouhodobým pobytem Základním zdrojem dat je Demografická ročenka krajů České republiky, zpracovaná Český statistickým úřadem (souhrné údaje za celý kraj) 1 14,5% 3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel Podíl seniorů v populaci (na celkovém počtu obyvatel) [%] Obyvatel ČR - do roku 2000: osoba s trvalým pobytem na území ČR; od roku 2001 osoba s trvalým nebo cizinec s dlouhodobým pobytem. Základním zdrojem dat je Demografická ročenka krajů České republiky, zpracovaná Český statistickým úřadem (souhrné údaje za celý kraj) 1 17,10 % 4 Podíl osob se základním vzděláním Podíl obyvatel starších 15 let s nejvyšším dokončeným vzděláním základním [%] Obyvatel ČR - do roku 2000: osoba s trvalým pobytem na území ČR; od roku 2001 osoba s trvalým nebo cizinec s dlouhodobým pobytem 1 33 % 5 Podíl osob s vysokoškolským vzděláním Podíl obyvatel starších 15 let s nejvyšším dokončeným vzděláním vysokoškolským [%]. Obyvatel ČR - do roku 2000: osoba s trvalým pobytem na území ČR; od roku 2001 osoba s trvalým nebo cizinec s dlouhodobým pobytem. 1 1,7 % 6 Sídelní struktura Velice široký pojem u kterého lze sledovat mnoho samostatných ukazatelů a který udává základní vývojové trendy osídlení, rozdělení obcí podle počtu obyvatel do velikostních skupin obcí a počty obcí v jednotlivých skupinách velikostní struktura základních sídelních jednotek 1 34

36 Důležitý pojem : v krajích, podíl venkovského a městského obyvatelstva, funční vazby mezi obcemi, hierarchická regionální struktura; poloha regionálních center a celého systemu vůči hlavním pólům a osám rozvoje. Funkční vazby mezi obcemi v mikroregionu Lounské Podlesí: Smlouva o založení svazku obcí právnických osob mikroregionu Lounské Podlesí vznikla k ochraně společných zájmů a k zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. Vyhodnocení SWOT analýzy mikroregionu Lounské Podlesi: V kapitole věnované obyvatelstvu mezi silné stránky patří lokalizace mikroregionu v zázemí velkých měst, především Loun, nadpoloviční podíl obyvatel produktivního věku a spolupráce obcí v rámci mikroregionu. Jako negativum je pociťována především nepříznivá vzdělanostní struktura, nepříznivá věková struktura v některých částech mikroregionu a poměrně silné zastoupení problémových a hůře adaptabilních skupin obyvatel. Předpokladem a příležitostí pro zlepšení situace je ve většině sídel zpracovaná územně plánovací připravenost obcí, především s ohledem na výstavbu nových rodinných domů, k podnikatelské činnosti a vybudování biokoridoru a zachování kulturních tradic v mikroregionu. Hrozbou do budoucna je především stárnutí populace, odlivu mladých obyvatel do měst v důsledku nedostačující občanské vybavenosti, nárůst přerušených vazeb v osídlení obcí, růst kriminality související s růstem nezaměstnanosti a skupiny obyvatel, které devastují prostředí. Za velmi podstatné ve sféře cestovní ruch a rekreace je považováno to, že mikroregion disponuje určitým potenciálem, který představuje jednotlivé přírodní a historické atraktivity a celkový harmonický ráz krajiny (Ročovský klášter, Cítolibský zámek, kostely, kapličky, chráněná přírodní krajina). Přínosem pro cestovní ruch jsou cyklostezky. Naopak nevýhodou je neexistence infrastruktury pro návštěvníky, protože mikroregion netvoří vymezený turistický region. Příležitosti pro rozvoje cestovního ruchu jsou viděny především v oblasti rozšiřování cyklostezek, ve zlepšení informovanosti turistů, v údržbě vodních ploch, toků a zeleně v okolí a v ochraně kulturních památek. Právě devastace historicky cenných památek představuje hrozbu. Ve sféře přírodní podmínky, krajina je za pozitivum považován zejména harmonický a vyvážený charakter krajiny, funkční regionální ÚSES a pestré zastoupení základních stratigrafických jednotek. Naopak negativem je zemědělsky pozměněný ráz krajiny, poloha v oblasti dešťového stínu Krušných hor, změněná struktura původních lesních porostů a měkčí krajinný reliéf. Příležitosti pro zlepšení jsou spatřovány hlavně v obnově krajiny spojené s komplexní pozemkovou úpravou, v revitalizaci vodního systému a v zázemí vhodného pro turistiku a rekreaci. Hrozbu je možno spatřovat pouze v pokračování nekoordinovaného kácení lesů, čímž by docházelo k dalšímu ohrožení původního ekosystému. V tématu věnovaném infrastruktuře je jako pozitivum vnímána dobrá dopravní dostupnost mikroregionu jako celku a likvidace běžného komunálního odpadu. Negativa však převažují: nízký podíl obyvatel napojených na ČOV, nevyhovující vodovodní řád, převaha chybějícího napojení na plyn a slabá dopravní obslužnost hromadnou dopravou. Hrozbou pro další rozvoj obcí je špatný stav místních komunikací a chodníků. Pokud jde o vybavenost obcí v mikroregionu, jako příznivý fakt je vnímáno, že základní vybavenost je v každé spádové obci, další vybavenost je v dostupných střediscích. Velmi kladně je hodnocena dlouholetá tradice SDH, pořádají se sportovní akce. Naopak negativní stránkou je, že chybí kapacity pro akce kulturní a v některých obcích jsou i nedostačující prostory pro činnost OÚ. Možností pro zlepšení může být především dům s pečovatelskou službou a internetové stanice v obcích. Hrozbu představuje právě nedostačující 35

37 občanská vybavenost v tom, že brání přílivu nových obyvatel. Další hrozbu představuje případné zavírání škol. V části životní prostředí je hlavním pozitivem celkově příznivé prostředí s ohledem na kvalitu ovzduší, což se projevuje i rostoucím zájmem ze strany chatařů či chalupářů. Negativem je zejména nutnost likvidace černých skládek, chybějící kanalizace (úniky ze septiků a žump), vytápění tuhými palivy, narůstající silniční provoz v obcích. Příležitostmi pro zlepšení stavu je využívání netradičních zdrojů energie, oprava místních komunikací a pozemkové úpravy. Hrozbou pro životní prostředí je vytápění nekvalitními palivy a spalování plastů. Ve sféře ekonomiky mikroregionu jsou pozitivem příznivé a dostatečné přírodní podmínky pro další rozvoj zemědělství, vznikající průmyslová zóna Louny jihovýchod a menší aktivní firmy, které tvoří novou strukturu pracovních příležitostí. Negativy jsou zejména: vysoká míra nezaměstnanosti, nedostatek vhodných pracovních míst, nepříznivá profesní struktura obyvatel, nutnost dojíždění do míst s pracovními příležitostmi. Není vybudována rychlostní komunikace a nepříznivě působí klesající odbyt chmele. Příležitostmi pro místní ekonomiku může být vybudování rychlostní komunikace, vybudování menší průmyslové zóny, podpora malého a středního podnikání, rekvalifikace nezaměstnaných a sezónní práce pro nezaměstnané nekvalifikované občany (úklid, údržba zeleně). Hrozbou je konkurence na místním trhu práce a úpadek zemědělství. 7 Ekonomická aktivita podle odvětví Absolutní či relativní struktura ekonomicky aktivních podle odvětví národního hospodářství 1 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel v priméru (%) 18,9 % Podíl ekonomicky aktivních v obyvatel sekundéru (%) 30,4 % 8 Míra nezaměstnanosti Podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady práce na disponibilní pracovní síle [%], kde čitatel a jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle následujících algoritmů: Čitatel : přesná evidence registrovaných, neumístěných uchazečů o zaměstnání, vedená místně příslušnými úřady práce dle trvalého bydliště uchazeče. Jmenovatel : počet zaměstnaných v NH s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠSP) (klouzavý průměr posledních čtyř čtvrtletí) + počet registrovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání ve stejném období (klouzavý roční průměr). 1 20,6 % 9 Vyjíždějící do zaměstnání a škol Počet obyvatel dané obce, kteří vyjíždějí do zaměstnání nebo do školy mimo obec svého bydliště 1 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec 113 Vyjíždějící do škol mimo obec 63 36

38 10 Dojíždějící do zaměstnání a škol do obce Počet obyvatel, kteří přijíždějí do dané obce za zaměstnáním nebo do školy 1 Dojíždějící do zaměstnání do obce Výstavba domů a bytů Struktura domů podle roku dokončení výstavby nebo zásadní přestavby (kolaudace) a počet bytů v domech podle období výstavby; rozestavěné byty, nově zkolaudované domy a byty 1 Počet dokončených bytů 2 (2009) 12 Podíl neobydlených bytů na celkovém fondu Podíl bytů, bez obyvatele hlášeného v daném bytě k trvalému pobytu 1 30,3 % 13 Struktura bytového fondu Struktura domů podle roku dokončení výstavby nebo zásadní přestavby (kolaudace), podle počtu obytných místností, podle obytné plochy připadající na jeden byt 1 Počet trvale obydlených bytů (TOB) 239 z toho podle druhu domu - podíl v rodinných domech (%) 85,4 z toho podle doby výstavby - podíl postavených do roku 1945 (%) 53,6 - podíl postavených mezi roky (%) 34,7 - podíl postavených mezi roky (%) 4,2 14 Místně obvyklé nájemné Jev nebyl sledován. Místně obvyklé nájemné je takové nájemné, za které je možné na volném trhu v daném místě a za běžných tržních podmínek pronajmout porovnatelný byt. U místně obvyklého nájemného je nutné rozlišovat za jakou územní jednotku je vymezeno - např. celou obec, sídlo, katastrální území či cenové pásmo (třídu polohy, lokalitu). Prezentované údaje o místně obvyklém nájemném, ve vybraných 335 obcích plošně velmi dobře pokrývajících celé území ČR, jsou výsledkem trvalého monitoringu nabídkových cen bytů a nájemného, prováděného Institutem regionálních informací Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím Na celostátní úrovni neexistuje žádná jednotná metodika pro vymezování rekračních oblastí. Oblasti 1 37

39 jsou vymezovány na jednotlivých krajích dle interních postupů a metodik. Obecně se jedná se o oblasti které nabízejí možnosti k rekreaci (sportovní, turistické, kulturní, léčebné aktivity). Sezónní dělení vyplývá z charakteru převažujíích aktivit v dané rekrační oblasti. Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 79 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 30,3 Vysoké procento neobydlených bytů z celkovéhpo počtu znamená, že řešené území je rekreační oblastí s celoročním využitím. S tímto údajem kontrastuje 0 % objektů pro sezónní využití, což znamená, že zde existuje dosud skrytý a nevyužitý potenciál v tercierní sféře (služby, cestovní kanceláře, ekoturistika). 16 Počet staveb pro rodinnou rekreaci (Zřejmě počet chat a chalup v daném administrativním území). Nepodařilo se nalézt jednoznačnou definici ani vymezení tohoto jevu. Zřejmě neexistuje ani celostátní statistika Kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních Za hromadné ubytovací zařízení je považováno zařízení s minimálně pěti pokoji nebo deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu. Ubytovací zařízení s nižší kapacitou se řadí do kategorie individuální ubytovací zařízení (neboli ubytování v soukromí). Do ročního statistického šetření o kapacitě ubytovacích zařízení jsou zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu, provozovaná na komerčním principu právnickými nebo fyzickými osobami. Výsledky jsou členěny do úrovně krajů (NUTS 3) a okresů (NUTS 4) podle klasifikace CZ NUTS. Pro účely statistiky jsou hromadná ubytovací zařízení dále rozděleny na hotely, pensiony, kempy, chatové osady a turistické ubytovny, ostatní hromadná a ubytovací zařízení 1 V této oblasti zde nejsou evidovány žádné kapacity. 18 Lázeňská místa a areály Lázeňská místa jsou definována v 2 Zákon č. 164/2001 Sb (lázeňský zákon) Přírodními léčebnými lázněmi se rozumí soubor zdravotnických a jiných souvisejících zařízení sloužících k poskytování lázeňské péče stanovený za přírodní léčebné lázně podle tohoto zákona Lázeňským místem se rozumí území nebo část území obce nebo více obcí, v němž se nacházejí přírodní 1 38

40 V této oblasti zde nejsou evidovány žádné kapacity. léčebné lázně, stanovené za lázeňské místo podle tohoto zákona. 19 Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu Poměr počtu obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů k počtu všech obyvatel ve sledované administrativní jednotce. 1 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 98,1 20 Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu Poměr počtu obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů k počtu všech obyvatel ve sledované administrativní jednotce. 1 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) 1 21 Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Poměr počtu obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci k počtu všech obyvatel ve sledované administrativní jednotce. 1 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) 36,5 22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru Zěmědělská půda je definována v 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná"). Jedná se o poměr plochy zemědělské půdy v daném katastru k celkové ploše tohoto katastrálního území [%]. 1 41,7 % 39

41 23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy Zěmědělská půda je definována v 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná"). Orná půda je druh (kultura) pozemku evidovaný v katastru nemovitostí (Příloha 1 k vyhlášce 190/1996 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.). Jedná se o poměr plochy orné půdy k ploše zemědělské půdy v rámci určité administrativní jednotky (katastr, obec) [%]. 1 61,4 % 24 Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy Zemědělská půda je definována v 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná"). Trvalý travní porost je druh (kultura) pozemku evidovaný v katastru nemovitostí (Příloha 1 k vyhlášce 190/1996 Sb Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.) Jedná se o poměr plochy trvalých travních porostů k celkové ploše zemědělské půdy v rámci určité administrativní jednotky (katastr, obec), nebo souhrnně jako údaj pro celý kraj [%]. 1 12,2 % 25 Podíl speciálních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy Zěmědělská půda je definována v 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, 1 40

42 22,9% zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná"). Speciální zemědělské kultury jsou pozemky v katastru nemovitosí evidované jako vinice, chmelnice, ovocné sady Jedná se o poměr plochy speciálních zemědělských kultur k celkové ploše zemědělské půdy v rámci určité administrativní jednotky (katastr, obec), nebo souhrnně jako údaj pro celý kraj. 26 Podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích Definice tříd ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) vychází z legislativy: Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze den č.j. OOLP/1067/96 Třídy ochrany charakterizují optimální produkci vhodných plodin v konkrétních podmínkách BPEJ. Všechny BPEJ jsou rozděleny do I. V. třídy ochrany. Jedná se o poměr plochy jednotlivé třídy ochrany ZPF v daném katastru k celkové ploše tohoto katastru 1 41

43 V území se vyskytují tyto bonitonované půdně ekologické jednotky. BPEJ Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru Zastavěná plocha a nádvoří je druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí (Příloha 1 k vyhlášce 190/1996 Sb Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.) Jedná se o poměr zastavěné plochy v daném katastru k celkové ploše tohoto katastru. 1 7,10 % 42

44 28 Podíl vodních ploch na celkové výměře katastru Vodní plocha je druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí (Příloha 1 k vyhlášce 190/1996 Sb Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.) Jedná se o poměr vodní plochy v daném katastru k celkové ploše tohoto katastru. 1 0,6 % 29 Podíl lesů na celkové výměře katastru Lesem jsou lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změněn a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Jedná se o poměr plochy lesů v daném katastru k celkové ploše tohoto katastru. 1 50,50 % 30 Koeficient ekologické stability KES Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodními prvky a mezi prvky vytvořenými člověkem v krajině. Slouží k elementární typizaci Koeficient vyjadřuje poměr ploch s trvalými ekosystémy (sady + vinice + rybníky + ostatní + vodní plochy / ku orná půda + chmelnice + zastavěné plochy). Dle hodnoty KES bylo provedeno vymezení tří účelových krajinných typů : krajina plně antropogenizovaná, harmonická, relativně přírodní. 1 2,06 Pásmo KES 0,9-2,9 indikuje běžnou kulturní krajinu, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků, naprosto převažuje krajinný typ B krajina intermediární (harmonická) s vyrovnaným vztahem mezi člověkem a přírodou. 31 Stupeň přirozenosti lesních porostů Kritériem pro určení jevu je dřevinná druhová skladba porostu procenticky komparovaná na rekonstruovanou přirozenou dřevinnou skladbu na daném stanovišti. Tato hodnota se poté průměruje na jednotky rozdělení lesa. Zjišťuje se na základě taxačních dat lesních hospodářských plánů (LHP), může se tedy měnit v periodách obnovy LHP (10 let). 1 43

45 Les kulturní - les, jehož dřevinná skladba odpovídá převážně poměrům stanovištním, ale jeho prostorová struktura je srovnatelná nebo jednodušší než v lese přírodě blízkém. Tyto porosty vznikaly a vznikají pod vlivem člověka a jejich stav byl docílen vědomou činností člověka. Jedná se o porosty obhospodařovaného lesa, v kterých jsou prováděny obvyklé hospodářské činnosti jako například pěstební práce, výchova, případně obnova porostů. 32 Hranice přírodních lesních oblastí Definice přírodních lesních oblastí vychází z vyhlášky MZV č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů Hranice přírodních lesních oblastí jsou fixní a vycházejí z biogeografických podkladů. 1 (1) Oblastní plány rozvoje lesů (dále jen "oblastní plány") stanoví pro přírodní lesní oblasti vymezené v příloze č. 1, rámcové zásady hospodaření. Jsou podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a rámcovým doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. 1 (9) Výstupem oblastního plánu jsou mapy vyhotovené v analogové a digitální formě v souvislém zobrazení na podkladě státních mapových děl, zpravidla v měřítku 1 : až 1 : , grafické a tabelární přehledy a textová část obsahující členění dle odstavce 5, výsledná doporučení a závěry. Součástí textové části je technická zpráva a příloha dokladující rozhodnutí vztahující se ke kategorizaci lesů (deklarovanému veřejnému zájmu). Území leží v přírodní lesní oblasti Rakovnicko-kladenská pahorkatina. Podíl lesů z celkové výměry pozemků katastru obcí Domoušice a Solopisky je více než 50% Převažuje lesní vegetační stupeň dubobukový, místy se vyskytuje i stupeň bukodubový, lesní typy se člení v nejvýznamnějších plochách na typ 3K kyselá dubová bučina biková na plošinách a mírných svazích, typ 3J - lipová javořina bažanková na zpevněných sutích, 3S svěží dubová bučina na vlhkostně příznivé mezotrofní kambizemi, typ 3A lipodubová bučina bažanková na kamenitých půdách na prudkých svazích, pro lesy v k.ú. Solopysky převažuje typ 2K kyselá buková doubrava, typ 3I - uléhavá kyselá dubová bučina, typ 2H - hlinitá dubová bučina, typ 3D obohacená dubová bučina. 33 Hranice bioregionů a biochor Bioregion je individuální biogeografická jednotka na regionální úrovni. Společenstva biogeografického regionu jsou ovlivněna jeho polohou a mají charakteristické chorologické rysy, které jsou výsledkem specifického postglaciálního vývoje. V rámci biogeografického regionu se většinou již nevyskytují jiné rozdíly v potenciální biotě než rozdíly způsobené odlišným ekotopem. Bioregion je zpravidla charakterizován také specifickým typem a určitou 1 44

46 intenzitou antropického využívání, a tedy i svébytným současným stavem společenstva. Biochora je vyšší jednotkou typologického členění v rámci biogeografické diferenciace krajiny. Typ biochory tvoří typická kombinace skupin typů geobiocénů v rámci určitého biogeografického regionu. Typy biochor se vyznačují svébytným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace typů geobiocénů v rámci vegetačních stupňů a ekologických (trofických a hydrických) řad. Tyto strukturální znaky jsou natolik výrazné, že je možno vymezit typy biochor a územně je odlišit od typů biochor jiných vlastností.zájmu). Území se nalézá ve Džbánském bioregionu, vyskytují se zde tyto biochory plošiny na opukách v suché oblasti, pahorkatiny na opukách v suché oblasti a erodované plošiny permu v suché oblasti. 34 Hranice klimatických regionů Klimatický region (KR) zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj plodin. KR používané v rámci BPEJ byly konstruovány výhradně pro účely bonitace. Charakteristiky klimatických regionů jsou Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 327/1998 Sb. Hranice klimatických regionů lze odvodit z bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 1 Klimatická oblast MT11 mírně teplá oblast. Dle charakteristiky klimatických oblastí bylo provedeno zařazení dle Quitta (Quitt, 1971). 35 Počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší je oblast, kde došlo k překročení jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance. Zvláštní imisní limity jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 553/2002 Sb. Jedná se o číselný údaj počtu obyvatel (obcí) ovlivněných zhoršenou kvalitou ovzduší. Jev je smysluplné lokalizovat. 1 Sezónní problém týkající se výrazného zhoršení kvality ovzduší v zimním období. Souvisí s rozptylovými podmínkami, kvalitou paliva, kvalitou zdrojů tepla (kotlů) a týká se většiny obyvatel a většiny zastavěného Větší koncentrace znečišťujících látek lze zaznamenat v centrální části obce, kde se nacházejí stacionární zdroje tepla na tuhá paliva o větších výkonech. 36 Hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj Vychází z vyhlášky MŽP č. 553/2002 Sb kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů 1 45

47 podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší V současné době produkce celkových emisí stále mírně klesá, obavy ale vzbuzuje rostoucí trend emisí TZL a NOx z mobilních (zejména ze silniční dopravy) a malých zdrojů, tj. především z vytápění domácností. I přes pokračující pokles emisí od roku 2000 koncentrace znečišťujících látek v ovzduší neklesají - lze zaznamenat spíše stagnaci nebo dokonce mírný růst koncentrací uvedených znečišťujících látek. Občasné výkyvy jsou dány především meteorologickými a rozptylovými podmínkami. Důvody, proč nedošlo k pokračování klesajícího trendu koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, nejsou plně objasněny. Emise malých stacionárních zdrojů dosud nebyly plošně měřeny a je to otázka nastavení legislativy. Pozn. 1 Použité zdroje. --- Platný Územní plán obce Domoušice Český statistický úřad Praha. --- Podklady ÚAP poskytnuté Odborem územního plánování Městského úřadu Louny. --- Informační portály poskytovatelů ÚAP. --- Ministerstva. Ministerstvo dopravy ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ministerstvo vnitra. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ministerstvo zemědělství ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR. --- Ostatní poskytovatelé. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Český hydrometeorologický ústav. Český úřad zeměměřičský a katastrální Praha. Česká geologická služba Geofond ČR. Lesy ČR, s.p. Národní památkový ústav Praha. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. --- Přímé podklady poskytnuté v písemné či elektronické podobě následujícími poskytovateli: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Česká geologická služba Geofond ČR, Kostelní 26, Praha 7. 46

48 Rozbor udržitelného rozvoje Obsah. 1. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v členění následujících kapitol : str Horninové prostředí a geologie. str Vodní režim. str Hygiena životního prostředí. str Ochrana přírody a krajiny. str Zemědělský půdní fond ( ZPF ) a pozemky určené k plnění funkcí lesa ( PUPFL ). str Veřejná dopravní a technická infrastruktura. str Sociodemografické podmínky. str Bydlení. str Rekreace. str Hospodářské podmínky ( výroba, zemědělství, služby ). str Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro : 2.1 Příznivé životní prostředí. str Hospodářský rozvoj. str Soudržnost společenství obyvatel str Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. str Ochrana a tvorba krajiny. str Urbanistické problémy a závady. str Dopravní závady. str Hygienické závady. str Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití str Ohrožení území přírodními jevy. str

49 1 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v členění následujících kapitol : 1.1 Horninové prostředí a geologie. 1.1/1 Silné vnitřní stránky subjektu. Horniny svrchní křídy, opuky, tvoří tradiční stavební a obkladový materiál a vytváří neopakovatelný charakter staveb tradiční venkovské architektury. Horninové prostředí je významnou a výjimečnou složku ochrany v rámci ochrany krajinného rázu přírodního parku Džbán. Specifický charakter podloží červených vrstev svrchního permokarbonu tvořených souvrstvím jílovců a pískovců nápadně červené barvy vytváří základ pro významnou zemědělskou komoditu - pěstování chmele. 1.1/2 Slabé vnitřní stránky subjektu. Výskyt CHLÚ a výhradního ložiska nerostných surovin omezuje a limituje stavební činnost v 1.1/3 Příležitosti. Je možné využít stávajícího CHLÚ a dobývacího prostoru k těžbě a zdroji místního stavebního materiálu do budoucna, což zajistí alespoň jednu položku v procesu výstavby z místních zdrojů. Využití těžené horniny bude mít vzhledem k povaze stavebního kamene regionální význam. 1.1/4 Hrozby. Poddolované území a potenciální sesuvná území mohou ohrozit novou i stávající zástavbu obce. Sesuvná území v západní části obce Domoušice mohou při neodborném zásahu a výrazné těžbě dřeva na svazích způsobit sesuvy většího rozsahu. 1.2 Vodní režim. 1.2/1 Silné vnitřní stránky subjektu. Pramenná oblast bez větších extrémních hydrologických jevů. Zvyšující se podíl neoraných ploch a lesa zlepšuje retenční kapacitu Kvalitní přírodní zdroje pitné vody pro většinu obyvatel. 1.2/2 Slabé vnitřní stránky subjektu. Celé území je klasifikováno jako zranitelná oblast dle NV č. 103/2003 Sb. Výskyt invazních rostlin podél vodních toků. Napřímený páteřní vodní tok, absence přírodních vodních ekosystémů a přirozených mokřadů. Umístění nevhodných melioračních zařízení. Podprůměrné zastoupení vodních ploch ve správním území obcí. Stávající přírodní vodní plochy jsou ve stavu zazemnění nebo jsou nadmíru zatíženy intenzivním chovem ryb. Chybí větší vodní plocha, která by mohla být využívána jako přírodní koupaliště s potřebným rekreačním zázemím. 1.2/3 Příležitosti. Zvýšení retenční schopnosti krajiny v důsledku snižování podílu orné plochy ( přechod na trvalé travní porosty ), racionálního obhospodařování a postupného snižování podílu meliorovaných ploch jejich přirozeným časovým zanášením. 1.2/4 Hrozby. 48

50 Změna režimu dešťových srážek vlivem globálního oteplování. Kontaminace podzemních a povrchových vod vlivem intenzivního ošetřování plodin pesticidy, intenzivní zemědělskou činností a neodkanalizovanou urbanizací. Znečištění vodního toku nedostatečně přečištěnými odpadními vodami, vypouštění odpadních vod přímo do toku. Určitým rizikem při zřízení nových přírodních vodní ploch je jejich jednostranné intenzivní využívání pro rybolov a osazení vysokým počtem kaprovitých ryb. Další rozšiřování invazních druhů rostlin podél vodních toků. 1.3 Hygiena životního prostředí. 1.3/1 Silné vnitřní stránky subjektu. Kvalita životního prostředí je jednou z největších hodnot, které toto území má. V území a v jeho blízkém okolí nejsou střední ani velké zdroje přímého znečištění ovzduší, které by spalovaly klasická fosilní paliva a zásobovaly teplem, případně elektrickou energií další obce, nebo regiony. V území a v jeho blízkém okolí nejsou střední ani velké zdroje, které by ohrožovaly, nebo znečišťovaly vodní toky. V území a v jeho blízkém okolí není zvýšená emisní zátěž z tranzitní nákladní dopravy. 1.3/2 Slabé vnitřní stránky subjektu. Sezónní zhoršená kvalita ovzduší z malých stacionárních zdrojů v celém zastavěném území, kde jsou spalována klasická fosilní tuhá paliva. 1.3/3 Příležitosti.. Podpora budování ekologických zdrojů vytápění a centralizace ekologického zdroje dodávky tepla střední velikosti v jednotlivých obcích. Pro udržení kvality životního prostředí je třeba klást obecný důraz na zdravý životní styl a vytvářet pro jeho dodržování potřebné podmínky. Likvidace staré ekologické zátěže kontaminovaného místa skládky Domoušice. 1.3/4 Hrozby Možné lokální ekologické zátěže spojené s místními areály klasické zemědělské výroby,které nejsou po stránce ekologické zátěže analyzovány. Průmyslové stavební záměry na zelených loukách, nevhodná zástavba v rekreačních oblastech bez napojení na technickou infrastrukturu, zástavba načerno nebo neodpovídající danému stavebního povolení či v rozporu s územně plánovací dokumentací. 1.4 Ochrana přírody a krajiny. 1.4/1 Silné vnitřní stránky subjektu. Přírodní park Džbán. Vysoký podíl lesa na rozlohu katastrálních území obcí. Regionální a lokální ÚSES. Na velké části území je zachovalý typický krajinný ráz a nezaměnitelný přírodní charakter krajiny. Na zemědělské a lesní půdě se nacházejí cenné ekosystémy a cenná přírodní stanoviště. 1.4/2 Slabé vnitřní stránky subjektu. Slabé vnitřní stránky ochrany přírody a krajiny souvisejí se slabými stránkami zejména nešetrného hospodaření v lesích a chemizace zemědělském sektoru. Nedostatečná ochrana funkce stávajících ÚSES. 49

51 Černé skládky. Výskyt invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý). Legenda: 1.4/3 Příležitosti. Realizace a udržování funkčních ÚSES. Likvidace černých skládek. Posilovat vyváženost polyfunkční krajiny lesy, luka, plochy orné půdy, niva vodního toku, sídla s vyváženým obhospodařováním ZPF a zvyšováním podílu rozptýlené zeleně. Údržba liniových společenstev zeleně podél vodního toku, likvidace bolševníku. 1.4/4 Hrozby. 50

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více