ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA"

Transkript

1 Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Mírové náměstí 1, Kadaň ZPRACOVÁNO: v rámci II. úplné aktualizace ÚAP 2012

2 Obsah 1. Legislativa 3 2. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 2.1. Použité podklady Základní mapové podklady Data od poskytovatelů údaje o území Data získaná průzkumem území Ostatní podklady Územně plánovací dokumentace a podklady Datový model ÚAP Hodnoty v území Limity využití území Záměry na provedení změn v území 8 3. Rozbor udržitelného rozvoje území 3.1. Základní údaje o obci SWOT analýza Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek Územní podmínky pro životní prostředí Územní podmínky pro soudržnost obyvatel území Územní podmínky pro hospodářský rozvoj Vyhodnocení vyváženosti Problémy k řešení Podklady pro zadání ÚP 15 2

3 1. Legislativa Územně analytické podklady (dále jen ÚAP ) se zpracovávají dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Dle 26 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen limity využití území ), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen rozbor udržitelného rozvoje území ). Dle 27 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořídil v roce 2008 Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, ÚAP pro svůj správní obvod. Dle 28 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, má pořizovatel povinnost průběžně aktualizovat ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumem území a každé 2 roky provést úplnou aktualizaci ÚAP. V souladu s 28 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Kadaň odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče jako příslušný pořizovatel oznámil dne poskytovatelům údajů o území pořízení II. úplné aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností Kadaň a vyzval je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. 3

4 2. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 2.1. Použité podklady Základní mapové podklady Jako základní mapové podklady byly použity katastrální mapy. Pro jižní a střední část ORP Kadaň byla použita digitální katastrální mapa. Pro oblast Krušných hor byly k dispozici rastrové katastrální mapy. Dále byla využita ZABAGED a databáze názvosloví GEONAMES a ortofotomapy z roku Vše bylo poskytnuto Městskému úřadu Kadaň Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním pro výkon státní správy Data od poskytovatelů údaje o území Dle 27 odst. 3 a 4 stavebního zákona je povinností orgánů veřejné správy, jím zřízené právnické osoby a vlastníka technické a dopravní infrastruktury poskytovat údaje o území především v digitální formě a to bezodkladně. Data od větších poskytovatelů údajů o území byla poskytnuta v digitální vektorové formě a následně převedena do formátu.shp a zapracována do datového modelu ÚAP. Asi 1/4 dat, především od menších poskytovatelů, byla poskytnuta v analogové podobě. Tato data byla digitalizována a také převedena do datového modelu ÚAP Data získaná průzkumem území V rámci pořízení ÚAP v roce 2008 byla vytvořena část dat na základě průzkumu území (viz tabulka č. 1). Tato data byla v rámci I. i II. úplné aktualizace doplněna a zpřesněna. tabulka č. 1 data získaná průzkumem území číslo jev ÚAP 11 urbanistické hodnoty 13 historicky významná stavba, soubor 14 architektonicky cenná stavba, soubor 15 významná stavební dominanta 19 místo významné události 20 významný vyhlídkový bod 4

5 Ostatní podklady Jako další podklady byla použita data ze Sčítání dopravy 2000, 2005 a 2010 od ŘSD. Data z Veřejného registru půdy poskytovaná Ministerstvem zemědělství. Data z městské a obecní statistiky ČSÚ. Informace o hospodaření obcí z Ministerstva financí Územně plánovací dokumentace a podklady Důležitým podkladem pro zpracování úplné aktualizace ÚAP ORP Kadaň jsou územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD ) a územně plánovací podklady (dále jen ÚPP ). Z nadřazených ÚPD byla použita Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne a Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje vydané dne , které nabyly účinnosti dne Dále byly použity územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. Jejich přehled a stav uvádí tabulka č. v RUR ORP Kadaň. Z ÚPP byly k dispozici Územně analytické podklady Ústeckého kraje a Územní studie obcí uvedených v tabulce č. v RUR ORP Kadaň Datový model ÚAP Na základě Dohody o společném postupu a vzájemné spolupráci uzavřené s Ústeckým krajem je použit jednotný datový model ÚAP verze od společnosti T-Mapy, Hradec Králové Hodnoty v území Ve výkresu hodnot jsou hodnoty rozčleněny do třech kategorií: hodnoty přírodní, kulturní a civilizační. Podrobný výčet hodnot nacházejících se na území ORP Kadaň je v tabulce číslo 2. tabulka č. 2 hodnoty v území pro ORP Kadaň číslo jev 5 památková rezervace včetně ochranného pásma 6 památková zóna včetně ochranného pásma 8 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 9 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 11 urbanistické hodnoty 12 region lidové architektury 13 historicky významná stavba, soubor 14 architektonicky cenná stavba, soubor 15 významná stavební dominanta 16 území s archeologickými nálezy 5

6 19 místo významné události 20 významný vyhlídkový bod 21 územní systém ekologické stability 22 významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 27 národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 28 přírodní rezervace včetně ochranného pásma 29 národní přírodní památka včetně ochranného pásma 30 přírodní park 31 přírodní památka včetně ochranného pásma 32 památný strom včetně ochranného pásma 34 NATURA evropsky významná lokalita 35 NATURA ptačí oblast 36 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 41 bonitovaná půdně ekologická jednotka I. a II. třídy ochrany 44 vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 47 vodní útvar povrchových vod, vodní útvar podzemních vod 48 vodní nádrž 55 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 56 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa Limity využití území Ve výkresu limitů využití území jsou limity rozděleny na limity přírodní, limity technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a limity kulturní. Seznam limitů vyskytujících se na území ORP Kadaň je uveden v tabulce č. 3. tabulka č. 3 limity využití území v ORP Kadaň číslo jev 5 památková rezervace včetně ochranného pásma 6 památková zóna včetně ochranného pásma 8 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 9 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 16 území s archeologickými nálezy 21 územní systém ekologické stability 22 významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 23 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 27 národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 28 přírodní rezervace včetně ochranného pásma 29 národní přírodní památka včetně ochranného pásma 30 přírodní park 31 přírodní památka včetně ochranného pásma 32 památný strom včetně ochranného pásma 34 NATURA evropsky významná lokalita 35 NATURA ptačí oblast 36 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 37 lesy ochranné 38 les zvláštního určení 39 lesy hospodářské 40 vzdálenost 50 m od okraje lesa 6

7 41 bonitovaná půdně ekologická jednotka 43 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 44 vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 47 vodní útvar povrchových vod, vodní útvar podzemních vod 48 vodní nádrž 49 povodí vodního toku, rozvodnice 50 záplavové území 51 aktivní zóna záplavového území 52 území určené k rozlivům povodní 53 území zvláštní povodně pod vodním dílem 54 objekt/zařízení protipovodňové ochrany 55 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 56 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 57 dobývací prostor 58 chráněné ložiskové území 60 ložisko nerostných surovin 61 poddolované území 62 sesuvné území a území jiných geologických rizik 63 staré důlní dílo 64 staré zátěže území a kontaminované plochy 67 technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma 68 vodovodní síť včetně ochranného pásma 69 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma 70 stoková síť vč. ochranného pásma 71 výrobna elektřiny vč. ochranného pásma 72 elektrická stanice vč. ochranného pásma 73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma 74 technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného a bezpečnostního pásma 75 vedení plynovodu vč. ochranného pásma 76 technologický objekt zásobování jinými produkty vč. ochranného pásma 78 produktovod vč. ochranného pásma 79 technologický objekt zásobování teplem vč. ochranného pásma 80 teplovod vč. ochranného pásma 81 elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma 82 komunikační vedení vč. ochranného pásma 90 silnice I. třídy včetně ochranného pásma 91 silnice II. třídy včetně ochranného pásma 92 silnice III. třídy včetně ochranného pásma 94 železniční celostátní včetně ochranného pásma 95 železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 97 vlečka včetně ochranného pásma 98 lanová dráha včetně ochranného pásma 113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria 7

8 Záměry na provedení změn v území Do výkresu záměrů na provedení změn v území jsou převzaty záměry ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Dále záměry celostátních poskytovatelů údajů o území, především poskytovatelů technické infrastruktury, záměry z platných územních plánů a záměry z navržených územních plánů, které se nachází v různých fázích projednání. Vzhledem k nejednotnosti provedení platných územních plánů i územních plánů navržených bylo převzato do výkresu záměrů pouze zastavěné území, zastavitelné plochy a ÚSES, které jsou rozlišeny dle platnosti územního plánu v legendě. Kompletní platné územní plány, které byly odevzdány ve vektorové podobě, byly zapracovány do datového modelu ÚAP T-mapy v

9 3. Rozbor udržitelného rozvoje území Rozbor udržitelného rozvoje území byl vypracován jednak souhrnně pro celé území ORP Kadaň a dále jednotlivě pro každou obec ve správním území ORP. Skládá se z pěti kapitol a to základních údajů o obci, SWOT analýz, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek, problémů k řešení a podkladů pro zadání ÚP Základní údaje o obci Tato kapitola obsahuje tabulku s přehledem základních informací o obci převzatých především z městské a obecní statistiky Českého statistického úřadu. Součástí je také zařazení obce do funkčního urbanizovaného území dle metodiky MMR, dále zařazení do rozvojové osy či oblasti či specifické oblasti na základě podkladů ze ZUR Ústeckého kraje a stav územně plánovací dokumentace či podkladů obce na základě informací z ilas. Seznam základních údajů o obci je v tabulce č. 4. Na základě těchto údajů byla obec zařazena dle závislosti na občanské vybavenosti a službách do jedné ze čtyř kategorií viz. tabulka č. 5. tab. č. 4. seznam základních údajů obce použitých v RUR statut působnost pověřený obecní úřad stavební úřad počet částí obce počet kú výměra v ha počet obyvatel k obydlené domy obydlené byty pošta matrika mateřská škola základní škola střední škola zdrav. zařízení FUA ZUR, PUR zařazení dle závislosti stav ÚPP, ÚPD tab. č. 5. zařazení obcí dle závislosti na občanské vybavenosti a službách obsluhující obec - obec s plnou občanskou vybaveností a službami svébytná obec se základním vybavením - obec, která má základní občanskou vybavenost jako je MŠ, ZŠ a zdravotnické zařízení, která se nenachází v rozvojové ose nebo oblasti či FUA obec se základní vybaveností závislá na pracovištním centru - obec se základní vybaveností, která je součástí FUA obec s absolutní závislostí na pracovištních centrech, na základní vybavenosti - obec bez jakékoliv občanské vybavenosti a služeb závislá na pracovištním centru 9

10 3.2. SWOT analýza Témata SWOT analýzy uvedená ve vyhlášce č.500/2006 byla rozdělena do tří okruhů a to životní prostředí, hospodářské prostředí a sociodemografické prostředí viz. tabulka č. 6. V každém tématu byly uvedeny jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. tab. č. 6.témata SWOT analýzy životní prostředí hospodářské prostředí sociodemografické prostředí horninové prostředí a geologie vodní režim hygiena ŽP ochrana přírody a krajiny zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa veřejná dopravní a technická infrastruktura hospodářské podmínky bydlení rekreace sociodemografické podmínky 3.3. Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek Jednotlivé indikátory pro vyhodnocení vyváženosti byly vybírány s ohledem na možnost relevantního porovnání v rámci celého správního území ORP Kadaň a v návaznosti na znalost konkrétních podmínek a problémů území. Důležitým faktorem byla i dostupnost dat. Dle stavu konkrétního indikátoru na území dané obce mu bylo přiřazeno hodnocení +, - či 0. Některé indikátory s ohledem na logiku věci mohou nabývat pouze určitých hodnot Územní podmínky pro životní prostředí Pro územní podmínky pro životní prostředí byly v souladu s členěním témat ve SWOT analýze životního prostředí určeny indikátory vypovídající o jejich stavu. V tabulce č. 7. jsou jednotlivé indikátory a způsob jejich hodnocení popsány. tab. č. 8. indikátory územních podmínek pro životní prostředí téma indikátor hodnoty popis Horninové prostředí zdroje nerostných surovin ohrožení těžbou poddolované či sesuvné území/zast. úz. (0; +) (-; 0) (-; 0) +: pokud se na území obce nachází CHLÚ či ložisko nerostných surovin; 0: pokud se na území obce nenachází CHLÚ či ložisko nerostných surovin -: pokud se na území obce nachází dobývací prostor; 0: pokud se na území obce nenachází dobývací prostor -: pokud se na území obce nachází zastavitelné území či zastavitelná plocha na poddolovaném či sesuvném území; 0: pokud se na území obce nenachází zastavitelné území či zastavitelná plocha na poddolovaném či sesuvném území 10

11 Vodní režim Hygiena ŽP Ochrana přírody ZPF a PUPFL ochranné pásmo vodních zdrojů záplavové území/zast. úz. (0; +) (-; 0) CHOPAV (0; +) zdroje znečištění intenzita dopravy ekologické zátěže (-; +) KES chráněná území třída ochrany ZPF I. a II. ohrožení orné půdy erozí (0; +) (0; +) (-; 0) plochy lesů +: pokud se na území obce nachází ochranné pásmo vodních zdrojů; 0: pokud se na území obce nenachází ochranné pásmo vodních zdrojů -: pokud se na území obce nachází zastavitelné území či zastavitelná plocha v záplavovém území 0: pokud se na území obce nenachází zastavitelné území či zastavitelná plocha v záplavovém území +: pokud se na území obce nachází CHOPAV; 0: pokud se na území obce nenachází CHOPAV -: pokud se na území obce nebo těsně v sousedním katastru nachází zdroj znečištění životního prostředí středního a většího významu, např. uhelná elektrárna či chemický podnik atd.; +: pokud se na území obce nenachází zdroj znečištění životního prostředí středního či většího významu -: pokud se dle analýzy ze sčítání dopravy 2000, 2005 a 2010 intenzita dopravy zvyšuje; 0: pokud dle analýzy ze sčítání dopravy 2000, 2005 a 2010 je intenzita dopravy ustálená; +: pokud dle analýzy ze sčítání dopravy 2000, 2005 a 2010 intenzita dopravy klesá -: pokud se na území obce nachází odkaliště, staré ekologické zátěže dle MŽP nebo evidované skládky většího významu; 0: pokud se na území obce nachází menší černé skládky; +: pokud se na území obce nenachází výše uvedené -: 0-0,9 = neutěšený krajinný prostor; 0: 0,91-1,9 = krajina relativně zachovalá; +: 1,91 a více krajina zachovalá a přírodní +: pokud se na území obce nachází maloplošné zvláště chráněné území, NATURA 2000, přírodní park či významný krajinný prvek vyhlášený; 0: pokud se na území obce nenachází maloplošné zvláště chráněné území, NATURA 2000, přírodní park či významný krajinný prvek vyhlášený +: pokud se na území obce nachází BPEJ I. či II. třídy ochrany; 0: pokud se na území obce nenachází BPEJ I. či II. třídy ochrany -: pokud se na území obce nachází orná půda ohrožená erozí (bráno z BPEJ a dat veřejného registru půdy, jedná se o půdy, které jsou orné a zároveň mají sklon svahu více jak 7 ); 0: pokud se na území obce nenachází orná půda ohrožená erozí viz. výše -: pokud je podíl lesů z celkové výměry obce menší než 15 %; 0: pokud je podíl lesů z celkové výměry obce 15 % až 35 % (průměr za ORP); +: pokud je podíl lesů z celkové výměry obce větší než 35 % 11

12 Územní podmínky pro soudržnost obyvatel území Pro územní podmínky pro soudržnost obyvatel území byly v souladu s členěním témat ve SWOT analýze sociodemografického prostředí určeny indikátory vypovídající o jejich stavu. V tabulce č. 8. jsou jednotlivé indikátory a způsob jejich hodnocení popsány. tab. č. 8. indikátory územních podmínek pro soudržnost obyvatel území téma indikátor hodnoty popis Bydlení Sociodemografické ukazatele Rekreace a služby plochy k bydlení trend byty (0; +) trend počtu obyvatel trend migrace trend přirozeného přírůstku trend indexu stáří turistické atraktivity sportoviště a koupaliště ubytovací zařízení občanská vybavenost zařízení sociálních služeb (0; +) (0; +) (-; +) (0; +) -: pokud obec nemá platný územní plán; 0: pokud má obec platný územní plán, ale přesto je zde nedostatek ploch k bydlení či převládají spíše plochy pro rekreaci; +: pokud obec má platný uzemní plán a dostatek ploch pro bydlení 0: pokud je trend výstavby bytů za posledních deset let dle ČSÚ nulový; +: pokud je trend výstavby bytů za posledních deset let dle ČSÚ stoupající -: pokud je trend počtu obyvatel dle dat ČSÚ klesající; 0: pokud je trend počtu obyvatel dle dat ČSÚ ustálený; +: pokud je trend počtu obyvatel dle dat ČSÚ stoupající -: pokud je trend migrace dle dat ČSÚ klesající nebo ustálený, ale záporný; 0: pokud je trend migrace dle dat ČSÚ nulový; +: pokud je trend migrace dle dat ČSÚ stoupající nebo ustálený, ale kladný -: pokud je trend přirozeného přírůstku dle dat ČSÚ klesající nebo ustálený ale záporný; 0: pokud je trend přirozeného přírůstku dle dat ČSÚ nulový; +: pokud je trend přirozeného přírůstku dle dat ČSÚ stoupající nebo ustálený, ale kladný -: pokud je trend indexu stáří dle dat ČSÚ výrazně vyšší než je průměr ORP; 0: pokud je trend indexu stáří dle dat ČSÚ cca stejný jako průměr ORP; +: pokud je trend indexu stáří dle dat ČSÚ výrazně nižší než je průměr ORP +: pokud se na území obce nachází turistické atraktivity regionálního charakteru; 0: pokud se na území obce nenachází turistické atraktivity regionálního charakteru +: pokud se na území obce nachází sportoviště či koupaliště; 0: pokud se na území obce nenachází sportoviště či koupaliště +: pokud se na území obce dle ČSÚ nachází ubytovací zařízení; -: pokud se na území obce dle ČSÚ nenachází ubytovací zařízení -: pokud se na území obce ani v dobré dojezdové vzdálenosti nenachází základní zařízení občanského vybavení i služeb; 0: pokud se v dobré dojezdové vzdálenosti nachází základní zařízení občanského vybavení i služeb; +: pokud se na území obce nachází základní zařízení občanského vybavení i služeb +: pokud se na území obce nachází zařízení sociálních služeb; 0: pokud se na území obce nenachází zařízení sociálních služeb 12

13 Územní podmínky pro hospodářský rozvoj Pro územní podmínky pro hospodářský rozvoj území byly v souladu s členěním témat ve SWOT analýze hospodářské prostředí určeny indikátory vypovídající o jejich stavu. V tabulce č. 9. jsou jednotlivé indikátory a způsob jejich hodnocení popsány. tab. č. 9. indikátory územních podmínek pro hospodářský rozvoj téma indikátor hodnoty popis Veřejná infrastruktura Hospodářské podmínky dopravní infrastruktura technická infrastruktura nezaměstnanost trend trend migrace hospodaření obce obce ve FUA daňová výtěžnost míra podnikatelské aktivity -: pokud obcí prochází pouze silnice III. třídy a zároveň obec je ve špatné dojezdové vzdálenosti do pracovištního centra; 0: pokud obcí prochází silnice II. třídy v dobrém technickém stavu nebo pouze silnice III. třídy, ale obec je v dobré dojezdové vzdálenosti do pracovištního centra; +: pokud obcí prochází silnice I. třídy nebo II. třídy a zároveň je v dobré dojezdové vzdálenosti do pracovištního centra -: pokud v obci chybí vodovod či kanalizace v podstatné části sídel či chatových oblastí; 0: pokud chybí v obci vodovod či kanalizace v menším množství sídel; +: pokud má obec vybudovaný vodovod i kanalizaci téměř ve všech sídlech -: pokud je trend nezaměstnanosti dle dat ČSÚ výrazně vyšší než je průměr ORP; 0: pokud je trend nezaměstnanosti dle dat ČSÚ cca stejný jako průměr ORP; +: pokud je trend nezaměstnanosti dle dat ČSÚ výrazně nižší než je průměr ORP -: pokud je trend migrace dle dat ČSÚ klesající nebo ustálený ale záporný; 0: pokud je trend migrace dle dat ČSÚ nulový; +: pokud je trend migrace dle dat ČSÚ stoupající nebo ustálený, ale kladný -: pokud je celková likvidita obce nižší než 1 a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší jak 25 %; 0: pokud celková likvidita obce nižší než 1 nebo podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší jak 25 %; +: pokud není celková likvidita obce nižší než 1 a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší jak 25 % -: pokud obec není součástí funkčního urbanizovaného území a její pracovištní centrum je v delší dojezdové vzdálenosti; 0: pokud obec není součástí funkčního urbanizovaného území, ale má své pracovištní centrum v dobré dojezdové vzdálenosti; +: pokud je obec součástí funkčního urbanizovaného území -: pokud daňová výtěžnost obce je menší jak 10,1 tis./ob. (průměr za ORP je 12,1 tis./ob.); 0: pokud daňová výtěžnost obce je v intervalu od 10,1 tis./ob. do 14,1 tis./ob.; +: pokud daňová výtěžnost obce je větší jak 14,1 tis./ob. -: pokud míra podnikatelské aktivity obce je menší jak 130 (průměr za ORP je 143,8 ); 0: pokud míra podnikatelské aktivity obce je v intervalu od 130 do 150.; +: pokud míra podnikatelské aktivity obce je větší jak

14 Vyhodnocení vyváženosti Hodnoty za jednotlivé indikátory jsou sečteny v rámci jednoho pilíře do konečného čísla. Interval hodnot, kterých může obec dosáhnout v jednotlivých pilířích je uveden v tabulce č. 10. tab. č. 10. interval maximálních a minimálních možných hodnot dosažitelných v jednotlivých pilířích interval možných dosažených hodnot podmínky pro životní prostředí -10 až +10 podmínky pro soudržnost obyvatel území -7 až +10 podmínky pro hospodářský rozvoj -8 až +8 Dle konečné hodnoty, kterou daný pilíř nabyde, je mu přiřazeno hodnocení vyváženosti viz. tabulka č. 11. Pro všechny tři pilíře bylo s ohledem na jednotlivé indikátory a znalost území použito stejného hodnocení. Pro větší názornost byla vyváženost jednotlivých pilířů hodnocena třemi možnostmi a to slabá, vyrovnaná či silná. tab. č. 11. hodnocení pilíře dle dosažené hodnoty hodnocení pilíře SLABÝ VYROVNANÝ SILNÝ interval hodnot -1 a méně 0 až a více Pro sjednocení s metodikou MMR pro vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek byl pilíř hodnocený jako slabý zařazen pod špatný stav a pilíř hodnocený jako vyrovnaný či silný zařazen pod dobrý stav. Tato kapitola dále obsahuje stručné textové zhodnocení vzájemné vyváženosti všech tří pilířů Problémy k řešení Problémy k řešení byly dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. rozděleny na závady, střety a ohrožení v území viz. tabulka č. 12. Každý problém má přiřazen svůj kód, který je uveden v atributech vrstvy problemy.shp. Vzhledem k obtížnosti přesného vymezení některých problémů je vrstva vedena jako bodová. tab. č. 12. členění problémů k řešení urbanistické závady střety ohrožení hygienické dopravní záměrů záměrů s limity 14

15 3.5. Podklady pro zadání ÚP Podklady pro zadání územního plánu jsou členěny do 4 témat viz. tabulka č 13. tab. č. 13. členění podkladů pro zadání ÚP demografie a hospodářské podmínky památky architektura a urbanismus ochrana přírody a krajiny ochrana lesa, ZPF, vodní režim a geologie 15

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 29. 10. 2013-13. 11. 2013 SPOLEČNÁ ČÁST... 3 1. Jsem členem AUÚP?... 3 2. Praxi v oblasti územního plánování mám... 3 3. Zabývám se (zabýval jsem se)

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PERŠTEJN POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RADONICE

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RADONICE III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RADONICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

OBCE LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

OBCE LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje,

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zvíkov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Ž A T E C T E X T O V Á Č Á S T 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 A. ÚVODNÍ STATISTICKÉ INFORMACE O SLEDOVANÉM ÚZEMÍ...3 A.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Včelná Základní informace Včelná 1 (Včelná) 371 ha 1695 456,9 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Včelná Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola

Štěpánovice. Vybavenost obce Hřbitov Hasičská zbrojnice Pošta Knihovna Sběrný dvůr Hřiště Základní a mateřská škola Štěpánovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr Mydlovary Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves Břehov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sběrný

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) Základní údaje o obci Název obce Velké Pavlovice Typ město Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) 196,6 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko období 7/2010 7/2014. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko byla schválena usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Ráječko na.zasedání dne Zpráva

Více