Organizační opatření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační opatření"

Transkript

1 STRANA: 1 z 17 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem Související dokumenty Zákon číslo 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), v platném znění. Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění. 4. Seznam příloh: Příloha č. 1 : Vzor formuláře osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou právnickou osobou a získání profesní kvalifikace. Příloha č. 2 : Seznam autorizačních oprávnění a jejich doba platnosti. Příloha č. 3 : Seznam autorizačních oprávnění a autorizovaných zástupců. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Bc. Josef Lancoš PaedDr. Soňa Valušková ESOZ ZŘPV Ředitelka školy DATUM: DATUM: ORIGINÁL ULOŢEN: Sekretariát ředitelky KONTROLOVAL: PODPIS: UVOLNIL DO SYSTÉMU: PODPIS: ZRUŠENO DNE: Vlastimil Kocourek DATUM: Představitel managementu pro kvalitu DATUM: NAHRAZENO: Upozornění: Tento výtisk podléhá změnovému řízení a je určen výhradně pro interní potřebu organizace. Dokument je duševním vlastnictvím organizace. Jeho rozmnožování a předávání jiným organizacím není dovoleno bez souhlasu ředitelky školy.

2 STRANA: 2 z 17 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace (dále jen škola ) na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání, v platném znění, stanovuje touto směrnicí zodpovědnost a postupy při plnění ustanovení tohoto zákona (dále jen zákon ). I. Autorizace Ve smyslu hlavy III. tohoto zákona určuji zodpovědným za plnění podmínek pro udělení a prodlouţení autorizace zástupce ředitele pro praktické vyučování, který: a) předkládá vedení školy ţádosti na udělení autorizace, b) předkládá vedení školy ţádosti o prodlouţení autorizace ( 13 odst. 3), c) vede agendu spojenou s ověřováním dílčích kvalifikací, d) plní povinnosti autorizovaných osob podle 14 zákona č. 179/2006 Sb., zejména písemně informovat do 15 dnů autorizující orgán o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace podle 11 odst. 1 a 12 odst. 4 a to zejména: - změní-li se předmět činnosti školy související s danou dílčí kvalifikací, - změní-li se nezbytné materiální a technické předpoklady pro konání zkoušky, - změní-li se autorizovaný zástupce pro příslušnou dílčí kvalifikaci, - na majetek byl vyhlášen konkurz, nebo zahájeno insolventní řízení, je-li v likvidaci, - má daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném apod. e) zajistí zveřejnění termínu konání zkoušky způsobem umoţňující dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky ( 14 odst. 4) II. Hodnocení dosaţené odborné způsobilosti a průběh zkoušky 1. Přihláška ke zkoušce a) Uchazeč podává přihlášku na předepsaném tiskopise. b) Evidenci přihlášek a zpracování podkladů zajišťuje úsek praktického vyučování. c) Na základě zpracovaných podkladů zašle škola v termínu do 21 dnů ode dne doručení přihlášky: - pozvánku ke sloţení zkoušky, - kopii pozvánky zašle k informaci autorizujícímu orgánu (MPO), - zkouška se koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak ( 17 odst.6), - informaci o výši a úhradě stanovené částky za zkoušku. d) Odešle informaci autorizujícímu orgánu ( 17 odst. 5, 8 a 10).

3 STRANA: 3 z Náleţitosti pozvánky ke zkoušce (vyhláška č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 5): a) jméno a příjmení, případně akademický titul uchazeče, b) datum narození uchazeče, c) adresa místa trvalého pobytu uchazeče, případně jiná adresa pro doručování písemností uchazeče, d) název profesní kvalifikace, jejíţ dosaţení bude zkouškou ověřováno, e) den, čas a místo konání zkoušky, f) výše úhrady za provedení zkoušky, termín a způsob provedení úhrady za provedení zkoušky. 3. Stanovení a úhrada částky za zkoušku (dále jen úhrada ) : a) Stanovenou částku uhradí uchazeč na účet školy nejpozději do 7 dnů před dnem konání nebo zahájení zkoušky ( 17 odst.7): - úhrada je příjmem školy, - výše úhrady za provedení zkoušky ověřující dosaţené konkrétní profesní kvalifikace je rovna součtu paušálních náhrady nezbytných výdajů autorizované osoby, případně členům zkušební komise, spojených s materiální, prostorovým, technickým, informačním, personálním a administrativním zabezpečení provedení zkoušky a přiměřené odměny pro autorizovanou osobu. (vyhlášky č. 208/ odst. 1), - v případě stanovených v 18 odst. 6 zákona se výše zkoušky krátí podle uznaných odborných způsobilostí (vyhlášky č. 208/ odst. 2). b) Příprava zkoušky: - Příprava témat zkoušky Z: ZŘPV + autorizovaný zástupce - Příprava materiálně technického zajištění (dále jen MTZ ) zkoušky a podání ţádosti na zajištění zkoušky v termínu minimálně 14 dní před konáním zkoušky Z: ZŘPV + autorizovaný zástupce - Zajištění MTZ Z: Vedoucí TS útvaru - Vyčíslení nákladů na zkoušku Z: Vedoucí TS útvaru 4. Nedostavení se ke zkoušce ( 17 odst. 8 a 9 zákona č. 179/2006 Sb. a) Nedostavení uchazeče ke zkoušce: - nemůţe-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů, můţe nejpozději do 2 dnů před stanovením termínu zkoušky poţádat písemně s uvedením důvodů školu o stanovení jiného termínu, - zmeškání uvedené lhůty můţe autorizovaná osoba z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout,

4 STRANA: 4 z 17 - o stanovení náhradního termínu zkoušky informuje škola uchazeče i autorizující orgán, - pokud navrţený termín uchazeči nevyhovuje, stanoví škola, po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději však do 6 týdnů od doručení zprávy, b) Pokud se uchazeč v termínu stanoveném podle 17 odst. 6 nebo 8 zákona 179/2006 Sb. ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jakoby zkoušku vykonal neúspěšně; jiţ zaplacená úhrada se uchazeči nevrací (viz. 17 odst. 9). c) Nekoná-li se zkouška z důvodů nedostavení se autorizované osoby, stanoví se po dohodě s uchazečem náhradní termín zkoušky; o náhradním termínu zkoušky informuje škola autorizující orgán ( 17 odst. 10). 5. Průběh zkoušky ( 18 zákona č. 179/2006 Sb.) a) Zkoušejícím je autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci (dále jen zkoušející ). b) Před konáním zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji (z. 179/2006, 18 odst. 4): - totoţnost, - zdravotní způsobilost pro výkon příslušné pracovní činnosti, pokud tak stanoví NSK. c) Pokud uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloţí, nebude ke zkoušce připuštěn. d) Zkouška je veřejná. e) Je-li uchazečem osoba, která předloţením platného osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo dokladu o získání úplné profesní kvalifikace prokáţe získání některé odborné způsobilosti shodující se co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřované zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky uzná jiţ dříve ověřenou odbornou způsobilosti uchazeče. Při konání zkoušky uchazeče osvobodí od plnění těch zkušebních poţadavků, jimiţ by tato odborná způsobilost byla opětovně ověřována, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních poţadavků stanovených hodnotícím standardem, které má uchazeč splnit (zák. 179/2006, 18 odst. 6). f) Forma a doba zkoušky se stanovuje hodnotícím standardem (zákona 179/2006, 18, odst.9). g) Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliţe splní poţadavek stanovené hodnotícím standardem (zákon 179/2006, 18, odst. 11). h) Škola oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, škola mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení podle 19 zákona č. 179/2006 Sb., odst. 12. i) Škola (zkoušející) vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení autorizujícími orgánu do 1 měsíce ode dne vykonání zkoušky, pokud si jej autorizující orgán nevyţádá v kratší lhůtě v rámci přezkoumávání průběhu a výsledků zkoušky podle 20 (viz. 18 odst. 13). 6. Vydání osvědčení (zákon č. 179/2006, 19) a) Osvědčení, které je veřejnou listinou, je opatřeno vodotiskem, šedým podtiskem s motivy malého státního znaku a lipových listů na kaţdé straně tiskopisu (vyhlášky č. 208, 7)

5 STRANA: 5 z 17 b) Náleţitosti osvědčení jsou: - jméno, případně jména a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče, - rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno, jinak datum narození, - místo narození uchazeče, - datum konání zkoušky, - název profesní kvalifikace, jejíţ dosaţení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno, - součástí osvědčení je dále podle 19 odst. 3: údaje o zkoušejícím, a to jméno a příjmení autorizovaného zástupce, číslo autorizace a název a sídlo autorizované právnické osoby, osvědčení se opatří podpisem zkoušejícího, otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky10), názvem a sídlem autorizované osoby, jedná-li se o právnickou osobu. c) Osvědčení a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky a jejich stejnopisy jsou archiváliemi a škola postupuje podle předpisů o archivnictví; stejnopis osvědčení a stejnopis záznamu o průběhu a výsledku zkoušky uchovává škola po dobu 5 let ode dne vydání; úsek praktického vyučování předá k archivování sekretariátu školy (zákon č. 179/2006, 19 odst. 4 a vyhlášky č. 208/2007, 8) ). d) Vystavování opisů a stejnopisů osvědčení se přiměřeně pouţije ustanovení zvláštních právních předpisů o vystavování opisů a stejnopisů vysvědčení školami. 7. Přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky ( 20 zákona č. 179/2006Sb.) a) Kaţdý, kdo konal zkoušku, můţe písemně poţádat autorizující orgán o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno sdělení o výsledku zkoušky. b) Autorizující orgán rozhodne ve lhůtě do 60 dnů, a to buď: - potvrdí výsledek zkoušky nebo - nařídí opakování zkoušky. c) Opakovaná zkouška se koná nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o ţádosti o přezkoumání ţadateli; zkouška se koná před stejným zkoušejícím, před kterým se konala předchozí zkouška. Opakované zkoušce je přítomen zástupce autorizujícího orgánu. d) Náklady opakované zkoušky hradí škola; úhrada se neplatí ( 20, odst. 4). e) Kaţdý má právo nahlédnout do všech materiálů týkající se jeho osoby, které mají význam pro rozhodování o průběhu a výsledku zkoušky.

6 STRANA: 6 z 17 III. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání (DK) v systému počátečního vzdělávání Profesní kvalifikace získané v systému dalšího vzdělávání podle 5 zákona č. 179/2006 Sb. uzná ředitel školy za účelem získání stupně vzdělání v systému počátečního vzdělávání za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). IV. Postup školy při vykazování nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, resp. maturitních zkoušek (vyhláška č. 208/2007, 9): 1. Za nezbytné náklady se povaţují: a) příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců a ostatních osobních nákladů na zaměstnance, případně ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů, které bylo nezbytné vynaloţit pro zajištění konání závěrečné nebo maturitní zkoušky, b) další neinvestiční náklady spojené s MTZ průběhu závěrečné nebo maturitní zkoušky, např. náklad na materiál, náklady na úhradu spojených s uţíváním prostor nebo úhrada sluţeb. 2. Vyčíslené náklady uvedené výše předkládá škola krajskému úřadu do 30 dnů ode dne konání zkoušky. IV. Evidence a archivace 1. Shromaţďování a příprava písemností spojených s profesními kvalifikacemi k archivaci provádí útvar praktického vyučování. Viz. 8 Vyhláška č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 2. Písemnostmi jsou zejména: - evidence a aktualizace autorizací dílčích kvalifikací, - evidence platnosti autorizace dílčích kvalifikací, - evidence a aktualizace autorizovaných zástupců, - přihlášky ke zkoušce, - záznam o průběhu a výsledku zkoušky, - protokol o zkoušce, - osvědčení o získání dílčí kvalifikace. 3. Archiváliemi jsou zejména: přihláška ke zkoušce, stejnopis záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (5 let), stejnopis osvědčení o získání dílčí kvalifikace (5 let).

7 STRANA: 7 z 17 Příloha č. 1 - druhá strana Č E S K Á R E P U B L I K A První strana Autorizovaná osoba: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Číslo autorizace... s autorizací udělenou dne: pod spisovou značkou: autorizujícím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Na Františku 32, Praha 1 Autorizovaný zástupce autorizované osoby: OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE. (jméno, popřípadě jména a případný akademický titul a vědecká hodnost). (rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození) v y k o n a l (a) dne.. v před autorizovanou osobou ú s p ě š n ě z k o u š k u podle 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č.53/2012 Sb. a z í s k a l (a) p r o f e s n í k v a l i f i k a c i:. (název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace) Patisk zakázán

8 STRANA: 8 z 17 Příloha č. 1 druhá strana Získaná profesní kvalifikace se týká těchto povolání: Druhá strana Drţitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné způsobilosti: Odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF): Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF): V.. Dne.. (místo a datum vydání osvědčení).. (podpis zkoušejícího autorizovaného zástupce)...číslo autorizace... (obchodní firma nebo název a sídlo autorizované osoby) L.S.

9 STRANA: 9 z 17 Příloha č. 2 Dílčí kvalifikace ESOZ Chomutov doba platnosti Č. Název dílčí kvalifikace Doba platnosti do: 1. Elektromechanik pro TZ (kód : H) 25.listopadu Opravář strojů a zařízení (kód: H) 18.června Montér ocelových konstrukcí (kód: H) 18.června Zámečník (kód: H) 18.června Montér strojů a zařízení (kód: E) 18.června Kontrolor strojírenských výrobků (kód: E) 18.června Dělník ve strojírenské výrobě (kód: E) 18.června Elektrické instalace (kód: E) 18.června Elektrické rozvody (kód: E) 18.června Elektrická zařízení (kód: E) 18.června Truhlář nábytkář (kód: H) 18.června Stavební truhlář (kód: H) 18.června Montáţník nábytku (kód: H) 18.června Tesař (kód: H) 18.června Montér suchých staveb (kód: H) 18.června Dlaţdič (kód: E) 18.června Dlaţdič prefabrikovaných dlaţeb (kód: E) 18.června Zedník (kód: H) 18.června Zhotovitel zateplovacích systémů (kód: H) 18.června Malíř (kód: H) 18.června Lakýrník a natěrač (kód: H) 18.června Tapetář (kód: H) 18.června Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: H) 30.prosince Topenář (kód: H) 30.prosince Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: H) 30.prosince Podlahář plovoucích podlah (kód: H) 30.prosince Podlahář betonových podlah (kód: H) 30.prosince 2015

10 STRANA: 10 z 17 Příloha č. 3 : seznam autorizačních oprávnění a autorizovaných zástupců Činnost autorizované osoby jménem ţadatele jako autorizovaný zástupce bude provádět: Martin Gründl Datum narození Dřínovská 4743, Chomutov H Opravář strojů a zařízení H Montér ocelových konstrukcí H Zámečník E Montér strojů a zařízení E Kontrolor strojírenských výrobků E Dělník ve strojírenské výrobě Tomáš Hájek Datum narození Kamenná 5100, Chomutov H Opravář strojů a zařízení H Montér ocelových konstrukcí H Zámečník E Montér strojů a zařízení E Kontrolor strojírenských výrobků E Dělník ve strojírenské výrobě

11 STRANA: 11 z 17 Bc. Josef Lancoš Datum narození Smetanova 92, Údlice E Elektrické instalace E Elektrické rozvody E Elektrická zařízení Oldřich Kuneš Datum narození Radičeves 11, Ţatec E Elektrické instalace E Elektrické rozvody Josef Kubelka Datum narození Sokolská 2822/5, Chomutov E Elektrická zařízení

12 STRANA: 12 z 17 Milan Zukal Datum narození Chomutov, U větrného mlýna H Truhlář nábytkář H Montáţník nábytku Datum narození Miloslav Chuchel Chomutov, Lipská H Truhlář nábytkář H Stavební truhlář H Montáţník nábytku Vít Rodina Datum narození Chomutov, Husova H Stavební truhlář

13 STRANA: 13 z 17 Datum narození Josef Smolař Chomutov, Husova H Tesař Rostislav Janoš Datum narození Ervěnická 1079, Jirkov H Montér suchých staveb Richard Loutchan Datum narození Komenského 1187, Kadaň H Montér suchých staveb E Dlaţdič E Dlaţdič prefabrikovaných dlaţeb H Zedník H Zhotovitel zateplovacích systémů

14 STRANA: 14 z 17 Roman Pašek Datum narození Palackého 3448, Chomutov E Dlaţdič E Dlaţdič prefabrikovaných dlaţeb H Zedník H Zhotovitel zateplovacích systémů Jiří Obermaier Datum narození Arbesova 4745, Chomutov H Malíř H Lakýrník a natěrač H Tapetář

15 STRANA: 15 z schválené DK : Norbert Ryska příjmení; změnu příjmení nutno doložit) 3) Datum narození Chomutov, Šafaříkova H / montér vnitřního rozvodu vody a Kanalizace H / Topenář H / montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení příjmení; změnu příjmení nutno doložit) 3) Datum narození Miloslav Chuchel Chomutov, Lipská H / podlahář plovoucích podlah

16 STRANA: 16 z 17 Milan Zukal příjmení; změnu příjmení nutno doložit) 3) Datum narození Chomutov, U větrného mlýna H / podlahář plovoucích podlah Vít Rodina příjmení; změnu příjmení nutno doložit) 3) Datum narození Chomutov, Husova H / podlahář plovoucích podlah Josef Smolař příjmení; změnu příjmení nutno doložit) 3) Datum narození Chomutov, Husova H / podlahář plovoucích podlah

17 STRANA: 17 z 17 Richard Loutchan příjmení; změnu příjmení nutno doložit) 3) Datum narození Komenského 1187, Kadaň H podlahář betonových podlah Miloslav Barantál příjmení; změnu příjmení nutno doložit) 3) Datum narození Dlouhá 669, Klášterec nad Ohří H podlahář betonových podlah Datum narození

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

Ukončení studia vzdělávacích programů středního vzdělání Stupeň středního vzdělání s výučním listem. Organizační opatření

Ukončení studia vzdělávacích programů středního vzdělání Stupeň středního vzdělání s výučním listem. Organizační opatření Rozhodnutí ředitelky STRANA: 1 z 13 Organizační opatření 1. Rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 2. Rozhodnutí je závazné pro zaměstnance dotčené tímto rozhodnutím. 3. Rozdělovník: PaedDr.S.Valušková,

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

ČÁST ČTRNÁCTÁ JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA

ČÁST ČTRNÁCTÁ JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA ČÁST ČTRNÁCTÁ JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA 48 (1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů stanovených pro společnou část

Více

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Tento materiál má informativní charakter, je souborem doporučení, není závazným dokumentem, spíše předává praktické informace pro potenciální

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Motivační program Ústeckého kraje stipendium ve vybraných oborech vzdělání (dále jen Stipendium kraj ) Organizační opatření tohoto rozhodnutí

Motivační program Ústeckého kraje stipendium ve vybraných oborech vzdělání (dále jen Stipendium kraj ) Organizační opatření tohoto rozhodnutí STRANA: 1 z 7 Organizační opatření tohoto rozhodnutí Ukládám vedoucím organizačních útvarům teoretického a praktické vyučování a ekonomickosprávního: 1. Prokazatelně seznámit podřízené zaměstnance s obsahem

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

5-HP01-03 Školní matrika a postup přijetí studiu, průběh studia, ukončení vzdělávání

5-HP01-03 Školní matrika a postup přijetí studiu, průběh studia, ukončení vzdělávání NÁZEV DOKUMENTU : ČÍSLO : 5-HP01-03 přijetí studiu, průběh studia, ukončení vzdělávání STRANA : 1 z 5 PŘEHLED ZMĚN (revize / strana / článek kapitola / podstata změny) Revize 1 čl. V. Evidence tiskopisů,

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

Motivační program Ústeckého kraje - příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy (dále je Příspěvek na dojíţdění )

Motivační program Ústeckého kraje - příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy (dále je Příspěvek na dojíţdění ) příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy STRANA: 1 z 7 Organizační opatření tohoto rozhodnutí Ukládám vedoucím organizačních útvarům teoretického a praktické vyučování a ekonomickosprávního: 1. Prokazatelně

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva

2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva 2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva Škola je rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu Praha autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ověřování

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u: Čl. I Úvodní ustanovení

o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u: Čl. I Úvodní ustanovení V Y H L Á Š K A s t a t u t á r n í h o m ě s t a P l z n ě č. 13/2013, o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxisluţby a ochranu spotřebitele

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004,

671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ze dne 21. prosince 2004, 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášek

Více

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Technik BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Hodnoticí standard. Technický pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technický pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technický pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství (kód: 41-067-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní technik

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník výroby bednění (kód: 33-026-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Dělník v dřevozpracujícím

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: H)

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: H) Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: 41-053-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní mechanizátor Kvalifikační úroveň

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér prací pod napětím NN (kód: 26-039-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér prací

Více

ČÁST PRVNÍ OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 179 ZÁKON ze dne 30. března 2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Vedoucí poštovního oddělení (kód: 37-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vedoucí poštovního oddělení Kvalifikační úroveň

Více

179/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 30. března o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

179/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 30. března o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 179/2006 Sb. ZÁKON ze dne 30. března 2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Změna: 110/2007 Sb. Změna: 362/2007

Více

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: H)

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: H) Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: 26-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání:

Více

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Montér vzduchotechniky (kód: 23-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Montér vzduchotechniky Kvalifikační

Více

Operátor poštovních informačních služeb

Operátor poštovních informačních služeb Operátor poštovních informačních služeb (kód: 37-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Operátor poštovních informačních služeb

Více

Hodnoticí standard. Kurýr (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Kurýr (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Kurýr (kód: 37-040-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kurýr Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná způsobilost Název Kontrola

Více

Pracovník dýhování a laminátování nábytku (kód: H)

Pracovník dýhování a laminátování nábytku (kód: H) Pracovník dýhování a laminátování nábytku (kód: 33-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Hodnoticí standard Administrátor pohřebiště (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Administrátor pohřebiště (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Administrátor pohřebiště (kód: 69-019-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Administrátor pohřebiště Kvalifikační úroveň

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání ze dne 22. prosince 2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 58/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (kód: H)

Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (kód: H) Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (kód: 26-071-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1.

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1. Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

Odměna ţákům z produktivní činnosti a vyúčtování zakázek. Organizační opatření

Odměna ţákům z produktivní činnosti a vyúčtování zakázek. Organizační opatření STRANA: 1 z 9 Organizační opatření 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 2. Přílohy: Č. 1 Zúčtovací list mezd měsíční hlášení učitele OV o produktivní práci. Č. 2 Kalkulace zakázky. Č. 3 Výše finančního

Více

179/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 30. března o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

179/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 30. března o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 179/2006 Sb. ZÁKON ze dne 30. března 2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik konstruktér (kód: 23-104-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Řidič sněžných pásových vozidel. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řidič sněžných pásových vozidel. Odborná způsobilost. Platnost standardu Řidič sněžných pásových vozidel (kód: 23-082-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Řidič sněžných pásových vozidel Kvalifikační

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Kovárenský technik mistr (kód: 21-046-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Mistr kovárny

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 489/2006 Sb., č. 63/2008 Sb. a č. 205/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Hodnoticí standard. Betonář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Betonář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Betonář (kód: 36-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Betonář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H)

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H) Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: 29-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská

Více

Hodnoticí standard. Směnař v poštovním provozu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Směnař v poštovním provozu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Směnař v poštovním provozu (kód: 37-048-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Směnař v poštovním provozu Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Pracovník výroby sesazenek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník výroby sesazenek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník výroby sesazenek (kód: 33-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Pracovník výroby dýh,

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér izolovaných vedení (kód: 26-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér izolovaných

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Konference projektu KRUH 18.5.2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Národní soustava kvalifikací Hlavní cíl Umožnit

Více

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obráběč keramiky (kód: 28-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M)

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M) Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: 41-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání:

Více

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb.

/ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb., vyhlášky č. 394/2008 Sb., vyhlášky č. 86/2012 Sb. a vyhlášky č. 245/2015 Sb. č. j. MSMT-10430/2015-4 PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

Hodnoticí standard. Technik štěpkovacích strojů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technik štěpkovacích strojů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technik štěpkovacích strojů (kód: 41-107-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

179/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

179/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2011 do částky 92/2011 Sb. a 43/2011 Sb.m.s. Obsah a text 179/2006 Sb. - poslední stav textu Změna: 110/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 179/2006

Více

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3 Kontrolor kvality dopravy (kód: 37-028-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kontrolor kvality dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Více

Hodnoticí standard. Diagnostik kanalizační sítě (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Diagnostik kanalizační sítě (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Diagnostik kanalizační sítě (kód: 36-075-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Diagnostik kanalizační sítě Kvalifikační

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Dělník čistění a kontroly dílců, balení výrobků (kód: E)

Dělník čistění a kontroly dílců, balení výrobků (kód: E) Dělník čistění a kontroly dílců, balení výrobků (kód: 33-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

179/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

179/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2012 do částky 24/2012 Sb. a 10/2012 Sb.m.s. Obsah a text 179/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 110/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 223/2009

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

Hodnoticí standard. Lamač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Lamač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Lamač (kód: 36-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Lamač Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 Ž Á D O S T

Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 Ž Á D O S T Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního

Více

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Správce památkového objektu (kód: 82-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: E)

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: E) Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: 65-015-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pomocný

Více

Strana 1 / 115. 3/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání

Strana 1 / 115. 3/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání 3/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předkolním, základním, středním,

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE I N F O R M A C E O V Ě Ř E N Í P R O F E S N Í K V A L I F I K A C E O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a validačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Dispečer důlní výroby (kód: 21-064-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Báňský technik

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Tavič (kód: 21-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Slévač Kvalifikační úroveň NSK

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Elektrické rozvody (kód: 6-009-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 6) Týká se povolání: Montér elektrorozvodných

Více

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník v chemické výrobě (kód: 8-059-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 8) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Odborná

Více

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech 4

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech 4 Logistik v dopravě a přepravě (kód: 37-031-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Logistik v dopravě a přepravě Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Kožařský technik designér a modelář. Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Kožařský technik designér a modelář. Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Kožařský technik designér a modelář (kód: 32-017-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kožařský

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Hodnoticí standard. Tranzitér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Tranzitér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Tranzitér (kód: 37-014-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: H)

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: H) Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: 33-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář

Více