AKTIVNÍ OBRANA PŘÍJEMCE DOTACE PROTI ROZHODNUTÍ O KRÁCENÍ DOTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVNÍ OBRANA PŘÍJEMCE DOTACE PROTI ROZHODNUTÍ O KRÁCENÍ DOTACE"

Transkript

1 Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2016 AKTIVNÍ OBRANA PŘÍJEMCE DOTACE PROTI ROZHODNUTÍ O KRÁCENÍ DOTACE JUDr. Petr Kadlec Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

2 VÝCHODISKA PRO VOLBU PROSTŘEDKŮ OBRANY Volba vhodných a možných prostředků obrany příjemce dotace proti krácení dotace je odvislá od následujících výchozích skutečností: 1. PRÁVNÍ TITUL DOTACE: příjemce dotace má uzavřenou s poskytovatelem dotace smlouvu o poskytnutí dotace (vždy u ROP, u OP pouze pokud tak stanoví zvláštní zákon 17 zákona č. 218/2000 Sb.) x poskytovatel dotace vydal příjemci dotace pouze rozhodnutí o poskytnutí dotace 2. ČASOVÉ HLEDISKO: ke krácení dotace došlo před vyplacením dotace příjemci dotace x u příjemce dotace již došlo k vyplacení dotace poskytovatel požaduje vrácení již poskytnuté dotace 2

3 PRÁVNÍ TITUL DOTACE 3

4 PRÁVNÍ TITUL DOTACE - SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Dle judikatury NSS je smlouva o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouvou: Rozsudek NSS 9 Afs 37/ ze dne Smlouva o účelové dotace uzavřená mezi regionální radou regionu soudružnosh a příjemcem dotace je veřejnoprávní smlouvu. V případě námitky porušení smlouvy, nesouhlasu s jejím výkladem nebo při neplnění smlouvy samotné je ochrana kterékoliv smluvní strany poskytována prostřednictvím sporu z veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení 169 správního řádu ve spojení s ustanovením 141 téhož zákona, který iniciuje ta ze stran, která nesouhlasí s postupem druhé smluvní strany. Rozsudek NSS 9 Afs 38/ ze dne Vztah vzniklý dotace je vztahem veřejnoprávním a poskytnuté dotace tvoří také dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů, které jsou dle 3 písm. c) zák. o rozpočtových pravidlech tzv. jinými prostředky státu. Rozsudek NSS 1 Afs 66/2013 ze dne správní akty, které Regionální rada vydává po uzavření smlouvy o dotace, nemusí nutně mít vždy autoritahvní povahu, nemusejí na ně dopadat ani obecná ustanovení o správním řízení. Tyto akty Regionální rady jsou vydávané v režimu veřejnoprávní smlouvy. 4

5 PRÁVNÍ TITUL DOTACE - ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Rozhodnutí o poskytnutí dotace není veřejnoprávní smlouvou v materiálním slova smyslu (v situaci, kdy nebyla současně uzavřena smlouva o poskytnutí dotace) vyplývá to z judikatury NSS (implicitně/ a contrario) pokud byla dotace poskytnuta (pouze) na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, neuplatní se dále uvedený postup řešení sporu z veřejnoprávních smlouvy Rozsudek NSS 5 As 152/ ze dne Veřejnoprávní charakter o dotace je nesporný, avšak, jak bylo vysvětleno výše, soudnímu přezkumu podléhá až finančních orgánů o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně. 5

6 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM 6

7 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (1/6) MOŽNOSTI OBRANY, POSTUP PŘÍJEMCE DOTACE A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ: auditní orgán (poskytovatel dotace/ zprostředkující subjekt) dospěje ke zjištění o pochybení příjemce dotace při administraci projektu Auditní zpráva/ Protokol o kontrolním zjištění proti zjištění uvedeném v Auditní zprávě/ Protokolu o kontrolním zjištění lze podat námitky rozhodnutí auditního orgánu o námitkách příjemce dotace proti protokolu o kontrolním zjištění (auditní zprávě) není rozhodnutím v materiálním smyslu a nelze se proti němu bránit žalobou ve správním soudnictví, jelikož nezakládá, nemění ani neruší práva a povinnosti příjemce dotace Rozsudek NSS 9 As 132/ ze dne žalovaného o námitkách stěžovatelky proh protokolu o kontrolním zjištění, vydané dle 18 zákona o státní kontrole, je sice jako označeno, avšak není v materiálním slova smyslu. Protokolem ani žalovaného nedošlo k založení, změně, zrušení nebo závaznému určení práv nebo stěžovatelky. 7

8 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (2/6) pokud auditní orgán nevyhoví námitkám podaným pro1 protokolu o kontrolním zjištění, informuje o svém zjištění poskytovatele dotace, který, v případě, že zjištění má povahu nesrovnalos1, přistoupí k vydání oznámení o krácení dotace Nesrovnalost = porušení právních předpisů Evropského společenství nebo České republiky v důsledku pro1právního jednání nebo opomenul dotčeného subjektu (příjemce dotace), které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie nebo ve veřejném rozpočtu České republiky, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo do veřejného rozpočtu České republiky Pokud bylo námitkové řízení příjemce dotace neúspěšné a příjemce dotace má s poskytovatelem dotace uzavřenou smlouvu o poskytování dotace možnost obrany v podobě vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy ( 141 a 169 SŘ) Rozsudek NSS 1 Afs 66/2013 ze dne (obdobně např. NSS 9 Afs 37/ ze dne ) Pokud se příjemce dotace zamýšlí bránit proh neplnění smlouvy ve fázi po uzavření smlouvy o dotace, je mu ochrana poskytována prostřednictvím sporu z veřejnoprávní smlouvy dle 169 ve spojení s 141 správního řádu. 8

9 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (3/6) příslušným správním orgánem k řešení sporu z veřejnoprávní smlouvy, kde smluvní stranou této smlouvy je Úřad regionální rady regionu soudržnos1, je Ministerstvo pro místní rozvoj Rozsudek NSS 2 Afs 75/2013 ze dne Teprve příslušného orgánu ze sporu z veřejnoprávní smlouvy je, za splnění dalších zákonem stanovených podmínek, přezkoumatelným dle 65 s. ř. s. ve správním soudnictví. V souladu s právní úpravou obsaženou v zákoně o podpoře regionálního rozvoje je zde věcně příslušným ministerstvem ministerstvo pro místní rozvoj. platná právní úprava nestanoví konkrétní lhůtu, v níž je možno spor z veřejnoprávní smlouvy iniciovat rozhodnuf vydané ve sporu z veřejnoprávní smlouvy je rozhodnufm v materiálním smyslu je přezkoumatelné ve správním soudnictví dle 65 SŘS (obě strany) Rozsudek NSS 9 Afs 37/ ze dne Teprve příslušného orgánu (ministerstva pro místní rozvoj) ze sporu z veřejnoprávní smlouvy je za splnění dalších zákonem stanovených podmínek přezkoumatelným dle ustanovení 65 s. ř. s. ve správním soudnictví. POKUD BYLA DOTACE POSKYTNUTA (POUZE) NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE, NEUPLATNÍ SE POSTUP ŘEŠENÍ SPORU Z VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY! 9

10 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (4/6) EXKURZ: Nekonzistentnost rozhodovací praxe NSS k právní povaze oznámení o krácení dotace 1) Oznámení o krácení dotace je správním rozhodnufm v materiálním slova smyslu 2) Oznámení o krácení dotace není správním rozhodnufm v materiálním slova smyslu x 10

11 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (5/6) Exkurz: Oznámení o krácení dotace není správním rozhodnufm Oznámení o krácení dotace je dle NSS fakpckým úkonem, opatřením, není správním rozhodnulm Je vyloučen přezkum dle 65 SŘS, ale nelze vyloučit zásahovou žalobu dle 82 SŘS (do 2 měsíců od dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu; nejpozději do 2 let od okamžiku, kdy k němu došlo) Rozsudek NSS 9 As 132/2013 ze dne InsHtut nevyplacení čásh dotace dle 14e rozpočtových pravidel (fakhcky pozastavení výplaty v určité výši) je jednak fakultahvní, a jednak nepředstavuje konečnou administrahvně právní fázi postupu správního orgánu ve věci příjemce dotace, a to již proto, že tu nejde o žádný správní úkon, nýbrž (toliko) o fak\cké pozastavení platby neodehrávající se v režimu správního řízení, jak výslovně stanoví 14e odst. 4 rozpočtových pravidel. Rozsudek NSS 9 Afs 107/2013 ze dne Samotné nevyplacení čásh dotace není správním úkonem již proto, že se jedná (toliko) o fak\cké pozastavení platby nemající se správním řízením nic společného. Zákon nazývá tento fakhcký úkon ne zcela přiléhavě opatřením a ukládá poskytovateli, aby o tomto opatření informoval písemně příjemce dotace. Také tuto informaci nazývá zákon opatřením a také ve vztahu k tomuto aktu vylučuje správního řádu, jakož i jeho soudní přezkum. 11

12 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (6/6) Exkurz: Oznámení o krácení dotace je správním rozhodnufm sdělení o nevyplacení dotace je rozhodnufm v materiálním slova smyslu a je možný jeho soudní přezkum dle 65 SŘS (žaloba prop rozhodnuf správního orgánu) Rozsudek NSS 8 Ans 4/2013 ze dne Zákonné požadavky na řádné odůvodnění, přesné vymezení rozsahu krácení výplaty, požadavek přihlížet k závažnosh porušení pravidel a úvaha o vlivu porušení pravidel na dodržení cíle dotace jsou typickými hledisky, která musí správní orgán zohledňovat při své rozhodovací činnosh. Za takové situace proto Nejvyšší správní soud dospěl k přesvědčení, že sdělení o nevyplacení čásh dotace je třeba považovat za v materiálním smyslu. 12

13 POSTUP OBRANY PŘI KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍ Kontrola před vyplacením dotace Vydání protokolu o kontrolním zjištění/ auditní zpráva ze strany auditního orgánu Námitky příjemce dotace pro1 zjištění uvedenému v protokolu auditního orgánu Vydání oznámení o krácení dotace(nepřezkoum atelné ve správním soudnictví) Informování poskytovatele dotace o zjištění u příjemce dotace ze strany auditního orgánu RozhodnuL auditního orgánu o podaných námitkách (nepřezkoumatelné ve správním soudnictví) SMLOUVA: Vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy ze strany příjemce dotace Vydání rozhodnul ve sporu z veřejnoprávní smlouvy (přezkoumatelné ve správním soudnictví) 13

14 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM 14

15 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (1/6) MOŽNOSTI OBRANY, POSTUP PŘÍJEMCE DOTACE A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ: obdobně jako v případě krácení dotace před jejím vyplacením sepsání auditní zprávy s uvedením zjištění auditního orgánu (poskytovatel dotace, NKÚ, MF, ÚOHS, evropské kontrolní orgány, např. OLAF) možnost podání námitek vyhotovení závěrečné auditní zprávy - auditní orgán zde uvede, zda námitkám vyhovuje, či nikoli předání auditní zprávy poskytovateli dotace k dalšímu řešení poskytovatel dotace v případě, že auditní orgán nevyhověl námitkám příjemce dotace, posuzuje, zda zjištění má povahu nesrovnalosti a pokud ano, pak o této skutečnosti informuje příslušného správce daně = finanční úřad (u regionálních operačních programů zastává funkci správce daně Úřad regionální rady regionu soudržnosti) správce daně zahájí u příjemce dotace daňovou kontrolu 15

16 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (2/6) DAŇOVÁ KONTROLA: správce daně zahajuje na základě podnětu od poskytovatele dotace vlastní daňovou kontrolu dle 85 DŘ pro1 nevhodnému postupu správce daně při daňové kontrole se lze domáhat ochrany dle 261 DŘ, který stanoví, že osoba zúčastněná na správě daní má právo podat sfžnost prop postupu správce daně, neposkytuje- li daňový zákon jiné prostředky ochrany slžnost je správce daně povinen prošetřit, přičemž musí být vyřízena do 60 dnů ode dne doručení správci slžnost pro1 postupu správce daně při daňové kontrole musí být vyřízena nejpozději do ukončení daňové kontroly na závěr daňové kontroly vyhotoví daňový správce zprávu z daňové kontroly - pokud správce daně v rámci daňové kontroly dospěje ke zjištění, že příjemce dotace porušil podmínky, za kterých byly příjemci vyplaceny dotační peněžní prostředky, informuje ve zprávě o daňové kontrole že ze strany příjemce dotace došlo k neoprávněnému použil dotačních peněžních prostředků a v důsledku toho k porušení rozpočtové kázně dle RP na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění; Nedojde- li na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění následuje vyměření odvodu (a penále) za porušení rozpočtové kázně příslušným správcem daně, a to v podobě platebního výměru 16

17 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (3/6) PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: 1) 44 zákona č. 218/2000 Sb. (RP) x 2) 22 zákona č. 250/2000 Sb. (malá RP) - rozdíl finanční prostředky jsou poskytovány z různých rozpočtů + konstatování porušení rozpočtové kázně rozdílnými orgány u prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu je kompetentní rozhodnout o porušení rozpočtové kázně pouze finanční úřad (zajišťuje také odvod do státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu) x u prostředků poskytovaných z rozpočtu územního samosprávného celku (městské části hl. m. Prahy, svazku obcí, atd.) je kompetentní rozhodnout o porušení rozpočtové kázně pouze ten, kdo peněžní prostředky poskytl, nikoli finanční úřad ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: 44a zákona č. 218/2000 Sb. (RP) pokud organizační složka státu, příspěvková organizace, fyzická nebo právnická osoba jiná než stát porušila rozpočtovou kázeň, je povinna prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvést odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv, Národního fondu nebo rezervního fondu (v případě organizační složky státu) - obecně: sankce za nesplnění povinnosti, které byly stanoveny státem/poskytovatelem dotace příjemci dotace, a ten poskytnuté prostředky použij jiným způsobem, než bylo stanoveno - obdobně 22 zákona č. 250/2000 Sb. (malá RP) PENÁLE ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: obecně = platba za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně; výše 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu 17

18 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (4/6) PLATEBNÍ VÝMĚR: = vyměření odvodu (a penále) za porušení rozpočtové kázně pro1 platebnímu výměru lze podat do 30 dní ode dne jeho doručení odvolání dle 109 DŘ ke správci daně, jehož rozhodnuf je odvoláním napadáno odvolání dle 109 DŘ nega1vní rozhodnul o odvolání 1. správní žaloba (obecně 2 měsíce poté, kdy rozhodnul bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví- li zvláštní zákon lhůtu jinou) kasační sfžnost (naplnění důvodů kasační sfžnosp, podání do 2 týdnů po doručení rozhodnuf x 2. žádost o prominuf nebo částečné prominuf odvodu (a případné penále) za porušení rozpočtové kázně (do 1 roku ode dne nabyf právní moci platebního výměru) + žádost o posečkání daně 18

19 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (5/6) ŽÁDOST O PROMINUTÍ ODVODU : 44a odst. 12 RP - prominutí odvodu Generálním finančním ředitelstvím 22 odst. 14 malých RP - prominutí odvodu orgánem, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl 44a odst. 13 RP stanoví, že o prominutí/částečné prominutí může důvodů hodných zvláštního zřetele žádat FO, PO nebo organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím FÚ, které tento odvod uložil, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru. Lhůta činí 1 rok ode dne nabytí platebního výměru 22 odst. 14 malých RP stanoví obdobné podmínky, o prominutí odvodu může žádat ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil. Lhůta činí 1 rok ode dne nabytí právní moci platebního výměru. povolení prominutí odvodu by mělo být povoleno jen z důvodů hodných zvláštního zřetele viz pokyn GFĎ D 15 k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 19

20 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (6/6) ŽÁDOST O POSEČKÁNÍ DANĚ: 44 RP, 22 malých RP žádost o posečkání se řídí 156 a 157 daňového řádu 156 daňového řádu: správce daně může povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaň. období nebylo možné vybrat daň od daňového subjektu najednou se dalo důvodně očekávat částečný nebo úplný zánik povinnosti uhradit daň správce daně o žádosti o posečkání rozhodne do 30 dnů ode dne jejího podání v rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žádosti o posečkání, se stanoví doba posečkání (může být vázáno i na další podmínky) posečkání lze povolit nejdříve ode dne splatnosti, a to i zpětně a nesmí být povoleno na dobu delší, než je lhůta pro placení daně 20

21 POSTUP OBRANY PŘI KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍ DODĚLAT! Kontrola po vyplacení dotace Podnět poskytovatele dotace ke správci daně Vydání protokolu o kontrolním zjištění/ auditní zpráva ze strany auditního orgánu Posouzení ze strany poskytovatele dotace, zda zjištění představuje nesrovnalost Námitky příjemce dotace pro1 zjištění uvedenému v protokolu auditního orgánu Informování poskytovatele dotace o zjištění u příjemce dotace ze strany auditního orgánu Vyhotovení závěrečné auditní zprávy a rozhodnul auditního orgánu o podaných námitkách (nepřezkoumatelné ve správním soudnictví) Daňová kontrola Vydání zprávy o daňové kontrole Platební výměr Žádost o prominul odbodu/ Žádost o posečkání s úhradou odvodu Správní soudnictví RozhodnuL v odvolacím řízení pro1 platebnímu výměru Odvolání pro1 platebnímu výměru 21

22 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (1/5) Podle 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, ve znění účinném od : Poskytovatel nemusí vypla\t dotaci nebo její část, domnívá- li se, že její příjemce v přímé souvislos\ s ní porušil povinnos\ stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta O tomto opatření poskytovatel bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel, podat poskytovateli pro1 tomuto opatření námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele. (srov. odst. 2 cit. ust.) V rozhodnuf o námitkách se rozhodne o tom, zda opatření poskytovatele bylo plně oprávněné, částečně oprávněné nebo zda oprávněné nebylo. Pro1 rozhodnul o námitkách se nelze odvolat. (srov. odst. 3 cit. ust.) 22

23 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (2/5) Pokud bylo opatření poskytovatele posouzeno jako plně oprávněné, poskytovatel dotaci nebo její část příjemci nevyplal. Pokud bylo posouzeno jako částečně oprávněné, poskytovatel vyplal příjemci část dotace, kterou mu neoprávněně nevypla1l. Pokud bylo posouzeno jako neoprávněné, poskytovatel příjemci vyplal nevyplacenou dotaci nebo její část. (srov. odst. 4 cit. ust.) Poskytovatel informuje o opatření podle odstavce 1 a o rozhodnul o námitkách podle odstavce 3 vhodným způsobem bez zbytečného odkladu finanční úřad (srov. odst. 5 cit. ust.). Finanční úřad následně závazně posoudí, zda skutečně došlo k domnělému porušení povinnos1 stanovené právním předpisem nebo nedodržení účelu dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta. Bez ohledu předmětné nevyplacení čás1 dotace může poskytovatel pokračovat v proplácení zbývající čás1 dotace (srov. odst. 6 cit. ust.). 23

24 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (3/5) Podle 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, ve znění do novelizace zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od : Poskytovatel nemusí vyplapt část dotace domnívá- li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, a to do výše, která je stanovena v rozhodnul o poskytnul dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně. V případě, že poskytovatel provede při proplácení dotace opatření podle odstavce 1, informuje o něm písemně příjemce a příslušný finanční úřad, a to včetně jeho rozsahu a odůvodnění (srov. odst. 2 cit. ust.) Provede- li poskytovatel opatření podle odstavců 1 a 2, může pokračovat v proplácení zbývající čás1 dotace (srov. odst. 3 cit. ust.) Na uvedená opatření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (tj. správní řád, včetně ustanovení o přezkumu) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání (tj. přezkum ve správním soudnictví). Tato právní úprava je relevantní i po novele rozpočtových pravidel provedené zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , neboť dle přechodných ustanovení se na právní vztahy vzniklé z rozhodnul o poskytnul dotace vydaných před nabylm účinnos1 novely použijí rozpočtová pravidla ve znění účinném před novelou. 24

25 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (4/5) Podle 14e odst. 4 rozpočtových pravidel, ve znění do novelizace zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , vyloučil použil správního řádu a soudního přezkumu na opatření dle 14e odst. 1 a 2 (nevyplacení čás1 dotace). K vyloučení soudního přezkumu: Druhý senát NSS předložil věc Ústavnímu soudu ke zrušení čásp 14e odst. 4 rozpočtových pravidel, ve znění do , která se týká vyloučení soudního přezkumu, pro rozpor s ústavním pořádkem (2 As 12/2014, Pl. ÚS 12/2014). ÚS o věci dosud nerozhodl. Napro1 tomu, devátý senát NSS cca o 4 měsíce dříve explicitně uvedl, že nemá pochybnos1 o ústavnos1 předmětného ustanovení (9 Afs 107/2013). Rozsudek NSS 9 Afs 107/2013 Přitom, že zákonodárce, právě při vědomí nesmyslnosh soudních sporů mezi poskytovateli a příjemci dotací vyvěrajících z názoru o nároku na zaplacení plné dotace bez ohledu na možné porušování pravidel při jejím čerpání (přičemž nelze přehlédnout, že tu jde o spolufinancování z rozpočtu Evropské unie) zakotvil výluku přezkumu opatření dle 14e odst. 1 a 2 rozpočtových pravidel v 14e odst. 4 téhož zákona. Z tohoto pohledu nelze na kompetenční výluce takto stanovené shledat nic nerozumného, natož pak prohústavního. Toto je relevantní i po novele rozpočtových pravidel provedené zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , neboť dle přechodných ustanovení se na právní vztahy vzniklé z rozhodnul o poskytnul dotace vydaných před nabylm účinnos1 novely použijí rozpočtová pravidla ve znění účinném před novelou. 25

26 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (5/5) Pro úplnost: 44a odst. 5 písm. b) rozpočtových pravidel, ve znění do novelizace zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , stanovil, že: Do plnění povinnos1 provést odvod za porušení rozpočtové kázně, kterým je neoprávněné použil dotace, se započítávají i částky, které poskytovatel dosud nevyplapl, protože se domnívá, že byla porušena rozpočtová kázeň. Novela rozpočtových pravidel provedená zákonem č. 25/2015 Sb., účinným od , předmětné ustanovení vypus1la. Citovaná úprava je však relevantní i po novele rozpočtových pravidel provedené zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , neboť dle přechodných ustanovení se na právní vztahy vzniklé z rozhodnul o poskytnul dotace vydaných před nabylm účinnos1 novely použijí rozpočtová pravidla ve znění účinném před novelou. 26

27 Náhrada škody (1/2) Aplikovatelnost zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosp za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnufm nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Stát odpovídá za podmínek stanovených Lmto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Stát hradí za podmínek stanovených Lmto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu. Odpovědnos1 za škodu podle tohoto zákona se nelze zpros1t. (srov. 1 odst. 1 a 3, 2 cit. zák.) Stát odpovídá za podmínek stanovených Lmto zákonem za škodu, která byla způsobena: a) rozhodnulm, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, b) nesprávným úředním postupem. (srov. 5 cit. zák.) Nezákonnost rozhodnuf/nesprávnost úředního postupu musí vyplývat z pravomocného rozhodnuf v rámci diskutované problemapky typicky z rozhodnuf soudu v soudním řízení správním ( 65 a násl. s.ř.s. žaloba pro1 rozhodnul správního orgánu, 82 a násl. s.ř.s. žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu). Nejde- li o případy zvláštního zřetele hodné, lze nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnulm přiznat pouze tehdy, pokud poškozený využil v zákonem stanovených lhůtách všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práva poskytuje (srov. 8 odst. 3 cit. zák.) 27

28 Náhrada škody (2/2) Nárok na náhradu škody se uplatňuje u příslušného úřadu v rámci diskutované problema1ky Ministerstvo financí. Uplatnění nároku na náhradu škody podle tohoto zákona je podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu (srov. 14 odst. 1 a 3 cit. zák.) Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do šes1 měsíců ode dne uplatnění u příslušného úřadu nebyl jeho nárok plně uspokojen (srov. 15 odst. 2 cit. zák.) Nárok na náhradu škody podle tohoto zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Je- li podmínkou pro uplatnění práva na náhradu škody zrušení rozhodnul, běží promlčecí doba ode dne doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnuf. Nejpozději se nárok promlčí za deset let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno (oznámeno) nezákonné rozhodnul, kterým byla způsobena škoda; to neplal, jde- li o škodu na zdraví. (srov. 32 odst. 1 a 2 cit. zák.) Nárok na náhradu nemajetkové újmy podle tohoto zákona se zásadně promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do dese1 let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen (srov. 32 odst. 3 cit. zák.). 28

29 Přehled výše a sazby finančních oprav (1/6) ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Č. Nesrovnalost Doporučená oprava (poznámka č. 1) 1 Nedodržení postupů zveřejňování Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou případů uvedených pod číslem 2 níže. Jedná se o zjevné nedodržení jedné z podmínek spolufinancování Společenstvím. 2 Nedodržení postupů zveřejňování Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně byla dodržena určitá míra zveřejnění, která umožnila hospodářským subjektům umístěným na území jiného členské státu přístup k dotčené zakázce. 100 % hodnoty dotčené zakázky 25 % hodnoty dotčené zakázky 3 Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosp způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, služeb či dodávek při neexistenci nepředvídané okolnosp. Při zadání hlavní zakázky byly dodrženy směrnice Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či nikoliv), při nichž nebyla dodržena ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek, 100 % hodnoty dotčené zakázky (dotčených zakázek). 29

30 Přehled výše a sazby finančních oprav (2/6) ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (Poznámka č. 2) 4 Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hodnoty stanovené směrnicemi, provedené za nepředvídaných okolnosf (Poznámka č. 2) zejména ustanovení o použil vyjednávacího řízení bez zveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavos1 způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby. Při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení směrnic Společenství, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překračujících hodnotu původní zakázky o více než 50 %. Samotné dodatečné práce nepředstavují samostatnou práci ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice 93/37 nebo čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2004/18 nebo zvláštní službu ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 92/50 nebo čl. 1 odst. 2 písm. a) a d) směrnice 2004/18. V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek nepřekročí prahové hodnoty stanovené směrnicemi ani 50 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši opravy snížit na 25 %. 100 % částky překračující 50 % hodnoty původní zakázky 30

31 Přehled výše a sazby finančních oprav (3/6) ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V případech, kdy dodatečné práce nebo služby překročí prahové hodnoty uvedené ve směrnicích a představují samostatnou práci nebo službu, je třeba pro použil směrnic o zadávání veřejných zakázek vzít v úvahu celkovou hodnotu všech dodatečných prací nebo služeb. Pokud dodatečné práce nebo služby představují samostatnou práci nebo službu překračující prahové hodnoty uvedené ve směrnicích, použije se výše uvedený bod 1. Pokud dodatečné práce nebo služby představují samostatnou práci nebo službu, ale nepřekračující prahové hodnoty uvedené ve směrnicích, použije se níže uvedený bod Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosp a výběr účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce Při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro zveřejňování stanovená směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, ale v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnos1 a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky. 25 % hodnoty zakázky. Tato částka může být snížena na 10 % nebo na 5 % podle závažnosp. 31

32 Přehled výše a sazby finančních oprav (4/6) ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 6 Použif nezákonných kritérií pro udělení zakázky 7 Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosp a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky stanovená během výběrového řízení 8 Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky Při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použil kritéria pro ověření vhodnos1 a výběr účastníků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřejným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použil kritérií pro zadání zakázky). Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenos1 v daném regionu atd.). Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat). 25 % hodnoty zakázky. Tato částka může být snížena na 10 % nebo na 5 % podle závažnosp. 25 % hodnoty zakázky. (V nejzávažnějších případech, kdy existuje vědomý záměr vyloučit některé uchazeče, je možno použít finanční opravu ve výši 100 % hodnoty zakázky). 25 % hodnoty zakázky. Tato částka může být snížena na 10 % nebo na 5 % podle závažnosp. 32

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

4a ) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/ (ES) č. 1083/2006.

4a ) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/ (ES) č. 1083/2006. Strana 407 25 ZÁKON ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

MMB2015000000647. Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na další stradě.

MMB2015000000647. Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na další stradě. 11111111 MMB2015000000647 U Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ OS"ČZ Název: Náhrada škody způsobené statutárnímu městu Brnu v souvislosti s přípravou a

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

1. Úvod. 1.1. Účel a oblast působnosti těchto pokynů

1. Úvod. 1.1. Účel a oblast působnosti těchto pokynů CS PŘÍLOHA Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1.

Více

V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA

V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA rozhodnutí Komise C(2013) 9527 final ze dne 19. prosince 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2014 září 2014

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 40/2003 47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 64/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2006-63 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

K dopadům nálezu Ústavního soudu ÚS Pl. ÚS 12/14 ze dne 16. 6. 2015

K dopadům nálezu Ústavního soudu ÚS Pl. ÚS 12/14 ze dne 16. 6. 2015 V Praze, dne 3. 8. 2015 K dopadům nálezu Ústavního soudu ÚS Pl. ÚS 12/14 ze dne 16. 6. 2015 Příjemcům dotací obecně svitla v červnu 2015 nová naděje. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/14 ( Nález ) ve věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 67/2007-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks V souladu s podmínkami směrnice Města Nový Jičín č.../2015 Poskytování dotací a návratných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 24/2013-14 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 11/2012-14 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více