AKTIVNÍ OBRANA PŘÍJEMCE DOTACE PROTI ROZHODNUTÍ O KRÁCENÍ DOTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVNÍ OBRANA PŘÍJEMCE DOTACE PROTI ROZHODNUTÍ O KRÁCENÍ DOTACE"

Transkript

1 Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2016 AKTIVNÍ OBRANA PŘÍJEMCE DOTACE PROTI ROZHODNUTÍ O KRÁCENÍ DOTACE JUDr. Petr Kadlec Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

2 VÝCHODISKA PRO VOLBU PROSTŘEDKŮ OBRANY Volba vhodných a možných prostředků obrany příjemce dotace proti krácení dotace je odvislá od následujících výchozích skutečností: 1. PRÁVNÍ TITUL DOTACE: příjemce dotace má uzavřenou s poskytovatelem dotace smlouvu o poskytnutí dotace (vždy u ROP, u OP pouze pokud tak stanoví zvláštní zákon 17 zákona č. 218/2000 Sb.) x poskytovatel dotace vydal příjemci dotace pouze rozhodnutí o poskytnutí dotace 2. ČASOVÉ HLEDISKO: ke krácení dotace došlo před vyplacením dotace příjemci dotace x u příjemce dotace již došlo k vyplacení dotace poskytovatel požaduje vrácení již poskytnuté dotace 2

3 PRÁVNÍ TITUL DOTACE 3

4 PRÁVNÍ TITUL DOTACE - SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Dle judikatury NSS je smlouva o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouvou: Rozsudek NSS 9 Afs 37/ ze dne Smlouva o účelové dotace uzavřená mezi regionální radou regionu soudružnosh a příjemcem dotace je veřejnoprávní smlouvu. V případě námitky porušení smlouvy, nesouhlasu s jejím výkladem nebo při neplnění smlouvy samotné je ochrana kterékoliv smluvní strany poskytována prostřednictvím sporu z veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení 169 správního řádu ve spojení s ustanovením 141 téhož zákona, který iniciuje ta ze stran, která nesouhlasí s postupem druhé smluvní strany. Rozsudek NSS 9 Afs 38/ ze dne Vztah vzniklý dotace je vztahem veřejnoprávním a poskytnuté dotace tvoří také dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů, které jsou dle 3 písm. c) zák. o rozpočtových pravidlech tzv. jinými prostředky státu. Rozsudek NSS 1 Afs 66/2013 ze dne správní akty, které Regionální rada vydává po uzavření smlouvy o dotace, nemusí nutně mít vždy autoritahvní povahu, nemusejí na ně dopadat ani obecná ustanovení o správním řízení. Tyto akty Regionální rady jsou vydávané v režimu veřejnoprávní smlouvy. 4

5 PRÁVNÍ TITUL DOTACE - ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Rozhodnutí o poskytnutí dotace není veřejnoprávní smlouvou v materiálním slova smyslu (v situaci, kdy nebyla současně uzavřena smlouva o poskytnutí dotace) vyplývá to z judikatury NSS (implicitně/ a contrario) pokud byla dotace poskytnuta (pouze) na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, neuplatní se dále uvedený postup řešení sporu z veřejnoprávních smlouvy Rozsudek NSS 5 As 152/ ze dne Veřejnoprávní charakter o dotace je nesporný, avšak, jak bylo vysvětleno výše, soudnímu přezkumu podléhá až finančních orgánů o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně. 5

6 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM 6

7 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (1/6) MOŽNOSTI OBRANY, POSTUP PŘÍJEMCE DOTACE A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ: auditní orgán (poskytovatel dotace/ zprostředkující subjekt) dospěje ke zjištění o pochybení příjemce dotace při administraci projektu Auditní zpráva/ Protokol o kontrolním zjištění proti zjištění uvedeném v Auditní zprávě/ Protokolu o kontrolním zjištění lze podat námitky rozhodnutí auditního orgánu o námitkách příjemce dotace proti protokolu o kontrolním zjištění (auditní zprávě) není rozhodnutím v materiálním smyslu a nelze se proti němu bránit žalobou ve správním soudnictví, jelikož nezakládá, nemění ani neruší práva a povinnosti příjemce dotace Rozsudek NSS 9 As 132/ ze dne žalovaného o námitkách stěžovatelky proh protokolu o kontrolním zjištění, vydané dle 18 zákona o státní kontrole, je sice jako označeno, avšak není v materiálním slova smyslu. Protokolem ani žalovaného nedošlo k založení, změně, zrušení nebo závaznému určení práv nebo stěžovatelky. 7

8 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (2/6) pokud auditní orgán nevyhoví námitkám podaným pro1 protokolu o kontrolním zjištění, informuje o svém zjištění poskytovatele dotace, který, v případě, že zjištění má povahu nesrovnalos1, přistoupí k vydání oznámení o krácení dotace Nesrovnalost = porušení právních předpisů Evropského společenství nebo České republiky v důsledku pro1právního jednání nebo opomenul dotčeného subjektu (příjemce dotace), které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie nebo ve veřejném rozpočtu České republiky, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo do veřejného rozpočtu České republiky Pokud bylo námitkové řízení příjemce dotace neúspěšné a příjemce dotace má s poskytovatelem dotace uzavřenou smlouvu o poskytování dotace možnost obrany v podobě vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy ( 141 a 169 SŘ) Rozsudek NSS 1 Afs 66/2013 ze dne (obdobně např. NSS 9 Afs 37/ ze dne ) Pokud se příjemce dotace zamýšlí bránit proh neplnění smlouvy ve fázi po uzavření smlouvy o dotace, je mu ochrana poskytována prostřednictvím sporu z veřejnoprávní smlouvy dle 169 ve spojení s 141 správního řádu. 8

9 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (3/6) příslušným správním orgánem k řešení sporu z veřejnoprávní smlouvy, kde smluvní stranou této smlouvy je Úřad regionální rady regionu soudržnos1, je Ministerstvo pro místní rozvoj Rozsudek NSS 2 Afs 75/2013 ze dne Teprve příslušného orgánu ze sporu z veřejnoprávní smlouvy je, za splnění dalších zákonem stanovených podmínek, přezkoumatelným dle 65 s. ř. s. ve správním soudnictví. V souladu s právní úpravou obsaženou v zákoně o podpoře regionálního rozvoje je zde věcně příslušným ministerstvem ministerstvo pro místní rozvoj. platná právní úprava nestanoví konkrétní lhůtu, v níž je možno spor z veřejnoprávní smlouvy iniciovat rozhodnuf vydané ve sporu z veřejnoprávní smlouvy je rozhodnufm v materiálním smyslu je přezkoumatelné ve správním soudnictví dle 65 SŘS (obě strany) Rozsudek NSS 9 Afs 37/ ze dne Teprve příslušného orgánu (ministerstva pro místní rozvoj) ze sporu z veřejnoprávní smlouvy je za splnění dalších zákonem stanovených podmínek přezkoumatelným dle ustanovení 65 s. ř. s. ve správním soudnictví. POKUD BYLA DOTACE POSKYTNUTA (POUZE) NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE, NEUPLATNÍ SE POSTUP ŘEŠENÍ SPORU Z VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY! 9

10 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (4/6) EXKURZ: Nekonzistentnost rozhodovací praxe NSS k právní povaze oznámení o krácení dotace 1) Oznámení o krácení dotace je správním rozhodnufm v materiálním slova smyslu 2) Oznámení o krácení dotace není správním rozhodnufm v materiálním slova smyslu x 10

11 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (5/6) Exkurz: Oznámení o krácení dotace není správním rozhodnufm Oznámení o krácení dotace je dle NSS fakpckým úkonem, opatřením, není správním rozhodnulm Je vyloučen přezkum dle 65 SŘS, ale nelze vyloučit zásahovou žalobu dle 82 SŘS (do 2 měsíců od dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu; nejpozději do 2 let od okamžiku, kdy k němu došlo) Rozsudek NSS 9 As 132/2013 ze dne InsHtut nevyplacení čásh dotace dle 14e rozpočtových pravidel (fakhcky pozastavení výplaty v určité výši) je jednak fakultahvní, a jednak nepředstavuje konečnou administrahvně právní fázi postupu správního orgánu ve věci příjemce dotace, a to již proto, že tu nejde o žádný správní úkon, nýbrž (toliko) o fak\cké pozastavení platby neodehrávající se v režimu správního řízení, jak výslovně stanoví 14e odst. 4 rozpočtových pravidel. Rozsudek NSS 9 Afs 107/2013 ze dne Samotné nevyplacení čásh dotace není správním úkonem již proto, že se jedná (toliko) o fak\cké pozastavení platby nemající se správním řízením nic společného. Zákon nazývá tento fakhcký úkon ne zcela přiléhavě opatřením a ukládá poskytovateli, aby o tomto opatření informoval písemně příjemce dotace. Také tuto informaci nazývá zákon opatřením a také ve vztahu k tomuto aktu vylučuje správního řádu, jakož i jeho soudní přezkum. 11

12 KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍM (6/6) Exkurz: Oznámení o krácení dotace je správním rozhodnufm sdělení o nevyplacení dotace je rozhodnufm v materiálním slova smyslu a je možný jeho soudní přezkum dle 65 SŘS (žaloba prop rozhodnuf správního orgánu) Rozsudek NSS 8 Ans 4/2013 ze dne Zákonné požadavky na řádné odůvodnění, přesné vymezení rozsahu krácení výplaty, požadavek přihlížet k závažnosh porušení pravidel a úvaha o vlivu porušení pravidel na dodržení cíle dotace jsou typickými hledisky, která musí správní orgán zohledňovat při své rozhodovací činnosh. Za takové situace proto Nejvyšší správní soud dospěl k přesvědčení, že sdělení o nevyplacení čásh dotace je třeba považovat za v materiálním smyslu. 12

13 POSTUP OBRANY PŘI KRÁCENÍ DOTACE PŘED JEJÍM VYPLACENÍ Kontrola před vyplacením dotace Vydání protokolu o kontrolním zjištění/ auditní zpráva ze strany auditního orgánu Námitky příjemce dotace pro1 zjištění uvedenému v protokolu auditního orgánu Vydání oznámení o krácení dotace(nepřezkoum atelné ve správním soudnictví) Informování poskytovatele dotace o zjištění u příjemce dotace ze strany auditního orgánu RozhodnuL auditního orgánu o podaných námitkách (nepřezkoumatelné ve správním soudnictví) SMLOUVA: Vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy ze strany příjemce dotace Vydání rozhodnul ve sporu z veřejnoprávní smlouvy (přezkoumatelné ve správním soudnictví) 13

14 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM 14

15 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (1/6) MOŽNOSTI OBRANY, POSTUP PŘÍJEMCE DOTACE A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ: obdobně jako v případě krácení dotace před jejím vyplacením sepsání auditní zprávy s uvedením zjištění auditního orgánu (poskytovatel dotace, NKÚ, MF, ÚOHS, evropské kontrolní orgány, např. OLAF) možnost podání námitek vyhotovení závěrečné auditní zprávy - auditní orgán zde uvede, zda námitkám vyhovuje, či nikoli předání auditní zprávy poskytovateli dotace k dalšímu řešení poskytovatel dotace v případě, že auditní orgán nevyhověl námitkám příjemce dotace, posuzuje, zda zjištění má povahu nesrovnalosti a pokud ano, pak o této skutečnosti informuje příslušného správce daně = finanční úřad (u regionálních operačních programů zastává funkci správce daně Úřad regionální rady regionu soudržnosti) správce daně zahájí u příjemce dotace daňovou kontrolu 15

16 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (2/6) DAŇOVÁ KONTROLA: správce daně zahajuje na základě podnětu od poskytovatele dotace vlastní daňovou kontrolu dle 85 DŘ pro1 nevhodnému postupu správce daně při daňové kontrole se lze domáhat ochrany dle 261 DŘ, který stanoví, že osoba zúčastněná na správě daní má právo podat sfžnost prop postupu správce daně, neposkytuje- li daňový zákon jiné prostředky ochrany slžnost je správce daně povinen prošetřit, přičemž musí být vyřízena do 60 dnů ode dne doručení správci slžnost pro1 postupu správce daně při daňové kontrole musí být vyřízena nejpozději do ukončení daňové kontroly na závěr daňové kontroly vyhotoví daňový správce zprávu z daňové kontroly - pokud správce daně v rámci daňové kontroly dospěje ke zjištění, že příjemce dotace porušil podmínky, za kterých byly příjemci vyplaceny dotační peněžní prostředky, informuje ve zprávě o daňové kontrole že ze strany příjemce dotace došlo k neoprávněnému použil dotačních peněžních prostředků a v důsledku toho k porušení rozpočtové kázně dle RP na žádost daňového subjektu stanoví správce daně přiměřenou lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění; Nedojde- li na základě tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění následuje vyměření odvodu (a penále) za porušení rozpočtové kázně příslušným správcem daně, a to v podobě platebního výměru 16

17 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (3/6) PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: 1) 44 zákona č. 218/2000 Sb. (RP) x 2) 22 zákona č. 250/2000 Sb. (malá RP) - rozdíl finanční prostředky jsou poskytovány z různých rozpočtů + konstatování porušení rozpočtové kázně rozdílnými orgány u prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu je kompetentní rozhodnout o porušení rozpočtové kázně pouze finanční úřad (zajišťuje také odvod do státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu) x u prostředků poskytovaných z rozpočtu územního samosprávného celku (městské části hl. m. Prahy, svazku obcí, atd.) je kompetentní rozhodnout o porušení rozpočtové kázně pouze ten, kdo peněžní prostředky poskytl, nikoli finanční úřad ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: 44a zákona č. 218/2000 Sb. (RP) pokud organizační složka státu, příspěvková organizace, fyzická nebo právnická osoba jiná než stát porušila rozpočtovou kázeň, je povinna prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvést odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv, Národního fondu nebo rezervního fondu (v případě organizační složky státu) - obecně: sankce za nesplnění povinnosti, které byly stanoveny státem/poskytovatelem dotace příjemci dotace, a ten poskytnuté prostředky použij jiným způsobem, než bylo stanoveno - obdobně 22 zákona č. 250/2000 Sb. (malá RP) PENÁLE ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: obecně = platba za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně; výše 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu 17

18 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (4/6) PLATEBNÍ VÝMĚR: = vyměření odvodu (a penále) za porušení rozpočtové kázně pro1 platebnímu výměru lze podat do 30 dní ode dne jeho doručení odvolání dle 109 DŘ ke správci daně, jehož rozhodnuf je odvoláním napadáno odvolání dle 109 DŘ nega1vní rozhodnul o odvolání 1. správní žaloba (obecně 2 měsíce poté, kdy rozhodnul bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví- li zvláštní zákon lhůtu jinou) kasační sfžnost (naplnění důvodů kasační sfžnosp, podání do 2 týdnů po doručení rozhodnuf x 2. žádost o prominuf nebo částečné prominuf odvodu (a případné penále) za porušení rozpočtové kázně (do 1 roku ode dne nabyf právní moci platebního výměru) + žádost o posečkání daně 18

19 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (5/6) ŽÁDOST O PROMINUTÍ ODVODU : 44a odst. 12 RP - prominutí odvodu Generálním finančním ředitelstvím 22 odst. 14 malých RP - prominutí odvodu orgánem, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl 44a odst. 13 RP stanoví, že o prominutí/částečné prominutí může důvodů hodných zvláštního zřetele žádat FO, PO nebo organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím FÚ, které tento odvod uložil, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru. Lhůta činí 1 rok ode dne nabytí platebního výměru 22 odst. 14 malých RP stanoví obdobné podmínky, o prominutí odvodu může žádat ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil. Lhůta činí 1 rok ode dne nabytí právní moci platebního výměru. povolení prominutí odvodu by mělo být povoleno jen z důvodů hodných zvláštního zřetele viz pokyn GFĎ D 15 k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 19

20 KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍM (6/6) ŽÁDOST O POSEČKÁNÍ DANĚ: 44 RP, 22 malých RP žádost o posečkání se řídí 156 a 157 daňového řádu 156 daňového řádu: správce daně může povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaň. období nebylo možné vybrat daň od daňového subjektu najednou se dalo důvodně očekávat částečný nebo úplný zánik povinnosti uhradit daň správce daně o žádosti o posečkání rozhodne do 30 dnů ode dne jejího podání v rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žádosti o posečkání, se stanoví doba posečkání (může být vázáno i na další podmínky) posečkání lze povolit nejdříve ode dne splatnosti, a to i zpětně a nesmí být povoleno na dobu delší, než je lhůta pro placení daně 20

21 POSTUP OBRANY PŘI KRÁCENÍ DOTACE PO JEJÍM VYPLACENÍ DODĚLAT! Kontrola po vyplacení dotace Podnět poskytovatele dotace ke správci daně Vydání protokolu o kontrolním zjištění/ auditní zpráva ze strany auditního orgánu Posouzení ze strany poskytovatele dotace, zda zjištění představuje nesrovnalost Námitky příjemce dotace pro1 zjištění uvedenému v protokolu auditního orgánu Informování poskytovatele dotace o zjištění u příjemce dotace ze strany auditního orgánu Vyhotovení závěrečné auditní zprávy a rozhodnul auditního orgánu o podaných námitkách (nepřezkoumatelné ve správním soudnictví) Daňová kontrola Vydání zprávy o daňové kontrole Platební výměr Žádost o prominul odbodu/ Žádost o posečkání s úhradou odvodu Správní soudnictví RozhodnuL v odvolacím řízení pro1 platebnímu výměru Odvolání pro1 platebnímu výměru 21

22 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (1/5) Podle 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, ve znění účinném od : Poskytovatel nemusí vypla\t dotaci nebo její část, domnívá- li se, že její příjemce v přímé souvislos\ s ní porušil povinnos\ stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta O tomto opatření poskytovatel bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel, podat poskytovateli pro1 tomuto opatření námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele. (srov. odst. 2 cit. ust.) V rozhodnuf o námitkách se rozhodne o tom, zda opatření poskytovatele bylo plně oprávněné, částečně oprávněné nebo zda oprávněné nebylo. Pro1 rozhodnul o námitkách se nelze odvolat. (srov. odst. 3 cit. ust.) 22

23 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (2/5) Pokud bylo opatření poskytovatele posouzeno jako plně oprávněné, poskytovatel dotaci nebo její část příjemci nevyplal. Pokud bylo posouzeno jako částečně oprávněné, poskytovatel vyplal příjemci část dotace, kterou mu neoprávněně nevypla1l. Pokud bylo posouzeno jako neoprávněné, poskytovatel příjemci vyplal nevyplacenou dotaci nebo její část. (srov. odst. 4 cit. ust.) Poskytovatel informuje o opatření podle odstavce 1 a o rozhodnul o námitkách podle odstavce 3 vhodným způsobem bez zbytečného odkladu finanční úřad (srov. odst. 5 cit. ust.). Finanční úřad následně závazně posoudí, zda skutečně došlo k domnělému porušení povinnos1 stanovené právním předpisem nebo nedodržení účelu dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta. Bez ohledu předmětné nevyplacení čás1 dotace může poskytovatel pokračovat v proplácení zbývající čás1 dotace (srov. odst. 6 cit. ust.). 23

24 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (3/5) Podle 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, ve znění do novelizace zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od : Poskytovatel nemusí vyplapt část dotace domnívá- li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, a to do výše, která je stanovena v rozhodnul o poskytnul dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně. V případě, že poskytovatel provede při proplácení dotace opatření podle odstavce 1, informuje o něm písemně příjemce a příslušný finanční úřad, a to včetně jeho rozsahu a odůvodnění (srov. odst. 2 cit. ust.) Provede- li poskytovatel opatření podle odstavců 1 a 2, může pokračovat v proplácení zbývající čás1 dotace (srov. odst. 3 cit. ust.) Na uvedená opatření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (tj. správní řád, včetně ustanovení o přezkumu) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání (tj. přezkum ve správním soudnictví). Tato právní úprava je relevantní i po novele rozpočtových pravidel provedené zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , neboť dle přechodných ustanovení se na právní vztahy vzniklé z rozhodnul o poskytnul dotace vydaných před nabylm účinnos1 novely použijí rozpočtová pravidla ve znění účinném před novelou. 24

25 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (4/5) Podle 14e odst. 4 rozpočtových pravidel, ve znění do novelizace zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , vyloučil použil správního řádu a soudního přezkumu na opatření dle 14e odst. 1 a 2 (nevyplacení čás1 dotace). K vyloučení soudního přezkumu: Druhý senát NSS předložil věc Ústavnímu soudu ke zrušení čásp 14e odst. 4 rozpočtových pravidel, ve znění do , která se týká vyloučení soudního přezkumu, pro rozpor s ústavním pořádkem (2 As 12/2014, Pl. ÚS 12/2014). ÚS o věci dosud nerozhodl. Napro1 tomu, devátý senát NSS cca o 4 měsíce dříve explicitně uvedl, že nemá pochybnos1 o ústavnos1 předmětného ustanovení (9 Afs 107/2013). Rozsudek NSS 9 Afs 107/2013 Přitom, že zákonodárce, právě při vědomí nesmyslnosh soudních sporů mezi poskytovateli a příjemci dotací vyvěrajících z názoru o nároku na zaplacení plné dotace bez ohledu na možné porušování pravidel při jejím čerpání (přičemž nelze přehlédnout, že tu jde o spolufinancování z rozpočtu Evropské unie) zakotvil výluku přezkumu opatření dle 14e odst. 1 a 2 rozpočtových pravidel v 14e odst. 4 téhož zákona. Z tohoto pohledu nelze na kompetenční výluce takto stanovené shledat nic nerozumného, natož pak prohústavního. Toto je relevantní i po novele rozpočtových pravidel provedené zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , neboť dle přechodných ustanovení se na právní vztahy vzniklé z rozhodnul o poskytnul dotace vydaných před nabylm účinnos1 novely použijí rozpočtová pravidla ve znění účinném před novelou. 25

26 KRÁCENÍ DOTACE NA ZÁKLADĚ DOMNĚNKY POSKYTOVATELE DOTACE (5/5) Pro úplnost: 44a odst. 5 písm. b) rozpočtových pravidel, ve znění do novelizace zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , stanovil, že: Do plnění povinnos1 provést odvod za porušení rozpočtové kázně, kterým je neoprávněné použil dotace, se započítávají i částky, které poskytovatel dosud nevyplapl, protože se domnívá, že byla porušena rozpočtová kázeň. Novela rozpočtových pravidel provedená zákonem č. 25/2015 Sb., účinným od , předmětné ustanovení vypus1la. Citovaná úprava je však relevantní i po novele rozpočtových pravidel provedené zákonem č. 25/2015 Sb., účinné od , neboť dle přechodných ustanovení se na právní vztahy vzniklé z rozhodnul o poskytnul dotace vydaných před nabylm účinnos1 novely použijí rozpočtová pravidla ve znění účinném před novelou. 26

27 Náhrada škody (1/2) Aplikovatelnost zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosp za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnufm nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Stát odpovídá za podmínek stanovených Lmto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Stát hradí za podmínek stanovených Lmto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu. Odpovědnos1 za škodu podle tohoto zákona se nelze zpros1t. (srov. 1 odst. 1 a 3, 2 cit. zák.) Stát odpovídá za podmínek stanovených Lmto zákonem za škodu, která byla způsobena: a) rozhodnulm, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, b) nesprávným úředním postupem. (srov. 5 cit. zák.) Nezákonnost rozhodnuf/nesprávnost úředního postupu musí vyplývat z pravomocného rozhodnuf v rámci diskutované problemapky typicky z rozhodnuf soudu v soudním řízení správním ( 65 a násl. s.ř.s. žaloba pro1 rozhodnul správního orgánu, 82 a násl. s.ř.s. žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu). Nejde- li o případy zvláštního zřetele hodné, lze nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnulm přiznat pouze tehdy, pokud poškozený využil v zákonem stanovených lhůtách všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práva poskytuje (srov. 8 odst. 3 cit. zák.) 27

28 Náhrada škody (2/2) Nárok na náhradu škody se uplatňuje u příslušného úřadu v rámci diskutované problema1ky Ministerstvo financí. Uplatnění nároku na náhradu škody podle tohoto zákona je podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody u soudu (srov. 14 odst. 1 a 3 cit. zák.) Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do šes1 měsíců ode dne uplatnění u příslušného úřadu nebyl jeho nárok plně uspokojen (srov. 15 odst. 2 cit. zák.) Nárok na náhradu škody podle tohoto zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Je- li podmínkou pro uplatnění práva na náhradu škody zrušení rozhodnul, běží promlčecí doba ode dne doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnuf. Nejpozději se nárok promlčí za deset let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno (oznámeno) nezákonné rozhodnul, kterým byla způsobena škoda; to neplal, jde- li o škodu na zdraví. (srov. 32 odst. 1 a 2 cit. zák.) Nárok na náhradu nemajetkové újmy podle tohoto zákona se zásadně promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do dese1 let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen (srov. 32 odst. 3 cit. zák.). 28

29 Přehled výše a sazby finančních oprav (1/6) ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Č. Nesrovnalost Doporučená oprava (poznámka č. 1) 1 Nedodržení postupů zveřejňování Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou případů uvedených pod číslem 2 níže. Jedná se o zjevné nedodržení jedné z podmínek spolufinancování Společenstvím. 2 Nedodržení postupů zveřejňování Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně byla dodržena určitá míra zveřejnění, která umožnila hospodářským subjektům umístěným na území jiného členské státu přístup k dotčené zakázce. 100 % hodnoty dotčené zakázky 25 % hodnoty dotčené zakázky 3 Veřejné zakázky přidělené bez veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosp způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, služeb či dodávek při neexistenci nepředvídané okolnosp. Při zadání hlavní zakázky byly dodrženy směrnice Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek (v písemné formě či nikoliv), při nichž nebyla dodržena ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek, 100 % hodnoty dotčené zakázky (dotčených zakázek). 29

30 Přehled výše a sazby finančních oprav (2/6) ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (Poznámka č. 2) 4 Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hodnoty stanovené směrnicemi, provedené za nepředvídaných okolnosf (Poznámka č. 2) zejména ustanovení o použil vyjednávacího řízení bez zveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní naléhavos1 způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby. Při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení směrnic Společenství, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překračujících hodnotu původní zakázky o více než 50 %. Samotné dodatečné práce nepředstavují samostatnou práci ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice 93/37 nebo čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2004/18 nebo zvláštní službu ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 92/50 nebo čl. 1 odst. 2 písm. a) a d) směrnice 2004/18. V případě, že celková hodnota dodatečných zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) bez dodržení ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek nepřekročí prahové hodnoty stanovené směrnicemi ani 50 % hodnoty hlavní zakázky, je možno výši opravy snížit na 25 %. 100 % částky překračující 50 % hodnoty původní zakázky 30

31 Přehled výše a sazby finančních oprav (3/6) ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V případech, kdy dodatečné práce nebo služby překročí prahové hodnoty uvedené ve směrnicích a představují samostatnou práci nebo službu, je třeba pro použil směrnic o zadávání veřejných zakázek vzít v úvahu celkovou hodnotu všech dodatečných prací nebo služeb. Pokud dodatečné práce nebo služby představují samostatnou práci nebo službu překračující prahové hodnoty uvedené ve směrnicích, použije se výše uvedený bod 1. Pokud dodatečné práce nebo služby představují samostatnou práci nebo službu, ale nepřekračující prahové hodnoty uvedené ve směrnicích, použije se níže uvedený bod Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosp a výběr účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce Při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro zveřejňování stanovená směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, ale v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnos1 a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky. 25 % hodnoty zakázky. Tato částka může být snížena na 10 % nebo na 5 % podle závažnosp. 31

32 Přehled výše a sazby finančních oprav (4/6) ZAKÁZKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 6 Použif nezákonných kritérií pro udělení zakázky 7 Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosp a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky stanovená během výběrového řízení 8 Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky Při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použil kritéria pro ověření vhodnos1 a výběr účastníků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřejným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použil kritérií pro zadání zakázky). Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenos1 v daném regionu atd.). Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat). 25 % hodnoty zakázky. Tato částka může být snížena na 10 % nebo na 5 % podle závažnosp. 25 % hodnoty zakázky. (V nejzávažnějších případech, kdy existuje vědomý záměr vyloučit některé uchazeče, je možno použít finanční opravu ve výši 100 % hodnoty zakázky). 25 % hodnoty zakázky. Tato částka může být snížena na 10 % nebo na 5 % podle závažnosp. 32

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS Postup v případě: 1. Zjištění před uskutečněním veřejného výdaje V případě, že je v průběhu kontroly zadávacího řízení na dodavatele před vyplacením

Více

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Konečné znění z 29. 11. 2007 COCOF 07/0037/03-CS EVROPSKÁ KOMISE POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ

Více

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 2 - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 2 - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXMP Č. 54 - PŘÍLOHA Č. - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ oblast účetnictví 3 způsob porušení rozpočtové kázně proplacení výdajů z jiného než projektového (příp. úvěrového) účtu uvedeného

Více

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 1 - SNÍŽENÉ ODVODY ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 1 - SNÍŽENÉ ODVODY ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXMP Č. - PŘÍLOHA Č. - SNÍŽENÉ ODVODY ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ oblast účetnictví způsob porušení rozpočtové kázně proplacení výdajů z jiného než projektového (příp. úvěrového) účtu uvedeného ve Smlouvě

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 5 FINANČNÍ OPRAVY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPU, STANOVENÉHO V ZVZ A V MPZ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Finanční

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 1 23. srpna 2016 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí Konference o hospodaření a financování měst a obcí 9. dubna 2015 Bc. Ing. Zuzana Strnadová ředitelka odboru nefiskálních agend GFŘ Rozpočtová kázeň při čerpání dotací kontrola sankce promíjení odvodů +

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 2 12. listopadu 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 2 27. května 2015 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název:

Více

Právní rámec a otázky evropských strukturálních fondů v kontextu českého práva

Právní rámec a otázky evropských strukturálních fondů v kontextu českého práva Právní rámec a otázky evropských strukturálních fondů v kontextu českého práva Tématický okruh: Autor: Název instituce: Okruh č. 1 (legislativa) JUDr. Karel Zuska AK HOLEC, ZUSKA & Partneři Popis tématu:

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

Tabulka odvodů. Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Tabulka odvodů. Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava. Tabulka odvodů I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA

Více

Metodický pokyn k porušení rozpočtové kázně

Metodický pokyn k porušení rozpočtové kázně k porušení rozpočtové kázně Verze 1.0 ke dni 25. 6. 2012, účinnost od 28. 6. 2012 Vydání č. Platné od 1.0 25. 6. 2012 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Mgr. Milada

Více

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava. Tabulka odvodů I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

KRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PORUŠENÍ PODMÍNEK STANOVENÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ AKCE OSS

KRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PORUŠENÍ PODMÍNEK STANOVENÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ AKCE OSS PŘÍLOHA Č. 12 KRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PORUŠENÍ PODMÍNEK STANOVENÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ AKCE OSS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 16 Tato příloha uvádí postup při porušení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0 Kategorizace nedostatků při za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ),

Více

Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením

Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením Kategorizace nedostatků Zakázky, při jejichž zadávání je Příjemce dotace povinen dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( ZVZ ) Typ porušení rozpočtové 1. Neprovedení zadávacího řízení na výběr

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 3.0

Číslo vydání/ aktualizace: 3.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

TABULKA SNÍŽENÝCH ODVODŮ

TABULKA SNÍŽENÝCH ODVODŮ TABULKA SNÍŽENÝCH ODVODŮ V případě porušení rozpočtové kázně u příjemců, se kterými byla Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena po. 5. 0, je příjemci uložen snížený odvod za porušení rozpočtové kázně (dále

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF

Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF Strana: Strana 1 (celkem 19) Kritéria při rozhodování o uplatněné sazby opravy: V pokynech finančních oprav jsou popsány nejčastěji se vyskytující druhy nesrovnalostí,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 26/2011-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Rozpočtová pravidla a posouzení porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace

Rozpočtová pravidla a posouzení porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2016 Rozpočtová pravidla a posouzení porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace Zdeněk Lankaš Základní pojmy

Více

PROMÍJENÍ ODVODŮ A PENÁLE SPOJENÉHO S ODVODEM

PROMÍJENÍ ODVODŮ A PENÁLE SPOJENÉHO S ODVODEM PROMÍJENÍ ODVODŮ A PENÁLE SPOJENÉHO S ODVODEM ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Společná ustanovení Tento dokument stanoví pravidla pro určení výše odvodu za rozpočtové kázně (dále jen odvod ) na straně příjemců

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

výše možného prominut í odvodu (pevná sazba) Výchozí částka pro výpočet odvodu za PRK, resp. prominutí částka týkající se neoprávněného výdaje

výše možného prominut í odvodu (pevná sazba) Výchozí částka pro výpočet odvodu za PRK, resp. prominutí částka týkající se neoprávněného výdaje Financování Příloha č. 14 Příručky pro nesrovnalosti OP VK: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek pro příjemce OP VK

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y - 60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra

Více

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N Á V R H. ZÁKON ze dne 2012, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: N Á V R H III. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o

Více

ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III

ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění k 1.10.2016 ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Výše finančních oprav v případě porušení metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek

Výše finančních oprav v případě porušení metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Příloha č. 1 Výše finančních oprav v případě porušení metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek Výše finančních oprav v případě porušení metodického

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb pokročilí

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb pokročilí Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb pokročilí Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 47/2007-183 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 37/2013-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků Typ porušení rozpočtové kázně 1. Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele, nebo uzavření

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 2/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 3. 9. 2014 22 Věc: Žádost o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí nebo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 52Af 29/2014-87 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Aleše Korejtka a JUDr.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 Sb., O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, 2 (1) Úřad je nezávislý kontrolní orgán České republiky. (2) Sídlem Úřadu je Praha. (3) Úřad může užívat

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Problematika kontrol a auditů dotovaných zakázek. úskalí, slabiny, obrana. VI. ROČNÍK KONFERENCE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM 1.

Problematika kontrol a auditů dotovaných zakázek. úskalí, slabiny, obrana. VI. ROČNÍK KONFERENCE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM 1. Problematika kontrol a auditů dotovaných zakázek úskalí, slabiny, obrana VI. ROČNÍK KONFERENCE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM 1. října 2015, Praha A. Zákon o zadávání veřejných zakázek Oblast dohledu = jedna jasná

Více

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů KULATÝ STŮL s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů Josef CHÝLE místopředseda Sekce veřejných zakázek V Brně dne 6. 10. 2016

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

file:///c:/users/pcmachkova/desktop/zákon% %20sb..html

file:///c:/users/pcmachkova/desktop/zákon% %20sb..html Stránka č. 1 z 7 Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 24/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočto... znění dle 24/2015 Sb. 24/2015 Sb. ZÁKON ze dne 20. ledna 2015,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 132/2013-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí Mgr. Pavel Herman Novelizace Zákon č. 417/2009 Sb. změna zákona o VZ i koncesního zákona účinnost 1.1. 2010 Přechodné ustanovení vztahuje

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 398 Sbírka zákonů č. 24 / 2015 24 ZÁKON ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Č.j.: 3R5/02-Ku V Brně dne

Č.j.: 3R5/02-Ku V Brně dne Č.j.: 3R5/02-Ku V Brně dne 3.4.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 5.2.2002 podaném společností GASTRO ALFA s.r.o., se sídlem kpt. Jaroše 198/17, 360 06 Karlovy Vary, zast. jednatelem Pavlem Dolejším,

Více

Nesrovnalosti a jejich řešení

Nesrovnalosti a jejich řešení Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Číslo účtu/podúčtu, na který bude převedena dotace: Obecná ustanovení Část I 1. Stanovují se následující Podmínky, které

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

Chyby při zadávání veřejných zakázek

Chyby při zadávání veřejných zakázek Chyby při zadávání veřejných zakázek Kamil Rudolecký místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úvod ZVZ - přes 160 paragrafů Dynamický vývoj (novely) vlivy

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

Seminář pro příjemce OP VaVpI

Seminář pro příjemce OP VaVpI Seminář pro příjemce OP VaVpI Praha 23. 3. 2015 27. 3. 2015 Program semináře 09:30 10:00 Registrace 10:00 10:15 Úvod k zadávání veřejných zakázek v rámci OP VaVpI 10:15 12:00 Nejdůležitější povinnosti

Více

pokračování 2 7A 22/2011

pokračování 2 7A 22/2011 pokračování 2 7A 22/2011 -I 24.000,- Kč + sazba za pořízení kopií požadovaných spisll. Proti stanovení výše úhrady podala žalobkyně dne 29.8.2010 stížnost podle 16a odst. 1 písmo d) citovaného zákona.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008SOIO* UOHSX008SOIO ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0553/2016/VZ-35816/2016/541/MSc Brno: 25. srpna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Protokol o kontrole č. j. RRSV 2757/2015. - administrativní kontrola EX-POST zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně

Protokol o kontrole č. j. RRSV 2757/2015. - administrativní kontrola EX-POST zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně Elektronický podpis - 24.2.2015 Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Štěpánka Jakub Anděl Kohoutová Vydal : I.CA - Qualified Certi... Platnost do : 16.1.2016 23.1.2016 Protokol o kontrole č. j. RRSV

Více

Obec Mlečice Mlečice 11, Zbiroh osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Václav Král CSc., starosta obce IČO:

Obec Mlečice Mlečice 11, Zbiroh osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Václav Král CSc., starosta obce IČO: Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Václav Štekl, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 *UOHSX0069RPX* UOHSX0069RPX USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

smlouvu o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování a kofinancování projektu

smlouvu o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování a kofinancování projektu Příloha č. 3 - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu KHK na předfinancování a kofinancování Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

24/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

24/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 24/2015 Sb. ZÁKON ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014 *UOHSX006CS80* UOHSX006CS80 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR (4) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR Porušení zásady rychlosti řízení. Nesprávným úředním postupem

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 41/2007-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 *uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 633/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 633/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 633/0 Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti

Více