I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 1949"

Transkript

1 I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem Knihy a) evidenční 1 Kniha evidence konfiskovaných motocyklů knih 1 2 Kniha evidence konfiskovaných automobilů knih 2 3 Kniha evidence konfiskovaných automobilů knih 3 4 Kniha evidence konfiskovaných automobilů knih 4 5 Kniha přidělených státních poznávacích značek 1945 knih 5 Spisy I. Komunální referát 1. orgány ONV (OSK) a) zápisy ze zasedání pléna 6 Zápisy ze schůzí Revolučního okresního národního výboru a Okresní 1945 KT 1 správní komise Zápisy ze schůzí Okresní správní komise KT 1 6 Zápisy a usnesení ze schůzí pléna ONV KT Zápisy a usnesení ze schůzí pléna ONV KT 1 6 Zápisy a usnesení ze schůzí pléna ONV KT 1 b) zápisy ze zasedání rady 7 Zápisy a usnesení ze schůzí rady ONV KT Zápisy a usnesení ze schůzí rady KT 2 7 Zápisy a usnesení ze schůzí rady ONV KT 2 7 Mimořádná schůze rady ONV KT 2 7 Zápisy a usnesení ze schůzi rady ONV KT 2 7 Zápisy a usnesení ze schůzí rady ONV KT 3 c) zápisy ze zasedání předsednictva 8 Zápisy ze schůzí předsednictva ONV KT 3 8 Zápisy ze schůzí předsednictva ONV KT 3 d) zápisy z pololetních sjezdů národních výborů okresu Ústí nad Labem 9 Zápisy z pololetních sjezdů národních výborů okresu Ústí nad Labem KT 3 1

2 e) zápisy ze schůzí a materiály komisí a poradních sborů Antifašistická komise 10 Seznamy antifašistů 1945 KT 3 11 Antifašistické legitimace 1945 KT 3 12 Fotografie na antifašistické legitimace, 130 ks 1945 KT 3 13 Organizační záleţitosti 1945 KT 3 14 Ţádosti o antifašistické legitimace, dobrozdání o chování za okupace Dotazníky 1945 KT Dotazníky 1945 KT 1233 Bezpečnostní komise 16 Seznam členů, změny zástupců KT 3 Dopravní komise 17 Zápisy ze schůzí KT 3 18 Seznam členů KT 3 Druţstevní komise 19 Seznam členů 1946 KT 3 Evakuační komise 20 Seznam členů 1946 KT 3 21 Spisy komise KT 4 22 Různá potvrzení, ţádosti o zařazení do odsunu, vyjmutí z odsunu, zjišťování bydliště apod KT 4 Finanční komise 23 Seznam členů KT 4 Komise pro likvidaci spisového materiálu úřadu vládního prezidenta 24 Předávací protokoly, seznamy spisů 1948 KT 4 Komise pro sběr léčivých rostlin 25 Ustanovení komise 1948 KT 5 Komise pro správu podniků a ústavů města 26 Zápisy ze schůzí KT 5 Komise pro stíhání zatajení národního majetku 27 Seznam členů 1946 KT 5 Komise správy národního majetku 28 Personální agenda KT 5 Smíšená komise pro náhradu za válečné škody 29 Zřízení, členové 1947 KT 5 2

3 Komunální komise 30 Seznam členů, změny zástupců KT 5 Mimořádná vyţivovací (zásobovací) komise 31 Seznam členů, změny zástupců KT 5 Národohospodářská komise 32 Seznam členů, změny zástupců KT 5 Oblastní obnovovací sbor hospodářská skupina 33 Zápisy ze schůzí KT 5 34 Statistiky a dotazníky pro jednotlivá průmyslová odvětví 1945 KT 6 34 Statistiky a dotazníky pro jednotlivá průmyslová odvětví 1945 KT 7 34 Statistiky a dotazníky pro jednotlivá průmyslová odvětví 1945 KT 8 34 Statistiky a dotazníky pro jednotlivá průmyslová odvětví 1945 KT 9 Okresní (újezdní) školní rada 35 Korespondence s měšťanskou školou ve Střekově, ul. Karla IV KT 10 Okresní osvětová rada 36 Zřízení okresní osvětové rady 1946 KT Zřízení okresní osvětové rady rady, vyhlášky 1946 KT Pozvánka za slavnostní ustavení 1946 KT Zápisy ze schůzí KT Korespondence KT Korespondence předsedy Marcela Bohdanoviče Vaverky KT Jmenování okresního osvětového inspektora (M. Vaverka) 1945 KT Jmenování okresního knihovního inspektora (J. Kalíšek) 1945 KT Měsíční situační zprávy předsedy Marcela Bohdanoviče Vaverky o 1946 KT 10 stavu kultury v Ústí nad Labem 42 Reakce předsedy Marcela Bohdanoviče Vaverky na kritický článek 1946 KT 10 Michala Mareše v Dnešku o výstavě obrazů v Ústí nad Labem 43 Tiskové zprávy předsedy Marcela Bohdanoviče Vaverky 1946 KT Divadlo dětí a mládeţe v Ústí nad Labem 1946 KT Jmenování Edvarda Beneše a Josifa Stalina čestnými občany obcí 1947 KT 10 okresu 46 Městské divadlo šetření týkající se harfy německého harfisty 1946 KT 10 Schlögla 47 Nabídka kulturních a sportovních akcí ROH KT Pojmenování školy po Zdeňku Romanoviči (!) Nejedlém (návrh 1946 KT 10 Marcela Bohdanoviče Vaverky) 49 Program sjezdu severočeských kulturních pracovníků 1946 KT Zajištění programu v městském divadle k výročím a přidělení 1946 KT 10 vstupenek 51 Odhalení pomníku Tomáše Garrigue Masaryka v Chabařovicích, omluva neúčasti 1947 KT 10 3

4 Okresní péče o mládeţ 52 Zřízení okresní péče o mládeţ KT Zápisy ze schůzí KT Výroční zprávy o činnosti KT Správní sbor, aktivisté KT Osobní a zaměstnanecké spisy KT Dvouletý plán činnosti 1946 KT Poţadavky na příděl konfiskovaných objektů KT Oběţníky a instrukce 1947 KT Zřízení ústavu pro mladé provinilce 1946 KT Dětská zotavovna Jetřichovice KT Dětské sociální případy KT Dětský domov v Krásném Březně KT Dětský domov v Petrovicích KT Dětský útulek Malé Březno KT Dětský útulek v Boţtěšicích KT Domov řeckých dětí ve Všebořicích 1948 KT Péče o jugoslávský dorost KT Opatrovnictví KT Osvojení KT Popisné lístky o dětech potřebujících ochranu 1947 KT Popisné listy dětí vyţadujících zvláštní hmotné zajištění (sirotci, 1948 KT 11 polosirotci, opuštěné děti, nalezenci) 72 Popisné listy dětí vyţadujících zvláštní hmotné zajištění (sirotci, 1948 KT 12 polosirotci, opuštěné děti, nalezenci) 73 Seznamy nemanţelských dětí rejstříky dětí v péči sociálních zařízení KT 12 a jejich migrace 74 Sirotci KT Rekreace dětí a mládeţe KT Uspořádání dětského dne KT Výměna českých a slovenských dětí KT Ţádosti rodin s mnoha dětmi o zvláštní přídavky vzorek KT Pokles mravnosti mládeţe 1947 KT 13 Okresní pedagogický sbor 80 Zápisy ze schůzí, korespondence KT 13 Okresní správní bytová komise 81 Seznam členů 1946 KT 13 Okresní školní výbor 82 Zápisy ze schůzí, zprávy o stavu škol KT Oběţníky 1947 KT Zápisy z inspekcí škol v Ústí nad Labem 1947 KT Zápisy ze schůzí KT 13 4

5 Okresní vyšetřovací komise 86 Jmenovací dekrety členů 1945 KT 14 Osidlovací komise 87 Seznam členů KT Soupisy inventářů usedlostí převzetí usedlostí KT Plány osídlení okresu KT Informace o osídlení severních Čech, květen 1945 aţ prosinec KT Seznam slovenských osídlenců 1947 KT 14 Osvětová a tělovýchovná komise 92 Seznam členů 1946 KT 14 Policejně bezpečnostní komise 93 Omluva neúčasti A. Janáčka 1947 KT 14 Poradní sbor pro koordinaci činnosti národních výborů při národní mobilizaci pracovních sil při Okresním úřadu ochrany práce 94 Zápisy z jednání 1948 KT 14 Prověřovací komise pro vydávání osvědčení o československé občanství 95 Seznam členů 1946 KT 14 Rolnická komise 96 Zápisy ze schůzí KT Zápisy ze schůzí KT Zápisy z jednání 1947 KT 15 Silniční komise 98 Seznam členů 1946 KT 15 Sociálně zdravotní komise 99 Seznam členů 1946 KT 15 Školská komise 100 Ustavení komise 1946 KT 15 Tělovýchovná komise 101 Seznam členů 1946 KT 15 Trestní hospodářská komise 102 Seznam členů 1946 KT 15 Trestní komise 103 Změny zástupců 1947 KT 15 5

6 Trestní komise pro zákon č. 15/ Zápisy z jednání 1948 KT 15 Trestní komise pro zásobovací a vyţivovací přestupky 105 Změna zástupce, jednací řád 1946 KT 15 Trestní nalézací komise 106 Zřízení komise, hlášení ministerstvu vnitra 1946 KT Ţádost předsedkyně ONV Marie Vobecké okresním sekretariátům 1946 KT 15 politických stran o navrţení zástupců do komise 108 Změny zástupců 1947 KT Počet projednávaných případů 1946 KT Stav projednaných a vyšetřených případů 1947 KT 15 případy vyšetřované komisí provinění proti národní cti 111 Češi obvinění z členství v nacistických organizacích B Z KT Češi obvinění z intimního styku se ţenami německé národnosti B KT 17 M 112 Češi obvinění z intimního styku se ţenami německé národnosti O KT 18 Z 113 Češi obvinění z pomoci Němcům při ilegálním přechodu hranice KT Češi obvinění z vedení korespondence s Němci po válce KT Češi obvinění ze styku s Němci přesahující míru nezbytné nutnosti KT Češi obvinění ze styku s Němci přesahující míru nezbytné nutnosti KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti A G KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti Ha Ke KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti Ko Pi KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti Pl St KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti Š Ţ KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s členstvím KT 25 v nacistických organizacích A R 117 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s členstvím KT 26 v nacistických organizacích S Ţ 118 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 28 českou A F, M W 118 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 29 českou H K 118 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 27 českou L Sch 118 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 26 českou Si Z 119 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s řečí německo KT 30 českou A L 120 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti zapojení KT 31 v ilegálním hnutí 121 Češi s opcí přihlášení v roce 1939 k německé národnosti KT Dobrovolný pobyt Čechů v Německu v době okupace KT 31 6

7 123 Josef Šrámek, člen OSK Ústí nad Labem obvinění z německé KT 31 výchovy syna; připojena zpráva o situaci českých skupin v Sudetech z roku Neoprávněné získání československého státního občanství KT Obvinění z německé výchovy dětí Čechů KT Obvinění za ţádost o německou státní příslušnost KT Obvinění z protičeského vystupování po okupaci KT Osoby hlásící se v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 33 německo polskou 129 Osoby hlásící se v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 33 polskou 130 Osoby hlásící se v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 33 slovenskou 131 Provinění proti národní cti 1946 KT Rusové přihlášení v roce 1939 k německé národnosti KT Rusové obvinění ze styku s Němci 1946 KT Zastavení trestního řízení proti osobám německé národnosti dle dekretu 138/ KT 33 napomáhání Němcům 135 Češi obvinění z pomoci internovaným KT J. Čuřík, J. Svoboda přeprava věcí Fritzu Falkovi za hranice KT 33 (bývalému majiteli hostince Falk) 137 Josef Kaucký stěhování Norberta Dürschmidta (bývalého majitele firmy) 1946 KT 33 kolaborace s nacisty 138 Obvinění z podpory a propagace nacismu KT Obvinění z udávání a spolupráce s gestapem KT 34 černý obchod, machinace, zpronevěry, podvody 140 Černý obchod, zpronevěry, podvody KT Černý obchod, zpronevěry, podvody KT Černý obchod, zpronevěry, podvody KT Podomní obchod s náboţenskou literaturou 1946 KT Dary, nákup zboţí ze Slovenska a následný prodej KT Machinace s textiliemi firmou Olgy Zátorové z Předlic 1948 KT Manţelé Boudovi černý obchod s textiliemi KT MUDr. Fr. Schierl stíhání černého obchodu při vývozu do KT 37 Rakouska 146 Nález komise za přestupky proti zák. 15/1947 o stíhání černého 1948 KT 37 obchodu 147 Neoprávněný prodej masa Rudé armádě KT Neoprávněný prodej plaket státníků sochaře T. Bartflaye 1948 KT Povolení k braní úplatků při potírání černého obchodu KT Prodej zboţí Němcům bez lístků 1948 KT Přestupky v lístkovém hospodářství KT Černý obchod s textiliemi (Záhora, Šnajdr) KT 38 7

8 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 39 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 40 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 41 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 42 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 43 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 44 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 45 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 46 a sluţeb 154 Nedodrţení předpisů v pohostinství KT Nedodrţení předpisů v pohostinství KT Nedovolený obchod se zemědělskými komoditami KT Protest Hospodářské skupiny hostinských ţivností proti vyhlášce 1946 KT 49 ONV o trestání hostinských a restauratérů 157 Předraţení piva v rekreačním domově KSČ v Tuchomyšli 1947 KT Přestupky firem v odběru a dodávce tkanin v textilním průmyslu KT Výdej mýdla před určenou lhůtou (pro ţeny narozené před ) 1947 KT 49 hospodářské delikty 160 Ing. Boris Trutěnko porušení předpisů o hospodaření s kovy; KT 49 údajná záchrana obrazů ze zámku v Chlumci 161 Porušení předpisů o hospodaření s kovy KT 50 vojenské záležitosti 162 Češi obvinění ze sluţby v německé armádě B H KT Češi obvinění ze sluţby v německé armádě J Ř KT Češi obvinění ze sluţby v německé armádě S Z KT Češi s německou národností neodvedení do německé armády KT Češi s německou národností obvinění ze sluţby v německé armádě KT 53 B M 163 Češi s německou národností obvinění ze sluţby v německé armádě KT 54 P Z 164 Dezerce Čechů do armád spojenců KT Rabování bytů ruskými vojáky se spoluúčastí Čecha 1945 KT Slovák obviněný ze sluţby v maďarské armádě 1948 KT 54 zemědělské delikty 167 Černé poráţky, uschování hospodářských zvířat před Rudou KT 54 armádou 168 Černé poráţky, neohlášený obchod se zvířaty a masnými produkty KT 55 8

9 168 Černé poráţky, neohlášený obchod se zvířaty a masnými produkty KT Černé poráţky, zatajení hospodářských zvířat při soupisu KT Černé poráţky, zatajení hospodářských zvířat při soupisu KT Marie Sulanská polní pych (zabavení meruněk v Zálezlech) KT Nedovolená výroba reveňové šťávy ve firmě Schicht 1947 KT Neplnění kontingentu KT Neplnění kontingentu KT Porušování předpisů o mléce a mléčných výrobcích KT Porušování předpisů o mléce a mléčných výrobcích na prodejnách KT 61 různé 174 Krádeţ potravinových ústřiţků na MNV Ústí nad Labem 1947 KT Obvinění z týrání ruských dělníků za okupace 1947 KT Koupě budovnice (! = chata) od Sdruţení přátel Junáka 1948 KT 62 Trestní vyţivovací komise 177 Seznamy členů, přehled pokutovaných 1948 KT 62 Vyšetřující komise 178 Seznam členů 1946 KT Dotazy na zachovalost členů ONV (m. j. Marie Vobecká, František 1945 KT 62 Zajíček) 180 Likvidace 1947 KT 62 Zemědělská komise 181 Seznam členů 1946 KT 62 Ţivnostenská a průmyslová komise 182 Seznam členů, změny zástupců 1946 KT politické záleţitosti 183 Zajištění spisů bývalého vládního presidenta 1945 KT Zákaz vstupu a vynášení spisů z budovy úřadu vládního presidenta 1945 KT Pověření k prohlídce nábytku v budově úřadu vládního presidenta 1945 KT Propouštění funkcionářů MNV z hornictví 1945 KT Obsazení místa přednosty Okresního soudu v Ústí nad Labem 1945 KT Ţádost o zrušení přeloţení přednosty oddělení finanční stráţe 1945 KT 62 J. Pošváře z Petrovic 189 Odstraňování nápisů na německých pomnících 1945 KT Platnost ţidovských sňatků uzavřených v ghetu Terezín dotaz 1945 KT 62 na Zemský národní výbor v Praze 191 Vybavení zdravotní a zpravodajské sluţby motorovými vozidly 1945 KT Různá korespondence a pověření 1945 KT Závady na vybavování průkazů Němců 1945 KT Zaměstnanec ČSD Vosátka nepředloţení průkazu o národní 1945 KT 62 spolehlivosti 195 Zásady pro vydávání potravinových lístků 1945 KT 62 9

10 196 Příděl kuřiva pro členy finanční stráţe 1945 KT Obsazování nádraţních trafik 1945 KT Hotel Palace v Ústí nad Labem nesouhlas s výměnou národního 1945 KT 62 správe L. Melmuka 199 Předávání usedlostí v Březí, Malečově a Kojeticích do vlastnictví, 1945 KT 62 návštěva ministerstva zemědělství 200 Krádeţe dobytka v Přestanově a Unčíně 1945 KT Krajská informační ústředna ministerstva informací povinnost 1945 KT 62 ONV hlásit rozhodnutí na ministerstva 202 Letáky shazované obyvatelstvu (3 ks) 1945 KT Odstranění symbolů z doby nesvobody, hlášení z obcí 1945 KT a Poděkování kanceláře presidenta republiky za přání zaslaná Edvardu 1945 KT 62 Benešovi 204 Přezimování Rudé armády 1945 KT Objekty pro Rudou armádu (snaha ministerstva vnitra získat 1945 KT 62 rekreační objekt) 206 Právní poměry v pohraničí zpráva JUDr. Vladimíra Höniga 1945 KT Stíţnost členů partyzánské skupiny Blesk na poměry u MNV 1945 KT 62 Petrovice 208 Stíţnosti Čechů na chování Němců, poţadavky odsunu všech Němců 1945 KT Ustanovení politických stran v Ústí nad Labem 1945 KT Zákaz k výkonu veřejných funkcí pro funkcionáře Kuratoria 1945 KT Cizinecký ruch chování obyvatelstva vůči cizincům 1946 KT Československá strana národně socialistická delegace členů strany 1946 KT 62 do komisí ONV 213 Československá strana národně socialistická změny členů ONV 1946 KT Československá strana sociálně demokratická delegace členů 1946 KT 62 strany do komisí ONV 215 Československá strana lidová delegace členů do komisí ONV 1946 KT Československé obce legionářské delegace členů strany do komisí 1946 KT 62 ONV 217 Delegace ústeckých občanů k presidentu Benešovi 1946 KT Dodávky alkoholických nápojů pro ONV 1946 KT Letáky hanobící republiku 1946 KT Hraničáři sdruţení starousedlíků, projevy na manifestace (řešení 1946 KT 62 smíšených manţelství) 221 Jmenování presidenta Beneše čestným občanem města 1946 KT Ţádost kanceláři presidenta republiky o zprostředkování návštěvy 1946 KT 62 presidenta Beneše za účelem předání sklizně oříšků z Přemyslova keře 223 Oříšky z Přemyslova pole ve Stadicích rozdělení úrody mezi 1946 KT 62 Edvarda Beneše a Josifa Stalina (návrh Marcela Bohdanoviče Vaverky) 224 Návštěva předsedy vlády Zdeňka Fierlingera v Ústí nad Labem 1946 KT Počty členů politických stran a spol. organizací v obcích 1946 KT Pořádání hostin omezení 1946 KT Pouţívání tramvají k politické agitaci 1946 KT 62 10

11 228 Prohlášení členů okresního revizního sboru při ONV ke stíţnosti 1946 KT 62 na odvolání národních správců z důvodu jejich politické příslušnosti ke KSČ 229 Svaz národní revoluce delegace členů do komisí ONV 1946 KT Svazu osvobozených politických vězňů delegace členů do komisí 1946 KT 62 ONV 231 Doţadování vyvěšení sovětské vlajky členy KSČ v Chabařovicích 1946 KT Československá strana sociálně demokratická změny členů ONV KT Čestní občané města Ústí nad Labem a obcí okresu KT KSČ delegace členů strany do komisí ONV KT KSČ změny členů ONV KT Akce uvolňování přebytečných zaměstnanců MNV okresu do výroby 1947 KT Fond národ dvouletce dar ONV 1947 KT Krajský festival mládeţe zákaz pořádání jiných podniků 1947 KT Odstraňování německých nápisů z budov 1947 KT Propagace uhelných brigád nábor pracovních sil 1947 KT Protestní rezoluce pracujícího lidu ústeckého okresu (zásobování, 1947 KT 62 hospodaření národních správců) 242 Resoluce Svazu národní revoluce, Československé obce legionářské 1947 KT 62 a Svazu osvobozených politických vězňů na posílení bezpečnosti v okrese a na odsun zbývajících Němců 243 Přednostní přidělení národních správ účastníkům národního odboje 1947 KT Děkovné a pozdravné telegramy funkcionářů okresu členům vlády KT Dvouletý plán obnovy národního hospodářství brigády KT Odgermanizování podniků v pohraničí 1945 KT Protiţidovské akce na Slovensku opatření, dálnopis 1946 KT Zrušení výnosu o zákazu pobytu Maďarů, dálnopis 1946 KT Výpis resoluce sepsané na protestním táboru 1947 KT Program návštěvy ministra vnitřního obchodu 1947 KT Protest komise ţen ČSSD 1947 KT Ozdravný pobyt luţických dětí v Ústí nad Labem 1947 KT Očista zemědělství na zásah akčního výboru Národní fronty 1948 KT Očista SNB a FS urgence KV KSČ na bezpečnostního referenta 1948 KT 63 ONV, dotazy KV KSČ 255 Pranýř č. 2 seznam proskribovaných osob, koncept pro tisk 1948 KT Důvěrný příkaz ministerstva vnitra o seznam zaměstnanců, kteří byli 1948 KT 63 z rozhodnutí akčního výboru odstraněni na dočasnou dovolenou 257 Hlášení závodních rad o manifestační stávce na podporu 1948 KT 63 Gottwaldových poţadavků, pokyny k provádění manifestace 258 Místní akční výbor Národní fronty v Ústí nad Labem 1948 KT 63 předsednictvo 259 Nález protistátních letáků na Střekově; přiloţen leták 1948 KT 63 Demokratický lide Československý z Návrhy na očistu udání 1948 KT Návrhy politických stran a spolku Národní fronty na obsazení komisí 1948 KT 63 ONV 11

12 262 Odvolání proti zbavení volebního práva Veroniky Čihákové 1948 KT 63 z Chabařovic 263 Oslavy odkazu T. G. Masaryka prací 1948 KT Personální změny v plénu a komisích ONV po komunistickém 1948 KT 63 převratu v únoru Počty odvolaných členů MNV po komunistickém převratu v únoru 1948 KT do dubna Propuštění v rámci očisty 1948 KT Předání soukromých věcí z domu obsazeného krajským akčním 1948 KT 63 výborem NF 268 Připomínky Svazu bojovníků za svobodu v Krásném Březně 1948 KT 63 a ve Střekově o respektování přednostního nároku odbojářů v ţádostech o národní správu 269 Příprava a uskutečnění manifestace obyvatel Vzpomínka 1948 KT 63 na Mnichov 270 Rezoluce občanů k uzavření barů a potírání povalečů 1948 KT Rezoluce pracujících českého severu proti studentům vysokých 1948 KT 63 škol účastnících se protikomunistických demonstrací v Praze a v Brně 272 Rezoluce zaměstnanců jatek na potrestání šiřitelů protistátních letáků 1948 KT 63 z řad pracovníků jatek 273 Josif Stalin udělení čestných občanství města a obcí okresu Ústí 1948 KT 63 nad Labem 274 Strţení znaku KSČ z propagační tabule 1948 KT Udání J. Třešňáka z Varvaţova okresnímu akčnímu výboru 1948 KT 63 na činnost SNB a finanční stráţe ve Větrově, Krásném Lese a Habarticích 276 Vystěhování A. Přindišové z usedlosti č. 28 v Českém Chvojně 1948 KT 63 členy akčního výboru 277 Zákaz pietních aktů k osobám provinivším se proti republice 1948 KT Zpráva o hospodářských, průmyslových a bezpečnostních poměrech 1948 KT 63 v okrese Ústí nad Labem ke dni na základě hlášení stanic SNB 279 Účast na národních směnách KT Seznamy nespolehlivých osob asi 1948 KT organizace a řízení ONV 281 Vznik a organizace ONV situační zpráva předsedy ONV Františka 1945 KT 63 Hájka pro zemský národní výbor ( ) 282 Prozatímní vedení správy v okrese Ústí nad Labem ONV Roudnice 1945 KT 63 nad Labem ( ) 283 Seznam referátů 1945 KT Opisy nařízení Marie Vobecké 1946 KT Nejstarší spisy Českého (Československého) národního výboru 1945 KT 63 (různá potvrzení) Různá potvrzení, povolení vystavená předsedkyní OSK Marií Vobeckou 1945 KT 63 12

13 287 Různá potvrzení vystavená OSK 1945 KT Zplnomocnění k výkonu sluţby ( ) 1945 KT Příjem zbraní, potvrzení Československého národního výboru 1945 KT 63 v Ústí nad Labem ( ) 290 Jmenování Františka Hájka členem OSK 1945 KT Napadení Františka Hájka vojáky československé armády 1945 KT 63 ( ) 292 Situační zpráva předsedkyně OSK Marie Vobecké o poměrech 1945 KT 63 ve městě a okrese Ústí nad Labem zpracovaná pro zemský národní výbor ( ) 293 Nedostatky v úřadování MNV Ústí nad Labem, stíţnost Marie 1945 KT 63 Vobecké 294 Dotaz ministerstva vnitra na členy OSK 1945 KT Anna Macháčková, sekretářka předsedkyně Vobecké 1945 KT Uchazeči o zaměstnání na ONV (OSK), sloţení slibu, potvrzení 1945 KT 63 o zaměstnání 297 Seznam členů pléna ONV 1946 KT Seznam členů pléna ONV 1948 KT Členové komisí ONV 1948 KT Obsazení komisí, kooptace do pléna ONV návrhy politických stran 1946 KT 63 a sloţek Národní fronty 300 Změny sloţení členů ONV korespondence s ministerstvem vnitra 1947 KT Vyhlášky o změnách sloţení členů ONV KT Seznam referátů ONV asi 1946 KT Změna kompetence odborů organizační řád ONV KT Zřízení druţstevních referátů při ONV 1946 KT Zřízení odboru pracovních sil jmenování členů 1946 KT Zřízení tělovýchovného referátu 1946 KT Pracovní doba úřadů KT Zákaz pouţívání tiskopisů s ozdracem Heil Hitler 1945 KT První pololetní sjezd ONV KT Druhý pololetní sjezd ONV KT Poţadavky k Zemského národního výboru v Praze (i náhrada škod 1947 KT 64 po výbuchu v Krásném Březně) 312 Situace pohraničních měst společná akce zástupců pohraničních 1946 KT 64 měst 313 Poţadavek zřízení referenta pro reemigranty 1948 KT Resignace místopředsedy ONV Aloise Jůzy 1948 KT Ustanovení a rozpuštění revizního sboru (ustanoveno z iniciativy 1948 KT 64 akčních výborů peněţních ústavů a pojišťoven 316 Vydání 1 ks radiopřijímače pro předsedu ONV Kohouta ( ) 1945 KT Potvrzení ONV na vydání 2 radiopřijímačů pro potřeby ministerstva 1945 KT 64 vnitra Praha ( ) 318 Stíţnost na uţívání němčiny na veřejnosti úředníkem ONV 1946 KT Seznam delegátů okresu Ústí nad Labem na zemský sjezd 1945 KT Sluţební vozy a autodoprava 1945 KT Vydání doutníků a cigaret pro reprezentaci ONV ( ) 1945 KT Pohřeb obětí pochodu smrti z Buchenwaldu v Bohosudově 1945 KT 64 13

14 323 Vyhláška o úpravě nájemného, koncept 1945 KT Zákaz volného prodeje zeleniny (rozhlasová relace z ) 1945 KT Ţádost občanů okresu Čadca o poskytnutí poválečné pomoci 1945 KT Ţádost ONV o vydání 200 litrů acetonu firmou Hydroxigen 1945 KT Československý repatriační úřad 1946 KT Organizace CARE americká výpomoc 1946 KT Půjčování americké vlajky 1946 KT Stanovisko k českým názvům míst 1946 KT Zjišťování počtu zaměstnanců obcí a okresu 1946 KT Potvrzení a ţádosti OSK a jiných úřadů pro Marii Vobeckou 1945 KT Zdravotní stav Marie Vobecké, odstoupení z funkce 1947 KT Resignace předsedkyně ONV Marie Vobecké 1947 KT Koncept úmrtního oznámení Marie Vobecké 1947 KT Marie Vobecká úmrtní oznámení 1947 KT Projevy soustrasti k úmrtí Marie Vobecké 1947 KT Pomoc pro Slovensko ţádost o nábytek 1947 KT Sbírky na pomoc dětem a válkou poškozeným obcím 1947 KT Protest ČSSD proti sloţení trestní komise 1948 KT Kádrové hodnocení zaměstnanců ONV asi 1948 KT Počet obyvatel obcí okresu 1948 KT Vyvěšování vlajek 1948 KT Ţádost o prohlášení Ústí nad Labem za statutární město 1948 KT ROH při ONV osoby postiţené zásahem akčního výboru Národní 1948 KT 64 fronty v únoru 345 JUDr. Vladimír Hönig, vedoucí úředník ONV KT Předvoj redaktor Ferdinand Kotek, refundace platu 1946 KT Rudolf Mikan refundace platu 1945 KT Seznamy zaměstnanců prvního národního výboru, OSK a bývalého 1945 KT 65 landrátu 348 Seznam zaměstananců 1945 KT Šetření o stavu zaměstnanců ONV (OSK) 1945 KT Zaměstnanci ONV přehled o pojistném KT organizace a řízení podřízených MNV 351 Vznik národních výborů a správních komisí v obcích, korespondence 1945 KT 65 s ONV (OSK) 352 Zřizování místních správních komisí v obcích 1945 KT Zřizování MNV a místních správních komisí v obcích 1945 KT Zřizování MNV a místních správních komisí, volby členů, KT 65 rekonstrukce sloţení, policejní prověřování členů 353 Seznam obcí s fungujícími orgány MNV nebo MSK 1945 KT Seznam obcí okresu a předsedů MNV 1946 KT Seznam MNV okresu a příslušnost k poštovním úřadům asi 1945 KT Sloţení MNV a MSK v okrese 1945 KT Personální změny na MNV a MSK okresu 1946 KT Sloţení komisí MNV Ústí nad Labem KT Kompetence MNV 1946 KT 66 14

15 360 Organizační rozdělení úřadu MNV, spisový plán MNV 1946 KT Platy zaměstnanců MNV okresu 1947 KT Předání ohlašovací agendy na MNV 1948 KT Seznamy členů MNV a MSK 1945 KT Seznamy obcí okresu Ústí nad Labem asi 1947 KT Sloţení MNV a MSK, rekonstrukce počtu členů KT Obecní zaměstnanci obcí Arnultovice, Krásný Les, Lochočice, KT 67 Luţec, Malé Chvojno, Malečov, Moravany, Svádov, Strádov, Vaňov, Větrov, Varvaţov, Ţeţice, Habartice 367 Změny sloţení MNV a MSK po komunistickém převratu 1948 KT Změny ve sloţení MNV (M Z) 1948 KT Instituce újezdních tajemníků (ustanovení obvodů, instrukce KT 67 a oběţníky, školení pro újezdní tajemníky) 369 Oděvní řád zaměstnanců MNV 1948 KT Stíţnosti na činnost MNV a MSK 1945 KT Stíţnost na činnost a chování členů MNV 1946 KT Stíţnost na dvojjazyčné úřadování 1946 KT Jmenování Národního výboru v Čermné sloţeného z německých 1945 KT 67 obyvatel obce ( ) (něm.) 374 MNV Malečov změna sloţení MNV 1948 KT MNV Moravany sloţení MNV 1948 KT MNV Pohoří zápisy z místní volební komise, sloţení MNV 1948 KT MNV Povrly sloţení MNV, doplňovací volby 1945, 1948 KT MNV Proboštov sloţení MNV, volby členů KT Místní rada MNV Předlice zápisy ze schůzí 1947 KT MNV Přestanov sloţení MNV KT MNV Radejčín sloţení MNV, volby členů KT MNV Radešín sloţení MSK 1948 KT MNV Stříţovice sloţení MNV 1948 KT MNV Suletice volby členů MNV KT MNV Svádov sloţení členů MNV, doplnění MNV KT MNV Tašov volby do MNV, sloţení členů MNV, kontrola MNV KT MNV Telnice sloţení členů, odvolávání členů MNV 1948 KT MNV Tuchomyšl rekonstrukce MNV 1948 KT MNV Velké Březno přejmenování ulic 1945 KT MNV Ústí nad Labem Stíţnost předsedkyně OSK Marie Vobecké 1945 KT 68 na způsob úřadování 391 MNV Ústí nad Labem jazykové závady úřadování 1945 KT MNV Ústí nad Labem, poţadavek Národní fronty na novou volbu 1945 KT 68 členů 393 MNV Ústí nad Labem sloţení finanční komise KT MNV Úţín sloţení členů, odvolávání členů MNV KT MNV Valtířov sloţení MNV 1948 KT MNV Zubrnice sloţení MNV 1948 KT MNV Ţandov sloţení MNV 1948 KT MNV Ţďár sloţení MNV 1948 KT MNV Ţeţice doplnění členů, resignace předsedy 1948 KT 68 15

16 400 MNV Ţeţice sloţení MNV KT MSK České Chvojno korespondence KT MSK nebo MNV v obcích nejstarší české spisy 1945 KT volby 403 Volby členů a náhradníků ONV 1945 KT Sestavování voličských seznamů, pokyny ONV 1945 KT Společná kandidátka NF pro volbu členů ONV 1945 KT Volební průkaz volitele ONV 1945 KT Stanovení počtu členů ONV 1945 KT Činnost krajského volebního výboru v Ústí 1946 KT Kontrola stálých volebních seznamů v obcích 1946 KT Rozvrţení mandátů politických stran a návrhy kandidátů členů ONV 1946 KT Sloţení volební komise (výboru), zápisy se schůzí 1946 KT Závady ve voličských seznamech 1948 KT 69 II. Bezpečnostní (vnitřní) referát 1. vnitřní organizace bezpečnostního referátu 413 Vymezení působnosti referátu národní bezpečnosti KT Zaměstnanci referátu národní bezpečnosti KT Seznam agend referátu pro vnitřní věci ONV 1948 KT Porada bezpečnostních referentů ONV ústeckého volebního kraje 1948 KT 69 zápis Směrnice, předpisy ústředních a nadřízených orgánů týkající KT 69 se bezpečnosti 418 Stav zaměstnanců správní sluţby národní bezpečnosti na referátu 1948 KT 70 národní bezpečnosti 419 Usnesení rady ONV pro bezpečnostního referenta 1947 KT Výsledek očisty veřejného ţivota v okrese ústeckém 1947 KT Pověření JUDr. Vlad. Šulce úřednickým přednostou referátu národní 1948 KT 70 bezpečnosti 422 Hlášení bezpečnostního referenta o situaci v listopadu a prosinci 1948 KT 70 (počet Čechů a Němců) 423 Oblastní konference úředních činitelů ve věcech národní bezpečnosti 1947 KT územní změny a změny názvů obcí 424 Sloučení obcí Bukov, Hostovice, Předlice, Střekov, Stříbrníky, 1947 KT 70 Trmice a Ústí nad Labem, otisk výnosu ministra vnitra 425 Změna názvu obcí Německé, České Chvojno a Německá Nová Ves 1948 KT 70 na Velké, Luční Chvojno a Podhoří 426 Návrh na změna názvu obcí okresu 1948 KT Německé Chvojno návrhy na změnu názvu obce 1946 KT 70 16

17 428 Vyhláška ministerstva vnitra o změně názvu Českého Chvojna, Německého Chvojna a Německé Nové Vsi 429 Změna názvu obce České Chvojno, Německé Chvojno, Německá Nová Ves a Schönwald 1948 KT KT agenda bezpečnostního referenta 430 Hlášení o domovních prohlídkách, inventurách zásob, udání, vyšetřování, telefonáty, oběţníky (původní konvolut spisů bezpečnostního referenta) KT záleţitosti německého obyvatelstva němečtí antifašisté 431 Zabavení radiopřijímačů německým antifašistům 1945 KT Závady ve vydávání antifašistických průkazů ve Svádově 1945 KT Abecední rejstřík německých antifašistů a osob skupiny F KT Adolf Griedl, ţádost podniku Tesla o zrušení sráţek z platu 1947 KT Antifašisté a jejich rodinní příslušníci, seznam osvědčení podle KT Prokazatelní antifašisté 1946 KT Prodlouţení průkazů F pro německé občany poplatky 1948 KT Seznam antifašistů Krásné Březno, Předlice 1946 KT Seznamy antifašistů z Ústí nad Labem (neúplné) 1945 KT Trmice seznam antifašistů a smíšených manţelství 1945 KT Němečtí komunisté dopis na rozloučenou, hlášení o odjezdu 1945 KT Seznamy antifašistů KT Seznamy antifašistů KT Legitimace antifašistů KT Soupis osob vyňatých ze seznamů antifašistů 1948 KT Výměry o vyjmutí ze seznamu antifašistů 1947 KT Výměry o vyjmutí ze seznamu antifašistů 1947 KT Výměry o vyjmutí ze seznamu antifašistů 1948 KT Výměry o vyjmutí ze seznamu antifašistů 1948 KT 74 němečtí specialisté a nepostradatelní zaměstnanci 446 Ţádosti o legitimace pro nepostradatelné 1946 KT Dr. Alfred Wurbs, nepostradatelný chemik Spolku pro chemickou 1945 KT 75 a hutní výrobu návrat z odsunu a ţádost o uvolnění jeho majetku z prodeje 448 Nepostradatelní zaměstnanci firmy Jiří Schicht 1945 KT Sestavení seznamu nepostradatelných Němců, rozhlasový výzva 1945 KT 75 ONV z Soupisy specialistů Němců vyjmutých dočasně z odsunu a jejich KT 75 průkazy 450 Soupisy specialistů Němců vyjmutých dočasně z odsunu a jejich průkazy KT 76 17

18 451 Seznam Němců s legitimací vládního pověřence pro spojené revíry 1945 KT 76 Most Falknov 452 Němečtí horníci návrat odsunutých manţelek horníků 1945 KT Soupisy Němců podané továrnami a doly KT Seznam nepostradatelných německých lodníků 1945 KT Vytěţování nepostradatelných Němců horníků 1945 KT Průkazy nepostradatelných (ukázka) 1946 KT Poţadavky továren na oddálení odsunu Němců specialistů 1946 KT Ústí nad Labem město, Němci s odkladem odsunu KT Seznam Němců s povolením k pobytu v Ústí nad Labem cestou 1946 KT 77 milosti ministerstva vnitra 460 Trmice Němci vyjmutí z odsunu 1946 KT Vynětí z odsunu některých nepostradatelných Němců 1946 KT Ústí nad Labem město, soupisy nepostradatelných Němců 1946 KT Němečtí specialisté vyjmutí z odsunu 1946 KT Němečtí specialisté rozhodnutí ministerstva vnitra o vynětí KT 77 z odsunu 465 Specialisté zrušení legitimace specialisty 1948 KT Specialisté ţádosti podniků o ponechání v ČSR 1948 KT 78 smíšená manželství 467 Smíšená manţelství postup OSK, neúplné 1945 KT Seznamy Němců smíšená manţelství město, Trmice, Vaňov, KT 78 Střekov, okres 469 Persekuce Češky ze smíšeného manţelství nájemníky zabavení 1945 KT 78 bytu a předmětů 470 Dispens k uzavření sňatku s osobou německé národnosti ţádosti KT 78 a vyřízení 471 Ţádosti o sňatky s osobami německé národnosti KT Napadení Němky ze smíšeného manţelství v Chabařovicích 1946 KT Seznamy Němců manţelů Češek, ţádajících o československé 1946 KT 79 občanství a vyjmutí z odsunu 474 Hlášení o zaměstnancích v samosprávných sluţbách, kteří mají 1948 KT 79 za manţelky Němky 475 Legitimace pro smíšené manţelství ve Svádově 1948 KT 79 opatření proti Němcům 476 Osobní dopisy předsedkyni Marii Vobecké ţádosti o slušné 1945 KT 79 zacházení s německými komunisty a sociálními demokraty 477 Ilegální návrat odsunutých a doručování ilegální korespondence 1945 KT 79 Němců 478 Zákaz vydávání povolenek k cestě na hranici za účelem styku 1945 KT 79 s odsunutými (předávání svršků a jídla) 479 Svolení s pracovním nasazení Němců v okrese Benešov 1945 KT Důvěrný příkaz k odsunu německých zaměstnanců v hornictví 1946 KT Sociální dávka 2 procenta z mezd Němců 1946 KT Přiznání normálních potravinových lístků slepci 1946 KT Přestupky osob německé národnosti KT Ţádost o vynětí z opatření proti Němcům 1946 KT 79 18

19 485 Ţádosti o vynětí z opatření proti Němcům KT Ţádosti Němců o vynětí z některých opatření proti Němcům pro svůj 1946 KT 80 příbuzenský poměr k československým občanům 487 Ţádost o zrušení 20% sráţek z platu 1947 KT Zákaz pohřbívání Němců v šatech, nařízení o pohřbech v papírových 1945 KT 80 rubáších z důvodu úspory textilií 489 Nedovolené návštěvy Němců v hostinci 1946 KT Přestupky Němců proti vyhlášce o zákazu vycházení 1946 KT Porušení předpisů o povinnosti nosit bílou pásku KT Ţádosti o zproštění povinnosti nosit bílou pásku 1945 KT Ţádosti o zproštění povinnosti nosit bílou pásku KT Ţádosti o zproštění povinnosti nosit bílou pásku, zrušení povinnosti KT 80 evidence Němců 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 80 Arnultovice, Bohosudov, Boţtěšice, Brná, Březí, Budov, 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 81 Černá, Český Bukov, Český Újezd, Dělouš, Dobětice, Dolní Zálezly, Dubice, Habartice, Habroviny, Habrovice, Hostovice, Hrbovice, Chabařovice, Chlumec, Chuděrov Kočkov, Chuděrovec Neznabohy, Chvalov, České Chvojno (Velké Chvojno), Malé Chvojno, Německé Chvojno (Luční Chvojno), Knínice, Koštov Újezd, Krásný Les, 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 82 Liboňov, Libov, Leština, Lipová, Lochočice, Luţec, Lysá, Malé Březno, Malečov, Maršov, Mirkov Blansko, Mnichov, Modlany, Mojţíš, Moravany, Nakléřov, Němčí, Neštěmice, Neštědice, Nová Ves, Petroviče, Podlesím, Povrly, Přestanov 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 83 Radešín, Roudníky, Ryjice, Řehlovice, Skorotice, Slavošov, Soběchleby, Stadice, Stebno, Strádov, Stráţky, Stříbrníky, Stříţovice, Suchá, Svádov Olšinky Nový Les, Šachov, Telnice, Tuchomyšl, Unčín, Uţín Roudné, Valtířov Olejnice, Vaňov, Varvaţov, Velké Březno, Větrov, Vítov, Všebořice, Vyklice 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 84 Zaluţany, Zubnice, Ţandov, Ţďár Ţďárek, Ústí nad Labem město 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 85 Ústí nad Labem Klíše, Ústí nad Labem Krásné Březno, Ústí nad Labem Bukov, Ústí nad Labem Předlice, Ústí nad Labem Střekov I III (společně), Ústí nad Labem Trmice 494 Seznam Němců Krásný Les 1946 KT Seznam Němců Petrovice 1946 KT Seznam Němců Podlešín 1946 KT Seznam Němců Neštěmice 1945 KT Seznam Němců Povrly 1946 KT Seznam Němců Stebno 1945 KT Seznamy Němců bez udání data a obce s. d. KT 86 19

20 494 Seznamy Němců dle obcí listopad KT Předlice seznamy antifašistů, seznam specialistů, smíšených KT 86 manţelství, seznam jiţ odsunutých 494 Různé seznamy Němců z Ústí nad Labem podle čtvrtí KT Negativní hlášení o počtu německého obyvatelstva 1947 KT 86 repatriace Němců 496 Ţelezničář Josef Bartl ţádost o povolení návratu z Pulsnitz do Krásného Března 1945 KT Němečtí uprchlíci z Rumunska, hlášení stanice SNB Telnice 1945 KT Repatriace odsunutých rodinných příslušníků ţádosti 1946 KT Repatriace Němců povolené a nepovolené překročení hranic KT Repatriace Němců povolené a nepovolené překročení hranic KT Repatriace Němců ţádosti o povolení návratu do ČSR KT Ţádosti o povolení návratu z Německa do ČSR 1947 KT 89 zachování československého občanství Němců 499 Střekov III. Seznam Němců, kteří podali ţádost o navrácení občanství 1946 KT Ţivotopisy Němců přílohy k ţádosti o vrácení občanství (ukázka) KT Ţádost o zachování československého státního občanství 1946 KT 89 styk s Němci 502 Karel Štulík, dopravce z Ústí nad Labem, nadměrný styk s osobou KT 89 německé národnosti 503 Kritika nedostatků a nepořádků v postoji k Němcům 1945 KT 89 těhotenství znásilněných německých žen 1945 KT Styk s ţenami německé národnosti udání 1945 KT Intimní styky úředníka MNV Ústí nad Labem Jindřicha Bureše s Němkou, návrh na propuštění 1945 KT 89 bytové záležitosti 506 Plán stěhování Němců z bytů dopis předsedkyně OSK Vobecké předsedovi MNV Ústí nad Labem Vondrovi povinná filmová představení 507 Neúčast Němců na povinných filmových představeních hlášení stanice SNB Bukov 1945 KT KT 89 majetkové záležitosti Němců 508 Soupis movitého majetku (vzorek) 1946 KT Zavazadla k odsunu technického charakteru (nářadí) 1946 KT 90 užívání němčiny na veřejnosti 510 Uţívání němčiny na veřejnosti trestní oznámení 1948 KT 90 20

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 1. díl

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 1. díl Státní okresní archiv Děčín Okresní národní výbor Děčín 1. díl (1938) 1945-1960 (1962) Inventář č. 556 NAD 999 Petr Joza Děčín 2006 I Úvod A - Vývoj ONV Děčín 1. Územně správní členění okresu Děčín v letech

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Vendula Mankovecká. Pracovní středisko Vrahovice 1945-1946. Seminární práce

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Vendula Mankovecká. Pracovní středisko Vrahovice 1945-1946. Seminární práce Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Vendula Mankovecká Pracovní středisko Vrahovice 1945-1946 Seminární práce Olomouc 2010 Obsah 1 Úvod... 3 2 Postavení Němců v ČSR... 4 3 Pracovní tábor

Více

Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní

Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní oddělení Ústí nad Labem 1948 1983 7,03 Policie a četnictvo

Více

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1]

PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] PŘÍLOHA B 3 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1976 1989 [1] [2] Zápis ze schůze předsednictva OV KSČ 3. 11. 1976 1976 A 166 1. Bilance pracovních sil v okrese a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 2. díl

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 2. díl Státní okresní archiv Děčín Okresní národní výbor Děčín 2. díl (1945) 1960-1990 (1994) Inventář č. 557 NAD 999 Petr Joza Děčín 2006 132 Inventární soupis (1960-1990) Okresní národní výbor Děčín A - Spisy

Více

Typologie historických vězeňských zařízení

Typologie historických vězeňských zařízení Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 1/2005 Typologie historických vězeňských zařízení Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) v letech 1938/39 V roce 2012 sepsal Jan Rykl.

Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) v letech 1938/39 V roce 2012 sepsal Jan Rykl. Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) v letech 1938/39 V roce 2012 sepsal Jan Rykl. 1 2 Obsah strana Předmluva....... 6 Úvod....... 7 Sudetoněmecké sjednocovací hnutí.... 9 Doba od 1. května 1938 do 30.

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA 27. února 2014 Celé znění zprávy zprávy Country Reports on

Více

K R O N I K A M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C

K R O N I K A M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C K R O N I K A M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C 1 9 9 1 1. PŘÍRODNÍ POMĚRY A EKOLOGIE RÁZ POČASÍ A ÚRODA Zima přišla i v tomto roce pozdě. Skutečné mrazy přišly až po polovině února a spolu s nimi napadl také

Více

Služební poměry - Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na Ostravu a Prahu

Služební poměry - Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na Ostravu a Prahu VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Služební poměry - Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na Ostravu a

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

SBÍRKA SOUDOBÉ DOKUMENTACE

SBÍRKA SOUDOBÉ DOKUMENTACE [1] ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM SBÍRKA SOUDOBÉ DOKUMENTACE Stav k 31. 12. 2013 Časový rozsah: 1724 2012 Katalog NAD 792 Vladimír Kaiser Ústí nad Labem 2013 [2] Úvod 1) Vývoj a dějiny sbírky Sbírka soudobé

Více

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Příloha č.1 Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Všeobecné znaky 51-99

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček

Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček Miroslav Urbánek Pavel Vaněk Vladimíra Vaníčková Odbor

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 1083/2014 Rady městské části Praha 8 ze dne 18. prosince 2014 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 18. prosince 2014 na návrh

Více

Z historie vazební věznice Praha-Pankrác (1889 1989)

Z historie vazební věznice Praha-Pankrác (1889 1989) Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 4/2004 Z historie vazební věznice Praha-Pankrác (1889 1989) Objekt vazební věznice Praha Pankrác je vedle

Více

Seznam dokumentů I. OBECNÉ DOKUMENTY

Seznam dokumentů I. OBECNÉ DOKUMENTY 307 Seznam dokumentů Seznam obsahuje jak dokumenty publikované v tomto knižně vydaném svazku, tak i komplementární dokumenty obsažené pouze v elektronické verzi na přiloženém CD. Dokumenty publikované

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa za rok 2011 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti OBSAH ÚSEK INTERNÍHO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Pedagogika veřejná správa Etika donucovací moci Bakalářská práce

Více