I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 1949"

Transkript

1 I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem Knihy a) evidenční 1 Kniha evidence konfiskovaných motocyklů knih 1 2 Kniha evidence konfiskovaných automobilů knih 2 3 Kniha evidence konfiskovaných automobilů knih 3 4 Kniha evidence konfiskovaných automobilů knih 4 5 Kniha přidělených státních poznávacích značek 1945 knih 5 Spisy I. Komunální referát 1. orgány ONV (OSK) a) zápisy ze zasedání pléna 6 Zápisy ze schůzí Revolučního okresního národního výboru a Okresní 1945 KT 1 správní komise Zápisy ze schůzí Okresní správní komise KT 1 6 Zápisy a usnesení ze schůzí pléna ONV KT Zápisy a usnesení ze schůzí pléna ONV KT 1 6 Zápisy a usnesení ze schůzí pléna ONV KT 1 b) zápisy ze zasedání rady 7 Zápisy a usnesení ze schůzí rady ONV KT Zápisy a usnesení ze schůzí rady KT 2 7 Zápisy a usnesení ze schůzí rady ONV KT 2 7 Mimořádná schůze rady ONV KT 2 7 Zápisy a usnesení ze schůzi rady ONV KT 2 7 Zápisy a usnesení ze schůzí rady ONV KT 3 c) zápisy ze zasedání předsednictva 8 Zápisy ze schůzí předsednictva ONV KT 3 8 Zápisy ze schůzí předsednictva ONV KT 3 d) zápisy z pololetních sjezdů národních výborů okresu Ústí nad Labem 9 Zápisy z pololetních sjezdů národních výborů okresu Ústí nad Labem KT 3 1

2 e) zápisy ze schůzí a materiály komisí a poradních sborů Antifašistická komise 10 Seznamy antifašistů 1945 KT 3 11 Antifašistické legitimace 1945 KT 3 12 Fotografie na antifašistické legitimace, 130 ks 1945 KT 3 13 Organizační záleţitosti 1945 KT 3 14 Ţádosti o antifašistické legitimace, dobrozdání o chování za okupace Dotazníky 1945 KT Dotazníky 1945 KT 1233 Bezpečnostní komise 16 Seznam členů, změny zástupců KT 3 Dopravní komise 17 Zápisy ze schůzí KT 3 18 Seznam členů KT 3 Druţstevní komise 19 Seznam členů 1946 KT 3 Evakuační komise 20 Seznam členů 1946 KT 3 21 Spisy komise KT 4 22 Různá potvrzení, ţádosti o zařazení do odsunu, vyjmutí z odsunu, zjišťování bydliště apod KT 4 Finanční komise 23 Seznam členů KT 4 Komise pro likvidaci spisového materiálu úřadu vládního prezidenta 24 Předávací protokoly, seznamy spisů 1948 KT 4 Komise pro sběr léčivých rostlin 25 Ustanovení komise 1948 KT 5 Komise pro správu podniků a ústavů města 26 Zápisy ze schůzí KT 5 Komise pro stíhání zatajení národního majetku 27 Seznam členů 1946 KT 5 Komise správy národního majetku 28 Personální agenda KT 5 Smíšená komise pro náhradu za válečné škody 29 Zřízení, členové 1947 KT 5 2

3 Komunální komise 30 Seznam členů, změny zástupců KT 5 Mimořádná vyţivovací (zásobovací) komise 31 Seznam členů, změny zástupců KT 5 Národohospodářská komise 32 Seznam členů, změny zástupců KT 5 Oblastní obnovovací sbor hospodářská skupina 33 Zápisy ze schůzí KT 5 34 Statistiky a dotazníky pro jednotlivá průmyslová odvětví 1945 KT 6 34 Statistiky a dotazníky pro jednotlivá průmyslová odvětví 1945 KT 7 34 Statistiky a dotazníky pro jednotlivá průmyslová odvětví 1945 KT 8 34 Statistiky a dotazníky pro jednotlivá průmyslová odvětví 1945 KT 9 Okresní (újezdní) školní rada 35 Korespondence s měšťanskou školou ve Střekově, ul. Karla IV KT 10 Okresní osvětová rada 36 Zřízení okresní osvětové rady 1946 KT Zřízení okresní osvětové rady rady, vyhlášky 1946 KT Pozvánka za slavnostní ustavení 1946 KT Zápisy ze schůzí KT Korespondence KT Korespondence předsedy Marcela Bohdanoviče Vaverky KT Jmenování okresního osvětového inspektora (M. Vaverka) 1945 KT Jmenování okresního knihovního inspektora (J. Kalíšek) 1945 KT Měsíční situační zprávy předsedy Marcela Bohdanoviče Vaverky o 1946 KT 10 stavu kultury v Ústí nad Labem 42 Reakce předsedy Marcela Bohdanoviče Vaverky na kritický článek 1946 KT 10 Michala Mareše v Dnešku o výstavě obrazů v Ústí nad Labem 43 Tiskové zprávy předsedy Marcela Bohdanoviče Vaverky 1946 KT Divadlo dětí a mládeţe v Ústí nad Labem 1946 KT Jmenování Edvarda Beneše a Josifa Stalina čestnými občany obcí 1947 KT 10 okresu 46 Městské divadlo šetření týkající se harfy německého harfisty 1946 KT 10 Schlögla 47 Nabídka kulturních a sportovních akcí ROH KT Pojmenování školy po Zdeňku Romanoviči (!) Nejedlém (návrh 1946 KT 10 Marcela Bohdanoviče Vaverky) 49 Program sjezdu severočeských kulturních pracovníků 1946 KT Zajištění programu v městském divadle k výročím a přidělení 1946 KT 10 vstupenek 51 Odhalení pomníku Tomáše Garrigue Masaryka v Chabařovicích, omluva neúčasti 1947 KT 10 3

4 Okresní péče o mládeţ 52 Zřízení okresní péče o mládeţ KT Zápisy ze schůzí KT Výroční zprávy o činnosti KT Správní sbor, aktivisté KT Osobní a zaměstnanecké spisy KT Dvouletý plán činnosti 1946 KT Poţadavky na příděl konfiskovaných objektů KT Oběţníky a instrukce 1947 KT Zřízení ústavu pro mladé provinilce 1946 KT Dětská zotavovna Jetřichovice KT Dětské sociální případy KT Dětský domov v Krásném Březně KT Dětský domov v Petrovicích KT Dětský útulek Malé Březno KT Dětský útulek v Boţtěšicích KT Domov řeckých dětí ve Všebořicích 1948 KT Péče o jugoslávský dorost KT Opatrovnictví KT Osvojení KT Popisné lístky o dětech potřebujících ochranu 1947 KT Popisné listy dětí vyţadujících zvláštní hmotné zajištění (sirotci, 1948 KT 11 polosirotci, opuštěné děti, nalezenci) 72 Popisné listy dětí vyţadujících zvláštní hmotné zajištění (sirotci, 1948 KT 12 polosirotci, opuštěné děti, nalezenci) 73 Seznamy nemanţelských dětí rejstříky dětí v péči sociálních zařízení KT 12 a jejich migrace 74 Sirotci KT Rekreace dětí a mládeţe KT Uspořádání dětského dne KT Výměna českých a slovenských dětí KT Ţádosti rodin s mnoha dětmi o zvláštní přídavky vzorek KT Pokles mravnosti mládeţe 1947 KT 13 Okresní pedagogický sbor 80 Zápisy ze schůzí, korespondence KT 13 Okresní správní bytová komise 81 Seznam členů 1946 KT 13 Okresní školní výbor 82 Zápisy ze schůzí, zprávy o stavu škol KT Oběţníky 1947 KT Zápisy z inspekcí škol v Ústí nad Labem 1947 KT Zápisy ze schůzí KT 13 4

5 Okresní vyšetřovací komise 86 Jmenovací dekrety členů 1945 KT 14 Osidlovací komise 87 Seznam členů KT Soupisy inventářů usedlostí převzetí usedlostí KT Plány osídlení okresu KT Informace o osídlení severních Čech, květen 1945 aţ prosinec KT Seznam slovenských osídlenců 1947 KT 14 Osvětová a tělovýchovná komise 92 Seznam členů 1946 KT 14 Policejně bezpečnostní komise 93 Omluva neúčasti A. Janáčka 1947 KT 14 Poradní sbor pro koordinaci činnosti národních výborů při národní mobilizaci pracovních sil při Okresním úřadu ochrany práce 94 Zápisy z jednání 1948 KT 14 Prověřovací komise pro vydávání osvědčení o československé občanství 95 Seznam členů 1946 KT 14 Rolnická komise 96 Zápisy ze schůzí KT Zápisy ze schůzí KT Zápisy z jednání 1947 KT 15 Silniční komise 98 Seznam členů 1946 KT 15 Sociálně zdravotní komise 99 Seznam členů 1946 KT 15 Školská komise 100 Ustavení komise 1946 KT 15 Tělovýchovná komise 101 Seznam členů 1946 KT 15 Trestní hospodářská komise 102 Seznam členů 1946 KT 15 Trestní komise 103 Změny zástupců 1947 KT 15 5

6 Trestní komise pro zákon č. 15/ Zápisy z jednání 1948 KT 15 Trestní komise pro zásobovací a vyţivovací přestupky 105 Změna zástupce, jednací řád 1946 KT 15 Trestní nalézací komise 106 Zřízení komise, hlášení ministerstvu vnitra 1946 KT Ţádost předsedkyně ONV Marie Vobecké okresním sekretariátům 1946 KT 15 politických stran o navrţení zástupců do komise 108 Změny zástupců 1947 KT Počet projednávaných případů 1946 KT Stav projednaných a vyšetřených případů 1947 KT 15 případy vyšetřované komisí provinění proti národní cti 111 Češi obvinění z členství v nacistických organizacích B Z KT Češi obvinění z intimního styku se ţenami německé národnosti B KT 17 M 112 Češi obvinění z intimního styku se ţenami německé národnosti O KT 18 Z 113 Češi obvinění z pomoci Němcům při ilegálním přechodu hranice KT Češi obvinění z vedení korespondence s Němci po válce KT Češi obvinění ze styku s Němci přesahující míru nezbytné nutnosti KT Češi obvinění ze styku s Němci přesahující míru nezbytné nutnosti KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti A G KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti Ha Ke KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti Ko Pi KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti Pl St KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti Š Ţ KT Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s členstvím KT 25 v nacistických organizacích A R 117 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s členstvím KT 26 v nacistických organizacích S Ţ 118 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 28 českou A F, M W 118 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 29 českou H K 118 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 27 českou L Sch 118 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 26 českou Si Z 119 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti s řečí německo KT 30 českou A L 120 Češi přihlášení v roce 1939 k německé národnosti zapojení KT 31 v ilegálním hnutí 121 Češi s opcí přihlášení v roce 1939 k německé národnosti KT Dobrovolný pobyt Čechů v Německu v době okupace KT 31 6

7 123 Josef Šrámek, člen OSK Ústí nad Labem obvinění z německé KT 31 výchovy syna; připojena zpráva o situaci českých skupin v Sudetech z roku Neoprávněné získání československého státního občanství KT Obvinění z německé výchovy dětí Čechů KT Obvinění za ţádost o německou státní příslušnost KT Obvinění z protičeského vystupování po okupaci KT Osoby hlásící se v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 33 německo polskou 129 Osoby hlásící se v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 33 polskou 130 Osoby hlásící se v roce 1939 k německé národnosti s mateřskou řečí KT 33 slovenskou 131 Provinění proti národní cti 1946 KT Rusové přihlášení v roce 1939 k německé národnosti KT Rusové obvinění ze styku s Němci 1946 KT Zastavení trestního řízení proti osobám německé národnosti dle dekretu 138/ KT 33 napomáhání Němcům 135 Češi obvinění z pomoci internovaným KT J. Čuřík, J. Svoboda přeprava věcí Fritzu Falkovi za hranice KT 33 (bývalému majiteli hostince Falk) 137 Josef Kaucký stěhování Norberta Dürschmidta (bývalého majitele firmy) 1946 KT 33 kolaborace s nacisty 138 Obvinění z podpory a propagace nacismu KT Obvinění z udávání a spolupráce s gestapem KT 34 černý obchod, machinace, zpronevěry, podvody 140 Černý obchod, zpronevěry, podvody KT Černý obchod, zpronevěry, podvody KT Černý obchod, zpronevěry, podvody KT Podomní obchod s náboţenskou literaturou 1946 KT Dary, nákup zboţí ze Slovenska a následný prodej KT Machinace s textiliemi firmou Olgy Zátorové z Předlic 1948 KT Manţelé Boudovi černý obchod s textiliemi KT MUDr. Fr. Schierl stíhání černého obchodu při vývozu do KT 37 Rakouska 146 Nález komise za přestupky proti zák. 15/1947 o stíhání černého 1948 KT 37 obchodu 147 Neoprávněný prodej masa Rudé armádě KT Neoprávněný prodej plaket státníků sochaře T. Bartflaye 1948 KT Povolení k braní úplatků při potírání černého obchodu KT Prodej zboţí Němcům bez lístků 1948 KT Přestupky v lístkovém hospodářství KT Černý obchod s textiliemi (Záhora, Šnajdr) KT 38 7

8 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 39 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 40 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 41 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 42 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 43 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 44 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 45 a sluţeb 153 Nedodrţení předpisů v podnicích a ţivnostech, předraţování zboţí KT 46 a sluţeb 154 Nedodrţení předpisů v pohostinství KT Nedodrţení předpisů v pohostinství KT Nedovolený obchod se zemědělskými komoditami KT Protest Hospodářské skupiny hostinských ţivností proti vyhlášce 1946 KT 49 ONV o trestání hostinských a restauratérů 157 Předraţení piva v rekreačním domově KSČ v Tuchomyšli 1947 KT Přestupky firem v odběru a dodávce tkanin v textilním průmyslu KT Výdej mýdla před určenou lhůtou (pro ţeny narozené před ) 1947 KT 49 hospodářské delikty 160 Ing. Boris Trutěnko porušení předpisů o hospodaření s kovy; KT 49 údajná záchrana obrazů ze zámku v Chlumci 161 Porušení předpisů o hospodaření s kovy KT 50 vojenské záležitosti 162 Češi obvinění ze sluţby v německé armádě B H KT Češi obvinění ze sluţby v německé armádě J Ř KT Češi obvinění ze sluţby v německé armádě S Z KT Češi s německou národností neodvedení do německé armády KT Češi s německou národností obvinění ze sluţby v německé armádě KT 53 B M 163 Češi s německou národností obvinění ze sluţby v německé armádě KT 54 P Z 164 Dezerce Čechů do armád spojenců KT Rabování bytů ruskými vojáky se spoluúčastí Čecha 1945 KT Slovák obviněný ze sluţby v maďarské armádě 1948 KT 54 zemědělské delikty 167 Černé poráţky, uschování hospodářských zvířat před Rudou KT 54 armádou 168 Černé poráţky, neohlášený obchod se zvířaty a masnými produkty KT 55 8

9 168 Černé poráţky, neohlášený obchod se zvířaty a masnými produkty KT Černé poráţky, zatajení hospodářských zvířat při soupisu KT Černé poráţky, zatajení hospodářských zvířat při soupisu KT Marie Sulanská polní pych (zabavení meruněk v Zálezlech) KT Nedovolená výroba reveňové šťávy ve firmě Schicht 1947 KT Neplnění kontingentu KT Neplnění kontingentu KT Porušování předpisů o mléce a mléčných výrobcích KT Porušování předpisů o mléce a mléčných výrobcích na prodejnách KT 61 různé 174 Krádeţ potravinových ústřiţků na MNV Ústí nad Labem 1947 KT Obvinění z týrání ruských dělníků za okupace 1947 KT Koupě budovnice (! = chata) od Sdruţení přátel Junáka 1948 KT 62 Trestní vyţivovací komise 177 Seznamy členů, přehled pokutovaných 1948 KT 62 Vyšetřující komise 178 Seznam členů 1946 KT Dotazy na zachovalost členů ONV (m. j. Marie Vobecká, František 1945 KT 62 Zajíček) 180 Likvidace 1947 KT 62 Zemědělská komise 181 Seznam členů 1946 KT 62 Ţivnostenská a průmyslová komise 182 Seznam členů, změny zástupců 1946 KT politické záleţitosti 183 Zajištění spisů bývalého vládního presidenta 1945 KT Zákaz vstupu a vynášení spisů z budovy úřadu vládního presidenta 1945 KT Pověření k prohlídce nábytku v budově úřadu vládního presidenta 1945 KT Propouštění funkcionářů MNV z hornictví 1945 KT Obsazení místa přednosty Okresního soudu v Ústí nad Labem 1945 KT Ţádost o zrušení přeloţení přednosty oddělení finanční stráţe 1945 KT 62 J. Pošváře z Petrovic 189 Odstraňování nápisů na německých pomnících 1945 KT Platnost ţidovských sňatků uzavřených v ghetu Terezín dotaz 1945 KT 62 na Zemský národní výbor v Praze 191 Vybavení zdravotní a zpravodajské sluţby motorovými vozidly 1945 KT Různá korespondence a pověření 1945 KT Závady na vybavování průkazů Němců 1945 KT Zaměstnanec ČSD Vosátka nepředloţení průkazu o národní 1945 KT 62 spolehlivosti 195 Zásady pro vydávání potravinových lístků 1945 KT 62 9

10 196 Příděl kuřiva pro členy finanční stráţe 1945 KT Obsazování nádraţních trafik 1945 KT Hotel Palace v Ústí nad Labem nesouhlas s výměnou národního 1945 KT 62 správe L. Melmuka 199 Předávání usedlostí v Březí, Malečově a Kojeticích do vlastnictví, 1945 KT 62 návštěva ministerstva zemědělství 200 Krádeţe dobytka v Přestanově a Unčíně 1945 KT Krajská informační ústředna ministerstva informací povinnost 1945 KT 62 ONV hlásit rozhodnutí na ministerstva 202 Letáky shazované obyvatelstvu (3 ks) 1945 KT Odstranění symbolů z doby nesvobody, hlášení z obcí 1945 KT a Poděkování kanceláře presidenta republiky za přání zaslaná Edvardu 1945 KT 62 Benešovi 204 Přezimování Rudé armády 1945 KT Objekty pro Rudou armádu (snaha ministerstva vnitra získat 1945 KT 62 rekreační objekt) 206 Právní poměry v pohraničí zpráva JUDr. Vladimíra Höniga 1945 KT Stíţnost členů partyzánské skupiny Blesk na poměry u MNV 1945 KT 62 Petrovice 208 Stíţnosti Čechů na chování Němců, poţadavky odsunu všech Němců 1945 KT Ustanovení politických stran v Ústí nad Labem 1945 KT Zákaz k výkonu veřejných funkcí pro funkcionáře Kuratoria 1945 KT Cizinecký ruch chování obyvatelstva vůči cizincům 1946 KT Československá strana národně socialistická delegace členů strany 1946 KT 62 do komisí ONV 213 Československá strana národně socialistická změny členů ONV 1946 KT Československá strana sociálně demokratická delegace členů 1946 KT 62 strany do komisí ONV 215 Československá strana lidová delegace členů do komisí ONV 1946 KT Československé obce legionářské delegace členů strany do komisí 1946 KT 62 ONV 217 Delegace ústeckých občanů k presidentu Benešovi 1946 KT Dodávky alkoholických nápojů pro ONV 1946 KT Letáky hanobící republiku 1946 KT Hraničáři sdruţení starousedlíků, projevy na manifestace (řešení 1946 KT 62 smíšených manţelství) 221 Jmenování presidenta Beneše čestným občanem města 1946 KT Ţádost kanceláři presidenta republiky o zprostředkování návštěvy 1946 KT 62 presidenta Beneše za účelem předání sklizně oříšků z Přemyslova keře 223 Oříšky z Přemyslova pole ve Stadicích rozdělení úrody mezi 1946 KT 62 Edvarda Beneše a Josifa Stalina (návrh Marcela Bohdanoviče Vaverky) 224 Návštěva předsedy vlády Zdeňka Fierlingera v Ústí nad Labem 1946 KT Počty členů politických stran a spol. organizací v obcích 1946 KT Pořádání hostin omezení 1946 KT Pouţívání tramvají k politické agitaci 1946 KT 62 10

11 228 Prohlášení členů okresního revizního sboru při ONV ke stíţnosti 1946 KT 62 na odvolání národních správců z důvodu jejich politické příslušnosti ke KSČ 229 Svaz národní revoluce delegace členů do komisí ONV 1946 KT Svazu osvobozených politických vězňů delegace členů do komisí 1946 KT 62 ONV 231 Doţadování vyvěšení sovětské vlajky členy KSČ v Chabařovicích 1946 KT Československá strana sociálně demokratická změny členů ONV KT Čestní občané města Ústí nad Labem a obcí okresu KT KSČ delegace členů strany do komisí ONV KT KSČ změny členů ONV KT Akce uvolňování přebytečných zaměstnanců MNV okresu do výroby 1947 KT Fond národ dvouletce dar ONV 1947 KT Krajský festival mládeţe zákaz pořádání jiných podniků 1947 KT Odstraňování německých nápisů z budov 1947 KT Propagace uhelných brigád nábor pracovních sil 1947 KT Protestní rezoluce pracujícího lidu ústeckého okresu (zásobování, 1947 KT 62 hospodaření národních správců) 242 Resoluce Svazu národní revoluce, Československé obce legionářské 1947 KT 62 a Svazu osvobozených politických vězňů na posílení bezpečnosti v okrese a na odsun zbývajících Němců 243 Přednostní přidělení národních správ účastníkům národního odboje 1947 KT Děkovné a pozdravné telegramy funkcionářů okresu členům vlády KT Dvouletý plán obnovy národního hospodářství brigády KT Odgermanizování podniků v pohraničí 1945 KT Protiţidovské akce na Slovensku opatření, dálnopis 1946 KT Zrušení výnosu o zákazu pobytu Maďarů, dálnopis 1946 KT Výpis resoluce sepsané na protestním táboru 1947 KT Program návštěvy ministra vnitřního obchodu 1947 KT Protest komise ţen ČSSD 1947 KT Ozdravný pobyt luţických dětí v Ústí nad Labem 1947 KT Očista zemědělství na zásah akčního výboru Národní fronty 1948 KT Očista SNB a FS urgence KV KSČ na bezpečnostního referenta 1948 KT 63 ONV, dotazy KV KSČ 255 Pranýř č. 2 seznam proskribovaných osob, koncept pro tisk 1948 KT Důvěrný příkaz ministerstva vnitra o seznam zaměstnanců, kteří byli 1948 KT 63 z rozhodnutí akčního výboru odstraněni na dočasnou dovolenou 257 Hlášení závodních rad o manifestační stávce na podporu 1948 KT 63 Gottwaldových poţadavků, pokyny k provádění manifestace 258 Místní akční výbor Národní fronty v Ústí nad Labem 1948 KT 63 předsednictvo 259 Nález protistátních letáků na Střekově; přiloţen leták 1948 KT 63 Demokratický lide Československý z Návrhy na očistu udání 1948 KT Návrhy politických stran a spolku Národní fronty na obsazení komisí 1948 KT 63 ONV 11

12 262 Odvolání proti zbavení volebního práva Veroniky Čihákové 1948 KT 63 z Chabařovic 263 Oslavy odkazu T. G. Masaryka prací 1948 KT Personální změny v plénu a komisích ONV po komunistickém 1948 KT 63 převratu v únoru Počty odvolaných členů MNV po komunistickém převratu v únoru 1948 KT do dubna Propuštění v rámci očisty 1948 KT Předání soukromých věcí z domu obsazeného krajským akčním 1948 KT 63 výborem NF 268 Připomínky Svazu bojovníků za svobodu v Krásném Březně 1948 KT 63 a ve Střekově o respektování přednostního nároku odbojářů v ţádostech o národní správu 269 Příprava a uskutečnění manifestace obyvatel Vzpomínka 1948 KT 63 na Mnichov 270 Rezoluce občanů k uzavření barů a potírání povalečů 1948 KT Rezoluce pracujících českého severu proti studentům vysokých 1948 KT 63 škol účastnících se protikomunistických demonstrací v Praze a v Brně 272 Rezoluce zaměstnanců jatek na potrestání šiřitelů protistátních letáků 1948 KT 63 z řad pracovníků jatek 273 Josif Stalin udělení čestných občanství města a obcí okresu Ústí 1948 KT 63 nad Labem 274 Strţení znaku KSČ z propagační tabule 1948 KT Udání J. Třešňáka z Varvaţova okresnímu akčnímu výboru 1948 KT 63 na činnost SNB a finanční stráţe ve Větrově, Krásném Lese a Habarticích 276 Vystěhování A. Přindišové z usedlosti č. 28 v Českém Chvojně 1948 KT 63 členy akčního výboru 277 Zákaz pietních aktů k osobám provinivším se proti republice 1948 KT Zpráva o hospodářských, průmyslových a bezpečnostních poměrech 1948 KT 63 v okrese Ústí nad Labem ke dni na základě hlášení stanic SNB 279 Účast na národních směnách KT Seznamy nespolehlivých osob asi 1948 KT organizace a řízení ONV 281 Vznik a organizace ONV situační zpráva předsedy ONV Františka 1945 KT 63 Hájka pro zemský národní výbor ( ) 282 Prozatímní vedení správy v okrese Ústí nad Labem ONV Roudnice 1945 KT 63 nad Labem ( ) 283 Seznam referátů 1945 KT Opisy nařízení Marie Vobecké 1946 KT Nejstarší spisy Českého (Československého) národního výboru 1945 KT 63 (různá potvrzení) Různá potvrzení, povolení vystavená předsedkyní OSK Marií Vobeckou 1945 KT 63 12

13 287 Různá potvrzení vystavená OSK 1945 KT Zplnomocnění k výkonu sluţby ( ) 1945 KT Příjem zbraní, potvrzení Československého národního výboru 1945 KT 63 v Ústí nad Labem ( ) 290 Jmenování Františka Hájka členem OSK 1945 KT Napadení Františka Hájka vojáky československé armády 1945 KT 63 ( ) 292 Situační zpráva předsedkyně OSK Marie Vobecké o poměrech 1945 KT 63 ve městě a okrese Ústí nad Labem zpracovaná pro zemský národní výbor ( ) 293 Nedostatky v úřadování MNV Ústí nad Labem, stíţnost Marie 1945 KT 63 Vobecké 294 Dotaz ministerstva vnitra na členy OSK 1945 KT Anna Macháčková, sekretářka předsedkyně Vobecké 1945 KT Uchazeči o zaměstnání na ONV (OSK), sloţení slibu, potvrzení 1945 KT 63 o zaměstnání 297 Seznam členů pléna ONV 1946 KT Seznam členů pléna ONV 1948 KT Členové komisí ONV 1948 KT Obsazení komisí, kooptace do pléna ONV návrhy politických stran 1946 KT 63 a sloţek Národní fronty 300 Změny sloţení členů ONV korespondence s ministerstvem vnitra 1947 KT Vyhlášky o změnách sloţení členů ONV KT Seznam referátů ONV asi 1946 KT Změna kompetence odborů organizační řád ONV KT Zřízení druţstevních referátů při ONV 1946 KT Zřízení odboru pracovních sil jmenování členů 1946 KT Zřízení tělovýchovného referátu 1946 KT Pracovní doba úřadů KT Zákaz pouţívání tiskopisů s ozdracem Heil Hitler 1945 KT První pololetní sjezd ONV KT Druhý pololetní sjezd ONV KT Poţadavky k Zemského národního výboru v Praze (i náhrada škod 1947 KT 64 po výbuchu v Krásném Březně) 312 Situace pohraničních měst společná akce zástupců pohraničních 1946 KT 64 měst 313 Poţadavek zřízení referenta pro reemigranty 1948 KT Resignace místopředsedy ONV Aloise Jůzy 1948 KT Ustanovení a rozpuštění revizního sboru (ustanoveno z iniciativy 1948 KT 64 akčních výborů peněţních ústavů a pojišťoven 316 Vydání 1 ks radiopřijímače pro předsedu ONV Kohouta ( ) 1945 KT Potvrzení ONV na vydání 2 radiopřijímačů pro potřeby ministerstva 1945 KT 64 vnitra Praha ( ) 318 Stíţnost na uţívání němčiny na veřejnosti úředníkem ONV 1946 KT Seznam delegátů okresu Ústí nad Labem na zemský sjezd 1945 KT Sluţební vozy a autodoprava 1945 KT Vydání doutníků a cigaret pro reprezentaci ONV ( ) 1945 KT Pohřeb obětí pochodu smrti z Buchenwaldu v Bohosudově 1945 KT 64 13

14 323 Vyhláška o úpravě nájemného, koncept 1945 KT Zákaz volného prodeje zeleniny (rozhlasová relace z ) 1945 KT Ţádost občanů okresu Čadca o poskytnutí poválečné pomoci 1945 KT Ţádost ONV o vydání 200 litrů acetonu firmou Hydroxigen 1945 KT Československý repatriační úřad 1946 KT Organizace CARE americká výpomoc 1946 KT Půjčování americké vlajky 1946 KT Stanovisko k českým názvům míst 1946 KT Zjišťování počtu zaměstnanců obcí a okresu 1946 KT Potvrzení a ţádosti OSK a jiných úřadů pro Marii Vobeckou 1945 KT Zdravotní stav Marie Vobecké, odstoupení z funkce 1947 KT Resignace předsedkyně ONV Marie Vobecké 1947 KT Koncept úmrtního oznámení Marie Vobecké 1947 KT Marie Vobecká úmrtní oznámení 1947 KT Projevy soustrasti k úmrtí Marie Vobecké 1947 KT Pomoc pro Slovensko ţádost o nábytek 1947 KT Sbírky na pomoc dětem a válkou poškozeným obcím 1947 KT Protest ČSSD proti sloţení trestní komise 1948 KT Kádrové hodnocení zaměstnanců ONV asi 1948 KT Počet obyvatel obcí okresu 1948 KT Vyvěšování vlajek 1948 KT Ţádost o prohlášení Ústí nad Labem za statutární město 1948 KT ROH při ONV osoby postiţené zásahem akčního výboru Národní 1948 KT 64 fronty v únoru 345 JUDr. Vladimír Hönig, vedoucí úředník ONV KT Předvoj redaktor Ferdinand Kotek, refundace platu 1946 KT Rudolf Mikan refundace platu 1945 KT Seznamy zaměstnanců prvního národního výboru, OSK a bývalého 1945 KT 65 landrátu 348 Seznam zaměstananců 1945 KT Šetření o stavu zaměstnanců ONV (OSK) 1945 KT Zaměstnanci ONV přehled o pojistném KT organizace a řízení podřízených MNV 351 Vznik národních výborů a správních komisí v obcích, korespondence 1945 KT 65 s ONV (OSK) 352 Zřizování místních správních komisí v obcích 1945 KT Zřizování MNV a místních správních komisí v obcích 1945 KT Zřizování MNV a místních správních komisí, volby členů, KT 65 rekonstrukce sloţení, policejní prověřování členů 353 Seznam obcí s fungujícími orgány MNV nebo MSK 1945 KT Seznam obcí okresu a předsedů MNV 1946 KT Seznam MNV okresu a příslušnost k poštovním úřadům asi 1945 KT Sloţení MNV a MSK v okrese 1945 KT Personální změny na MNV a MSK okresu 1946 KT Sloţení komisí MNV Ústí nad Labem KT Kompetence MNV 1946 KT 66 14

15 360 Organizační rozdělení úřadu MNV, spisový plán MNV 1946 KT Platy zaměstnanců MNV okresu 1947 KT Předání ohlašovací agendy na MNV 1948 KT Seznamy členů MNV a MSK 1945 KT Seznamy obcí okresu Ústí nad Labem asi 1947 KT Sloţení MNV a MSK, rekonstrukce počtu členů KT Obecní zaměstnanci obcí Arnultovice, Krásný Les, Lochočice, KT 67 Luţec, Malé Chvojno, Malečov, Moravany, Svádov, Strádov, Vaňov, Větrov, Varvaţov, Ţeţice, Habartice 367 Změny sloţení MNV a MSK po komunistickém převratu 1948 KT Změny ve sloţení MNV (M Z) 1948 KT Instituce újezdních tajemníků (ustanovení obvodů, instrukce KT 67 a oběţníky, školení pro újezdní tajemníky) 369 Oděvní řád zaměstnanců MNV 1948 KT Stíţnosti na činnost MNV a MSK 1945 KT Stíţnost na činnost a chování členů MNV 1946 KT Stíţnost na dvojjazyčné úřadování 1946 KT Jmenování Národního výboru v Čermné sloţeného z německých 1945 KT 67 obyvatel obce ( ) (něm.) 374 MNV Malečov změna sloţení MNV 1948 KT MNV Moravany sloţení MNV 1948 KT MNV Pohoří zápisy z místní volební komise, sloţení MNV 1948 KT MNV Povrly sloţení MNV, doplňovací volby 1945, 1948 KT MNV Proboštov sloţení MNV, volby členů KT Místní rada MNV Předlice zápisy ze schůzí 1947 KT MNV Přestanov sloţení MNV KT MNV Radejčín sloţení MNV, volby členů KT MNV Radešín sloţení MSK 1948 KT MNV Stříţovice sloţení MNV 1948 KT MNV Suletice volby členů MNV KT MNV Svádov sloţení členů MNV, doplnění MNV KT MNV Tašov volby do MNV, sloţení členů MNV, kontrola MNV KT MNV Telnice sloţení členů, odvolávání členů MNV 1948 KT MNV Tuchomyšl rekonstrukce MNV 1948 KT MNV Velké Březno přejmenování ulic 1945 KT MNV Ústí nad Labem Stíţnost předsedkyně OSK Marie Vobecké 1945 KT 68 na způsob úřadování 391 MNV Ústí nad Labem jazykové závady úřadování 1945 KT MNV Ústí nad Labem, poţadavek Národní fronty na novou volbu 1945 KT 68 členů 393 MNV Ústí nad Labem sloţení finanční komise KT MNV Úţín sloţení členů, odvolávání členů MNV KT MNV Valtířov sloţení MNV 1948 KT MNV Zubrnice sloţení MNV 1948 KT MNV Ţandov sloţení MNV 1948 KT MNV Ţďár sloţení MNV 1948 KT MNV Ţeţice doplnění členů, resignace předsedy 1948 KT 68 15

16 400 MNV Ţeţice sloţení MNV KT MSK České Chvojno korespondence KT MSK nebo MNV v obcích nejstarší české spisy 1945 KT volby 403 Volby členů a náhradníků ONV 1945 KT Sestavování voličských seznamů, pokyny ONV 1945 KT Společná kandidátka NF pro volbu členů ONV 1945 KT Volební průkaz volitele ONV 1945 KT Stanovení počtu členů ONV 1945 KT Činnost krajského volebního výboru v Ústí 1946 KT Kontrola stálých volebních seznamů v obcích 1946 KT Rozvrţení mandátů politických stran a návrhy kandidátů členů ONV 1946 KT Sloţení volební komise (výboru), zápisy se schůzí 1946 KT Závady ve voličských seznamech 1948 KT 69 II. Bezpečnostní (vnitřní) referát 1. vnitřní organizace bezpečnostního referátu 413 Vymezení působnosti referátu národní bezpečnosti KT Zaměstnanci referátu národní bezpečnosti KT Seznam agend referátu pro vnitřní věci ONV 1948 KT Porada bezpečnostních referentů ONV ústeckého volebního kraje 1948 KT 69 zápis Směrnice, předpisy ústředních a nadřízených orgánů týkající KT 69 se bezpečnosti 418 Stav zaměstnanců správní sluţby národní bezpečnosti na referátu 1948 KT 70 národní bezpečnosti 419 Usnesení rady ONV pro bezpečnostního referenta 1947 KT Výsledek očisty veřejného ţivota v okrese ústeckém 1947 KT Pověření JUDr. Vlad. Šulce úřednickým přednostou referátu národní 1948 KT 70 bezpečnosti 422 Hlášení bezpečnostního referenta o situaci v listopadu a prosinci 1948 KT 70 (počet Čechů a Němců) 423 Oblastní konference úředních činitelů ve věcech národní bezpečnosti 1947 KT územní změny a změny názvů obcí 424 Sloučení obcí Bukov, Hostovice, Předlice, Střekov, Stříbrníky, 1947 KT 70 Trmice a Ústí nad Labem, otisk výnosu ministra vnitra 425 Změna názvu obcí Německé, České Chvojno a Německá Nová Ves 1948 KT 70 na Velké, Luční Chvojno a Podhoří 426 Návrh na změna názvu obcí okresu 1948 KT Německé Chvojno návrhy na změnu názvu obce 1946 KT 70 16

17 428 Vyhláška ministerstva vnitra o změně názvu Českého Chvojna, Německého Chvojna a Německé Nové Vsi 429 Změna názvu obce České Chvojno, Německé Chvojno, Německá Nová Ves a Schönwald 1948 KT KT agenda bezpečnostního referenta 430 Hlášení o domovních prohlídkách, inventurách zásob, udání, vyšetřování, telefonáty, oběţníky (původní konvolut spisů bezpečnostního referenta) KT záleţitosti německého obyvatelstva němečtí antifašisté 431 Zabavení radiopřijímačů německým antifašistům 1945 KT Závady ve vydávání antifašistických průkazů ve Svádově 1945 KT Abecední rejstřík německých antifašistů a osob skupiny F KT Adolf Griedl, ţádost podniku Tesla o zrušení sráţek z platu 1947 KT Antifašisté a jejich rodinní příslušníci, seznam osvědčení podle KT Prokazatelní antifašisté 1946 KT Prodlouţení průkazů F pro německé občany poplatky 1948 KT Seznam antifašistů Krásné Březno, Předlice 1946 KT Seznamy antifašistů z Ústí nad Labem (neúplné) 1945 KT Trmice seznam antifašistů a smíšených manţelství 1945 KT Němečtí komunisté dopis na rozloučenou, hlášení o odjezdu 1945 KT Seznamy antifašistů KT Seznamy antifašistů KT Legitimace antifašistů KT Soupis osob vyňatých ze seznamů antifašistů 1948 KT Výměry o vyjmutí ze seznamu antifašistů 1947 KT Výměry o vyjmutí ze seznamu antifašistů 1947 KT Výměry o vyjmutí ze seznamu antifašistů 1948 KT Výměry o vyjmutí ze seznamu antifašistů 1948 KT 74 němečtí specialisté a nepostradatelní zaměstnanci 446 Ţádosti o legitimace pro nepostradatelné 1946 KT Dr. Alfred Wurbs, nepostradatelný chemik Spolku pro chemickou 1945 KT 75 a hutní výrobu návrat z odsunu a ţádost o uvolnění jeho majetku z prodeje 448 Nepostradatelní zaměstnanci firmy Jiří Schicht 1945 KT Sestavení seznamu nepostradatelných Němců, rozhlasový výzva 1945 KT 75 ONV z Soupisy specialistů Němců vyjmutých dočasně z odsunu a jejich KT 75 průkazy 450 Soupisy specialistů Němců vyjmutých dočasně z odsunu a jejich průkazy KT 76 17

18 451 Seznam Němců s legitimací vládního pověřence pro spojené revíry 1945 KT 76 Most Falknov 452 Němečtí horníci návrat odsunutých manţelek horníků 1945 KT Soupisy Němců podané továrnami a doly KT Seznam nepostradatelných německých lodníků 1945 KT Vytěţování nepostradatelných Němců horníků 1945 KT Průkazy nepostradatelných (ukázka) 1946 KT Poţadavky továren na oddálení odsunu Němců specialistů 1946 KT Ústí nad Labem město, Němci s odkladem odsunu KT Seznam Němců s povolením k pobytu v Ústí nad Labem cestou 1946 KT 77 milosti ministerstva vnitra 460 Trmice Němci vyjmutí z odsunu 1946 KT Vynětí z odsunu některých nepostradatelných Němců 1946 KT Ústí nad Labem město, soupisy nepostradatelných Němců 1946 KT Němečtí specialisté vyjmutí z odsunu 1946 KT Němečtí specialisté rozhodnutí ministerstva vnitra o vynětí KT 77 z odsunu 465 Specialisté zrušení legitimace specialisty 1948 KT Specialisté ţádosti podniků o ponechání v ČSR 1948 KT 78 smíšená manželství 467 Smíšená manţelství postup OSK, neúplné 1945 KT Seznamy Němců smíšená manţelství město, Trmice, Vaňov, KT 78 Střekov, okres 469 Persekuce Češky ze smíšeného manţelství nájemníky zabavení 1945 KT 78 bytu a předmětů 470 Dispens k uzavření sňatku s osobou německé národnosti ţádosti KT 78 a vyřízení 471 Ţádosti o sňatky s osobami německé národnosti KT Napadení Němky ze smíšeného manţelství v Chabařovicích 1946 KT Seznamy Němců manţelů Češek, ţádajících o československé 1946 KT 79 občanství a vyjmutí z odsunu 474 Hlášení o zaměstnancích v samosprávných sluţbách, kteří mají 1948 KT 79 za manţelky Němky 475 Legitimace pro smíšené manţelství ve Svádově 1948 KT 79 opatření proti Němcům 476 Osobní dopisy předsedkyni Marii Vobecké ţádosti o slušné 1945 KT 79 zacházení s německými komunisty a sociálními demokraty 477 Ilegální návrat odsunutých a doručování ilegální korespondence 1945 KT 79 Němců 478 Zákaz vydávání povolenek k cestě na hranici za účelem styku 1945 KT 79 s odsunutými (předávání svršků a jídla) 479 Svolení s pracovním nasazení Němců v okrese Benešov 1945 KT Důvěrný příkaz k odsunu německých zaměstnanců v hornictví 1946 KT Sociální dávka 2 procenta z mezd Němců 1946 KT Přiznání normálních potravinových lístků slepci 1946 KT Přestupky osob německé národnosti KT Ţádost o vynětí z opatření proti Němcům 1946 KT 79 18

19 485 Ţádosti o vynětí z opatření proti Němcům KT Ţádosti Němců o vynětí z některých opatření proti Němcům pro svůj 1946 KT 80 příbuzenský poměr k československým občanům 487 Ţádost o zrušení 20% sráţek z platu 1947 KT Zákaz pohřbívání Němců v šatech, nařízení o pohřbech v papírových 1945 KT 80 rubáších z důvodu úspory textilií 489 Nedovolené návštěvy Němců v hostinci 1946 KT Přestupky Němců proti vyhlášce o zákazu vycházení 1946 KT Porušení předpisů o povinnosti nosit bílou pásku KT Ţádosti o zproštění povinnosti nosit bílou pásku 1945 KT Ţádosti o zproštění povinnosti nosit bílou pásku KT Ţádosti o zproštění povinnosti nosit bílou pásku, zrušení povinnosti KT 80 evidence Němců 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 80 Arnultovice, Bohosudov, Boţtěšice, Brná, Březí, Budov, 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 81 Černá, Český Bukov, Český Újezd, Dělouš, Dobětice, Dolní Zálezly, Dubice, Habartice, Habroviny, Habrovice, Hostovice, Hrbovice, Chabařovice, Chlumec, Chuděrov Kočkov, Chuděrovec Neznabohy, Chvalov, České Chvojno (Velké Chvojno), Malé Chvojno, Německé Chvojno (Luční Chvojno), Knínice, Koštov Újezd, Krásný Les, 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 82 Liboňov, Libov, Leština, Lipová, Lochočice, Luţec, Lysá, Malé Březno, Malečov, Maršov, Mirkov Blansko, Mnichov, Modlany, Mojţíš, Moravany, Nakléřov, Němčí, Neštěmice, Neštědice, Nová Ves, Petroviče, Podlesím, Povrly, Přestanov 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 83 Radešín, Roudníky, Ryjice, Řehlovice, Skorotice, Slavošov, Soběchleby, Stadice, Stebno, Strádov, Stráţky, Stříbrníky, Stříţovice, Suchá, Svádov Olšinky Nový Les, Šachov, Telnice, Tuchomyšl, Unčín, Uţín Roudné, Valtířov Olejnice, Vaňov, Varvaţov, Velké Březno, Větrov, Vítov, Všebořice, Vyklice 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 84 Zaluţany, Zubnice, Ţandov, Ţďár Ţďárek, Ústí nad Labem město 494 Seznamy Němců dle obcí: KT 85 Ústí nad Labem Klíše, Ústí nad Labem Krásné Březno, Ústí nad Labem Bukov, Ústí nad Labem Předlice, Ústí nad Labem Střekov I III (společně), Ústí nad Labem Trmice 494 Seznam Němců Krásný Les 1946 KT Seznam Němců Petrovice 1946 KT Seznam Němců Podlešín 1946 KT Seznam Němců Neštěmice 1945 KT Seznam Němců Povrly 1946 KT Seznam Němců Stebno 1945 KT Seznamy Němců bez udání data a obce s. d. KT 86 19

20 494 Seznamy Němců dle obcí listopad KT Předlice seznamy antifašistů, seznam specialistů, smíšených KT 86 manţelství, seznam jiţ odsunutých 494 Různé seznamy Němců z Ústí nad Labem podle čtvrtí KT Negativní hlášení o počtu německého obyvatelstva 1947 KT 86 repatriace Němců 496 Ţelezničář Josef Bartl ţádost o povolení návratu z Pulsnitz do Krásného Března 1945 KT Němečtí uprchlíci z Rumunska, hlášení stanice SNB Telnice 1945 KT Repatriace odsunutých rodinných příslušníků ţádosti 1946 KT Repatriace Němců povolené a nepovolené překročení hranic KT Repatriace Němců povolené a nepovolené překročení hranic KT Repatriace Němců ţádosti o povolení návratu do ČSR KT Ţádosti o povolení návratu z Německa do ČSR 1947 KT 89 zachování československého občanství Němců 499 Střekov III. Seznam Němců, kteří podali ţádost o navrácení občanství 1946 KT Ţivotopisy Němců přílohy k ţádosti o vrácení občanství (ukázka) KT Ţádost o zachování československého státního občanství 1946 KT 89 styk s Němci 502 Karel Štulík, dopravce z Ústí nad Labem, nadměrný styk s osobou KT 89 německé národnosti 503 Kritika nedostatků a nepořádků v postoji k Němcům 1945 KT 89 těhotenství znásilněných německých žen 1945 KT Styk s ţenami německé národnosti udání 1945 KT Intimní styky úředníka MNV Ústí nad Labem Jindřicha Bureše s Němkou, návrh na propuštění 1945 KT 89 bytové záležitosti 506 Plán stěhování Němců z bytů dopis předsedkyně OSK Vobecké předsedovi MNV Ústí nad Labem Vondrovi povinná filmová představení 507 Neúčast Němců na povinných filmových představeních hlášení stanice SNB Bukov 1945 KT KT 89 majetkové záležitosti Němců 508 Soupis movitého majetku (vzorek) 1946 KT Zavazadla k odsunu technického charakteru (nářadí) 1946 KT 90 užívání němčiny na veřejnosti 510 Uţívání němčiny na veřejnosti trestní oznámení 1948 KT 90 20

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents:

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 - Localities served by regional charter buses from Ústí nad Labem (all the bus stations are marked

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní

Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní oddělení Ústí nad Labem 1948 1983 7,03 Policie a četnictvo

Více

Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem

Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem město, obec číslo okrsku adresa volební místnosti telefon Dolní Zálezly 0001 Obecní úřad Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8 475 213 079

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Poběžovice (1936) 1945 1990 Prozatímní inventární seznam Číslo JAF: 341 Evidenční číslo pomůcky: 42 Miloslava Baxová Horšovský

Více

OKRESNÍ (JEDNOTNÝ) NÁRODNÍ VÝBOR ÚSTÍ NAD LABEM (1930) 1945 1986 (1993)

OKRESNÍ (JEDNOTNÝ) NÁRODNÍ VÝBOR ÚSTÍ NAD LABEM (1930) 1945 1986 (1993) OKRESNÍ (JEDNOTNÝ) NÁRODNÍ VÝBOR ÚSTÍ NAD LABEM (1930) 1945 1986 (1993) inventář číslo 212 NAD 625 Vlastník fondu: ČR SOA v Litoměřicích Věra Hladíková Ústí nad Labem 2009 OKRESNÍ (JEDNOTNÝ) NÁRODNÍ VÝBOR

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. března 2017 v 10:00 h V Praze 22. března 2017 Čj. 2220/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO VEDOUCÍ II. ODDĚLENÍ NA OBVODNÍM BÁŇSKÉM ÚŘADĚ PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO SE SÍDLEM V MOSTĚ Praha 15. června 2016 Č.j.: SBS 19494/2016 Předseda Českého

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1: Volební výsledky z května roku VEBER, V.: Osudové únorové...; str. 51.

PŘÍLOHY. Příloha 1: Volební výsledky z května roku VEBER, V.: Osudové únorové...; str. 51. 8 Přílohy Příloha 1: Volební výsledky z května roku 1946...78 Příloha 2: První strana anonymního dopisu prezidentu Benešovi....79 Příloha 3: Schéma organizace civilního oddělení Kanceláře prezidenta republiky...80

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 7. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 2. listopadu 2016 Čj. 2278/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

I. Fondy města Plzně

I. Fondy města Plzně I. Fondy města Plzně I. 1. Městský úřad Plzeň - registratura A (nález) 2. Intendance městského divadla 3. Renovační císařská komise v Plzni 4. Národní výbor (1910) 1918-1919 5. Správa lesů, statků a rybníků

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Místní národní výbor Dolní Lomnice

Místní národní výbor Dolní Lomnice Poř. č. 4 Místní národní výbor Dolní Lomnice (1945) 1946-1949 Inventář EL NAD č. 222 Archivní pomůcka č. 282/4 78 Úvod I. Vývoj původce fondu Obec Dolní Lomnice s katastrálním územím patřila v roce 1945

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Kriminalita v roce 212 Obsah Základní přehled o kriminalitě. Informace ke speciální pořádkové jednotce. Podrobněji k drogové kriminalitě. 2 Bilanční tisková

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova)

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) 1945 1957 Inventář Číslo listu NAD: 36 Evidenční pomůcka č. 54 Jana Zímová, Jan Edl Tachov 2005 Obsah

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU Praha 4. května 2016 Č.j.: SBS 11515/2016 Předseda Českého báňského úřadu jako služební

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-85030-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 13. června 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení pobytu

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVY MAJETKU Dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více