I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:"

Transkript

1 VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové. Vyhlašovatel ABAKUS, společnost s ručením omezeným, se sídlem Plzeň, Škroupova 14, IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 2096 zastoupená jednatelem společnosti Ing. Martinem Harmáčkem, doručovací adresa vyhlašovatele: Škroupova 14, Plzeň, tel.: , z pověření prodávajícího: BHJ správci v.o.s., Hradec králové, Divišova 882,IČ: , společnost je zapsána v rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka zastoupená společníkem JUDr. Jakubem Havlíčkem, insolvenční správce dlužníka Ing. Stanislava Sadila, nar , Obvodní 193/22A, Hradec Králové, vyhlašuje dnem výběrové řízení (dále též VŘ ) na zajištění zájemce o koupi dále uvedeného majetku (dále jen Zájemce). VŘ končí dne v 16:00 hod. Předmětem prodeje je: I. Předmět prodeje pozemek p.č. st. 68, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m 2, součástí je stavba Březhrad, č.p. 62, rodinný dům, stojící na pozemku p.č. st. 68, zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, pro obec Hradec Králové, k.ú. Březhrad, na listu vlastnictví č II. Popis předmětu prodeje 1) Poloha: Předmětná nemovitost se nachází v okrajové části města Hradce Králové. Pozemková parcela je přístupná z ulic Obvodní a U Hřiště, jedná se o rohovou parcelu. Přístup je z obou komunikací, místního významu. V dané lokalitě jsou vybudovány inženýrské sítě - veřejný vodovod, plynovod, elektrická síť, kanalizace pouze dešťová. Jedná se o klidné prostředí bez negativních vlivů vhodné k trvalému bydlení. 2) Popis Rodinný dům je postavený na základových pasech bez podsklepení a vybudovaného podkroví. Obvodové nosné konstrukce jsou zděné na tl. 45 a více centimetrů. Izolace proti zemní vlhkosti částečně funkční. Stropní konstrukce zakryté podhledem pravděpodobně trámové s podbitím a záklopem. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou se dřevěným krovem pokrytým betonovou krytinou. Klempířské práce provedeny žlaby, svody, venkovní omítky stříkané břízolitové opatřené nátěrem, částečně poškozené. Vnitřní omítky vápenné hladké doplněné keramickými obklady v koupelně, WC a kuchyni. Povrchy podlah jsou z keramických dlažeb a korku. Okna osazena plastová, dveře do ocelových zárubní hladké, prosklené a shrnovací. Do objektu zaveden elektrický proud, hromosvod na domě osazen. Rozvody vody provedeny studené a teplé. Vytápění je zajištěno ústřední s kotlem kombinovaným na plyn s ohřevem TÚV, radiátory Radik. Zařizovací předměty osazeny ve standardním provedení - vana, umývadlo, WC, kuchyňská linka s plynovou varnou deskou a el. troubou. Dům je napojen na vodu ze studny, která je na vedlejším pozemku.

2 VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.2 3) Dispozice 1.NP: zádveří, chodba, WC, koupelna, kuchyň s jídelnou a dva pokoje. 4) Technický stav Původní stáří cca 100 roků, dům byl v devadesátých letech částečně modernizován. Tato oprava spočívala ve výměně střešní krytiny, provedení podlah, vytápění, osazeny podhledy a výměně zařizovacích předmětů včetně kuchyňské linky. Ve střešním prostoru jsou chováni holubi. Stav objektu odpovídá jeho stáří a provedeným úpravám ve štítovém zdivu se projevuje plíseň. Stav stropních konstrukcí vzhledem k jejich zakrytí nelze zjistit, ale je předpoklad, vzhledem k jejich stáří napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. III. Omezení vlastnických práv 1. Vyhlašovatel prohlašuje, že kromě dále uvedených, mu nejsou známa žádná další omezení vlastnických práv předmětu dražby: a) zástavní právo exekutorské pro ČSOB, a.s., b) zástavní právo exekutorské pro Allianz pojišťovnu, a.s. c) zástavní právo smluvní pro BONUS PRAHA Investment, a.s. d) zástavní právo exekutorské pro S.A.M Holding. s.r.o. e) zástavní právo exekutorské pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s. f) zástavní právo exekutorské pro Hájek Jiří a Hájková Monika g) zástavní právo soudcovské pro OSSZ Hradec Králové 3 x h) zástavní právo smluvní pro Raiffeisenbank, a.s. i) zahájení exekuce soudní exekutor JUDr. Ladislav Navrátil povinný Ing. Ladislav Sadil j) nařízení exekuce soudní exekutor JUDr. Petr Kocián povinný Ing. Ladislav Sadil k) nařízení exekuce soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka povinný Ing. Ladislav Sadil l) nařízení exekuce soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman - povinný Ing. Ladislav Sadil m) nařízení exekuce soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána povinný Ing. Ladislav Sadil n) nařízení exekuce soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek povinný Ing. Ladislav Sadil o) nařízení exekuce soudní exekutor JUDr. Oldřich Svoboda povinný Ing. Ladislav Sadil p) nařízení exekuce soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal povinný Ing. Ladislav Sadil q) exekuční příkaz k prodeji 6x r) rozhodnutí o úpadku odst. 1 insolvenčního zákona s) Prohlášení konkurzu podle insolvenčního zákona t) věcné břemeno oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 2. Výše uvedená omezení vlastnických práv, kromě ad t) věcné břemeno, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení zaniknou zpeněžením předmětu prodeje, tj. vůči kupujícímu nepůsobí. IV. Prohlídka předmětu prodeje, informace 1. Prohlídka předmětu prodeje se koná na základě individuální žádosti zájemce po telefonické dohodě na tel. číslech , Další informace: 3. Podrobné informace: v kanceláři vyhlašovatele na adrese Škroupova 14, Plzeň, telefon: kontaktní osoba Kamil Bílý. 4. Toto oznámení se zveřejňuje: a) b) v kanceláři vyhlašovatele

3 VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.3 V. Základní podmínky výběrového řízení 1. Jediným kritériem pro výběr kupujícího je výše nabídnuté kupní ceny. 2. Zájemci a účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů, které jim vznikly účastí ve VŘ, nebo v souvislosti s ním. 3. Vyhlašovatel na základě pokynů prodávajícího může výběrové řízení zrušit, měnit jeho podmínky, nebo odmítnou všechny nabídky bez udání důvodů. 4. Ostatní závazné podmínky VŘ jsou stanoveny v tomto oznámení. VI. Účastníci výběrového řízení 1. Účastníkem VŘ se stává ten zájemce, který ve lhůtě a) doručil vyhlašovateli písemnou nabídku na koupi předmětu prodeje na předepsaném formuláři, formulář je ke stažení v sekci Dražby a výběrová řízení u karty předmětné nemovitosti, nebo osobně k vyzvednutí v sídle vyhlašovatele. b) složil kauci ve výši ,- Kč (záloha na kupní cenu) na účet vyhlašovatele č /0100, variabilní symbol fyzická osoba rodné číslo, právnická osoba identifikační číslo (IČ) a současně splnil všechny ostatní podmínky VŘ. 2. Účastníkem VŘ může být jen osoba způsobilá k nabytí předmětu prodeje do svého vlastnictví dle platných právních předpisů ČR. 3. Účastníkem VŘ nemohou být právnické a fyzické osoby, které jsou zákonem č. 182/2006 Sb. vyloučeny z nabývání majetku dlužníka. 4. Pokud účastník VŘ podá více nabídek, považuje se za závaznou nabídka obsahující nejvyšší cenu. VII. Kauce a smluvní pokuta 1. Složení kauce ve výši ,-Kč je nezbytnou podmínkou účasti ve VŘ. Kauce musí být připsána na účet vyhlašovatele č /0100 nejpozději poslední den pro předložení nabídek. 2. V případě, že účastník bude vyhlášen vítězem VŘ a ve lhůtách a způsobem uvedeným ve čl. X., uhradí doplatek kupní ceny předmětu prodeje a uzavře s prodávajícím kupní smlouvu, stává se kauce součástí kupní ceny. 3. V případě, že účastník nebude vyhlášen vítězem VŘ, VŘ bude zrušeno nebo budou odmítnuty všechny nabídky bez udání důvodů, bude kauce vrácena účastníku ve lhůtě do 10 (deseti) dnů na účet jím uvedený v nabídce, pokud v ní nebude účet uveden, bude kauce vrácena na účet, ze kterého byla kauce uhrazena. 4. Účastníku VŘ vznikne povinnost uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,-Kč v případě porušení povinností, k nimž se zavázal účastí ve VŘ, přičemž okolnosti vylučující odpovědnost ( 374 z.č. 513/1991 Sb.) nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu. 5. Povinnost k úhradě smluvní pokuty ve výši složené kauce ,-Kč vznikne účastníkovi, když ve lhůtách a za podmínek stanovených tímto oznámením v souladu s ustanovením bodu 1. čl. X. nezaplatí kupní cenu, resp. její doplatek, nebo ve stanovené lhůtě neuzavře s prodávajícím kupní smlouvu. 6. Povinnost k úhradě smluvní pokuty ve výši složené kauce ,-Kč vznikne účastníkovi také v případě, že vyjde najevo, že v rozporu se svým prohlášením je osobou vyloučenou zákonem z nabývání majetku, který je předmětem prodeje, nebo k uzavření kupní smlouvy nedoloží potřebná povolení a souhlasy dle zákona, a to i v případě, že tyto skutečnosti vyjdou najevo v době po uzavření kupní smlouvy, nebo až po rozhodnutí o povolení vkladu práva vlastnického příslušným katastrálním úřadem. 7. Zaplacením smluvní pokuty se účastník nezprostí povinnosti uhradit prodávajícímu náhradu škody, která vznikne prodávajícímu v důsledku porušení povinností účastníka uvedených v bodu 5. a 6. tohoto článku. 8. Prodávající má právo na jednostranné započtení složené kauce (zálohy na kupní cenu) na úhradu smluvní pokuty.

4 VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.4 9. V případě vrácení kauce, jejího započtení na kupní cenu nebo smluvní pokutu, či jiných plateb, nevzniká účastníkovi nárok na žádné úrokové příslušenství. VIII. Nabídka účastníka výběrového řízení 1. Nabídky mohou účastníci VŘ činit pouze písemně na předepsaném formuláři ve lhůtě do hodin dne na adresu vyhlašovatele ABAKUS, společnost s ručením omezeným, Škroupova 14, PSČ: Plzeň. Doručení písemné nabídky je přípustné pouze osobně proti potvrzení o přijetí vystaveném vyhlašovatelem nebo poštou s doručenkou do vlastních rukou. 2. Nabídka musí být doručena v zalepené obálce označené Výběrové řízení číslo 22/2014-RD Hradec Králové - NEOTEVÍRAT. 3. Nabídka musí mít úředně ověřený podpis účastníka VŘ, resp. všech účastníků VŘ, kteří hodlají předmět prodeje získat do spoluvlastnictví, či oběma manželi, jedná-li se o převod do společného jmění manželů. 4. Právnická osoba připojí k nabídce originál aktuálního výpisu z Obchodního rejstříku, či z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána právnická osoba, která nabídku do VŘ činí. 5. Nabídky, které budou podány později, než ve stanovené lhůtě, nebo nebudou splňovat některou z podmínek dle tohoto oznámení, budou z posuzování nabídek vyřazeny. IX. Vyhodnocení nabídek 1. Vyhodnocení nabídek otevírání obálek bude provedeno do deseti pracovních dnů ode dne, který je stanovený jako poslední pro podávání nabídek. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny při splnění všech ostatních podmínek VŘ. Pokud dva nebo více účastníků nabídnou stejnou cenu, bude za účelem konečného výběru kupce provedeno užší VŘ pouze s těmito účastníky a budou tedy vyzváni, aby předložili ve stanoveném termínu novou nabídku. Pro užší VŘ platí pravidla a lhůty stanovená pro VŘ. 2. Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkům VŘ do 7 pracovních dnů od data otevírání obálek. Vítěz VŘ bude vyzván, aby ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů zaplatil na účet vyhlašovatele doplatek kupní ceny a bude mu zaslána kupní smlouva k podpisu. 3. Účastníkům VŘ, kteří v něm nezvítězili, bude kauce vrácena bez prodlení po oznámení výsledků VŘ, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne otevírání obálek. X. Převod a předání nemovitých věcí 1. Vítěz VŘ je povinen ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení oznámení o výsledku VŘ doplatit na účet majetkové podstaty dlužníků, účet č /2010, var.s.: fyzická osoba rodné číslo, právnická osoba identifikační číslo (IČ), částku jím nabídnuté kupní ceny, platně podepsat kupní smlouvu a s úředně ověřeným podpisem ji, spolu s podepsaným návrhem na vklad práva vlastnického, ve stejné lhůtě doručit v potřebném počtu výtisků na adresu vyhlašovatele. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na uvedený účet. 2. Poté, co kupující splní podmínky stanovené v bodu 1. tohoto článku, připojí prodávající na výtisky smlouvy svůj podpis a předá příslušnému katastrálnímu úřadu vyhotovení kupní smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí. 3. Podmínkou, že k uzavření příslušné kupní smlouvy dojde, je splnění všech podmínek stanovených zákonem (včetně souhlasu zajištěného věřitele) a tímto Oznámením. 4. Po provedeném vkladu vlastnických práv v katastru nemovitostí je vyhlašovatel pověřen prodávající předat bez zbytečného odkladu předmět prodeje novému vlastníkovi. Předání předmětu prodeje se provede za účasti a na výzvu vyhlašovatele. Vyhlašovatel po ukončení předávání předmětu prodeje vyhotoví Protokol o předání, který podepíší vyhlašovatel a nový vlastník. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu prodeje nese nový vlastník.

5 VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.5 XI. Závěrečná ustanovení 1. Účastníci VŘ berou na vědomí, že daň z nabytí nemovitých věcí hradí dle zákona kupující. 2. Zrušení VŘ, či změna podmínek VŘ bude uveřejněno stejným způsobem, kterým bylo vyhlášeno Oznámení o VŘ a jeho podmínkách. 3. Všechny písemnosti doručované vyhlašovatelem, nebo prodávajícím podle tohoto oznámení budou zasílány provozovatelem poštovních služeb s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce. V případě, že tyto písemnosti budou provozovatelem poštovní služby vráceny odesílateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště, nebo vrácena odesilateli, i když se adresát o zásilce nedozvěděl. V Plzni dne ABAKUS, společnost s ručením omezeným v.r. Ing. Martin Harmáček - jednatel

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč.

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč. Číslo jednací: 156 EX 2811/14-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to:

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to: Číslo jednací: 156 EX 3067/14-27 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 260575/1, Mgr. Jan Moravec U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/IS/BTS/2008 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČO: 26 15 96 78 se sídlem: Praha 10-Vinohrady, Dykova 53/10, PSČ 101 00 zapsaný

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více