Otázky Václava Moravce MARTIN HAVLÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky Václava Moravce MARTIN HAVLÍK"

Transkript

1 Jaklová, A. (ed.) Člověk - jazyk - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita,. ISBN Otázky Václava Moravce MARTIN HAVLÍK Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Ve svém příspěvku, který je třeba považovat za pilotní, ve stručnosti naznačím možný analytický přístup k práci moderátorů politických (či široce společenských) debat a interview, a to na příkladu konkrétního moderátora: Václava Moravce. Pro nedostatek místa vynechám zdůvodnění, proč právě jeho, stejně jako vysvětlující popis, v čem spočívá náročnost a obtížnost věrohodného popisu jeho práce (potažmo práce dalších moderátorů), byť jen na vydestilované části jeho celkové činnosti: kladení dotazů. Jen připomínám, že jsem si vědom úskalí činit nějaké silné závěry jen z analýzy otázek. Je zřejmé, že výsledná podoba interview či debaty je tvořena vzájemnou součinností moderátora a zpovídaných hostů a že pro úspěch moderátorské práce jsou důležité i nonverbální aspekty, jako je barva kravaty, pokrčení obočí, prozódie, moderátorova schopnost sledovat odpověď, adekvátně na ni reagovat, jeho empatie aj. aj. (více k popisu televizních interview viz např. Čmejrková,, 3 či Clayman Heritage, a). Jen ještě zmíním, že mě zajímá i vliv některých proměnných na Moravcův způsob dotazování se zpovídaných hostů. Především je to možný vliv prostředí, v němž interview probíhá, a charakter média; v centru mé pozornosti jsou tedy nejen Václava Moravce v Otázkách Václava Moravce, ale i v zaniklých pořadech Pressklub Frekvence, a v současném rozhlasovém pořadu Impulzy Václava Moravce vysílané Rádiem Impuls. A dále různé vnější okolnosti, jako je např. kategorizace zpovídaného hosta (předseda vlády, bývalý prezident, bývalá manželka předsedy vlády, bývalá manželka bývalého předsedy vlády aj.), jako jsou skutečnosti, o nichž je diskutováno, věk, zkušenost a proslulost moderátora a další. A konečně bych rád uvedl, že za optimální analýzu považuju kombinaci kvalitativního a kvantitativního přístupu a že metodologicky vycházím především z konverzačně-analytických prací. Nejprve na konkrétním úryvku ukážu možnosti kvalitativního přístupu k analýze otázek Václava Moravce. Úryvek pochází z Otázek Václava Moravce vysíaných a je v něm dotazován Vladimír Železný v roli předsedy neparlamentní strany, která usilovala o úspěch v parlamentních volbách. (). VM: na adresu Strany zelených dodal; (.) citujme doslova; oni dnes nejsou. spolehlivým partnerem už ani pro levici..hhh víte, vládnout s Uhlem, a s těmito 3. anarchizujícími a extrémními složkami; s Pencem; s Bursíkem; /.../ 4. VM: neni z těch vašich slov; která ste řekl v rozhovoru pro (.) Lidové noviny cítit Pořad je přístupný on-line na webových stránkách České televize: [http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/4.5./-otazky-vaclava-moravce/5.html]. Předkládaný úryvek začíná zhruba minut od začátku pořadu. V přepisu jsou použity následující značky: Použité transkripční značky: pro finální intonaci:? stoupnutí hlasem /, mírné stoupnutí hlasem / rovná intonace / ; mírné klesnutí hlasem /. klesnutí hlasem / pro nefinální intonaci: stoupnutí hlasem, či vysoké nasazení hlasu / klesnutí hlasem, či nízké nasazení hlasu / a dále: dluží nápadně důrazně vyslovená slabika / a: nápadné prodloužení hlásky / ə hezitační zvuk / nenedokončené slovo / (slovo) nezřetelné(a) slovo(a) / ( ) nerozpoznané(á) slovo(a) / <aha> řečeno se smíchem / ((pláč)) vysvětlivky a komentáře / (.) pauza kratší. s. / (.5) pauza měřená v desetinách sekundy / [ začátek překryvu replik / ] konec překryvu replik / = bezprostřední navázání na předchozí repliku, či nepřerušené pokračování repliky v případech, kdy je replika rozepsaná do řádků, které na sebe bezprostředně nenavazují /.hh slyšitelný nádech / hh. slyšitelný výdech / /.../ vynechaná pasáž.

2 5. jistá obava; že se právě bojíte toho.hh že železní jsou úspěšnější promiňte než z:- že. zelení jsou úspěšnější než [Železný?. [((smích publika)). ((potlesk publika)). VŽ: je v tom hluboká obava. (.) je v tom mimořádně hluboká oba[va; máte pravdu.]vm: [že sou úspěšněj]ší.. VŽ: že sou úspěšnější a že projdou. mimořádná obava;. VM: = takže jim závidí[te. proto ta s[lova.]. VŽ: [pro tu ( ) [ne:] to není závist. (.) a nechte mě domluvit. 3..hhh əə (.) to je:; to neni o závisti tohlecto. to je o obavě co bude s touto zemí; /.../ 4. VŽ: já vam řeknu proč, (.) se (.) obávám; Václav Moravec nejprve odcitoval pasáže z Lidových novin a pak zformuloval negativní zjišťovací otázku. Odvolávání se na denní tisk je důležitá praktika zejména pro udržení neutralistické (viz např. Clayman, ) pozice moderátora: ptá se na to, o čem se píše, co veřejnost zajímá, nikoli na to, co zajímá jeho, nevycházejí z jeho popudu. Citováním jiných zdrojů také demonstruje svou expertní připravenost. V danou chvíli mě však především zajímá ona otázka, proč se ptal Moravec právě takto, resp. jak tato otázka určila další směr interview. Nejpřímější otázka po ocitování zmíněných výroků by zněla proč jste to řekl?, případně co jste tím měl na mysli?. Taková otázka však ponechává dotázanému neomezený výběr možných odpovědí, z níž žádnou by zřejmě nebylo možné sankcionovat jako nepřípadnou, uhýbavou apod. Místo takto široce otevřené (viz např. Clayman / Heritage, a, Heritage, a, Müllerová, Trojanová,, aj.) zformuloval Moravec otázku, které předkládá možné vysvětlení Železného výroků a která je tak úzce vymezena, že moderátor drží dotazovaného v pozici, kdy je možné vymáhat určité odpovědi. Moravec navíc položil zjišťovací otázku v negativní podobě; tento typ se snad nejvíc ze všech možných otázek přibližuje prostému konstatování (srov. Heritage, b) a Železný také jako na pouhé konstatování na ni reagoval: máte pravdu (viz řádek ). Striktně řečeno, tazatel nemá mít pravdu, a moderátor už vůbec ne: ten nemá demonstrovat žádný ověřitelný názor, má se jen ptát. Moravec v daném případě zformuloval úzce vymezenou otázku, přestože se přiblížil k samé mezi své profesionální neutralistické pozice. Všimněme si nyní toho, že svou úzkou otázku zformuloval v podobě, kdy nabídnul dotázanému možné vysvětlení jeho jednání. Nabídnutý motiv je přitom vůči Železnému poněkud nepřátelský, protože mu předkládá něco, co musí odmítnout, neboť politici se nemohou prezentovat jako lidi, kteří se bojí úspěchu svých protivníků. Otázka je tedy silně nakloněna k záporné odpovědi, po níž má následovat jiné vysvětlení citovaných výroků. Nicméně ono jiné vysvětlení už je determinováno právě tím, které bylo užito v otázce. To totiž otevírá jistou třídu možných vysvětlení, z níž by mělo (by mohlo) pocházet i to, které předloží dotázaný. Takto vystavěné nejsou něčím specifickým pro moderátory politických debat, kteří se snaží zatlačit své hosty do kouta, ale jsou běžné i v neformálních rozhovorech. Často se ptáme ujela ti tramvaj? místo proč jsi přišla pozdě?. Harvey Sacks nazýval princip těchto otázek the invitatitioncorrection device (viz Sacks,, s. -5). Z příkladu, který jsem uvedl, je i zřejmější, že ke korekci bývá nabídnuto možné vysvětlení, které pochází ze stejné třídy jako skutečné vysvětlení. Tato třída možných vysvětlení je většinou ustanovena obecnou znalostí o chodu společnosti: jeden z běžných, rekurentně se objevujících důvodů

3 pozdního příchodu jsou ve velkém městě problémy s dopravou, na vesnici by otázka uvízla si v zácpě? musela mít speciální opodstatnění. Stejně tak vykolejila tramvaj? či nabouralo do Světového obchodního centra letadlo? nevychází ze sdílené zkušenosti o běžných důvodech opoždění. Proč se lidi často ptají právě tímto způsobem, mi není úplně jasné. Sacks nabízí vysvětlení, že díky této formě nejsou mluvčí přímo vystaveni něčemu, o čem ví, že to musí bránit (narozdíl od přímých otázek tázajících se proč X). Snad při tom může hrát tedy roli snaha o zdvořilou nepřímost, kdy komunikačním partnerkám a partnerům vycházíme vstříc s omluvitelným (protože běžným) vysvětlením. Otázku není v tom obava z úspěchu strany zelených? však lze sotva pokládat za takovou zdvořilou nepřímou žádost o vysvětlení. To, že je dotázanému předložen důvod, který podkopává jeho pozici a který musí odmítnout, činí dotaz provokativním, ironickým, až nepřátelským (stejně jako kdyby se žena zeptala zpožděného muže zdržela tě kolegyně?). To, co tazatel nabízí ve své otázce ke korekci, je tedy zřejmě dáno jeho momentálním postojem k dotázanému, neboť tím může vyjádřit nejen svou zdvořilost, ale i rozladěnost, provokativnost aj. Železný však odpověděl na daný dotaz překvapivě kladně a tím vyprovokoval moderátora k okamžitým následným otázkám, za což si Moravec vysloužil od Železného pokárání za neslušné chování spočívající v tom, že jej nenechal domluvit (viz řádek 3). 3 Moravcovy následné zřetelně dokládají, že Železného kladná odpověď byla odpovědí nepreferovanou, ba nečekanou. U takového nečekaného, nepreferovaného jednání je možné vyžadovat vysvětlení této neobvyklé skutečnosti. Můžeme si také povšimnout, jak Železný šikovně změnil negativně hodnocenou obavu z politického souputníka za pozitivně hodnocenou obavu o blaho a budoucnost naší vlasti. V daném okamžiku nás však víc zajímá to, že než Železný konečně začal odpovídat, přeformuloval úvodní Moravcovu otázku: já vám řeknu, proč se obávám (viz řádek 5). Nutno říci, že Moravec sotva mohl takovou otázku položit, neboť v ní je příliš silně předpokládaná obava Železného, v takové otázce není obava něčím nejistým, na co je možné se ptát, ale skutečným faktem. Mohl se však otevřeně zeptat proč jste to řekl? případně co jste tím mínil?. Moravec však zvolil uzavřenou otázku, která se blíží konstatování, vymezuje možné pole odpovědí a je vůči dotázanému nepřátelská, neboť připouští, že ho k jeho výrokům vedly obecně negativně hodnocené pohnutky (obava a závist), přestože se ve skutečnosti neptal ani na Železného obavu ani na jeho závist. Z těchto důvodů se jeví Moravec jako útočný moderátor, kterému jde především o to, aby zatlačil dotázaného do úzce vymezeného pole a hlavně o to, aby měl jeho jednání pod kontrolou. V daném případě však Železný obratně využil tento způsob tázání pro dramatizaci svých názorů a Moravcovu útočnost a naléhavost obrátil proti němu. Troufám si říct, že pokud by Moravec položil otázku dožadující se prostě jen informací, nevznikl by v daném místě prostor pro dramatizování řečeného ani pro komentování vzájemného chování v dané komunikaci. Následující kvantitativní analýza vychází z formálního roztřídění otázek. Clayman a Heritage (b) na základě formální typologie měří míru agresivity tázajících se novinářů. Z jejich roztřídění nepřejímám všechny, ale jen některé typy otázek, které jsem doplnil o základní rozlišení otázek známých z dalších prací (např. Heritage b, Müllerová,, Trojanová a další). Z tabulek je jasné, jaké typy otázek jsem zjišťoval, jen dodám, že všechny měly přiřazeny více rysů (např. zjišťovací, jednoduchá, zavřená otázka) a že některý rys připadl jen některým otázkám (např. následné ). Některé zjišťované typy přece jen zaslouží aspoň krátké 3 Předloženou ukázku analýzy daného úryvku nelze v žádném případě považovat za vyčerpávající. Tak např. z hlediska řádu interview i umístění Moravcových následných otázek je nesmírně zajímavá a signifikantní pauza uprostřed řádku. Podrobnější analýzu daného úryvku z hlediska řádu interview provádím v jiné práci, která je dosud jen v rukopisné podobě.

4 vysvětlení: komplexní označují ty, které byly složeny z kontextualizujícího konstatování a vlastní, v kontrastu k jednoduchým otázkám, kterým nepředcházel žádný úvod ani po nich nenásledovalo žádné vysvětlení. Návodné jsou takové, které silně preferují určitou odpověď (jedná se zejména o zjišťovací ). Kontrast zavřených a otevřených otázek je dán omezením možné odpovědi: přijdeš večer? je zavřená, naproti tomu proč jsi nepřišel? je otázka otevřená. Jako výzvové označuji nepříliš elegantně ty, které neměly interogativní formu (např. ale tady pan místopředseda říká, že přijde). Počet vybraných typů otázek jsem zjišťoval v Moravcových rozhovorech s Václavem Havlem především proto, že Václav Havel byl jediným dotazovaným i v televizním pořadu Otázky Václava Moravce 4, a také pro zřejmý Moravcův respekt k Havlovi. Jak jsem uvedl na začátku, jedná se o pilotní příspěvek spíše naznačující možnosti analýzy způsobu, jakým Moravec řídí rozhovory, než podávající závěrečný účet rozsáhlého výzkumu; o rozsáhlosti takového výzkumu vzhledem k množství interview a debat, které Moravec vedl, nelze pochybovat. Tabulka Pressklub únor zjišťovací 45 % 4, % 5 5,5 % 4,3 % 44 % % 4,5 % doplňovací 45 %, % 4 33,33 %, % 4 % 5, % 3, % vylučovací 5, % 3,4 % 3, % %,3 %, % jednoduché 4 55, % % 4,3 % 4 5 % 4, % 4, % komplex ní 44,4 % 3 3 % 44 % 4 5,3 % 53, % návodné 35 % 5 4, %, % 3,3 % % 3,5 % 43, % Pressklub únor následné 3 44,4 % % 3,5 % 4, % následné nesouhlasné 5 %. % 5 3,5 %, % zavřené 5, % 3 54, %, % % 3,3 % 3,5 % otevřené 5, % 45, % 3, % % 4, %,5 % výzvové 5, % 3, % 4 % 4, % 5, % celkově % 4 Otázky Václava Moravce i Interview Václava Moravce jsou k dispozici na internetových stránkách české televize a BBC.

5 Prostor mi nedovoluje podat obsáhlejší komentář zjištěných údajů uvedených v tabulce, interpretaci musím tedy ponechat samotným čtenářkám. Zřejmá je Moravcova obliba zjišťovacích a zavřených otázek. Za povšimnutí mimo jiné také stojí vztah mezi některými daty (konkrétně.. a.. ) a zjištěnými typy otázek, dále zlom mezi otázkami kladenými v Pressklubu na jedné straně a v Interview BBB a Otázkách VM na straně druhé (srov. i název práce O. Müllerové o Presklubu s Václavem Moravcem (Müllerová, 3)). Nelze pochopitelně dělat závěry o odlišném stylu vedení interview v těchto pořadech jen na základě srovnání s jedním pořadem. Nabízí se i bližší srovnání Presklubu s Impulzy Václava Moravce, ke kterým má Pressklub typově přece jen blíž než k reprezentativnějším pořadům a Otázky Václava Moravce vysílaným veřejnoprávními médii. Zde by bylo možné hledat odpovědi na otázku, jestli se Moravcův způsob dotazování mění (mění-li se vůbec) spíše vlivem jeho zkušeností a věkem, nebo vlivem vysílacích společností; možných okolností ovlivňujících jeho způsob práce může být pochopitelně mnohem více. Stručný závěr: Jak kvalitativní, tak i kvantitativní analýza napovídá, že Václav Moravec je typem moderátora, kterému jde především o to udržet si odpovědi hostů a tím i tok celého rozhovoru pod kontrolou. Zdali tento způsob moderování vede i k získání zajímavých informací, či k nim nevede, mi momentálně není zcela jasné. K spolehlivým a věrohodným závěrům lze dospět jen analýzou většího počtu dat. Literatura CLAYMAN, S. E. Displaying neutrality in television news interview. Social Problems,, roč. 35, č. 4, s CLAYMAN, S. E. HERITAGE, J. C. The News Interview. Cambridge: Cambridge University Press, a. CLAYMAN, S. E. HERITAGE, J. C. Questioning presidents: Journalistic deference and adversarialness in the press conferences of U.S. presidents Eisenhower and Reagan. Journal of Communication, b, roč. 5, s ČMEJRKOVÁ, S. Televizní interview a jiné duely: Mediální dialog jako žánr veřejného projevu. Slovo a slovesnost,, roč., č. 3, s. 4. HERITAGE, J. C. Designing questions and setting agendas in the news interview. In P. Glenn C. Lebaron J. Mandelbaum, eds. Studies in language and social interaction. Mahwah NJ: Erlbaum, a, s. 5-. HERITAGE, J. The Limits of questioning: Negative interrogatives and hostile question content. Journal of Pragmatics, b, roč. 34, s MÜLLEROVÁ, O. Otázka a odpověď v dialogu. Slovo a slovesnost,, roč. 43, s. -. MÜLLEROVÁ, O. Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí interview a přátelského popovídání. In S.Čmejrková J. Hoffmannová: Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 3, s. -5. SACKS, H. Lectures on Conversation. Cambridge, MA and Oxford: Blackwell,. TROJANOVÁ, P. Funkce otázek ve výstavbě televizních debat. Praha: FF UK, (diplomová práce).

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI

ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI Josef Psutka, FAV ZČU v Plzni Obsah: 1. Automatické rozpoznávání řeči počítačem 2. Počítačová syntéza řeči 3. Hlasový dialog člověka s počítačem 1.10 2014 1 Automatické rozpoznávání

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Michaela Růžičková 10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor extrémně silná sociální

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM

Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Tato příloha popisuje cíle projektu Na finanční krizi s rozumem ( Projekt ), okruhy otázek, které budou v rámci projektu diskutovány, postup při realizaci Projektu,

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Provozovatelé byli mimo jiné vyzváni, aby zodpověděli následující dotaz:

Provozovatelé byli mimo jiné vyzváni, aby zodpověděli následující dotaz: Na konci roku 2012 byla od provozovatelů televizního vysílání vyžádána data o naplňování povinností dle ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá, aby provozovatelé část svého programu

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_17 Jméno

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorům Dostihový provoz na Moravě byl vždy závislý na pořádání dostihů převážně ve Slušovicích, protože zdejší dráha splňuje podmínky pro velké

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 1 Neomezená veřejná zakázka je společně s omezenou veřejnou zakázkou jedním ze základních způsobů udělování veřejných zakázek. Neomezená veřejná zakázka je způsob udělování veřejné

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI

PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI Jak s nimi co nejlépe spolupracovat? Historie struktura médií analytická data pochopení práce novináře doporučení Struktura prostějovských médií Regionální tištěné

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Předchozí zkušenosti 5. Vaše současné názory 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Předchozí zkušenosti 5. Vaše současné názory 10. 11. 12. 13. 14. 15. Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Odpovědělo třicet dva učitelů: patnáct učitelů ze 2. stupně ZŠ, sedmnáct ze SŠ. 2. Z nich třicet dva učí angličtinu, šest francouzštinu,

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

Vliv větrných elektráren na okolní území

Vliv větrných elektráren na okolní území Vliv větrných elektráren na okolní území L. Nondek Seminář veřejné správy, Kraj Vysočina, 1.11.2007, Polná Klady větrné energetiky Snížení energetické závislosti na arabské a ruské ropě, Snížení emisí

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Monitoring soc. sítí. Adam Zbiejczuk - StuNoMe UISK FF UK. Monday, October 10, 11

Monitoring soc. sítí. Adam Zbiejczuk - StuNoMe UISK FF UK. Monday, October 10, 11 Monitoring soc. sítí Adam Zbiejczuk - StuNoMe UISK FF UK Mluví se o vás všude... Consumer Generated Media K čemu slouží monitoring soc. sítí? Social Media Online Reputation - SMM je vlastně výstřižkovou

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

Krizová komunikace. Mgr. Radek Chalupa. RCC EUROPE, Mgr. Radek Chalupa ředitel, Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1,

Krizová komunikace. Mgr. Radek Chalupa. RCC EUROPE, Mgr. Radek Chalupa ředitel, Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1, stručný nástin Mgr. Radek Chalupa 1 Krizová komunikace Nikdy nejste dost staří na to, aby vás nemohli překvapit, tvrdí legendární ex-ceo společnosti General Electric pan Jack Welch. Lakonicky tak shrnuje

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Oficiální zahájení konference

Oficiální zahájení konference Pod záštitou GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00 Registrace účastníků Příprava konferenčních místností a vystavovatelských stánků PONDĚLÍ 23. dubna 2007 den společnosti

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více