Otázky Václava Moravce MARTIN HAVLÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky Václava Moravce MARTIN HAVLÍK"

Transkript

1 Jaklová, A. (ed.) Člověk - jazyk - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita,. ISBN Otázky Václava Moravce MARTIN HAVLÍK Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Ve svém příspěvku, který je třeba považovat za pilotní, ve stručnosti naznačím možný analytický přístup k práci moderátorů politických (či široce společenských) debat a interview, a to na příkladu konkrétního moderátora: Václava Moravce. Pro nedostatek místa vynechám zdůvodnění, proč právě jeho, stejně jako vysvětlující popis, v čem spočívá náročnost a obtížnost věrohodného popisu jeho práce (potažmo práce dalších moderátorů), byť jen na vydestilované části jeho celkové činnosti: kladení dotazů. Jen připomínám, že jsem si vědom úskalí činit nějaké silné závěry jen z analýzy otázek. Je zřejmé, že výsledná podoba interview či debaty je tvořena vzájemnou součinností moderátora a zpovídaných hostů a že pro úspěch moderátorské práce jsou důležité i nonverbální aspekty, jako je barva kravaty, pokrčení obočí, prozódie, moderátorova schopnost sledovat odpověď, adekvátně na ni reagovat, jeho empatie aj. aj. (více k popisu televizních interview viz např. Čmejrková,, 3 či Clayman Heritage, a). Jen ještě zmíním, že mě zajímá i vliv některých proměnných na Moravcův způsob dotazování se zpovídaných hostů. Především je to možný vliv prostředí, v němž interview probíhá, a charakter média; v centru mé pozornosti jsou tedy nejen Václava Moravce v Otázkách Václava Moravce, ale i v zaniklých pořadech Pressklub Frekvence, a v současném rozhlasovém pořadu Impulzy Václava Moravce vysílané Rádiem Impuls. A dále různé vnější okolnosti, jako je např. kategorizace zpovídaného hosta (předseda vlády, bývalý prezident, bývalá manželka předsedy vlády, bývalá manželka bývalého předsedy vlády aj.), jako jsou skutečnosti, o nichž je diskutováno, věk, zkušenost a proslulost moderátora a další. A konečně bych rád uvedl, že za optimální analýzu považuju kombinaci kvalitativního a kvantitativního přístupu a že metodologicky vycházím především z konverzačně-analytických prací. Nejprve na konkrétním úryvku ukážu možnosti kvalitativního přístupu k analýze otázek Václava Moravce. Úryvek pochází z Otázek Václava Moravce vysíaných a je v něm dotazován Vladimír Železný v roli předsedy neparlamentní strany, která usilovala o úspěch v parlamentních volbách. (). VM: na adresu Strany zelených dodal; (.) citujme doslova; oni dnes nejsou. spolehlivým partnerem už ani pro levici..hhh víte, vládnout s Uhlem, a s těmito 3. anarchizujícími a extrémními složkami; s Pencem; s Bursíkem; /.../ 4. VM: neni z těch vašich slov; která ste řekl v rozhovoru pro (.) Lidové noviny cítit Pořad je přístupný on-line na webových stránkách České televize: [http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/4.5./-otazky-vaclava-moravce/5.html]. Předkládaný úryvek začíná zhruba minut od začátku pořadu. V přepisu jsou použity následující značky: Použité transkripční značky: pro finální intonaci:? stoupnutí hlasem /, mírné stoupnutí hlasem / rovná intonace / ; mírné klesnutí hlasem /. klesnutí hlasem / pro nefinální intonaci: stoupnutí hlasem, či vysoké nasazení hlasu / klesnutí hlasem, či nízké nasazení hlasu / a dále: dluží nápadně důrazně vyslovená slabika / a: nápadné prodloužení hlásky / ə hezitační zvuk / nenedokončené slovo / (slovo) nezřetelné(a) slovo(a) / ( ) nerozpoznané(á) slovo(a) / <aha> řečeno se smíchem / ((pláč)) vysvětlivky a komentáře / (.) pauza kratší. s. / (.5) pauza měřená v desetinách sekundy / [ začátek překryvu replik / ] konec překryvu replik / = bezprostřední navázání na předchozí repliku, či nepřerušené pokračování repliky v případech, kdy je replika rozepsaná do řádků, které na sebe bezprostředně nenavazují /.hh slyšitelný nádech / hh. slyšitelný výdech / /.../ vynechaná pasáž.

2 5. jistá obava; že se právě bojíte toho.hh že železní jsou úspěšnější promiňte než z:- že. zelení jsou úspěšnější než [Železný?. [((smích publika)). ((potlesk publika)). VŽ: je v tom hluboká obava. (.) je v tom mimořádně hluboká oba[va; máte pravdu.]vm: [že sou úspěšněj]ší.. VŽ: že sou úspěšnější a že projdou. mimořádná obava;. VM: = takže jim závidí[te. proto ta s[lova.]. VŽ: [pro tu ( ) [ne:] to není závist. (.) a nechte mě domluvit. 3..hhh əə (.) to je:; to neni o závisti tohlecto. to je o obavě co bude s touto zemí; /.../ 4. VŽ: já vam řeknu proč, (.) se (.) obávám; Václav Moravec nejprve odcitoval pasáže z Lidových novin a pak zformuloval negativní zjišťovací otázku. Odvolávání se na denní tisk je důležitá praktika zejména pro udržení neutralistické (viz např. Clayman, ) pozice moderátora: ptá se na to, o čem se píše, co veřejnost zajímá, nikoli na to, co zajímá jeho, nevycházejí z jeho popudu. Citováním jiných zdrojů také demonstruje svou expertní připravenost. V danou chvíli mě však především zajímá ona otázka, proč se ptal Moravec právě takto, resp. jak tato otázka určila další směr interview. Nejpřímější otázka po ocitování zmíněných výroků by zněla proč jste to řekl?, případně co jste tím měl na mysli?. Taková otázka však ponechává dotázanému neomezený výběr možných odpovědí, z níž žádnou by zřejmě nebylo možné sankcionovat jako nepřípadnou, uhýbavou apod. Místo takto široce otevřené (viz např. Clayman / Heritage, a, Heritage, a, Müllerová, Trojanová,, aj.) zformuloval Moravec otázku, které předkládá možné vysvětlení Železného výroků a která je tak úzce vymezena, že moderátor drží dotazovaného v pozici, kdy je možné vymáhat určité odpovědi. Moravec navíc položil zjišťovací otázku v negativní podobě; tento typ se snad nejvíc ze všech možných otázek přibližuje prostému konstatování (srov. Heritage, b) a Železný také jako na pouhé konstatování na ni reagoval: máte pravdu (viz řádek ). Striktně řečeno, tazatel nemá mít pravdu, a moderátor už vůbec ne: ten nemá demonstrovat žádný ověřitelný názor, má se jen ptát. Moravec v daném případě zformuloval úzce vymezenou otázku, přestože se přiblížil k samé mezi své profesionální neutralistické pozice. Všimněme si nyní toho, že svou úzkou otázku zformuloval v podobě, kdy nabídnul dotázanému možné vysvětlení jeho jednání. Nabídnutý motiv je přitom vůči Železnému poněkud nepřátelský, protože mu předkládá něco, co musí odmítnout, neboť politici se nemohou prezentovat jako lidi, kteří se bojí úspěchu svých protivníků. Otázka je tedy silně nakloněna k záporné odpovědi, po níž má následovat jiné vysvětlení citovaných výroků. Nicméně ono jiné vysvětlení už je determinováno právě tím, které bylo užito v otázce. To totiž otevírá jistou třídu možných vysvětlení, z níž by mělo (by mohlo) pocházet i to, které předloží dotázaný. Takto vystavěné nejsou něčím specifickým pro moderátory politických debat, kteří se snaží zatlačit své hosty do kouta, ale jsou běžné i v neformálních rozhovorech. Často se ptáme ujela ti tramvaj? místo proč jsi přišla pozdě?. Harvey Sacks nazýval princip těchto otázek the invitatitioncorrection device (viz Sacks,, s. -5). Z příkladu, který jsem uvedl, je i zřejmější, že ke korekci bývá nabídnuto možné vysvětlení, které pochází ze stejné třídy jako skutečné vysvětlení. Tato třída možných vysvětlení je většinou ustanovena obecnou znalostí o chodu společnosti: jeden z běžných, rekurentně se objevujících důvodů

3 pozdního příchodu jsou ve velkém městě problémy s dopravou, na vesnici by otázka uvízla si v zácpě? musela mít speciální opodstatnění. Stejně tak vykolejila tramvaj? či nabouralo do Světového obchodního centra letadlo? nevychází ze sdílené zkušenosti o běžných důvodech opoždění. Proč se lidi často ptají právě tímto způsobem, mi není úplně jasné. Sacks nabízí vysvětlení, že díky této formě nejsou mluvčí přímo vystaveni něčemu, o čem ví, že to musí bránit (narozdíl od přímých otázek tázajících se proč X). Snad při tom může hrát tedy roli snaha o zdvořilou nepřímost, kdy komunikačním partnerkám a partnerům vycházíme vstříc s omluvitelným (protože běžným) vysvětlením. Otázku není v tom obava z úspěchu strany zelených? však lze sotva pokládat za takovou zdvořilou nepřímou žádost o vysvětlení. To, že je dotázanému předložen důvod, který podkopává jeho pozici a který musí odmítnout, činí dotaz provokativním, ironickým, až nepřátelským (stejně jako kdyby se žena zeptala zpožděného muže zdržela tě kolegyně?). To, co tazatel nabízí ve své otázce ke korekci, je tedy zřejmě dáno jeho momentálním postojem k dotázanému, neboť tím může vyjádřit nejen svou zdvořilost, ale i rozladěnost, provokativnost aj. Železný však odpověděl na daný dotaz překvapivě kladně a tím vyprovokoval moderátora k okamžitým následným otázkám, za což si Moravec vysloužil od Železného pokárání za neslušné chování spočívající v tom, že jej nenechal domluvit (viz řádek 3). 3 Moravcovy následné zřetelně dokládají, že Železného kladná odpověď byla odpovědí nepreferovanou, ba nečekanou. U takového nečekaného, nepreferovaného jednání je možné vyžadovat vysvětlení této neobvyklé skutečnosti. Můžeme si také povšimnout, jak Železný šikovně změnil negativně hodnocenou obavu z politického souputníka za pozitivně hodnocenou obavu o blaho a budoucnost naší vlasti. V daném okamžiku nás však víc zajímá to, že než Železný konečně začal odpovídat, přeformuloval úvodní Moravcovu otázku: já vám řeknu, proč se obávám (viz řádek 5). Nutno říci, že Moravec sotva mohl takovou otázku položit, neboť v ní je příliš silně předpokládaná obava Železného, v takové otázce není obava něčím nejistým, na co je možné se ptát, ale skutečným faktem. Mohl se však otevřeně zeptat proč jste to řekl? případně co jste tím mínil?. Moravec však zvolil uzavřenou otázku, která se blíží konstatování, vymezuje možné pole odpovědí a je vůči dotázanému nepřátelská, neboť připouští, že ho k jeho výrokům vedly obecně negativně hodnocené pohnutky (obava a závist), přestože se ve skutečnosti neptal ani na Železného obavu ani na jeho závist. Z těchto důvodů se jeví Moravec jako útočný moderátor, kterému jde především o to, aby zatlačil dotázaného do úzce vymezeného pole a hlavně o to, aby měl jeho jednání pod kontrolou. V daném případě však Železný obratně využil tento způsob tázání pro dramatizaci svých názorů a Moravcovu útočnost a naléhavost obrátil proti němu. Troufám si říct, že pokud by Moravec položil otázku dožadující se prostě jen informací, nevznikl by v daném místě prostor pro dramatizování řečeného ani pro komentování vzájemného chování v dané komunikaci. Následující kvantitativní analýza vychází z formálního roztřídění otázek. Clayman a Heritage (b) na základě formální typologie měří míru agresivity tázajících se novinářů. Z jejich roztřídění nepřejímám všechny, ale jen některé typy otázek, které jsem doplnil o základní rozlišení otázek známých z dalších prací (např. Heritage b, Müllerová,, Trojanová a další). Z tabulek je jasné, jaké typy otázek jsem zjišťoval, jen dodám, že všechny měly přiřazeny více rysů (např. zjišťovací, jednoduchá, zavřená otázka) a že některý rys připadl jen některým otázkám (např. následné ). Některé zjišťované typy přece jen zaslouží aspoň krátké 3 Předloženou ukázku analýzy daného úryvku nelze v žádném případě považovat za vyčerpávající. Tak např. z hlediska řádu interview i umístění Moravcových následných otázek je nesmírně zajímavá a signifikantní pauza uprostřed řádku. Podrobnější analýzu daného úryvku z hlediska řádu interview provádím v jiné práci, která je dosud jen v rukopisné podobě.

4 vysvětlení: komplexní označují ty, které byly složeny z kontextualizujícího konstatování a vlastní, v kontrastu k jednoduchým otázkám, kterým nepředcházel žádný úvod ani po nich nenásledovalo žádné vysvětlení. Návodné jsou takové, které silně preferují určitou odpověď (jedná se zejména o zjišťovací ). Kontrast zavřených a otevřených otázek je dán omezením možné odpovědi: přijdeš večer? je zavřená, naproti tomu proč jsi nepřišel? je otázka otevřená. Jako výzvové označuji nepříliš elegantně ty, které neměly interogativní formu (např. ale tady pan místopředseda říká, že přijde). Počet vybraných typů otázek jsem zjišťoval v Moravcových rozhovorech s Václavem Havlem především proto, že Václav Havel byl jediným dotazovaným i v televizním pořadu Otázky Václava Moravce 4, a také pro zřejmý Moravcův respekt k Havlovi. Jak jsem uvedl na začátku, jedná se o pilotní příspěvek spíše naznačující možnosti analýzy způsobu, jakým Moravec řídí rozhovory, než podávající závěrečný účet rozsáhlého výzkumu; o rozsáhlosti takového výzkumu vzhledem k množství interview a debat, které Moravec vedl, nelze pochybovat. Tabulka Pressklub únor zjišťovací 45 % 4, % 5 5,5 % 4,3 % 44 % % 4,5 % doplňovací 45 %, % 4 33,33 %, % 4 % 5, % 3, % vylučovací 5, % 3,4 % 3, % %,3 %, % jednoduché 4 55, % % 4,3 % 4 5 % 4, % 4, % komplex ní 44,4 % 3 3 % 44 % 4 5,3 % 53, % návodné 35 % 5 4, %, % 3,3 % % 3,5 % 43, % Pressklub únor následné 3 44,4 % % 3,5 % 4, % následné nesouhlasné 5 %. % 5 3,5 %, % zavřené 5, % 3 54, %, % % 3,3 % 3,5 % otevřené 5, % 45, % 3, % % 4, %,5 % výzvové 5, % 3, % 4 % 4, % 5, % celkově % 4 Otázky Václava Moravce i Interview Václava Moravce jsou k dispozici na internetových stránkách české televize a BBC.

5 Prostor mi nedovoluje podat obsáhlejší komentář zjištěných údajů uvedených v tabulce, interpretaci musím tedy ponechat samotným čtenářkám. Zřejmá je Moravcova obliba zjišťovacích a zavřených otázek. Za povšimnutí mimo jiné také stojí vztah mezi některými daty (konkrétně.. a.. ) a zjištěnými typy otázek, dále zlom mezi otázkami kladenými v Pressklubu na jedné straně a v Interview BBB a Otázkách VM na straně druhé (srov. i název práce O. Müllerové o Presklubu s Václavem Moravcem (Müllerová, 3)). Nelze pochopitelně dělat závěry o odlišném stylu vedení interview v těchto pořadech jen na základě srovnání s jedním pořadem. Nabízí se i bližší srovnání Presklubu s Impulzy Václava Moravce, ke kterým má Pressklub typově přece jen blíž než k reprezentativnějším pořadům a Otázky Václava Moravce vysílaným veřejnoprávními médii. Zde by bylo možné hledat odpovědi na otázku, jestli se Moravcův způsob dotazování mění (mění-li se vůbec) spíše vlivem jeho zkušeností a věkem, nebo vlivem vysílacích společností; možných okolností ovlivňujících jeho způsob práce může být pochopitelně mnohem více. Stručný závěr: Jak kvalitativní, tak i kvantitativní analýza napovídá, že Václav Moravec je typem moderátora, kterému jde především o to udržet si odpovědi hostů a tím i tok celého rozhovoru pod kontrolou. Zdali tento způsob moderování vede i k získání zajímavých informací, či k nim nevede, mi momentálně není zcela jasné. K spolehlivým a věrohodným závěrům lze dospět jen analýzou většího počtu dat. Literatura CLAYMAN, S. E. Displaying neutrality in television news interview. Social Problems,, roč. 35, č. 4, s CLAYMAN, S. E. HERITAGE, J. C. The News Interview. Cambridge: Cambridge University Press, a. CLAYMAN, S. E. HERITAGE, J. C. Questioning presidents: Journalistic deference and adversarialness in the press conferences of U.S. presidents Eisenhower and Reagan. Journal of Communication, b, roč. 5, s ČMEJRKOVÁ, S. Televizní interview a jiné duely: Mediální dialog jako žánr veřejného projevu. Slovo a slovesnost,, roč., č. 3, s. 4. HERITAGE, J. C. Designing questions and setting agendas in the news interview. In P. Glenn C. Lebaron J. Mandelbaum, eds. Studies in language and social interaction. Mahwah NJ: Erlbaum, a, s. 5-. HERITAGE, J. The Limits of questioning: Negative interrogatives and hostile question content. Journal of Pragmatics, b, roč. 34, s MÜLLEROVÁ, O. Otázka a odpověď v dialogu. Slovo a slovesnost,, roč. 43, s. -. MÜLLEROVÁ, O. Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí interview a přátelského popovídání. In S.Čmejrková J. Hoffmannová: Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 3, s. -5. SACKS, H. Lectures on Conversation. Cambridge, MA and Oxford: Blackwell,. TROJANOVÁ, P. Funkce otázek ve výstavbě televizních debat. Praha: FF UK, (diplomová práce).

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE MATEMATICKÁ STATISTIKA SROVNÁNÍ TELEVIZNÍHO, INTERNETOVÉHO, ROZHLASOVÉHO A NOVINOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Petr Stoklásek, Lukáš Novák 2012

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

VOLEBNÍ SERVIS České televize

VOLEBNÍ SERVIS České televize VOLEBNÍ SERVIS České televize PRO PŘEDČASNÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Pět týdnů před předčasnými sněmovními volbami 2013 přineslo na obrazovky České televize dosud nejširší

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Bc. Ondřej Trávníček - ČVUT, FEL, NUR 2010. Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček

Bc. Ondřej Trávníček - ČVUT, FEL, NUR 2010. Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček 1 Zadání Cílem projektu je navrhnout GUI pro fyzikální cvičení stoupání na špičky koncipované formou hry. K dispozici je čidlo vzdálenosti

Více

1/11. Česká republika Výzkum "Migrační krize a zdroje informací" sběr: Zajímáte se o uprchlickou krizi?

1/11. Česká republika Výzkum Migrační krize a zdroje informací sběr: Zajímáte se o uprchlickou krizi? 1 1/11 Zajímáte se o uprchlickou krizi? spíše ano nevím 5% spíše ne rozhodně ano 3 rozhodně ne 1 cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů 1 ZŠ 19% OU 17% SŠ 1 SOŠ VŠ 17%

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytváření mediálních analýz ev. č. 14/193-1 uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Strany: Česká republika - Úřad vlády České

Více

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např.

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např. TNPW1 PRŮVODCE SEMESTRÁLNÍM PROJEKTEM Jaké téma je vhodné zpracovat? Téměř jakékoli téma se hodí ke zpracování, jehož výstupem jsou webové stránky. Je vhodné začít u témat, která jsou nám blízká. Určitě

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická fonoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry8 Datum

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

Zuzana Hauerlandová. Druhy vět podle postoje mluvčího

Zuzana Hauerlandová. Druhy vět podle postoje mluvčího Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Druhy vět podle postoje mluvčího Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s druhy vět

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI Č. 2

DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI Č. 2 Zadavatel: Česká televize se sídlem Praha 4, Kavčí Hory, PSČ: 140 70 IČ: 000 27 383 DIČ: CZ00027383 Veřejná zakázka: SERVEROVÁ TECHNOLOGIE PRO VÝROBU A VYSÍLÁNÍ ZPRAVODAJSTVÍ, SPORTU A PUBLICISTIKY Evidenční

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj?

Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj? Herní řád soutěžního pořadu,,kde domov můj? I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Kde domov můj? je vědomostní televizní soutěž, v níž soutěžící odpovídají na soutěžní otázky vztahující se zejména k České

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Subjektivní teorie nenormálního pití podle barmanů. - závěrečná zpráva - Úvod. Sběr dat

Subjektivní teorie nenormálního pití podle barmanů. - závěrečná zpráva - Úvod. Sběr dat Subjektivní teorie nenormálního pití podle barmanů - závěrečná zpráva - Úvod Jako naše výzkumné téma jsme si vybrali Subjektivní teorie barmanů o nenormálním pití, a to hned z několika důvodů. Asi nejdůležitějším

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

1/6. Česká republika Výzkum "Krajské volby a uprchlická krize" sběr: Jaký je Váš názor na islám? % 16% 25% ZŠ 16%

1/6. Česká republika Výzkum Krajské volby a uprchlická krize sběr: Jaký je Váš názor na islám? % 16% 25% ZŠ 16% 5 5 1 1/6 Jaký je Váš názor na islám? Je to náboženství ze kterého mám strach 66% Mám z něj respekt ale ne strach 5% Nevím neumím odpovědět 9% Je to náboženství u kterého bychom měli být více na pozoru

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_17 Jméno

Více

PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI

PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI Jak s nimi co nejlépe spolupracovat? Historie struktura médií analytická data pochopení práce novináře doporučení Struktura prostějovských médií Regionální tištěné

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství 7. listopadu 0 5. ledna 0 ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÝCH TELEVIZÍ 0/Q Analýza zpravodajství českých televizí posuzované

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO: 280 85 400 Veřejná zakázka: Smart metering pilotní projekt Evidenční číslo VZ: 647035 DODATEČNÉ INFORMACE

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Sp. zn./ident.: 2013/993/zab Č.j.: STR/1171/2014

Sp. zn./ident.: 2013/993/zab Č.j.: STR/1171/2014 InFin, s.r.o. Říčanská 2399/3 10100 Praha Radio Kroměříž s.r.o. Kojetínská 3881/84 76701 Kroměříž Route Radio s.r.o. Stavební 992/1 70800 Ostrava RADIO BONTON a.s. Wenzigova 1872/4 12000 Praha Sp. zn./ident.:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_18 Jméno

Více

Vážení členové komise Evropského společenství.

Vážení členové komise Evropského společenství. Vážení členové komise Evropského společenství. Občanské sdružení Wikimedia Česká republika využívá tímto možnost reagovat na dotazy položené k diskusi ohledně Zelené knihy o autorských právech a podpoře

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ II.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ II. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK 4. ročník TEMATICKÁ OBLAST Český jazyk a literatura PŘEDMĚT Český jazyk KLÍČOVÁ SLOVA Anotace, konspekt, osnova, resumé ANOTACE

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) OZE_Příloha č. 4d Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Analýza vysílání programu Nova v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2009

Analýza vysílání programu Nova v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2009 Analýza vysílání programu Nova v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2009 Monitoring vysílání v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, zahrnující Televizní noviny od 1. 8. června 2009.

Více

Koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky Koncesionářské poplatky Srpen 9 Nobody s Unpredictable Pozadí a cíle výzkumu Výzkum má sloužit jako případný argumentační nástroj návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V případě pozitivní

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

Zpravodajský web pro televizi Michal Hanzlík

Zpravodajský web pro televizi Michal Hanzlík Zpravodajský web pro televizi Michal Hanzlík hanzlmi4@fel.cvut.cz Návrh a implementace uživatelského rozhraní (NUR) Zadání Navrhněte webový výstup zpravodajského serveru pro televizní prostředí řešte zejména

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017 Hodnocení roku a očekávání v roce 1 0. 12. Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = respondentů ve věku 1 a více let Termín dotazování. 12. 2. 12. Metoda sběru dat Osobní dotazování

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

1. Kolik času denně věnujete poslechu rozhlasového vysílání? méně než 20 minut 20 až 60 minut jednu až tři hodiny tři a více hodin

1. Kolik času denně věnujete poslechu rozhlasového vysílání? méně než 20 minut 20 až 60 minut jednu až tři hodiny tři a více hodin Přílohy Příloha č. 1: Dotazník pro výzkum poslechových preferencí Dobrý den, prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který bude součástí bakalářské práce s názvem Specifika rozhlasového vysílání pro posluchače

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2013 Technické

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Rozhlasové a televizní vysílání. Olga Pouperová

Rozhlasové a televizní vysílání. Olga Pouperová Rozhlasové a televizní vysílání Olga Pouperová Prameny pr. úpravy rozhl. a tel. vysílání Ústavněprávní a mezinárodněprávní: čl. 17 Listiny čl. 10 Úmluvy Evropská úmluva o přeshraniční televizi (č. 57/2004

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU 2012 V ČESKÉ TELEVIZI VEŘEJNOPRÁVNÍ ROLE ČT VE VOLBÁCH ČT služba veřejnosti v poskytování objektivních informací pro svobodné utváření názorů Předvolebními debatami

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Změny v důchodovém systému: hodnocení občanů - listopad 2015

Změny v důchodovém systému: hodnocení občanů - listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 8 19 E-mail: jiri.mertl@soc.cas.cz Změny v důchodovém systému: hodnocení občanů - listopad

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2015

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2015 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2015 Prosincový výzkum přináší jen dílčí posuny volebních preferencí. Nadále vede hnutí ANO, druhá ČSSD však stáhla svůj odstup na 3,5 procentního bodu. Za poslední rok

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Tisková zpráva. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Tisková zpráva. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Tisková zpráva Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Monitoring rozhlasového a televizního vysílání před a v průběhu krajských a senátních voleb 2012 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se dne

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Politická reklama. omezená zákonná omezení

Politická reklama. omezená zákonná omezení Konference Regulace českých médií II. 27. 28. listopadu 2014 4. Politika, volební kampaně a politický marketing Politická reklama vs. omezená zákonná omezení Milan Bouška Pro potřeby Evropského soudu

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více