Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče"

Transkript

1 Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013

2 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního práva v oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče v roce Zaměřuje se zejména na statisticky zajímavou oblast vzájemných závazků a pohledávek mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, resp. smluvními státy. Poskytuje ale také některá data, týkající se širších důsledků provádění mezinárodního práva, jakými jsou například počty osob, bydlících mimo stát pojištění, nebo počty žadatelů o udělení výjimky z účasti v českém, resp. zahraničním systému veřejného zdravotního pojištění. Ročenka vychází zejména z údajů, získaných CMU při jeho činnosti koordinátora provádění mezinárodního práva v oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče. Některé údaje, jako např. orientační počty registrovaných osob, vycházejí z informací shromážděných od jednotlivých českých zdravotních pojišťoven. Věříme, že tato ročenka bude zajímavým příspěvkem nejenom pro pracovníky, kteří se mezinárodní problematikou zabývají, ale i pro širší odbornou veřejnost. Za tým CMU JUDr. Ladislav Švec 2

3 Obsah Obsah... 3 Obecné vysvětlivky k termínům použitým v ročence: Cizí pojištěnci ošetření v České republice počet případů a skutečné náklady dle skupin osob Cizí pojištěnci ošetření v České republice podíl jednotlivých skupin osob na počtu případů a skutečných nákladech + průměrné náklady na případ podle skupiny osob Cizí pojištěnci ošetření v ČR podíl počtu případů a částek výpomocně vynaložených skutečných nákladů dle států pojištění Cizí pojištěnci ošetření v ČR dělení počtu případů a výpomocně vynaložených skutečných nákladů dle typu péče Cizí pojištěnci ošetření v ČR podíl jednotlivých druhů péče na výpomocně vynaložených skutečných nákladech Podíl výpomocných českých zdravotních pojišťoven na počtu případů a celkových nákladech na ošetření cizích pojištěnců v ČR Počet osob registrovaných v České republice, za které české zdravotní pojišťovny v roce 2013 uplatnily nárok na úhradu paušálních nákladů v členění na státy pojištění Platby skutečných nákladů provedené v roce 2013 zahraničními styčnými orgány na účet CMU Platby paušálních nákladů provedené v roce 2013 zahraničními styčnými orgány na účet CMU Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí počet případů a výše uplatněných skutečných nákladů dle skupin osob Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí podíl jednotlivých skupin osob na počtu případů a skutečných nákladech + průměrné náklady na případ Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí počet případů, celkové skutečné náklady a podíl dle státu ošetření Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí dělení počtu případů a uplatněných skutečných nákladů dle typu péče Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí podíl jednotlivých druhů péče na celkových uplatněných skutečných nákladech Počet případů a celkové uplatněné skutečné náklady na ošetření českých pojištěnců v zahraničí dle příslušných českých ZP Počet českých pojištěnců, registrovaných v zahraničí, hrazených paušálními částkami, za které v průběhu roku 2013 uplatnily příslušné styčné orgány své pohledávky v členění podle státu registrace Platby skutečných nákladů provedené CMU do zahraničí Platby paušálních nákladů provedené CMU do zahraničí Celkové závazky a pohledávky CMU ve vztahu k jednotlivým státům

4 21. Celkové průměrné náklady dle druhů péče, skupin osob a celkové průměrné náklady Srovnání let z hlediska skutečných nákladů na konkrétní poskytnutou zdravotní péči (počty ošetření, výše uplatněných pohledávek a závazků a výše úhrad v časové řadě) Celkový přehled žádostí o setrvání v systému pojištění států EU, EHP a Švýcarska za rok Počty osob s nárokem na plnou péči, registrovaných v jiném státě než je stát pojištění a počty některých vydaných a přijatých dokladů (orientační údaj k březnu 2013) Počet a výše dodatečně refundovaných nákladů přímo pojištěnci Počty podaných a schválených žádostí o souhlas s vycestováním za zdravotní péčí do jiného státu EU..38 Závěr:

5 Obecné vysvětlivky k termínům použitým v ročence: Skutečné náklady = náklady vynaložené výpomocně zdravotní pojišťovnou v místě ošetření za konkrétní ošetření pojištěnce z jiného státu Paušální náklady = náklady vyžadované jednou ročně pojišťovnou v místě bydliště za léčení pojištěnce jiného státu. Paušální náklady vycházejí z průměrných nákladů na léčení ve státě bydliště a neodpovídají skutečně vynaloženým nákladům na léčení konkrétní osoby. Prostřednictvím paušálních nákladů je hrazeno za skupiny osob zvlášť vyjmenované v nařízení EP a Rady 883/2004 a 987/09. Jde o cizí důchodce a jejich nezaopatřené rodinné příslušníky. Dále jde o nezaopatřené rodinné příslušníky pracovníka, bydlící v jiném státě než pracovník. Za péči poskytnutou po jsou paušální náklady požadovány pouze 6 státy, které si to vymínily v příloze nařízení (ČR mezi ně nepatří). Přechodný pobyt = skupina osob definovaná jako Přechodný pobyt zahrnuje všechny pojištěnce, ošetřené ve státě, v němž pobývali přechodně. Může jít typicky o turisty, vyslané pracovníky nebo studenty. Pojištění v jiném státě, než je stát bydliště = skupina osob, kterou typicky tvoří pracovníci (zaměstnanci nebo OSVČ) a jejich nezaopatření rodinní příslušníci, kteří jsou povinně pojištění ve státě výkonu výdělečné činnosti a zároveň výpomocně registrovaní ve státě bydliště (odlišném od státu pojištění). Ve státě bydliště mají nárok na plnou zdravotní péči ve stejném rozsahu jako místní pojištěnci. Plánovaná péče = skupina osob definovaná jako Plánovaná péče zahrnuje osoby, které vycestovaly se souhlasem své zdravotní pojišťovny do jiného členského státu za účelem poskytnutí konkrétní plánované zdravotní péče. Výpomocné hrazení nákladů = hrazení nákladů zdravotní péče poskytovateli ve státě pobytu, nebo bydliště místní smluvní pojišťovnou, přestože jde o pojištěnce jiného státu. Pojišťovna ve státě léčení v zásadě dočasně přebírá roli zahraniční pojišťovny dané osoby. Náklady posléze vyúčtuje národnímu styčnému orgánu, který je uplatní ve státě pojištění. V konečné fázi jsou takto výpomocně vynaložené náklady výpomocné pojišťovně uhrazeny. 5

6 1. Cizí pojištěnci ošetření v České republice počet případů a skutečné náklady dle skupin osob CELKEM Přechodné pobyty CELKEM Pojištění v jiném státě než je CELKEM Plánovaná péče CELKEM Země stát bydliště počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK Belgie , , , ,47 Bulharsko , ,71 0 0, ,05 Dánsko , ,43 0 0, ,80 Estonsko , ,40 0 0, ,50 Finsko , ,59 0 0, ,23 Francie , , , ,69 Chorvatsko ,88 0 0, , ,84 Irsko , ,78 0 0, ,49 Island , ,30 0 0, ,41 Itálie , , , ,11 Kypr , ,64 0 0, ,90 Lichtenštejnsko , ,68 0 0, ,08 Litva , ,60 0 0, ,67 Lotyšsko , ,77 0 0, ,36 Lucembursko , , , ,95 Maďarsko , ,67 0 0, ,24 Makedonie , ,43 0 0, ,39 Malta ,72 0 0,00 0 0, ,72 Německo , , , ,90 Nizozemí , , , ,71 Norsko , , , ,35 Polsko , , , ,69 Portugalsko , ,17 0 0, ,32 Rakousko , , , ,50 Rumunsko , , , ,90 Řecko , ,17 0 0, ,86 Slovensko , , , ,95 Slovinsko , , , ,06 Srbsko , ,67 0 0, ,20 Španělsko , , , ,95 Švédsko , , , ,47 Švýcarsko , ,25 0 0, ,70 Turecko ,44 0 0,00 0 0, ,44 Velká Británie , , , ,26 Celkem , , , ,16 Tabulka obsahuje počet případů ošetření cizích pojištěnců na území České republiky, za které české zdravotní pojišťovny výpomocně uhradily skutečné náklady. Rozhodující pro zahrnutí do tabulky je vyúčtování ze strany české výpomocné zdravotní pojišťovny na CMU v období mezi a záměrem je, aby údaje vzhledem k cca čtvrtletnímu zpoždění mezi poskytnutím péče a jejím vyúčtováním co nejvíce odpovídaly ošetřením cizích pojištěnců poskytnutým v České republice v roce 2013 (tato metodika navazuje na dříve připravované Statistické ročenky). Počty případů i výše částek jsou rozděleny podle jednotlivých dlužných dotčených států a dále podle skupin osob. 6

7 2. Cizí pojištěnci ošetření v České republice podíl jednotlivých skupin osob na počtu případů a skutečných nákladech + průměrné náklady na případ podle skupiny osob 7

8 Grafy obsahují informace o podílu jednotlivých skupin osob (Přechodné pobyty, Bydliště mimo stát pojištění, Vyžádaná péče) na celkovém počtu případů i na celkových nákladech uhrazených poskytovatelům výpomocně na území ČR za ošetřené cizí pojištěnce. Dále obsahují průměrné náklady na jedno ošetření v ČR podle jednotlivých skupin osob. 8

9 Z grafů vyplývají zajímavé skutečnosti. Například počet případů plánované zdravotní péče v ČR představuje pouze 1% všech případů ošetření cizích pojištěnců, ale 7% celkových nákladů na ošetření cizích pojištěnců. Je to způsobeno tím, že péče, za níž do ČR cizí pojištěnci cestují, je zpravidla podstatně nákladnější než běžná průměrná ošetření. Opačný trend lze spatřit pokud jde o osoby, pojištěné v jiných státech a bydlící v ČR (jde zejména o pracovníky českého původu, zaměstnané na území sousedních států a členy jejich rodin). Zde na 67% z celkového počtu případů připadá pouze 59% celkových nákladů. Důvodem je skutečnost, že jde o osoby, bydlící v ČR a pravidelně čerpající zdravotní péči v plném rozsahu, tzn. včetně drobných relativně nenákladných onemocnění, prohlídek a vyšetření. U osob, pobývajících v ČR přechodně, odpovídá 32% z celkového počtu ošetření 34% podíl na celkových nákladech. Vyšší průměrné náklady jednoho případu jsou způsobeny tím, že je zdravotní péče při přechodném pobytu v ČR přirozeně využívána i v případech vážných ohrožení života a zdraví, přičemž relativně velkou část případů tvoří úrazy a havárie. Výše uvedené skutečnosti vyplývají i z grafu, obsahujícího průměrné náklady na jedno ošetření dle jednotlivých skupin osob. Zatímco průměrné náklady na jedno ošetření pracovníka nebo člena jeho rodiny činí Kč, průměrné náklady na jedno ošetření osoby, která pobývala v ČR přechodně, dosahují Kč a náklady na jeden případ vyžádané péče v ČR dosahují Kč. 9

10 3. Cizí pojištěnci ošetření v ČR podíl počtu případů a částek výpomocně vynaložených skutečných nákladů dle států pojištění Země CELKEM CELKEM Počet Podíl počet Částka CZK podíl částka CZK Belgie 450 0,38% ,47 0,21% Bulharsko 533 0,45% ,05 0,54% Dánsko 415 0,35% ,80 0,35% Estonsko 40 0,03% ,50 0,01% Finsko 174 0,15% ,23 0,14% Francie ,93% ,69 1,53% Chorvatsko 224 0,19% ,84 0,13% Irsko 446 0,37% ,49 0,33% Island 22 0,02% ,41 0,10% Itálie ,74% ,11 1,53% Kypr 184 0,15% ,90 0,04% Lichtenštejnsko 141 0,12% ,08 0,07% Litva 132 0,11% ,67 0,54% Lotyšsko 98 0,08% ,36 0,11% Lucembursko ,73% ,95 0,99% Maďarsko 302 0,25% ,24 0,24% Makedonie 27 0,02% ,39 0,01% Malta 17 0,01% ,72 0,00% Německo ,42% ,90 26,58% Nizozemí ,99% ,71 2,73% Norsko 708 0,59% ,35 0,32% Polsko ,21% ,69 3,16% Portugalsko 327 0,27% ,32 0,14% Rakousko ,98% ,50 13,85% Rumunsko 246 0,21% ,90 0,45% Řecko 434 0,36% ,86 0,57% Slovensko ,90% ,95 39,01% Slovinsko 149 0,12% ,06 0,13% Srbsko 81 0,07% ,20 0,06% Španělsko 885 0,74% ,95 0,65% Švédsko 661 0,55% ,47 0,66% Švýcarsko ,22% ,70 1,48% Turecko 28 0,02% ,44 0,01% Velká Británie ,25% ,26 3,30% Celkový součet ,00% ,16 100,00% Tabulka obsahuje podíl jednotlivých států na celkovém počtu případů a celkových nákladech na ošetření jejich pojištěnců. Z tabulky vyplývá, že největšími a nejdůležitějšími partnery ČR jsou jednoznačně Slovensko, Německo a Rakousko. V tabulce se zajímavě projevuje různá struktura cizích pojištěnců pobývajících, či bydlících na území ČR. Ukazuje se, že se významně liší dle toho, z kterého státu pojištěnci přicházejí. Lze to ilustrovat na podílu Německa v porovnání s podílem slovenským. Zatímco německých pojištěnců bylo v ČR léčeno o 13% více, než 10

11 pojištěnců slovenských, z hlediska výše nákladů již na slovenské pojištěnce připadá 39 %, ale na německé pojištěnce pouze 27 % z celkové výše nákladů na péči poskytovanou cizím pojištěncům. Tato skutečnost má logické vysvětlení. Počet ošetření německých pojištěnců je podstatným způsobem zvyšován českými pracovníky, zaměstnanými v Německu a bydlícími s rodinami v ČR (viz tab. č.1), u kterých jsou relativně malé náklady na jedno ošetření (viz graf č. 1). Naopak průměrné náklady na ošetření slovenských pojištěnců v ČR zvyšuje skutečnost, že slovenští pojištěnci jsou zdaleka největšími příjemci vyžádané zdravotní péče, která je zpravidla velice nákladná (viz graf č. 1). Doprovodné ilustrační grafy: 11

12 4. Cizí pojištěnci ošetření v ČR dělení počtu případů a výpomocně vynaložených skutečných nákladů dle typu péče Ambulantní péče Léky Zubařská péče Hospitalizace Ostatní dávky Země Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Celkem částka v CZK Rakousko , , , , , ,50 Belgie , , , , , ,47 Bulharsko , , , , , ,05 Kypr , , , , , ,90 Německo , , , , , ,90 Dánsko , , , , , ,80 Estonsko , , , , , ,50 Řecko , , , , , ,86 Španělsko , , , , , ,95 Finsko , , , , , ,23 Francie , , , , , ,69 Chorvatsko , , , , , ,84 Maďarsko , , , , , ,24 Švýcarsko , , , , , ,70 Irsko , , , , , ,49 Island , , , , , ,41 Itálie , , , , , ,11 Lichtenštejnsko , , , , , ,08 Litva , , , , , ,67 Lucembursko , , , , , ,95 Lotyšsko , , , , , ,36 Malta ,99 0 0, ,00 0 0, , ,72 Nizozemí , , , , , ,71 Norsko , , , , , ,35 Polsko , , , , , ,69 Portugalsko , , , , , ,32 Makedonie , , ,00 0 0, , ,39 Rumunsko , , , , , ,90 Srbsko , , , , , ,20 Švédsko , , , , , ,47 Slovinsko , , , , , ,06 Slovensko , , , , , ,95 Turecko , , , , , ,44 Velká Británie , , , , , ,26 Celkový součet , , , , , ,16 Tabulka obsahuje údaje o počtu ošetření a celkových nákladech na ošetření cizích pojištěnců v ČR v členění na jednotlivé státy a druhy poskytnuté péče. Pro tento účel tabulka rozlišuje (v souladu s údaji předávanými mezistátně) členění na zubařskou péči, ostatní dávky (např. převozy, laboratorní vyšetření nebo poskytnutí prostředku zdravotnické techniky), ambulantní péči (zejména ošetření praktickým lékařem nebo specialistou), léky a hospitalizaci. 12

13 5. Cizí pojištěnci ošetření v ČR podíl jednotlivých druhů péče na výpomocně vynaložených skutečných nákladech Graf obsahuje údaje o podílu jednotlivých druhů poskytnuté zdravotní péče z hlediska celkových nákladů na ošetření cizích pojištěnců v ČR. Z grafu vyplývá, že se na nákladech z největší části (35%) podílely náklady na hospitalizace. Druhý nejvyšší podíl představují náklady za ambulantní péči (31%), o něco menší podíl představují náklady za ostatní dávky (19%). Pozn.: mezi ostatní dávky je zahrnován např. transport, laboratorní vyšetření, letecký transport, protetická pomůcka, lázně, rehabilitace, RTG, MMR, EEG, NMR apod. Podíl nákladů na léky (11%) spolu s náklady na zubařská ošetření (4%) představují nejmenší podíl. 13

14 6. Podíl výpomocných českých zdravotních pojišťoven na počtu případů a celkových nákladech na ošetření cizích pojištěnců v ČR počet případů ošetřených cizích pojištěnců v ČR dle výpomocných ZP celkové vynaložené náklady na ošetření cizích pojištěnců v ČR dle výpomocných ZP 14

15 Výše uvedené grafy obsahují údaje o podílu jednotlivých českých zdravotních pojišťoven na výpomocném hrazení nákladů za cizí pojištěnce ošetřené v ČR. Z grafů vyplývá, že z hlediska počtu případů i celkové výše nákladů je dominantní výpomocnou pojišťovnou VZP ČR, která hradí 78% z celkového počtu případů a 82% z celkové výše nákladů. Podíl VZP tak trvale (i ve většině ostatních ukazatelů a ve srovnání s minulými lety) přesahuje její podíl na národním trhu zdravotního pojištění, což potvrzuje její specifické postavení v rámci ČR. S odstupem za VZP ČR následují s přibližně stejným podílem ZPMV, ČPZP a OZP. Grafy obsahují i údaje o nákladech na převoz leteckou záchrannou službou, kterou výpomocně na území ČR hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR (40 případů). 7. Počet osob registrovaných v České republice, za které české zdravotní pojišťovny v roce 2013 uplatnily nárok na úhradu paušálních nákladů v členění na státy pojištění Země CELKEM CELKEM počet podíl počet částka CZK podíl částka CZK Belgie 0 0,00% 0,00 0,00% Bulharsko 0 0,00% 0,00 0,00% Dánsko 0 0,00% 0,00 0,00% Estonsko 0 0,00% 0,00 0,00% Finsko 0 0,00% 0,00 0,00% Francie 0 0,00% 0,00 0,00% Chorvatsko 0 0,00% 0,00 0,00% Irsko 6 6,12% ,52 1,42% Island 0 0,00% 0,00 0,00% Itálie 0 0,00% 0,00 0,00% Kypr 0 0,00% 0,00 0,00% Lichtenštejnsko 0 0,00% 0,00 0,00% Litva 0 0,00% 0,00 0,00% Lotyšsko 0 0,00% 0,00 0,00% Lucembursko 0 0,00% 0,00 0,00% Maďarsko 0 0,00% 0,00 0,00% Makedonie 0 0,00% 0,00 0,00% Malta 0 0,00% 0,00 0,00% Německo 3 3,06% ,26 1,32% Nizozemí 0 0,00% 0,00 0,00% Norsko 18 18,37% ,16 13,44% Polsko 5 5,10% ,36 1,48% Portugalsko 0 0,00% 0,00 0,00% Rakousko 0 0,00% 0,00 0,00% Rumunsko 0 0,00% 0,00 0,00% Řecko 0 0,00% 0,00 0,00% Slovensko 0 0,00% 0,00 0,00% Slovinsko 0 0,00% 0,00 0,00% Srbsko a Černá Hora 0 0,00% 0,00 0,00% Španělsko 0 0,00% 0,00 0,00% Švédsko 0 0,00% 0,00 0,00% Švýcarsko 66 67,35% ,52 82,34% Turecko 0 0,00% 0,00 0,00% Velká Británie 0 0,00% 0,00 0,00% Celkový součet ,00% ,82 100,00% 15

16 Tabulka obsahuje údaje o cizích pojištěncích, za něž jsou hrazeny náklady na zdravotní péči do ČR prostřednictvím paušálních částek. Těmito osobami jsou důchodci a jejich nezaopatření rodinní příslušníci a dále pak nezaopatření rodinní příslušníci pracovníka, bydlící v jiném státě než živitel. Tabulka obsahuje počet těchto osob a výši paušálních nákladů za jejich léčení, uplatněných v roce 2013 Českou republikou do zahraničí v členění podle jednotlivých států. V zásadě jde o osoby, registrované v ČR v roce Jde o státy EHP a Švýcarska a zbytkové případy osob ze států EU, u kterých bylo až dodatečně zjištěno, že jejich náklady mají být účtovány prostřednictvím paušálu. 16

17 8. Platby skutečných nákladů provedené v roce 2013 zahraničními styčnými orgány na účet CMU Stát CELKEM CZK Belgie ,22 Bulharsko ,91 Dánsko ,14 Estonsko ,01 Finsko ,68 Francie ,40 Chorvatsko ,16 Irsko ,19 Island ,09 Itálie ,50 Kypr ,90 Lichtenštejnsko 0,00 Litva ,72 Lotyšsko ,90 Lucembursko ,65 Maďarsko ,89 Makedonie 0,00 Malta 4 034,78 Německo ,34 Nizozemí ,70 Norsko ,06 Polsko ,96 Portugalsko ,08 Rakousko ,53 Rumunsko ,23 Řecko ,76 Slovensko ,07 Slovinsko ,42 Srbsko a Černá Hora ,12 Španělsko ,70 Švédsko ,54 Švýcarsko ,88 Turecko 0,00 Velká Británie ,61 CELKEM ,14 Tabulka obsahuje údaje o platbách skutečných nákladů na zdravotní péči, provedených zahraničními styčnými orgány v průběhu roku 2013 na účet CMU, v členění na jednotlivé státy. Z tabulky vyplývá, že do České republiky bylo v průběhu roku 2013 uhrazeno celkem ,14 Kč. Z tabulky dále vyplývá, že zdaleka největším plátcem bylo v roce 2013 Slovensko, které z výše uvedené částky uhradilo ,07 Kč. S odstupem následují Německo ( ,34 Kč) a Rakousko ( ,53 Kč). 17

18 9. Platby paušálních nákladů provedené v roce 2013 zahraničními styčnými orgány na účet CMU Stát CELKEM CZK Belgie ,63 Bulharsko 0,00 Dánsko ,12 Estonsko 0,00 Finsko ,16 Francie 0,00 Chorvatsko 0,00 Irsko 0,00 Island 0,00 Itálie ,45 Kypr 0,00 Lichtenštejnsko 0,00 Litva ,38 Lotyšsko ,52 Lucembursko ,55 Maďarsko 0,00 Makedonie 0,00 Malta 0,00 Německo 0,00 Nizozemí ,36 Norsko ,54 Polsko ,67 Portugalsko 0,00 Rakousko ,33 Rumunsko 0,00 Řecko 0,00 Slovensko ,67 Slovinsko 0,00 Srbsko a Černá Hora 0,00 Španělsko ,71 Švédsko 0,00 Švýcarsko 0,00 Turecko 0,00 Velká Británie ,41 CELKEM ,50 Tabulka obsahuje údaje o platbách paušálních nákladů na zdravotní péči, provedených zahraničními styčnými orgány na účet CMU, v členění na jednotlivé státy. Z tabulky vyplývá, že do České republiky bylo v průběhu roku 2013 uhrazeno celkem ,50 Kč. U paušálních nákladů bylo největším plátcem Slovensko ( ,67 Kč) 18

19 10. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí počet případů a výše uplatněných skutečných nákladů dle skupin osob Přechodné pobyty Pojištění v jiném státě než Plánovaná péče CELKEM Země je stát bydliště Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Belgie , , , ,91 Černá Hora 3 589, ,19 0 0, ,38 Dánsko , ,62 0 0, ,31 Estonsko , ,36 0 0, ,00 Finsko , ,48 0 0, ,46 Francie , , , ,95 Chorvatsko ,15 0 0, , ,38 Island ,19 0 0,00 0 0, ,19 Itálie , ,79 0 0, ,94 Kypr , ,55 0 0, ,56 Lichtenštejnsko ,88 0 0,00 0 0, ,88 Litva , ,36 0 0, ,13 Lotyšsko ,14 0 0,00 0 0, ,14 Lucembursko , ,38 0 0, ,49 Maďarsko , ,12 0 0, ,34 Makedonie , ,75 0 0, ,64 Malta ,37 0 0,00 0 0, ,37 Německo , , , ,84 Nizozemí , , , ,43 Norsko , ,17 0 0, ,03 Polsko , ,78 0 0, ,49 Portugalsko ,47 0 0,00 0 0, ,47 Rakousko , , , ,02 Rumunsko ,45 0 0,00 0 0, ,45 Řecko , ,61 0 0, ,01 Slovensko , , , ,10 Slovinsko , ,56 0 0, ,26 Srbsko ,92 0 0,00 0 0, ,92 Španělsko , ,93 0 0, ,31 Švédsko ,37 0 0, , ,33 Švýcarsko , , , ,58 Velká Británie ,55 0 0, , ,18 Celkem , , , ,49 Tabulka obsahuje počet případů a tomu odpovídající náklady na ošetření českých pojištěnců na území jiných států, které byly v roce 2013 zahraničními styčnými orgány uplatněny na CMU. Rozhodující pro zahrnutí do tabulky je datum uplatnění na CMU v roce Do údajů byly zakalkulovány i dobropisy (snížení pohledávky) ze zahraničí ve výši cca 200 tisíc Kč, obdržené do konce prvního čtvrtletí

20 11. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí podíl jednotlivých skupin osob na počtu případů a skutečných nákladech + průměrné náklady na případ 20

21 Graf obsahuje informace o podílu jednotlivých skupin osob na celkovém počtu případů i na celkových nákladech za ošetření českých pojištěnců na území jiných států EU, EHP a Švýcarska, resp. smluvních států. Dále obsahuje průměrné náklady na jedno ošetření podle jednotlivých skupin osob. I u českých pojištěnců v zahraničí se projevuje rozdílná úroveň nákladů na léčení v závislosti na typu pobytu či bydliště. Podílu počtu ošetření pracovníků a členů jejich rodin bydlících mimo ČR (74%) tak například odpovídá pouze 45% z celkových nákladů. Naproti tomu náklady na ošetření českých pojištěnců, pobývajících na území jiných států přechodně, představují 53% celkových nákladů, přestože počet takových ošetření tvoří jen 26% z celkového počtu případů. Průměrné náklady na jedno ošetření při přechodném pobytu českého pojištěnce v zahraničí činily ,67 Kč, zatímco průměrné náklady na jedno ošetření pracovníka nebo člena jeho rodiny, bydlícího v jiném státě činily 3 467,86 Kč. Poměrně významný rozdíl mezi náklady na léčení během přechodného pobytu a náklady na léčení v průběhu bydliště mimo stát pojištění je způsoben zejména tím, že léčení závažných úrazů a náhlých onemocnění během krátkého pobytu je obecně dražší, než běžné léčení. V celkových číslech ale v případě českých pojištěnců hraje významnou roli také skutečnost, že větší podíl léčení během přechodného pobytu připadá na státy, které jsou obecně považovány za dražší. Naproti tomu nejvýznamnějším státem z hlediska léčení českých pojištěnců ve státě bydliště je Slovensko, které má i v porovnání s ČR relativně nízké náklady na zdravotní péči. Největší průměrné náklady na jedno ošetření představovala přirozeně vyžádaná péče v zahraničí, a to ,70 Kč. Tato péče zahrnuje i mimořádně náročná ošetření a nákladné případy. 21

22 12. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí počet případů, celkové skutečné náklady a podíl dle státu ošetření Země CELKEM CELKEM Průměrné náklady na počet podíl počet částka CZK podíl částka CZK 1 případ - částka CZK Belgie 701 0,55% ,91 1,14% ,17 Černá Hora 5 0,00% ,38 0,00% 3 253,08 Dánsko 18 0,01% ,31 0,01% 2 202,35 Estonsko 52 0,04% ,00 0,02% 2 501,12 Finsko 143 0,11% ,46 0,21% ,77 Francie ,91% ,95 9,30% ,18 Chorvatsko 940 0,74% ,38 0,17% 1 311,66 Island 10 0,01% ,19 0,00% 1 605,12 Itálie ,10% ,94 3,56% ,36 Kypr 11 0,01% ,56 0,02% ,32 Lichtenštejnsko 2 0,00% 5 975,88 0,00% 2 987,94 Litva 33 0,03% ,13 0,00% 911,31 Lotyšsko 14 0,01% ,14 0,02% 8 134,30 Lucembursko 47 0,04% ,49 0,08% ,95 Maďarsko 266 0,21% ,34 0,12% 3 124,56 Makedonie 40 0,03% ,64 0,00% 621,57 Malta 27 0,02% ,37 0,03% 8 754,01 Německo ,75% ,84 22,18% ,33 Nizozemí 364 0,29% ,43 0,81% ,66 Norsko 31 0,02% ,03 0,53% ,48 Polsko ,92% ,49 5,31% 1 314,02 Portugalsko 153 0,12% ,47 0,09% 4 255,82 Rakousko ,60% ,02 10,28% ,34 Rumunsko 7 0,01% ,45 0,01% 7 546,78 Řecko 62 0,05% ,01 0,08% 9 668,29 Slovensko ,08% ,10 38,70% 3 843,22 Slovinsko 383 0,30% ,26 0,33% 6 263,77 Srbsko 15 0,01% ,92 0,01% 4 680,66 Španělsko ,00% ,31 1,44% 8 127,79 Švédsko 399 0,31% ,33 1,06% ,24 Švýcarsko 756 0,59% ,58 3,86% ,67 Velká Británie 149 0,12% ,18 0,63% ,73 Celkový součet ,00% ,49 100,00% Tabulka obsahuje celkový podíl jednotlivých států na počtu případů a celkových nákladech na ošetření českých pojištěnců. Z tabulky vyplývá, že největšími a nejdůležitějšími partnery ČR byli v roce 2013 z hlediska počtu výpomocně poskytnutých ošetření jednoznačně Slovensko (57,08% případů) a Polsko (22,92% případů). Až daleko za nimi byl tradiční partner Německo (9,75% případů). Z hlediska podílů nákladů je situace odlišná. I z tohoto hlediska je nejdůležitějším partnerem Slovensko. Jeho podíl je ovšem podstatně nižší, než podíl na počtu případů (38,70% z celkových nákladů). Polské pohledávky již ale představují podstatně menší díl na celkových nákladech, než by vyplývalo z množství uplatněných případů (5,31% z celkových nákladů). Je to způsobeno zejména tím, že hlavní část polských pohledávek tvoří náklady na péči, poskytovanou českým pracovníkům (tj. v ČR pracujícím osobám zpravidla polské národnosti) a jejich rodinám, bydlícím v Polsku. Průměrné náklady na léčení těchto osob jsou přitom relativně malé v porovnání např. s péčí, poskytovanou během přechodných pobytů (úrazy, havárie, náhlá onemocnění apod.). Právě posledně jmenovaný typ péče, který tvoří převážnou část případů na území Německa způsobuje, že v porovnání s polskými pohledávkami tvoří mnohem výraznější podíl pohledávky německé ( 22,18% z celkových nákladů). Tento efekt je dále způsoben několikanásobně vyššími náklady 22

23 na jeden případ v případě ošetření českých pojištěnců v Německu např. právě v porovnání s Polskem. Dalšími významnými partnery je pak Rakousko a Francie. Tabulka obsahuje i orientační výpočet průměrných nákladů na jeden vykázaný případ ošetření českého pojištěnce dle jednotlivých států. Tento údaj má větší vypovídací hodnotu pouze u států, kde byl vypočítán z dostatečně reprezentativního množství případů. Přesto z něj lze alespoň v hrubých rysech odvodit poměr nákladnosti péče v jednotlivých státech. Není náhodou, že průměrné náklady na jeden případ se např. u Rakouska, Německa a Nizozemí pohybují v přibližně stejné výši ( Kč), zatímco průměrné náklady na jeden případ ošetření v ČR představují necelých 5000 Kč (viz. tabulka č. 21), resp. necelých 4000 Kč v případě Slovenska a v případě Polska. Doprovodné ilustrační grafy k bodu č. 12: 23

24 13. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí dělení počtu případů a uplatněných skutečných nákladů dle typu péče Země Ambulantní péče Zubařská péče Léky Hospitalizace Ostatní dávky CELKEM počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK částka CZK Belgie , , , , , ,91 Černá Hora , , , ,38 Dánsko , , , ,31 Estonsko , , , ,00 Finsko , , , , , ,46 Francie , , , , , ,95 Chorvatsko , , , , , ,38 Island , ,19 Itálie , , , , , ,94 Kypr , , , , ,56 Lichtenštejnsko , ,88 Litva , , ,13 Lotyšsko , , ,14 Lucembursko , , , , , ,49 Maďarsko , , , , , ,34 Makedonie , , , , ,64 Malta , , ,37 Německo , , , , , ,84 Nizozemí , , , , ,43 Norsko , , ,03 Polsko , , , , , ,49 Portugalsko , , , , , ,47 Rakousko , , , , , ,02 Rumunsko , ,45 Řecko , , , , ,01 Slovensko , , , , , ,10 Slovinsko , , , , , ,26 Srbsko , , , ,92 Španělsko , , , , ,31 Švédsko , , , , , ,33 Švýcarsko , , , , ,58 Velká Británie , ,18 Celkem , , , , , ,49 Tabulka obsahuje údaje o počtu ošetření a celkových nákladech na ošetření českých pojištěnců v členění na jednotlivé státy a druhy poskytnuté péče. Pro tento účel tabulka rozlišuje (v souladu s údaji předávanými mezistátně) členění na ambulantní péči (zejména ošetření praktickým lékařem a specialistou), léky, ostatní dávky (např. převozy, laboratorní vyšetření nebo poskytnutí prostředku zdravotnické techniky), zubařskou péči a hospitalizaci. Zařazení do jednotlivých kategorií záleží na státu, který péči vykázal. 24

25 14. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí podíl jednotlivých druhů péče na celkových uplatněných skutečných nákladech Graf obsahuje údaje o podílu jednotlivých druhů poskytnuté zdravotní péče z hlediska celkových nákladů na ošetření českých pojištěnců v jiných státech. Z grafu vyplývá, že se na nákladech z největší části podílely náklady na hospitalizace (55%). Druhý nejvyšší podíl představují náklady na ostatní dávky, tedy zejména na převozy, laboratorní vyšetření nebo poskytnutí prostředků zdravotnické techniky (17%) a na ambulantní péči - praktici, specialisté (16%). V porovnání s předchozími lety představovaly poměrně významný podíl náklady na léky (10%). Náklady na zubařská ošetření představovaly nejmenší podíl (2%). 15. Počet případů a celkové uplatněné skutečné náklady na ošetření českých pojištěnců v zahraničí dle příslušných českých ZP 25

26 Tabulky obsahují údaje o podílu jednotlivých českých zdravotních pojišťoven na počtu případů ošetření a celkových nákladech na ošetření jejich pojištěnců v jiných státech. Z grafů vyplývá, že z hlediska počtu případů i celkové výše nákladů je dominantní pojišťovnou VZP ČR, která hradí z celkového počtu případů (77%) a Kč z celkové výše nákladů (71%), tj. o více než 10% více, než by odpovídalo podílu VZP na počtu pojištěnců v ČR. Pro tuto skutečnost neexistuje jednoznačný objektivní důvod. Lze pouze předpokládat, že je vysoký podíl VZP způsoben jejím specifickým postavením v rámci ČR a z něj vyplývající preferencí VZP u pracovníků z jiných států EU, vykonávajících výdělečnou činnost v ČR. Zajímavý je dále významný podíl RBP-ZP, který též přesahuje její podíl na počtu pojištěnců v rámci ČR. V případě této zdravotní pojišťovny je vysvětlení jednoznačnější. Je jím zaměření na oblast severní Moravy a Slezska, kde tvoří významnou část zaměstnanců pracovníci polské národnosti. Podstatná část této významné skupiny zahraničních pracovníků je proto na území ČR pojištěna právě u RBP-ZP. Tito pracovníci čerpají i se svými rodinami péči na účet RBP ZP na území Polska. Grafy dále obsahují i údaje o počtu případů a nákladech na převoz leteckou záchrannou službou, kterou za české pojištěnce, ošetřené v zahraničí, hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR (56 případů za více než 3,5 mil. Kč). 26

27 16. Počet českých pojištěnců, registrovaných v zahraničí, hrazených paušálními částkami, za které v průběhu roku 2013 uplatnily příslušné styčné orgány své pohledávky v členění podle státu registrace Země CELKEM CELKEM počet podíl počet částka CZK podíl částka CZK Belgie 8 1,01% ,58 2,34% Bulharsko 17 2,14% 31538,57 0,27% Dánsko - 0,00% - 0,00% Estonsko - 0,00% - 0,00% Finsko - 0,00% - 0,00% Francie 23 2,89% ,77 5,76% Chorvatsko - 0,00% - 0,00% Irsko - 0,00% - 0,00% Island - 0,00% - 0,00% Itálie 9 1,13% ,73 4,08% Kypr 2 0,25% 15539,23 0,13% Lichtenštejnsko - 0,00% - 0,00% Litva - 0,00% - 0,00% Lotyšsko - 0,00% - 0,00% Lucembursko 2 0,25% 65259,59 0,55% Maďarsko 1 0,13% 4156,11 0,03% Makedonie - 0,00% - 0,00% Malta 1 0,13% 3959,56 0,03% Německo - 0,00% - 0,00% Nizozemí 2 0,25% ,29 2,39% Norsko - 0,00% - 0,00% Polsko ,03% ,10 42,64% Portugalsko - 0,00% - 0,00% Rakousko - 0,00% - 0,00% Rumunsko - 0,00% - 0,00% Řecko - 0,00% - 0,00% Slovensko ,52% ,35 16,72% Slovinsko - 0,00% - 0,00% Srbsko a Černá Hora - 0,00% - 0,00% Španělsko 20 2,52% ,90 12,77% Švédsko 2 0,25% ,76 1,39% Švýcarsko 12 1,51% ,89 10,91% Turecko - 0,00% - 0,00% Velká Británie - 0,00% - 0,00% Celkový součet ,00% ,43 100,00% Tabulka obsahuje počet českých pojištěnců, registrovaných v zahraničí a hrazených českými zdravotními pojišťovnami prostřednictvím paušálních částek, za které v průběhu roku 2013 uplatnily příslušné zahraniční styčné orgány své pohledávky. Tabulka je členěna podle věřitelských členských států. Z tabulky vyplývá, že v roce 2013 byly uplatněny pohledávky za výše uvedené osoby z celkem 14 států, ve kterých žijí čeští důchodci nebo členové jejich rodin. Největší počet paušálních vyúčtování uplatnilo Polsko (509) a Slovensko (187). Pozn.: Počty i částky paušálních nákladů budou dále klesat. Náklady ve formě paušálů budou vykazovány již jen několika státy EU, mezi něž nepatří nejvýznamnější partneři ČR. 27

28 Doprovodné ilustrační grafy k bodu č. 16: 28

29 17. Platby skutečných nákladů provedené CMU do zahraničí Stát Celkem za stát CZK Rakousko ,53 Německo ,13 Chorvatsko ,42 Srbsko a Černá Hora ,38 Lucembursko ,34 Belgie ,47 Dánsko ,27 Estonsko ,69 Finsko ,21 Francie ,55 Irsko 0,00 Island 0,00 Itálie ,57 Kypr ,80 Lichtenštejnsko ,86 Litva 0,00 Lotyšsko 0,00 Maďarsko 0,00 Malta ,69 Nizozemí ,69 Norsko ,67 Polsko ,10 Portugalsko ,96 Rumunsko ,76 Řecko 0,00 Slovensko ,79 Slovinsko ,44 Španělsko ,64 Švédsko ,22 Velká Británie ,15 Švýcarsko ,84 Bulharsko ,08 Turecko 0,00 Makedonie ,88 CELKEM ,13 Tabulka obsahuje přehled plateb skutečných nákladů, provedených v roce 2013 ze strany CMU do ostatních států. Celková výše plateb činila ,13 Kč. Největší část plateb byla provedena na Slovensko, dále pak do Německa, Polska, Francie a Rakouska. 29

30 18. Platby paušálních nákladů provedené CMU do zahraničí Stát Celkem za stát CZK Rakousko ,91 Německo ,98 Chorvatsko 0,00 Srbsko a Černá Hora 0,00 Lucembursko 0,00 Belgie ,28 Dánsko 0,00 Estonsko 0,00 Finsko 0,00 Francie ,36 Irsko 0,00 Island 0,00 Itálie ,14 Kypr ,67 Lichtenštejnsko 0,00 Litva 0,00 Lotyšsko 0,00 Maďarsko 0,00 Malta 0,00 Nizozemí ,26 Norsko 0,00 Polsko ,53 Portugalsko 0,00 Rumunsko 0,00 Řecko 0,00 Slovensko ,62 Slovinsko 0,00 Španělsko 0,00 Švédsko ,35 Velká Británie ,05 Švýcarsko 0,00 Bulharsko 2 291,05 Turecko 0,00 Makedonie 0,00 CELKEM ,20 Tabulka obsahuje přehled plateb paušálních nákladů provedených v roce 2013 ze strany CMU do ostatních států. Celková výše plateb činila ,20 Kč. Platby paušálních nákladů byly v roce 2013 provedeny do 12 států. 30

31 19. Celkové závazky a pohledávky CMU ve vztahu k jednotlivým státům PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZA ZAHRANIČÍM K Stát Pohledávky za zahraničím Závazky vůči zahraničí Rozdíl Belgie , , ,65 Bulharsko , , ,82 Dánsko , , ,77 Estonsko , , ,48 Finsko , , ,74 Francie , , ,72 Nizozemí , , ,97 Chorvatsko , , ,07 Irsko ,33 0, ,33 Island , , ,02 Itálie , , ,70 Srbsko a Černá Hora , , ,46 Kypr , , ,39 Lichtenštejnsko ,66 0, ,66 Litva , , ,09 Lotyšsko , , ,46 Lucembursko , , ,88 Maďarsko , , ,29 Makedonie , , ,28 Malta , , ,37 Německo , , ,89 Norsko , , ,15 Polsko , , ,96 Portugalsko , , ,19 Rakousko , , ,53 Řecko , , ,24 Rumunsko , , ,87 Slovensko , , ,68 Slovinsko , , ,72 Španělsko , , ,93 Švédsko , , ,68 Švýcarsko , , ,71 Turecko , , ,55 Velká Británie , , ,44 Celkem , , ,49 Tato tabulka obsahuje celkové neuhrazené pohledávky a závazky CMU, existující ve vztahu k jednotlivým státům, k Tabulka obsahuje též rozdíl mezi závazky a pohledávkami ve vztahu k jednotlivým státům. Tabulka zachycuje stav k a v případě zahraničních pohledávek byl použit k přepočtu na Kč kurz platný k tomuto dni. Z tabulky vyplývá, že celkové závazky CMU vůči zahraničí přesahují pohledávky. Jde o důsledek skutečnosti, že dlouhodobě převažují celkové závazky České republiky nad českými pohledávkami. 31

32 20. Celkové závazky a pohledávky CMU ve vztahu k jednotlivým českým zdravotním pojišťovnám PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZA ZP K ZP Pohledávky za ZP Závazky vůči ZP Rozdíl VZP ČR , , ,74 OZP , , ,58 ZP Škoda , , ,21 RBP , , ,49 ZPMV ČR , , ,06 VoZP ČR , , ,10 MZ ČR , , ,52 ČPZP , , ,06 Celkem , , ,58 Tato tabulka obsahuje celkové nevypořádané pohledávky a závazky CMU ve vztahu k jednotlivým českým zdravotním pojišťovnám. Tabulka obsahuje též rozdíl mezi závazky a pohledávkami ve vztahu k jednotlivým ZP. Tabulka zachycuje stav k a v případě zahraničních pohledávek (v tabulce jako Pohledávky za ZP ), byl použit k přepočtu na Kč kurz platný k tomuto dni. 21. Celkové průměrné náklady dle druhů péče, skupin osob a celkové průměrné náklady (tabulky nezahrnují náklady uplatněné formou paušálů) Průměrné náklady dle jednotlivých druhů péče druhy péče cizí pojištěnci ošetření v ČR naši pojištěnci ošetření v zahraničí počet Ambulantní péče náklady CZK , ,94 průměr CZK 2 114, ,10 počet Zubařská péče náklady CZK , ,10 průměr CZK 874, ,25 počet Léky náklady CZK , ,76 průměr CZK 1 390, ,38 počet Hospitalizace náklady CZK , ,79 průměr CZK , ,66 počet Ostatní dávky náklady CZK , ,90 průměr CZK 2 346, ,45 Průměrné náklady dle jednotlivých skupin osob skupina osob cizí pojištěnci ošetření v ČR naši pojištěnci ošetření v zahraničí počet Přechodné pobyty náklady CZK , ,07 průměr CZK 5 268, ,67 počet Pojištění v jiném náklady CZK , ,84 státě než je stát bydliště průměr CZK 4 298, ,86 počet Plánovaná péče náklady CZK , ,58 průměr CZK , ,72 32

33 Celkové průměrné náklady Celkové náklady cizí pojištěnci ošetření v ČR naši pojištěnci ošetření v zahraničí počet náklady CZK , ,49 průměr CZK 4 937, , Srovnání let z hlediska nákladů na poskytnutou zdravotní péči (počty ošetření, výše uplatněných pohledávek a závazků a výše úhrad v časové řadě) Poznámka: Níže uvedené grafy vycházejí ze srovnání údajů obsažených ve Statistických ročenkách CMU od roku Ze srovnávacích tabulek vyplývá stálý růst obejmu počtu případů i celkové výše uplatňovaných mezistátních závazků a pohledávek, stejně tak jako objemu plateb, zpracovávaných CMU. Z dat je zřejmé, že ne zcela příznivá ekonomická situace posledních dvou let spíše přispívá k většímu pohybu osob a pracovní síly mezi ČR a ostatními státy. Pozn.: pro přesnější meziroční srovnání je nutné upozornit na skutečnost, že výkyv počtu českých pojištěnců ošetřených v zahraničí v roce 2011 směrem vzhůru, byl do velké míry způsobem administrativním přesunem uplatnění části zahraničních pohledávek za rok 2010 do roku Pokud by byla statistika očištěna o tento výkyv, byl by v ukazateli k roku 2011 počet o něco nižší než v roce

34 Tabulka obsahuje srovnání výše pohledávek a závazků CMU, uplatněných v rámci mezistátního vypořádání nákladů na zdravotní péči v časové řadě, mezi roky 2004 až 2013 (včetně paušálních nákladů). Tabulka obsahuje srovnání výše úhrad, provedených nebo přijatých CMU v rámci mezinárodního přeúčtování nákladů v časové řadě mezi roky 2004 a 2013 (včetně úhrad paušálních nákladů). 34

35 23. Celkový přehled žádostí o setrvání v systému pojištění států EU, EHP a Švýcarska za rok 2013 Stát Celkový počet zpracovaných žádostí souhlas s udělením žádosti v % nesouhlas s udělením žádosti v % nevyjádření stanoviska z důvodu neposkytnutí informací Belgie ,00 0 0,00 0 0,00 Bulharsko 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Česká republika ,70 4 1, ,03 Dánsko ,00 0 0,00 0 0,00 Finsko ,00 0 0,00 0 0,00 Francie ,00 0 0,00 0 0,00 Chorvatsko 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Irsko , ,00 0 0,00 Itálie , ,33 0 0,00 Izrael 1 0 0, ,00 0 0,00 Japonsko , ,62 1 3,85 Korea 3 0 0,00 0 0, ,00 Litva ,00 0 0,00 0 0,00 Lucembursko ,00 0 0,00 0 0,00 Maďarsko ,00 0 0,00 0 0,00 Německo , ,49 5 3,42 Nizozemí ,47 1 5,26 1 5,26 Polsko ,50 1 2,50 0 0,00 Portugalsko , ,67 0 0,00 Rakousko , ,54 0 0,00 Slovensko , ,71 0 0,00 Slovinsko ,00 0 0,00 0 0,00 Srbsko ,00 0 0,00 0 0,00 Španělsko , ,29 1 7,14 Švédsko ,00 0 0,00 0 0,00 Švýcarsko ,00 0 0,00 0 0,00 Turecko 1 0 0,00 0 0, ,00 Velká Británie ,45 0 0,00 1 4,55 CELKEM , , ,40 výjimky z českých právních předp , , ,15 výjimky z cizích právních předp ,70 4 1,27 v % Tabulka č. 23 obsahuje údaje o počtu žádostí o výjimku z příslušnosti k právním předpisům o sociálním zabezpečení, zpracovaných samostatně, nebo ve spolupráci CMU a ČSSZ v roce 2013 v členění podle jednotlivých států. Obsahuje i údaje o počtech udělených a zamítnutých výjimek a jejich podílu na celkovém množství. Celkově CMU posuzovalo 728 individuálních žádostí a jim odpovídajících doprovodných informací, které jsou vyžadovány zpravidla přímo od zaměstnavatelů osob. Souhlas o vynětí z příslušnosti k českému veřejnému zdravotnímu pojištění byl odmítnut u 12,59% zahraničních žádostí. Většina žádostí o výjimku z cizích právních předpisů a o setrvání v českém systému byla postoupena do zahraničí. Pro nedůvodnost bylo odmítnuto 1,27 % žádostí. 35

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2012 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a detailního statistického přehledu o důsledcích provádění

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2009 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2011 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a detailního statistického přehledu o důsledcích provádění

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2014 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Statistická ročenka 2006

Statistická ročenka 2006 Statistická ročenka 2006 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu o důsledcích provádění přímo závazných nařízení EU o koordinaci systémů

Více

Statistická ročenka. Kanceláře zdravotního pojištění

Statistická ročenka. Kanceláře zdravotního pojištění Statistická ročenka Kanceláře zdravotního pojištění 2018 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o agendách v gesci Kanceláře ZP. Zaměřuje se zejména na statisticky zajímavou

Více

Statistická ročenka. Kanceláře zdravotního pojištění

Statistická ročenka. Kanceláře zdravotního pojištění Statistická ročenka Kanceláře zdravotního pojištění 2017 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o agendách v gesci Kanceláře ZP. Zaměřuje se zejména na statisticky zajímavou

Více

Statistická ročenka. Kanceláře zdravotního pojištění

Statistická ročenka. Kanceláře zdravotního pojištění Statistická ročenka Kanceláře zdravotního pojištění 2016 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o agendách v gesci Kanceláře ZP. Zaměřuje se na statisticky zajímavou

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 21. 6. 2012 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2011 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2010 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 30. 5. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2010 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 10. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 3. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Jihomoravský Region

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2009 Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Jihomoravský Region

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2012 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Zlínsky Region in 2013

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2 Obsah:. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod... 3 Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 Činnost CMU v roce

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 10. 8. 2007 Utilization of Health Care by Foreigners in the Karlovarský Region

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 9. 2012 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Liberecký Region

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Pardubický

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Liberecký

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2015 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2014 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 15. 5. 2014 1 Utilization of Health Care by Foreigners in the Královéhradecký

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 11.5.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 3 26.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihočeském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce Utilization of Health Care by Foreigners in 2017

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce Utilization of Health Care by Foreigners in 2017 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 218 3 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 217 Utilization of Health Care by Foreigners in 217 Souhrn V roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 9. 2012 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Pardubický

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 7. 2010 39 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Legislativa v ČR i zahraničí

Legislativa v ČR i zahraničí Legislativa v ČR i zahraničí Publikováno: 7. 3. 2007 Kromě toho, že v jednotlivých zemích existují různé přírodní, ekonomické, sociální a technické podmínky, které zapříčiňují rozdílný stav bezpečnosti

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

PŘÍLOHA I OSOBY KRYTÉ NAŘÍZENÍM

PŘÍLOHA I OSOBY KRYTÉ NAŘÍZENÍM PŘÍLOHA I OSOBY KRYTÉ NAŘÍZENÍM I. Zaměstnané osoby a/ samostatně výdělečně činné osoby (článek 1(a)(ii) a (iii) Nařízení). A. BELGIE Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA Neuplatňuje se. C. DÁNSKO 1.Jakákoli

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK Zdravotnictví ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK 31. 5. 2016 České zdravotnictví: Kvalitní EHCI 2015 - EuroIndex kvality zdravotní péče 1. Nizozemí 2. Švýcarsko 3. Norsko, 4,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě?

Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě? https://www.finance.cz/510197- cista- mzda- oecd/ Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě? 04.06.2018 Petr Gola, Finance.cz Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Směrnice děkana HGF č. 1/2018. Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO

Směrnice děkana HGF č. 1/2018. Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1.1.2019 Směrnice děkana HGF č. 1/2018 Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Zá kládní ná hrádá v roce Strávne pr i tuzemský cestá ch

Zá kládní ná hrádá v roce Strávne pr i tuzemský cestá ch Zá kládní ná hrádá v roce 2017 Sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně: 2017 2014 2015 2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom s.r.o., nástupce a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) Obecně Ceny za propojení platí ode dne

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15387/16 ADD 3 JAI 1073 ASIM 165 CO EUR-PREP 50 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. prosince 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více