Zápis č.7/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č.7/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod."

Transkript

1 Zápis č.7/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril Krejčí, Ing. Lubomír Ogurčák, Jan Novák Omluveni: Jiří Šesták Zapisovatelka: Alena Márová Ověřovatelé zápisu: Jan Novák, Martin Šafr Hosté: Hana Veselá, Martin Dostalík, Antonín Unger, Zdeněk Edr, Stanislav Veselý Program: 7.1. Zahájení Starostka obce přivítala přítomné zastupitele. Konstatovala, že je přítomno 6 ze sedmi zastupitelů. Zasedání bylo prohlášeno za usnášení schopné. Starostka dále konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Oznámení o konání 7. zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz v roce 2016 bylo na úřední desce Obecního úřadu Dobrovíz zveřejněno v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně bylo zveřejněno na elektronické úřední desce Schválení programu zasedání. Zastupitelstvo schválilo program zasedání: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Vyhodnocení veřejné zakázky Pořízení a zpracování územního plánu Obce Dobrovíz 4. Vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele geometrického plánu - plynovod 5. Kontrola zápisů z předchozích zasedání 6. Došlá pošta 7. Příspěvky zastupitelů 8. Diskuze 9. Závěr Hlasování k bodu 7.2. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 1

2 Program: 7.3. Vyhodnocení veřejné zakázky Pořízení a zpracování územního plánu Obce Dobrovíz Na základě doporučení hodnotící komise byla vybrána nabídka od Ing. Arch. Veroniky Šindlerové PH.D. Celková cena díla dle nabídky činí ,-Kč Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Ing. Arch. Veronika Šindlerová PH.D. Hlasování k bodu 7.3. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 7.4. Vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele geometrického plánu - plynovod Na základě doporučení hodnotící komise byla vybrána společnost Geodet CZ, s.r.o. Celková cena díla dle nabídky činí ,-Kč Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností Geodet CZ, s.r.o. Hlasování k bodu 7.4. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 7.5. Kontrola zápisů z předchozích zasedání: dne sepsali vlastníci pozemků pč.65/2, 60/11, 60/1 a vlastníci sousedících pozemků pč.64/2 a 64/3 dohodu o budoucím uspořádání majetkoprávních vztahů na pozemcích. Dohoda je přílohou tohoto zápisu ze zasedání. Zastupitelstvo s dohodou souhlasí TRVÁstarostka obce sdělila, že dle dohody byly uzavřeny smlouvy na zřízení věcných břemen, na hranici pozemků 60/1 a 60/11 si vlastníci vybudovali oplocení obec dodělá oplocení a vjezdovou bránu a stavební výbor svolá místní šetření za účasti všech dotčených bod trvá čeká se na vyjádření KSÚS a MÚ Černošice projekt dopravních opatření, které zajistí průjezdu nákladních automobilů na silnicích Dobrovíz Běloky, Hostouň Běloky. Zastupitelstvo obce nechá vypracovat posouzení nosnosti mostku v této lokalitě TRVÁ - posouzení mostku bylo zadáno, čeká se na zpracování posudku TRVÁ KSÚS zpracovává nové dopravní značení pro Dobrovíz a okolní obce bod trvá - zajistí zastupitel Ing. Lubomír Ogurčák výměna světel v přísálí Kulturního domu TRVÁ 2

3 bod trvá - zastupitelstvo souhlasí se zněním zadávacích podmínek na vyhlášení poptávkového řízení na stavební práce Oprava střechy budovy MŠ - TRVÁ po několika vyhlášeních se nikdo do řízení nepřihlásil bude znovu vyhlášeno bod trvá bude vyhlášeno poptávkové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řadu, vč. vodovodních přípojek k RD čp. 25 a čp. 106 plus vypracování studie s vyčíslením nákladů na provedení celého kanalizačního řádu i s přípojkami splaškové kanalizace / vypracování studie s vyčíslením nákladů na provedení celého kanalizačního řadu i s přípojkami splaškové kanalizace k RD čp. 25 a čp Bude vyhlášeno poptávkové řízení společně s bodem TRVÁ Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro změnu toho bodu na vypracování projektové dokumentace na prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu. Místostarosta Ing. Cyril Krejčí před hlasováním oznámil, že se vzdává možnosti hlasovat z důvodů střetu zájmu TRVÁ byla oslovena společnost Stavokomplet pro zpracování pro navržení ideálního řešení napojení bod trvá doposud nebyly uzavřeny nájemní smlouvy na pronájem obecních zemědělských pozemků. Jejich uzavření odsouhlasilo zastupitelstvo obce Dobrovíz na svém zasedání dne Zastupitelstvo se dohodlo, že v dané věci podnikne neodkladně potřebné kroky k nápravě. Aktuální seznam zemědělských obecních pozemků určených k nájmu zajistí zastupitel Martin Šafr, návrh pachtovních smluv zajistí místostarosta Ing. Cyril Krejčí TRVÁ bude upraveno po digitalizaci mapy, která by měla být dokončena do TRVÁ a zastupitelé na pracovní schůzce určí, které pozemky půjdou do pronájmu bod trvá vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele stavby Oprava vodního zdroje v areálu MŠ Stavební komise zahájí místní šetření TRVÁ bylo vyřešeno, TJ Sokol Dobrovíz se přepojil na obecní vodovod bod trvá vyvýšený val kolem obchvatu, obec čeká na vyjádření společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o. TRVÁ obec vyzvala společnost Panattoni k realizaci vyvýšeného valu 3

4 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby Ulice K Rybníku a U Školy TRVÁ bude vyhlášeno, jakmile bude zpracována finální verze projektové dokumentace, kterou schválí NPÚ TRVÁ - výběrové řízení je nyní vyhlášeno Zastupitelstvo obce se rozhodlo, aby se ochránil obecní pozemek před čp. 5,4 a 3, z důvodu neustálého parkování vozidel, že vystaví obec Dobrovíz na části pozemku okrasný plůtek (pč. 512/1) TRVÁ Ing. Lubomír Ogurčák navrhl, aby se udělal asfaltový povrch silnice Nad Bezednou. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že vyvolá jednání s vlastníkem části silnice, která není v majetku obce, zda by vytvořil na své části také asfaltový povrch zastupitelstvo obce se dohodlo, že vyzve vlastníka pozemku znovu k jednání TRVÁ Ing. Lubomír Ogurčák požaduje vyvolat jednání se společností ČEZ Distribuce a.s. ohledně výpadku energie Dále pak poslat žádost o prořez stromů, které se dotýkají drátů. Zajistí Ing. Lubomír Ogurčák TRVÁ Starostka obce navrhla provést úpravy prostoru schodiště v Kulturním domě, které by spočívaly ve výmalbě stěn, pokládce nového lina na schodiště a podesty, výměny světel a vypínačů, výtěru futer, dveří a zábradlí atd., úpravy prostoru vstupní chodby do Kulturního domu a šatny, které by spočívaly v odstranění dřevěného obkladu a opravy stěn pod ním, výměny světel, výmalby atd., zastupitelstvo obce s úpravami souhlasí a provede přesný popis úprav po provedené schůzce na místě TRVÁ schůzka proběhne v pátek v 10,00 hod. TRVÁ zastupitel Jiří Šesták vyspecifikuje přesný soupis prací viz zápis 6/2016, bod Společnost WFL Park I s.r.o. požádala zastupitelstvo obce o využívání obecní cesty na pozemku 416/4, které doposud využívala společnost Kajima a to do konce měsíce dubna Zastupitelstvo jako kompenzaci za udělený souhlas požaduje provést úpravu povrchu cesty Alejíčka jemnější frakce a dokončení prací na stavbě Lukšův statek dle projektové dokumentace, které bude předložena ze strany Obce a dokončení cca 50 metrů cesty na Palpost, aby nový povrh, byl vhodný jako cyklostezka TRVÁ budou vyzvání k termínu dokončení prací TRVÁ, písemně byl sdělen termín dokončení prací do konce měsíce července Zastupitelstvo obce obdrželo žádost od pana Neumanna ohledně možnosti parkování před domem. Zastupitelstvo obce se dohodlo, 4

5 že stavební výbor prověří žádost místním šetřením. Obecní policie prověří, kdo parkuje na parkovišti v ulici Pod Táborem TRVÁ na parkovišti je místo volné a obecní policie řidiče několikrát upozornila Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem spotřebičů do kuchyně v Mateřské škole Sluníčko Dobrovíz, jedná se pořízení 2ks lednic, 1ks mraznička v celkové hodnotě ,54Kč, dále pak 1ks krouhače zeleniny + kutr a ponorný ruční mixér v celkové hodnotě ,20Kč. Na krouhač zeleniny a mixér budou MŠ převedeny peníze na bankovní účet, tedy ,20Kč. Lednice a mraznička budou převedeny do majetku MŠ na základě předávacího protokolu. Zastupitelstvo obce zjistilo, že řádně předaný majetek v částce ,54Kč nebyl zařazen do majetku příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, i přesto, že bylo protokolárně předáno Obcí Dobrovíz a dána ji měsíční lhůta k dodání důkazů zaúčtování majetku do majetku školky neprovedeno. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se p. ředitelce zašle vytýkací dopis. Starostka obce informovala zastupitele, že majetek je již řádně zaevidován nepotřebné kontejnery, které jsou umístěné na prostoru bývalé skládky budou nabídnuty k prodeji, cena kontejneru 500,-Kč TRVÁ kontejnery jsou nabízeny k prodeji na internetu - TRVÁ Obec Dobrovíz požádá společnost O2 o návrh a přesun telefonní budky, která je nyní umístěna před dětských hřištěm. Důvod přesunu je budoucí vybudování příjezdové komunikace TRVÁ, budka zatím bude ponechána a bude odstraněna před realizací náměstí Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním statického posudku objektu MŠ Sluníčko Dobrovíz, z důvodu předpokládaného využití půdních prostor na zvýšení kapacity Mateřské školy TRVÁ statický posudek zadán, čeká se na dodání dokladů zastupitel Martin Šafr oslovil nového statika Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek číslo 3 ke smlouvě o spolupráci při rozšíření komerční zóny Dobrovíz, lokalita Pod Tratí. Zastupitelstvo obce s Dodatkem č. 3 nesouhlasí a tento Dodatek č. 3 bude předán právnímu zástupci obce Dobrovíz TRVÁ Zastupitelstvo obce svolá pracovní schůzku. TRVÁ komentáře k dodatku byly zaslány 5

6 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace úprav návsi I. včetně části ul. Pražská k ulici Novým Domkům a budovy hasičárny TRVÁ, bude svolána pracovní schůzka Zastupitelstvo obce na základě žádosti o poskytnutí finanční částky na materiál dlažba do kuchyně, provede místní šetření TRVÁ Starostka obce deleguje k veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace MŠ Sluníčko Dobrovíz Jana Nováka, Martina Šafra a Alenu Márovou. Starostka obce bude na této kontrole také přítomna. Termín kontroly bude včas sdělen výše jmenovaným kontrola byla provedena, ředitelka byla upozorněna, že nemá zpracovány vnitřní pokyny pro čerpání FKSP, dále bez závad Starostka obce předložila cenovou nabídku na opravu parket v nářaďovně Kulturního domu ve výši cca ,-Kč + ukončovací lišty dle výběru cca 3000,-Kč, zastupitelstvo obce souhlasí s opravou parket TRVÁ Zastupitelstvo obce obdrželo od Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru dopravy žádost o bezúplatný převod pozemku pod komunikací III/0073 ulice K Amazonu parc. č. 561/1. Důvodem žádosti je, že v případě realizace rekonstrukce, či jakékoli jiné úpravy komunikace, je nezbytné mít dořešené majetkoprávní vztahy. Zastupitelstvo obce s žádostí o bezúplatný převod pozemku nesouhlasí. Od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy jsme obdrželi odpověď. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že své stanovisko nezmění. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) Zastupitelstvo obdrželo od 1.Vodohospodářské společnosti, s.r.o. smlouvy na základě novelizace zákona o vodovodech a kanalizacích. Smlouvy na odběr vody dle novelizace musí být vždy uzavřena s majitelem nemovitosti. Smlouvy, které obdržela obec, jsou na čp. 13, 170, 192. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podpisem těchto smluv Starostka obce informovala zastupitele, že od dubna 2016 chodí faktury za vodné na Obecní úřad a že se od nájemci (bytů, restaurace a samoobsluhy) platí vodné přímo na Obecním úřadě - navrhuje tedy uzavření těchto smluv s 1. Vodohospodářskou společností, s.r.o. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 6

7 Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci pro stavební povolení Distribuční centrum Praha západ železniční zastávka. Dokumentace řeší výstavbu nové vlakové zastávky na neelektrifikované trati 529A odb. Jeneček Podlešín, trať č. 121 dle JŘ. Účelové funkce stavby spočívají ve zřízení nové železniční zastávky s bezbariérovým přístupem na nástupiště a s napojením na stávající dopravní infrastrukturu. Zastupitelstvo obce požaduje doplnění žádosti o předpokládaný nárůst vlakových spojení a předpokládané zatížení hlukem. Zastupitelstvo obce zároveň požaduje, aby stávající železniční zastávka Dobrovíz byla zachována TRVÁ zastupitelstvu obce byla předložena hluková studie Zastupitelstvo obce obdrželo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Zastupitelstvo obce dohodu předalo právnímu zástupci k posouzení a čeká na jeho vyjádření Zastupitelstvo obce obdrželo vyjádření právního zástupce bod TRVÁ Zastupitelstvo obce konstatuje, že společnost WFL park I, s.r.o. neplní smluvní podmínky bod 5.1. o spolupráci ohledně financování Obecní policie Dobrovíz, od začátku roku Starostka obce vyzve písemně k plnění těchto smluvních podmínek o financování Obecní policie TRVÁ společnost WFL Park byla písemně vyzvána a probíhají jednání Komunikační propojení MUK Jeneč nebyl zatím splněn, nyní probíhá stavební řízení. Dosud není splněn čl.4 bod 9, týkající se modernizace ČOV - TRVÁ Zastupitelstvo obce obdrželo dopis s ukončením nájmu ve tříměsíční výpovědní lhůtě od pana Romana Štěpána z bytu č. 2 2+KK a to ke dni Zastupitelstvo obce s ukončením nájmu souhlasí starostka obce informovala zastupitele, že zítra dojde k předání bytu a k převodu inženýrských sítí na Obec Dobrovíz Zastupitelstvo obce obdrželo od Nadace spolku Občané pro Dobrovíz žádost o vyjádření se k nákupu sportovního nářadí a náčiní do Kulturního domu. Předmětem žádosti je nákup a umístění věcí v prostorách Kulturního domu a převedení sportovního nářadí do majetku Obce. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby Nadací zakoupené nářadí bylo umístěno do Kulturního domu a bylo součástí inventarizace Kulturního domu, tedy v majetku Obce Dobrovíz. Druh a počet nářadí se upřesní na společné schůzce. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby Nadace již náčiní a nářadí nakoupila. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 7

8 Zastupitelstvo obce s poskytnutím finančního příspěvku na venkovní trávník nesouhlasí a s odkazem na usnesení ze dne bod se zastupitelstvo obce rozhodlo zrenovovat povrchovou úpravu pozemku 31/10 již v tomto roce TRVÁ Starostka obce informovala zastupitele, že podala na Stavební úřad Hostivice žádost o prověření neexistence stavby na sl. pozemku 16/1. TRVÁ Stavební úřad již neexistenci stavby potvrdil Místostarosta dal návrh na snížení poplatku za svoz komunálního odpadu pro místní trvale hlášené. Místostarosta připraví návrh nové vyhlášky o odpadech TRVÁ Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na průkazy energetické náročnosti obecních budov- TRVÁ vyhlášeno na úřední desce Došla pošta 7.6. Zastupitelstvo obce obdrželo od Města Hostivice výpověď smlouvy o vzájemné spolupráci o zajištění povinné školní docházky pro děti s trvalým bydlištěm v obci Dobrovíz od 6. do 9. ročníku základní školy a to z kapacitních důvodů od školního roku 2017/2018. Zastupitelstvo bere smlouvu na vědomí. Starostka obce se pokusí zasmluvnit jinou základní školu Zastupitelstvu obce byla předložena Darovací smlouva od společnosti WFL Park I s.r.o., která vyplývá ze Smlouvy o spolupráci při rozšíření KZ Dobrovíz, na základě které obec Dobrovíz obdrží ,- Kč za kalendářní rok Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením darovací smlouvy. Hlasování k bodu 7.7. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) Starostka obce informovala zastupitele, že částka již byla připsána na bankovní účet obce. 8

9 7.8. Zastupitelstvo obce obdrželo projektovou dokumentaci pro stavební povolení na modernizaci obecní ČOV k připomínkování. Starostka obce předala dokumentaci ke kontrole a k vyjádření místostarostovi Ing. Cyrilu Krejčímu. Příspěvky zastupitelů: 7.9. Starostka obce informovala zastupitele, že požádala o zapůjčení projektové dokumentace k budovy Mateřské školy z archivu Starostka obce informovala zastupitele, že v budově Mateřské školy byla dnes provedena roční kontrola plynových kotlů. Kotel číslo 2 je nefunkční (propálený) a revizní firmou byla navržena výměna kotle za nový. Zastupitelstvo obce zajistí cenové nabídky a zaměří se na úsporný režim kotle Starostka obce informovala zastupitele, že zahájila stavební řízení na ulice K Rybníku a U Školy Starostka obce informovala zastupitele, že od roku 2001 byl v inventarizaci obce nedokončený majetek v hodnotě cca ,-Kč. Jednalo se především o přípojky, silnice, chodníky atd., které nebyly po kolaudaci nebo předání díla doúčtovány do majetku. Společně s účetní p. Márovou bylo vše překontrolováno a doúčtováno do majetku Starostka obce předložila zastupitelům nový odpisový plán obce, z důvodů zaevidování nedokončeného majetku. Zastupitelstvo s odpisovým plánem souhlasí. 9

10 Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) Starostka obce informovala zastupitele, že za měsíc červen nebyly zaměstnanci úklidu obce proplaceny přesčasové hodiny a to 8,5hodiny ve všední den a 6 hodin v sobotu. Dále mu nebyly dle zákoníku práce proplaceny náklady za použití vlastního nářadí. Starostka obce zároveň žádá místostarostu obce, aby evidenci docházky schvaloval a podepsal vždy nejpozději do posledního všedního dne v měsíci. Zastupitelstvo obce se rozhodlo svolat pracovní schůzku. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) Starostka obce informovala zastupitele, že koupí na trávníky v obci 5litrů postřiku MUSTANG na dvouděložní plevele, cena postřiku je cca 6000,-Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí postřiku. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) Starostka obce navrhla zastupitelům, že by na údržbu zeleně bylo potřeba zakoupit plotostřih. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem do Kč. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) Starostka obce navrhla zastupitelům, že by se o letních prázdninách mohl udělat svoz velkoobjemového odpadu za použití dvora v MŠ. Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním velkoobjemového kontejneru. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 10

11 7.18. Starostka obce navrhla zastupitelům, že by bylo vhodné nechat opravit kapličku v ulici Lidická. Zastupitelstvo obce souhlasí k opravou kapličky. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) Jan Novák připraví soupis prací Místostarosta Ing. Cyril Krejčí informoval, že dětské hřiště bylo předáno do užívání a nadále informoval o vzniklé smlouvě k dotažení dotace. O vzniklé příkazní smlouvě uzavřené s MGR. Tomášem Správkou předmětem smlouvy je zajištění dotačního managementu projektu Novostavba dětského hřiště a instalace nových herních prvků v MŠ obce Dobrovíz, ve výši 8.000,-Kč Jan Novák navrhl, aby rekonstrukci obecního bytu provedla na základě cenové nabídky ze dne , ve výši ,-Kč (cena neobsahuje dopravu pracovníků na místo cca 1000,-Kč/den blíže specifikováno v nabídce) se společností Hofmann mont s.r.o. Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou a uzavřením smlouvy o dílo/objednávky, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o specifický materiál a postup, nelze zajistit jinou cenovou nabídku. Hlasování k bodu (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se) Diskuze: Martin Dostalík vznesl dotaz ohledně příkazní smlouvy na dotaci, zda je problém sepsat dodatek ke smlouvě s platbou za služby až po přijetí dotačních peněz na účet ČNB. Dotaz na provoz ČOV - kolik platí obec za rok. Dotaz na částku ,00Kč, kterou obec dostala, na co se použila. 11

12 Dotaz na Obecní policii a jejich směny. Dotaz na kamerový systém chybné dopravní značení. Dotaz na obsluhu detekčního systému, nelze bez Obecní policie Hana Veselá oficiálně požádala zastupitelstvo obce o rekultivaci břehu Nad Roklí u čp. 215 na náklady obce. Zastupitelstvo obce svolá místní šetření se zápisem se všemi dotyčnými Závěr Nahlas přečteno, odsouhlaseno. Starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva obce ve hodin. Zapisovatelka: Alena Márová Ověřovatelé: Jan Novák Martin Šafr Jana Krupičková Starostka 12

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zápis č.7/2015. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedající místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis č.7/2015. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedající místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis č.7/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 29.7.2015 v zasedající místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Jiří Šesták, Ing. Lubomír

Více

Zápis č.6/2015. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedající místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis č.6/2015. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedající místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis č.6/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 3.6.2015 v zasedající místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Martin Šafr, Josef Rákos, Jiří Šesták,

Více

Zápis č.11/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.11/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.11/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 19.10.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Ing. Cyril Krejčí, Ing.

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 12/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 12/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 12/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.12.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.11.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.10.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,25 hod. Přítomni členové

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.03.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,10 hod. Přítomni členové

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 20.6.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 4. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Omluveni: Hosté: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Brázda, Petr Jurica, Ing. Stanislav

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 25. 10. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky A. Štechová a V.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 23.4.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 29. 6. 2016 od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Ing. Jakub Drmla, Stanislav Sláma,

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 31. 8. 2011 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 10. 2015 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Jaroslava Šlapanská, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Ing. Stanislav Kužel, Petr Jurica,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 15.6. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 5. 10. 20155 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing.

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing. Zápis č. 4/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 13. 8. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více