BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 )"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ( v souladu s Nařízením (EU) No. 453/2010 ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Určení výrobku Název výrobku: SOKOFLOK 16 Druh výrobku: s m ě s 1.2 Důležité upozornění o použití látky / směsi a jejich negativních účincích Použití : Přípravek pro průmyslové použití Negativní účinky použití: Žádné 1.3 Údaje o výrobci/dodavateli a dostupnosti bezpečnostních dat Výrobce : Prodejce : SNF S.A.S., Francie SOKOFLOK s.r.o. Tovární čp. 1362, P.O. BOX 36, Sokolov, ČR tel: (+420) fax: (+420) Telefonní číslo pro mimořádné situace : (+420) (k dispozici v pracovních dnech od do hodin) 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace dle Nařízení (EU) 1272/2008: Klasifikace dle Směrnice 1999/45/EC: Není klasifikována Není klasifikována 2.2 Požadované prvky značení Značení dle Nařízení 1999/45/EC: Symbol(y): Žádné Indikace nebezpečnosti: Žádné R- věty: Žádné S- věty: Žádné 2.3 Ostatní rizika: Stanovení PBT a vpvb: Nenaplňují požadavky Dodatku REACH č. XIII Datum tisku: 10/10/2013 Datum revize:17/06/2013 Stránka 1 z 7

2 3. INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Tento výrobek není látka 3.2 Směsi Tento výrobek je směs Rizikové složky: Výrobek neobsahuje žádné sledované rizikové složky 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC. 4.1 Popis opatření pro první pomoc Inhalace: Nehrozí žádná rizika, vyžadující mimořádná opatření první pomoci Zasažení pokožky : Umýt mýdlem a větším množstvím vody. Zasažení očí : Vypláchnout okamžitě větším množstvím vody i pod víčky nejméně 15 minut. V případě přetrvávajících potíží (dráždivost) vyhledat lékaře. 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH. 5.1 Hasící media: Vhodná hasící media: voda, vodní mlha, pěna, oxid uhličitý (CO 2 ), suchý prášek Nevhodná hasící media: Nejsou 5.2 Zvláštní rizika spojená s látkou nebo směsí Při tepelném rozkladu mohou vznikat : plynný chlorovodík, oxidy dusíku (NO x ) a uhlíku (CO x ). Při nedokonalém spalování (při nedostatku kyslíku) může docházet k tvorbě kyanovodíku. 5.3 Doporučení pro hasiče Ochranná opatření: Žádná speciální opatření či vybavení nejsou vyžadována Ostatní informace: Vodný roztok nebo rozsypaný práškový produkt ve vlhku vytváří mimořádně kluzký povrch Datum tisku: 10/10/2013 Datum revize:17/06/2013 Stránka 2 z 7

3 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Ochrana osob : Vodný roztok nebo rozsypaný práškový produkt ve vlhku vytváří mimořádně kluzký povrch. Ochranné prostředky: Žádné speciální ochranné pracovní prostředky nejsou vyžadovány 6.2 Ochrana životního prostředí : Ochrana před kontaminací stejně jako u jiných chemikálií. Nesplachovat do povrchových vod 6.3 Čistící metody a materiály: Malá množství Nesplachovat vodou. Odstranit urychleně vakuem nebo mechanicky. Uložit ve vhodném uzavíratelném kontejneru. Zbytková množství lze spláchnout vodou. Velká množství Nesplachovat vodou. Odstranit urychleně vakuem nebo mechanicky. Uložit ve vhodném uzavíratelném kontejneru. Zbytková množství lze spláchnout vodou. 6.4 Odkaz na další části tohoto BL ČÁST 7: Manipulace a skladování. ČÁST 8: Omezování expozice a ochrana osob, ČÁST 13: Pokyny pro odstraňování 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 7.1 Bezpečnostní opatření při manipulaci : Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Předcházet vzniku prašnosti. Nevdechovat prach. Mýt si ruce před pracovní přestávkou a po skončení práce. 7.2 Skladování : Uchovávat na suchém místě. 7.3 Specifická upozornění Vodný roztok nebo rozsypaný práškový produkt ve vlhku vytváří mimořádně kluzký povrch Datum tisku: 10/10/2013 Datum revize:17/06/2013 Stránka 3 z 7

4 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB 8.1 Sledované parametry Informace o dodávaném výrobku Národní limity pro pracovní prostředí: Nejsou 8.2 Expoziční měření Doporučená technická měření Používat lokální ventilace pokud dochází ke zvýšené prašnosti. Za normálních podmínek je dostatečné přirozené větrání Individuální ochranná opatření - pracovní ochranné pomůcky a) Ochrana očí a obličeje Ochranné brýle s bočními kryty. Při práci s výrobkem nepoužívat kontaktní čočky b) Ochrana pokožky Ochranný pracovní oděv chránící paže, nohy a tělo c) Ochrana rukou Ochranné rukavice z PVC nebo jiného umělohmotného materiálu d) Respirátory Protiprachové ochranné masky nejsou vyžadovány e) Jiná doporučení Mýt si ruce před pracovní přestávkou a po skončení práce. Dodržovat zásady pracovní hygieny a bezpečnosti práce. Zamezení vlivu na životní prostředí Zamezit nekontrolovanému vypouštění výrobku do životního prostředí 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Základní fyzikálně chemické vlastnosti Skupenství, vzhled : pevná zrnitá látka Barva : bílá Zápach :... bez zápachu ph : g/l Bod tání ( o C) :... neuvádí se Bod vzplanutí ( o C): neuvádí se Bod samovznícení ( o C): neuvádí se Tlak par (mmhg) : neuvádí se Sypná hmotnost : 0,8 Rozpustnost : rozpustný ve vodě Viskozita : viz Technické informace g/l Výbušnost: není výbušný Datum tisku: 10/10/2013 Datum revize:17/06/2013 Stránka 4 z 7

5 Oxidační vlastnosti Žádné Hořlavost Nehořlavý Teplota rozkladu: 150 o C LogPow: Ostatní informace: Žádné 10. STABILITA A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita Nelze očekávat rizikovou polymerizaci 10.2 Chemická stabilita Produkt je za normálních podmínek stabilní 10.3 Možnost vzniku nebezpečné reakce--podmínky: Nejsou známé 10.4 Nežádoucí podmínky Nejsou známé 10.5 Nežádoucí materiály Nejsou známé 10.6 Rizikové produkty rozkladu : Při tepelném rozkladu mohou vznikat : oxidy dusíku (NO x ) a uhlíku (CO x ). 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích Informace o dodávaném produktu Akutní toxicita: - orální : LD50/oral/rat > 5000mg/kg - dermální: LD50/dermal/rat > 5000mg/kg - inhalace : u výrobku se nepředpokládá, že by mohl být při vdechování toxický. Poškození/podráždění a) pokožky Není dráždivý. b) Vážné poškození očí / podráždění oční sliznice Materiál nevyvolává žádné negativní účinky jak na rohovku, tak ani na oční čočku. Vyvolává pouze slabý zánět spojivek, podobný případům obdobným jako u podráždění jinými zrnitými materiály c) Karcinogenita : Není karcinogenní d)mutagenita: Není mutagenní Datum tisku: 10/10/2013 Datum revize:17/06/2013 Stránka 5 z 7

6 d) Reprodukční toxicita: Není toxický ve vztahu k reprodukci e) STOT- jednorázová expozice: Nejsou známé žádné negativní účinky f) STOT opakovaná expozice: Nejsou známé žádné negativní účinky 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita Informace k dodávanému produktu Akutní aqua-toxicita -Ryby : LC50/Danio rerio/ 96 hod >100 mg/l ( OECD 203) -Bezobratlí : EC50/Daphnia magna) / 48 hod mg/l >100 mg/l ( OECD 202) -Řasy : IC50/Scenedesmus subspicatus/72 hod. >100 mg/l ( OECD 201) 12.2 Stálost a rozložitelnost Rozložitelnost: Obtížně biologicky rozložitelný Hydrolýza : Při normální hodnotě ph (>6) hydrolyzuje více než 70% během 28 dnů Produkty hydrolýzy neohrožují vodní organismy 12.3 Bioakumulační potenciál : Nevykazuje bioakumulaci Log Pow: - 2 Biokoncentrační faktor (BCF): ~ Pohyblivost v půdě: Nejsou dostupná žádná data 12.5 Výsledky PBT a odhad vpvb: Nesplňují kritéria dle přílohy XIII REACH 12.6 Jiné negativní účinky: Nejsou známé 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Metody zpracování odpadů Zbytky produktů / nepoužité produkty: Mohou být skládkovány nebo spalovány, vyhovuje-li to místním předpisům Použité obaly : Mohou být skládkovány nebo spalovány, vyhovuje-li to místním předpisům Recyklace: Produkt ani jeho obal nejsou vhodné k recyklaci Datum tisku: 10/10/2013 Datum revize:17/06/2013 Stránka 6 z 7

7 14. PŘEPRAVNÍ INFORMACE Tento produkt není podle EC - direktivy a jejích dodatků pro dopravu klasifikován jako nebezpečné zboží 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 15.1 Právní / bezpečnostní, zdravotní a environmentální specifika látky nebo směsi Všechny složky tohoto produktu jsou registrovány a před-registrovány u Evropské chemické agentury nebo jsou z této registrace vyjmuty. ABM klasifikace: Třída nebezpečnosti pro vodu : Stanovení chemické bezpečnosti Není požadována 16. DALŠÍ INFORMACE Tento BL obsahuje oproti předešlé verzi změny v části(částech): ČÁST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU, ČÁST 2. IDENTIFIKACE NEZPEČNOSTI, ČÁST 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH, ČÁST 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC, ČÁST 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH, ČÁST 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ, ČÁST 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB, ČÁST 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI, ČÁST 10. STABILITA A REAKTIVITA, ČÁST 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE, ČÁST 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE, ČÁST 13. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE, ČÁST 14. PŘEPRAVNÍ INFORMACE, ČÁST 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČÁST 16. DALŠÍ INFORMACE. Klíčové pojmy, zkratky či fráze použité v tomto Bezpečnostním listě: Žádné nejsou Tento Bezpečnostní list byl zpracován v souladu s: Nařízením (EU) No. 453/2010, No. 1907/2006, 1272/2008, Směrnicí 67/548/EEC a jejich dodatků Zák. 350/2011 Sb.- chemický zákon Vyhl. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí, balení a označování nebezpečných chemických směsí a jejich dodatků v platném znění Informace použité v tomto Bezpečnostně datovém listě odpovídají našim znalostem a našemu přesvědčení v době publikace. Informace jsou poskytovány pouze pro bezpečnou manipulaci, používání, skladování, transport a nakládání se vzniklým odpadem a nemohou být považovány za záruku nebo specifikaci kvality. Informace se vztahují pouze ke specifikovanému produktu a nejsou platné pro tento produkt použitý v kombinaci s jiným materiálem. Datum tisku: 10/10/2013 Datum revize:17/06/2013 Stránka 7 z 7

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Nahrazuje verzi: - / CH GH 13 BUWA. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH GH 13 BUWA. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 13 BUWA 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Nahrazuje verzi: - / CH GH 30 PRELAWE. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH GH 30 PRELAWE. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 30 PRELAWE 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více