Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav"

Transkript

1 Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav Duen 2009 T. Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní ČVUT v Praze

2 1. Úvod Jako podklad k energetickému, ekologickému a ekonomickému hodnocení zatím nerealizovaných solárních soustav je zcela nezytné nejdříve správně vyhodnotit reálné energetické přínosy dané instalace výpočtem. Solární tepelné zisky nejsou závislé pouze na kvalitě navržených komponent (kolektor, zásoník), ale především na návrhu plochy solárních kolektorů vzhledem k potřeě tepla, resp. na požadovaném solárním podílu [1], na tepelných ztrátách soustavy (potruí, solární zásoník) a na orientaci a sklonu solárních kolektorů. Velmi často se však v energetických analýzách lze setkat s poněkud nereálným ilancováním solárních soustav ez započtení tepelných ztrát vlastní soustavy, případně kalkulujících i s přeytky tepelné energie ze solární soustavy, které nelze například v letním odoí využít. Následující text naízí zjednodušený postup výpočtového hodnocení ěžných solárních soustav z hlediska využitelných tepelných zisků na základě měsíční energetické ilance (výpočet po měsících). Výpočtový postup je fyzikálně podložený, nicméně je do značné míry zjednodušený, především započtením tepelných ztrát paušální srážkou ze zisků a uvažováním konstantní teploty v zásoníku tepla a proto udává pouze přiližné výsledky. Výpočet nezohledňuje velikost akumulačního zásoníku a neumožňuje tedy zohlednit extrémní předimenzování plochy kolektorů 1. V žádném případě výpočtový postup nemůže nahradit detailní výpočetní metodiku [2] či přímo simulační výpočty v pokročilých softwarech (TRNSYS, Polysun, aj.) s krokem kratším než hodina, se zohledněním dynamiky provozu solárních soustav a využívající validované simulační modely prvků soustavy (kolektor, zásoník, výměník, atd.). Cílem zjednodušené metodiky je naídnout odorné veřejnosti snadný výpočtový postup ke stanovení energetických zisků lízkých skutečnosti použitelný pro ruční výpočet či výpočet pomocí ěžného taulkového procesoru (Excel) jako podklad pro hodnocení solárních soustav. 2. Metodika Výpočtový postup pro stanovení energetických zisků solárních soustav je založen na tepelné ilanci potřey tepla v dané aplikaci, dodaného tepla solárními kolektory, včetně uvažování tepelných ztrát rozvodů a využitelnosti solárního tepla v dané aplikaci. Metodika se zaměřuje na základní typy solárních soustav: solární soustavy pro přípravu teplé vody kominované solární soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění solární soustavy pro ohřev azénové vody Zjednodušení uvedené metodiky ilancování spočívají především v uvažování celoročně konstantní průměrné měsíční teploty v kolektorech a v paušálním vyjádření podílu tepelných ztrát jak v dané aplikaci (ztráty kryté solárním teplem, součást potřey tepla) tak tepelných ztrát vlastní solární soustavy. Okrajovými podmínkami výpočtu jsou jednotné údaje o provozních parametrech soustav a jednotné hodnoty klimatických veličin (teplota, vlhkost, ozáření, dávka ozáření) ez ohledu na skutečné místní podmínky instalace. Pouze v odůvodněných případech se připouští použití jiných hodnot provozních parametrů. 3. Stanovení potřey tepla Prvním krokem při ilancování využitelných tepelných zisků solární soustavy je stanovení vlastní potřey tepla v dané aplikaci Potřea tepla na přípravu teplé vody Pro ilancování reálných tepelných zisků solární soustavy pro přípravu teplé vody je nutné mít k dispozici v první řadě reálné údaje o celkové potřeě tepla na přípravu TV, uď změřené (u stávajících ojektů, odečet na kalorimetru) neo předpokládané (u novostave, výpočet). Celková potřea tepla na 1 V případě extrémních hodnot instalované plochy, např. 100 m 2 na přípravu teplé vody v rodinném domě, pak výpočtově vychází nereálné solární pokrytí 100 %. 2

3 přípravu teplé vody p,tv [kwh/měs] v jednotlivých měsících se výpočtem stanovuje jako potřea tepla na ohřev vody včetně zahrnutí tepelných ztrát vlastní soustavy přípravy teplé vody (související pouze s přípravou TV) ( t t ) nvtv,denρc TV SV p,tv = ( 1+ z) n je počet dní v daném měsíci; V TV,den V TV,(60/15 průměrná denní potřea teplé vody (při teplotním spádu 60 / 15 C) v m 3 /den, stanoví se podle reálné spotřey, případně z měrné potřey teplé vody vztažené na uživatele (viz taulka 1); v případě, že je teplá voda připravována za jiných teplotních podmínek, použije se vztah (2) t 2 t1 C) = VTV(t2/t1) (2) 45 ρ hustota vody, v kg/m 3 ; c měrná tepelná kapacita vody, v J/kgK; t SV teplota studené vody, uvažována 15 C; t TV teplota teplé vody, uvažována 60 C; z přirážka na tepelné ztráty související s přípravou teplé vody (rozvody TV a CV, zásoníkový ohřívač teplé vody), stanoví se podle taulky 2. Ta. 1 Měrná denní potřea teplé vody [3-8] při teplotním spádu 60/15 C, uvažováno plné osazení Typ spotřey V TV,den,os [l/os.den] Nízký standard Oytné udovy Střední standard Vysoký standard Nemocnice Nízké (letní) vytížení Zylá část roku Domovy důchodců Nízké (letní) vytížení Zylá část roku Studentské domovy, Nízké (letní) vytížení koleje Zylá část roku Školy Nízké (letní) vytížení 0 Zylá část roku 5-10 Nízký standard 5 Hostince, restaurace* Střední standard 15 Vysoký standard 30 Nízký standard 20 Uytovací zařízení** Střední standard 35 Vysoký standard 70 Nízký standard 30 Sportovní zařízení*** Střední standard 60 Vysoký standard 100 Administrativa 0-10 * na jedno místo; ** na jedno lůžko; *** na jednu sprchu (1) 3

4 Ta. 2 Přirážka na tepelné ztráty Typ přípravy TV z Rodinný dům, průtokový ohřev 0.00 Zásoníkový ohřev ez cirkulace 0.15 Centrální zásoníkový ohřev s řízenou cirkulací 0.30 Centrální zásoníkový ohřev, neřízená cirkulace 1.00 CZT, příprava TV s meziojektovými přípojkami, TV, CV > 2.00 Celková měsíční potřea tepla na přípravu teplé vody p,c [kwh/měs] při ilancování solární soustavy je potom = (3) p, c p,tv 3.2. Potřea tepla na vytápění Pro ilancování kominovaných solárních soustav pro přípravu teplé vody a vytápění je nutné, kromě celkové potřey tepla na přípravu TV, znát i potřeu tepla na vytápění VYT [kwh/měs] v jednotlivých měsících. Měsíční potřeu tepla na vytápění lze stanovit různými způsoy s použitím různých zdrojů. Často mohou ýt investorovi k dispozici výsledky měsíčního výpočtu v rámci energetického hodnocení stavy a lze je tak použít pro ilancování solární soustavy. Využití kominovaných soustav pro přípravu teplé vody a vytápění předpokládá alespoň nízkoenergetický standard udov (nízká potřea tepla pro vytápění, nízkoteplotní otopná soustava). Kominované solární soustavy zpravidla využívají centrálního zásoníku otopné vody, do kterého je přiváděn tepelný zisk ze solárních kolektorů a teplo z dodatkového zdroje energie, odeírána otopná voda pro vytápění a ve vestavěném průtočném výměníku neo zásoníku je připravována teplá voda. Nelze proto jednoznačně odlišit jaká část tepelných ztrát jde na vru přípravě teplé vody, jaká vytápění a jaká solární soustavě. S ohledem na použití přirážky z pro stanovení potřey tepla na přípravu TV se ke stanovené potřeě tepla na vytápění VYT připočítají tepelné ztráty spojené s provozem akumulačního zásoníku pro vytápění paušálně přirážkou v = 5 %, které může solární soustava hradit. Tepelné ztráty rozvodů otopné vody přispívají k vytápění a jsou v podstatě zahrnuty ve výpočtu potřey tepla (vnitřní zisky). Pro spolehlivé stanovení potřey tepla na vytápění udov VYT je doporučen standardizovaný výpočet podle normy ČSN EN ISO [9], která zahrnuje výpočet solárních zisků okny, vnitřních tepelných zisků, vliv akumulace tepla do vnitřních částí konstrukcí na využití tepelných zisků (včetně stanovení časové konstanty ojektu), případně výpočty nestandardních prvků (Tromeho stěna, apod.). Výpočet potřey tepla se provádí pro jednotlivé měsíce. Metodika je velmi detailní ve výpočtu a výsledky vykazují relativně dorou shodu s dynamickými simulačními metodami (za předpokladu použití stejných klimatických dat). Nevýhodou je potřea rozsáhlého množství informací, především o zasklení (nejen tepelné, ale i optické vlastnosti), o stínění oken (výpočet stínění přesahy a markýzami), vlastnostech materiálů všech konstrukcí (hustota, tepelná kapacita). Pro získání reálných hodnot potřey tepla u domů s nízkou potřeou tepla (nízkoenergetické, pasivní domy) se využijí okrajové podmínky podle [10, 11]. Celková potřea tepla pro krytí vytápění je potom ( + v ) VYT = (4) p, VYT 1 VYT je čistá potřea tepla na vytápění v jednotlivých měsících, v kwh/měs; v přirážka na tepelné ztráty. 4

5 Další možností, i když zvláště v olasti nízkoenergetických a pasivních domů silně zjednodušenou, je použití jednoduché denostupňové metody [12, 13], která stanovuje potřeu tepla na vytápění v jednotlivých měsících na základě výpočtové tepelné ztráty ojektu a středních měsíčních venkovních teplot podle vztahu ( 1+ v ) p, VYT 24 z ( t t ) ip ep = n ε & (5) ( t t ) iv ev & z je jmenovitá (výpočtová) tepelná ztráta ojektu, v kw; t iv výpočtová vnitřní teplota (uvažuje se 20 C); t ip střední vnitřní teplota v daném měsíci (uvažuje se 20 C); t ev výpočtová venkovní teplota (podle skutečné hodnoty použité při stanovení výpočtové tepelné ztráty, -12 C, -15 C, -18 C); t ep střední venkovní teplota v daném měsíci (viz taulka P2 v příloze), v C; n počet dní v daném měsíci; ε korekční součinitel, který zahrnuje snížení potřey tepla vlivem účinky regulace, přerušovaného vytápění, mj. také vlivem vnitřních a solárních zisků; v přirážka na tepelné ztráty. Taulka 3 Korekční součinitel ε pro denostupňovou metodu Energetická náročnost udovy (vytápění) ěžný standard, vyhláškou požadované tepelné vlastnosti konstrukcí nízkoenergetický standard, vyhláškou doporučené tepelné vlastnosti konstrukcí pasivní standard, tepelné vlastnosti konstrukcí nad rámec vyhláškou doporučených hodnot ε Pokud je k dispozici z líže neurčeného výpočtu pouze roční potřea tepla na vytápění VYT [kwh/rok] neo měrná potřea tepla na vytápění v q VYT [kwh/m 2.rok] spolu se vztažnou podlahovou plochou A p [m 2 ], lze zjednodušeně hodnoty potřey tepla na vytápění p,vyt [kwh/měs] pro jednotlivé měsíce odhadnout podle středních měsíčních venkovních teplot v otopném odoí. Otopné odoí se zjednodušeně uvažuje od září do května 2. Potřea tepla na vytápění v i-tém měsíci včetně zahrnutí tepelných ztrát se tak stanoví jako ( + v ) ( t ip t ep ) i V ( t ip t ep ) ( + v ) ( t ip t ep ) i V ( t ip t ep ) p, VYT,i = 1 VYT = 1 q VYT Ap (6) IX Celková měsíční potřea tepla na přípravu teplé vody a vytápění p,c [kwh/měs] při ilancování kominované solární soustavy je potom = + (7) p, c p,tv p,vyt IX 2 Z praxe je známá skutečnost, že především v olasti pasivních domů je otopné odoí zkráceno o cca 2-3 měsíce a je tedy možné okrajové měsíce (září a květen) do ilance nezahrnovat. 5

6 3.3. Potřea tepla na ohřev azénové vody Bilancování potřey tepla u azénů vychází z tepelné ztráty azénu ěhem jeho provozu a mimo provoz (dodávka tepla udržuje příslušnou teplotu azénové vody) a z potřey přiváděné čisté (studené) vody pro doplňování azénu. V zásadě je nutné rozlišit mezi azény vnitřními (krytými) a venkovními (nekrytými), které jsou provozovány za odlišných podmínek ovlivňujících tepelnou ztrátu (viz taulka 4). Základním předpokladem realizace a následného provozu solárních soustav je zakrývání vodní hladiny azénu v doě mimo provoz (zamezení značných tepelných ztrát odparem z vodní hladiny). Pro výpočet se použije okrajových provozních podmínek definovaných v taulce 4. Využití jiných provozních podmínek pro výpočet je možné pouze v odůvodněných případech. Taulka 4 Provozní podmínky azénu pro výpočet Typ azénu t w [ C] p v (tw) [Pa] t v [ C] ϕ v [%] p v (tv) [Pa] Vnitřní [15] v provozu Vnitřní mimo provoz Vnější provozu = t es 50 výpočet podle (9) Vnější mimo provoz = t en 50 výpočet podle (9) Parciální tlak syté vodní páry se pro danou teplotu vzduchu stanoví podle vztahu [16] p v = exp (8) t Parciální tlak vodní páry ve vzduchu se stanoví z relativní vlhkosti a tlaku syté vodní páry při příslušné teplotě vzduchu p = ϕ (9) v p v Měsíční potřea tepla na krytí tepelné ztráty vnitřního (krytého) azénu v kwh/měs p,z n = τ p β p A 1000 n 1000 l w ( p p ) + α A ( t t ) l w ( 24 τ ) β A ( p p ) + α A ( t t ) p v(t w,p ) n v(t w,n ) v(tv,p) 3600 v(tv,n ) i 3600 w,p i v,p w,n + v,n (10) n je počet dní v daném měsíci; τ p denní provozní doa azénu, pokud není známa τ p = 12 h/den. β p součinitel přenosu hmoty pro vnitřní azény v doě provozu, uvažuje se jednotně β p = kg/h.m 2 Pa [16]; β n součinitel přenosu hmoty pro vnitřní azény mimo dou provozu, pro zakrývaný azén se uvažuje β n = 0 kg/h.m 2 Pa; pro nezakrývaný β n = β p ; A plocha vodní hladiny azénu, v m 2 ; t w,p požadovaná teplota azénové vody v doě provozu azénu (viz taulka 4), ve C; 6

7 t w,n teplota azénové vody v doě mimo provoz azénu, ve C; uvažuje se t w,p = t w,n ; t v,p vnitřní teplota v azénové místnosti v doě provozu azénu, ve C; t v,n vnitřní teplota v azénové místnosti v doě mimo provoz azénu, ve C; p v(tw) tlak syté vodní páry v lízkosti hladiny azénu při teplotě vzduchu rovné teplotě azénové vody t w, v Pa; p v(tv) tlak vodní páry v okolním vzduchu při teplotě t v a vlhkosti ϕ v, v Pa; l w výparné teplo vody, l w = J/kg; α i součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou azénu sáláním a prouděním, uvažuje se α i = 10 W/m 2 K pro vnitřní azény 3. Ve výpočtu se předpokládá udržování konstantní teploty azénové vody ěhem celého dne a různou teplotou vzduchu v azénové místnosti ěhem provozu (30 C, tepelný zisk přestupem sáláním a volným prouděním do azénu) a mimo provoz (20 C, tepelná ztráta sáláním a volným prouděním z azénu). Měsíční potřea tepla na krytí tepelné ztráty venkovního (nekrytého) azénu v kwh/měs p,z n = τ p p A 1000 β n n H l w ( p p ) + α A ( t t ) l w ( 24 τ ) β A ( p p ) + α A ( t t ) den p A v(t w,p ) n v(tes ) v(t w,n ) 3600 v(ten ) e 3600 w,p e es w,n + en (11) n je počet dní v daném měsíci; τ p denní provozní doa azénu 4, stanoví se podle taulky P2 jako τ p = τ s, v h/den; β p součinitel přenosu hmoty pro venkovní azény, uvažován kg/h.m 2 Pa [16]; β n součinitel přenosu hmoty pro venkovní azény mimo dou provozu, pro zakrývaný azén se uvažuje β n = 0 kg/h.m 2 Pa; pro nezakrývaný β n = β p ; A plocha vodní hladiny azénu, v m 2 ; t w,p požadovaná teplota azénové vody v doě provozu azénu (viz taulka 4), ve C; t w,n teplota azénové vody v doě mimo provoz azénu, ve C; uvažuje se t w,p = t w,n ; t es střední teplota venkovního vzduchu v doě slunečního svitu (den), ve C; pro jednotlivé měsíce stanoví z taulky P2 v příloze; t en střední teplota venkovního vzduchu v doě mimo sluneční svit (noc), ve C; pro jednotlivé měsíce stanoví z taulky P2 v příloze; p v(tw) tlak syté vodní páry v lízkosti hladiny azénu při teplotě vzduchu rovné teplotě azénové vody t w, v Pa; p v(te) tlak vodní páry v okolním vzduchu při venkovní teplotě a vlhkosti v příslušné části dne (viz taulka 4), v Pa; l w výparné teplo vody, l w = J/kg; α e součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou azénu sáláním a prouděním, uvažuje se α e = 15 W/m 2 K pro venkovní azény 2 ; energie slunečního záření dopadající na volnou hladinu azénu, v kwh/m 2.den. H den 3 V případě použití tepelně izolačního zakrytí použitého pro snížení tepelné ztráty azénu se použije odpovídající hodnota součinitele prostupu tepla zakrytí [W/m 2 K]. 4 Provoz azénu je zde zjednodušeně uvažován pouze v doě slunečního svitu. 7

8 Ve výpočtu se předpokládá udržování konstantní teploty azénové vody ěhem celého dne a různou teplotou okolního venkovního vzduchu ěhem provozu v doě slunečního svitu a mimo provoz v noci. Navíc v doě provozu tepelným ziskem přispívá sluneční energie dopadající na vodní hladinu, pohlcená s účinností 85 %. Měsíční potřea tepla na ohřev přiváděné studené vody v kwh/měs p,sv V = k SV,os ρc ( t t ) w SV (12) k je počet návštěvníků v daném měsíci; V SV,os měrná potřea přiváděné čisté vody na návštěvníka azénu, v m 3 /os; množství ředící vody se uvažuje jednotně 30 l/os [15]; ρ hustota vody, v kg/m 3 ; c měrná tepelná kapacita vody, v J/kgK; t SV teplota studené vody, uvažuje se t SV = 15 C; teplota azénové vody, ve C. t w Pokud není známý přiližný měsíční počet návštěvníků azénu k, stanoví se jako 20% využití měsíční kapacity azénu 5. Hodinová kapacita azénu k je dána [15] k A = 1.5 pro kryté azény 5 k A = 3 pro nekryté azény (13) 5 Měsíční počet návštěvníků se potom stanoví ze vztahu k 0.2 k τ n (14) = p Celková měsíční potřea tepla na ohřev azénové vody p,c [kwh/měs] při ilancování azénové solární soustavy je potom = + (15) p, c p,z p,sv 4. Stanovení využitelných tepelných zisků solární soustavy Teoretický měsíční využitelný tepelný zisk ze solárních kolektorů k,u [kwh/měs] je dán vztahem k, u 0 k T,den k p =.9 η n H A (1 ) (16) η k je průměrná denní (měsíční) účinnost solárního kolektoru; H T,den skutečná denní dávka slunečního ozáření (pro různé sklony a orientace plochy kolektorů, viz taulka P1 v příloze), v kwh/m 2 den; A k plocha apertury solárního kolektoru, v m 2 ; p hodnota srážky tepelných zisků z kolektoru vlivem tepelných ztrát solární soustavy (rozvody, solární zásoník); pro typické případy jsou hodnoty uvedeny v taulce 5. 5 Vychází se z dostupných údajů o návštěvnosti azénů vzhledem k jejich hodinové kapacitě. 8

9 Taulka 5 Srážka z tepelných zisků ze solárních kolektorů vlivem tepelných ztrát Typ solární soustavy p Bazén, ohřev azénové vody 0.01 Příprava teplé vody, do 10 m Příprava teplé vody, od 10 do 50 m Příprava teplé vody, od 50 do 200 m Příprava teplé vody, nad 200 m Příprava teplé vody a vytápění, do 10 m Příprava teplé vody a vytápění, od 10 do 50 m Příprava teplé vody a vytápění, od 50 do 200 m Příprava teplé vody a vytápění, nad 200 m Průměrná denní účinnost solárního kolektoru se stanoví z rovnice ( t t ) 2 t k,m t es k,m es η k = η0 a 1 a2 G (17) T,m GT,m G T,m je střední denní sluneční ozáření uvažované plochy solárních kolektorů (pro různé sklony a orientace plochy kolektorů, viz taulka P3 v příloze), ve W/m 2 ; t k,m průměrná teplota teplonosné kapaliny v solárních kolektorech v průěhu dne, v C; hodnota se stanoví podle typu aplikace z taulky 6; t es průměrná venkovní teplota v doě slunečního svitu, v C (hodnoty viz taulka P2 v příloze). Parametry solárního kolektoru, tzn. hodnotu optické účinnosti η 0 [-], lineárního součinitele tepelné ztráty a 1 [W/m 2 K] a kvadratického součinitele tepelné ztráty kolektoru a 2 [W/m 2 K 2 ], vztažené k ploše apertury solárního kolektoru, y měl poskytnout výroce neo dodavatel kolektoru, případně zkušena neo certifikační orgán (součást protokolu, osvědčení o certifikaci) na základě výkonových zkoušek [18]. Taulka 6 Průměrná teplota v solárních kolektorech Typ aplikace t k,m [ C] Ohřev azénové vody 30 Předehřev teplé vody, dimenzování do pokrytí cca 35 % 35 Příprava teplé vody, pokrytí do 70 % 40 Příprava teplé vody a vytápění 50 Využitelné zisky solární soustavy ss,u [kwh/měs], pokrývající potřeu tepla v dané aplikaci, se vyjádří jako průnik křivky potřey tepla a teoreticky využitelných zisků solárních kolektorů (viz or. 1). Matematicky vyjádřeno jde o stanovení minimální hodnoty z teoretických tepelných zisků solárních kolektorů a celkové potřey tepla v jednotlivých měsících ( ) ss, u min k,u ; = (18) p,c 9

10 Or. 1 Grafické znázornění stanovení využitelných solárních zisků (šrafovaná plocha) Celkové roční využitelné tepelné zisky solární soustavy v kwh/rok se stanoví jako součet takto získaných měsíčních hodnot. Ze stanovených ročních využitelných zisků je možné určit měrné využitelné tepelné zisky jako q ss,u XII ss,u = I A (19) k Roční měrné využitelné zisky solární soustavy q ss,u [kwh/m 2.rok] se používají jako energetické, ekologické či ekonomické kritérium pro posouzení úspory energie, emisí či provozních nákladů z 1 m 2 instalovaných solárních kolektorů. Z měsíčních a ročních hodnot využitelných tepelných zisků solární soustavy ss,u je možné dále určit solární pokrytí (solární podíl) f [%], tj. procentní pokrytí potřey tepla v dané aplikaci využitelnými tepelnými zisky v daném odoí podle vztahu f = 100 ss,u (20) p,c 5. Závěr Popsaná metodika je zjednodušeným ilančním výpočtem pro tři základní typy solárních soustav. Metodika má sloužit pro účely jednotného výpočtu energetických přínosů solárních soustav podporovaných v rámci dotačních titulů ze SFŽP ČR. Odkazy [1] Matuška, T., Šourek, B.: Vliv dimenzování solárních soustav na provozní chování, Sorník semináře Provozování a měření solárních soustav, STP Praha, listopad [2] Matuška, T.: Bilancování energetických úspor solárních soustav, Sorník semináře Ekonomika solárních soustav v souvislostech, STP Praha, řezen [3] Planning and Installing Solar Thermal Systems a guide for installers, architects and engineers. James&James/Earthscan ISBN [4] Remmers, K. H.: Velká solární zařízení, Era, 2007 [5] Peuser, F. A., Remmers, K. H., Schnauss, M.: Solar Thermal Systems, Solarpraxis, [6] Richtlinie VDI 2067, Blatt 4 - Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen; Warmwasserversorgung,

11 [7] ČSN EN až 3-3 Tepelné soustavy v udovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potře a účinností soustavy Část 3-1 až 3-3 Soustavy teplé vody, ČNI, [8] DIN V Energy efficiency of uildings - Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting - Part 8: Net and final energy demand of domestic hot water systems [9] ČSN EN ISO Tepelné chování udov Výpočet potřey energie na vytápění, ČNI [10] TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace udov s velmi nízkou potřeou tepla na vytápění Rodinné domy, ČNI [11] TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace udov s velmi nízkou potřeou tepla na vytápění Bytové domy, v přípravě. [12] ČSN Zásoování teplem Všeoecné zásady, ČNI [13] Brož, K.: Vytápění Skriptum ČVUT v Praze, [14] Brož, K., Šourek, B.: Alternativní zdroje energie. Skriptum ČVUT v Praze, [15] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 464/2000 S., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. [16] Chyský, J., Hemzal, K. a kol.: Technický průvodce Větrání a klimatizace. Bolit B-press Brno, [17] Richtlinie VDI Technische Geäudeausrüstung von Schwimmädern Hallenäder (Building services in swimming aths - Indoor pools), [18] ČSN EN Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušení metody, ČNI,

12 Přílohy Taulka P1 Skutečná denní dávka celkového slunečního ozáření H T,den [kwh/m 2 ] dopadající za den na různě orientovanou a skloněnou plochu v jednotlivých měsících pro charakteristickou olast město [14] Úhel sklonu plochy β Teoreticky možná sluneční energie celkového záření H T,den [kwh/m 2 ] dopadající za den pro charakteristickou olast město I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± 0 (orientace na jih) Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Taulka P2 - Střední měsíční venkovní teplota t ep [ C], střední teplota v doě slunečního svitu t es [ C], střední teplota v noci t en [ C] (mimo dou slunečního svitu) a teoretická doa slunečního svitu τ s [h/měs] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII t ep [ C] t es [ C] t en [ C] τ s [h/den]

13 Taulka P3 - Střední hodnota slunečního ozáření G T,m [W/m 2 ] na různě orientovanou a skloněnou plochu pro charakteristickou olast město [14] Úhel sklonu Střední hodnota slunečního ozáření G T,m [W/m 2 ] pro charakteristickou olast město plochy β I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± 0 (orientace na jih) Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Azimutový úhel osluněné plochy γ = ±

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ

ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ Ing. Petr Kudera ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. ANOTACE Článek mapuje postupnou

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více