Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav"

Transkript

1 Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav Duen 2009 T. Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní ČVUT v Praze

2 1. Úvod Jako podklad k energetickému, ekologickému a ekonomickému hodnocení zatím nerealizovaných solárních soustav je zcela nezytné nejdříve správně vyhodnotit reálné energetické přínosy dané instalace výpočtem. Solární tepelné zisky nejsou závislé pouze na kvalitě navržených komponent (kolektor, zásoník), ale především na návrhu plochy solárních kolektorů vzhledem k potřeě tepla, resp. na požadovaném solárním podílu [1], na tepelných ztrátách soustavy (potruí, solární zásoník) a na orientaci a sklonu solárních kolektorů. Velmi často se však v energetických analýzách lze setkat s poněkud nereálným ilancováním solárních soustav ez započtení tepelných ztrát vlastní soustavy, případně kalkulujících i s přeytky tepelné energie ze solární soustavy, které nelze například v letním odoí využít. Následující text naízí zjednodušený postup výpočtového hodnocení ěžných solárních soustav z hlediska využitelných tepelných zisků na základě měsíční energetické ilance (výpočet po měsících). Výpočtový postup je fyzikálně podložený, nicméně je do značné míry zjednodušený, především započtením tepelných ztrát paušální srážkou ze zisků a uvažováním konstantní teploty v zásoníku tepla a proto udává pouze přiližné výsledky. Výpočet nezohledňuje velikost akumulačního zásoníku a neumožňuje tedy zohlednit extrémní předimenzování plochy kolektorů 1. V žádném případě výpočtový postup nemůže nahradit detailní výpočetní metodiku [2] či přímo simulační výpočty v pokročilých softwarech (TRNSYS, Polysun, aj.) s krokem kratším než hodina, se zohledněním dynamiky provozu solárních soustav a využívající validované simulační modely prvků soustavy (kolektor, zásoník, výměník, atd.). Cílem zjednodušené metodiky je naídnout odorné veřejnosti snadný výpočtový postup ke stanovení energetických zisků lízkých skutečnosti použitelný pro ruční výpočet či výpočet pomocí ěžného taulkového procesoru (Excel) jako podklad pro hodnocení solárních soustav. 2. Metodika Výpočtový postup pro stanovení energetických zisků solárních soustav je založen na tepelné ilanci potřey tepla v dané aplikaci, dodaného tepla solárními kolektory, včetně uvažování tepelných ztrát rozvodů a využitelnosti solárního tepla v dané aplikaci. Metodika se zaměřuje na základní typy solárních soustav: solární soustavy pro přípravu teplé vody kominované solární soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění solární soustavy pro ohřev azénové vody Zjednodušení uvedené metodiky ilancování spočívají především v uvažování celoročně konstantní průměrné měsíční teploty v kolektorech a v paušálním vyjádření podílu tepelných ztrát jak v dané aplikaci (ztráty kryté solárním teplem, součást potřey tepla) tak tepelných ztrát vlastní solární soustavy. Okrajovými podmínkami výpočtu jsou jednotné údaje o provozních parametrech soustav a jednotné hodnoty klimatických veličin (teplota, vlhkost, ozáření, dávka ozáření) ez ohledu na skutečné místní podmínky instalace. Pouze v odůvodněných případech se připouští použití jiných hodnot provozních parametrů. 3. Stanovení potřey tepla Prvním krokem při ilancování využitelných tepelných zisků solární soustavy je stanovení vlastní potřey tepla v dané aplikaci Potřea tepla na přípravu teplé vody Pro ilancování reálných tepelných zisků solární soustavy pro přípravu teplé vody je nutné mít k dispozici v první řadě reálné údaje o celkové potřeě tepla na přípravu TV, uď změřené (u stávajících ojektů, odečet na kalorimetru) neo předpokládané (u novostave, výpočet). Celková potřea tepla na 1 V případě extrémních hodnot instalované plochy, např. 100 m 2 na přípravu teplé vody v rodinném domě, pak výpočtově vychází nereálné solární pokrytí 100 %. 2

3 přípravu teplé vody p,tv [kwh/měs] v jednotlivých měsících se výpočtem stanovuje jako potřea tepla na ohřev vody včetně zahrnutí tepelných ztrát vlastní soustavy přípravy teplé vody (související pouze s přípravou TV) ( t t ) nvtv,denρc TV SV p,tv = ( 1+ z) n je počet dní v daném měsíci; V TV,den V TV,(60/15 průměrná denní potřea teplé vody (při teplotním spádu 60 / 15 C) v m 3 /den, stanoví se podle reálné spotřey, případně z měrné potřey teplé vody vztažené na uživatele (viz taulka 1); v případě, že je teplá voda připravována za jiných teplotních podmínek, použije se vztah (2) t 2 t1 C) = VTV(t2/t1) (2) 45 ρ hustota vody, v kg/m 3 ; c měrná tepelná kapacita vody, v J/kgK; t SV teplota studené vody, uvažována 15 C; t TV teplota teplé vody, uvažována 60 C; z přirážka na tepelné ztráty související s přípravou teplé vody (rozvody TV a CV, zásoníkový ohřívač teplé vody), stanoví se podle taulky 2. Ta. 1 Měrná denní potřea teplé vody [3-8] při teplotním spádu 60/15 C, uvažováno plné osazení Typ spotřey V TV,den,os [l/os.den] Nízký standard Oytné udovy Střední standard Vysoký standard Nemocnice Nízké (letní) vytížení Zylá část roku Domovy důchodců Nízké (letní) vytížení Zylá část roku Studentské domovy, Nízké (letní) vytížení koleje Zylá část roku Školy Nízké (letní) vytížení 0 Zylá část roku 5-10 Nízký standard 5 Hostince, restaurace* Střední standard 15 Vysoký standard 30 Nízký standard 20 Uytovací zařízení** Střední standard 35 Vysoký standard 70 Nízký standard 30 Sportovní zařízení*** Střední standard 60 Vysoký standard 100 Administrativa 0-10 * na jedno místo; ** na jedno lůžko; *** na jednu sprchu (1) 3

4 Ta. 2 Přirážka na tepelné ztráty Typ přípravy TV z Rodinný dům, průtokový ohřev 0.00 Zásoníkový ohřev ez cirkulace 0.15 Centrální zásoníkový ohřev s řízenou cirkulací 0.30 Centrální zásoníkový ohřev, neřízená cirkulace 1.00 CZT, příprava TV s meziojektovými přípojkami, TV, CV > 2.00 Celková měsíční potřea tepla na přípravu teplé vody p,c [kwh/měs] při ilancování solární soustavy je potom = (3) p, c p,tv 3.2. Potřea tepla na vytápění Pro ilancování kominovaných solárních soustav pro přípravu teplé vody a vytápění je nutné, kromě celkové potřey tepla na přípravu TV, znát i potřeu tepla na vytápění VYT [kwh/měs] v jednotlivých měsících. Měsíční potřeu tepla na vytápění lze stanovit různými způsoy s použitím různých zdrojů. Často mohou ýt investorovi k dispozici výsledky měsíčního výpočtu v rámci energetického hodnocení stavy a lze je tak použít pro ilancování solární soustavy. Využití kominovaných soustav pro přípravu teplé vody a vytápění předpokládá alespoň nízkoenergetický standard udov (nízká potřea tepla pro vytápění, nízkoteplotní otopná soustava). Kominované solární soustavy zpravidla využívají centrálního zásoníku otopné vody, do kterého je přiváděn tepelný zisk ze solárních kolektorů a teplo z dodatkového zdroje energie, odeírána otopná voda pro vytápění a ve vestavěném průtočném výměníku neo zásoníku je připravována teplá voda. Nelze proto jednoznačně odlišit jaká část tepelných ztrát jde na vru přípravě teplé vody, jaká vytápění a jaká solární soustavě. S ohledem na použití přirážky z pro stanovení potřey tepla na přípravu TV se ke stanovené potřeě tepla na vytápění VYT připočítají tepelné ztráty spojené s provozem akumulačního zásoníku pro vytápění paušálně přirážkou v = 5 %, které může solární soustava hradit. Tepelné ztráty rozvodů otopné vody přispívají k vytápění a jsou v podstatě zahrnuty ve výpočtu potřey tepla (vnitřní zisky). Pro spolehlivé stanovení potřey tepla na vytápění udov VYT je doporučen standardizovaný výpočet podle normy ČSN EN ISO [9], která zahrnuje výpočet solárních zisků okny, vnitřních tepelných zisků, vliv akumulace tepla do vnitřních částí konstrukcí na využití tepelných zisků (včetně stanovení časové konstanty ojektu), případně výpočty nestandardních prvků (Tromeho stěna, apod.). Výpočet potřey tepla se provádí pro jednotlivé měsíce. Metodika je velmi detailní ve výpočtu a výsledky vykazují relativně dorou shodu s dynamickými simulačními metodami (za předpokladu použití stejných klimatických dat). Nevýhodou je potřea rozsáhlého množství informací, především o zasklení (nejen tepelné, ale i optické vlastnosti), o stínění oken (výpočet stínění přesahy a markýzami), vlastnostech materiálů všech konstrukcí (hustota, tepelná kapacita). Pro získání reálných hodnot potřey tepla u domů s nízkou potřeou tepla (nízkoenergetické, pasivní domy) se využijí okrajové podmínky podle [10, 11]. Celková potřea tepla pro krytí vytápění je potom ( + v ) VYT = (4) p, VYT 1 VYT je čistá potřea tepla na vytápění v jednotlivých měsících, v kwh/měs; v přirážka na tepelné ztráty. 4

5 Další možností, i když zvláště v olasti nízkoenergetických a pasivních domů silně zjednodušenou, je použití jednoduché denostupňové metody [12, 13], která stanovuje potřeu tepla na vytápění v jednotlivých měsících na základě výpočtové tepelné ztráty ojektu a středních měsíčních venkovních teplot podle vztahu ( 1+ v ) p, VYT 24 z ( t t ) ip ep = n ε & (5) ( t t ) iv ev & z je jmenovitá (výpočtová) tepelná ztráta ojektu, v kw; t iv výpočtová vnitřní teplota (uvažuje se 20 C); t ip střední vnitřní teplota v daném měsíci (uvažuje se 20 C); t ev výpočtová venkovní teplota (podle skutečné hodnoty použité při stanovení výpočtové tepelné ztráty, -12 C, -15 C, -18 C); t ep střední venkovní teplota v daném měsíci (viz taulka P2 v příloze), v C; n počet dní v daném měsíci; ε korekční součinitel, který zahrnuje snížení potřey tepla vlivem účinky regulace, přerušovaného vytápění, mj. také vlivem vnitřních a solárních zisků; v přirážka na tepelné ztráty. Taulka 3 Korekční součinitel ε pro denostupňovou metodu Energetická náročnost udovy (vytápění) ěžný standard, vyhláškou požadované tepelné vlastnosti konstrukcí nízkoenergetický standard, vyhláškou doporučené tepelné vlastnosti konstrukcí pasivní standard, tepelné vlastnosti konstrukcí nad rámec vyhláškou doporučených hodnot ε Pokud je k dispozici z líže neurčeného výpočtu pouze roční potřea tepla na vytápění VYT [kwh/rok] neo měrná potřea tepla na vytápění v q VYT [kwh/m 2.rok] spolu se vztažnou podlahovou plochou A p [m 2 ], lze zjednodušeně hodnoty potřey tepla na vytápění p,vyt [kwh/měs] pro jednotlivé měsíce odhadnout podle středních měsíčních venkovních teplot v otopném odoí. Otopné odoí se zjednodušeně uvažuje od září do května 2. Potřea tepla na vytápění v i-tém měsíci včetně zahrnutí tepelných ztrát se tak stanoví jako ( + v ) ( t ip t ep ) i V ( t ip t ep ) ( + v ) ( t ip t ep ) i V ( t ip t ep ) p, VYT,i = 1 VYT = 1 q VYT Ap (6) IX Celková měsíční potřea tepla na přípravu teplé vody a vytápění p,c [kwh/měs] při ilancování kominované solární soustavy je potom = + (7) p, c p,tv p,vyt IX 2 Z praxe je známá skutečnost, že především v olasti pasivních domů je otopné odoí zkráceno o cca 2-3 měsíce a je tedy možné okrajové měsíce (září a květen) do ilance nezahrnovat. 5

6 3.3. Potřea tepla na ohřev azénové vody Bilancování potřey tepla u azénů vychází z tepelné ztráty azénu ěhem jeho provozu a mimo provoz (dodávka tepla udržuje příslušnou teplotu azénové vody) a z potřey přiváděné čisté (studené) vody pro doplňování azénu. V zásadě je nutné rozlišit mezi azény vnitřními (krytými) a venkovními (nekrytými), které jsou provozovány za odlišných podmínek ovlivňujících tepelnou ztrátu (viz taulka 4). Základním předpokladem realizace a následného provozu solárních soustav je zakrývání vodní hladiny azénu v doě mimo provoz (zamezení značných tepelných ztrát odparem z vodní hladiny). Pro výpočet se použije okrajových provozních podmínek definovaných v taulce 4. Využití jiných provozních podmínek pro výpočet je možné pouze v odůvodněných případech. Taulka 4 Provozní podmínky azénu pro výpočet Typ azénu t w [ C] p v (tw) [Pa] t v [ C] ϕ v [%] p v (tv) [Pa] Vnitřní [15] v provozu Vnitřní mimo provoz Vnější provozu = t es 50 výpočet podle (9) Vnější mimo provoz = t en 50 výpočet podle (9) Parciální tlak syté vodní páry se pro danou teplotu vzduchu stanoví podle vztahu [16] p v = exp (8) t Parciální tlak vodní páry ve vzduchu se stanoví z relativní vlhkosti a tlaku syté vodní páry při příslušné teplotě vzduchu p = ϕ (9) v p v Měsíční potřea tepla na krytí tepelné ztráty vnitřního (krytého) azénu v kwh/měs p,z n = τ p β p A 1000 n 1000 l w ( p p ) + α A ( t t ) l w ( 24 τ ) β A ( p p ) + α A ( t t ) p v(t w,p ) n v(t w,n ) v(tv,p) 3600 v(tv,n ) i 3600 w,p i v,p w,n + v,n (10) n je počet dní v daném měsíci; τ p denní provozní doa azénu, pokud není známa τ p = 12 h/den. β p součinitel přenosu hmoty pro vnitřní azény v doě provozu, uvažuje se jednotně β p = kg/h.m 2 Pa [16]; β n součinitel přenosu hmoty pro vnitřní azény mimo dou provozu, pro zakrývaný azén se uvažuje β n = 0 kg/h.m 2 Pa; pro nezakrývaný β n = β p ; A plocha vodní hladiny azénu, v m 2 ; t w,p požadovaná teplota azénové vody v doě provozu azénu (viz taulka 4), ve C; 6

7 t w,n teplota azénové vody v doě mimo provoz azénu, ve C; uvažuje se t w,p = t w,n ; t v,p vnitřní teplota v azénové místnosti v doě provozu azénu, ve C; t v,n vnitřní teplota v azénové místnosti v doě mimo provoz azénu, ve C; p v(tw) tlak syté vodní páry v lízkosti hladiny azénu při teplotě vzduchu rovné teplotě azénové vody t w, v Pa; p v(tv) tlak vodní páry v okolním vzduchu při teplotě t v a vlhkosti ϕ v, v Pa; l w výparné teplo vody, l w = J/kg; α i součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou azénu sáláním a prouděním, uvažuje se α i = 10 W/m 2 K pro vnitřní azény 3. Ve výpočtu se předpokládá udržování konstantní teploty azénové vody ěhem celého dne a různou teplotou vzduchu v azénové místnosti ěhem provozu (30 C, tepelný zisk přestupem sáláním a volným prouděním do azénu) a mimo provoz (20 C, tepelná ztráta sáláním a volným prouděním z azénu). Měsíční potřea tepla na krytí tepelné ztráty venkovního (nekrytého) azénu v kwh/měs p,z n = τ p p A 1000 β n n H l w ( p p ) + α A ( t t ) l w ( 24 τ ) β A ( p p ) + α A ( t t ) den p A v(t w,p ) n v(tes ) v(t w,n ) 3600 v(ten ) e 3600 w,p e es w,n + en (11) n je počet dní v daném měsíci; τ p denní provozní doa azénu 4, stanoví se podle taulky P2 jako τ p = τ s, v h/den; β p součinitel přenosu hmoty pro venkovní azény, uvažován kg/h.m 2 Pa [16]; β n součinitel přenosu hmoty pro venkovní azény mimo dou provozu, pro zakrývaný azén se uvažuje β n = 0 kg/h.m 2 Pa; pro nezakrývaný β n = β p ; A plocha vodní hladiny azénu, v m 2 ; t w,p požadovaná teplota azénové vody v doě provozu azénu (viz taulka 4), ve C; t w,n teplota azénové vody v doě mimo provoz azénu, ve C; uvažuje se t w,p = t w,n ; t es střední teplota venkovního vzduchu v doě slunečního svitu (den), ve C; pro jednotlivé měsíce stanoví z taulky P2 v příloze; t en střední teplota venkovního vzduchu v doě mimo sluneční svit (noc), ve C; pro jednotlivé měsíce stanoví z taulky P2 v příloze; p v(tw) tlak syté vodní páry v lízkosti hladiny azénu při teplotě vzduchu rovné teplotě azénové vody t w, v Pa; p v(te) tlak vodní páry v okolním vzduchu při venkovní teplotě a vlhkosti v příslušné části dne (viz taulka 4), v Pa; l w výparné teplo vody, l w = J/kg; α e součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou azénu sáláním a prouděním, uvažuje se α e = 15 W/m 2 K pro venkovní azény 2 ; energie slunečního záření dopadající na volnou hladinu azénu, v kwh/m 2.den. H den 3 V případě použití tepelně izolačního zakrytí použitého pro snížení tepelné ztráty azénu se použije odpovídající hodnota součinitele prostupu tepla zakrytí [W/m 2 K]. 4 Provoz azénu je zde zjednodušeně uvažován pouze v doě slunečního svitu. 7

8 Ve výpočtu se předpokládá udržování konstantní teploty azénové vody ěhem celého dne a různou teplotou okolního venkovního vzduchu ěhem provozu v doě slunečního svitu a mimo provoz v noci. Navíc v doě provozu tepelným ziskem přispívá sluneční energie dopadající na vodní hladinu, pohlcená s účinností 85 %. Měsíční potřea tepla na ohřev přiváděné studené vody v kwh/měs p,sv V = k SV,os ρc ( t t ) w SV (12) k je počet návštěvníků v daném měsíci; V SV,os měrná potřea přiváděné čisté vody na návštěvníka azénu, v m 3 /os; množství ředící vody se uvažuje jednotně 30 l/os [15]; ρ hustota vody, v kg/m 3 ; c měrná tepelná kapacita vody, v J/kgK; t SV teplota studené vody, uvažuje se t SV = 15 C; teplota azénové vody, ve C. t w Pokud není známý přiližný měsíční počet návštěvníků azénu k, stanoví se jako 20% využití měsíční kapacity azénu 5. Hodinová kapacita azénu k je dána [15] k A = 1.5 pro kryté azény 5 k A = 3 pro nekryté azény (13) 5 Měsíční počet návštěvníků se potom stanoví ze vztahu k 0.2 k τ n (14) = p Celková měsíční potřea tepla na ohřev azénové vody p,c [kwh/měs] při ilancování azénové solární soustavy je potom = + (15) p, c p,z p,sv 4. Stanovení využitelných tepelných zisků solární soustavy Teoretický měsíční využitelný tepelný zisk ze solárních kolektorů k,u [kwh/měs] je dán vztahem k, u 0 k T,den k p =.9 η n H A (1 ) (16) η k je průměrná denní (měsíční) účinnost solárního kolektoru; H T,den skutečná denní dávka slunečního ozáření (pro různé sklony a orientace plochy kolektorů, viz taulka P1 v příloze), v kwh/m 2 den; A k plocha apertury solárního kolektoru, v m 2 ; p hodnota srážky tepelných zisků z kolektoru vlivem tepelných ztrát solární soustavy (rozvody, solární zásoník); pro typické případy jsou hodnoty uvedeny v taulce 5. 5 Vychází se z dostupných údajů o návštěvnosti azénů vzhledem k jejich hodinové kapacitě. 8

9 Taulka 5 Srážka z tepelných zisků ze solárních kolektorů vlivem tepelných ztrát Typ solární soustavy p Bazén, ohřev azénové vody 0.01 Příprava teplé vody, do 10 m Příprava teplé vody, od 10 do 50 m Příprava teplé vody, od 50 do 200 m Příprava teplé vody, nad 200 m Příprava teplé vody a vytápění, do 10 m Příprava teplé vody a vytápění, od 10 do 50 m Příprava teplé vody a vytápění, od 50 do 200 m Příprava teplé vody a vytápění, nad 200 m Průměrná denní účinnost solárního kolektoru se stanoví z rovnice ( t t ) 2 t k,m t es k,m es η k = η0 a 1 a2 G (17) T,m GT,m G T,m je střední denní sluneční ozáření uvažované plochy solárních kolektorů (pro různé sklony a orientace plochy kolektorů, viz taulka P3 v příloze), ve W/m 2 ; t k,m průměrná teplota teplonosné kapaliny v solárních kolektorech v průěhu dne, v C; hodnota se stanoví podle typu aplikace z taulky 6; t es průměrná venkovní teplota v doě slunečního svitu, v C (hodnoty viz taulka P2 v příloze). Parametry solárního kolektoru, tzn. hodnotu optické účinnosti η 0 [-], lineárního součinitele tepelné ztráty a 1 [W/m 2 K] a kvadratického součinitele tepelné ztráty kolektoru a 2 [W/m 2 K 2 ], vztažené k ploše apertury solárního kolektoru, y měl poskytnout výroce neo dodavatel kolektoru, případně zkušena neo certifikační orgán (součást protokolu, osvědčení o certifikaci) na základě výkonových zkoušek [18]. Taulka 6 Průměrná teplota v solárních kolektorech Typ aplikace t k,m [ C] Ohřev azénové vody 30 Předehřev teplé vody, dimenzování do pokrytí cca 35 % 35 Příprava teplé vody, pokrytí do 70 % 40 Příprava teplé vody a vytápění 50 Využitelné zisky solární soustavy ss,u [kwh/měs], pokrývající potřeu tepla v dané aplikaci, se vyjádří jako průnik křivky potřey tepla a teoreticky využitelných zisků solárních kolektorů (viz or. 1). Matematicky vyjádřeno jde o stanovení minimální hodnoty z teoretických tepelných zisků solárních kolektorů a celkové potřey tepla v jednotlivých měsících ( ) ss, u min k,u ; = (18) p,c 9

10 Or. 1 Grafické znázornění stanovení využitelných solárních zisků (šrafovaná plocha) Celkové roční využitelné tepelné zisky solární soustavy v kwh/rok se stanoví jako součet takto získaných měsíčních hodnot. Ze stanovených ročních využitelných zisků je možné určit měrné využitelné tepelné zisky jako q ss,u XII ss,u = I A (19) k Roční měrné využitelné zisky solární soustavy q ss,u [kwh/m 2.rok] se používají jako energetické, ekologické či ekonomické kritérium pro posouzení úspory energie, emisí či provozních nákladů z 1 m 2 instalovaných solárních kolektorů. Z měsíčních a ročních hodnot využitelných tepelných zisků solární soustavy ss,u je možné dále určit solární pokrytí (solární podíl) f [%], tj. procentní pokrytí potřey tepla v dané aplikaci využitelnými tepelnými zisky v daném odoí podle vztahu f = 100 ss,u (20) p,c 5. Závěr Popsaná metodika je zjednodušeným ilančním výpočtem pro tři základní typy solárních soustav. Metodika má sloužit pro účely jednotného výpočtu energetických přínosů solárních soustav podporovaných v rámci dotačních titulů ze SFŽP ČR. Odkazy [1] Matuška, T., Šourek, B.: Vliv dimenzování solárních soustav na provozní chování, Sorník semináře Provozování a měření solárních soustav, STP Praha, listopad [2] Matuška, T.: Bilancování energetických úspor solárních soustav, Sorník semináře Ekonomika solárních soustav v souvislostech, STP Praha, řezen [3] Planning and Installing Solar Thermal Systems a guide for installers, architects and engineers. James&James/Earthscan ISBN [4] Remmers, K. H.: Velká solární zařízení, Era, 2007 [5] Peuser, F. A., Remmers, K. H., Schnauss, M.: Solar Thermal Systems, Solarpraxis, [6] Richtlinie VDI 2067, Blatt 4 - Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen; Warmwasserversorgung,

11 [7] ČSN EN až 3-3 Tepelné soustavy v udovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potře a účinností soustavy Část 3-1 až 3-3 Soustavy teplé vody, ČNI, [8] DIN V Energy efficiency of uildings - Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting - Part 8: Net and final energy demand of domestic hot water systems [9] ČSN EN ISO Tepelné chování udov Výpočet potřey energie na vytápění, ČNI [10] TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace udov s velmi nízkou potřeou tepla na vytápění Rodinné domy, ČNI [11] TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace udov s velmi nízkou potřeou tepla na vytápění Bytové domy, v přípravě. [12] ČSN Zásoování teplem Všeoecné zásady, ČNI [13] Brož, K.: Vytápění Skriptum ČVUT v Praze, [14] Brož, K., Šourek, B.: Alternativní zdroje energie. Skriptum ČVUT v Praze, [15] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 464/2000 S., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. [16] Chyský, J., Hemzal, K. a kol.: Technický průvodce Větrání a klimatizace. Bolit B-press Brno, [17] Richtlinie VDI Technische Geäudeausrüstung von Schwimmädern Hallenäder (Building services in swimming aths - Indoor pools), [18] ČSN EN Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušení metody, ČNI,

12 Přílohy Taulka P1 Skutečná denní dávka celkového slunečního ozáření H T,den [kwh/m 2 ] dopadající za den na různě orientovanou a skloněnou plochu v jednotlivých měsících pro charakteristickou olast město [14] Úhel sklonu plochy β Teoreticky možná sluneční energie celkového záření H T,den [kwh/m 2 ] dopadající za den pro charakteristickou olast město I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± 0 (orientace na jih) Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Taulka P2 - Střední měsíční venkovní teplota t ep [ C], střední teplota v doě slunečního svitu t es [ C], střední teplota v noci t en [ C] (mimo dou slunečního svitu) a teoretická doa slunečního svitu τ s [h/měs] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII t ep [ C] t es [ C] t en [ C] τ s [h/den]

13 Taulka P3 - Střední hodnota slunečního ozáření G T,m [W/m 2 ] na různě orientovanou a skloněnou plochu pro charakteristickou olast město [14] Úhel sklonu Střední hodnota slunečního ozáření G T,m [W/m 2 ] pro charakteristickou olast město plochy β I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± 0 (orientace na jih) Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Azimutový úhel osluněné plochy γ = ± Azimutový úhel osluněné plochy γ = ±

1/61 Solární soustavy

1/61 Solární soustavy 1/61 Solární soustavy příprava teplé vody vytápění ohřev bazénové vody navrhování a bilancování hydraulická zapojení Aktivní solární soustavy 2/61 soustavy pro ohřev bazénové vody (do 35 C) soustavy pro

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

1/68 Solární soustavy

1/68 Solární soustavy 1/68 Solární soustavy typy navrhování a bilancování hydraulická zapojení Fototermální přeměna 2/68 aktivní soustavy strojní hnací a rozvodné prvky (čerpadlo, ventilátor, potrubí,...)... solární soustavy

Více

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám (C.3) Tomáš Matuška

Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám (C.3) Tomáš Matuška Energetické hodnocení solárních soustav ve vztahu k programu Zelená úsporám (C.3) Tomáš Matuška Anotace Článek je komentářem k postupu hodnocení solárních tepelných soustav podle TNI 73 0302 Energetické

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 8 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

1/58 Solární soustavy

1/58 Solární soustavy 1/58 Solární soustavy typy navrhování a bilancování hydraulická zapojení 2/58 Fototermální přeměna aktivní soustavy strojní hnací a rozvodné prvky (čerpadlo, ventilátor, potrubí,...)... solární soustavy

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla

Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních

Více

BYTOVÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí

BYTOVÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ BYTOVÉ DOMY v rámci 2. výzvy k podávání žádostí Podoblast podpory C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických

Více

Instalace solárního systému

Instalace solárního systému Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ Kombinace solární soustavy a různých opatření v rámci programu NZÚ výzva RD 2 Podoblast A Úspory nejen na obálce budovy, ale

Více

Solární soustavy v budovách

Solární soustavy v budovách 1/43 Solární soustavy v budovách Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Fakulta strojní, ČVUT v Praze 2/43 Jaký vybrat kolektor? druh a typ kolektoru odpovídá aplikaci... bazén:

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Návrh solárních systémů Návrh

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek Siemens, s.r.o., Building Technologies Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Solární tepelné soustavy pro BD Typy solárních

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

1/58 Solární soustavy

1/58 Solární soustavy 1/58 Solární soustavy hydraulická zapojení zásobníky tepla tepelné výměníky 2/58 Přehled solárních soustav příprava teplé vody kombinované soustavy ohřev bazénové vody hydraulická zapojení typické zisky

Více

Solární soustavy pro bytové domy

Solární soustavy pro bytové domy Bytové domy v ČR Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní ČVUT v Praze sčítání lidu 21 195 27 bytových domů ~ 2 16 73 bytů 38 % dálkové vytápění, 6 % blokové

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

Možnosti řešení solárních tepelných soustav 1/25 Možnosti řešení solárních tepelných soustav Jiří Kalina Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Regulus, s.r.o. 2/25 Kde je lze využít sluneční energii? příprava teplé vody příprava

Více

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá

Více

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zařazení budovy do kategorie (A, B,, G) Pojem referenční budova Referenční budova je výpočtově definovaná budova: - téhož

Více

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Solární kolektory a solární soustavy pro obytné budovy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Sluneční energie v Evropě zdroj: PVGIS Sluneční energie v České republice zdroj:

Více

1/38. jejich měření. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní

1/38. jejich měření. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní 1/38 Provozní chování solárních soustav a jejich měření Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze 2/38 Proč měřit? Co měřit? Kde měřit? Jak měřit? 3/38 Proč měřit? měření pro

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy

Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá dokumentace, z níž je patrný rozsah

Více

Energetické systémy budov 1

Energetické systémy budov 1 Energetické systémy budov 1 Energetické výpočty Výpočtová vnitřní teplota θint,i. (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1 Vnější výpočtové parametry Co je to t e? www.japantimes.co.jp http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-colapsed-under-snow-image12523202

Více

Výpočtové hodnocení solárních tepelných soustav

Výpočtové hodnocení solárních tepelných soustav Výpočtové hodnocení solárních tepelných soustav Jako podklad k energetickému, ekologickému a ekonomickému hodnocení nerealizovaných solárních tepelných soustav ve fázi projekčního řešení je nezbytné správně

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO ECČB, 19.9.2011 Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Solární tepelné soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění Investice do Vaší budoucnosti

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Solární soustavy pro bytové domy

Solární soustavy pro bytové domy Využití solární energie pro bytové domy Solární soustavy pro bytové domy Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Původ sluneční energie, její šíření prostorem a dopad na Zemi

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Podoblast podpory C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických

Více

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 Příklady realizovaných termických systémů a jejich monitoringu Stanislav Němec Důvody monitoringu a vyhodnocování Optimalizace chodu samotné solární soustavy Zjištění

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29

Více

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem TS ČR 22.9.2010 Teplárenství a jeho technologie VUT Brno Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii - národní sekce

Více

NAVRHOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SOUSTAV

NAVRHOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SOUSTAV NAVRHOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SOUSTAV Bořivoj Šourek Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze s poděkováním T. Matuškovi za podklady Původ sluneční energie, její šíření prostorem a dopad na Zemi Jaderná

Více

Zdroje tepla pro vytápění

Zdroje tepla pro vytápění UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV Zdroje tepla pro vytápění Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, FS ČVUT v Praze Stavíme rodinný pasivní dům, 24.1.2014,

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze Solární termické systémy pro bytové domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze BYTOVÉ DOMY V ČR sčítání lidu 2001 195 270 bytových domů ~

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Jak vybrat solární kolektor?

Jak vybrat solární kolektor? 1/25 Jak vybrat solární kolektor? Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Fakulta strojní, ČVUT v Praze 2/25 Druhy solárních tepelných kolektorů Nezasklený plochý kolektor bez

Více

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Ing. Bořivoj Šourek Ph.D. Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0 Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Z ln I ln I ln I ln I 0 n = [-] (1) 0 n, č Kde: I 0 sluneční konstanta 1 360 [W.m -2 ]; I n intenzita

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU Jaroslav Peterka Fakulta umění a architektury TU v Liberci jaroslav.peterka@tul.cz Konference enef Banská Bystrica 16. 18. 10. 2012 ALTERNATIVNÍ

Více

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Tomáš Matuška Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze PODPORA FV INSTALACÍ Operační program

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38

Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38 Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38 Kde lze využít sluneční energii příprava teplé vody příprava teplé vody a vytápění ohřev bazénové vody nízkoteplotní aplikace do 90 C centralizované

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část Ing. Jan Pejter ENVIROS, s. r. o., Praha 1 Návrh vyhlášky o ENB Podrobnosti výpočtové metodiky Referenční budova

Více

kde QVYT,teor tis tes tev

kde QVYT,teor tis tes tev VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka

Více

04 Příprava teplé vody

04 Příprava teplé vody 04 Příprava teplé vody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/38 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Teplá voda vs. Vytápění PŘÍKLAD: Rodinný dům 4 osoby VYTÁPĚNÍ

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL

Více

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Konference Vytápění Třeboň 2015 19. až 21. května 2015 OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Ing. Petr Komínek 1, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc 2 ANOTACE Většina realizovaných

Více

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU 2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Vzduchová solární soustava

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

3. Potřeba tepla a paliva - Denostupňová metoda

3. Potřeba tepla a paliva - Denostupňová metoda Základy vytápění (2161596) 3. Potřeba tepla a paliva - Denostupňová metoda 31. 10. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy vytápění Ing. Jindřich Boháč Místnost: B1-807 (8. patro, Ústav 12116) Kontakt: Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ..07/2.2.00/28.030 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT0 TZB II cvičení Zadání Pro zvolenou budovu (dle pořadového čísla)

Více

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB Ing. Jan Antonín technická podpora Šance pro budovy www.sanceprobudovy.cz 1/ 45 Úvod www.sanceprobudovy.cz 2/ 45 Spotřeba tepla na vytápění

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více