Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku"

Transkript

1 Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci,

2 Obsah Úvod Uzavírání smluv dle zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku Obecná ustanovení Smluvní typy Směnná smlouva Darovací smlouva Smlouva o půjčce Smlouva o výpůjčce Nájemní smlouva Příkazní smlouva Jednatelství bez příkazu Smlouva o úschově (depositum) Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o vkladu Smlouva o sdružení Smlouva o důchodu Sázka a hra Veřejná soutěž Veřejný příslib Cestovní smlouva Uzavírání smluv dle zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku Obecná ustanovení Smluvní typy Smlouva o prodeji podniku Smlouva o nájmu podniku Smlouva o koupi najaté věci Smlouva o úvěru Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Smlouva o uložení věci Smlouva o skladování Smlouva mandátní Smlouva komisionářská Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva zasilatelská Smlouva o přepravě věci Smlouva o nájmu dopravního prostředku Smlouva o provozu dopravního prostředku Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o tichém společenství Smlouva o otevření akreditivu Smlouva o inkasu Smlouva o bankovním uložení věci Smlouva o běžném účtu Smlouva o vkladovém účtu Smlouvy uzavírané dle Občanského i Obchodního zákoníku Kupní smlouva Úprava dle Občanského zákoníku

3 3.1.2 Úprava dle Obchodního zákoníku Smlouva o dílo Úprava dle Občanského zákoníku Úprava dle Obchodního zákoníku Smlouva o zprostředkování Úprava dle Občanského zákoníku Úprava dle Obchodního zákoníku

4 Úvod Při řešení problematiky při uzavírání smluv mohou nastat tři varianty: 1. Smlouvu jako smluvní typ upravuje pouze obchodní zákoník. Je tomu tak v případě, kdy se občanský zákoník určitým smluvním typem vůbec nezabývá (např. smlouva o tichém společenství). V takovém případě se vždy použijí normy obchodního zákoníku. 2. Smlouvu jako smluvní typ upravují oba zákoníky. Vedle sebe tedy existuje úprava obdobného smluvního typu, provedená jak občanským zákoníkem, tak obchodním zákoníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo). V takovém případě se pro vztahy mezi podnikateli (jde-li o vztah týkající se jejich podnikatelské činnosti) popř. mezi podnikateli a územními samosprávnými jednotkami (jde-li o zabezpečování veřejných potřeb) použije odchylná úprava v obchodním zákoníku, zatímco pro ostatní (neobchodní) vztahy platí úprava občanského zákoníku. 3. Smlouvu jako smluvní typ upravuje jenom občanský zákoník (např. smlouva o výpůjčce). Jelikož obchodní zákoník úpravu určitého smluvního typu, ačkoliv může sloužit také pro potřeby podnikání, neobsahuje, podnikatelé se při uzavírání takové smlouvy řídí zásadně občanským zákoníkem. Z uvedeného plyne, že vztahy, které obchodní zákoník upravuje s ohledem na zvláštnosti a potřeby podnikání a obchodu speciálně, se řídí jeho ustanoveními. Tam, kde určitá otázka není obchodním zákoníkem upravena, se řídí i vztahy v oblasti podnikání a obchodu občanským zákoníkem. 1 Uzavírání smluv dle zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku 1.1 Obecná ustanovení Smlouvu dle tohoto zákona může uzavřít jak fyzická tak právnická osoba, nebo jejich oprávněný v případě fyzické osoby zákonný zástupce, kde alespoň jedna ze stran je fyzickou osobou. Prvním krokem k uzavření smlouvy je její návrh. Návrh působí od doby, kdy dojde osobě, které je určen. Dokud nebyla smlouvy uzavřena, může být návrh odvolán, jestliže osoba, které je určen neodeslala jeho přijetí. K odvolání návrhu nemůže dojít v následujících případech: 4

5 a) během lhůty, která je v něm stanovena pro přijetí, ledaže z jeho obsahu vyplývá právo jej odvolat i před uplynutím této lhůty nebo b) b) je-li v něm vyjádřena neodvolatelnost. Návrh, který není možné odvolat zaniká: a) uplynutím lhůty, která v něm byla určena pro přijetí, b) uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které navrhovatel použil pro zaslání návrhu, nebo c) dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli. V případě nepřijetí ústního návrhu, tento návrh zaniká ihned. Lhůty pro přijetí návrhu plynou: V telegramu- od okamžiku jeho podání k odeslání V dopisu- od data v něm uvedeného, a není-li v něm datum uvedeno, od data uvedeného na obálce Jinými prostředky umožňujícími okamžité sdělení- od okamžiku, kdy návrh dané osobě dojde Domluva účastníků na době uzavření smlouvy je možná v případě, že se předem dohodnou na jejich podstatných náležitostech. Nedojde-li do dohodnuté doby k uzavření smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Přijetí návrhu: Včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, nebo jiné její včasné jednání, z něhož lze dovodit její souhlas. Účinnost: Návrh nabývá účinnost okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli. Tímto okamžikem je smlouva uzavřena. V případě připomínek a jiných změn k návrhu, se jedná o odmítnutí návrhu původního a považuje se za návrh nový. 5

6 Písemná forma je vyžadována při převodu nemovitostí, nebo jiném zákonem vyžadovaném aktu nebo dohodou účastníků. Takováto smlouva je uzavřena po písemném přijetí písemného návrhu. Jestliže zákon stanoví, že ke smlouvě je třeba rozhodnutí příslušného orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím. Tento návrh musí být podán do tří let od uzavření smlouvy, v opačném případě platí, že účastníci od smlouvy odstoupili. Odstoupení od smlouvy: a) pouze jestliže je to v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto b) v případě, že účastník smlouvu uzavřel v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak. Uzavření smlouvy ve prospěch třetí osoby je tato osoba ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas. Dokud třetí osoba nedá souhlas nebo ho odepře platí smlouva mezi těmi, kteří ji uzavřeli. Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona. 1.2 Smluvní typy Směnná smlouva Výměna věci za věc (nikoliv věc za peníze). Odpadá povinnost platit kupní cenu, ale jinak stejné jako u kupní smlouvy, Darovací smlouva Dárce bezplatně přenechává věc obdarovanému a obdarovaný s tím projevuje souhlas. = bezplatné přenechání věci ( movité i nemovité, pohledávky atd. Dárce nedostává žádnou protihodnotu. Darovací smlouva je oboustranný právní úkon. Darovací smlouvu lze uzavřít ústně, písemně i konkludentně. 6

7 Pro darovací smlouvu zákon stanoví významné omezení lze uzavřít pouze mezi živými, tedy smlouva není platná tehdy když: až zemřu, bude to tvoje. Dárce se může za určitých okolností domáhat vrácení daru. Zákonem uznaný důvod chová-li se obdarovaný k dárci nebo členům jeho rodiny způsobem, který hrubě porušuje dobré mravy ( odmítnutí pomoci ve stáří, v nemoci, hrubé psychické a fyzické násilí). Odpovědnost za vady darované věci dárce je povinen při odevzdání daru obdarovaného upozornit na vady věci, o kterých ví. Má-li darovaná věc po převzetí daru vadu, která nebyla patrná a na níž ani dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn dar vrátit. Jinak je nutno vycházet z toho, že obdarovanému se dostává bezplatného majetkového prospěchu, a proto mu nevznikají žádné nároky z vad darované věci vady faktické i právní Smlouva o půjčce Věřitel se zavazuje přenechat dlužníkovi věci druhově určené a dlužník se zavazuje vrátit věřiteli věci stejného druhu. Nejčastějším předmětem jsou peníze. Půjčkou dlužníkovi přechází vlastnictví k těmto věcem, může je spotřebovat či volně s nimi nakládat. Povinností je vrátit sice jiné věci, ale stejného druhu a stejného množství ( peníze, osivo, stavební materiál ). Smlouva o půjčce může být bezplatná i úplatná ( úroky). Velmi podobná je smlouva o úvěru podle obchodního zákoníku, je však vždy úplatná a předmětem jsou výlučně peníze. Smlouva vzniká skutečným odevzdáním vypůjčených věcí dlužníkovi, z ruky do ruky, bezhotovostní převodem na účet. I když není smlouva uzavřena písemně, lze doporučit, aby dlužník vystavil věřiteli tzv. dlužní úpis potvrzení svého dluhu vůči věřiteli. Dlužník je povinen vrátit půjčku ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Lhůta může být stanovena počtem dní (do 5-ti dnů), nebo konečným datem (do 10.5.). Uplynutím této lhůty se půjčka stává splatnou a její splacení se lze domáhat žalobou. Zákon stanoví tříletou promlčecí dobu. Splatnost půjčky nemusí být dohodnuta vůbec, a pak je dlužník povinen půjčku vrátit prvého dne poté, kdy byl věřitelem o vrácení požádán. Pokud byla splatnost ponechána na vůli dlužníka, je třeba, aby věřitel, domáhající se vrácení půjčky, podal žalobu k soudu a požádal, aby dobu splacení určil soud. Dlužník má právo splácet půjčku ve splátkách, vyjma případů, kdy je dohodnuto splacení najednou nebo kdy to odporuje povaze pohledávky (např Kč vraceno po desetikorunách). 7

8 1.2.4 Smlouva o výpůjčce Půjčovatel se zavazuje předat vypůjčovateli věc k bezplatnému dočasnému vypůjčovatel se zavazuje převzatou věc vrátit. užívání a Předmětem smlouvy jsou věci individuálně určené, které nepřecházejí do vlastnictví vypůjčitele. Ten má právo po určitou dobu věc užívat a pak tuto věc vrátit půjčiteli. Smlouva o výpůjčce je vždy bezplatná. Doba užívání přesnou lhůtou nebomůže vyplynout z účelu, ke kterému je věc použita Půjčitel je povinen věc předat ve stavu způsobilém k řádnému užívání a seznámit ho se zvláštními pravidly užívání věci, pokud nejsou obecně známa. Vypůjčitel je povinen provádět údržbu na svůj vlastní náklad a nenese odpovědnost za běžné opotřebení. Za nadměrné opotřebení, ztrátu, poškození nebo zničení však odpovídá. Vypůjčitel je povinen věc vrátit ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě. Není-li doba dohodnuta, může půjčitel žádat vrácení věci kdykoliv a vypůjčitel musí druhého dne po výzvě k vrácení věci tuto vrátit. Půjčitel může žádat o navrácení před uplynutím doby, na kterou byla výpůjčka sjednána, jestliže vypůjčitel nakládá s věcí v rozporu s dohodnutým účelem, neprovádí údržbu nebo věc dostatečně nechrání Nájemní smlouva Občanský zákon upravuje obecně nájemní smlouvu a dále v jejím rámci nájem bytu, podnájem bytu, nájem obytných místností určených k trvalému bydlení, nájmu a podnájmu nebytových prostor a podnikatelského nájmu movitých věcí. Podstatou nájemní smlouvy je závazek pronajímatele přenechat nájemci za úplatu věc k dočasnému užívání. Pojmy - přenechání práva užívat byt, garáž, nebo brát z ní užitky (výpěstky na poli při nájmu zeměď. pozemku (dříve se nazývala tato smlouva pachtovní)) - individuálně určená věc movitá i nemovitá - dočasnost smlouva uzavřena na dobu určitou, neurčitou - úplatnost za přenechání se platí nájemné (v penězích i naturáliích), výše nájemného je předmětem dohody, pokud není regulováno právním předpisem. Nájem vzniká uzavřením nájemní smlouvy. Pro některé nájemní smlouvy nutno písemně. Ve smlouvě je uveden předmět nájmu, výše nájmu a doba nájmu. Některé smlouvy musí obsahovat i náležitosti např. uvedení účelu nájmu. 8

9 Nájemce může dát pronajatou věc do podnájmu jiné osobě, pokud to neodporuje dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem. U bytu a nebytových prostor je k platnému vzniku podnájmu potřebný výslovný souhlas pronajímatele. Podnájem vzniká podnájemní smlouvou mezi nájemcem a podnájemcem. Nájem končí uplynutím doby, na jakou byl sjednán. Pokud nájemce dál užívá věc stejným způsobem a pronajímatel se nebrání, prodlužuje se nájem zpravidla na 1 rok. Nájemní vztah může skončit dohodou pronajímatele s nájemcem nebo výpovědí (nájem na dobu neurčitou). Výpovědní lhůta 3 měsíce, u zemědělských a lesních pozemků 6 měsíců. Nájem pozemků patřících do zeměď. nebo lesnic. fondu 1 rok výpověď.lhůta. U nájmu věci končí zánikem předmětu (zničení). Důvod zániku nájmu odstoupení od smlouvy ( pronajímatel i nájemce). Ze strany pronajímatele: hrubé porušení povinností nájemce, užívání věci, kdy hrozí její poškození Splynutí nájemce splyne s osobou pronajímatele, odkoupení věci od pronajímatele. Po skončení nájmu je povinen nájemce věc vrátit pronajímateli Příkazní smlouva V zákonu řešena jednak obecně a jednak její podtypy: smlouva o obstarání věci a smlouva o obstarání prodeje věci. Na základě příkazní smlouvy se příkazník zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykonává jinou činnost. Příkazce=objednavatel, příkazník=obstaravatel Obstarání věci hmotné movité i nemovité, ale i obstarání jakékoliv jiné záležitosti. Jedním z pojmových znaků příkazní smlouvy, který ji odlišuje od podobných smluv (zprostředkovatelská, o dílo ) je, že závazek (povinnost) pro příkazníka spočívá pouze v provedení určité činnosti ve smlouvě vymezené, nikoliv v dosažení výsledku. Riziko, zda bude výsledek naplněn, či nikoli nese příkazce (ve smlouvě o dílo riziko nese zhotovitel). Příkazní smlouvou je např. smlouva o zastoupení na základě plné moci. Jestliže zástupce (příkazník) splnil všechny své povinnosti, řádně zastupoval příkazce, avšak přesto neměl zastupovaný (příkazce) ve sporu úspěch, nenese zástupce ( příkazník) odpovědnost za tento výsledek sporu. 9

10 Z toho plyne, že příkazními smlouvami se především řídí činnost advokátů, patentovaných zástupců, ochranných autorských organizací, které zastupují výkonné umělce a autory při výkonu jejich práv. Smlouva nemusí být písemná. Smlouva může být bezplatná i úplatná. Smlouva o obstarání věci Smlouvou se zavazuje obstaravatel objednavateli obstarat určitou věc (záležitost ) za odměnu. Např. obstarání rekreace, rekondičních pobytů, zajištění svatby (hostina, pozvánky, květiny.. aj.) Smlouva nemusí být písemná, stačí potvrzení kdo smlouvu uzavřel, předmět obstarání, cena, doba obstarání a odměna obstaravateli. Odměna může být zahrnuta v ceně obstarávané záležitosti. Objednavatel může až do obstarání věci od smlouvy odstoupit. Musí však obstaravateli nahradit vzniklé náklady či jinou újmu. Smlouva o obstarání prodeje věci Ze smlouvy vzniká objednavateli právo, aby obstaravatel od něj převzal do prodeje svěřenou věc a učinil opatření k prodeji. Nutná písemná forma. Smlouva je úplatná. Ve smlouvě musí být předmět prodeje, cena, za kterou bude věc prodána, odměnu obstaratele, poplatek za odstoupení od smlouvy před dobou určenou k prodeji. Cena, za kterou má být věc prodána se stanoví pevnou částkou nebo minimální hranicí. Výše odměny - % ceny z prodeje. Odstoupení od smlouvy je sjednáno ve smlouvě, pak poplatek za odstoupení (odstupné) náklady na zabezpečení, údržbu, reklamu.. Nezdaří-li se prodat do 3 měsíců ode dne svěření do prodeje, smlouva se ruší. Je možno se dohodnout na delší lhůtě nebo za nižší cenu. Používá se v autobazarech, starožitnictvích, prodej použitého ošacení aj Jednatelství bez příkazu Jedná se o ustanovení o závazkových vztazích není tedy smlouva. Obstará-li někdo, aniž je k tomu oprávněn, cizí záležitost, aby odvrátil hrozící škodu, je ten, jehož záležitost byla obstarána, povinen nahradit jednateli bez příkazu nutný náklad, i když se výsledek bez zavinění jednajícího nedostavil. Nejde-li o odvrácení hrozící škody, musí ten, kdo chce obstarat záležitost jiného, zpravit jej o tom a vyčkat jeho souhlasu Smlouva o úschově (depositum) Na základě smlouvy přejímá schovatel od složitele movitou věc za tím účelem, aby ji pro něj opatroval. 10

11 Schovatel není oprávněn věc užívat a je povinen ji na žádost složitele kdykoliv vydat. Do úschovy pouze věc movitá (u nemovitosti pak smlouva příkazní). Nemusí být písemná ( předání kabátu v šatně). Úschova má různou formu nutno vycházet, zda je uschovaná věc v opatrování uschovatele, tedy nad ní vykonává dozor např. uzamykatelné skříňky, pod dozorem, hlídané parkoviště pak smlouva o úschově. Pokud tomu tak není pak smlouva nájemní, pronajmutí za úplatu. Schovatel je povinen bezpečně uložit, chránit před poškozením, ztrátou, zničením a činnost k zachování věci (zalévání květin, krmení psa ), jestliže v době úschovy něco přibude (narození mláďat), nestává se přírůstek vlastnictvím schovatele, ale je též součást úschovy. Smlouva bezplatná i úplatná. Schovatel může žádat o převzetí věci před uplynutím sjednané doby z důvodů nepředvídatelných okolností ( nemoc, agresivní zvíře, kazivá věc). Složitel je povinen uhradit schovateli nezbytné náklady na úschovu a opatrování věci. Schovatel však o úhradu nákladů musí požádat. Nárok na odměnu má schovatel tehdy, když to účastníci ve smlouvě sjednají, nebo je úschova předmětem podnikání (útulky pro zvířata) Smlouva o ubytování Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny, ubytovny a jiná zařízení). Smlouva nemusí být písemná. Musí být patrno kdo jsou účastníci, místo ubytování, úplata za ně, a že jde o přechodné ubytování Smlouva o přepravě Smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně a včas. Přepravu lze dělit na osobní, nákladní, silniční, železniční, leteckou, vodní, námořní, lanovou dráhu, dále pak pravidelnou, nepravidelnou, hromadnou, individuální. Přepravní řády jsou uvedeny pro jednotlivé druhy dopravy a v přepravních tarifech. Význam mají i mezinárodní smlouvy o mezinárodní přepravě. Smlouva je zásadně úplatná. Smluvní strany dopravce a cestující. Smlouva nemusí být písemná např. koupě jízdenky a její označení. 11

12 Odpovědnost za vady je odchylná od obecné úpravy, úprava podléhá přepravním řádům, pokud dopravce nesplní závazek přepravy včas, cestující nemá nárok na náhradu škody, pouze na náhradní přepravu nebo vrácení jízdného Smlouva o přepravě nákladu Dopravce se zavazuje dopravit movitou věc z místa odeslání do místa určení a odesílatel se zavazuje zaplatit za to odměnu. Smlouva nemusí být písemná, ale zákon ukládá odesílateli povinnost písemně potvrdit na požádání dopravce objednávku přepravy a dopravce je povinen písemně potvrdit převzetí zásilky (nákladní list, přepravní list). Dopravce je povinen dopravit zásilku včas, řádně a s odbornou péčí. Odpovídá za škodu, která vznikla během přepravy, a také za škodu vzniklou opožděným přepravením zásilky do místa určení. Odpovědnost za škodu je objektivní, není tedy podstatné, zda škodu dopravce zavinil či nikoliv. Své odpovědnosti se může dopravce zprostit jedině důkazem, že škodu zavinil odesílatel nebo příjemce, nebo že škoda vznikla v důsledku vadného obalu, způsobu balení, zvláštní povahy zásilky (zvířata, kazící se potraviny). Podle stejných zásad se posuzuje i odpovědnost dopravce za škodu na zavazadlech cestujících, která jsou přepravována odděleně ve zvláštních prostorách. Při poškození je dopravce povinen nahradit znehodnocení, při ztrátě nebo zničení pak celou hodnotu zásilky. Pro uplatnění těchto práv je stanovena lhůta do 6-ti měsíců. Odesílatel je povinen zásilku převzít, zaplatit přepravné, pokud zásilku do 6-ti měsíců od doby, kdy je tak povinen učinit nepřevezme, může dopravce zásilku prodat Smlouva o vkladu Smlouva o vkladu vzniká mezi fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "vkladatel") a peněžním ústavem složením vkladu u peněžního ústavu a jeho přijetím peněžním ústavem. Vkladatel má právo na úroky nebo jiné majetkové výhody stanovené peněžním ústavem v souladu s opatřením podle zvláštních předpisů. Úprava podle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku. Obchodní zákoník upravuje vklady na běžném účtu, na vkladovém účtu. K nakládání s prostředky na účtu uloženými je třeba pouhý průkaz majitele účtu (průkazní lístek ke sporožirovému účtu). Občanský zákoník upravuje smlouvu o vkladu ve formě vkladů na vkladních knížkách, vkladních listech. Na základě smlouvy o vkladu přenechává vkladatel bance peníze, banka 12

13 vklad přejímá a zavazuje se poskytovat vkladateli majetkové výhody (úroky) a vrátit mu částku, která mu náleží. Ze smlouvy o vkladu vyplývají povinnosti především bance. Vkladatel se zavazuje jen výjimečně k povinnostem např. minimální vklad. Vkladní knížky se rozlišují na vkladní na jméno, vkladní na doručitele. Na jméno jméno, příjmení, adresa osoby (název, sídlo, IČO), která je oprávněna s vkladem disponovat. Po předložení této knížky musí osoba prokázat svou totožnost, jiný nesmí s vkladem nakládat. Na doručitele vystavuje se pouze fyzické osobě. Je opatřena názvem, který může označovat osobu nebo jen symbolicky. Disponovat může každý, kdo knížku v bance předloží Smlouva o sdružení Dvě nebo více osob se zavazují, že spojí svou činnost nebo i své majetkové hodnoty k dosažení sjednaného účelu. NEVZNIKÁ VŠAK PRÁVNICKÁ OSOBA Smlouva o důchodu Ze smlouvy má občan právo doživotně nebo na stanovenou dobu neurčitého trvání právo na vyplácení renty. Důvodem této smlouvy můžou být i citové či morální pohnůtky (zajištění rod.příslušníka, satisfakce za utrpěné příkoří), či důvody materiální (závazek poskytnutí důchodu za umožnění užívání nemovitosti v rámci dohody o vypořádání rozvodu). společného majetku po Významným pojmovým prvkem je neurčitost doby trvání. Nelze sjednat na dobu určitou, ale buď doživotně, po dobu studia, vdovství aj. Smlouva vždy písemná. Pokud by šlo o poskytování finanční částky bez smlouvy, pak je to dar a nevzniká nárok domáhat se výplaty do budoucna Sázka a hra Smlouva odvážná (aleatorní), výsledek je závislý na náhodě, obě strany smlouvy mají naději na výhru i ztrátu. Smlouva je uzavřena ústně(zakoupení losu, sázení). Při prohře vzniká povinnost zaplatit vítězi. Nelze vymáhat soudně (čestný dluh) Veřejná soutěž Jestliže vyhlašovatel uveřejní prohlášení, že poskytne určitou cenu tomu, kdo splní stanovené soutěžní podmínky, jde o veřejnou soutěž. 13

14 V.S může vyhlásit kdokoliv. Předmětem je vytvoření díla nebo výkonu. V.S. vzniká uveřejněním výzvy vyhlašovatele, ve které stanoví podmínky. Vyhlášené podmínky musí přesně vymezit předmět, způsob hodnocení, lhůty k přihlášce a k dokončení díla a ceny pro vítěze soutěže. Výsledky se oznámí všem účastníkům V.S Veřejný příslib Je veřejné prohlášení, že bude vyplácena odměna (plnění) tomu, kdo splní podmínky veřejného příslibu. Např. (výzvy ke sdělení informací vedoucí k dopadení pachatele trestní činnosti, nalezení zatoulaného zvířete, nalezení věci, a to za odměnu). Veřejné prohlášení se může uskutečnit v hromadných sdělovacích prostředcích, ale i formou plakátů. Musí být určeno neomezenému počtu lidí. Nárok na odměnu ten kdo splní první. Nárok na odměnu můžou mít ale i všichni, kteří splní. Zaplacení odměny je soudně vymahatelné Cestovní smlouva Cestovní smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Spolu s cestovní smlouvou je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou. Cestovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat: a) označení smluvních stran b) vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání c) cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy d) způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře, e) výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případech stanovených tímto zákonem. 14

15 2 Uzavírání smluv dle zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku Obchodním právem se řídí závazkové vztahy mezi podnikateli, které se týkají jejich podnikatelské činnosti a rovněž vztahy mezi státem nebo samosprávnými územními jednotkami na straně jedné a podnikateli na straně druhé, uzavřené za účelem zabezpečení veřejných potřeb. O relativní obchody se jedná, v případě, když s přihlédnutí ke všem okolnostem, za nichž došlo k uzavření určité smlouvy mezi podnikateli, je zřejmé, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. Naopak o obchodní závazkový vztah tohoto typu nejde, pokud z uvedených okolností není zřejmá souvislost smlouvy s podnikatelskou činností jejích účastníků. Tak tomu bude např., když podnikatel fyzická osoba kupuje v prodejně věci, ale činí tak způsobem, z něhož není zřejmé, že souvisí s podnikatelskou činností kupujícího. Taková kupní smlouva se bude řídit občanským právem. Obchodní právo dále upravuje tzv. absolutní obchody. Za takové se považují bez ohledu na právní povahu jejich účastníků (tedy ať jsou či nejsou podnikateli) závazkové vztahy vyjmenované v obchodním zákoníku. Jde zejména o tyto obchodnězávazkové vztahy: mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti, jakož i vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka; mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, jakož i mezi členy družstva navzájem, pokud vyplývají z členského vztahu k družstvu, jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností a dále zejména tyto závazkové vztahy: z burzovních obchodů a jejich zprostředkování a dále z úplatných smluv týkajících se cenných papírů, ze smlouvy o úvěru, smlouvy o tichém společenství, smlouvy o otevření akreditivu, smlouvy o běžném účtu, smlouvy o vkladovém účtu. Vedle relativních a absolutních obchodů se podle norem obchodního práva posuzují vztahy, o jejich podřízení obchodnímu právu se jejich účastníci dohodli 15

16 2.1 Obecná ustanovení Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Musí však být dostatečně určen předmět závazků. Smlouva vyžaduje k platnosti písemnou formu pouze v případech stanovených v tomto zákoně nebo na žádost jedné ze stran. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním všeobecných obchodních podmínek, na něž může být ve smlouvě odkázáno. Veřejným návrhem je projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy. Na základě veřejného návrhu je smlouva uzavřena s osobou, která v souladu s obsahem veřejného návrhu a ve lhůtě v něm stanovené, jinak ve lhůtě přiměřené, nejdříve navrhovateli oznámí, že návrh přijímá, a navrhovatel jí uzavření smlouvy potvrdí. Uzavření smlouvy je navrhovatel povinen potvrdit příjemci bez zbytečného odkladu po té kdy mu došlo přijetí návrhu Veřejná soutěž: Kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy (obchodní veřejná soutěž), činí tím výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. Kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý závazek, stává se dlužníkovým ručitelem. Zaručí-li se za tentýž závazek více ručitelů, ručí každý z nich za celý závazek. Při postoupení zajištěné pohledávky přecházejí práva z ručení na postupníka v době, kdy je postoupení oznámeno ručiteli postupitelem nebo prokázáno postupníkem. Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Závazek zanikne, je-li věřiteli splněn včas a řádně. Závazek zaniká také pozdním plněním dlužníka, ledaže před tímto plněním závazek již zanikl odstoupením věřitele od smlouvy. Místo plnění 16

17 K řádnému splnění závazku se vyžaduje, aby závazek byl splněn ve stanoveném místě. Není-li místo plnění určeno ve smlouvě a nevyplývá-li něco jiného z povahy závazku, je dlužník povinen plnit závazek v místě, kde měl v době uzavření smlouvy své sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště. Doba plnění Dlužník je povinen závazek splnit v době stanovené ve smlouvě. Není-li doba plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen závazek splnit bez zbytečného odkladu po té, kdy byl věřitelem o plnění požádán. Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění. Smlouva vyžaduje písemnou formu. Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po té, kdy k tomu byla vyzvána oprávněnou stranou v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy. Nesplní-li zavázaná strana závazek uzavřít smlouvu, může oprávněná strana požadovat, aby obsah smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě nebo může požadovat náhradu škody způsobené jí porušením závazku uzavřít smlouvu. Odstoupení od smlouvy Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo tento zákon. Znamená-li prodlení dlužníka nebo věřitele podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit Podstatné porušení dle zákona, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. 17

18 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu s tímto zákonem projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, kromě nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Dodatečná nemožnost plnění Závazek se považuje za splnitelný též v případě, lze-li jej splnit pomocí jiné osoby. Dlužník, jehož závazek zanikl pro nemožnost plnění, je povinen uhradit škodu tím způsobenou věřiteli, ledaže nemožnost plnění byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odstupné Zahrnou-li strany do smlouvy ujednání, že jedna ze stran nebo kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky jako odstupného, zrušuje se smlouva od doby svého uzavření, když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí. Zmaření účelu smlouvy Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Za změnu okolností podle odstavce se nepovažuje změna majetkových poměrů některé strany a změna hospodářské nebo tržní situace. Započetí pohledávek K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit u soudu. Nebo jakékoliv vzájemné pohledávky na základě dohody stran. Proti pohledávce splatné nelze započíst pohledávku nesplatnou, ledaže jde o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen plnit své peněžité závazky. Prodlení dlužníka 18

19 Dlužník je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek. Dlužník však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení věřitele. Věřitel je oprávněn při prodlení dlužníka požadovat od něho náhradu škody. Odstoupit od smlouvy je oprávněn v případech, které stanoví zákon nebo smlouva. Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského, a to dnem následujícím po dni splatnosti nebo po uplynutí lhůty k placení ceny dodávky stanovenými smlouvou. Není-li den nebo lhůta splatnosti ceny dodávky stanovena smlouvou, vznikne právo na úrok z prodlení, aniž je zapotřebí výzvy k plnění, a) uplynutím 30 dnů ode dne, kdy dlužník obdržel fakturu nebo obdobnou žádost o zaplacení, b) není-li možno určit den obdržení faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení, uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby, c) obdrží-li dlužník fakturu nebo obdobnou žádost o zaplacení dříve než zboží nebo služby, uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby, nebo d) jestliže zákon nebo smlouva ukládá převzetí nebo ověření shody zboží nebo služby se smlouvou a jestliže dlužník obdrží fakturu nebo obdobnou žádost o zaplacení před nebo při převzetí nebo před nebo při ověření shody, uplynutím 30 dnů po tomto pozdějším datu. Prodlení věřitele Věřitel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze závazkového vztahu nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek. Dlužník je oprávněn požadovat od věřitele, který je v prodlení, náhradu škody. Odstoupit od smlouvy může dlužník v případech stanovených zákonem nebo smlouvou. Náhrada škody 19

20 Kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti. Škoda se nahrazuje v penězích; jestliže však o to oprávněná strana požádá a je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav. Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Za škodu se považuje též újma, která poškozené straně vznikla tím, že musela vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti druhé strany. Místo skutečně ušlého zisku může poškozená strana požadovat náhradu zisku dosahovaného zpravidla v poctivém obchodním styku za podmínek obdobných podmínkám porušené smlouvy v okruhu podnikání, v němž podniká. Je-li k náhradě škody zavázáno několik osob, jsou tyto osoby povinny škodu nahradit společně a nerozdílně a mezi sebou se vypořádají podle rozsahu své odpovědnosti. Náhradu škody nemůže soud snížit. Promlčení Právo se promlčí uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem. Promlčení podléhají všechna práva ze závazkových vztahů s výjimkou práva vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Promlčením právo na plnění povinnosti druhé strany nezaniká, nemůže však být přiznáno nebo uznáno soudem, jestliže povinná osoba namítne promlčení po uplynutí promlčecí doby. U práva naplnění závazku běží promlčecí doba ode dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti). Nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky. Změna v osobě dlužníka nebo věřitele nemá vliv na běh promlčecí doby. Promlčecí doba přestává běžet, když věřitel za účelem uspokojení nebo určení svého práva učiní jakýkoli právní úkon, který se považuje podle předpisu upravujícího soudní řízení za jeho zahájení nebo za uplatnění práva již v zahájeném řízení. 20

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 7. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

ská smlouva Smlouvy se zástupci Smlouvy

ská smlouva Smlouvy se zástupci Smlouvy Smlouvy se zástupci: z Komisionářsk ská smlouva 2006-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouvy se zástupci Podstatou podnikatelské činnosti je zastupování zájmů jiného podnikatele

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž. OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ OSNOVA: Vznik závazků Zajištění závazků Zánik závazků Pojmenované smlouvy VZNIK ZÁVAZKŮ Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více