r 'V "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r 'V "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 r 'V "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO /20 15-ERU Ostravě dne 3. června 2015 Č. j /2015-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 18 zákona Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), ve správním řízení vedeném pod sp, zn. KO /201 a zahájeném Energetickým regulačním úřadem dne 28. dubna 2015 z moci úřední podle ustanovení 46 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), s účastníkem řízení, právnickou osobou - BYTERM Znojmo s.r.o., se sídlem Lidická 4, Znojmo, : ve podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, rozhodl takto: L Účastník řízení - společnost BYTERM Znojmo s.r.o., se sídlem Lidická 4, Znojmo, : , se v rozporu s ustanovením 9 1 zákona v období od 26. července 2014 do 27. dubna 2015 jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie Č pro provozovnu "Plynová kotelna 17. listopadu" (evid. Č. 1) umístěnou na adrese 17. listopadu 2394/34, Znojmo, po změně technických parametrů uvedené pro vozovny, ke které došlo dne 14. října 2004 demontáží 3 ks přetlakových kotil'! ('KD a osazením 8 ks plynových kotlů Ferroli Pegasus nepředložil doklady o které jsou stanoveny jako pro udělení a nepožádal o o udělení licence, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona. H. Dle ustanovení 91 a odst. 4 energetického zákona se účastníkovi řízení za spácháni správního deliktu podle ustanoveni 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona ukládá pokuta ve výši Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PS(~ 11003, č. ú , variabilní symbol UL Účastníkovi řízení se podle ustanovení 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatřeni k nápravě spočívající v povinnosti odstranit protiprávní stav specifikovaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 20 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2 Dle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o paušální částky nákladů řízení, se účastníkovi řízení ukládá uhradit náklady ve výši paušální částky Kč jeden tisíc korun českých). splatné do 15 ode právní tohoto rozhodnutí, a to na účet Energetického regulačního úřadu vedený u Ceské národní banky, se sídlem Praha 1, Příkopě 28, PSČ~ 11003, Č. Ú O, variabilní symbol L Úvod Odůvodněni Dne 28. dubna 2015 zahájil Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") ve smyslu ustanovení 46 správního řádu správní řízení z moci úřední s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se účastník řízení měl dopustit porušením povinnosti vyplývající z ustanovení 9 odst I energetického zákona. Správní řízení bylo zahájeno na základě vlastních zjištění Úřadu. ll. Popis skutkového stavu Z podkladů shromážděných ve správním řízení lze zjistit, účastník řízení podniká na území města Znojma mimo jiné v oblasti výroby tepelné energie na základě licence Č od 8. března uvedené licenci je pod evidenčním číslem 1 uvedena 17. na 17. Znojmo s tepelným výkonem v hodnotě 0,750 MW na 3 zdroje (kotle). Účastník řízení podal dne 25, července 2014 žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie. Jako předmět změny uvedl demontáž 3 ks kotlů a osazení 8 ks plynových kotili Ferroli s výkonem jednoho kotle 56 kw, tj. celkem 448 kw. Společně s žádostí o změnu licence přiložil účastník řízení i kopii revizní zařízení Č. ze dne 23. června 2010, ve které je uvedeno, na "Kotelně 17. listopadu 34, K -- 2" se nachází 8 plynových kotlů značky Ferroli Pegasus 56 o výkonu 56 kw, rokem výroby 2003 a s celkovým instalovaným výkonem nízkotlaké teplovodní kotelny 224 kw. tomto místě však správní orgán poznamenává, že celkový instalovaného výkonu uvedeného v revizní zprávě neodpovídá násobku výkonu a počtu zdrojů, neboť 56 násobeno 8 je 448, a nikoliv 224. Dne 25. srpna 2014 byla vydána výzva k odstranění nedostatků podání (žádosti o změnu licence). Uvedená výzva byla účastníku řízení doručena dne 27. srpna 2014, Účastník řízení však na výzvu nereagoval a řízení zahájené na základě žádosti o změnu licence bylo zastaveno. Usnesení o zastavení správního řízení č. j í20 14-ERU ze dne 17. října 2014 nabylo právní moci dne 12. listopadu Příkazem č. j /2014-ERU ze dne ll. září 2014 byla účastníku řízení uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ustanovením 9 odst 1 energetického 2

3 zákona jako držitel licence na výrobu tepelné energie od 15. října 2004 v rámci cenové lokality "Znojmo 17. listopadu 34" v provozovně s názvem "Plynová kotelna 17. listopadu" 8 plynových Pegasus 56 o rok 2003, tedy s celkovým instalovaným výkonem kotelny 448 kw, což je v rozporu s údaji uvedenými na rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie Č ze 8. března 2002, Č. j., kdy zároveň tuto změnu do dne 25. července 2014 účastník řízení Úřadu neoznámil. Příkaz nabyl právní moci dne 30. záři 2014 a vykonatelnosti dne 16. října Dle výše uvedeného příkazu bylo ve správním řízení vedeném Úřadem pod sp. zn. KO-08290/2014-ERU prokázáno, že účastník řízení nakoupil 8 kotlů značky Ferroli Pegasus 56 výrobní Č. 0520L20064, , 0607L20248, 0612L20S51, 0607L202304, 0607L220308, 0612L20549 a 0607L20306, každý o výkonu 56 kw, které jsou osazeny na provozovně "Plynová kotelna 17. listopadu" (evid. Č. 1). Dle strojní knihy byla plynová zařízení uvedena do provozu dne IS. října Na základě vlastních zjištění zahájil Úřad po vyhodnocení všech uvedených skutečnosti podle ustanovení 46 správního řádu správní řízení z moci úřední. Oznámení o zahájení správního řízení Č. j /20lS-ERU ze dne 24. dubna 2015 bylo účastníku řizení doručeno dne 28. dubna V rámci oznámení o zahájení správního řízení byl účastník řízení poučen o právu podat návrhy na doplnění řízení ve smyslu ustanovení 36 správního řádu. Účastník řízení tohoto práva nevyužil a nezaslal žádné návrhy na doplnění řízení, ani nenavrhl žádné další důkazy. Správní orgán tak při posuzování celého případu vycházel z podkladů, jež byly ve dnech 24. dubna 2015 a 12. května 201S vloženy do a z Dne 19. května 201S zaslal správní orgán účastníku řízení vyrozumem o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí společně s vyrozuměním o možnosti doložit aktuální majetkové poměry. Vyrozumění bylo účastníku řízeni doručeno dne 2S. května 2015, Účastník řízení se podkladům rozhodnutí nevyjádřil a aktuální majetkové poměry nedoložil. Správní orgán s ohledem na zásadu materiální pravdy zakotvenou v ustanoveni 3 správního řádu dospěl k závěru, že veškeré podklady, jež měl k dispozici pro vedení správního řízení a následné vydání tohoto rozhodnutí, jsou úplné a dostačující pro zjištění stavu o nernz nejsou pochybností, a to v rozsahu, je nezbytný soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v ustanovení 2 správního řádu. IV. Právní hodnoceni Správního deliktu ve smyslu ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona se dopustí držitel licence tím, že neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů a dokladů, které stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence a nepředloží o nich doklady nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle ustanovení 9 odst. 1 téhož zákona, K závěru uvedeného ustanovení Úřad upozornuje, zákonodárce měl dle Úřadu bezpochyby na mysli, že držitel licence "nepožádá" o změnu rozhodnutí o udělení licence a jedná se tedy o zjevnou písařskou chybu 3

4 v textu energetického zákona, neboť ustanovení 9 odst. 1 energetického zákona stanovuje držiteli licence jako jednu z povinností požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence, tudíž z. držitel' tuto o změnu rozhodnutí o udělení licence. Z ustanovení 9 odst. 1 energetického zákona přitom vyplývá obecná povinnost držitele licence neprodleně oznámit Úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ustanovení 5 a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení 7, předložit o nich doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence. Z ustanovení 5 energetického zákona přitom vyplývají podmínky pro udělení licence, přičemž za ty údaje, o nichž je držitel licence povinen spravit Úřad, lze považovat následující údaje: o ztrátě úplné způsobilosti k právním úkonům, o ztrátě bezúhonnosti, o nesplnění podmínky odborné způsobilosti nebo odvolání odpovědného zástupce, o změnách týkajících se skutečností prokazujících jeho vlastnický nebo vztah k energetickému zařízení. Mimo jiné jsou údajem, jehož změnu má držitel licence povinnost neprodleně oznámit, také změny finančních a technických předpokladů. Z ustanovení 5 odst. 3 energetického zákona vyplývá, fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti. Zároveň z ustanovení 5 odst. 7 energetického zákona vyplývá, že technické předpoklady se považují za splněné u energetického zařízení, u kterého je osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací. Pokud je energetické zařízení stavbou, musí žadatel o udělení licence rovněž prokázat, že je oprávněn stavbu užívat nebo jinak provozovat. Správní orgán prokázal, účastník řízení je držitelem licence na výrobu tepelné energie Č , a to mimo jiné pro provozovnu "Plynová kotelna 17. listopadu" (evid. Č. 1) umístěnou na adrese 17. listopadu 2394/34, Znojmo, s termínem zahájení licencované činnosti ke dni 8. března Vztahuje se tak na něj povinnost podle ustanovení 9 odst. 1 energetického zákona. Účastníkovi je kladeno za vinu po výměně zdroje na výrobu tepelné energie (konkrétně výměny 3 kotili o celkovém instalovaném výkonu 750 kw za 8 kotil! o celkovém instalovaném výkonu 448 kw) jako držitel licence na výrobu tepelné energie pro "Plynová kotelna 17. listopadu" č. 1) na adrese 17. listopadu 2394/34, Znojmo, po změně technických parametrů uvedené provozovny, ke které došlo dne 14. října 2004 demontáží 3 ks přetlakových kotlů ČďKDa osazením 8 ks plynových kotlů Ferroli Pegasus LN, nepředložil doklady o změně podmínek pro udělení licence podle ustanovení 5 energetického zákona a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a to v období od 26. července 2014 do 27. dubna Správní orgán zjistil, že účastník řízení provedl změny v provozovně "Plynová kotelna 17. listopadu" č. 1) dne 15. října 2004, což vyplývá, jak je uvedeno v odůvodnění příkazu č. j /2014-ERU ze dne ll. září 2014, ze strojní knihy, kdy změna technických parametrů pro vozovny je změnou, kterou předvídá ustanovení 9 odst. 1 energetického zákona, tedy změnou takových údajů, u nichž má držitel licence povinnost je neprodleně oznámit Úřadu jako změny podmínek pro udělení licence podle ustanovení 5 4

5 energetického zákona a změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení 7 téhož zákona, a zároveň o nich předložit a o rozhodnutí o udělení Účastník řízení požádalo změnu rozhodnutí o udělení licence dne 25. července 2014, avšak řízení o změně licence bylo zastaveno. Účastník řízení tedy oznámil Úřadu změnu technických parametrů uvedené provozovny, avšak dosud nepředložil doklady o změně podmínek pro udělení licence podle ustanovení 5 energetického zákona a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, když jeho žádost doručenou Úřadu dne 25. července 2014 nelze považovat za splnění povinnosti uvedené v ustanovení 9 odst. 1 energetického zákona, když řízeni o ní bylo pro nesoučinnost účastníka řízení zastaveno. Účastník řízení do dne vydání tohoto rozhodnuti nepřeložil doklady o provedené změně technických parametrů provozovny a rovněž nepožádal o změnu rozhodnutí o uděleni licence na výrobu tepelné energie Č Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že jednání účastníka řízení bylo v rozporu s ustanovením 9 odst. 1 energetického zákona a naplnilo tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona. Správní delikt, jímž pachatel vyvolá protiprávní stav, který posléze udržuje je správním deliktem trvajícím a z hlediska správního práva tvoří jeden skutek a jeden správní delikt až do okamžiku ukončení deliktního jednání, tj. až do okamžiku odstranění protiprávního stavu. Dle názoru správního orgánu je však okamžik oznámení o zahájení správního řízeni okamžikem, kdy se přerušuje jednota skutku, což lze dovodit z rozsudku Nejvyššiho ze , č. j. 5 A I Č. j, /2014-ERU ze dne 1L záři 2014 byl účastník řízení uznán vinným za spáchání správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona pro období od 15. října 2004 do 25. července 2014, a to pro z části totožné jednání účastníka řízení v rozporu s ustanovením 9 odst. 1 energetického zákona, pro které je vedeno správní řízení sp. zn. KO-03766/2015-ERU. Podle ustanovení 12 odst. II zákona Č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, se posuzuje jednání jako nový skutek v případě, obviněný pokračuje v jednání, pro který je stíhán. Mezníkem, který ukončuje jeden skutek a odděluje jej dalšího, je obvinění. Z analogického uvedeného ustanovení pro správní řízení vyplývá, že správní orgán může, resp. musí, jednání účastníka řízení v období od 26. července 2014 do 27. dubna 2015, tj. dne předcházejícího dni oznámení zahájení správního řízení, posuzovat jako nový skutek. Rozhodnutí správního orgánu v dané věci tudíž nebrání překážka věci rozhodnuté. S ohledem na výše uvedené správní orgán uzavtra, že jednání účastníka řízení v rozporu s ustanovením 9 odst. 1 energetického zákona naplňuje formální znaky správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) téhož zákona. Správní orgán se nicméně musel zabývat také otázkou naplnění materiální stránky uvedeného deliktu. 5

6 Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3 L května 2007, Č. j. 8 17/ , vyplývá, že pro trestnost jednání musí být naplněna i materiální stránka deliktu. Upravují-li zásady soudního trestání situaci, v níž formálně trestný skutek nelze považovat za trestný čin, je-li jeho společenská nebezpečnost nižší než nepatrná, musí obdobná pravidla platit i pro delikty. Podstatou správních deliktů je postih za jednání v rozporu s právem. K jeho trestnosti však nepostačuje, že jednání po formální stránce vykazuje znaky skutkové podstaty deliktu, pokud zároveň není jednáním společensky nebezpečným (škodlivým). Jinými slovy, aby mohlo být určité protiprávní jednání kvalifikováno jako správní delikt, musí být kromě formálních znaků deliktního jednání naplněna i materiální stránka deliktu a jednání musí vykazovat určitou míru společenské nebezpečnosti (škodlivosti) ve vztahu k porušené povinností stanovené zákonem na ochranu odpovídajících hodnot. Vždy je proto třeba zkoumat, jaký zájem společnosti je porušeným ustanovením chráněn, zda byl posuzovaným jednáním porušen, popř. v jaké intenzitě se tak stalo. V daném případě účastník řízení porušil povinnost stanovenou ustanovením 9 odst 1 energetického zákona. Účelem tohoto ustanovení je zajistit zájem společnosti na tom, aby držitel licence oznamoval změnu podmínek spojených s vykonávanou licencovanou činností, a pokud se taková změna týká rozhodnutí o udělení licence, aby požádalo změnu rozhodnutí o udělení licence. Tímto způsobem je prostřednictvím zákona zajištěno, že licencovaná činnost bude i v době po udělení licence vykonávána pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jež byly udělenou licencí povoleny, a pokud by mělo dojít ke změně, bude tato změna posouzena ve správním řízení o změně rozhodnutí o udělení licence. Podstatou výše uvedené zákonem stanovené povinnosti je tak zajistit zájem společnosti na tom, aby licencovaná činnost byla vždy vykonávána po přezkoumání splnění všech podmínek pro její výkon podle ustanovení 5 energetického zákona. I v tomto konkrétním případě bylo na místě zkoumat podmínky pro povolení výkonu licencované činnosti, neboť došlo ke změně celkového instalovaného výkonu jeho snížením z hodnoty 750 kw na hodnotu mohlo dojit ke dané pro vozovny pro výkon licencované činnosti podle ustanovení 5 odst. 3 energetického zákona, jejichž soulad s předpisy upravujícími požadavky bezpečností a spolehlivosti a technickými normami bylo třeba prokázat novou revizní zprávou. Tím, že držitel licence formálně porušil ustanovení 9 odst. 1 energetického zákona, naplnil tak současně materiální stránku správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, protože v důsledku jeho jednání byla provozována výrobna tepelné energie, jejíž provozování nebylo předmětem řízení o změně licence a nebyly tak posouzeny podmínky stanovené ustanovení 5 energetického zákona pro udělení licence. Správní orgán proto v jednání účastníka řízení spatřuje takovou materiální nebezpečnost (škodlivost), která postačuje pro vyslovení závěru o existenci materiální stránky správního deliktu. Správní úřad se dále zabýval otázkou, zda jsou naplněny podmínky uvedené v ustanovení 91d odst. 1 energetického zákona, tedy zda účastník řízení za správní delikt neodpovidá, jestliže prokáže, vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právních povinnosti zabránil. Z podkladů, které měl správní orgán k dispozici, nicméně nevyplývá, že by nastala jakákoliv objektivní zákonem předvídaná situace, která by umožnila liberaci účastníka řízeni. Ač měl účastník řízení možnost, tak v průběhu řízení žádnou takovou skutečnost netvrdil a neprokazoval. 6

7 V. Uloženi pokuty správní delikt podle ustanovení 91 písm. uložit podle ustanovení 91 odst.!3 písm. c) téhož zákona pokutu energetického zákona lze do výše Při stanovení výše pokuty přihlížel Úřad ke všem uvedeným skutečnostem zjištěným ve správním řízení zahájeném dne 28. dubna 2015 v předmětné věci. Zejména přihlížel ve smyslu ustanoveni 91d odst. 2 energetického zákona k závažnosti správního deliktu, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán. neposlední řadě správní orgán přihlédl při stanovení výše pokuty též k osobě pachatele. Při posouzení závažnosti správního deliktu podle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona vycházel správní orgán zejména ze skutečnosti, že následek protiprávního jednání účastníka řízení spočívajícího v nepředložení dokladů o změně podmínek pro udělení licence podle ustanovení 5 energetického zákona a nepožádání o změnu rozhodnutí o udělení licence v období od 26. července 2014 do 27. dubna 2015 vedl k nemožnosti posouzení splnění technických předpokladů jako podmínky pro změnu rozhodnutí o udělení licence podle ustanovení 9 odst. 2 energetického zákona. Tento následek správního deliktu potom trval prakticky po dobu 9 měsíců. Současně je však nutné přihlédnout k tomu, že účastník řízení celkově udržuje protiprávní stav téměř II let, kdy tato okolnost závažnost jednání zvyšuje. Správní orgán však přihlédl rovněž ke skutečnosti, následek protiprávního jednání účastníka řízení nebyl natolik závažný, když účastník řízení již. byl držitelem licence na výrobu tepelné energie Č a stát takovému subjektu povolení k podnikání v energetických odvětvích již jednou udělil v roce 2002, byť s využitím jiného zařízení. v tomto případě vykonává licencovanou v než povoleném. Takové jednání má jistě nižší závažnost, než výkon licencované činnosti bez uděleného povolení k podnikání v energetických odvětvích. Současně je třeba konstatovat, že závažnost jednání účastníka řízení významně snižuje skutečnost, že výkon zařízení pro výrobu tepelné energie snížil oproti výkonu, pro který došlo k udělení licence. pokuty je nutno též zohledňovat opakovanost porušování zákona účastníky řízení, ať už z pohledu neustálého porušování totožných ustanovení a právních předpisů, nebo celkové nedisciplinovanosti při nedodržování stanovených povinností. Účastník řízení již byl uznán vinným ze spáchání správního deliktu ve věcné působnosti Úřadu, a to konkrétně ze spáchání správního deliktu dle totožného ustanovení jako v tomto správním řízení. Příkazem č. j /2014-ERU ze dne 11. září 2014, který nabyl právní moci dne 30. září 2014, byla účastníkovi řízení za spáchání správního deliktu dle ustanovení 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona uložena pokuta ve výši Kč spolu s povinností uhradit náklady řízení. se týče osoby pachatele správního deliktu, správní orgán vycházel při stanovení vyse pokuty ze závěrů dostupné judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 9/ ), z níž vyplývá, že správní orgán ukládající pokutu za správní delikt je povinen přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, 7

8 že by pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní, a majetkové poměry pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí. Vzhledem k tomu, správní orgán pokutu ve tj. u spodní hranice zákonného rozpětí pokuty, nelze v případě správního trestání právnické o tom, by taková pokuty mohla mít na účastníka řízení likvidační dopad. Po zvážení všech okolností ve smyslu ustanovení 91d odst. 2 energetického zákona byla účastníkovi řízení uložena pokuta ve výši Kč, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tj. při samé dolní hranici možné zákonné sazby dle energetického zákona. Správní orgán považuje stanovenou výši pokuty za zcela přiměřenou míře a významu chráněného společenského zájmu upraveného energetickým zákonem a zároveň ji povazuje za odstrašující, a může tak plnit jak represivní, tak preventivní funkci. Nadto správní orgán poznamenává, že pokuta udělená ve výši tak, jak je uvedeno ve výroku Il. tohoto rozhodnutí, byla uložena v souladu s ustanovením 2 odst. 4 správního řádu, tedy ve výši odpovídající rozhodovací praxi Úřadu v obdobných nebo shodných případech. Souběžně je výrokem IV. ukládána povinnost úhrady nákladů řízení, neboť správní orgán je podle 79 odst. 5 správního řádu povinen účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, uložit náhradu nákladů řízení paušální částkou. Podle ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra Č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, činí paušální částka Kč. Dle 18 odst. 3 na porušení právních předpisů podle odstavce 1 ukládá opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanoví přiměřenou lhůtu nebo jiné nutné podmínky k zajištění jejich splnění; povinnosti plynoucí z opatření k nápravě původci protiprávního stavu přecházejí na jeho právního nástupce. Je-li právních nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě společně a nerozdílně. Z výsledku správního řízení je nesporné, že účastník řízení vyvolal a udržuje protiprávní stav, když v rozporu s ustanovením 9 odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie Č pro provozovnu "Plynová kotelna 17. listopadu" (evid. Č. 1) umístěnou na 17. listopadu 2394/34, Znojmo, po změně technických parametrů uvedené provozovny, ke které došlo dne 14. října 2004 demontáží 3 ks přetlakových kotlů ČKD a osazením 8 ks plynových kotlů Ferroli Pegasus LN, nepředložil doklady o změně podmínek pro udělení licence podle ustanovení 5 energetického zákona a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence. Na základě výše uvedeného tedy Úřad uložil účastníku řízení opatření k nápravě tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Správní orgán má za to, že lhůta 20 dní od právní moci je vzhledem k administrativní náročnosti postupu, který musí účastník řízení vykonat pro splnění opatření k nápravě, přiměřená a dostačující. 8

9 Poučeni tomuto rozhodnutí podat rozklad v souladu s ustanovením 152 správního řádu k předsedkyni Úřadu do 15 dnů jeho doručení, a to jeho podáním Úřadu. Lhůta rozkladu se následujícího po nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Nesplnění povinnosti uložené výrokem m. tohoto rozhodnutí muze být podle ustanovení 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona Úřadu vymoženo uložením donucovací pokuty, a to až do výše Kč. Donucovací pokuty lze v souladu s ustanovením 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládat i opakovaně. -Otisk úředního razítka- Mgr. Lukáš Kugler, v. r. oprávněná úřední osoba sekce kontroly 9

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-02883/2016-ERU Č. j. 02883-6/2016-ERU V Ostravě dne 4. května 2016 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. OSR-10227/2016-ERU V Ostravě 7. října 2016 Č.j.10227-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01507/2016-ERU V Praze dne 11. února 2016 Č. j. 01507-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r 'V "'V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.: KO-02318/2015-ERU Č.j.: 02318-3/2015-ERU V Ostravě dne 10. března 2015 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-11537/2015-ERU V Praze dne 12. ledna 2016 Č. j. 11537-3/2015-ERU ", PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r v,,"tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ

r v,,tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ r v,,"tll ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-00826/20 l6-eru V Praze dne 2. února 2016 Č. j. 00826-3/2016-ERU v, PRIKAZ č. Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava r v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-05680/2016-ERU Praha 27. května 2016 Č. j. 05680-3/2016-ERU V', PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ

r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava v, PRIKAZ r '\tl,,'\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-09758/2015-ERU V Praze dne 4. listopadu 2015 Č. j. 09758-3/2015-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad. Masarykovo náměstí 5, 58601. pří

F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad. Masarykovo náměstí 5, 58601. pří F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn.: KO-05768/2015-ERU Č~.j.: 05768-3/2015-ERU V Ostravě dne 29. června 2015 pří z Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava r 'V "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-00839/2016-ERU V Praze dne ll. února 2016 Č. j. 00839-3/20 16-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v 1" '\tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-07554/2014-ERU V Ostravě dne 14. října 2014 Č. j. 07554-7/2014-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-04501l2016-ERU V Praze dne 20. dubna 2016 Č. j. 04501-312016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

, v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava. v, PRIKAZ

, v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava. v, PRIKAZ , v,,~ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01529/20l6-ERU V Praze dne 22. února 2016 Č. j. 01529-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.: KO-04072/2014-ERU Č. j.: 040n-3/2014-ERU V Jihlavě dne 24. dubna 2014 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-09916/2013-ERU V Jihlavě dne 9. září 2013 Č. j. 09916-10/2013-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , " "" ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-lOI02/2015-ERU V Praze dne 12. listopadu 2015 Č. j. 10102-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI urad

ENERGETICKY REGULACNI urad , v "V ENERGETICKY REGULACNI urad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-06412/2015-ERU V Praze dne 21. července 2015 Č.j.06412-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-04078/2015-ERU V Ostravě dne 6. května 2015 Č. j. 04078-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. POZE-00654/20 15-ERU V Praze dne 19. února 2015 Číslo jednací: 00654-5/20 15-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-06864/2014-ERU V Ostravě dne 22. července 2014 Č. j. 06864-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-11337/2015-ERU V Ostravě dne 17. prosince 2015 Č. j. 11337-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-03414/2016-ERU V Ostravě dne 2. června 2016 Č.j.03414-1212016-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-01936/2016-ERU Praha 5. dubna 2016 Č. j. 01936-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-07325/2014-ERU V Ostravě dne 7. srpna 2014 Č. j. 07325-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO- 02898/2016-ERU Č.j.02898-3/2016-ERU V Praze dne 15. června 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn.ko-09386/2015-eru Č.j. V Ostravě dne 20. října 2015 PŘÍKAZ č. Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-04712/2014-ERU V Ostravě dne 19. května 2014 Č. j. 04712-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava

Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava ENERGETICKY REGULACNI URAD, v "V Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Sp. zn. OSR-05921/2016-ERU Č.j.05921-312016-ERU V Ostravě dne 1. června 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

/I' 'tj!,.,.-v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava PŘÍKAZ

/I' 'tj!,.,.-v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava PŘÍKAZ /I' 'tj!,.,.-v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava sp. zn. POZE-07170/2016-ERU č. j. 07170-3/20 16-ERU V Praze dne 30. června 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Sp. zn. KO-05265/2016-ERU V Ostravě dne 2. června 2016 Č. j. 05265-6/2016-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, Jihlava PRIKAZ

r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, Jihlava PRIKAZ ENERGETICKY REGULACNI URAD r v,., 'tti Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. OSR-I0895/2016-ERU Praha 26. října 2016 Č. j. 10895-3/2016-ERU ", PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-04961/2014-ERU V Ostravě dne 27. května 2014 Č. j. 0496l-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. OSR-05969/2016-ERU Č. j. 05969-3/2016-ERU V Ostravě dne 3. června 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Sp. zn. KO-0221112015-ERU V Ostravě dne 9. března 2015 Č. j. 02211-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-0840012014-ERU Č.j.08400-7/2014-ERU V Ostravě dne 12. listopadu 2014 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava r v "ov ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. OSR-06207/2016-ERU Č. j. 06207-3/2016-ERU V Ostravě dne 9. června 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn.: KO-00378/2015-ERU Č. j.: 00378-3/2015-ERU V Ostravě dne 15. ledna 2015 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

č. j /2015-ERU

č. j /2015-ERU r "ti( "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-10289/2015-ERU V Praze dne 2. prosince 2015 č. j. 10289-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

, v,.,. v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ

, v,.,. v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ , v,.,. v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01143/2016-ERU Č. j. 01143-3/2016-ERU V Ostravě dne 1. února 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.: KO-08678/2014-ERU Č. j.: 08678-312014-ERU V Jihlavě dne 22. září 2014 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. POZE-00696/2015-ERU V Praze dne 17. února 2015 Číslo jednací: 00696-7/20 15-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-03568/2014-ERU V Ostravě dne 10. dubna 2014 č. j. 03568-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r "tll ly' "Ittá' ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-00532/2015-ERU V Ostravě dne 19. ledna 2015 Č. j. 00532-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

, '\tf,,'\tf ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava PŘÍKAZ

, '\tf,,'\tf ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava PŘÍKAZ , '\tf,,'\tf ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. KO-05953/2015-ERU V Ostravě dne 7. července 2015 Č. j. 05953-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. POZE-05676/20 15-ERU V Praze dne 24. července 2015 Číslo jednací: 05676-6/20 15-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. OSR-07135/2016-ERU V Praze dne 1. července 2016 Č. j. 07135-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava r " "" ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-00518/2016-ERU V Ostravě dne 17. února 2016 Č. j. 00518-6/20 16-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , ",'" ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Sp. zn.: KO-01631/2014-ERU V Praze dne 31. března 2014 Č. j.: 01631-4/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp;zn; OSR-I0287/2016-ERU Praha 21; října 2016 Č.j.10287-312016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-10631/2014-ERU V Praze dne 14. listopadu 2014 Č. j. 10631-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Sp. zn. KO-07983/2014-ERU V Ostravě dne 28. srpna 2014 PŘÍKAZ

Sp. zn. KO-07983/2014-ERU V Ostravě dne 28. srpna 2014 PŘÍKAZ náměstí 5, 586 Jihlava Sp. zn. KO-07983/2014-ERU V Ostravě dne 28. srpna 2014 Č. j. 07983-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 18 zákona č. 458/2000

Více

I' "'tll,.,. v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava PŘÍKAZ

I' 'tll,.,. v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava PŘÍKAZ I' "'tll,.,. v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-II046/2014-ERU V Ostravě dne 3. prosince 2014 Č. j. 11046-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn, KO-I0688/2014-ERU V Ostravě dne 19. listopadu 2014 Č. j. 10688-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. KO-0563712016-ERU Č. j. 05637-312016-ERU V Ostravě dne 1. června 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-06021/2015-ERU V Ostravě dne 8. července 2015 Č. j. 06021-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

, v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava ROZHODNUTÍ

, v V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava ROZHODNUTÍ , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-03491/2015-ERU V Praze dne 16. června 2015 Č. j. 03491-5/2015-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

, v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ

, v V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-06890/2014-ERU V Ostravě dne 23. července 2014 Č. j. 06890-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , """ ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava sp. zn.: KO-0779112014-ERU V Ostravě dne 9. října 2014 č. j.: 07791-7/2014-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. KO-03947/2014-ERU V Ostravě dne 24. února 2014 Č. j. 03947-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r NERGETICKY REGULACNI URAD pří Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 18 zákona

r NERGETICKY REGULACNI URAD pří Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 18 zákona V,,'" r NERGETICKY REGULACNI URAD náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp, zn, KO-04524/20 1 Ostravě dne 25. května 2015 j. 04524-3/201 pří Z Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust.

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.: KO-00624/2014-ERU č. j.: 00624-3/2014-ERU V Jihlavě dne 27. ledna 2014 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO- 09870/2015-ERU V Praze dne 3. listopadu 2015 Č. j. 09870-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-07880/2014-ERU V Praze dne 2. září 2014 Č. j. 07880-3/2014-ERU PŘÍKAZ č. 458/2000 Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX007E7LG* Čj. UOOU-09755/14-9 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. KO-00050/2016-ERU Č. j. 00050-3/2016-ERU V Ostravě dne 2. února 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-05682/2016-ERU Praha 22. června 2016 Č. j. 05682-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn.: KO-16279/2013-ERU V Praze dne 19. prosince 2013 Číslo jednací: 16279-3/2013-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti ve spojení s 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky 315/2013,

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti ve spojení s 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky 315/2013, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 27. června 2016 Č.j.: 2016 / 77381 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/229/573 Počet stran: 6 Jana Hrabalová IČO 116 06 401 Lomní 366 541 01 Trutnov Dolní Předměstí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-05689/2016-ERU Praha 29. srpna 2016 Č. j. 05689-6/2016-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 r 'V JI''' v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. KO-I0098/2014-ERU V Ostravě dne 3. listopadu 2014 Č. j. 10098-3/2014-ERU PŘÍKAZ č. 458/2000 Energetický regulační úřad

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-09746/2015-ERU V Praze dne 2. listopadu 2015 Č. j. 09746-5/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.: KO-11493/2012-ERU č. j.: 11493-20/2012-ERU V Jihlavě dne 25. srpna 2014 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako příslušný

Více

Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-04075/2014-ERU V Jihlavě dne 7. května 2014 Č. j /2014-ERU PŘÍKAZ

Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-04075/2014-ERU V Jihlavě dne 7. května 2014 Č. j /2014-ERU PŘÍKAZ r '\II,., \tl ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-04075/2014-ERU V Jihlavě dne 7. května 2014 Č. j. 04075-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-03413/2014-ERU Č. j. 03413-8/2014-ERU V Ostravě dne 7. května 2014 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

PŘíKAZ. Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona

PŘíKAZ. Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona Sp. zn.: KO-07916/2014-ERU Č. j.: 07916-3/2014-ERU V Jihlavě dne 27. srpna 2014 PŘíKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 45812000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-05441/2016-ERU V Ostravě dne 10. června 2016 Č. j. 05441-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

r TICKY RE Sp. zn. KO-11658/2015-ERU Ostravě dne 12. ledna 2016 Č. j /2015-ERU r ň K Z

r TICKY RE Sp. zn. KO-11658/2015-ERU Ostravě dne 12. ledna 2016 Č. j /2015-ERU r ň K Z r TICKY RE Sp. zn. KO-11658/2015-ERU Ostravě dne 12. ledna 2016 Č. j. 11658-3/2015-ERU r ň t K Z Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 18 zákona č: 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O I Jihlava Sp. zn. POZE-I 0255/201 5-ERU V Praze dne 23. prosince 2015 Číslo jednací: 10255-612015-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Č. j.: 13943-3/2013-ERU V Jihlavě dne 8. listopadu 2013 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle

Více

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 18 zákona

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 18 zákona r \tf,,\tf ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.osr-06467/2016-eru Č. j. 06467-3/2016-ERU V Ostravě dne 16. června 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn. OSR-06615/2016-ERU Praha 15. července 2016 Č. j. 06615-3/2016-ERU ", PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-0593112016-ERU Č.j.05931-3/2016-ERU V Praze dne 31. května 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

, 'ti,,'ti ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, Jihlava PŘÍKAZ

, 'ti,,'ti ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, Jihlava PŘÍKAZ , 'ti,,'ti ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-11602/20l5-ERU V Ostravě dne 28. prosince 2015 Č. j. l1602-3/2015-eru PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,586 Ol Jihlava Sp. zn.: KO-03842/2014-ERU V Praze dne 18. dubna 2014 Č. j.: 03842-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-02808/2015-ERU V Ostravě dne 24. března 2015 Č. j. 02808-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-07070/2014-ERU V Praze dne 29. července 2014 č. j. 07070-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-00845/2016-ERU V Praze dne 27. ledna 2016 Č. j. 00845-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

PŘÍKAZ. takto: správního deliktu podle ust. 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

PŘÍKAZ. takto: správního deliktu podle ust. 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-02194/2014-ERU V Praze dne ll. března 2014 Č. j. 02194-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn.: KO-10318/2015-ERU Č. j.: 10318-13/2015-ERU V Ostravě dne 7. dubna 2016 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-09626/2015-ERU V Praze dne 14. března 2016 Č. j. 09626-7/2015-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-07106/2015-ERU V Ostravě dne 12. srpna 2015 Č. j. 07106-3/2015-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Sp. zn. OSR-12427/2016-ERU Č. j. 12427-3/2016-ERU V Praze dne 29. listopadu 2016 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn.: KO-06859/2014-ERU Č. j.: 06859-3/2014-ERU V Jihlavě dne 23. července 2014 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007FPM3* UOHSX007FPM3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0498/2015/VZ-22824/2015/522/PKř Brno 12. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více