Otázky a odpovědi (FAQ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi (FAQ)"

Transkript

1 Otázky a odpovědi (FAQ) OBECNÉ DOTAZY Q Může být zamýšlená aktivita vhodná pro podporu z ROP NUTS II JZ? Je daný subjekt oprávněným příjemcem z ROP NUTS II JZ? A Na stránkách je v položce menu ROP Jihozápad, v záložce Programové dokumenty zveřejněn Prováděcí dokument, jež obsahuje výčet všech podporovaných aktivit v rámci jednotlivých oblastí podpory, formu a výši dotace, vyjmenovává také možné příjemce, apod. Podrobnější informace jsou také uvedeny v příručkách pro žadatele k jednotlivým oblastem podpory v položce menu Pro žadatele, v záložce Aktuální výzvy ROP Jihozápad vždy u příslušné výzvy. Konkrétní námět je možné konzultovat na příslušném územním pracovišti Úřadu Regionální rady Jihozápad. Q Jak dlouho po vyhlášení výzvy je tato výzva ukončena, resp. do kdy musí být projekty doručeny na ÚRR? A Doba trvání výzvy je minimálně 30 kalendářních dnů. Tato doba může být v konkrétní výzvě prodloužena. Q Jak dlouho po ukončení výzvy se dozvím, jak projekt dopadl? A Pokud byl projekt schválen k financování ve Výboru Regionální rady Jihozápad, je žadateli zasláno Oznámení o schválení projektu k financování do pěti pracovních dnů. Pokud projekt schválen není či je zařazen mezi náhradní projekty, je žadateli do dvaceti pracovních dnů zasláno Oznámení o zamítnutí projektu či Oznámení o zařazení mezi náhradní projekty. Seznam projektů schválených Výborem Regionální rady Jihozápad k financování a seznam náhradních projektů je rovněž zveřejněn na do dvou pracovních dnů po jednání Výboru Regionální rady Jihozápad. Q Jsou rozpočty projektů nějak omezené či jinak limitované? A Každá oblast podpory má určenu spodní mez, tzn. je stanovena minimální výše celkových způsobilých výdajů, pod kterou nesmí výše celkových způsobilých výdajů klesnout, zároveň jsou omezeny např. vedlejší výdaje a výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh. Dle metodického oznámení č. 12 je určena maximální výše výdajů na odborné a znalecké posudky pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh a výdaje spojené s řízením projektu. Pokud je stanovena maximální přípustná výše dotace dané oblasti podpory, je zveřejňována v textu aktuální výzvy. Konkrétní výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), musí být vynaloženy v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Q Může být žadatelem obec zastoupená svojí příspěvkovou organizací? A Žadatelem může být buď obec, nebo organizace založená nebo zřízená obcí. Q Jakým způsobem je možné doložit počet obyvatel v místě realizace projektu projekt se hodí do ROP, ale obec je podle posledních veřejných údajů ČSÚ pod 500 obyvatel, nicméně v současné době již tuto hranici přesáhla, ale nový údaj ještě není zveřejněn na ČSÚ?

2 A Při podání žádosti postačí čestné prohlášení starosty obce, které vychází z aktuálních oficiálních údajů, které má obec k dispozici. Až bude údaj zveřejněn na ČSÚ, ověří se jeho správnost, pokud by podle údaje ČSÚ měla obec pod 500 obyvatel, nebude moci žadatel dotaci dostat. Q Ve kterých případech může být žadatelem subjekt (jakýkoliv, nejen obec) s místem realizace projektu v katastru obce do 500 obyvatel? A U OP 1.5 může být obcím do 500 obyvatel poskytnuta podpora pouze v případě, že způsobilé výdaje projektu přesahují Kč. V OP 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 tito žadatelé (na katastrálním území obce s počtem obyvatel do 500) žádat nemohou. V OP 3.1 a 3.3 v případě, že se jedná o podnikatele, který vykonává nezemědělskou činnost a má historii delší než 2 roky je možné z ROP JZ podporovat také projekty v obcích pod 500 obyvatel. V OP 3.1 a 3.2 v oblasti zachování kulturního dědictví je možné podporovat pouze projekty v obcích nad 500 obyvatel. Q Je nutné oznamovat i malé změny v harmonogramu projektu? A Ano, tyto nepodstatné změny musí příjemce oznámit příslušnému referentovi OKP/OKČ nejpozději patnáct pracovních dní před tím, než by mohla změna v projektu reálně nastat. Problematika je blíže popsána v Příručce pro příjemce, která je zveřejněna na v položce menu Pro příjemce, v záložce Dokumenty pro příjemce. Detailně je celá oblast změnového řízení projektů popsána také v Metodickém oznámení č. 14, které lze nalézt na ve stejné položce menu, v záložce Metodické pokyny a oznámení. Q Kdy může žadatel pro projekt použít RIP a kdy de minimis? A Žadatel si může vybrat, v jakém režimu výjimky ze zákazu veřejné podpory bude realizovat svůj projekt, pokud to daná výzva a charakter projektu umožňuje. V benefitové žádosti uvede, v jakém režimu bude jeho projekt realizován. Podpora de minimis je podpora malého rozsahu a její celková výše udělená jednomu subjektu nesmí přesáhnout částku EUR ( EUR v případě subjektu působícího v odvětví silniční dopravy) během tříletého období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným subjektem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. RIP nemůže žadatel, jehož projekt zakládá veřejnou podporu, použít na neinvestiční výdaje projektu a na jinou než počáteční investici, celková výše podpory ale není na rozdíl od podpory de minimis omezena. Projekty v režimu RIP nemohou mít datum (včetně předpokládaného) zahájení fyzické realizace v benefitové žádosti dříve, než řídící orgán rozhodne o tom, že projekt splnil podmínky přijatelnosti. Bližší informace jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro projekty zakládající veřejnou podporu, který je zveřejněn na Q Kde přesně je vymezen pojem Regionální investiční podpora, resp. počáteční investice? A V Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.

3 Q Od kdy je počítána podpora de minimis a její podmínky (příklad pro 5. a 6. výzvu ROP JZ)? A Podpora de minimis je podpora malého rozsahu a dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 nesmí celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu v období tří fiskálních let přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR (v odvětví silniční dopravy EUR). Maximální částka EUR (v odvětví silniční dopravy EUR) je součtem všech podpor povahy de minimis poskytnutých z národních veřejných zdrojů ČR nebo jiného členského státu EU, nebo z finančních prostředků Evropské unie, které příjemce obdržel ve fiskálním roce poskytnutí podpory v rámci ROP JZ a dvou fiskálních letech tomuto roku předcházejících. Fiskálním/účetním obdobím je dle zákona o účetnictví 12 po sobě jdoucích měsíců. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 uvádí, že podpora de minimis je považována za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik získá na tuto podporu podle platného vnitrostátního právního režimu právní nárok. V případě 5. a 6. výzvy ROP JZ vznikne právní nárok na podporu v roce 2010 (podpisem smlouvy). Jsou tedy v zásadě 2 případy odvislé od toho, zda je účetní období kalendářním rokem či začíná jiným datem (v tomto případě dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví je nutné hovořit o tzv. hospodářském roce). Příklad stanovení rozhodných období pro potřeby de minimis - účetní období odpovídá kalendářnímu roku (běžně) pro všechny podpory udělené v roce 2010 (tj. např ) se započítávají všechny podpory de minimis udělené po (tj. započítávaná období pro potřebu de minimis je , druhé , třetí ) - účetní období neodpovídá kalendářnímu roku je nutné započítat podpory v daném účetním období společnosti + ve 2 předcházející bez ohledu na kalendářní rok Příklad: Účetní období dané společnosti je (tj. namísto začíná 1. 7.) a) poskytnutí podpory po (tj. např ) započítávají se všechny podpory de minimis udělené po (tj. započítávaná období pro potřebu de minimis je , druhé , třetí ) b) poskytnutí podpory před (tj. např ) započítávají se všechny podpory de minimis udělené po (tj. započítávaná období pro potřebu de minimis je , druhé , třetí ) Q Jakým kurzem se přepočítává dotace v případě de minimis v době podání žádosti a v době podpisu Smlouvy s poskytovatelem dotace? Jak se může projevit změna kurzu koruny k Euru v době od podání projektu do termínu podpisu Smlouvy v rámci využití maximální výše podpory de minimis? Tj. např. změna ekvivalentu částky EUR od přepočtu kurzem 28,333 CZK/EUR (fixně platný pro 5. a 6. výzvu). Změna kurzu ve prospěch eura se nepromítne pozitivně na výši podpory. Požadovaná výše podpory v CZK je pevně dána rozpočtem v žádosti projektu (rozpad financí Benefit7).

4 Změna kurzu v neprospěch eura se v případě požadavku na maximální výši podpory v rámci de minimis tj EUR promítne negativně na výši podpory v CZK. Důvodem je pevná hranice pro maximální výši podpory v eurech. Žadateli bude poskytnut ekvivalent aktuálního přepočtu do CZK v době podpisu Smlouvy. Podpora bude tedy o rozdíl kurzového přepočtu krácena. Q Jaké dotace a podpory se započítávají do částky EUR v režimu de minimis? A U režimu podpory de minimis se do finančního stropu EUR započítávají všechny formy veřejné podpory udělené v režimu de minimis (tato skutečnost je uvedena ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace) subjektu žadatele během tříletého fiskálního období bez ohledu na cíl, počet projektů a počet poskytovatelů veřejné podpory. Q Může projekt rekonstrukce domova pro seniory zakládat veřejnou podporu? Proč? A Může, pokud v rámci projektu probíhají ekonomické aktivity, realizací projektu vzniká riziko narušení hospodářské soutěže, zvýhodnění podnikání a ovlivnění přeshraničního trhu, tzn., že jsou současně naplněny všechny znaky veřejné podpory Za stanovení, zda projekt zakládá/nezakládá veřejnou podporu, nese vždy odpovědnost žadatel. Doporučujeme nejen pro projekty zaměřené na domovy pro seniory využít předběžného posouzení vztahu projektu k veřejné podpoře dle formuláře na Q Lze vytvořit pracovní místo na částečný úvazek? A Ano. Při nastavení indikátorů v elektronické žádosti Benefit7 žadatel uvede k indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst při plánovaném částečném úvazku odpovídající hodnotu, např. při vytvoření pracovního místa na poloviční úvazek, uvede žadatel hodnotu 0,5. K vytvoření pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od data ukončení projektu a musí být zajištěno po celou dobu udržitelnosti projektu. Detailní popis problematiky je uveden v Příručce pro příjemce. Q Je možné uvést jako indikátor u projektu, kde žadatelem je obec, nově vytvořené pracovní místo, pokud toto pracovní místo vznikne u organizace vlastněné a zřízené obcí, která bude mít na starosti projekt v jeho realizační fázi? A Ano, žadatel může tento indikátor uvést, ale musí tuto skutečnost v žádosti či povinných přílohách popsat. I v případě, že v provozní fázi bude provozovat projekt organizace zřízená žadatelem/příjemcem, je za naplnění tohoto indikátoru zodpovědný příjemce. Q Může žadatel s místem realizace projektu v Jihočeském kraji předložit projekt územnímu pracovišti v Plzni? A Ne, žadatel či jím pověřená osoba je povinna doručit osobně kompletní žádost o podporu a předávací protokol nejpozději v termínu stanoveném ve výzvě na příslušný územní odbor implementace programu (V případě, že je projekt realizován na území Jihočeského kraje, je tento předkládán na Územní odbor implementace programu v Českých Budějovicích, při realizaci projektu na území Plzeňského kraje je projekt předkládán na Územní odbor implementace programu v Plzni.). V případě projektu, jehož dopad realizace se týká současně Jihočeského i Plzeňského kraje, je místem předložení projektu Územní odbor implementace programu kraje, v němž je realizována převážná procentuální část projektu.

5 Q Kde může být nákup specifického dopravního prostředku způsobilým výdajem? A V prioritní ose 2, ale je třeba upozornit na složité vykazování v době udržitelnosti (kniha jízd, vykazování pro projekt ). Přikláníme se k podpoře především sanitek v oblasti podpory 2.6. Q Je nutné, popř. výhodou při hodnocení projektu, když bude mít potenciální žadatel registrovanou (dle zákona o soc. službách) tu sociální službu, na kterou žádá dotaci z ROP oblast podpory 2.5? A Není nutné, tudíž není ani výhodou, mít registrovanou tu sociální službu, na kterou se žádá dotace. Nicméně je nutné být registrovaným poskytovatelem sociální služby (doložit v příloze žádosti) a v případě, že je žádáno na jinou sociální službu, registraci na tuto službu získat do jednoho roku od data ukončení fyzické realizace projektu, blíže dokumentace pro žadatele a příjemce. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Q Jaký má být rozsah projektové dokumentace v případě, že není zapotřebí stavebního povolení, územního rozhodnutí ani ohlášení? A V případě, že projekt nepodléhá územnímu rozhodnutí, předloží žadatel při podání žádosti výtah z projektové dokumentace vyžadované ke stavebnímu povolení (příp. z dokumentace k ohlášení stavby, kde není stavební povolení vyžadováno) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V případě, že žadatel postupuje dle 61 a násl. (regulační plán) zákona č. 183/2006 Sb., předloží čestné prohlášení s odkazem na příslušný paragraf (Na čestném prohlášení nepostačí pouhý odkaz na stavební zákon.) s uvedením data schválení příslušného regulačního plánu zastupitelstvem s číslem usnesení. V případě staveb, terénních úprav a udržovacích prací nevyžadujících dle 79 a 103 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas, ani stavební povolení a ani ohlášení, doloží žadatel nezbytnou dokumentaci (např. půdorysy, řezy, koordinační situaci stavby, atd.) pro posouzení projektu. Tato nezbytná dokumentace je vyžadována i v případě projektů, jejichž aktivitou je pouhé pořízení vybavení. Q Je možné u znovu předkládaných projektů doložit pouze čestné prohlášení, že kopie projektové dokumentace je již uložena na ÚRR? A Tato výjimka (ošetřena Metodickým oznámením č. 3) byla možná u znovu předkládaných projektů ze 2. do 3. výzvy a u znovu předkládaných projektů z 5. a 6. výzvy (Metodické oznámení č. 23) a nyní je možná také u znovu předkládaných projektů, které neuspěly v 18. výzvě a ve výzvách vyhlášených v roce 2012 (Metodické oznámení č. 28). Q Je vyžadován položkový rozpočet stavby? A U každého projektu je žadatel povinen předložit podrobný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen. V případě poskytnutí dotace je nezbytné také následně doložit ověřenou kopii projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu stavby, který koresponduje s původním položkovým rozpočtem (předloženým při žádosti o dotaci). Pokud bude součástí projektu pořízení souboru movitých věcí, žadatel pro každý soubor zvlášť rozepíše, jaké položky daný soubor obsahuje, a to včetně jednotek a jednotkových cen. Příloha bude podepsána statutárním zástupcem žadatele.

6 Q Jakou formu má mít podrobný položkový rozpočet? A Specifická samostatná příloha Podrobný položkový rozpočet musí zahrnovat veškeré způsobilé výdaje s uvedením jednotek a jednotkových cen. Toto se týká nejen výdajů na stavební práce, ale i výdajů na služby, nákup samostatných movitých věcí, v případě souborů movitých věcí pak musí být vypsány i jednotlivé části souboru s uvedením jednotek a jednotkových cen. Z rozpočtu musí být patrné, co bude účtováno jako samostatná movitá věc a co bude účtováno jako soubor movitých věcí. Příloha podrobného položkového rozpočtu by měla respektovat strukturu výdajů v Benefitu7, aby jednotlivé skupiny výdajů byly porovnatelné a identifikovatelné. Q Je nutné, aby byl podrobný rozpočet projektu doložen jako originál či úředně ověřená kopie? A Ano. Q Jakým způsobem je potřeba doložit, že práce na základě stavebního povolení, které je starší dvou let, již započaly? A Jako potvrzení o tom, že stavba již byla zahájena, lze doložit v případě stavebního povolení staršího dvou let a v případě ohlášení staršího 1 roku kopii příslušné části stavebního deníku, ze které bude patrné zahájení stavby před uplynutím doby platnosti stavebního povolení nebo ohlášení (pouze u staveb uvedených v 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) postačí jednoduchý záznam o stavbě). Další možností k doložení zahájení stavebních prací je předložení potvrzení územně příslušného stavebního úřadu (pokud potvrzení stavební úřad vydá není to jeho povinnost). Q Jsou výdaje na přípravu projektové žádosti způsobilé? A Výdaje na přípravu projektové žádosti včetně příloh jsou způsobilým výdajem v rámci způsobilého výdaje Výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, pouze však maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů. Výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh jsou způsobilé i před předložením žádosti o podporu projektu za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po Výjimkou jsou projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimu regionální investiční podpory, kde způsobilost všech výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti pracovních dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti. Q Jak postupovat v případě, že výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh překračují hranici 5 % celkových způsobilých výdajů projektu? A Pokud jsou výdaje na přípravu projektové žádosti vyšší než částka odpovídající 5 % způsobilých výdajů projektu, musí žadatel částku převyšující max. možnou hranici zařadit do nezpůsobilých výdajů a uhradit ji ze svých zdrojů. Pokud jsou výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh nižší než 5 % způsobilých výdajů, žadateli je proplacena pouze nižší doložená částka. Pokud žadatel v položkovém rozpočtu Benefit7 uvedenou hranici překročí, bude na základě posuzování přijatelnosti jeho žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení.

7 Q Je u výdaje na přípravu projektové žádosti stejný procentní podíl podpory jako u ostatních způsobilých výdajů (např. 87 % RR; 13 % žadatel)? A Ano, všechny způsobilé výdaje jsou propláceny ve stejném podílu. Tento podíl je stanoven ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Q Existuje něco jako ceník prací, dle kterého se musí řídit výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh? A Pro stanovení výdajů na přípravu projektové žádosti a jejích příloh není stanoven žádný ceník prací, výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), musí být vynaloženy v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé pouze max. do výše 5 % způsobilých výdajů projektu, způsobilost výdajů na znalecké posudky a na výdaje spojené s řízením projektu upravuje Metodické oznámení č. 12. Q Je třeba v projektové žádosti předložit aktualizované stanovisko památkářů k rekonstrukci památky? A Stanovisko památkářů je důležité pro stavební úřad pro vydání stavebního povolení. Stavební povolení s nabytou právní mocí je jednou z povinných příloh nutných k podpisu Smlouvy (pokud již nebylo předloženo v době registrace projektové žádosti na ÚRR JZ). Q Lze mít odlišný název projektu a název na stavebním povolení? A Lze, pokud je stavebním povolením dotčena shodná nemovitost, která bude předmětem projektu. Naopak, pokud je shodný název projektu a název na stavebním povolení, nemusí toto být nutně již ze své podstaty splněním dané podmínky, neboť rozhodující je provazba nemovitostí řešených ve stavebním povolení s obsahem projektu. Q Musí být výpis z katastru nemovitostí u neinvestičního projektu (např. festivalu)? A Ano, ale pouze pro projekt, který je spojen s konkrétním pozemkem. V případě, že projekt není spojen s konkrétním pozemkem, žadatel tuto přílohu nedokládá a uvede, že daná příloha není relevantní. Je však vhodné dodat alespoň nákres nebo mapku (např. staženou z internetu) místa konání a souhlas vlastníka pozemku místa konání. Q Lze za originál považovat i znovu podepsanou a orazítkovanou kopii? A Ne, jedinými akceptovatelnými doklady jsou originál nebo úředně ověřená kopie. Q V rámci výzvy k doplnění nedoložené přílohy bude žadatel vyzván k doložení územního rozhodnutí. Bude v souladu s podmínkami programu, když doloží územní rozhodnutí s nabytím právní moci po uzavření výzvy? Proč ano či ne? A Žadatel musí doložit územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději v den ukončení výzvy, tedy datum nabytí právní moci po skončení výzvy nebude akceptováno. Požadavek o nabytí právní moci je definován v Příručce pro žadatele.

8 Q Je nutné pro projekt s rozpočtem 4 mil. Kč předkládaný v oblasti podpory 3.3 zpracovávat zjednodušené finanční a ekonomické hodnocení projektu, nebo stačí věcný a technický popis projektu? A Pro projekty, které svým zaměřením spadají do oblasti podpory 3.3, v libovolné výši je vytvořena zvláštní osnova Zjednodušené finanční a ekonomické hodnocení projektu pro OP 3.3. Osnova je k dispozici v Metodickém pokynu pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu pro projekty oblasti podpory 3.3, který je zveřejněn na Q Jaký rozsah by mělo mít FaEHP? A Není stanovena délka FaEHP, ale jeho rozsah je vymezen povinnou osnovou a obsahem materiálu tak, jak je specifikováno v daném metodickém pokynu. Pokud není některá z kapitol pro daný projekt objektivně relevantní, musí být vysvětlen důvod, proč nebyla daná kapitola zpracována. Q Musí být v kapitole 10.2 přílohy FaEHP rozvaha? A Nemusí. Q Jak je dokládáno finanční zdraví u krajů a obcí? A U krajů a obcí je finanční zdraví dokládáno výstupem z aplikace ecba. Ověření finančního zdraví u krajů a obcí je v aplikaci ecba automatické na základě ověřených údajů z CSIUS. Daňová přiznání v tomto případě nejsou předkládána. Oproti 3. výzvě není vyžadován výstup aplikace na CD. Q Jakým způsobem je dokládáno finanční zdraví u dobrovolných svazků obcí? A Obdobně jako u projektů krajů a obcí, tedy na základě ověřených údajů z CSIUS. Q Jakým způsobem dokládá žadatel, který je poskytovatelem soc. služeb v registru a podnikající FO, právní subjektivitu? A Výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů před registrací žádosti nebo živnostenský list u podnikajících fyzických osob (nebo obojí, pokud jde o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku); osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů ( 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) předloží osvědčení podle tohoto zvláštního předpisu ne starší 90 dnů před registrací žádosti. Q Jaký rozsah a obsah by měl mít komplexní audit projektu? A Komplexní audit projektu v ROP JZ by kromě účetního auditu projektu měl ověřit splnění podmínek ROP JZ (především vyplývajících ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace), a to především v těchto bodech: - účetnictví bylo vedeno řádně a dle platné legislativy - finanční prostředky byly řádně zaevidovány - byl stanoven způsob archivace - výdaje byly uhrazeny v době způsobilosti projektu v souladu s podmínkami Smlouvy a s dokumentací pro příjemce

9 - výdaje se vztahují k předmětu a účelu Smlouvy - výdaje vyhovují podmínkám Smlouvy - k výdajům existuje relevantní podpůrná dokumentace, včetně účetních dokladů. ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Q Jaké výdaje budou pro projekt způsobilé? A Přehled způsobilých výdajů je uveden v Prováděcím dokumentu a konkrétních Příručkách pro žadatele. Mimo to byl ÚRR JZ zpracován Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu a metodická oznámení (např. č. 12 a 29), jež vymezují, jaké výdaje jsou způsobilé, resp. nezpůsobilé. Prováděcí dokument, aktuální Příručky pro žadatele, Metodický pokyn a metodická oznámení jsou zveřejněny na Konkrétní výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), musí být vynaloženy v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti (viz dotaz CENÍK PRACÍ) a musí splňovat tzv. časovou způsobilost. Q Patří mezi způsobilé výdaje nákup pozemku? A Ano, ale pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. (Oblast podpory 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2). Pro oblasti podpory 1.3 a 3.3 nejsou výdaje na pořízení pozemku způsobilým výdajem. Q Patří mezi způsobilé výdaje nákup nemovitostí? A Ano, ale cena stavby může být započtena maximálně do výše 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt. (Oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2). V oblastech podpory 1.2 a 1.4 není procentní podíl nijak omezen, naopak pro oblasti podpory 1.1, 1.3, 1.5 a 3.3 nejsou výdaje na pořízení staveb formou nákupu způsobilým výdajem. Q Žadatel chce v rámci svého projektu použít 90 % nákladů na stavební část projektu. Je to možné? A Ano. Pouze pořízení pozemků je limitováno hranicí 10 % a pořízení staveb formou nákupu je omezeno hranicí 15%, blíže viz předchozí odpovědi. Q Co patří mezi způsobilé výdaje u vybavení penzionu? A Nábytek, kuchyňský nábytek, elektronické spotřebiče, komunikační systém, kartový systém, atd. pokud splňují definici samostatné movité věci. Drobný hmotný majetek (kuchyňské nádobí, příbory, lůžkoviny) není ani v souborech nad Kč způsobilý. Q Jsou výdaje na znalecký posudek způsobilým výdajem? A Ano, jsou, došlo však k jejich upřesnění v Metodickém oznámení č. 12, kde způsobilost výdaje na odborné a znalecké posudky, který lze v rámci hlavních způsobilých výdajů projektu zařadit do tzv. výdajů na přípravu projektové žádosti a jejích příloh max. do výše 5 % celkových způsobilých výdajů, je obecně definována dle platné legislativy a podmínek ROP NUTS II Jihozápad, avšak tento způsobilý výdaj mohou příjemci dotace uplatňovat do výše 1% celkových způsobilých výdajů, maximálně však do Kč.

10 Q Jsou náklady na řízení projektu způsobilým výdajem? A Ano, výdaje na řízení projektu jsou vedlejším způsobilým výdajem. U projektů zakládajících veřejnou podporu realizovaných v režimu RIP jsou však způsobilé pouze investiční výdaje. Způsobilé jsou ty náklady, kterou jsou spojené VÝHRADNĚ s řízením projektu. Výše vedlejších výdajů projektu nesmí překročit hranici 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výdaje musí být přiměřené a prokazatelné (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), musí být vynaloženy v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti (viz dotaz CENÍK PRACÍ). Více je uvedeno v Metodickém oznámení č. 12. Q Je možné mezi způsobilé výdaje projektu zařadit výměnu oken, MIV (meziokenních vložek) a zateplení objektu, společně s opravou pokojů (asi ¼ budovy), opravou kuchyněk pro hosty (3 ks), výměnou výtahu, dveří a vybudování parkoviště pro hosty pro projekt rekonstrukce ubytovacího zařízení? A Opravy budov a komunikací jsou dle pravidel ROP JZ nezpůsobilým výdajem, tzn., že prostou výměnu oken, dveří, opravu pokojů a kuchyněk není možno z ROP JZ financovat. Za způsobilé výdaje lze považovat např. výdaje na rekonstrukci ubytovacího zařízení, výdaje na vybudování parkoviště (výhradně pro potřeby penzionu). Realizací projektu by mělo dojít k určitému zhodnocení, např. ke zvýšení standardu ubytovacího zařízení, projekt by měl mít prokazatelný přínos pro cestovní ruch. Posouzení, zda se jedná pouze o opravu či o rekonstrukci, bude provedeno individuálně u každého konkrétního projektu. Q Jsou výdaje na administraci projektu způsobilým výdajem? A Pro výdaje na administraci projektu platí obdobná pravidla jako u výdajů na řízení projektu. Jedná se o vedlejší neinvestiční způsobilé výdaje, ale pouze u projektů nezakládajících veřejnou podporu a projektů zakládajících veřejnou podporu realizovaných v režimu de minimis. Výše vedlejších výdajů projektu nesmí překročit hranici 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. U projektů zakládajících veřejnou podporu realizovaných v režimu Regionální investiční podpory nejsou tyto výdaje způsobilé, protože se nejedná o investiční výdaje. Konkrétní výdaje musí být přiměřené a prokazatelné (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), musí být vynaloženy v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Q Jsou úroky z úvěru způsobilým výdajem? A Úroky z úvěru nejsou způsobilým výdajem projektu. Pokud žadatel financuje předfinancování a spolufinancování projektu úvěrem, měl by úroky z úvěru uvést v rozpočtu projektu do nezpůsobilých výdajů projektu. Q Do jaké kategorie způsobilých výdajů se řadí náklady na pořízení stavební dokumentace (průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu)? A Náklady na stavební dokumentaci projektu mohou být účetně součástí pořizovací ceny stavby, tzn., že spadají do kategorie hlavních způsobilých investičních, popř. neinvestičních výdajů projektu. Je však důležité si uvědomit, že tyto položky podléhají limitům vztahujícím se ke způsobilým výdajům projektu (tzn. 5 % na přípravu projektové dokumentace a jejich příloh). V případě, že bude překročen 5% limit na přípravu projektové žádosti a jejich příloh, bude žadatel vyřazen v rámci hodnocení přijatelnosti, v případě navýšení nad výše uvedený limit v průběhu realizace je takový výdaj nezpůsobilý.

11 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, VYPLŇOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7, PŘÍLOHY ŽÁDOSTI Q Co dělat při nefunkčnosti webové adresy benefitové žádosti A Zkuste adresu případně se obraťte na pracovníky oddělení administrace žádostí příslušného územního pracoviště. Informace o podporovaných prohlížečích a další požadavky pro bezproblémové fungování aplikace jsou na adrese: V případě, že se nepodaří otevřít odkaz uvedený v textovém dokumentu (zde nebo např. v Příručce pro žadatele), je nutné odkaz zkopírovat přímo do prohlížeče. Na adrese je také k dispozici příručka Benefit7, která žadatele provází vyplněním benefitové žádosti. Q Co dělat, když IS Benefit7 opakovaně vypadává a práce s ním je zdlouhavá a obtížná? A Především v období na konci výzvy je IS Benefit7 velmi vytížený a to způsobuje, že otevřené záložky se při vyplňování uzavírají. V takovém případě stiskněte klávesu F5 nebo tlačítko Aktualizovat na Vašem prohlížeči, někdy je třeba to udělat několikrát, a otevřená záložka se obnoví. Q Proč při vyplňování benefitové žádosti nejde provést Rozpad financování projektu a etapy? A Pro provedení rozpadu financování projektu musí být správně vyplněna pole typ režimu podpory, typ žadatele, typ podniku. Musí být také založena etapa a vyplněn rozpočet etap. Nejdříve se provádí rozpad financování projektu, zde se zadá vlastní podíl žadatele a poté se provede rozpad financování projektu. Poté se provádí rozpad financování etapy. Q Je možné změnit po podpisu Smlouvy rozčlenění výdajů na investiční a neinvestiční uvedené v rozpočtu žádosti Benefi7t? A Ne, rozdělení na investice a neinvestice tak, jak bylo uvedeno v žádosti, je třeba dodržet. Přesuny mezi investicemi a neinvesticemi budou možné pouze, pokud k nim dojde v důsledku změny vnějších objektivních podmínek (např. úprava legislativy). V ostatních případech bude rozdělení závazné. Q Co je myšleno termínem ukončení etapy v Benefitové žádosti? A Datum ukončení etapy v Benefitu7 označuje datum, kdy bude předložena etapová zpráva s žádostí o platbu na ÚRR JZ. Nejedná se o ukončení fyzické realizace etapy. Žadatel by si měl naplánovat realizaci etapy tak, aby ukončení fyzické realizace jednotlivých etap nastalo max. 20 pracovních dní před ukončením etapy, aby stihl uhradit vzniklé výdaje a předložit etapovou monitorovací zprávu s žádostí o platbu. Q Může mít projekt pouze jednu etapu? A Ano, může. V tomto případě se datování etapy rovná datování projektu (zahájení, ukončení).

12 Q Dají se žádosti v Benefit7 kopírovat z jedné výzvy do druhé? A Ne, žádost lze kopírovat pouze v rámci jedné výzvy. Q Musí být všechny přílohy k žádosti o podporu originály? A Žadatel předkládá žádost a její přílohy ve dvou pare z toho vždy v jednom originále nebo ověřené kopii a prosté kopii. Q Musí být zalepená obálka s žádostí o podporu projektu podepsána statutárním zástupcem? A Ne, stačí jakýkoli podpis žadatele přes spoj, případně razítko žadatele. Q Je třeba doložit projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí vč. rozpočtu? A Ano, projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí a podrobný rozpočet projektu jsou povinné přílohy žádosti o podporu projektu, pokud je pro daný projekt relevantní. Q Za jaké období se podávají daňová přiznání v případě, že žádost se podává v období, ve kterém není předcházející rok uzavřen (např. na začátku roku 2009)? A V takovém případě doloží žadatel daňová přiznání za poslední dvě uzavřená období. V uvedeném případě tedy za roky 2007 a 2008, pokud období 2008 ještě není uzavřeno, jedná se o daňová přiznání za roky 2006 a Q Musí být daňové přiznání ověřeno finančním úřadem? A Daňová přiznání musí být ověřená finančním úřadem. Datum razítka FÚ/notářského ověření není pro předložení daňového přiznání relevantní. Q Musí daňová přiznání předkládat i obce (případně kraj)? A Daňová přiznání nepředkládají subjekty, u kterých je finanční zdraví vyhodnoceno na základě ověřených údajů CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu), tedy kraje, obce a příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem. Q Pokud již bylo vydáno stavební povolení, ale změnila se osoba stavebníka, lze toto předložit, nebo je třeba žádat o nové stavební povolení? A Žadatel může předložit již vydané stavební povolení, ve kterém bude změněna osoba stavebníka. O změnu stavebníka lze požádat na stavebním úřadu. Klíčová je provazba obsahu stavebního povolení s obsahem projektu. Q Jak podrobný má být výtah projektové dokumentace? A Podrobnost není stanovena. Žadatel by měl předložit projektový výtah v takovém rozsahu, aby z něj byla jasná představa o projektu, aby bylo patrno, na základě čeho byl kalkulován rozpočet v benefitové žádosti a byla možná konfrontace s výpisem z katastru nemovitostí pro kontrolu vlastnických vztahů.

13 Q Je možné doložit na prokázání vlastnických vztahů Smlouvu o výpůjčce? A Ano, smlouva o výpůjčce (pokud nelze doložit nájemní smlouvu) je dostačující podklad na prokázání vlastnických vztahů. Kromě smluvního aktu je nutné také doložit písemný souhlas vlastníka s realizací projektu. Q Je třeba souhlas vlastníka objektu s realizací projektu i v případě, že projekt je pouze na vybavení objektu? A Ano, souhlas vlastníka s realizací projektu (i pouze v případě vybavení objektu) je potřeba doložit při předložení žádosti o podporu. Souhlas vlastníka může být součástí nájemní smlouvy. Souhlas s realizací projektu, pokud je předkládán samostatně, musí být podepsán osobou k tomuto aktu oprávněnou statutárním zástupcem vlastníka dotčené nemovitosti, příp. zástupcem pověřeného odboru apod. Zároveň musí být takový doklad uveden jednoznačně na celou dobu udržitelnosti projektu, tzn., že musí být uveden přesný termín ukončení doby trvání souhlasu nejdříve v den ukončení udržitelnosti projektu, či musí být explicitně uvedeno, že se souhlas vztahuje i na udržitelnost projektu. Samotné uvedení, že souhlas se poskytuje na realizaci projektu, je nedostačující. Z hlediska právní jistoty je pro příjemce vhodnější doložení souhlasu ve formě dvoustranného právního aktu (smlouva). Q Může v rámci projektu dojít k technickému zhodnocení objektu, který není ve vlastnictví žadatele? A Ano, pokud jsou vypořádány a prokázány vlastnické vztahy mezi žadatelem a vlastníkem objektu a je doložen souhlas vlastníka s realizací projektu po dobu celou dobu udržitelnosti projektu. Q Musí žadatel při zatížení pozemku/objektu zástavním právem doložit, že zástavní právo nenaruší realizaci projektu? A Ano, pokud žadatel nedoloží, že dané zástavní právo nenaruší realizaci projektu k žádosti o podporu projektu, bude k doložení vyzván v rámci hodnocení formálních náležitostí a následně, v rámci věcného hodnocení, mu budou strženy body za výzvu k doplnění formálních náležitostí. Q Musí být v rozpočtu benefitové žádosti uvedeny shodné podpoložky projektové dokumentace? A Ne, při vyplňování rozpočtu benefitové žádosti se stačí držet předepsané osnovy rozpočtu benefitové žádosti, podrobněji je rozpočet uveden ve specifické povinné příloze žádosti o podporu projektu Podrobný rozpočet projektu. Podrobný rozpočet projektu je v případě uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace její přílohou. Q Uvádí se rozpočet projektu (způsobilé výdaje) včetně nebo bez DPH? Kdy je DPH způsobilým výdajem? A Pokud je žadatel plátcem DPH ve vztahu k projektu a má nárok na odpočet, DPH není způsobilým výdajem a rozpočet projektu se uvádí bez DPH. DPH se v tomto případě uvede do nezpůsobilých výdajů projektu. Pokud žadatel není plátcem, DPH je způsobilým výdajem a rozpočet se uvádí včetně DPH. Způsobilost DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze zčásti, je způsobilým výdajem rovněž pouze část DPH vztahující se k tomuto

14 plnění. Žadatel je povinen doložit k žádosti rozhodnutí či osvědčení k registraci DPH, je-li k DPH registrován. Q Povinné pojištění a časová způsobilost těchto výdajů A Na způsobilost pojištění platí stejná pravidla jako na způsobilost ostatních výdajů tzn., že výdaj je způsobilý, pokud vznikl během fyzické realizace projektu a zároveň byl uhrazen nejpozději v den ukončení projektu, kdy žadatel předkládá žádost o platbu. Výše pojistného není stanovena, ale musí být naplněna podmínka hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaloženého výdaje. Způsobilé je pouze pojištění majetku pořízeného z dotace (tzn., žadatel by si neměl nárokovat pojištění budovy, kterou chce z ROP JZ rekonstruovat, ještě před tím, než se zahájily práce související s projektem). Doba pojištění u movitých věcí musí začínat nejpozději dnem předcházejícím dni ukončení projektu, u nemovitostí dnem zahájení stavby a trvat po celou dobu udržitelnosti projektu. Je-li však doba udržitelnosti projektu delší než doba použitelnosti majetku, je příjemce povinen pojistit takový majetek minimálně na celou dobu použitelnosti majetku. Více je uvedeno v Příručce pro příjemce. Q Musí být pro projekt zřízen samostatný bankovní účet? A Ne, žadatel ale musí mít účet/podúčet, který bude existovat až do doby finančního ukončení projektu a bude na něj převedena dotace z RR. Smlouvu o vedení účtu žadatel dokládá při podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. V případě příspěvkové organizace je nutno doložit smlouvu o účtu/podúčtu jejího zřizovatele. Q Je nutné vždy dokládat stanovisko EIA a NATURA? A Ne, není, v případě předložení územního rozhodnutí, územního souhlasu, veřejnoprávní smlouvy nebo stavebního povolení dle nového i starého stavebního zákona není potřeba dokládat stanovisko EIA a NATURA, protože vydání výše uvedených povolení je podmíněno zkoumáním EIA a NATURA. U ostatních typů je třeba stanoviska EIA a NATURA samostatně doložit. Q Je možné u znovu předkládaných projektů použít vyjádření k EIA a Natura 2000 z předchozí výzvy? A Ano, v případě, že se projektový záměr nezměnil, je možné využít stanoviska vydaného pro předchozí výzvu. Pokud v projektu však došlo ke změnám (např. změna územního rozhodnutí, stavebního povolení), je třeba předložit nové vyjádření k EIA a Natura 2000, případně pokud jsou součástí dokumentace je v projektové žádosti vyznačit. Q Je nutné doložit předfinancování celého projektu nebo pouze způsobilých výdajů? A V rámci finančního krytí je nutné doložit předfinancování celkových výdajů projektu (popř. prvních dvou etap), tedy včetně výdajů nezpůsobilých. Q Je možné pro doložení finančního krytí využít půjčku od fyzické osoby? A Ano, půjčka od fyzické osoby je možná. Žadatel musí doložit smlouvu o půjčce.

15 Q Je možné pro doložení finančního krytí využít zůstatek (úvěrovou smlouvu) znějící na jinou než českou měnu? A Ano, žadatel může k žádosti o podporu projektu předložit i zůstatek bankovního účtu (případně úvěrovou smlouvu) znějící na cizí měnu, musí však počítat s dostatečnou rezervou pro případný pohyb kurzu cizí měny pro zajištění dostatečné výše předfinancování (minimální požadovaný Kč ekvivalent), a to až do doby podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. (POZOR! V případě předložení smlouvy o vedení účtu/podúčtu žadatele před podpisem Smlouvy je však akceptovatelný pouze účet vedený bankou v České Republice v Kč!) Q Stačí jako doklad o finančním krytí při podání žádosti úvěrový příslib nebo je nutný závazný úvěrový příslib? A Při podání žádosti stačí jako doklad o finančním krytí úvěrový příslib. Před podpisem smlouvy musí žadatel doložit úvěrovou smlouvu. Q Je možné při podání žádosti pro doložení finančního krytí předložit výpis z účtu a před podpisem smlouvy příslib úvěru? A Ano, žadatel může kombinovat různé způsoby doložení finančního krytí, vždy mu však musí pokrýt veškeré výdaje k předfinancování projektu (případně prvních dvou etap projektu). Vždy však musí respektovat pravidla ROP JZ, např. výpis z účtu nesmí být starší 2 měsíců, úvěrový příslib je možný doložit pouze při podání žádosti, před podpisem smlouvy je nutné doložit již úvěrovou smlouvu. Q Musí příspěvkové organizace kraje/obce, které znovu předkládají projekt, doložit nové usnesení zastupitelstva kraje/obce o spolufinancování projektu? A Ano, příspěvkové organizace, i v případě znovu předkládaného projektu, musí doložit aktuální souhlas zastupitelstva kraje/obce s realizací, předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši celkových výdajů projektu, případně prvních dvou etap. Q Jak doložit finanční krytí u obcí? A I pro obce platí, že žadatel musí doložit, že má prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu (alespoň prvních dvou etap, pokud je projekt víceetapový). V případě projektů krajů, obcí a organizací zřizovaných krajem/obcí je nutné doložení usnesení zastupitelstva kraje/obce se souhlasem realizace projektu včetně schválení o zajištění financování projektu v rámci rozpočtů kraje/obce. Žadatelé budou v rámci hodnocení formálních náležitostí vyzváni, pokud usnesení zastupitelstva (resp. výpis z usnesení zastupitelstva) nebude obsahovat tyto náležitosti: - číslo usnesení či název zastupitelstva, - termín konání zasedání, - název projektu, - vyčíslení finančního krytí na celkové výdaje projektu (případně jeho první dvě etapy), a to na částku odpovídající celkovým výdajům uvedeným v Benefit7 nebo částku vyšší. V usnesení je nutné uvést, že finanční krytí bude provedeno z rozpočtu obce/kraje. Pokud bude v usnesení např. uvedeno pouze to, že financování bude realizováno prostřednictvím úvěru, je doložení takového usnesení nedostačující, a žadatel je tak povinen k žádosti doložit úvěrový příslib a nejpozději k podpisu Smlouvy úvěrovou smlouvu.

16 ETAPIZACE PROJEKTU Q Jsou etapy projektu omezené časově? A Doporučená doba jedné etapy je minimálně tři měsíce, tzn. žadatel, pokud to lze, může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce maximálně čtyři. Etapová zpráva s žádostí o platbu za danou etapu nemůže být předložena dříve, než byla schválená a proplacená předcházející etapová zpráva s žádostí o platbu. S platností od d je u projektů, jejichž dotace je vyšší než 80 milionů Kč, doporučovaná délka jedné etapy stanovena na minimálně dva měsíce. Q Mohou být výdaje jednotlivých etap různě vysoké? A Ano, rozdělení výdajů do jednotlivých etap závisí na žadateli. Minimální výše způsobilých výdajů jedné etapy činí 2 mil. Kč. Etapa musí být logickým kontrolovatelným celkem. Q Je pro stanovení etapy nutná částečná kolaudace po skončení etapy? A Ne, musí se ale vždy jednat o logický kontrolovatelný celek stanovený dle charakteru aktivit projektu a finančních možností žadatele. Pro projekty, jejichž dotace je vyšší než 80 milionů Kč, je udělena výjimka a žadatel si může etapy v žádosti nastavit jako časové, tzn. bez věcné podmínky etapy s tím, že etapa musí mít minimální způsobilé výdaje stanoveny na 2 miliony Kč a časové omezení takové etapy je doporučováno na délku minimálně dvou měsíců. Etapy těchto projektů jsou kontrolovány pouze na základě skutečně provedených prací v daném předem stanoveném časovém období dle doložených faktur a na základě písemného vyjádření technického dozoru investora. Q Může součet způsobilých výdajů jednotlivých etap převýšit max. přípustnou výši dotace na jeden projekt? A Ano. V rámci výzvy je ke každé oblasti podpory zvlášť stanovena maximální přípustná výše dotace na jeden projekt. Žadatel nemůže v žádosti o podporu projektu žádat o vyšší míru dotace, nicméně celkové způsobilé výdaje projektu jsou vždy vyšší než stanovená max. přípustná výše dotace na jeden projekt, a to vždy přinejmenším o vlastní podíl žadatele. FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Q Jakým způsobem budou projekty financovány? A Projekty budou financovány zpětně po ukončení projektu nebo v případě víceetapového projektu za každou ukončenou etapu. Minimální způsobilé výdaje na jednu etapu jsou stanoveny na dva mil. Kč. Žadatel musí být schopen projekt předfinancovat buď celý v případě jednoetapového projektu, nebo musí mít prostředky alespoň na první dvě etapy v případě víceetapového projektu (Tyto prostředky bude následně při financování celého projektu používat také na další etapy, protože každá etapa bude proplacena v pořádkové lhůtě 50 pracovních dnů od předložení kompletní a správně vyplněné žádosti o platbu. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků.). Q Je nutné, aby žadatel předfinancoval celý projekt? A Ne, pokud žadatel rozdělí projekt do etap (za předpokladu, že to umožňuje charakter projektových aktivit a finanční velikost projektu). V případě etapizace projektu stačí doložit předfinancování prvních

17 dvou etap projektu. Po každé etapě žadatel předloží etapovou monitorovací zprávu s žádostí o platbu, která mu bude proplacena na účet uvedený ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Q Mohou být na podíl soukromých zdrojů žadatele použity také zdroje jiného subjektu? A Ano, řídící orgán pouze vyžaduje doložit, zda má žadatel dostatek peněžních prostředků na běžném účtu (popř. vyžaduje úvěrový příslib, úvěrovou smlouvu) na předfinancování a spolufinancování projektu (popř. prvních dvou etap projektu). Na spolufinancování vlastního podílu může žadatel/příjemce použít i jiné veřejné zdroje. Q Jaká je předpokládaná doba proplacení žádosti o platbu na účet příjemce? A Pokud je předložená etapová (závěrečná) monitorovací zpráva vč. žádosti o platbu v pořádku, je doba od podání kompletní a bezchybné žádosti o platbu (resp. od data pro podání této zprávy uvedeného ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace) do proplacení žádosti o platbu stanovena na 50 pracovních dní. Q V jakém poměru budou kráceny celkové způsobilé výdaje projektu stanovené ve Smlouvě v případě, že způsobilé výdaje prokázané na straně příjemce budou nižší? A V případě, že dojde k poklesu způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu, tzn. že bude úměrně zkrácena i dotace projektu. Q Lze zastavit majetek pořízený z dotace (např. při sjednání bankovního úvěru)? A Nelze, obecně toto zakazuje Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace. Ve výjimečných a objektivně odůvodněných případech (na základě doložení aktuálních ekonomických ukazatelů) může o takovéto výjimce rozhodnout Výbor Regionální rady. OSTATNÍ Q Může být stejný projekt předložen do více oblastí podpory? A Jeden projekt nelze předložit do více oblastí podpory v rámci jediné výzvy. Pokud si žadatel není jist, do jaké oblasti podpory jeho projektový záměr patří, nechť se obrátí na příslušné oddělení administrace žádostí. Q Jsou podmínky pro žadatele a hodnocení projektů v Plzni i Českých Budějovicích shodné? A Ano, podmínky pro žadatele a hodnocení žádostí o podporu projektu jsou v Plzni a Českých Budějovicích shodné. Q Může být projekt opakovaně podán do dalších výzev? A Ano. Pokud žadatel v dané výzvě neuspěje, může podat žádost o podporu projektu v některé z dalších výzev při dodržení podmínek výzvy, ve které žádost předkládá. Je však třeba vypracovat novou elektronickou žádost, neboť pro každou výzvu je specifická žádost (lze však využít povinné přílohy

18 zpracované/připravené již pro žádost do minulé výzvy, např. stavební povolení, finanční a ekonomické hodnocení projektu, ovšem s nezbytnými aktualizacemi). Q Existuje postup pro výběr dodavatele při zadávání zakázek, při jejichž výběru se nepostupuje dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách? A Ano, pro výběr dodavatele při zadávání zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění jsou stanovena pravidla v Příručce pro žadatele, v Příručce pro příjemce a v dokumentu Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Zmíněné dokumenty jsou k dispozici na ostatních případech postupuje příjemce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Q Je nutné uvádět v Benefitu opravdu všechny zakázky, a to i ty, které jsou nižší než 200 tis. Kč? A Ano, v benefitové žádosti a ve Finančním a ekonomickém hodnocení projektu by měla být uvedena všechna výběrová řízení včetně zakázek, kde nemusí příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů. Výběr dodavatele musí probíhat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zakázky mimo režim zákona musí probíhat dle pravidel popsaných v dokumentaci ROP JZ (PPŽ, PPP) a v dokumentu Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období Q Jsou možná oddělená výběrová řízení na projektovou dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení? A Zadavatel musí při vymezování předmětu veřejné zakázky vycházet z určitých pravidel, zejména z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, upravených v 13 až 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (zejména zákazu účelového dělení veřejných zakázek), z právní teorie zadávání veřejných zakázek a dále také judikatury Evropského soudního dvora a rozhodnutí či stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Případné provedení dvou zadávacích řízení je možné v případě, pokud by tím nedošlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity. Příjemce tedy v obou zadávacích řízeních postupuje stejným způsobem, jako kdyby se jednalo o spojené zadávací řízení. Pokud by ovšem realizací dvou obdobných zakázek mělo dojít ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity a příjemce by postupoval jednodušším způsobem, je vhodné nechat konkrétní situaci posoudit expertem v oblasti zadávání veřejných zakázek či formou konzultace na ÚRR JZ, zda se nejedná o obdobné, spolu související služby. Q Je nutné uvádět v žádosti předpokládanou hodnotu VZ? A Ano, je to nutné. Příjemce je povinen posléze doložit předpokládanou hodnotu zakázky a volbu druhu zadávacího řízení příslušnou dokumentací (více informací viz Příručka pro příjemce). Q Musí být provedeno výběrové řízení i pro aktualizaci již existující projektové dokumentace, nebo v takovém případě může být zadána rovnou, tj. bez výběrového řízení, původnímu zpracovateli? A I v tomto případě musí být provedeno výběrové řízení dle pravidel ROP JZ, případně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

19 Q Může být projekt zpracováván a administrován jiným subjektem než je žadatel? A Může, ale konečnou zodpovědnost za projekt nese vždy žadatel. Q Od kdy se počítá začátek fyzické realizace projektu? A Začátek fyzické realizace je den zahájení fyzických prací nebo den, kdy začne čerpání služeb ze strany příjemce, nebo den, kdy bude učiněn první právně závazný příslib objednávky. Prvním závazným příslibem objednávky se rozumí až samotný podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení či datum doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Za zahájení fyzické realizace projektu se nedá považovat podpis smlouvy s dodavatelem, který např. provede výběrové řízení na dodavatele stavby, pokud toto nebude zahrnuto v projektové žádosti v aktivitách nebo rozpočtu. Žadatel si zvolí termín zahájení fyzické realizace projektu splňující všechny znaky této definice, toto datum bude následně promítnuto do Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Pokud by se začátek fyzické realizace vztahoval k zakázkám malého rozsahu 1. kategorie (tj. na služby a dodávky do Kč a stavební práce do Kč,) a jednalo by se o přímý nákup, dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období (kapitola 13.1.), je zadavatel povinen předložit dodavatelem vystavený účetní doklad (popř. může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění) tyto uvedené doklady lze považovat za doložení data zahájení fyzické realizace projektu. Projekty v režimu RIP nemohou mít datum (včetně předpokládaného) zahájení fyzické realizace v benefitové žádosti dříve, než řídící orgán rozhodne o tom, že projekt splnil podmínky přijatelnosti. Q Co se myslí termínem ukončení fyzické realizace projektu? A Ukončením fyzické realizace projektu se rozumí den, kdy jsou prokazatelně uzavřeny všechny aktivity projektu, kdy je dokončena fyzická realizace projektu (tj. je vydán souhlas s předčasným užíváním stavby či kolaudační souhlas, apod.), nebo den, kdy přestanou být poskytovány služby financované z programu. Toto datum je shodné s konečným datem pro vznik způsobilého výdaje. Datum ukončení fyzické realizace projektu je uvedeno ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Q Do kdy je třeba ukončit realizaci projektů? A Nejzazší datum ukončení realizace projektů je vždy stanoven pro danou oblast podpory v textu aktuální výzvy k předkládání žádostí. Q Od kdy se počítá udržitelnost projektu od podpisu smlouvy nebo od ukončení projektu? A Udržitelnost projektu (5 let, v případě MSP 3 roky) se počítá od data ukončení projektu (viz Příručka pro žadatele Vymezení základních pojmů), které je stanoveno ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Q Je oprávněným žadatelem svazek obcí dle obč. zákoníku? A Vymezení okruhu oprávněných žadatelů je vždy dáno podmínkami konkrétní výzvy v Příručce pro žadatele. Obecně ovšem není svazek obcí dle občanského zákoníku oprávněným žadatelem, žádat může pouze dobrovolný svazek obcí dle 46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (v těch oblastech podpory, kde je uveden).

20 DOTAZY K NÁHRADNÍM PROJEKTŮM Q V jakém časovém předstihu před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace bude žadatel Úřadem Regionální rady informován o financování náhradního projektu? A Žadatel bude osloven ÚRR JZ v případě, že nevyčerpaná alokace příslušné oblasti podpory bude představovat minimálně 30 % požadované výše dotace uvedené v žádosti o podporu prvního náhradního projektu. Žadateli bude zasláno Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů. Pokud žadatel nabízenou výši dotace přijme, bude následovat analýza rizik, kontrola ex-ante a kompletace Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace v již standardních termínech. Přesný termín, ke kterému bude žadateli nabídnuto financování projektu z ROP JZ, však není možné dopředu určit. Q V jakém časovém horizontu je žadatel na Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů povinen odpovědět? A Žadatel je povinen kontaktovat hlavního hodnotitele projektu, respektive uvedenou kontaktní osobu na Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů do 10 pracovních dní od obdržení tohoto Oznámení. Q Jaký vliv bude mít nižší finanční subvence ze strany ROP JZ na rozsah projektu, konkrétně definované aktivity a indikátory? A Jelikož položka nevyčerpané alokace v dané oblasti podpory nemusí pokrývat plnou výši dotace, která byla součástí žádosti o podporu projektu, bude žadateli zasláno Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů s návrhem změny výše dotace, kde jsou vymezeny tyto možnosti dalšího postupu: - Změna projektu představuje snížení celkových způsobilých výdajů projektu ve prospěch výdajů nezpůsobilých. Celkové výdaje projektu zůstávají beze změny včetně všech navržených aktivit projektu a indikátorů. Náhradníkovi je odeslán k odsouhlasení návrh změny přehledu financování projektu spolu s Protokolem o provedení změny v IS MONIT7+. Podpisem statutárního zástupce náhradník do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) změny odsouhlasí/neodsouhlasí a doručí zpět na ÚRR JZ. Změna rozpočtu bude v informačním systému provedena po vrácení výše uvedeného protokolu. Se žadatelem/náhradníkem bude podepsána Smlouva, a pokud nabídnutá nevyčerpaná alokace činila méně než 50 % plánované dotace projektu, může být příjemci dále nabídnuto min. 20 % původně plánované dotace projektu v případě, že dojde k nevyčerpání alokace v rámci dané oblasti podpory. V případě další nabídky je uzavřen dodatek ke Smlouvě. U druhé varianty uvedené níže není tato možnost nabídky dalšího navýšení dotace možná. - Změna projektu představuje snížení celkových výdajů projektu. Při daném snížení celkových výdajů projektu musí být zachována struktura zdrojů financování uvedena v přehledu financování v žádosti o podporu projektu. V souvislosti s touto změnou může dojít ke snížení indikátorů projektu (tj. dojde k částečnému omezení realizace aktivit projektu) a změně harmonogramu projektu. Adekvátnost snížení indikátorů projektu podléhá schválení ÚRR JZ, přičemž stanovení cílových hodnot indikátorů by mělo odpovídat poměrnému snížení celkových způsobilých výdajů projektu. Snížení celkových výdajů projektu nečiní projekt logicky neuceleným a nerealizovatelným z hlediska podmínek ROP JZ. Q Lze předpokládat, že bude při realizaci projektu dodržen navržený časový harmonogram? A Zahájení fyzické realizace projektu není vázáno obdržením Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů. Žadatel může začít realizovat projekt bez přiznání dotace, případně může po konzultaci s příslušným oddělením kontroly realizace prodiskutovat možnou změnu v termínu zahájení realizace projektu až do doby rozhodnutí, že projekt bude financován z ROP JZ. V případě, že žadatel

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Žádost a přílohy p českých žadatelů 19. 3. 2009, Liberec Konzultace Doporučujeme konzultovat

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU Verze 1 17. června 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách

Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy (dále jen ŘO ) na základě svých zkušeností z prvních výzev vytvořil přehled nejčastějších chyb

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více