Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vydaných metodických pokynů (MP)"

Transkript

1 Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č MP č. 6 3 Změna formy a výše podpory pro výzvu č PLATNÝ 4 Pravidla pro publicitu 1, MP č. 6 a 10 5 Změna vybraných částí pravidel ROP PLATNÝ 6 Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90 verze MP č Analytické účetnictví a bankovní účet PLATNÝ 8 Pokyny pro IPRM PLATNÝ 9 Postupy pro realizaci a monitorování projektů TP PLATNÝ 10 Pravidla pro publicitu PLATNÝ 11 Analýza rizik PLATNÝ 12 Změna vybraných částí pravidel ROP 1-26, PLATNÝ 13 Změna výše alokovaných prostředků na výzvu č PLATNÝ 14 Úprava pravidel pro projekty vytvářející příjmy 1-26, 90, MP č Podmínky zadávání zakázek 1-26, 90, MP č dodatek č. 1 Zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Pro všechny výzvy (upravená pravidla pro zdavání zakázek platí pro všechna zadávací řízení zahájená ode dne ) MP č Pravidla pro vedení zvláštního účtu projektu 1-26, 90, PLATNÝ 17 Pravidla pro obnovu vozového parku městské veřejné dopravy MP č Zákaz zřizování zástavního práva k nemovitostem 1-33, dodatek č. 1 Podmínky zřizování zástavního práva 1-57, PLATNÝ 1 z :44

2 19 Datum ukončení projektu ve výzvách PLATNÝ 19 - dodatek č.1 Datum ukončení projektu ve výzvách PLATNÝ 20 Pravidla pro posuzování změn projektu 1-33, PLATNÝ 21 Pravidla pro zadávání zakázek MP č Možnost plateb v modifikovaném režimu ex-ante pro výzvy MP č Hodnotící kritéria pro zadávání zakázek 1-37, 90, PLATNÝ 24 Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti 38, 39, 40, 41, 42 a PLATNÝ 24 - dodatek č. 1 Změna části pravidel pro nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti (odstranění omezení způsobilosti výdajů na řízení projektu jen na fázi fyzické realizace). Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ 25 Podmínky zadávání zakázek 1-43, 90, PLATNÝ 26 Pravidla pro posuzování změn projektu dodatek č. 1 Pravidla pro posuzování změn projektu 1-65, 91-94, 91a - 93a dodatkem č dodatek č. 2 Pravidla pro posuzování změn projektu (přesuny mezi hlavními položkami rozpočtu) 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na 27-44, 91, 92 hlavní předmět projektu 27 - dodatek č. 1 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu 27 52, 91, PLATNÝ 28 Pravidla pro provádění plateb 27 44, 91, PLATNÝ 29 Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti 28, 29, 32, 34, 35, 38 42, , 49, dodatek č. 1 Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti 28, 29, 32, 34, 35, 38 42, 44 46, 49, 53, 55, PLATNÝ 30 Aktualizace pravidel pro projekty vytvářející příjmy 1-52, 91, dodatek č. 1 Pravidla pro projekty vytvářející příjmy pro výzvy 1 64 a 91a 93a 1-64, 91a - 93a PLATNÝ 31 Povinnost příjemce dotace uspořádat veřejné zahájení a ukončení realizace projektu v místě jeho realizace 1-53, PLATNÝ 32 Změny v monitorování projektů 1-53, PLATNÝ 2 z :44

3 33 Aktualizace dokumentace k výzvám 91, 92, MP č Aktualizace dokumentace k výzvám 91, 92, MP č Ukončení výzev 90-93; namísto ukončených výzev jsou vyhlášeny výzvy 90a, 91a, 92a, 93a PLATNÝ 36 Prodloužení výzvy č. 55 do PLATNÝ Zvýšení alokovaných prostředků, maximální celkové výše dotace a prodloužení termínu výzvy č. 59 Změna výzvy č Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje, oblast podpory č. 2.3, na výzvu kontinuální Změna výzvy č. 61 oblast vzdělávání (Střední školy a jiné instituce) rozšíření o oblast podpory 3.3 (Rozvoj venkova) a prodloužení termínu pro příjem žádostí do do hodin Pravidla pro podávání Žádosti o poskytnutí dotace - povinné přílohy projektová dokumentace Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu pro výzvy č a 91a 93a PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ 54, 56-64, 91a - 93a PLATNÝ 1-64, 91a - 93a dodatek č. 1 Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 41 - dodatek č. 2 Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu (ZjŽoP příjemce předkládá maximálně 1x za každý měsíc realizace projektu, minimálně však 1x za 3 měsíce realizace a to v době od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Dále se tímto Dodatkem č. 2 k MP č. 41 snižuje minimální objem způsobilých výdajů pro předložení jedné ŽoP z původní výše Kč na 500 tis. Kč. Projekty, které nedosahují hranice 500 tis. Kč celkových ZV, nemohou být rozděleny na více finančních fází a podává se u nich jediná ŽoP). Pravidla se vztahují na projekty, u kterých bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace v době platnosti tohoto Dodatku číslo 2 k MP 41 (pravidla budou rovněž reflektována v PPŽP pro všechny následující výzvy, které budou vyhlášeny od data platnosti tohoto Dodatku č. 2 - tj. od ) PLATNÝ 3 z :44

4 41 - dodatek č Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu (Dodatek č. 3 k MP č. 41 upravuje pravidla pro předkládání ŽoP, pro projekty s celkovými způsobilými výdaji do 10 mil. Kč a pro projekty s celkovými způsobilými výdaji 10 mil. Kč a více). Opatření, řešené v MP č Dodatek 3, se týká všech projektů, u kterých nebyla do dne platnosti tohoto MP uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace PLATNÝ Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č , 91a - 93a 64 a 91a 93a PLATNÝ Podmínky zřizování zástavního práva k majetku v projektech podpořených z ROP NUTS 2 SČ a změna podmínek pro předkládání povinné přílohy č. 7 Doklady dle stavebního zákona v rámci PLATNÝ výzvy č. 55 Aktualizace výzvy č. 91a oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) 91a PLATNÝ Aktualizace kontinuální výzvy č oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje PLATNÝ Prodloužení data pro podání poslední Zjednodušené žádosti o platbu ve výzvě č oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné PLATNÝ dorpavy Změna pravidel při posuzování žádosti z hlediska souladu s 54, 56-65, 91-94, 91a - časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy při kontrole 93a přijatelnosti projektu PLATNÝ 48 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 94 (žádosti je možné překládat až do ) Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 56 a na výzvu č PLATNÝ 56, PLATNÝ 51 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace 1-65, 90a - 93a, dodatek č. 1 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace 1-67, 90a - 93a, PLATNÝ 4 z :44

5 51 - dodatek č. 2 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (umožnění krátkodobých pronájmů bez nutnosti výběrového řízení /např. krátkodobé zábory veřejného prostranství, pronájmy sportovišť apod./) Pravidla upravená dodatkem č. 2 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 3 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 3 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 4 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 4 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 5 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 5 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 52 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Upravení postupů pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu (v případě využití Dodavatelského úvěru) Úprava podmínek při zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy (zákaz losování) Úprava kritérií pro poskytnutí podpory a možnost přerušení kontinuálních výzev Úprava podmínek vedení zvláštního bankovního účtu projektů spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy 1-65, 90a - 93a, PLATNÝ Platnost pro všechny výzvy, resp. pro zakázky vyhlašované po nabytí platnosti tohoto MP PLATNÝ 56, 91a, 92a, 93a, 94, PLATNÝ 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 5 z :44

6 dodatek č dodatek č dodatek č dodatek č. 4 Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu Aktualizace výzvy č. 91a oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) - rozšíření podporovaných typů zařízení služeb sociální péče o domovy pro seniory Změna formuláře "Výkaz výdajů vynaložených příjemcem - soupiska daňových dokladů/faktur" a zavedení formuláře výkazu práce - timesheetu Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 56 a 92A Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Úprava formální chyby v Podmínkách zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 91a PLATNÝ Pro všechny výzvy vyhlašované od data , 92a PLATNÝ Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ (tento MP se nevztahuje na projekty realizované v rámci PO 4) 6 z :44

7 63 Aktualizace výzvy č. 91a - oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) 91a PLATNÝ 64 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 56 (obl. p. 2.3) a v kontinuální výzvě č. 93a (obl. p. 2.2) Aktualizace formuláře "Monitorovací hlášení o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 SČ - část B" a seznamu příloh monitorovacího hlášení a monitorovací zprávy pro projekty Technické pomoci (prioritní osa 4) Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91A, 92A a 97 Aktualizace kontinuální výzvy č. 90a (Technická pomoc prioritní osa 4) v bodě 8 textu výzvy: Alokované prostředky v oblasti podpory 4.3 dle revize Programového dokumentu ROP SČ (schválené EK ) a bodech 5 textu výzvy ve všech oblastech podpory: Podporované aktivity /doplnění přehledu indikátorů/ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91a, 92a, 93a, 97 56, 93a PLATNÝ 90a PLATNÝ 91a, 92a, PLATNÝ 90a PLATNÝ 91a, 92a, 93a, PLATNÝ 69 - dodatek č. 1 Prodlužení data pro předkládaní projektů v kontinuální výzvě č. 93A 93A PLATNÝ 70 Úprava pravidel pro kontrolu formálních náležitostí projektu 68-70, 91a, 92a, 93a, 96, PLATNÝ 71 Ukončení výzev 91a, 92a (namísto ukončených výzev budou vyhlášeny od výzvy č. 91B, 92B) 91a, 92a PLATNÝ 72 Úprava pravidel posuzování změn v rozpočtu u projektů pro výzvy č. 93a, 97 (MP č. 72 nahrazuje u těchto výzev MP č. 26 /včetně 93a, PLATNÝ dodatků č. 1 a č. 2/). 73 Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 93a, 97 93a, PLATNÝ 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91B, 92B 72, 73, 91B, 92B PLATNÝ 74 - dodatek č. 1 Aktualizace výzev č. 73, 92B 73, 92B PLATNÝ 7 z :44

8 75 Upřesnění a aktualizace podmínek pro projekty vytvářející příjmy Platnost pro všechny výzvy (MP č. 75 je platný pro všechny projekty zaregistrované od data platnosti tohoto pokynu. U projektů zaregistrovaných před datem platnosti tohoto pokynu, u kterých ke dni platnosti pokynu nebyla ukončena udržitelnost, se pravidla MP č. 75 použijí v jeho relevantních částech, s ohledem na fázi projektu) PLATNÝ 75 - dodatek č. 1 Úprava formuláře MZ o udržitelnosti projektů, část B (zahrnující úpravy provedené MP č. 75) + úprava znění kap. č. VII PPŽP "Projekty vytvářející příjmy", část VII.2 "Jiné peněžní příjmy" Platnost pro všechny příjemce, na něž se vztahuje ustanovení MP č. 75 a kteří podávají MZ o udržitelnosti po datu platnosti MP č tj. po dodatkem č dodatek č dodatek č. 3 Dodatek č. 2 k MP č. 75 zahrnuje úpravy MP č. 75 upravující problematiku projektů vytvářejících příjmy (změna formuláře Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, část B + úprava znění kap. č. VII PPŽP "Projekty vytvářející příjmy") Platnost pro všechny příjemce, na něž se vztahuje ustanovení Metodického pokynu č. 75, ve znění dodatku č. 2, a kteří podávají Monitorovací zprávu o udržitelnosti po datu platnosti zmíněného pokynu (tj. po ) PLATNÝ Dodatek č. 3 k MP 75 mění mění formulář Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, část B a upravuje znění kap. č. VII PPŽP Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ Projekty vytvářející příjmy. 8 z :44

9 Výjimka povinnosti předkládat poslední zjednodušenou žádost o platbu do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu u náhradních projektů schválených k realizaci Prodloužení termínu pro předkládání projektů a změna výše alokovaných prostředků u kolové výzvy č. 76 (oblastní nemocnice, obl. p. 3.2) Úprava pravidel pro doložení povinné přílohy "Doklad o zajištění finančního krytí projektu" k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - projekty v režimu závěrečných výzev 55, 59, 67, 68 (Pro náhradní projekty schválené VRR k realizaci u nichž byla fyzická realizace ukončena před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace) PLATNÝ PLATNÝ Platnost pro projekty schválených v režimu závěrečných výzev (v rámci "nejisté části alokace") PLATNÝ 80 Změna kurzu pro přepočtení výše bezpečné části alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev (25,50 Kč za 1 EURO) Změna kurzu se týká všech projektů, které jsou administrovány v režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B) PLATNÝ 80 - dodatek č. 1 Změna kurzu pro přepočtení výše bezpečné části alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev (27 Kč za 1 EURO) Změna kurzu se týká všech projektů, které jsou administrovány v režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83) PLATNÝ Aktualizace kolové výzvy č Mateřské školy (obl. p. 3.3) v režimu závěrečných výzev Aktualizace kolové výzvy č. 76 a kontinuálních výzev č. 91b, 92b a 93a Aktualizace kontinuální výzvy č. 90A (Technická pomoc - prioritní osa 4) - odstranění kapitoly III.2 Hodnocení projektu v textu PPŽP PLATNÝ 76, 91b, 92b, 93a PLATNÝ 90A PLATNÝ 83 - dodatek č. 1 Aktualizace kontinuální výzvy č. 90A (Technická pomoc - prioritní osa 4) 90A PLATNÝ 84 Aktualizace výzvy č. 79, 80, 82 a 83 79, 80, 82, PLATNÝ 9 z :44

10 85 Aktualizace postupů pro stanovení zbytkových alokací jednotlivých oblastní podpory Platnost pro výzvy v "řežimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83) PLATNÝ 85 - dodatek č. 1 Aktualizace postupu pro stanovení zbytkové alokace v oblasti podpory , PLATNÝ 86 Aktualizace výzvy č. 85 (obl. p. 1.1, místní komunikace) PLATNÝ 86 - dodatek č. 1 Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č místní komunikace (oblast podpory 1. 1) PLATNÝ 87 Aktualizace výzev č. 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, PLATNÝ 87 - dodatek č dodatek č Úprava podmínek v případě majetku vkládaného do realizace projektu, který je zatížen zástavním právem, věcným břemenem nebo který slouží jiným způsobem k zajištění závazku (případně třetí osoby) Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.2) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.3) Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.2) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.3) Aktualizace kolové výzvy č. 85 (místní komunikace, obl. p. 1.1) - pozn.: u výzvy č ZAVEDEN REŽIM "ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV" 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, PLATNÝ 82, PLATNÝ 82, PLATNÝ PLATNÝ 90 Úprava pravidel udržitelnosti projektu Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ 91 Aktualizace kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p Rozvoj měst) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p Rozvoj venkova) - pozn.: u výzev č č ZAVEDEN REŽIM "ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV" 82, PLATNÝ 92 Změna výše podpory a alokace u výzvy č. 92A a 92B 92A, 92B PLATNÝ 10 z :44

11 93 Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev 93 - dodatek č. 1 Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev Platnost pro výzvy v "řežimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83 + výzva 88 od ) PLATNÝ Platnost pro výzvy v "režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83, dále výzva č. 88 od výzva č. 98A od ) PLATNÝ 94 Aktualizace vybraných kapitol PPŽP (kap. IV.2 Změny v průběhu realizace projektu a kap. IX. Režim závěrečných výzev, v případě výzev vyhlášených v režimu závěrečných výzev) Kap. IV.2 platná pro všechny výzvy a kap. IX platná pro výzvy v "režimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83 + výzva 88 od ) PLATNÝ 95 Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č PLATNÝ 11 z :44

12 96 Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 90a (Technická pomoc - prioritní osa 4) 90A (TP) PLATNÝ 97 Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu 1-70, 76, 81, 84, 86, 87, 93, 93A, 94, 96, PLATNÝ 97 - dodatek č. 1 Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu - doplnění 1-70, 76, 81, 84, 86, 87, 92A, 93, 93A, 94, 96, PLATNÝ 12 z :44

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více