Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vydaných metodických pokynů (MP)"

Transkript

1 Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č MP č. 6 3 Změna formy a výše podpory pro výzvu č PLATNÝ 4 Pravidla pro publicitu 1, MP č. 6 a 10 5 Změna vybraných částí pravidel ROP PLATNÝ 6 Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90 verze MP č Analytické účetnictví a bankovní účet PLATNÝ 8 Pokyny pro IPRM PLATNÝ 9 Postupy pro realizaci a monitorování projektů TP PLATNÝ 10 Pravidla pro publicitu PLATNÝ 11 Analýza rizik PLATNÝ 12 Změna vybraných částí pravidel ROP 1-26, PLATNÝ 13 Změna výše alokovaných prostředků na výzvu č PLATNÝ 14 Úprava pravidel pro projekty vytvářející příjmy 1-26, 90, MP č Podmínky zadávání zakázek 1-26, 90, MP č dodatek č. 1 Zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Pro všechny výzvy (upravená pravidla pro zdavání zakázek platí pro všechna zadávací řízení zahájená ode dne ) MP č Pravidla pro vedení zvláštního účtu projektu 1-26, 90, PLATNÝ 17 Pravidla pro obnovu vozového parku městské veřejné dopravy MP č Zákaz zřizování zástavního práva k nemovitostem 1-33, dodatek č. 1 Podmínky zřizování zástavního práva 1-57, PLATNÝ 1 z :44

2 19 Datum ukončení projektu ve výzvách PLATNÝ 19 - dodatek č.1 Datum ukončení projektu ve výzvách PLATNÝ 20 Pravidla pro posuzování změn projektu 1-33, PLATNÝ 21 Pravidla pro zadávání zakázek MP č Možnost plateb v modifikovaném režimu ex-ante pro výzvy MP č Hodnotící kritéria pro zadávání zakázek 1-37, 90, PLATNÝ 24 Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti 38, 39, 40, 41, 42 a PLATNÝ 24 - dodatek č. 1 Změna části pravidel pro nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti (odstranění omezení způsobilosti výdajů na řízení projektu jen na fázi fyzické realizace). Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ 25 Podmínky zadávání zakázek 1-43, 90, PLATNÝ 26 Pravidla pro posuzování změn projektu dodatek č. 1 Pravidla pro posuzování změn projektu 1-65, 91-94, 91a - 93a dodatkem č dodatek č. 2 Pravidla pro posuzování změn projektu (přesuny mezi hlavními položkami rozpočtu) 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na 27-44, 91, 92 hlavní předmět projektu 27 - dodatek č. 1 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu 27 52, 91, PLATNÝ 28 Pravidla pro provádění plateb 27 44, 91, PLATNÝ 29 Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti 28, 29, 32, 34, 35, 38 42, , 49, dodatek č. 1 Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti 28, 29, 32, 34, 35, 38 42, 44 46, 49, 53, 55, PLATNÝ 30 Aktualizace pravidel pro projekty vytvářející příjmy 1-52, 91, dodatek č. 1 Pravidla pro projekty vytvářející příjmy pro výzvy 1 64 a 91a 93a 1-64, 91a - 93a PLATNÝ 31 Povinnost příjemce dotace uspořádat veřejné zahájení a ukončení realizace projektu v místě jeho realizace 1-53, PLATNÝ 32 Změny v monitorování projektů 1-53, PLATNÝ 2 z :44

3 33 Aktualizace dokumentace k výzvám 91, 92, MP č Aktualizace dokumentace k výzvám 91, 92, MP č Ukončení výzev 90-93; namísto ukončených výzev jsou vyhlášeny výzvy 90a, 91a, 92a, 93a PLATNÝ 36 Prodloužení výzvy č. 55 do PLATNÝ Zvýšení alokovaných prostředků, maximální celkové výše dotace a prodloužení termínu výzvy č. 59 Změna výzvy č Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje, oblast podpory č. 2.3, na výzvu kontinuální Změna výzvy č. 61 oblast vzdělávání (Střední školy a jiné instituce) rozšíření o oblast podpory 3.3 (Rozvoj venkova) a prodloužení termínu pro příjem žádostí do do hodin Pravidla pro podávání Žádosti o poskytnutí dotace - povinné přílohy projektová dokumentace Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu pro výzvy č a 91a 93a PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ 54, 56-64, 91a - 93a PLATNÝ 1-64, 91a - 93a dodatek č. 1 Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 41 - dodatek č. 2 Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu (ZjŽoP příjemce předkládá maximálně 1x za každý měsíc realizace projektu, minimálně však 1x za 3 měsíce realizace a to v době od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Dále se tímto Dodatkem č. 2 k MP č. 41 snižuje minimální objem způsobilých výdajů pro předložení jedné ŽoP z původní výše Kč na 500 tis. Kč. Projekty, které nedosahují hranice 500 tis. Kč celkových ZV, nemohou být rozděleny na více finančních fází a podává se u nich jediná ŽoP). Pravidla se vztahují na projekty, u kterých bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace v době platnosti tohoto Dodatku číslo 2 k MP 41 (pravidla budou rovněž reflektována v PPŽP pro všechny následující výzvy, které budou vyhlášeny od data platnosti tohoto Dodatku č. 2 - tj. od ) PLATNÝ 3 z :44

4 41 - dodatek č Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu (Dodatek č. 3 k MP č. 41 upravuje pravidla pro předkládání ŽoP, pro projekty s celkovými způsobilými výdaji do 10 mil. Kč a pro projekty s celkovými způsobilými výdaji 10 mil. Kč a více). Opatření, řešené v MP č Dodatek 3, se týká všech projektů, u kterých nebyla do dne platnosti tohoto MP uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace PLATNÝ Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č , 91a - 93a 64 a 91a 93a PLATNÝ Podmínky zřizování zástavního práva k majetku v projektech podpořených z ROP NUTS 2 SČ a změna podmínek pro předkládání povinné přílohy č. 7 Doklady dle stavebního zákona v rámci PLATNÝ výzvy č. 55 Aktualizace výzvy č. 91a oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) 91a PLATNÝ Aktualizace kontinuální výzvy č oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje PLATNÝ Prodloužení data pro podání poslední Zjednodušené žádosti o platbu ve výzvě č oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné PLATNÝ dorpavy Změna pravidel při posuzování žádosti z hlediska souladu s 54, 56-65, 91-94, 91a - časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy při kontrole 93a přijatelnosti projektu PLATNÝ 48 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 94 (žádosti je možné překládat až do ) Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 56 a na výzvu č PLATNÝ 56, PLATNÝ 51 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace 1-65, 90a - 93a, dodatek č. 1 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace 1-67, 90a - 93a, PLATNÝ 4 z :44

5 51 - dodatek č. 2 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (umožnění krátkodobých pronájmů bez nutnosti výběrového řízení /např. krátkodobé zábory veřejného prostranství, pronájmy sportovišť apod./) Pravidla upravená dodatkem č. 2 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 3 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 3 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 4 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 4 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 5 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 5 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 52 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Upravení postupů pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu (v případě využití Dodavatelského úvěru) Úprava podmínek při zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy (zákaz losování) Úprava kritérií pro poskytnutí podpory a možnost přerušení kontinuálních výzev Úprava podmínek vedení zvláštního bankovního účtu projektů spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy 1-65, 90a - 93a, PLATNÝ Platnost pro všechny výzvy, resp. pro zakázky vyhlašované po nabytí platnosti tohoto MP PLATNÝ 56, 91a, 92a, 93a, 94, PLATNÝ 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 5 z :44

6 dodatek č dodatek č dodatek č dodatek č. 4 Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu Aktualizace výzvy č. 91a oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) - rozšíření podporovaných typů zařízení služeb sociální péče o domovy pro seniory Změna formuláře "Výkaz výdajů vynaložených příjemcem - soupiska daňových dokladů/faktur" a zavedení formuláře výkazu práce - timesheetu Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 56 a 92A Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Úprava formální chyby v Podmínkách zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 91a PLATNÝ Pro všechny výzvy vyhlašované od data , 92a PLATNÝ Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ (tento MP se nevztahuje na projekty realizované v rámci PO 4) 6 z :44

7 63 Aktualizace výzvy č. 91a - oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) 91a PLATNÝ 64 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 56 (obl. p. 2.3) a v kontinuální výzvě č. 93a (obl. p. 2.2) Aktualizace formuláře "Monitorovací hlášení o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 SČ - část B" a seznamu příloh monitorovacího hlášení a monitorovací zprávy pro projekty Technické pomoci (prioritní osa 4) Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91A, 92A a 97 Aktualizace kontinuální výzvy č. 90a (Technická pomoc prioritní osa 4) v bodě 8 textu výzvy: Alokované prostředky v oblasti podpory 4.3 dle revize Programového dokumentu ROP SČ (schválené EK ) a bodech 5 textu výzvy ve všech oblastech podpory: Podporované aktivity /doplnění přehledu indikátorů/ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91a, 92a, 93a, 97 56, 93a PLATNÝ 90a PLATNÝ 91a, 92a, PLATNÝ 90a PLATNÝ 91a, 92a, 93a, PLATNÝ 69 - dodatek č. 1 Prodlužení data pro předkládaní projektů v kontinuální výzvě č. 93A 93A PLATNÝ 70 Úprava pravidel pro kontrolu formálních náležitostí projektu 68-70, 91a, 92a, 93a, 96, PLATNÝ 71 Ukončení výzev 91a, 92a (namísto ukončených výzev budou vyhlášeny od výzvy č. 91B, 92B) 91a, 92a PLATNÝ 72 Úprava pravidel posuzování změn v rozpočtu u projektů pro výzvy č. 93a, 97 (MP č. 72 nahrazuje u těchto výzev MP č. 26 /včetně 93a, PLATNÝ dodatků č. 1 a č. 2/). 73 Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 93a, 97 93a, PLATNÝ 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91B, 92B 72, 73, 91B, 92B PLATNÝ 74 - dodatek č. 1 Aktualizace výzev č. 73, 92B 73, 92B PLATNÝ 7 z :44

8 75 Upřesnění a aktualizace podmínek pro projekty vytvářející příjmy Platnost pro všechny výzvy (MP č. 75 je platný pro všechny projekty zaregistrované od data platnosti tohoto pokynu. U projektů zaregistrovaných před datem platnosti tohoto pokynu, u kterých ke dni platnosti pokynu nebyla ukončena udržitelnost, se pravidla MP č. 75 použijí v jeho relevantních částech, s ohledem na fázi projektu) PLATNÝ 75 - dodatek č. 1 Úprava formuláře MZ o udržitelnosti projektů, část B (zahrnující úpravy provedené MP č. 75) + úprava znění kap. č. VII PPŽP "Projekty vytvářející příjmy", část VII.2 "Jiné peněžní příjmy" Platnost pro všechny příjemce, na něž se vztahuje ustanovení MP č. 75 a kteří podávají MZ o udržitelnosti po datu platnosti MP č tj. po dodatkem č dodatek č dodatek č. 3 Dodatek č. 2 k MP č. 75 zahrnuje úpravy MP č. 75 upravující problematiku projektů vytvářejících příjmy (změna formuláře Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, část B + úprava znění kap. č. VII PPŽP "Projekty vytvářející příjmy") Platnost pro všechny příjemce, na něž se vztahuje ustanovení Metodického pokynu č. 75, ve znění dodatku č. 2, a kteří podávají Monitorovací zprávu o udržitelnosti po datu platnosti zmíněného pokynu (tj. po ) PLATNÝ Dodatek č. 3 k MP 75 mění mění formulář Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, část B a upravuje znění kap. č. VII PPŽP Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ Projekty vytvářející příjmy. 8 z :44

9 Výjimka povinnosti předkládat poslední zjednodušenou žádost o platbu do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu u náhradních projektů schválených k realizaci Prodloužení termínu pro předkládání projektů a změna výše alokovaných prostředků u kolové výzvy č. 76 (oblastní nemocnice, obl. p. 3.2) Úprava pravidel pro doložení povinné přílohy "Doklad o zajištění finančního krytí projektu" k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - projekty v režimu závěrečných výzev 55, 59, 67, 68 (Pro náhradní projekty schválené VRR k realizaci u nichž byla fyzická realizace ukončena před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace) PLATNÝ PLATNÝ Platnost pro projekty schválených v režimu závěrečných výzev (v rámci "nejisté části alokace") PLATNÝ 80 Změna kurzu pro přepočtení výše bezpečné části alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev (25,50 Kč za 1 EURO) Změna kurzu se týká všech projektů, které jsou administrovány v režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B) PLATNÝ 80 - dodatek č. 1 Změna kurzu pro přepočtení výše bezpečné části alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev (27 Kč za 1 EURO) Změna kurzu se týká všech projektů, které jsou administrovány v režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83) PLATNÝ Aktualizace kolové výzvy č Mateřské školy (obl. p. 3.3) v režimu závěrečných výzev Aktualizace kolové výzvy č. 76 a kontinuálních výzev č. 91b, 92b a 93a Aktualizace kontinuální výzvy č. 90A (Technická pomoc - prioritní osa 4) - odstranění kapitoly III.2 Hodnocení projektu v textu PPŽP PLATNÝ 76, 91b, 92b, 93a PLATNÝ 90A PLATNÝ 83 - dodatek č. 1 Aktualizace kontinuální výzvy č. 90A (Technická pomoc - prioritní osa 4) 90A PLATNÝ 84 Aktualizace výzvy č. 79, 80, 82 a 83 79, 80, 82, PLATNÝ 9 z :44

10 85 Aktualizace postupů pro stanovení zbytkových alokací jednotlivých oblastní podpory Platnost pro výzvy v "řežimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83) PLATNÝ 85 - dodatek č. 1 Aktualizace postupu pro stanovení zbytkové alokace v oblasti podpory , PLATNÝ 86 Aktualizace výzvy č. 85 (obl. p. 1.1, místní komunikace) PLATNÝ 86 - dodatek č. 1 Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č místní komunikace (oblast podpory 1. 1) PLATNÝ 87 Aktualizace výzev č. 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, PLATNÝ 87 - dodatek č dodatek č Úprava podmínek v případě majetku vkládaného do realizace projektu, který je zatížen zástavním právem, věcným břemenem nebo který slouží jiným způsobem k zajištění závazku (případně třetí osoby) Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.2) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.3) Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.2) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.3) Aktualizace kolové výzvy č. 85 (místní komunikace, obl. p. 1.1) - pozn.: u výzvy č ZAVEDEN REŽIM "ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV" 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, PLATNÝ 82, PLATNÝ 82, PLATNÝ PLATNÝ 90 Úprava pravidel udržitelnosti projektu Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ 91 Aktualizace kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p Rozvoj měst) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p Rozvoj venkova) - pozn.: u výzev č č ZAVEDEN REŽIM "ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV" 82, PLATNÝ 92 Změna výše podpory a alokace u výzvy č. 92A a 92B 92A, 92B PLATNÝ 10 z :44

11 93 Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev 93 - dodatek č. 1 Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev Platnost pro výzvy v "řežimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83 + výzva 88 od ) PLATNÝ Platnost pro výzvy v "režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83, dále výzva č. 88 od výzva č. 98A od ) PLATNÝ 94 Aktualizace vybraných kapitol PPŽP (kap. IV.2 Změny v průběhu realizace projektu a kap. IX. Režim závěrečných výzev, v případě výzev vyhlášených v režimu závěrečných výzev) Kap. IV.2 platná pro všechny výzvy a kap. IX platná pro výzvy v "režimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83 + výzva 88 od ) PLATNÝ 95 Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č PLATNÝ 11 z :44

12 96 Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 90a (Technická pomoc - prioritní osa 4) 90A (TP) PLATNÝ 97 Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu 1-70, 76, 81, 84, 86, 87, 93, 93A, 94, 96, PLATNÝ 97 - dodatek č. 1 Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu - doplnění 1-70, 76, 81, 84, 86, 87, 92A, 93, 93A, 94, 96, PLATNÝ 12 z :44

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Metodický dopis č. 17

Metodický dopis č. 17 Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK Strana 1 (celkem 8) 1.

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

FAQ pro OPTP, výzva 02

FAQ pro OPTP, výzva 02 1. Co vše je nutné předložit k podkladům ke mzdám pracovníků? Ke mzdám se dokládají tyto dokumenty: rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy (popř. DPP, DPČ), výpisy z bankovního účtu o úhradě mzdy

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004 Č.j: MSMT 17695/2015-3 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu č. 02_15_004 Smart Akcelerátor pro individuální projekty

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách

Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách Nejčastější chyby v Žádostech o poskytnutí dotace a jejich přílohách Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy (dále jen ŘO ) na základě svých zkušeností z prvních výzev vytvořil přehled nejčastějších chyb

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU Verze 1 17. června 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Program LEADER V harmonii s přírodou. Příručka pro příjemce

Program LEADER V harmonii s přírodou. Příručka pro příjemce Program LEADER V harmonii s přírodou Příručka pro příjemce MAS Horní Pomoraví o.p.s. IČO : 27 777 146 Sídlo: Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Kancelář: Farní 14, 789 01 Zábřeh Telefon: +420 583 285 615 +420

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více