Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vydaných metodických pokynů (MP)"

Transkript

1 Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č MP č. 6 3 Změna formy a výše podpory pro výzvu č PLATNÝ 4 Pravidla pro publicitu 1, MP č. 6 a 10 5 Změna vybraných částí pravidel ROP PLATNÝ 6 Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90 verze MP č Analytické účetnictví a bankovní účet PLATNÝ 8 Pokyny pro IPRM PLATNÝ 9 Postupy pro realizaci a monitorování projektů TP PLATNÝ 10 Pravidla pro publicitu PLATNÝ 11 Analýza rizik PLATNÝ 12 Změna vybraných částí pravidel ROP 1-26, PLATNÝ 13 Změna výše alokovaných prostředků na výzvu č PLATNÝ 14 Úprava pravidel pro projekty vytvářející příjmy 1-26, 90, MP č Podmínky zadávání zakázek 1-26, 90, MP č dodatek č. 1 Zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Pro všechny výzvy (upravená pravidla pro zdavání zakázek platí pro všechna zadávací řízení zahájená ode dne ) MP č Pravidla pro vedení zvláštního účtu projektu 1-26, 90, PLATNÝ 17 Pravidla pro obnovu vozového parku městské veřejné dopravy MP č Zákaz zřizování zástavního práva k nemovitostem 1-33, dodatek č. 1 Podmínky zřizování zástavního práva 1-57, PLATNÝ 1 z :44

2 19 Datum ukončení projektu ve výzvách PLATNÝ 19 - dodatek č.1 Datum ukončení projektu ve výzvách PLATNÝ 20 Pravidla pro posuzování změn projektu 1-33, PLATNÝ 21 Pravidla pro zadávání zakázek MP č Možnost plateb v modifikovaném režimu ex-ante pro výzvy MP č Hodnotící kritéria pro zadávání zakázek 1-37, 90, PLATNÝ 24 Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti 38, 39, 40, 41, 42 a PLATNÝ 24 - dodatek č. 1 Změna části pravidel pro nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti (odstranění omezení způsobilosti výdajů na řízení projektu jen na fázi fyzické realizace). Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ 25 Podmínky zadávání zakázek 1-43, 90, PLATNÝ 26 Pravidla pro posuzování změn projektu dodatek č. 1 Pravidla pro posuzování změn projektu 1-65, 91-94, 91a - 93a dodatkem č dodatek č. 2 Pravidla pro posuzování změn projektu (přesuny mezi hlavními položkami rozpočtu) 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na 27-44, 91, 92 hlavní předmět projektu 27 - dodatek č. 1 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu 27 52, 91, PLATNÝ 28 Pravidla pro provádění plateb 27 44, 91, PLATNÝ 29 Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti 28, 29, 32, 34, 35, 38 42, , 49, dodatek č. 1 Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti 28, 29, 32, 34, 35, 38 42, 44 46, 49, 53, 55, PLATNÝ 30 Aktualizace pravidel pro projekty vytvářející příjmy 1-52, 91, dodatek č. 1 Pravidla pro projekty vytvářející příjmy pro výzvy 1 64 a 91a 93a 1-64, 91a - 93a PLATNÝ 31 Povinnost příjemce dotace uspořádat veřejné zahájení a ukončení realizace projektu v místě jeho realizace 1-53, PLATNÝ 32 Změny v monitorování projektů 1-53, PLATNÝ 2 z :44

3 33 Aktualizace dokumentace k výzvám 91, 92, MP č Aktualizace dokumentace k výzvám 91, 92, MP č Ukončení výzev 90-93; namísto ukončených výzev jsou vyhlášeny výzvy 90a, 91a, 92a, 93a PLATNÝ 36 Prodloužení výzvy č. 55 do PLATNÝ Zvýšení alokovaných prostředků, maximální celkové výše dotace a prodloužení termínu výzvy č. 59 Změna výzvy č Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje, oblast podpory č. 2.3, na výzvu kontinuální Změna výzvy č. 61 oblast vzdělávání (Střední školy a jiné instituce) rozšíření o oblast podpory 3.3 (Rozvoj venkova) a prodloužení termínu pro příjem žádostí do do hodin Pravidla pro podávání Žádosti o poskytnutí dotace - povinné přílohy projektová dokumentace Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu pro výzvy č a 91a 93a PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ 54, 56-64, 91a - 93a PLATNÝ 1-64, 91a - 93a dodatek č. 1 Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 41 - dodatek č. 2 Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu (ZjŽoP příjemce předkládá maximálně 1x za každý měsíc realizace projektu, minimálně však 1x za 3 měsíce realizace a to v době od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Dále se tímto Dodatkem č. 2 k MP č. 41 snižuje minimální objem způsobilých výdajů pro předložení jedné ŽoP z původní výše Kč na 500 tis. Kč. Projekty, které nedosahují hranice 500 tis. Kč celkových ZV, nemohou být rozděleny na více finančních fází a podává se u nich jediná ŽoP). Pravidla se vztahují na projekty, u kterých bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace v době platnosti tohoto Dodatku číslo 2 k MP 41 (pravidla budou rovněž reflektována v PPŽP pro všechny následující výzvy, které budou vyhlášeny od data platnosti tohoto Dodatku č. 2 - tj. od ) PLATNÝ 3 z :44

4 41 - dodatek č Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu (Dodatek č. 3 k MP č. 41 upravuje pravidla pro předkládání ŽoP, pro projekty s celkovými způsobilými výdaji do 10 mil. Kč a pro projekty s celkovými způsobilými výdaji 10 mil. Kč a více). Opatření, řešené v MP č Dodatek 3, se týká všech projektů, u kterých nebyla do dne platnosti tohoto MP uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace PLATNÝ Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č , 91a - 93a 64 a 91a 93a PLATNÝ Podmínky zřizování zástavního práva k majetku v projektech podpořených z ROP NUTS 2 SČ a změna podmínek pro předkládání povinné přílohy č. 7 Doklady dle stavebního zákona v rámci PLATNÝ výzvy č. 55 Aktualizace výzvy č. 91a oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) 91a PLATNÝ Aktualizace kontinuální výzvy č oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje PLATNÝ Prodloužení data pro podání poslední Zjednodušené žádosti o platbu ve výzvě č oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné PLATNÝ dorpavy Změna pravidel při posuzování žádosti z hlediska souladu s 54, 56-65, 91-94, 91a - časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy při kontrole 93a přijatelnosti projektu PLATNÝ 48 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 94 (žádosti je možné překládat až do ) Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 56 a na výzvu č PLATNÝ 56, PLATNÝ 51 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace 1-65, 90a - 93a, dodatek č. 1 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace 1-67, 90a - 93a, PLATNÝ 4 z :44

5 51 - dodatek č. 2 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (umožnění krátkodobých pronájmů bez nutnosti výběrového řízení /např. krátkodobé zábory veřejného prostranství, pronájmy sportovišť apod./) Pravidla upravená dodatkem č. 2 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 3 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 3 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 4 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 4 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 51 - dodatek č. 5 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace Pravidla upravená dodatkem č. 5 MP č. 51, jsou platná pro všechny výzvy dnem následujícím po datu schválení VRR (tj. od ) PLATNÝ 52 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Upravení postupů pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu (v případě využití Dodavatelského úvěru) Úprava podmínek při zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy (zákaz losování) Úprava kritérií pro poskytnutí podpory a možnost přerušení kontinuálních výzev Úprava podmínek vedení zvláštního bankovního účtu projektů spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy 1-65, 90a - 93a, PLATNÝ Platnost pro všechny výzvy, resp. pro zakázky vyhlašované po nabytí platnosti tohoto MP PLATNÝ 56, 91a, 92a, 93a, 94, PLATNÝ 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 5 z :44

6 dodatek č dodatek č dodatek č dodatek č. 4 Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu Aktualizace výzvy č. 91a oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) - rozšíření podporovaných typů zařízení služeb sociální péče o domovy pro seniory Změna formuláře "Výkaz výdajů vynaložených příjemcem - soupiska daňových dokladů/faktur" a zavedení formuláře výkazu práce - timesheetu Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 56 a 92A Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Úprava formální chyby v Podmínkách zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy 1-67, 91-95, 91a - 93a PLATNÝ 91a PLATNÝ Pro všechny výzvy vyhlašované od data , 92a PLATNÝ Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) Platnost pro zakázky vyhlašované po v rámci všech výzev (a nahrazují Přílohu č. V - PPŽP pro jednotlivé výzvy) PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ PLATNÝ (tento MP se nevztahuje na projekty realizované v rámci PO 4) 6 z :44

7 63 Aktualizace výzvy č. 91a - oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) 91a PLATNÝ 64 Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a 92a PLATNÝ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 56 (obl. p. 2.3) a v kontinuální výzvě č. 93a (obl. p. 2.2) Aktualizace formuláře "Monitorovací hlášení o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 SČ - část B" a seznamu příloh monitorovacího hlášení a monitorovací zprávy pro projekty Technické pomoci (prioritní osa 4) Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91A, 92A a 97 Aktualizace kontinuální výzvy č. 90a (Technická pomoc prioritní osa 4) v bodě 8 textu výzvy: Alokované prostředky v oblasti podpory 4.3 dle revize Programového dokumentu ROP SČ (schválené EK ) a bodech 5 textu výzvy ve všech oblastech podpory: Podporované aktivity /doplnění přehledu indikátorů/ Prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91a, 92a, 93a, 97 56, 93a PLATNÝ 90a PLATNÝ 91a, 92a, PLATNÝ 90a PLATNÝ 91a, 92a, 93a, PLATNÝ 69 - dodatek č. 1 Prodlužení data pro předkládaní projektů v kontinuální výzvě č. 93A 93A PLATNÝ 70 Úprava pravidel pro kontrolu formálních náležitostí projektu 68-70, 91a, 92a, 93a, 96, PLATNÝ 71 Ukončení výzev 91a, 92a (namísto ukončených výzev budou vyhlášeny od výzvy č. 91B, 92B) 91a, 92a PLATNÝ 72 Úprava pravidel posuzování změn v rozpočtu u projektů pro výzvy č. 93a, 97 (MP č. 72 nahrazuje u těchto výzev MP č. 26 /včetně 93a, PLATNÝ dodatků č. 1 a č. 2/). 73 Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 93a, 97 93a, PLATNÝ 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91B, 92B 72, 73, 91B, 92B PLATNÝ 74 - dodatek č. 1 Aktualizace výzev č. 73, 92B 73, 92B PLATNÝ 7 z :44

8 75 Upřesnění a aktualizace podmínek pro projekty vytvářející příjmy Platnost pro všechny výzvy (MP č. 75 je platný pro všechny projekty zaregistrované od data platnosti tohoto pokynu. U projektů zaregistrovaných před datem platnosti tohoto pokynu, u kterých ke dni platnosti pokynu nebyla ukončena udržitelnost, se pravidla MP č. 75 použijí v jeho relevantních částech, s ohledem na fázi projektu) PLATNÝ 75 - dodatek č. 1 Úprava formuláře MZ o udržitelnosti projektů, část B (zahrnující úpravy provedené MP č. 75) + úprava znění kap. č. VII PPŽP "Projekty vytvářející příjmy", část VII.2 "Jiné peněžní příjmy" Platnost pro všechny příjemce, na něž se vztahuje ustanovení MP č. 75 a kteří podávají MZ o udržitelnosti po datu platnosti MP č tj. po dodatkem č dodatek č dodatek č. 3 Dodatek č. 2 k MP č. 75 zahrnuje úpravy MP č. 75 upravující problematiku projektů vytvářejících příjmy (změna formuláře Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, část B + úprava znění kap. č. VII PPŽP "Projekty vytvářející příjmy") Platnost pro všechny příjemce, na něž se vztahuje ustanovení Metodického pokynu č. 75, ve znění dodatku č. 2, a kteří podávají Monitorovací zprávu o udržitelnosti po datu platnosti zmíněného pokynu (tj. po ) PLATNÝ Dodatek č. 3 k MP 75 mění mění formulář Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, část B a upravuje znění kap. č. VII PPŽP Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ Projekty vytvářející příjmy. 8 z :44

9 Výjimka povinnosti předkládat poslední zjednodušenou žádost o platbu do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu u náhradních projektů schválených k realizaci Prodloužení termínu pro předkládání projektů a změna výše alokovaných prostředků u kolové výzvy č. 76 (oblastní nemocnice, obl. p. 3.2) Úprava pravidel pro doložení povinné přílohy "Doklad o zajištění finančního krytí projektu" k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - projekty v režimu závěrečných výzev 55, 59, 67, 68 (Pro náhradní projekty schválené VRR k realizaci u nichž byla fyzická realizace ukončena před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace) PLATNÝ PLATNÝ Platnost pro projekty schválených v režimu závěrečných výzev (v rámci "nejisté části alokace") PLATNÝ 80 Změna kurzu pro přepočtení výše bezpečné části alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev (25,50 Kč za 1 EURO) Změna kurzu se týká všech projektů, které jsou administrovány v režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B) PLATNÝ 80 - dodatek č. 1 Změna kurzu pro přepočtení výše bezpečné části alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev (27 Kč za 1 EURO) Změna kurzu se týká všech projektů, které jsou administrovány v režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83) PLATNÝ Aktualizace kolové výzvy č Mateřské školy (obl. p. 3.3) v režimu závěrečných výzev Aktualizace kolové výzvy č. 76 a kontinuálních výzev č. 91b, 92b a 93a Aktualizace kontinuální výzvy č. 90A (Technická pomoc - prioritní osa 4) - odstranění kapitoly III.2 Hodnocení projektu v textu PPŽP PLATNÝ 76, 91b, 92b, 93a PLATNÝ 90A PLATNÝ 83 - dodatek č. 1 Aktualizace kontinuální výzvy č. 90A (Technická pomoc - prioritní osa 4) 90A PLATNÝ 84 Aktualizace výzvy č. 79, 80, 82 a 83 79, 80, 82, PLATNÝ 9 z :44

10 85 Aktualizace postupů pro stanovení zbytkových alokací jednotlivých oblastní podpory Platnost pro výzvy v "řežimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83) PLATNÝ 85 - dodatek č. 1 Aktualizace postupu pro stanovení zbytkové alokace v oblasti podpory , PLATNÝ 86 Aktualizace výzvy č. 85 (obl. p. 1.1, místní komunikace) PLATNÝ 86 - dodatek č. 1 Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č místní komunikace (oblast podpory 1. 1) PLATNÝ 87 Aktualizace výzev č. 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, PLATNÝ 87 - dodatek č dodatek č Úprava podmínek v případě majetku vkládaného do realizace projektu, který je zatížen zástavním právem, věcným břemenem nebo který slouží jiným způsobem k zajištění závazku (případně třetí osoby) Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.2) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.3) Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.2) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p. 3.3) Aktualizace kolové výzvy č. 85 (místní komunikace, obl. p. 1.1) - pozn.: u výzvy č ZAVEDEN REŽIM "ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV" 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, PLATNÝ 82, PLATNÝ 82, PLATNÝ PLATNÝ 90 Úprava pravidel udržitelnosti projektu Platnost pro všechny výzvy PLATNÝ 91 Aktualizace kolové výzvy č. 82 (volnočasové aktivity, obl. p Rozvoj měst) a kolové výzvy č. 83 (volnočasové aktivity, obl. p Rozvoj venkova) - pozn.: u výzev č č ZAVEDEN REŽIM "ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV" 82, PLATNÝ 92 Změna výše podpory a alokace u výzvy č. 92A a 92B 92A, 92B PLATNÝ 10 z :44

11 93 Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev 93 - dodatek č. 1 Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev Platnost pro výzvy v "řežimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83 + výzva 88 od ) PLATNÝ Platnost pro výzvy v "režimu závěrečných výzev (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83, dále výzva č. 88 od výzva č. 98A od ) PLATNÝ 94 Aktualizace vybraných kapitol PPŽP (kap. IV.2 Změny v průběhu realizace projektu a kap. IX. Režim závěrečných výzev, v případě výzev vyhlášených v režimu závěrečných výzev) Kap. IV.2 platná pro všechny výzvy a kap. IX platná pro výzvy v "režimu závěrečných výzev" (71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 91B, 92B + od i výzva 85 + od i výzvy 82, 83 + výzva 88 od ) PLATNÝ 95 Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č PLATNÝ 11 z :44

12 96 Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 90a (Technická pomoc - prioritní osa 4) 90A (TP) PLATNÝ 97 Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu 1-70, 76, 81, 84, 86, 87, 93, 93A, 94, 96, PLATNÝ 97 - dodatek č. 1 Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu - doplnění 1-70, 76, 81, 84, 86, 87, 92A, 93, 93A, 94, 96, PLATNÝ 12 z :44

Metodický pokyn č. 44

Metodický pokyn č. 44 k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů počet nově vytvořených pracovních míst

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH Účinnost: od 1. 1. 2012 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek.

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek. Pokyny pro žadatele změny provedené k 7.8.2015: Provedené změny v Pokynech pro žadatele se týkají rozšíření platnosti této verze i pro nově vyhlašované výzvy č. 14 a 15 pro oblasti podpory 1.3 a 2.2. Pokyny

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I Přílohy VII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU účinné

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Typ zprávy Číslo zprávy PRŮBĚŽNÁ Období 1. Údaje o akci: Priorita Regionální podpora podnikání Opatření Podopatření - Podpora podnikání ve vybraných regionech NUTS

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Metodický pokyn č. 37 k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Účinnost od: 1. 6. 2011 ~ 1 ~ Metodický pokyn č. 37 Metodický pokyn č. 37 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu

Více

ve výši ve výši MĚSTO BŘECLAV, IČ: (X Mgr. Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí

ve výši ve výši MĚSTO BŘECLAV, IČ: (X Mgr. Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí f ft /oi M+*i OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku k zástavám na majetku Platnost: od 19. 9. 2014 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Metodický pokyn č. 81

Metodický pokyn č. 81 Metodický pokyn č. 81 Aktualizace kolové výzvy č. 77 MŠ (obl. p. 3.3) v režimu závěrečných výzev Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program školení 1) 9:45-10:00 Registrace účastníků 2) Informace

Více

Seminář k výzvě OP LZZ č. 40 Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností

Seminář k výzvě OP LZZ č. 40 Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností Seminář k výzvě OP LZZ č. 40 Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy zajištění vzdělávání v

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

12.7.2011. Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova. Osa IV: LEADER. V. výzva k předkládání projektů jaro 2012

12.7.2011. Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova. Osa IV: LEADER. V. výzva k předkládání projektů jaro 2012 12.7.2011 Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova Osa IV: LEADER V. výzva k předkládání projektů jaro 2012 Program Program: I. Časový harmonogram II. III. IV. Administrativní

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli dotace.

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 V Praze dne 14. června 2010 Č. j.: 2680/M/10 50384/ENV/10 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mgr. Adéla Hájková 14. 9. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu JEDNOTNÁ ÚROVEŇ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ A MODERNIZACE

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Upřesnění některých postupů vyplývajících ze zkušeností Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava s administrací projektů.

Upřesnění některých postupů vyplývajících ze zkušeností Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava s administrací projektů. METODICKÉ OZNÁMENÍ V 2009 MO 22 Upřesnění některých postupů vyplývajících ze zkušeností Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava s administrací projektů. 1. Přehled financování projektu a rozpočet

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte elektronickou aplikaci PUD, kterou naleznete na webových stránkách www.rrmoravskoslezsko.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu egovernment I. Přehled změn ke 2. březnu 2017

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 28. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 2. část

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 2. část Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 2. část Ing. Renata Pašková 10. března 2017 Povinnosti žadatelů v průběhu realizace a udržitelnosti projektu 1. Vést k projektu analytickou evidenci 2. Řídit se Pravidly

Více

Metodický pokyn č. 61. k monitorovacímu indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst

Metodický pokyn č. 61. k monitorovacímu indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst k monitorovacímu indikátoru počet nově vytvořených pracovních míst Platnost: od 1. 10. 2016 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II. Přehled změn k 4. září 2017 Položka

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání Místní akční skupina Svitava z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Svitava z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

MAS Strážnicko vyhlašuje Výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí

MAS Strážnicko vyhlašuje Výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí MAS Strážnicko vyhlašuje Výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí MAS Strážnicko, z.s., nám.svobody 503, 696 62 Strážnice IČ. 27016595 Výzva MAS č. 1 OPŽP k předkládání Žádostí o podporu v rámci

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR -

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby v projektových žádostech/při realizaci projektů Ing. Lucie Vopěnková Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby

Více

Ing. Jana Veberová PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Ing. Jana Veberová PREZENTACE SPOLEČNOSTI Ing. Jana Veberová výkonná ředitelka společnosti PREZENTACE SPOLEČNOSTI EUcentrum a.s. www.eucentrum.cz Obsah prezentace: 1. Představení společnosti 2. Žádat o dotaci? 3. Projektový cyklus 4. Proč se vracely

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT 175/2016 V Praze dne 31. května 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15 DODATEK č. 4 ke směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená úsporám

Více

IOP / IROP / Národní program

IOP / IROP / Národní program IOP / IROP / Národní program Ing. Ilona Kunešová / Ing. Filip Novosád Odbor územního plánování Ministerstvo pro místní rozvoj 10. listopad 2015, porada s KÚ, Praha Integrovaný operační program (IOP) období

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více