OBEC VOJKOVICE. Systém shromažďování, třídění, sběru a odstraňování komunálního odpadu Poplatky za provoz systému Závěrečná ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC VOJKOVICE. Systém shromažďování, třídění, sběru a odstraňování komunálního odpadu Poplatky za provoz systému Závěrečná ustanovení"

Transkript

1 OBEC VOJKOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o provozu systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vojkovice Zastupitelstvo obce Vojkovice se na svém zasedání dne usneslo podle 84, odst. 2, písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vydat podle 10, písmo a) tohoto zákona a v souladu s 17, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) tuto obecně závaznou vyhlášku. Oddíl I Oddíl II Oddíl III Oddíl IV Oddíl V Základní ustanovení Povinnosti osob Systém shromažďování, třídění, sběru a odstraňování komunálního odpadu Poplatky za provoz systému Závěrečná ustanovení ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Rozsah a působnost závazné vyhlášky 1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování, dále jen systém nakládání, s komunálními odpady, stavebním odpadem a některými druhy nebezpečných odpadů (dále jen odpadů), vznikajících na území obce Vojkovice (dále jen obce) při činnosti fyzických osob. 2. Vyhláška určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální, objemný a stavební odpad, který produkují, a určuje místa, kam mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. 3. Příslušným správním orgánem je obec Vojkovice. 4. Tato vyhláška se vztahuje a je závazná pro všechny: a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt b) fyzické osoby mající na území obce stavbu určenou k individuální rekreaci c) fyzické osoby, které se na území obce zdržují, a při jejichž činnosti vzniká odpad d) * právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a mají uzavřenu písemnou smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem e) pořadatele kulturních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí * Pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání které nemají uzavřenu písemnou smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem, platí při nakládání s tímto odpadem ustanovení zákona o odpadech, v plném rozsahu 5. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. 1

2 Článek 2 Základní pojmy pro účely vyhlášky 1. Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1. k zákonu o odpadech. 2. Zbavování se odpadu - činnost, ke které dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech osoba sama. 3. Komunální odpad - veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Člení se na odpad: o separovaný, tříděný - využitelné složky komunálního odpadu ukládané do specielních sběrných nádob nebo plastových pytlů (např. papír, textil, plasty, sklo, barevné kovy, železný šrot). o objemný - má svým charakterem vlastnosti komunálního odpadu, ale s ohledem na rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných sběrných nádob (popelnic, kontejnerů 1100 l, pytlů) určených pro sběr komunálního odpadu. o odpad ze zeleně složka komunálního odpadu vznikající fyzickým osobám při údržbě nebo odstraňování zeleně (např. větve z prořezávání ovocných stromů, tráva, listí). o směsný komunální odpad (SKO) - zbytkový komunální odpad po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, který se ukládá do typizovaných sběrných nádob. o uliční smetky složka komunálního odpadu vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství a odpady odložené do uličních a parkových odpadkových košů. o nebezpečná složka komunálního odpadu = nebezpečný odpad. o další složky určené obcí 4. Nebezpečný odpad - odpad, uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. Jedná se zejména o: o motorové a převodové oleje, o olejové filtry, o mazací tuky a jejich obaly, o fotochemikálie, o pesticidy, o zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, o barvy, lepidla, pryskyřice, o nádoby se zbytky barev, o kyseliny o detergenty, odmašťovací přípravky o léky o galvanické články elektrické nebo suché o akumulátory, baterie o zařízení s obsahem chlorfluorovodíku (lednice, mrazničky) o televizory, počítačové monitory 5. Stavební odpad - je odpad vznikající při výstavbě, rekonstrukcích a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály a jiné stavební a demoliční odpady). 6. Sběrná nádoba - nádoba určená k odložení (soustředění) jednotlivých složek komunálního odpadu (popelnice nebo kontejner), který splňuje technické parametry s vnitřním objemem od 110 do litrů. Velkoobjemový kontejner je nádoba o obsahu nad litrů splňující ustanovení zvláštních předpisů, označený pro odkládání velkoobjemového odpadu, stavební sutě nebo jiného odpadu. Ve sběrné nádobě jsou jednotlivé složky soustředěny do doby svozu odpadů. 2

3 7. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob se určuje dohodou obce, oprávněné osoby, provádějící svoz a vlastníka nebo správce nemovitost, pro jehož potřebu má stanoviště sloužit. 8. Za technický stav stanovišť kontejnerů na obecních prostranstvích odpovídá obec, resp. Obecní úřad Vojkovice. Za čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob zodpovídá vlastník nebo správce nemovitosti, pro jehož potřebu má stanoviště sloužit. 9. Sběr odpadů - všechny činnosti směřující k soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 10. Svoz odpadů - všechny činnosti spojené s nakládáním jednotlivých složek komunálních odpadů ze sběrných nádob do svozového vozidla. Svoz komunálních odpadů předchází jeho dopravě na místo dalšího nakládání s nimi. 11. Sběrný dvůr komunálního odpadu (SDKO) - místo určené obcí, kam mohou fyzické osoby odkládat v provozní době vytříděné druhy komunálního, objemného i stavebního odpadu, uvedené v provozním řádu tohoto zařízení a na informační tabuli u vchodu do tohoto zařízení. Pozn.: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, mohou výše uvedené odpady na sběrný dvůr komunálního odpadu ukládat pouze pokud mají uzavřenu písemnou smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. 12. Sběrná místa - stanoviště sběrných nádob (kontejnery o velikosti 1100 l) na veřejně přístupných místech, které slouží pro odkládání využitelných (separovaných) složek komunálního odpadu. 13. Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 14. Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava (svoz), skladování úprava, využívání a odstraňování. 15. Shromaţďování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků (sběrných nádob) v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Zejména se jedná o: o typizované sběrné nádoby o výkupny sběrných surovin o sběrné dvory apod. 16. Vyuţívání odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech. 17. Energetické vyuţití odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. 18. Odstraňování odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech. 19. Původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 20. Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. 21. Mobilní sběr nebezpečných sloţek komunálního odpadu - je takový způsob sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, kdy oprávněná osoba za podmínek stanovených smlouvou mezi ní a obcí odebírá tento druh odpadů od fyzických osob-občanů na území obce na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrových a svozových prostředků, které odpovídají technicky všem platným legislativním požadavkům 3

4 22. Další pojmy - které nejsou uvedeny v této vyhlášce, jsou upraveny obecnou právní úpravou, především zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech) ODDÍL II POVINNOSTI OSOB Článek 3 Obecné povinnosti 1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Dále je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí (např. zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb.). Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně o odpadech nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. 2. Každý je povinen se řídit ustanoveními této obecní vyhlášky v rozsahu v jakém se na něj vztahuje. 3. Fyzické osoby jsou povinny nakládat s komunálním odpadem v souladu se zákonem o odpadech a s touto vyhláškou. Zejména jsou fyzické osoby povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle uvedeného systému obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy. 4. V okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad ve vyhrazeném místě, stává se původcem a vlastníkem odpadu obec. 5. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání je zakázáno používat sběrné nádoby pro využitelné složky komunálního odpadu v případě, že nemají s obcí uzavřenou smlouvu o využití systému nakládání s odpadem. 6. Tito původci (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému zavedeného obcí touto vyhláškou pouze na základě smlouvy s obcí. 7. Pořadatelé kulturních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umístit a zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad, zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu v souladu se zákonem odpadech, jakož i úklid okolí stanoviště sběrných nádob. ODDÍL III SYSTÉM SHROMAŢĎOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ, SBĚRU A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Článek 4 Nakládání s komunálním odpadem 1. Komunální odpady vznikající na území obce se rozlišují následovně : a) Vyuţitelné sloţky komunálního odpadu (podrobně viz článek 5 této vyhlášky) b) Zbytkový směsný komunální odpad (SKO) (podrobně viz článek 6 této vyhlášky) 4

5 c) Nebezpečné sloţky komunálního odpadu (podrobně viz článek 7 této vyhlášky) d) Objemný odpad (podrobně viz článek 8 této vyhlášky) e) Stavební odpad (podrobně viz článek 9 této vyhlášky) f) Bioodpad (podrobně viz článek 10 této vyhlášky) g) Další sloţky komunálního odpadu (podrobně viz článek 11 této vyhlášky) 2. Sběr a odvoz všech složek komunálního odpadu na území obce je zajištěn prostřednictvím oprávněné osoby pomocí sběrných nádob umístěných na stálých nebo přechodných stanovištích, speciální techniky a technických zařízení k tomuto účelu vybudovaných. Místa určená pro shromažďování a třídění komunálního odpadu (sběrný dvůr, nádoby na separovaný odpad) jsou zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen odpad, obec po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě. V případě, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o místu sběrné nádoby obec. 3. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška, jsou povinni: a) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit do označených sběrných nádob na složky uvedené v Čl. 5 a předávat k využití nebo likvidaci podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, b) směsný komunální odpad odkládat do určených sběrných nádob, c) komunální odpad ukládat do sběrných nádob pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem, zápachem z nedostatečně uzavřených nádob, prachem a kouřem z hořícího komunálního odpadu apod. d) zajistit si dostatečný počet funkčních sběrných nádob o dostatečném objemu a dbát, aby byly v dobrém technickém stavu, který je jednou z podmínek pro jejich řádné vyprazdňování, e) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je v obcí stanoveném termínu na obcí určené místo. Přitom si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí, f) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby, g) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával, h) objemný odpad odkládat do označených kontejnerů, a to i ve sběrných dvorech, i) dbát o řádný technický stav sběrných nádob. Dobrým technickým stavem je podmíněno vyprazdňování nádob na komunální odpad nebo jeho vytříděné složky, j) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob, Obsahuje-li sběrná nádoba tekutý odpad nebo odpad s nebezpečnými vlastnostmi, příp. horký popel, oprávněná osoba provede její vyprázdnění na náklady původce odpadů nad rámec běžných nákladů. Všechny osoby dle Čl.1 odst. 4, které využívají služeb sběrného dvora, jsou povinny dodržovat jejich provozní dobu a schválený provozní řád, který je vyvěšený ve sběrném dvoře. 4. Fyzickým osobám a původcům odpadů se zakazuje: a) odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a místa určená k odkládání odpadů a tak vytvářet nebo rozšiřovat nepovolené skládky odpadů na území obce b) využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání odpadu, pro který jsou určeny c) sběrné nádoby ničit, poškozovat, polepovat plakáty a přemísťovat je z jejich stanovišť, d) odkládat zbytkový SKO do sběrných nádob na využitelný odpad e) odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo zapalovat f) vybírat, rozhazovat nebo odnášet předměty odložené ve sběrných nádobách g) do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat komunální odpad vznikající v domácnostech nebo odpad vznikající při podnikatelské činnosti a jiné odpady než ty, které vznikly v souvislosti s použitím zboží okamžité spotřeby ihned po jeho zakoupení h) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad využitelné a nebezpečné složky komunálního odpadu, žhavý popel, látky tekuté, stavební suť, zeminu, kamení, odpad ze zeleně, uhynulá zvířata apod., 5

6 i) rozbíjet pevné nebezpečné složky komunálního odpadu, vylévat kapalné nebezpečné složky komunálního odpadu do kanalizace, vodních toků a do terénu, ředit a míchat nebezpečné složky komunálního odpadu, vypouštět freonové náplně z chladících zařízení do ovzduší j) zcizovat odpad ze sběrných nádob či míst k jeho odkládání Článek 5 Vyuţitelné sloţky komunálního odpadu 1. V obci je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity: a) Papír (noviny, časopisy, karton) b) Plasty (plastové lahve od nápojů - PET lahve, plastový obal igelit a jiná drobné plastové obaly, Tetra Paky nápojové kartony od mléka, džusů apod.) c) Sklo ( barevné i bílé) 2. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně třídit odpady dle jednotlivých uvedených komodit. Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou občanům k dispozici speciální kontejnery o objemu 1100 l na papír modré barvy, na plasty - žluté barvy, na sklo bílé i barevné - zelené kontejnery, nebo pozinkované, s označením pro který odpad jsou určené, rozmístěné na stabilních místech na území obce. 3. Do speciálních kontejnerů je zakázáno umisťovat jiné odpady, než pro které jsou předmětné nádoby určeny. Počet kontejnerů a jejich umístění, a četnost odvozu určuje obec po dohodě se svozovou firmou. Článek 6 Zbytkový směsný komunální odpad (SKO) 1) V obci je zajišťován sběr směsného a zbytkového komunálního odpadu pomocí sběrných nádob umístěných na stálých nebo přechodných stanovištích na území obce. Pro shromažďování SKO lze použít následující typy sběrných nádob: a) Sběrné nádoby plastové či kovové o objemu 110 litrů popř. 240 litrů (pro potřebu jednotlivých domů a domácností) Tyto nádoby umístí jejich vlastníci, příp. nájemci na místo přístupné oprávněné osobě, která provádí svoz odpadů max. jeden den přede dnem svozu, a to tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu nebo bezpečnost chodců a aby nezpůsobovaly znečištění stanovišť sběrných nádob, přístupových cest k nim a okolí, příp. estetické závady. Dojde-li ke znečištění těchto prostor, zajistí jejich úklid vlastníci (správci) nemovitostí, pro které je stanoviště sběrných nádob zřízeno. Maximálně následující den po dni svozu odklidí vlastníci příp. nájemci nádoby z veřejného prostranství. Termíny svozu budou zveřejněny vždy předem prostřednictvím městského rozhlasu, nebo způsobem v místě obvyklým. Odkládání odpadu mimo nádoby, na tento odpad určené, je přísně zakázáno. Využívání jinými osobami, než pro které je stanoviště a nádoby určeno je rovněž zakázáno. b) Velkoobjemové kontejnery - 5m³ nebo 7m³ Služba je zajišťována pomocí velkoobjemových kontejnerů o objemu 5m³ nebo 7m³ umístěných v areálu sběrného dvora. Tuto službu mohou občané obce využívat v provozní době sběrného dvora. c) Odpadkové koše 2) Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Jejich umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým vzdálenostem, hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové technice pověřené osoby a v zájmu dodržení ustanovení zákona o pozemních komunikacích platném znění. 6

7 3) Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci) nemovitostí průběžně ve stavu způsobilém pro manipulaci s nádobami za účelem vysypání odpadu do sběrového vozu či naložení nádob za účelem jejich odvozu. V zimním období to znamená očistit nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně přístupové cesty k místu nakládky, vyhovující pro svozový vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená osoba nemusí odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede dle možnosti pověřené osoby až po odstranění závad. 4) Pravidelný a včasný odvoz směsného a zbytkového komunálního odpadu provádí pověřená osoba ve lhůtách na základě smlouvy uzavřené s obcí. 5) Podnikatelské subjekty, které neuzavřely s obcí písemnou dohodu o zneškodňování odpadu zařazeného dle Katalogu odpadu jako komunální (viz čl. 1 odst. 3) této vyhlášky) mají přísně zakázáno využívat tento systém nakládání s komunálním odpadem a jsou povinni dle Zákona o odpadech sami zajistit nakládání s odpadem, který vzniká při jejich činnosti. 6) Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost silničního provozu, ani bezpečnost v místech ležících mimo silniční provoz, a musí být prováděn takovým způsobem, aby se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní prostředí, bezpečnost provozu a bylo zabráněno poškozování majetku ve výše uvedené oblasti. 7) Osoba zajišťující odvoz komunálního odpadu je povinna počínat si při jeho odvozu tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke škodám na majetku a k úrazům. Dojde-li přitom ke znečištění okolí, je povinna zajistit jeho úklid. Dále je povinna při odvozu komunálního odpadu sběrné nádoby po vysypání vrátit zpět na stálé stanoviště. 8) Důvodem pro odmítnutí služby k vyprázdnění sběrné nádoby je: a) omezený pohyb uzávěru (víka) sběrné nádoby znesnadňující její vyprázdnění, b) možnost úniku shromážděného KO ze sběrné nádoby (děravé dno nádoby), c) chybějící nebo nepohyblivá kolečka, nefunkční aretace podvozku, chybějící úchopná zařízení, deformace nádoby znesnadňující manipulaci s ní, nefunkční závěsná zařízení chybějící víka, d) uložení odpadu, který do nádoby nepatří apod. Článek 7 Nebezpečné sloţky komunálního odpadu V souladu s 17 odst. 3 Zákona o odpadech zajišťuje obec sběr a odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu na svém území formou mobilního (tzv. ambulantního) sběru. Mobilní sběr je zajišťován obcí prostřednictvím svozové služby v obcí stanoveném termínu na obcí určeném místě, nejméně 2x do roka. Nebezpečné složky komunálního odpadu smí odevzdávat na určených stanovištích pouze fyzické osoby starší 15 let, které se prokáží dokladem totožnosti. Fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu na stanoviště určené pro mobilní sběr pouze v určený den a hodinu, v jinou dobu je odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu na toto stanoviště zakázáno Pozn.: Pro vybrané druhy použitých výrobků (např. pneumatiky, galvanické články a baterie, elektrické akumulátory, výbojky a zářivky, některé oleje, elektrozařízení apod.), které by po použití byly zařazeny a likvidovány jako nebezpečný odpad, je možnost využití tzv. systému zpětného odběru. To znamená. že prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků, kde je po skončení jejich životnosti bezúplatně odevzdat k likvidaci. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Článek 8 Objemný odpad Pro shromažďování objemného odpadu jsou k dispozici velkoobjemové kontejnery ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr je určen k shromažďování objemného odpadu vzniklého činností fyzických osob, které mají trvalý pobyt v obci a prokáží se jménem a adresou bydliště. Ve sběrném dvoře vede provozovatel evidenci fyzických osob, které tam odpad odložily. Objemného odpadu lze v jednom provozním dni shromáždit pouze množství, které nepřesahuje svým objemem cca 1 m 3. 7

8 Článek 9 Stavební odpad Fyzické osoby a podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako stavební odpad jsou povinny tento odpad třídit a nabídnout využitelné složky vytříděného stavebního odpadu k dalšímu využití. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití je nutno předat za účelem odstranění do zařízení k tomuto účelu určenému a schválenému, nebo oprávněné osobě za úplatu. Obecní úřad poskytuje na požádání informace o provozovatelích takovýchto zařízení. Fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a prokáží se jménem a adresou bydliště, mohou předat bezplatně stavební odpad ve sběrném dvoře v souladu s provozním řádem sběrného dvora. Provozovatel sběrného dvora vede evidenci fyzických osob, které tam odpad odložily, a množství převzatého odpadu. Stavebního odpadu lze uložit ve sběrném dvoře max. množství odpovídající drobným stavebním úpravám, a to do 50 kg v jednom provozním dni na osobu. Při vzniku většího množství stavebního odpadu je nutno si prostřednictvím svozové společnosti, či jiné oprávněné osoby, objednat za úplatu přistavení kontejneru přímo na staveniště a zajistit jeho likvidaci na vlastní náklady. Podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti vzniká stavební odpad, zajišťují jeho odvoz za účelem předání k dalšímu využití či odstranění prostřednictvím oprávněných osob na vlastní náklady výhradně do zařízení k tomu určených. Vozidla převážející stavební odpad, musí být zcela uzavřena či musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící jeho úniku. Pokud dojde v průběhu nakládání a přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na směsný a zbytkový komunální odpad či do nádob na využitelné složky komunálního odpadu. Článek 10 Bioodpad Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy. Je zakázáno ukládat odpad ze zeleně na veřejná prostranství Článek 11 Další sloţky komunálního odpadu a) Odpad ze septiků a jímek (žump) je majitel nebo správce nemovitosti povinen odstraňovat v zařízeních k tomu určených, především na čistírnách odpadních vod na základě dohody s provozovatelem, nebo prostřednictvím oprávněné osoby (osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů) b) Uhynulá zvířata je chovatel povinen odstraňovat prostřednictvím veterinárního asanačního ústavu, nebo dle doporučení veterináře. c) Autovraky je každý, komu autovrak vznikne, povinen předat provozovateli oprávněnému k likvidaci autovraků. d) Vyřazená léčiva lze odkládat do sběrných nádob k tomuto určených, umístěných v lékárnách. e) Pro likvidaci jiných, touto vyhláškou neuvedených odpadů mohou původci využít jiné zařízení mimo obec: - oprávněnou osobu (společnost zabývající se sběrem a likvidací odpadů) - sběrny a výkupny odpadů - prodejce eketrozařízení využitím systému zpětného odběru elektrospotřebičů - autoservisy využitím systému zpětného odběru např. olejů, pneumatik 8

9 -prodejce zboží na které se vztahuje povinnost zajištění zpětného odběru použitých výrobků (elektrozařízení, oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky) Článek 12 Povinnosti oprávněné osoby 1) Oprávněná osoba zajistí: a) pravidelný svoz v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. b) v případě znečištění prostranství při manipulaci se sběrnými nádobami jeho okamžité odstranění, c) dojde-li z jakýchkoliv příčin k výpadku v odvozu komunálního odpadu, uskuteční oprávněná osoba náhradní odvoz do 2 pracovních dnů ode dne výpadku. 2) Oprávněná osoba má za povinnost: a) kontrolovat technický stav sběrných nádob b) provést vizuální kontrolu obsahu sběrných nádob před manipulací c) zcela vyprázdnit sběrné nádoby takovým způsobem, aby nedocházelo k hygienickým závadám d) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na místo jejich přistavení v den svozu Ostatní, zde neuvedené povinnosti vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Obecním úřadem Vojkovice a oprávněnou osobou zajišťující svoz komunálního odpadu ODDÍL IV POPLATKY ZA PROVOZ SYSTÉMU Článek 13 Místní poplatek Obec vybírá místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený samostatnou obecně závaznou vyhláškou. ODDÍL V ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Článek 14 Pravomoci obecního úřadu (dle 80 zákona o odpadech) Orgán obce v přenesené působnosti a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem, b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle 66 odst. 1 zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v 69 zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem. Článek 15 Pokuty a sankce 9

10 Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem. bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů. 2. Obecní úřad Vojkovice uloží dle 66 odst.1) Zákona o odpadech pokutu do výše Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se Zákonem o odpadech. 3. Obecní úřad Vojkovice uloží dle 66 odst.1) Zákona o odpadech pokutu až do výše Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že: a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem, b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru. 4. Obecní úřad Vojkovice uloží dle 58 zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a) pokutu až do výše Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. b) pokutu až do výše Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo. c) pokutu až do výše Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce. 5. Obecní úřad Vojkovice uloží tomu, kdo se dopustí přestupku dle 45, 46 odst. 2 a 47 odst. 1 d) a 47 odst. 1 h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků: a) pokutu až do výše Kč za zhoršení životního prostředí porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí b) pokutu až do výše Kč za porušení povinností stanovených touto vyhláškou c) pokutu až do výše Kč za znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství d) pokutu až do výše Kč za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa 6. Obecní úřad Vojkovice stanovit podmínky a lhůtu pro sjednání nápravy. Článek 16 Zrušuje se Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č.... o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Vojkovice ze dne... Článek 17 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem... Vyvěšeno na úřední desce dne: Sňato z úřední desky dne: Karel Klein, v.r. Starosta obce Jindřich Toman, v.r. Místostarosta obce 10

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Zastupitelstvo města Šenova vydalo dne 29.11.2001 souladu s ustanovením 10a), 84odst.2 písm.i) zák.č.128/2000sb.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM č. 4/2002 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavehním odpadem na území města Opočna

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Halenkovice se usneslo podle 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/1990 Sb., o obcích, dne 24.1.2002 vydat v

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více