JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT"

Transkript

1 JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT Děkuji za ty krásné chvály, děkuji našim mladým, cením si jejich lásky k Bohu a touhy sloužit Mu. Jsme Božím mistrovským dílem, On nás tak stvořil. Dnes bych chtěl, abyste dávali pozor až po poslední řadu a dovolme Duchu Svatému, aby tu měl Své místo. Dnes ráno bych rád vyprávěl příběh. Šel jsem do svého archívu a vytáhl odtamtud kázání, které jsem kázal již před mnoha a mnoha lety. Věnoval jsem toto kázání mladým našeho shromáždění. Pokud máte s sebou Bibli, otevřete si, prosím, epištolu Efezským 6 a můžeme začít. Dávejte dobrý pozor na to, co tu budeme číst. Otevřte si Bibli a začneme u verše 10. Budu číst z Amplified (Rozšířené) Bible, takže to může být jiné, než ve vaší Bibli. Pavel tu říká: Závěrem (čili na závěr chce shrnout všechny své myšlenky), buďte silní v Pánu (čili bez Jeho síli žádnou sílu nemáte a čím starší v Pánu jste, tím více si to uvědomíte. Je to Jeho pomazání, Jeho Duch Svatý, který vás pronáší každým dnem vašeho života) - posilněte se svou jednotou s Ním; nabírejte svou sílu od Něho tu sílu, která Jeho neomezená moc poskytuje. V tomto verši moc znamená schopnost, takže nabírejte z Jeho schopností, nikoli ze svých. Verš 11: Oblečte si celou Boží zbroj zbroj těžkooděnce, kterou dává Bůh (jdeme do bitvy, neseme si 30 kilový batoh a jsme v předních liniích), - abyste byli schopni úspěšně se postavit všem ďáblovým strategiím a svodům. Slovo strategie znamená podvody. Satan neuvěřitelně klame. Bible říká, že je moudřejší než Daniel. Byl roven Bohu s tím rozdílem, že nemohl nic stvořit a Bůh ho tak učinil neuvěřitelně mocným andělem. Když Satan padl, o svou moc nepřišel. Stále ještě je neuvěřitelně mocný, jen nedokáže nic tvořit, on může jen převracet to, co Bůh již stvořil. Podívejte se na dnešní lidstvo. Satan bere Boží obraz (víte, že jste obrazem Božím?) a převrací ho. Včera Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 1

2 jsem listoval časopisem NASA Geographic Magazine a byl tam člověk, kterého archeologové vykopali. Říkají, že je asi let starý. Odkryli jeho hrob a on měl na sobě 30 náramků, na prstech rukou 30 prstenů a mnoho prstenů i na nohou a kolem pasu 4 pásky. V ušních lalůčcích měl obrovské naušnice, které visely hluboko dolů (samozřejmě ty lalůčky už tam nebyly, ale ten bronz tam zůstal). Říkal jsem si, co že to našli? Našli neuvěřitelně pohanského člověka! Pak jsem si řekl: Dejte Americe tak 20 let, pak nastane naprostá zkáza, nechte uběhnout let, pak ať přijdou archeologové a vykopají těla na Americkém kontinentu a co najdou? 4 pásky okolo těla, 30 náramků, naušnice v uších, v nose, v pupku. Je to znak pohanského národa. Satan zvrátil plémě, které mělo být Božím lidem. Satan nemůže tvořit, ale může převracet to, co stvořil Bůh. Vezme dobrou hudbu a udělá z ní zvrácenou hudbu. Verš 12: Neboť nevedeme svůj zápas proti tělu a krvi (zápas znamená utkání). Neutkáváme se tedy s tělem a krví, nýbrž se Satanem. Satan jde po vaší duši. Říká:,Já vyhraji. Ježíš říká:,já vyhraji. Oběma jde o vaši duši. Nevedeme svůj zápas proti lidem, proti matce, otci, bratru, sestře, proti lidem. Musíme dorůst a pochopit, že se zde jedná o duchovní boj. Pokud stále bojujete s lidmi, pak vám uniká smysl celé bitvy. Satan sice lidi používá, ale my musíme zaměřit svou energii na něho, nikoli na ty lidi. Pokud chcete něco říci, neříkejte to těm lidem, řekněte to ďáblu. Když se Ježíš díval na Petra, řekl:,odejdi ode mě, satane!. (Prosím, nezkoušejte to na své ženě!) On však oslovil ten problém. Problémem nebyl Petr, který měl jistou slabost, kdy se jeho lidská láska k Ježíši dostávala do cesty Božímu plánu, že Kristus musí jít na kříž. Petr řekl:,jsem dalek toho, abych ti dovolil jít na kříž! A Ježíš se podívá na Petra, na toho človíčka a řekne:,odejdi ode mě, satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské. Nezápasíme pouze s fyzickými soupeři nýbrž proti tyranii (to je dosti silné slovo, je použito v Amlified Bible a znamená ty, kteří padli, kteří se snaží ovládat.) Jednáme tu tedy s anděly, kteří byli kdysi v Boží přítomnosti a kteří padli. Jednáme s tyrany, anděly, kteří padli a již Boha nenásledují. Padlý anděl se stává démonem. Proti vládnoucím duchům, (vyhledal jsem si toto slovo, abych věděl, o čem se tu mluví a tito andělé jsou v Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 2

3 NBK nazýváni vládami, mocnostmi lze použít slovo archa, od slova archandělé, čili velmi mocní andělé. Satan oklamal třetinu nebe, dvě třetiny zůstaly s Bohem. Víme, že ta třetina jsou milióny a milióny démonů.), kteří jsou vládci světa (Arafat není vládcem národa, Clinton není vládcem národa, vládcem národů je Satan. On je bohem tohoto věku zla, je knížetem této přítomné temnoty), proti duchovním silám bezbožnosti v nebeských (nadpřirozených) oblastech. Když konám dobro, zlo je přítomné. Jsou tu andělé a jsou to i démoni. Mám pravdu? Někdo řekne:,démoni se přece nemohou dostat do církve! Co prosím? Vidím nečisté duchy nad tebou, nad tebou i nad tebou. To vše jsou démoni. Většinou to jsou lživí duchové, duchové nemoci a slabosti, a to vše je lež. Přesto jsou v této budově démoni, i když je tento sbor zasvěcený Bohu. Satan však nemá žádnou bázeň, ani jeho démoni ji nemají. Verš 13: Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat a neustoupit ve zlý den [den nebezpečí] (čili pokušení) a vykonajíce vše [co krize vyžaduje], zůstat stát [pevně na svém místě]. Verš 14: Stůjte tedy neustupujte přepásáni na bedrech pásem pravdy a oblečeni pancířem bezúhonnosti, morální čestnosti a spravedlnosti. Takže první je pás pravdy. Dále je tu pancíř Jeho spravedlnosti, čestnosti a bezúhonnosti. Verš 15: Obujte své nohy připraveností [postavit se nepříteli skálopevně, s pohotovostí a připraveností pocházející z dobré zprávy] kázání Evangelia pokoje. Musíte mít tedy na nohách boty. Říkali jsme vám, že válku o nezávislost jsme málem prohráli ne kvůli nedostatku střeliva, ale kvůli nedostatku bot. Verš 16: Nade vše pak pozdvihněte štít zachraňující víry, Mně to přijde jako bitva, jako skutečná bitva. Musíte být ozbrojeni pásem pravdy, pancířem spravedlnosti, štítem víry. Něco vám řeknu: Satan nenávidí víru. Miluje nedůvěru, přímo v ní žije, koupe se v ní, plave si v ní, ale nenávidí víru. Když vidí víru, musí utéci. Neobstojí před nikým, kdo má víru. I když ten nejslabší svatý padne na kolena a začne se modlit, satan musí utéci. Takový je nebeský zákon. Má určitá práva, když pochybujete, ale když věříte, nemá na vás naprosto žádné právo. Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 3

4 kterým můžete uhasit ohnivé střely toho zlého. Jak často se můžete setkat s ohnivými střelami? Řeknu vám, že třeba právě teď. Bitva totiž nikdy nekončí. Verš 17: Vezměte také přilbu spasení (čili vědomí, zjevení toho, že vás Bůh spasil. To vezměte a dejte na svou hlavu) a meč, který třímá Duch, jímž je Boží Slovo - všechny zbraně tedy nejsou pouze obranné, máme i zbraně útočné. Až dosud jsme četli o obranných zbraních. Ve skutečnosti máme dvě útočné zbraně. Jedním z nich je meč Ducha, což je Slovo Boží. To je vaší zbraní proti satanu ne možná, ne doufejme, ne síla vůle! Já žasnu nad tím, jak zvláště mladí bojují určitou bitvu a ptají se mě: Proč nemůžu zvítězit? A já se jich ptám: Čteš denně Boží Slovo a modlíš se? No, vlastně ne. Nemůžeš zvítězit z vlastní síly, k tomu je zapotřebí Boží moc. Říkají: Já chci Boží moc, chci Boží moc! Čti Boží Slovo! Chci dosáhnout vítězství! Čti Boží Slovo, modli se, máš to na dosah, je to prostě ve čtení Božího Slova a modlitbě! Meč, který třímá Duch to se mi moc líbí. Slovo totiž ovládá Duch, je pomazané. Ježíš řekl: Má slova jsou Duch, jsou život. Slovo naplněné, přetékající životem. Verš 18: a v každý čas se modlete při každé příležitosti, v každé době teď mluvím k vám veteránům, kteří nosíte tuto zbroj už dlouho a máte na náramenících pár prýmků. Vy víte, co je to modlit se bez ustání, víte, co je to vysílat neustálé modlitby, nemusí to být vždy slovní modlitby, ale i třeba v myšlenkách. Myslím na všechny své sousedy, kteří vidí, jak chodím každé ráno na procházku, když vynáším smetí, dělám to či ono. Já je sice nevidím, ale oni vidí mě a pro ně to je jen žvatlání, ale já zažívám ten nejlepší modlitební čas s Pánem. Když jedu autem, povídám rychlostí 100 mil/h a v autě se mnou kromě Ducha Svatého není živá duše a On a já míváme skvělé rozhovory. Nebo jsem v supermarketu, něco mě rmoutí, tak vyšlu myšlenkovou modlitbu. Něco vidím a prostě se za toho člověka modlím. Začnete se modlit bez ustání, je to téměř podvědomé, stane se to prostě způsobem života veterána. - v Duchu, všemi způsoby modlitby, proseb. Až do konce buďte bdělí a na stráži s jasným cílem a vytrvalostí - (jiným slovem pro modlitbu bez ustání je napříč celou Biblí být na stráži. Pokud se nemodlíte, nejste bdělí. Satan chodí tajně, nepostaví se před vás jako Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 4

5 Goliáš, to on nedělá. On přichází v tajnosti, klamu a podvodu) - přimlouvajíce se za všechny svaté (Bohu zasvěcené lidi). Toto kázání chci věnovat zvláště mladým a jedné sestře v Pánu, u které jsem byl minulý týden a ona mi řekla: Jeffe, tohle kázání jsi nekázal už hodně dlouho a já bych ho hrozně ráda slyšela znovu. Řekl jsem si, že v našem sboru jsou mladí, kterým je kolem 14-ti nebo 15-ti, kteří toto poselství ještě neslyšeli. Šel jsem proto do archívu a chvíli mi trvalo, než jsem to kázání našel. Je to spíše příběh a jmenuje se: DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT. Jednou jsem šel na svoji obvyklou procházku a jako vždy jsem šel cestou podél jednoho příkopu a na druhé straně toho příkopu byla taková obyčejná stodola. Tu stodolu jsem vídal už celá léta, byla to stará stodola a mě vždycky zajímaly staré mosty, zvláště ty kryté, a stodoly. Přímo mě přitahovala, jednou jsem chtěl sebrat odvahu, jít dovnitř a pořádně si ji prohlédnout, podívat se na ty její staré trámy. Jednoho dne jsem se rozhodl, že to udělám. Ráno jsem vstal, oblékl se, přeskočil jsem příkop a přelezl plot. Šel jsem k té stodole (dům, ke které patřila, byl už nějakou dobu opuštěný) a když jsem k ní došel, zamířil jsem ke vratům, k takovým velikým pojízdným vratům, které měly dole i nahoře kolejničku, po které jezdila kolečka připevněná k veřejím. Vrata byla zamčená, tak jsem to zkusil u bočních dveří, ale i ty byly zamčené. Opravdu jsem se chtěl dostat dovnitř, tak jsem se podíval škvírou, počkal jsem, až si oči přivyknou na šero a najednou jsem řekl: Moment, tohle není normální stodola. Není tam žádný nepořádek, nejsou tam pavučiny ani ptačí hnízda, není tam vůbec nic. Vždyť ta stodola je úplně čistá. Nevypadá jako stodola mého souseda. Obešel jsem ji dokola a našel jsem odchlýpnuté prkno, které se dalo zvednout. Rozhlédl jsem se kolem dokola a něco mi říkalo: Vážně bys tohle neměl dělat, tohle je přestupek. Převážila však moje zvědavost, tak jsem prolezl dovnitř, postavil se, oprášil si kalhoty, počkal chvíli, až si oči přivyknou a vidím betonová podlaha. Celá stodola byla vybetonovaná. Nahoře stejné staré nádherné trámy jako všude jinde, i zvenčí vypadá stejně (potřebovala by trochu natřít), ale dole nádherný beton. A na úplném konci stál psací stůl a na něm něco, co jsem Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 5

6 nerozeznal. Tak jsem vykročil směrem k němu a když jsem se přiblížil, viděl jsem, že na stole byl jediný list papíru a Bible. Stará, potrhaná, hodně používaná, umazaná Bible. Hrany všech stran byly potrhané, jak jimi někdo znovu a znovu a znovu listoval a studoval je. A já si říkal: To je milé, ten, kdo tu žil, tu po sobě nechal svoji Bibli. To je zajímavé. Otevřel jsem ji, abych se podíval, čí je tam jméno. Byla to hodně stará Bible, možná ze 17. nebo 18. století. Žádné jméno tam však nebylo, jen dvě iniciály S. J. a já nevěděl, co znamenají (to jsem zjistil později). Položil jsem tedy Bibli zpět na stůl a podíval jsem se na ten list papíru. Zvedl jsem ho a řekl si: Tak moment. Tady je napsáno: DESET SATANOVÝCH PŘIKÁZÁNÍ. Co se to tu děje? Vždyť je tady Bible a teď tohle!! A když začal jsem číst, co tam bylo napsáno, dostal jsem strach, začal jsem se uvnitř třást. Říkal jsem si: To snad není možné, tady se scházejí nějací okultisti, možná nějaký kruh čarodějnic. Tohle je fakt divný, radši odsud vypadnu, mám z toho husí kůži. Ale než půjdu, musím si to opsat, protože lidi ve sboru mi to nebudou věřit. Chci si to všechno napsat a říct o tom. Protože vše, co bylo na tom papíře, na mě satan použil a já byl v šoku. Myslel jsem si totiž, že většinu toho, co jsem z toho seznamu udělal, jsem udělal já sám a vůbec mi nedošlo, že to bylo Satanovo pomazání na mně! Rychle jsem si to všechno zapsal, protože s sebou vždy nosím bloček a tužku, pak jsem ten papír dal úhledné přesně tam, kde byl předtím a vypadnul jsem. Hnal jsem se k tomu prknu, pod kterým jsem prolezl ven a běžel ke keřům, které byly u toho domu a tam si sednul. Chtěl jsem si znovu projít ten seznam, protože jsem byl v šoku, ale jak jsem ho začal číst, něco jsem uslyšel. Bylo to čím dál hlasitější a hlasitější, trochu strašidelné, znělo to trošku jako divná hudba, ale hudba to nebyla. Já jsem ztuhnul, dal jsem si blok na klín a podíval jsem se pomalinku, i když jsem se bál podívat, doprava a uviděl jsem takový šedozelený kouř, mířící v pruzích k té stodole. A já si říkal: Co se to tady děje? Ty pruhy kouře vnikly dovnitř různými škvírami a otvory, jeden dokonce právě tou škvírou, kterou jsem předtím koukal já, dokonce i pod tím prknem, kudy jsem vlezl dovnitř. Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 6

7 Vstal jsem a pádil pryč, jak nejrychleji jsem uměl. Ale najednou, jak jsem tak utíkal, jsem uslyšel nějaký hlas: Prosím o vaši pozornost! Prosím o vaši pozornost! Zastavil jsem: Kdo to na mě mluví? Otočil jsem se a tam nikdo! Všichni podle hodností do řad! Pozornost, prosím! Vycházelo to z té stodoly!! Počkat, ale tam přece nikdo nebyl! Ten kouř, ten zelený kouř! Teda, co se to tu děje! Pomalu jsem se vrátil k té stodole, stále jsem se díval všude okolo sebe a říkal si: Bůh mi dovolil, abych viděl ten kouř, možná budu v pořádku. Došel jsem ke stodole a podíval se tou škvírou. Bylo to neuvěřitelné. Celá stodola byla plná a tam, kde stál ten stůl, byl vysoký, dobře vypadající chlap se silným hlasem a ten začal mluvit, aby se všichni postavili na své místo. V první řadě bylo 8 vysokých, velmi dobře vypadajících, silných mužů v oblecích s vestičkou a kravatou, s upravenými vlasy. Ti, co však stáli za nimi, vypadali s každou další řadou hrozivěji, nechutněji, morbidněji, až ti na úplném konci vypadali jako chlupaté zelené žáby. Všiml jsem si, že asi od prostřední řady byli méně ovladatelní a ti vpředu, ti silnější, se snažili ty zadní utišit a donutit je poslouchat. Ale ti se pořád otáčeli, dali se snadno rozptýlit a vyrušit. Ti v přední řadě byli neuvěřitelně skvělí, vypadali velmi moudře a zvláště jeden z nich, který byl, jak jsem později zjistil, sám Lucifer mocný anděl, který kdysi stál před Bohem, který vedl mocnou bitvu s Michaelem. Bylo tam s ním jen pár jeho démonů. Já ten papír četl, bylo na něm napsáno: DESET SATANOVÝCH PŘIKÁZÁNÍ Deset způsobů, jak udržet křesťana nešťastným, v depresi a jak dosáhnou toho, aby sešel z cesty. Teď se podíváme do Bible, do Ezechiela 28,12: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný (ve verši 3 je napsáno: Hle, jsi moudřejší než Daniel, nic tajného se před tebou neutají). Lucifer je neuvěřitelně moudrý démon, je Synem Jitra S. J. - najednou jsem si uvědomil, že to byla jeho Bible! Lucifer měl Bibli a četl ji, četl a studoval a četl. A já si pomyslel: On se snaží, aby ji ostatní nečetli, v temném středověku se Bible pálily, ani dnes nemá každý člověk svou Bibli a když ji má, tak ji nečte a on jí přímo hltá. Něco vám řeknu - Satan věří Bibli, démoni říkali Ježíši, když je vyháněl z lidí: Proč jsi přišel poslat nás do propasti před určeným časem? A Ježíš musel ty Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 7

8 démony umlčovat, zakazoval jim mluvit, protože ti démoni věděli, kým Ježíš byl! Farizeové ani saduceové to nevěděli, náboženští vedoucí to nevěděli, ale démoni věděli, kým byl. Bible říká, že démoni vědí, že je jen jediný Bůh a třesou se. Ezechiel 28,13: Byl jsi v Edenu, zahradě Boží (znamená to, že Lucifer byl v Edenu? Ano, byl tam, byl tam jako had zvaný ďábel) ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. (Bubínky, flétny to znamená, že Lucifer, jeden z archandělů, byl velmi horlivý a kvalifikovaný v oblasti hudby, znal ji velmi dobře. Z toho můžeme vidět, že hudba bude jeho největším médiem, protože on je teď padlým andělem, bude stejná i jeho hudba a skrze ní bude kázat svoje evangelium.) Verš 14: Jsi pomazaný cherub, který přikrývá, tak jsem tě ustanovil (podle KJV) (Lucifer byl tedy jedním z andělů příkrovu slitovnice na truhle úmluvy. Druhým byl Michael. Nemáme teď čas jít do tohoto tématu hlouběji, ale týká se to svatyně svatých, truhly smlouvy a jejího příkrovu.) Pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství svých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Satan byl jedním z archandělů, stál v Boží přítomnosti a jednoho dne se na sebe podíval a řekl si: Já jsem skoro úplně jako Bůh, jsem téměř dokonalý. Bible říká, že byl dokonalý v moudrosti a kráse a jeho skvělost ho pohltila. Jeho krása a nádhera ho přemohla, uchvátila. Satanovým rysem je krása, zatímco Božím rysem je charakter a pokora. Satan přichází s osobním kouzlem, krásou, pompézností a následují ho tisíce celebrit na celém světě. Bůh však chodí úplně sám, pokorný, jemný, bez vnější krásy, která by přitahovala lidi, aby Ho následovali, Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 8

9 stěží zvolá Své jméno na ulici. Není na Něm nic, po čem byste toužili. Božím rysem je naprostá pokora, nikoli vnější vzhled. Srdce mi začalo zběsile bušit. Uvědomil jsem si, že jsem svědkem shromáždění démonů, kteří se sešli do Lima v Ohiu, aby se pak se rozešli do sborů a církví. Nebudou ztrácet čas s hříšníky, opilci, s odpadlíky, ale úmyslně zaútočí na Boží služebníky, kteří chtějí sloužit Bohu. Jdou po těch, kdo jsou spravedliví, kdo čtou Bibli, kdo hledají Boha a slouží Mu. Úmyslně se snaží stáhnout dolů svaté, což znamená mě, tebe, nás všechny. A proto chci kázat toto kázání o Satanových deseti přikázáních. Chtěl bych vám přiblížit, jak Lucifer vypadal, chci, abyste ho poznali, abyste si představili, co jsem tam tehdy viděl. Byl nádherný, modrooký fešák, vypadal jako Leonardo DiCaprio nebo jako Brad Pitt. Měl charisma hollywoodského kazatele, upravené nehty, nakadeřené vlasy, jako by právě vyšel ze salónu krásy. Měl velitelský hlas jako generál a zároveň zbožnost papeže. To vše v jediné osobě, neuvěřitelně mocný, neuvěřitelně nábožný, zbožný a velmi dobře vypadající. Má vše, co potřebuje ke svádění. Ezechiel 28,17 říká: Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost; svrhnu tě k zemi. Potom Satan zvedl papír, na kterém bylo napsáno: DESET KROKŮ, JAK UDRŽET KŘESŤANA NEŠŤASTNÝM A NAKONEC ZTRACENÝM a řekl: Tento seznam vám ukáže naše metody podvracení. Těchto deset kroků nikdy nezklamalo, ačkoli existuje pár křesťanů, velmi malá menšina, která prohlédne a překoná moudrost a logiku těchto kroků. Jsou však v menšině a my na ně budeme tlačit tak dlouho, až zmizí z našeho středu, protože se nemohou postavit našim metodám podvracení. Vždy bude pár těch, kteří se nenechají polapit do léčky, ale zástupy budou svedeny a většina světa se obrátí na naši víru, k našemu náboženství. Něco vám řeknu Satan má své náboženství, má víru! A pak řekl jako kazatel: Za chvíli vám přečtu něco z Bible. Řekl to tak, jak bych to řekl já sám. Bylo jasné, že čtení z Bible pro něho bylo běžnou věcí. Bylo to něco, co dělal denně. A jistým zvráceným Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 9

10 způsobem si jí vážil. Když jsem se podíval na ty řady démonů, viděl jsem, že je Lucifer měl seřazené podle hodností. V každé řadě byli jiní démoni, kteří dělali různé věci a v každé řadě byly prapory, kde bylo napsáno, co ti kteří démoni dělali. Po chvíli se dalo docela dobře určit, co to bylo za démony. Někteří byli krásní, velmi výřeční, pyšně vypadající, jiní byli nechutní, hnusní, vypadali téměř jako zvířata. Úplně vpředu stáli vysoce postavení démoni v oblecích, trochu při těle, jako vysoko postavení úředníci, obchodníci nebo kongresmani. Byli to autority a mocnosti na vysokých místech. V dalších řadách stáli hnusnější a morbidnější démoni a na konci byli démoni podobní chlupatým žábám. Na těch praporech byly nápisy, že to jsou např. démoni hudby a na podnadpisech stálo Rock n roll nebo Country Music. Tito démoni ovládali hudebníky na zemi, vlastně mi došlo, že ti démoni inspirovali ty hudebníky. Démoni Rock n rollu nebyli až vpředu, stáli někde uprostřed, vypadali jako baculaté, vzpurné příšerky. Pak jsem začal číst další nápisy na praporech, nemohl jsem si je všechny zapsat, protože jich bylo moc, ale byli tam lživí démoni, kteří sváděli lidi ke lži, až lhali tolik, že jejich lež zněla lépe než pravda a lži zahltily jejich život, létaly kolem nich jako mouchy a oni nevěděli, jak se jich zbavit. Další démoni vypadali pohodově, byli v klídku, ale přitom byli temní. Pak tam byli démoni Hollywoodu, přitažliví, kteří navenek vypadali nablýskaně a zářivě, ale byli průhlední, dali se prohlédnout skrz naskrz. Byli bez podstaty, prázdní a povrchní. K mému překvapení tam byli trucovití démoni s protáhlými, smutnými tvářemi jako ten pejsek Čau Čau. Zajímavé na nich ale bylo, že když trucovali, tak se vždy rozhlíželi, jestli si jich všímáte. Byli tam i démoni válek, bojů a hádek a bylo zajímavé, že patřili do stejné kategorie. Démoni válek a hádek byli jedni a ti samí. Nebyli to bojoví démoni, generálové, nýbrž démoni hádek, roztržek a neshod, krveprolití, byli to původci prchlivosti, hraničící se šílenstvím, kerá vede lidi až k vraždě. Dále tam byli démoni závisti a žárlivosti, démoni sebenedůvěry a Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 10

11 strachu (překvapilo mě, kolik jich tam v té řadě bylo), kteří zastrašují lidi a mučí je strachem. Vypadali jako pavouci, jako opice chápáni, s široce otevřenýma očima. Byli tam i démoni kritiky, kteří vypadali velmi zbožně a nábožensky, ale byli to duchové kritiky. Byli samospravedliví a náboženští, a přesto vychytralí a kultivovaní. Jsem moc rád, že my se žádnému z těch démonů nepodobáme. Co je však zajímavé, že naprosto všichni démoni měli jednu věc společnou už jsem to viděl i na lidech měli prázdné oči. Ti démoni věděli, že jsou ztracení. Oni si pamatovali to vyšší postavení, místo, kde kdysi byli a věděli, že padli a jsou ztracení. Jejich oči byly temné a prázdné, vypadali, že se dívají skrz vás. Víte, lidé nejsou jedinými ztracenými, i démoni jsou ztracení. Lucifer pak měl tu odvahu zvednout Bibli a číst z ní. Začal z ní číst a už ten samotný fakt, že z ní četl on, že se jí vůbec dotýkal jako něčeho, co je svaté, mě znervózňoval. Pro něho však je Bible svatá z jiného důvodu a to mi hodně vadilo. Vzal ji do ruky a bylo jasné, že je mu důvěrně známá. Začal číst svých 10 přikázání, která vám teď přečtu. Zde je Satanových 10 kroků, jak udržet křesťana ve stavu, kdy je mu mizerně, kdy je slabý a frustrovaný a nakonec doufejme ztracený. 1. Nenechte lidi naslouchat tomu malému hlasu, který jim říká, aby denně četli Bibli a modlili se. Snažte se, aby tento hlas téměř zmizel z jejich vědomí, ALE (což je zajímavé) nedovolte, aby ten hlas zmizel úplně, protože jinak si všimnou, že odpadli a budou se chtít znovu k Bohu vrátit. Ať si čtou občas, ležérně, jen jim nedovolte být vytrvalými křesťany. Potlačte ten hlas, který jim říká, aby se denně modlili a četli Bibli. To nás přivádí ke kroku číslo Jakmile budou takto hladovět v duši, postarejte se, aby nevyhladověli úplně. Cíl: Ať jsou slabí, ale ne docela mrtví. Jakmile totiž zjistí, že úplně odpadli, budou znovu hledat Boha a tu strašlivou Knihu života. Může se dokonce stát, že budou mít s Bohem opravdovou zkušenost a to nikdy nesmíme připustit! Ať jsou laxní, ale ne srdeční a také ne zoufalí. Nedovolte jim dojít Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 11

12 ke znovuzrození. Držte je daleko od Božího Slova a modlitby. Toto jsou způsoby, jak toho dosáhnete: 3. Snažte se naplnit jejich hlad po Bohu přirozenými, tělesnými, hmotnými věcmi. Cíl: Ať jsou duchovní věci nahrazeny těmi přirozenými. Nechte je, ať běhají, běhají, běhají, dělají, dělají, dělají, chodí, chodí, chodí a kupují, kupují, kupují. Pečlivě nahraďte duchovní věci těmi přirozenými, jako jsou např. sborové akce typu Bingo, prodej koláčků (aby se zaplatil kazatel), či dalších společenských akcí. Ať dělají věci ve sborech, ale ať se ve sboru nikdo neobrátí, neznovuzrodí. Ať inklinují k náboženství, ale nenechte je zpomalit příliš, zaměstnávejte je. Kdyby se zastavili, mohli by se na sebe pořádně podívat a obrátit se k Bohu. Naplňte jim život pozemskými věcmi, ať jsou povrchní a náboženští. Satan řekl: Toto bude Matouš 6,31-33 obráceně. On převrátil Boží Slovo, to si musím přečíst. Když jsem přišel domů, tak jsem si otevřel Bibli a přečetl si to. Mt 6,31: Nemějte tedy starosti. Neříkejte: `Co budeme jíst? nebo `Co budeme pít? anebo `Co si oblečeme? Ujistěte se, aby velmi přemýšleli o tom, co a kde budou jíst, co budou pít, upoutejte jejich pozornost materiálními věcmi: jídlo, nápoje, oblečení... Ať se jejich mysl zabývá těmito hmotnými věcmi. Mt 6,32: Všechny tyto věci totiž vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Opak toho je: přemýšlejte o tom, co potřebujete, lámejte si s tím hlavu, dělejte si starosti a nehledejte Boží království. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Bůh neříká, že vám to nedá, ale musíte Ho nejdříve hledat. Satan ale říká: Dejte jim to všechno a oni hledat Boha nebudou! Mt 6,34 : Nemějte tedy starost o zítřek, neboť zítřek se bude starat o své věci. Den má dost svého trápení." Dobře mě teď poslouchejte, hlavně vy, kteří jste teď v boji: Nemějte starost o zítřek. Bůh vám dává víru pro dnešek. Zítra budete mít víru pro zítřek. Je hříchem předpovídat něco v budoucnosti, zvláště vyslovovat negativní předpovědi typu: Já vím, že to tak dopadne. Nevím, jak jinak by to mohlo dopadnout! Nepředpovídejte věci dopředu, předejte budoucnost Tomu, kdo ji nařídil - Bohu. Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 12

13 4. Postarejte se, aby měli v životě alespoň jednoho člověka, vůči kterému mají špatný postoj nebo o kterém si myslí, že má špatný postoj vůči nim. Ať je aspoň jeden, ale ať jich není víc než 5. Když jich bude více, mohou si uvědomit, že problém mají oni a dělat z toho pokání. Dejte jim jednoho nebo dva, ale ne více než 5, protože jakmile si uvědomí, že mají 5 lidí, vůči kterým mají hořkost v srdci, dojde jim, že mají problém. Takže jim dejte jednoho či dva. 5. V žádném případě nenechte křesťany svědčit. Satan řekl: Poslouchejte mě pozorně! Jakmile začnou svými ústy promlouvat Boží Slovo, začne to budovat víru. Nedovolte jim tedy opakovat Boží Slovo. Protože když budou někomu svědčit o Božím Slově, vybuduje to v nich víru a stanou se z nich vítězové - a to nesmíme připustit! Takže než otevřou ústa ke svědectví, připomeňte jim krok číslo 4 že mají vůči někomu špatný postoj v srdci. Připomeňte jim jejich hříchy, ať se cítí provinile, nehodně, a proto jako nepoužitelní pro Boha. Jakmile totiž promluví Boží Slovo, pak Bible říká, že když se nám postaví, musíme utéci. Pokud je tu nejmenší náznak toho, že budou svědčit, existuje několik věcí, které můžete udělat: a) připomeňte jim, že jsou nehodní, že nedávno řekli lež, že se rozčílili; b) ať se cítí prohnile, pak svoje ústa neotevřou. Většina lidí je hloupá a neuvědomuje si, že jim ty myšlenky dáváme my. Myslí si, že to jsou jejich vlastní myšlenky, tak je v tom podporujte, ať si myslí, že je to jejich vina. Jen pár lidí si uvědomuje, že největší bitva se odehrává v mysli. Satan vede obrovskou válku mezi sebou, Bohem a lidmi a tato bitva se odehrává v lidské mysli. Většina lidí na světě si ale myslí, že to pochází z jejich hlavy. 6. Zaměřte jejich pozornost na ně samé (to funguje hlavně u dospívajících). Šeptejte jim do mysli: Nejsi krásný/á, nejsi oblíbený/á. Nejsi k ničemu. Jsi hloupý/á. V podstatě jsi ošklivý/á. Co bys mohl komukoliv nabídnout? Když se podívají do zrcadla, ať tam nevidí charakter nebo duševní kvality, nýbrž svoje uhráky, rovnátka na zubech, přeskakující hlas. Ať nevidí charakter duše, touhu sloužit Bohu, Hospodinův oheň ve svém Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 13

14 srdci. Ať jsou zaměřeni na svůj zevnějšek, na sebe samé. Opakujte jim: Nikdo tě nemá rád! Ať se necítí dobře ohledně svého já a to vám pomůže s krokem č Kažte doktrínu fatalismu. Nedovolte jim, aby se jejich mysl a srdce zaměřilo na zaslíbení, udržujte jejich pohled na problémech. Kažte doktrínu fatalismu: Všechno je špatně, nic není v pořádku! Učiňte to konceptem jejich života. Pokud to řeknou nahlas - a teď mě dobře poslouchejte, démoni - jestli to někdy vysloví nahlas, tak dostanete za odměnu několik dní volna. Protože jestli někdy řeknou: Všechno je špatné! Proč to nemůže být v pohodě?, tak se chytí do pasti svých vlastních úst. Přimějte je říci nahlas: Cokoli se může pokazit, se také pokazí. Zdá se, že tak to v mém životě chodí a věci se nikdy nezmění. Ona se nikdy nezmění. On se nikdy nezmění. Já se nikdy nemůžu změnit. Ať stále opakují: Já nemůzu, já nemůzu, já nemůžu. Jakmile to udělají, máte dovolenou. 8. Zajistěte, aby srovnávali svůj život s ostatními. Ať se rozhlížejí a věří, že na druhé straně plotu je tráva vždycky zelenější. (Jeden bratr mi jednou řekl, že když je tráva na druhé straně plotu zelenější, je to proto, že tam je něčí pohnojený trávník [jedná se o zvláštní způsob odvádění odpadu z WC, kdy drenážní trubky vedou těsně pod povrchem země pozn. překl.]) Postarejte se, aby se srovnávali s ostatními. To se nám mnohokrát vrátí: a) začnou závidět pokud mají peníze, řekněte jim, že nemají přátele. Pokud mají přátele, řekněte jim, že nemají peníze. Ať se cítí méně úspěšní, ať se dívají a srovnávají, dívají a srovnávají, dívají a srovnávají. Nenechte je vidět to, co Bůh udělal v jejich životě, co stále dělá a co pro ně má připravené, ale ať vidí jen to, že někdo jiný má něco lepšího. Víte, jako pastor sloužím poradenstvím mnoha lidem a i když to neberou jako srovnávání, často přijdou s něčím v životě někoho jiného, co prostě nedokážou pochopit. Já ale přesně vím, čím ten dotyčný právě prochází, ale prostě jim to nemůžu říct. Mohu říci jen toto, co vám uleví, co vám sundá to břemeno z beder: každý má svůj díl zkoušek. Není nikdo, kdo by zkoušky neměl. Všichni synové a Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 14

15 dcery Boží budou procházet zkouškami. Je to prostě součástí života. Nemyslete si, že na vás přicházejí nějaké divné zkoušky ohněm. Je to Bůh, který ve vás něco dělá. Ať se srovnávají a doslova zezelenají závistí, říkal Satan. Zelená je totiž moje druhá nejoblíbenější barva. b) Ať nejsou nikdy s ničím spokojeni. Ať si myslí, že někdo má lepší manželství, lepší finanční situaci, lepší domov, ať sní o tomto:,kdybych se dostal na tuto úroveň v životě, byl bych šťastný. A když se tam dostanou, ať si myslí:,ne, kdybych se dostal na tuto úroveň, byl bych šťastný. A když se tam dostanou, ať si myslí:,ne, kdybych se dostal na tuto úroveň, byl bych šťastný. Namluvte jim, že v životě existují různé úrovně, které je mohou učinit šťastnými. Přitom my všichni víme, že štěstí přichází jedině od Hospodina. Naplňte jim mysl fantaziemi, ať si udělají kilometr dlouhý seznam přání. To je duševně vyhladoví a budou duchovně poraženi. A právě to chceme duchovní trpaslíky. Nedovolte jim být spokojeni se svým pozemským majetkem, ať hledají štěstí materiálními a emocionálními způsoby. 9. Nechte je chodit do sborů, zpívat písně, které mají rádi, tleskat rukama, ať se cítí dobře a náboženky. Opravdoví křesťané samozřejmě znají rozdíl mezi náboženským duchem a (nerad to říkám) Duchem Svatým. Ti však, kteří jsou jen náboženští, ten rozdíl neznají. Nechte je, ať jsou spokojení, tleskají, chválí, ale ať jsou náboženští a postarejte se o to, aby se ani na krok nepřiblížili a nikdy se nedostali do kontaktu s Duchem Svatým. Satan řekl: Za žádných okolností nedovolte, aby při kázání Božího Slova u nich došlo ke změně myšlení či srdce. Ať se o to ani nepokusí. Poslouchejte mě, démoni, církev je ďáblovo peklo. Nedávno jsem seděl s Danem v restauraci a já říkám: Právě jsem přišel na to, kde jsou Satanovy církve. Kde? Zrovna v jedné sedíme. Restaurace jsou Satanovy církve, kde mají celou hodinu na to, aby se tam skrze hudbu kázalo. To jsou Satanovy církve. Ale Satanovým peklem je Církev živého Boha. Satan řekl svým démonům: Tato církev je naším horkým místem, zde musíme být nejaktivnější, dělat všechno možné, abychom je Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 15

16 udrželi buď unuděné nebo ospalé, poražené, provinilé, prostě udělejte vše, co bude potřeba, třeba štípněte jejich malé dítě, aby začalo brečet, jen aby neslyšeli Boží Slovo. Obraťte jejich mysl k jejich problémům, aby se nemohli zaměřit na zaslíbení. Ať dělají opičky na to roztomilé dítě, které je v lavici před nimi, ať se zabývají svým žaludkem a tím, co je doma na plotně. Nenechte je však poslouchat to, co říká kazatel. Církev je naše horké místo, ďáblovým peklem. Ať se to nikdy nedozvědí, zaměstnejte je něčím jiným. Teď mě poslouchejte: Nechceme hluboké usvědčení, chceme jen pasivní přijetí toho, že je to pravda. Pokud by to přijali hluboko do svého srdce, změní je to, budou proměněni. Takže ať jsou povrchní, nenucení. Při kázání ať spí, baví se, jsou nevraživí, pyšní, kritičtí, v depresi, prostě cokoliv, co jim zabrání naslouchat tomu, co kazatel říká. A to nás vede ke kroku číslo 10. K mému překvapení řekl Satan svým démonům, aby si otevřeli Jakuba 1,22 a přečetli ho s opačným významem. Jk 1,22: Buďte však vykonavatelé slova a nejen jeho posluchači, kteří klamou sami sebe. Satan však říká: 10. Buďte pouze posluchači Slova, nikoli jeho vykonavatelé. Pokud začnete praktikovat to, co kazatel říká, změní to váš život. Pouhé slyšení Slova váš život nezmění, musíte ho také vykonávat. My jsme nevěsta, my jsme Slovo učiněné tělem, nejsme jen slovem. Slovo se stává tělem, když ho necháme projít námi. Jk 1,23-25 : Vždyť je-li někdo posluchačem slova a ne jeho vykonavatelem, podobá se muži, který se dívá na svůj přirozený obličej v zrcadle; podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá. Člověk, který je pouhým posluchačem, se dívá do zrcadla, ale ne dost dlouho na to, aby viděl, jaký je. Jaké zrcadlo nám říká, jací skutečně jsme? Nintendo? Ne! Video hry? Filmy? Ani ty nám neřeknou, kdo jsme. Když se díváte na film, díváte se na filmové hvězdy, na obrazy a nemyslíte si, že vás nějak ovlivňují, ale přitom se přizpůsobujete. Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 16

17 Přizpůsobujete se tomu, s čím trávíte nejvíce času. Říkáš: Ne, já ne. Ale ano. Je mi jedno, jak odlehlý kout světa navštívím, vidím tam kluka a říkám si: Kde vzal takovéhle kalhoty a košili? A pak zjistím, že má televizi, kterou musel připojit na baterii ve svém autě, aby se na ni mohl dívat, a prostě musel mít to určité oblečení, které tam viděl. Stáváš se tím, čím se sytíš. Co sleduješ, co nasáváš, čím se sytíš, tím se stáváš. Začneš se tak chovat, začneš mít stejné postoje, atd. Důvodem, proč máme tolik násilí, vražd, masových vražd, střílení, je ten, že se lidé sytí násilím a smrtí a pak jednají podle toho, co viděli. Jsou zralí na Velké soužení. Jk 1,23-25: Vždyť je-li někdo posluchačem slova a ne jeho vykonavatelem, podobá se muži, který se dívá na svůj přirozený obličej v zrcadle; podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá. Máme být tedy vykonavateli Božího Slova, nejen jeho posluchači. Římanům 12,1-2 nám říká: Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Můžete se buď přizpůsobit nebo můžete být proměněni. Jak mohu být proměněn, bratře Jeffe? Obleč plnou Boží zbroj, opásej svá bedra pravdou, obuj své nohy k pohotové službě evangelia pokoje, nasaď si přilbu spasení, pancíř spravedlnosti, pozvedni štít víry a meč Ducha, což je Slovo Boží a modli se horlivě a neustále všemi modlitbami a přímluvami za svaté. Oblec plnou Boží zbroj, abys byl schopen obstát ve zlý den, protože nevedeme svůj boj proti tělu a krvi, ne proti bratrům a sestrám, otci či matce, ale proti mocnostem na vysokých místech. Jaký démon tě ovlivňuje? Svár? Závist? Přitažlivost? Móda? Jaký démon se tě chopil? Ó, to není démon, to jsou mé myšlenky. Nikoli, to nejsou tvé myšlenky. Buď tě inspiruje Bůh nebo Satan a jeho démoni. Ty jsi chrámem živého Boha a On v tobě přebývá. Byl jsi draze vykoupen, proto oslavuj Boha svým tělem a svou myslí, které patří Jemu. Každé Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 17

18 ráno vstávám a říkám stejnou modlitbu: Pane, tyto ruce jsou Tvýma rukama, tato ústa jsou Tvými ústy, tyto oči jsou Tvýma očima a ať je moje mysl myslí Kristovou. Čiň se mnou to, co dnes uznáš za vhodné. Toto není moje tělo, je to Tvoje tělo. Popros Pána, aby teď přišel a ukázal ti, jestli je v duchu něco, co tě ovlivňovalo, co k tobě mluvilo, nějaký chlupatý, zelený, hnusný nečistý duch, možná duch žádostivosti, perverze, lživý duch, který svádí lidi, navenek velmi sofistikovaný, ale uvnitř temný. Nebo duch závisti, který ti namlouval, že jinde je tráva zelenější. Ale jak nám říká apoštol Pavel: Naučte se být spokojeni s tím stavem, ve kterém se právě nacházíte. Přijmi to, že tělo, ve kterém přebýváš, bylo Bohem speciálně vytvořeno, tvoje oči, vlasy, nos, uši, tvoje rysy Bůh stvořil právě takové. Nepohrdej tím, neposmívej se tomu, jsi Božím výtvorem. Buď vděčný, buď rád, děkuj Pánu za to, že jsi přesně takovým: Děkuji Ti, Bože, za to, kým jsem, že jsem stvořen tak nádherně, ale zároveň toužím po tom, abych byl více jako Ty. Změň mě z člověka, jakým jsem teď, ať jsem více naplněný Tvojí moudrostí a charakterem. Odpust mi, že jsem se přizpůsoboval tomuto světu. Odpusť mi, že jsem se nechal ohromit vším, co mi Satan nabízel. Ať se nenechám znovu ohromit, protože vše, co nabízí on, znamená na konci smrt. Vezmi nás, Pane, a přitáhni nás blíž k Sobě skrze jednoduchost toho příběhu. Vezmi každého mladého člověka, který slyšel toto poselství Den, kdy jsem našel Satanův úkryt ať se na sebe podívá. Běhal jsi, dělal, chodil, kupoval? Byl jsi zaměstnaný něčím jiným, že jsi neměl čas myslet na svoje chození s Bohem? Ponoř do Božího Slova! Čas se nachýlil! Satan stravuje tento věk kupováním, prodáváním, běháním, chozením. Každý den je časem bitvy a existuje tolik lákadel, tolik věcí, které lze dělat a které strhnou tvůj zájem a zabaví tě. Odlož video, odlož televizi, raději žádnou neměj, odlož všechny tyto věci a nauč se modlit a hledat Pána. Nedovol ďáblu, aby ti říkal, že to nedokážeš. Začni teď hned, tam, kde právě sedíš. Řekni: Pane, chci být mužem/ženou modlitby, chci být mužem/ženou Boží. Nechci být jen dospívající, který prostě jen tak roste a teprve jako dospělý nakonec vydá své srdce Tobě. Chci být upřímný, opravdový Boží syn/dcera, právě teď, v tuto chvíli. Nechci se snažit udělat dojem na ostatní, nechci se nechat ovlivňovat Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 18

19 světem a dělat dojem na lidi. Chci být prostě křesťan, chci stát pro Tebe, sloužit Ti. Pomoz mi, Otče, nevěnovat pozornost tomu, co si myslí ostatní, nenechat se tlačit svými vrstevníky, ale nechat se pozitivně ovlivňovat svými sourozenci v Kristu. Budeme se společně modlit, společně uctívat, společně mluvit o dobrých věcech. Ptáš se: Jak mohu někomu svědčit, jak mohu reagovat na to, když mi někdo řekne, že něco četl v Bibli a já nevím, co na to říct? Je to proto, že sám Bibli nečteš. Ponoř se do Božího Slova. Připravenost srdce a odpověď jazyka je od Pána. Připrav své srdce a jazyk bude mluvit správně. Amen. Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship 19

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

jestli existují další.

jestli existují další. Takže, breatharián, syrová Jsou ještě Jestli existují další Q, strava, waterián, cokoli budete, budete-li se s tím cítit dobře, prosím, udělejte to, ale nezapomínejte meditovat na Světlo a Zvuk, protože

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více