problémů: přímé kořenové nástavby - volbou připevnění kořenové nástavby do kanálu, případně na korunku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "problémů: přímé kořenové nástavby - volbou připevnění kořenové nástavby do kanálu, případně na korunku."

Transkript

1 Protetika kvalitně, rychle a esteticky dostavba zubu a kořenová nástavba MUDr. Ivan Třešňák, Campo Tures, Itálie V Z D Ě L Á V Á N Í Úvod Praktický zubní lékař registruje mnohdy potřebu dostavby zubního pahýlu nebo kořenové nástavby jako nutné zlo při cestě od preparace pahýlu k odevzdání korunkové nebo můstkové fi xní náhrady. Při dostavbě vitálních zubů si klade často otázku, zda je vůbec nutno revidovat starou výplň. Především v ohledu na postoperativní senzitivity a dlouhodobou stabilitu takové dostavby hledá ve skupině nových dostavbových materiálů marně jednoznačné odpovědi. Mnozí výrobci nesplnili očekávání, které adhezívně připevňované dostavbové materiály vzbudily (CRA Newsletter 8/00). Zároveň Obr.1: Středně velká dostavba 4 měsíce ve funkci nutí vlastní zkušenosti ošetřujícího i četné zmínky v literatuře o selhání protetické náhrady právě v souvislosti se selháním dostavěného pahýlu nebo kořenové nástavby (A. Stiefenhofer, 1994), k obezřetnému jednání v ohledu na diagnózu a volbu pracovního postupu. Především pokroky na materiálovém sektoru v posledních 10 letech umožňují restaurativní postupy, které se ještě před nedávnou dobou nedaly realizovat. Klinické rozpaky a nejistoty praktika se týkají problémů: především těchto - indikace a výběr specifi ckých dostavbových materiálů pro zubní pahýl - indikace kořenové nástavby po endodontickém ošetření zubu - délka klidové fáze mezi endodontickým a protetickým ošetřením - diferenciální indikace mezi přímou a nepřímou kořenovou nástavbou - diferenciální indikace mezi řadou konfekčních prefabrikovaných čepů při metodě přímé kořenové nástavby - volbou připevnění kořenové nástavby do kanálu, případně na korunku. Zohlednit v následující práci všechny tyto úvahy, by bylo předmětem disertační práce nebo středně obsáhlého knižního pojednání. Autor se bude držet proto striktně pro a contra zvláštností systému, který se v jeho dlouholeté zkušenosti osvědčil a který se zdá být v souladu s trendy vycházejícími z universit a vztahujícími Obr.2: Preparovaný pahýl dostavěný LuxaCore se k této oblasti. Přirozeně pod zrcadlem obecně platných a uznávaných zásad tohoto druhu ošetření, které se v následujícím pokusí kriticky osvítit. Klinické úvahy v ohledu na dostavbu zubních pahýlů. Především je každému klinikovi jasné, že pod termínem dostavba zubního pahýlu zahrnujeme a rozumíme dostavby nejrůznějších dimenzí. Tyto sahají od náhrady malých dentinových areálů až po totální dostavby chybějících korunkových částí u devitálních zubů. Přirozeně je při dostavbě malých defektů vitálních zubů nejdůležitějším parametrem při výběru dostavbového materiálu jeho bezpodmínečná a dokonalá znalost. Dalším parametrem musí být absence jakékoliv postoperativní senzitivity. Poměrně veliká šíře výběru vhodných materiálů je dána mimo jiné i skutečností, že jsme při malých defektech schopni retentivní preparace. S jinými podmínkami se přirozeně setkáváme při dostavbě devitálních zubů, kde často vycházíme ze zcela odlišných výchozích podmínek. Autor by rád v ohledu na klinickou výchozí situaci viděl rozdělení defektů na korunkové části pahýlu na tyto tři třídy (CRA Newsletter 6/03): 1. Výplň: po preparaci pahýlu a exkavaci defektu chybí méně než půlka objemu, v budoucnu korunkou zatěžovaných struktur. Tato situace představuje více než 50% klinických situací. Ošetřující používá zpravidla k restauraci těchto defektů amalgámu, skloionomerních cementů nebo kompozitních materiálů. Autor po revizi všech, i zdánlivě intaktních restaurací na preparovaném pahýlu používá k výplni pod korunku výhradně specifi cký materiál pro dostavbu (zde LuxaForm, DMG Hamburg), který se vyznačuje biokompatibilitou a dobrými fyzikálními vlastnostmi. I z literatury převládá názor, že adhezívně připevněný kompomer je pro tuto indikaci dnes volbou číslo 1. Relativně široký výběr 6

2 vhodných materiálů je rovněž dán skutečností, že tyto materiály nemusí být bezpodmínečně Obr.3: Výplň vystaveny zatížení a že nepatří k nosným strukturám zubního pahýlu. Dostavbový materiál musí zamezit jakýmkoliv postooperativním senzitivitám. Jestliže se ještě dočteme u Wirze v ohledu na výběr plastického dostavbového materiálu doporučení na amalgám, považuje Obr.5: Dostavba zubu dlouhodobé nebo krátkodobě nacementované provisorium. Zkušený ošetřující zvyšuje retenci ploch ještě dodatečnými zářezy, jamkami nebo v lepším případě zavedením parapulpálních čepů. Časté klinické selhání takovéhoto postupu je i zde důkazem, že při výběru materiálu k dostavbě zubů je třeba dát přednost systému specifi ckých materiálů, které zohledňují požadavky na očekávané zatížení, zaručují vysokou vazbu mezi dentinem a dostavbovým materiálem, dávají vysoké záruky proti postoperativním senzibilitám a zaručují dlouhodobou kvalitu jak vlastní, tak sousední struktury. Obr.7: Kořenová nástavba s dostavbou zubu Obr.4: LuxaCore (DMG Hamburg) se v současné době ve většině zemí Evropy tento materiál za obsoletní (J.Wirz, G. Graber, W.Widmer, 1996). Naopak podle společného Statementu DGZMK, DGZPW a DGZ (zm 8/2003), v SRN není použití amalgámu pro tuto indikaci doporučeno. 2. Dostavba zubu: pokud chybí po preparaci více než polovina nosných tvrdých tkání zubního pahýlu dostáváme se do kategorie vlastní dostavby. Vzhledem k důkladně prosanovaným generacím pacientů, k účinným profylaktickým opatřením a pravidelným kontrolám, se v poslední době setkáváme s takovou situací řídčeji, více méně výjimečně. Tady platí více než kde jinde potřeba dokonalých znalostí zpracovávaného materiálu, jeho klinických i fyzikálních vlastností. Ošetření je determinováno klinickou potřebou a společnou vůlí pacienta a ošetřujícího zachovat dlouhodobou vitalitu takového pahýlu. Pacient si je velice dobře vědom skutečnosti, že ošetřujete vitální zub a má tendenci přičíst jakoukoliv komplikaci Vašemu postupu ošetření. V této fázi je přesné poučení pacienta velice důležité. Vědomi si kvality moderní generace připevňovacích cementů, jejich indikace pro adhezívní techniku, se mnozí zubní lékaři spoléhají na biokompatibilitu těchto materiálů a rezignují na časově náročnější přímou dostavbu pahýlu, což považují za závažnou chybu. Tyto defekty jsou v takovém případě jednoduše při cementování vyplněny cementem a korunka je přitlačena na zbytek pahýlu ve víře, že celý komplex bude takto fungovat. Tímto postupem se připravujete o možnost klinického otestování mechanické odolnosti dostavěného pilíře ve funkci. Nabízí se jak možnost anatomické dostavby pahýlu do okluze a jeho přenechání klinickým podmínkám, tak zatížení přes Obr.6: Dostavba v postranním úseku LucaCore, barva A3 3. Kořenová nástavba s dostavbou zubu: pokud chybí po preparaci devitálního zubu více než polovina nosných tvrdých tkání a zub je devitální, vidí autor indikaci pro kořenovou nástavbu se současnou dostavbou zubu (kompatibilita navrženého postupu zde hraje nemalou roli). A to i v ohledu na dnes všeobecně známou skutečnost, že se fyzikální vlastnosti zubu po endodontickém ošetření nijak podstatně nemění (Reeh a ostatní, 1989, Sedgley a Messner, 1992). Statisticky signifikantní rozdíl vlastnonstí dentinu po endodontickém ošetření: Pevnost v ohybu: Odolnost: Zatížení: Tvrdost (3.5%): Sedgley 1992 ne ne ne ano Mnohem více souvisí oslabení zubu se ztrátou substance skrze přístupovou kavitu, odstranění stropu Cavum pulpae a samotným rozšířením kořenového kanálu. Naopak je publikována celá řada studií, které dokazují, že preparace kanálu pro kořenový čep přináší dodatečné oslabení (Sidoli a ostatní 1997). Endodontické zuby ošetřené kořenovou nástavbou vykazují mimoto vyšší klinický neúspěch (Sorensen a Martinoff, 1985). Preparace kanálu přináší další dodatečná rizika, jako jeho perforaci nebo ztrátu apikálního zapečetění (Sorensen a Martinoff, 1984). Přesto představují kořenové čepy často jedinou možnost, jak zajistit dlouhodobé zakotvení a stabilitu dostav- 7

3 by pahýlu. Verifi kaci rizik při plastické adhezívní dostavbě zakotvené 3 mm pod anatomický vchod do kanálu (Strub a ostatní, 1999) se v současné době zabývá hned více universit ( Schug, 2003). Výběr vhodného dostavbového materiálu Obecné požadavky na dostavbový materiál podle J. Christensena ozřejmuje následující tabulka. Materiál LuxaCore (DMG Hamburg), který zpracovávám pro následující indikace již od roku 1998, splňuje všechny postulované vlastnosti. Jedná se o kompomerní materiál ve třech barvách, míchaný automaticky systémem cartridge míchací kanyla. Srovnání fyzikálních vlastností s dentinem podtrhuje prakticky další úvahy a vývody vyplývající z této stati. Obr.10: Dostavba, sklolaminátový čep LuxaCore 18 měsíců ve funkci Core Build-Up At Its Best Obecné požadavky na dostavbový materiál podle Gordon J. Christensena Chemicky nebo duálně tuhnoucí Radiopacita Vysoký obsah plniva zodpovědného za stabilitu materiálu Opce barevného odlišení dostavbového materiálu od dentinu Jednoduchá aplikace LuxaCore se vyznačuje optimální biokompatibilitou, která ho předestinuje pro dostavby všeho druhu, včetně dostaveb vitálních zubů, kde se autorovi tento materiál osvědčil v dlouhodobých indikacích rozsáhle destruovaných vitálních zubů bez nebo ve spojení s parapulpálními čepy Coltene-Whaledent). Kořenové nástavby konstrukční prvky Klasická kořenová (čepová) nástavba sestává z těchto prvků: - Dostavbová část zahrnující chybějící areály koronární části zubního pahýlu - Kořenový čep zajišťuje retenci pro dostavbovou část. - Připevňovací materiál musí zaručovat dlouhodobé Obr.11: Negativní profi l destruované klinické korunky Obr.8: Teleskopická korunka na devitálním zubu bez čepu. Srovnání fyzikálních vlastností LuxaCore a Dentinu Odolnost na tlak /Compressive Streght/ (Mpa) LuxaCore Dentin Modul ohebnosti /Flexural Modulus/ (Mpa) Obr.9: Fraktura korunky Odolnost na tah /Tensile Strengh/ (Mpa) Obr.12: RVG s kořenovým vrtákem 8

4 a pevné spojení a spolehlivé utěsnění kořenového kanálu Obr.13: Zkouška čepu v kanálu Obr.14: Nakrácený čep do korunky Obr.15: Leptání, silanování, bondování mimo ústa Pacient 73 let, malhygiena. Sekvence opravy ztráty klinické korunky devitálního zubu následkem kazivého procesu. Silná destrukce zbylého zubu, rovnající se subgingivální dekapitaci. Rekonstrukce přímou čepovou nástavbou a one-step adhezívním připevněním. Téměř tři roky ve funkci. Obr.16: One-Step připevnění přes LuxaCore Nepřímá kořenová nástavba Stejně jako většina z Vás, tak i autor prošel univerzitní školou nepřímé kořenové nástavby, jejíž otisk byl v 70. letech Obr.17: Situace před sekundárním zparalelizováním pomocí nepřímé kořenové nástavby Obr.18: Litá kořenová nástavba po nacementování pořizován výhradně přímou metodou modelace budoucího čepu pomocí vosku v ústech. Výsledkem bývalo často časově náročné napasovávání hotového výrobku do kanálu zubu. Ale i nepřímá metoda otištění kanálu silikonem a později spolu s polyethylenovými konfekcionovanými spalitelnými prefabrikáty vyžadovala velké zručnosti a perfektní souhry se zubním technikem, aby bylo dosaženo uspokojivých výsledků. Složité konstrukce tzv. puzzle nástaveb byly technickým, ale i fi nančním vrcholem know-how této disciplíny. Temporerní ošetření Nepřímá kořenová nástavba rovněž vyžaduje ve většině případů zhotovení provisoria (nutnost justování pahýlu, zvláště tehdy, pokud postupuje laboratoř v jednom pracovním kroku: kořenová nástavba je zhotovena společně s korunkou a dodána současně na pracovním modelu otištěné situace). Tyto snahy vedou často k temporerním čepům nejrůznější provenience, které znamenají jak zvýšené riziko reinfekce kořenových kanálů (Saunders a Saunders 1994), tak fraktury kořene. Provizorní připevňovací cementy a nejrůznější konvenční teporerní čepy jsou schopny jen po omezenou dobu zabránit průniku slin, mikroorganismů a jejich endotoxinu (Alves a ostatní 1998). Riziko reinfekce a pozdní periapikální reakce je defi nitivně zažehnáno teprve těsným spojením permanentních materiálů nebo adhezívní technikou s čepem a tvrdými tkáněmi (Magura, 1991). Někteří autoři doporučují z hlediska prevence proti fraktuře ve fázi temporerního ošetření dekapitaci korunky, což se ale v době minimálně invazívních technik a zubní substanci šetřivých technik všeobecně odmítá. Přímá kořenová nástavba Tento pracovní postup znamená podstatné zkrácení doby ošetření a vylučuje celou řadu možných chyb laboratorní fáze. Ošetřujícímu umožňuje reagovat na celou řadu náhlých klinických situací. Tento trend 9

5 Obr.19: 16 u 35-ti leté pacientky po odvrtání provizorní výplně Obr.20: Zkouška čepu v ošetření rozpoznal i dentální průmysl a od začátku 80. let vzniká rok co rok celá řada nových prefabrikátů převážně na kovové bázi. Kompozitní čepy vyztužené skleněnými vlákny jsou poslední kapitolou tohoto vývoje. Obr.21: Adaptace Tofl e Mire matrice Obr.22: Situace po sejmutí matrice Obr.23: Situace po vypracování kořenové nástavby Rozdělení kořenových čepů Jednoduché rozdělení čepů nám nabízí Lauer a další, Podle materiálu (kovové a nekovové), způsobu výroby (individuální, semikonfekční a konfekční), tvaru (cylindrické, kónické nebo cylindr-kónické) a podle charakteru povrchu čepu (hladký, drsný nebo se závitem). Kriteria při výběru nejrůznějších čepů jsou v literatuře dostatečně popsány (Wierz,Graber, Widmer, 1996) následujícím se omezím na popis současného stavu vývoje a použití sklolaminátových a částečně karbonových čepů. Délka čepu má větší vliv na kvalitu jeho zakotvení než jeho šířka (Krup a ostatní, 1979). Při výběru čepu je nutno zohlednit požadavek apikálního zapečetění minimálně 3, ještě lépe 4 mm (Magura a ostatní, 1991). Indikace pro přímou a nepřímou kořenovou nástavbu U pozdních situací se indikace pro oba typy kořenové nástavby překrývají. Rozhoduje zde spíše individuální sklon ošetřujícího k příslušnému pracovnímu postupu. Autor vidí pro nepřímou nástavbu 2 absolutní a 1 relativní indikaci, pro přímou kořenovou nástavbu vypracoval pak 5 základních pracovních postupů. Nepřímá kořenová nástavba: - absolutní indikace: 1. prokázána alergie na kompozitní materiály 2. nutnost následné paralelizace korunkové části pilíře - relativní indikace: 1. hluboké subgingivální defekty na úrovni alveolární kosti Přímá kořenová nástavba: 1.situace pozdní: kompletní odvrtání staré plastické výplně, preparace kořenového kanálu, zhotovení přímé kořenové nástavby a následná preparace pahýlu pro korunku. Pozdější korunka je cementována klasicky nebo adhezívně 2. situace pozdní při nedostatku času: pahýl korunky je po preparaci otištěn a situace je ošetřena provizorní korunkou. Teprve při odevzdání korunky jsou odstraněny staré výplně a je provedena preparace pro čep. Tento je příslusně nakrácen a celý komplex je do korunky adhezívně připevněn (cementování odpadá). 3. Náhlá situace fraktury korunky na devitálním zubu se rozpadá do dvou základních klinických situací: postižený zub byl ošetřen již korunkou nebo se jedná o frakturu přirozeného zubu. Pro obě situace jsou vypracovány rychlé a bezpečné pracovní postupy. 4. Náhlá příhoda fraktury korunky na devitálním zubu, který je ale součástí lineárního můstku 5. Přímá modelace korunkové části nástavby na dekapitovaném zubu Podrobný popis postupu a jeho nácvik na modelech je obsahem kursů Přímá kořenová nástavba, všechny modifi kace postupu se opírají o všeobecně známé postupy adhezívní techniky (Třešňák, 2002).. Historie Vývoj těchto čepů a jeho nasazení v restaurativním dentálním lékařství by mohlo sloužit jako exemplární případ synergie mezi výzkumem, průmyslem a praktiky (M. Ferrari, 1991). Výzkum dodá myšlenku, 10

6 průmysl zajistí výrobu a dokumentuje požadovanou kompatibilitu materiálu příslušnými testy ve smyslu požadavků regulativních orgánů: CE, ADA, FDI apod. (R.Blankenburg, 2003). Praktici potom přinesou víru, optimismus a vypracují, resp. vybrousí navržený pracovní protokol. Pokud všechny tyto kroky splynou v harmonický výsledek, profi tuje z nového trendu pacient. Vývoj těchto čepů se vztahuje na intuici Dureta (Duret a spol., 1991) a fi rmy RTD (St. Egreve, Francie), která v roce 1991 zahájila produkci a marketing těchto čepů. První pracovní kombinaci představovalo spojení s pryskyřičným cementem fi r- my Bisco (Schaumburg, USA). Další akceleraci pro rozšíření těchto čepů znamenalo jejich spojení s Panavia EX System (Cavalli a spol., 1998). Autor tohoto pojednání používal tyto materiály se střídavými úspěchy v kombinacích s nejrůznějšími adhezivy a duálními cementy od roku Po prvních pozitivních zkušenostech s materiálem LuxaCore (DMG Hamburg) Obr.24: Pro preparaci se využívá 2/3 délky kořene apikální zapečetení min. 3mm sestavil v roce 2001 intuitivně nejprve trias: Karbonový resp. sklolaminátový čep jako jádro čepovou část, plastický materiál LuxaCore (DMG Hamburg) jako dostavbový materiál a EcusitDual Bond, jako adhezivum. Po četných neúspěších ve smyslu ztráty retence kořenové nástavby dostal autor od fi rmy DMG typ na bond EcusitPrimerMono (DMG Hamburg), jako na adhezivum, které je k materiálu LuxaCore ideálně kompatibilní. Od této doby zhotovil v l e t e c h přes 1000 jednotek zmíněného trias bez klinických komplikací a neúspěchů. Od začátku roku 2003 nahradil v tomto materiálovém trias bond Contax (DMG Hamburg) osvědčený EcusitPrimerMono, aniž by tím systém doznal jakéhokoliv oslabení. Dosažené vazebné síly na dentin, udávané u Contax hodnotou 15 Mpa jsou ve smyslu požadavku J. Christensena dostačující. V rámci vývoje materiálu Luca- Core je nyní k dispozici rovněž duálně tuhnoucí varianta tohoto materiálu, která se osvědčuje v těch klinických případech, kdy je ošetřující nucen modelovat korunkovou část pahýlu z volné ruky (Třešňák, 2002). Výběr čepu Ferrari postuluje (M. Ferrari 2001) 6 kritérií při výběru čepu: 1. Kompozice a mechanické vlastnosti čepu 2. Tvar a možnosti technické aplikace 3. Asociace s adhezívními systémy (bond, dostavbový materiál, resinový cement 4. Experimentální vlastnosti 5. Klinické vlastnosti 6. Cena Odolnost v ohybu je udávána u karbonových čepů 1600 MPa a 1400 MPa u čepů sklolaminátových. E-Modul je kritériem odolnosti systému, v tomto případě čepu. Jeho odolnost vzrůstá se stoupající E-Modul hodnotou. Pokud je čep součástí systému, je potřeba si biomechaniku představit jako předávání sil směrem z odolnějšího materiálu na materiál méně odolný. Pro systém dentin-čep to znamená, že jsou síly z čepu transponovány na méně odolnější dentin. U kovových čepů s vysokým E-Modulem (Titan cca 117 GPA) to vede k nepřiměřenému přenosu sil na dentin (Dentin cca 18,6 Gpa) a tudíž ke zvýšenému nebezpečí fraktur. Případně ke ztrátě retence čepu (každému z Vás dostatečně známá klinická situace). Ztráta retence představuje nejčastější příčinu neúspěchu a v literatuře se pohybuje kolem 5,2-13,6% (A. Stiefenhofer, 1994). Biomechanikou přenosu sil mezi náhradou a tvrdými tkáněmi zubu se zabývají již Caputo a Stadlee v roce 1987: The rigid material of the crown absorbs more forces and transfers them to the less rigid material or to the tooth (A.A.Caputo, J.P.Standlee, 1987). Stress transfer u endodonticky ošetřených zubů je popsán přibližně ve stejnou dobu (D. Assif, 1989). Podle profesora Wintermantela z Zürichu je třeba pod pojmem Strukturální kompatibilita rozumět schopnost přizpůsobení se implantátové struktury a mechanické reakce tkání na struktury příjemce takového implantátu (E. Wintermante, 2000). Rozhodujícím předpokladem pro strukturální kompatibilitu takovéto implantátu přenášející síly, je jeho homoelasticita. Pod tímto pojmem je třeba rozumět přiblížení se elastické deformace po zatížení, na podobnou deformaci příjemcových tkání. Další kritéria, která je možno vzít v úvahu jsou barva, radiopacita čepu a jeho tvar. Se stoupající kvalitou čepu se jejich tvar přiblížil standardnímu tvaru endodontických nástrojů. Kombinace kónického (6 stupňů) a cylindrického tvaru přináší maximální výhody v ohledu na retenci a stabilitu. Kalibrované vrtáky odpovídají průměru jednotlivých čepů. Adekvátní volba při zohlednění všech typů, délek a velikostí kanálu předpokládá výběr alespoň těchto průměrů: 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8 mm. Ve vynikajícím srovnání vlastností a cen čepů vychází 11

7 Za všechny výrobce budiž uvedeny čtyři výrobci (Kompakt, 2002): - Industrie Biomediche e farmaceutiche (Itálie), Výhody: možnost zakoupení jednotlivého čepu potřebného průměru. Cena. Množstevní rabat u 10 čepů Individuální aseptické balení každého čepu. 6 průměrů, 5 vrtáků. Karbonové i sklolaminátové čepy. Nevýhody: vrtáky nejsou kalibrované, žádný bond nebo specifi cký dostavbový materiál Obr.25: Individuálně antisepticky balené čepy - Ghimas (Itálie) Výhody: velice inovativní přístup i s alternativou korunkových nástaveb ze stejného materiálu pro dekapitované zuby, kit v přehledném zásobníku, kalibrované vrtáky Nevýhody: Cena, žádný bond nebo specifi cký dostavbový materiál - Schütz Dental (SRN) Výhody: jde cestou průmyslového nakrácení čepů se třemi délkami, 11, 13 a 15 mm a třemi průměry: 1,2, 1,4 a 1,7 mm. Nakrácení má předejít nežádoucímu nebezpečí rozvláknění čepů a nabízí kit v přehledném zásobníku, cena, kalibrované vrtáky, bond Nevýhody: Pouze tři průměry čepů, přihrádky v zásobníku jsou mělké, zlepšení je ale výrobcem avizováno. Jenom sklolaminátové čepy. - Coltene-Whaledent (Švýcarsko): Výhody: Uzavřený systém, přehledný Kit, precizní vrtáky, opákní čepy, kompatibilní bond, kompatibilní dostavbový materiál, speciální duálně tuhnoucí připevňovací cement. Nevýhody: Cena Vlastní pozorování Elasticita sklolaminátových čepů vzbuzuje u praktika, zvyklého používané materiály osahat očima a prsty a cítit, oproti kovovým čepům již počáteční důvěru (vlastní pozorování z četných doškolovacích akcí). Preparace pro sklolaminátový čep se uskutečňuje narozdíl od preparace pro nepřímou kořenovou nástavbu podle pravidel minimálně invazívní techniky. Cylidricko-kónický tvar vyžaduje minimální preparaci a umožňuje poměrně snadné dosažení kongruence při potřebné hloubce. Skloionomerní čepy umožňují svojí radiopacitou trg průběžnou kontrolu (Industrie Biomediche e farmaceutiche (Itálie), LuxaCore (DMG; Hamburg) materiál se vyznačuje vysokou natékavostí, což se projevuje pozitivně jak v úzkém a těsném prostoru kořenového kanálu, tak ve všech podsekřivých areálech preparace. Spojení LuxaCoru s čepem je dokonalé. Celý systém přesvedčuje homogenitou spojení zbytkových struktur zubu s kořenovým čepem a dostavbovým materiálem. Závěr Pro výplně pod korunku, dostavbu nebo kořenovou nástavbu zubního pahýlu nabízí dentální průmysl dostatečné množství specifi ckých materiálů. Společným kritériem kvality těchto materiálů je jejich strukturální kompatibilita se zubními tkáněmi a uvolňování fl uorových iontů. Autorovy tříleté veskrze pozitivní klinické zkušenosti se opírají o univerzální dostavbový materiál LuxaCore fi rmy DMG Hamburg. Stupeň destrukce tvrdých tkání je rozhodujícím kritériem při indikaci kořenové nástavby. Přímá kořenová nástavba by měla být, až na malé výjimky (např. nutná korektura dysparalelní korunkové části nebo známá alergie proti pryskyřici) volbou metody. Preparace kanálu a korunkové části se řídí metodami minimálně invazívní terapie. Především u vícekořenových zubů obchází metoda přímého postupu bez komplikované puzzle lité nástavby nebo naopak velké ztráty dentinu při pokusu paralelizovat dva nebo tři kořenové kanály. Používané materiály jako karbon nebo sklolaminát vykazují vysoký stupeň homoelasticity a pacient profi tuje tímto pracovním postupem ušetřením minimálně jedné návštěvy zubního lékaře. K pozitivním biokompatibilním, biomechanickým a homoelastickým vlastnostem těchto materiálů přistupuje v kombinaci s dentin zbarveným dostavbovým materiálem jejich absolutní estetická indikace ve frontálním úseku pod celokeramické plastové korunky. V neposlední řadě umožňují tyto materiály eventuální orthoradiální revizi při pozdních periapikálních komplikacích. Celý systém je předestinován pro adhezívní techniku připevnění a umožňuje tak obejití vlastního cementování kořenové nástavby a korunky, čímž šetří praktikovi nejen jeden pracovní krok (další zajištění suchého pole), tak i spotřebu dalšího fi nančně náročného materiálu, v tomto případě permanentního připevňovacího cementu. Campo Tures 9/2003 Literatura u autora 14

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2.

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 1. 2015 28. 2. 2015 Buďtě chytří jako liška! Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Extra nabídka 3M ESPE Dental Získejte polymerační LED

Více

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo.

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Lava Ultimate CAD/CAM materiál Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Co vznikne, když se unikátní nanotechnologie 3M ESPE přenese do CAD/CAM bločků? Úplně nová kategorie materiálu

Více

AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental

AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental 1 3 2014 Praktické zkušenosti a klinické případy z Vašich ordinací uvnitř letáku! Maxdent s.r.o., Bc.Ondračka Martin, Tel: 608 243 383, Email: ondracka@max-dent.cz Easy System

Více

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Novinka Imprint 4 Imprint 4 k dostání

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200 SEZNAM VÝROBKŮ- CENÍK PROTETICKÝCH VÝROBKŮ LEDEN 2015 ZPŮSOB ÚHRADY ZP - Způsob úhrady Pojišťovnou I - hradí v plném rozsahu C - hradí ve výši uvedené (= zčásti) N - nehradí SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

< 1% smrštění! * Absolutní rekord: objemové. První kompozit do postranního úseku se smrštěním nižším než 1 %.

< 1% smrštění! * Absolutní rekord: objemové. První kompozit do postranního úseku se smrštěním nižším než 1 %. Filtek Silorane Revoluční výplňový materiál do postranního úseku Absolutní rekord: objemové < 1% smrštění! * * Testováno metodou Bonded Disc Method. První kompozit do postranního úseku se smrštěním nižším

Více

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře str. 79 FOTO 239 Histotopogram. Apex zubu s periapikálním granulomem, který je tvořen zánětlivým infiltrátem a drobnými cévami. Na okraji vazivové pouzdro. FOTO 240 Detail periapikálního granulomu. Smíšený

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 kurzy pro zubní techniky 2 0 1 2 CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 Vita ro(c)kování Firma interdent s.r.o. Vám předkládá i letos ročenku odborných kurzů pro zubní techniky. Školení probíhají již tradičně

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical Výrobce: Thommen Medical AG Neckarsulmstrasse 28 2540 Grenchen Švýcarsko www.thommenmedical.com THOMMEN Medical INFORMACE titanové implanáty INICELL CE1250 THOMMEN Medical Respektujte návod na použití

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Stabilizace protézy v dolní čelisti MDI Mini Dentální Implantáty

Stabilizace protézy v dolní čelisti MDI Mini Dentální Implantáty ročník 8, č. 4/2012 www.dental-tribune.com MK ČR E 16557, ISSN 1801-7096 Otázky pro kandidáty na prezidenta ČSK. Odpovídají MUDr. Pavel Chrz a MUDr. Jiří Pekárek Cementování nepřímých estetických prací

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 KURZY pro zubní techniky 2 0 1 0 CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 Š k o l i c í l a b o r a t o ř Školicí laboratoř vybavená špičkovou přístrojovou technikou od firem Schick, Bego, Vita, Erkodent a dalších.

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

5/8.5 Úrazy stálých zubů

5/8.5 Úrazy stálých zubů Praktický rádce zubního lékaře str. 1 Úrazy stálých zubů MUDr. Romana Ivančaková, CSc. 1 Úvod 2 Ošetření úrazů stálých zubů 2.1 Zlomenina zubní korunky 2.1.1 Infrakce skloviny 2.1.2 Zlomenina skloviny

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie Celokeramický systém Turkom-Cera TM Klinická studie Prof. Dr. Cetin Sevuk Protetické oddělení Zubní kliniky, Univerzita v Istanbulu Úvod Vzhledem k narůstajícímu zájmu o estetiku a obavám z toxických a

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT DENTAL SUMMIT PRAGUE ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT 1 PŘEDNÁŠKY A ŽIVÉ DEMONSTRACE PÁTEK 10. ŘÍJNA SEKCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ (KŘIŽÍKŮV PAVILON E) Moderátoři: MUDr. Hana Zallmannová, MUDr. Miroslav

Více

Snadné a rychlé výplně v distálním úseku v jednom kroku! 1 SonicFill refill

Snadné a rychlé výplně v distálním úseku v jednom kroku! 1 SonicFill refill AKČNÍ NABÍDKY KAVO KERR SPOFADENTAL DUBEN ČERVEN 2015 SonicFill Snadné a rychlé výplně v distálním úseku v jednom kroku! naplněná kompule 0,3 g vysoký obsah plnidel (83,5 %) nízké objemové smrštění (1,6

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

KKD Kentzler Kaschner Dental (Německo)

KKD Kentzler Kaschner Dental (Německo) SORTIMENT PRO PRÁCI S KOFERDAMEM KKD Kentzler Kaschner Dental (Německo) KKD spony Standard cena 450,- Kč / 1 ks Spony z vysoce kvalitní nerezové oceli pro upevnění koferdamové blány v místě ošetření. KKD

Více

SONICflex Kniha hrotů.

SONICflex Kniha hrotů. SONICflex Kniha hrotů. Podrobné uživatelské návody k hrotům společnosti KaVo na adrese kavo.com/spitzen NOVINKA Rozmanitost dovedená až na hrot. endo retro micro bevel Díky komplexním možnostem, které

Více

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace Nanoimplantáty odborná sdělení vlastnosti a indikace MUDr. Ctibor Arnold praktický zubní lékař stomatochirurg, Teplice MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zástupce přednosty stomatologické kliniky LF UK, Plzeň

Více

VCHODOVÉ DVEŘE PRO VÍCE GENERACÍ

VCHODOVÉ DVEŘE PRO VÍCE GENERACÍ 80 LET INTERNORM MÉ OKNO DO BUDOUCNOSTI VCHODOVÉ DVEŘE PRO VÍCE GENERACÍ AKČNÍ NABÍDKA 2011 HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE - VIZITKA VAŠEHO DOMU vysoce hodnotné série hliníkových dveří v osvědčeném designu Softline

Více

10 důvodů. proč zvolit latex od

10 důvodů. proč zvolit latex od 10 důvodů proč zvolit latex od PŘEVRACET SE NEBO NEPŘEVRACET - TO JE OČ TU BĚŽÍ V tom to sporu převracet se nebo nepřevracet je správně pouze jediné: lidé, kteří mohou lehce měnit polohy při spánku si

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

obor: Parodontologie

obor: Parodontologie obor: Parodontologie 1. Zubní mikrobiální povlak, vývoj, struktura, produkty plaku, pojem bakteriálního biofilmu, vztah k onemocnění parodontu. Glosodynie a stomatodynie (dělení, stanovení diagnózy, nutná

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava:

SEWA-cryl 001. laminační systém. Obecně: Příprava: SEWA-cryl 001 laminační systém leden 2007 Obecně: SEWA-cryl 001 je dvousložkový laminační systém, skládající se z laminační pryskyřice (složka A) a vytvrzovacího prášku (složka B). Při chemické reakci

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

8. Parodontální choboty (definice, dělení,, obsah, způsoby vyšetření). Erythema multiforme (etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie).

8. Parodontální choboty (definice, dělení,, obsah, způsoby vyšetření). Erythema multiforme (etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie). obor: Parodontologie 1. Zubní mikrobiální povlak, vývoj, struktura, produkty plaku, pojem a základní charakteristiky bakteriálního biofilmu, vztah k onemocnění parodontu. Glosodynie a stomatodynie (dělení,

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN HLINÍKOVÉ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ FASÁDY JSTE NÁROČNÍ, JDETE ZA SVÝM CÍLEM A NECHCETE BÝT OMEZENI VE VAŠICH PŘEDSTAVÁCH? Jedině Vám jsou určeny naše hliníkové sestavy a výrobky. Uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky,

Více

KaVo ARCTICA CAD/CAM systém. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc.

KaVo ARCTICA CAD/CAM systém. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc. KaVo ARCTICA CAD/CAM systém jeden systém, mnoho výhod. Vaše výhoda kvality KaVo. KaVo Dental Excellence to je více než 100 let dentální zkušenosti a více než deset

Více

KATALOG SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ

KATALOG SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ KATALOG SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ Skleněné výplně Společnost FenStar s.r.o. působí na trhu renomovaných výrobců oken a dveří již přes 15 let. Během této doby sleduje nové trendy jak v oblasti používaných materiálů,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii KaVo GENTLEray 980 diodový laser Snadná cesta k laserové terapii NOVINKA! KaVo GENTLEray980 diodový laser KaVo GENTLEray 980 diodový laser Vstup do světa laserové terapie nikdy nebyl tak snadný Nový intuitivní

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

«T_DODATEK» Smluvní strany

«T_DODATEK» Smluvní strany «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona

Více

Konvenční ústředna EPS řady 500 Jednoduchá jako ABC

Konvenční ústředna EPS řady 500 Jednoduchá jako ABC Konvenční ústředna EPS řady 500 Jednoduchá jako ABC 2 Ústředna EPS, kterou lze snadno instalovat, konfigurovat, udržovat a používat. Obrazovka LCD s indikací stavu pro všechny detekční zóny Barevné kódování

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Každá práce je mistrovským dílem Přirozená elegance bez námahy Zub zrcadlo přírody! Rekonstruovat jeho dokonalou krásu co nejrealističtěji

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Mnohostranné bezpečnostní řešení

Mnohostranné bezpečnostní řešení Mnohostranné bezpečnostní řešení Xesar Uzamykací systém pro komplexní použití Mnohostranné bezpečnostní řešení pro profesionální použití Systém Xesar je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento

Více

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. SPOLEHLIVOST, KVALITA, RYCHLOST VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ A NADMÍRU SENÍ INVESTOŘI TAK LZE VE STRUČNOSTI CHARAKTERIZOVAT PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI HAAS FERTIGBAU, SPOL.

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod.

Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Příloha č. 1.2: Zabezpečené oblasti a jejich uzamykací systémy Bezpečnostní otvorové výplně dveře, okna, mříže apod. Výstup Certifikát shody podle certifikačního postupu NBÚ Bezpečnostní třída Podle čl.

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu

Lepší dřevo pro Vaši terasu Lepší dřevo pro Vaši terasu žádné třísky, žádné praskliny vysoká odolnost, dlouhá životnost nízká náročnost na údržbu nepřekonatelný poměr kvality a ceny Terasové profily biwood ze dřeva jen to nejlepší!

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Lava. Dokonalost. v každém detailu. CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad

Lava. Dokonalost. v každém detailu. CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad Lava CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad Dokonalost v každém detailu 2 Lava znamená úspěch CAD/CAM systém Lava v sobě spojuje vyspělou digitální technologii a nejnovější vědecké

Více

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis Bioplynové stanice Návrh Realizace Servis Energie budoucnosti Výroba a prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů představuje nový potenciál pro Vaši firmu. S energií budoucnosti můžete vydělávat

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Zdravotnické zařízení:, Lomená 574/17, Havířov 3 Ošetřující lékař/dh: Vážení klienti, k otázce techniky bělení zubů jsme pro Vás připravili

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více