problémů: přímé kořenové nástavby - volbou připevnění kořenové nástavby do kanálu, případně na korunku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "problémů: přímé kořenové nástavby - volbou připevnění kořenové nástavby do kanálu, případně na korunku."

Transkript

1 Protetika kvalitně, rychle a esteticky dostavba zubu a kořenová nástavba MUDr. Ivan Třešňák, Campo Tures, Itálie V Z D Ě L Á V Á N Í Úvod Praktický zubní lékař registruje mnohdy potřebu dostavby zubního pahýlu nebo kořenové nástavby jako nutné zlo při cestě od preparace pahýlu k odevzdání korunkové nebo můstkové fi xní náhrady. Při dostavbě vitálních zubů si klade často otázku, zda je vůbec nutno revidovat starou výplň. Především v ohledu na postoperativní senzitivity a dlouhodobou stabilitu takové dostavby hledá ve skupině nových dostavbových materiálů marně jednoznačné odpovědi. Mnozí výrobci nesplnili očekávání, které adhezívně připevňované dostavbové materiály vzbudily (CRA Newsletter 8/00). Zároveň Obr.1: Středně velká dostavba 4 měsíce ve funkci nutí vlastní zkušenosti ošetřujícího i četné zmínky v literatuře o selhání protetické náhrady právě v souvislosti se selháním dostavěného pahýlu nebo kořenové nástavby (A. Stiefenhofer, 1994), k obezřetnému jednání v ohledu na diagnózu a volbu pracovního postupu. Především pokroky na materiálovém sektoru v posledních 10 letech umožňují restaurativní postupy, které se ještě před nedávnou dobou nedaly realizovat. Klinické rozpaky a nejistoty praktika se týkají problémů: především těchto - indikace a výběr specifi ckých dostavbových materiálů pro zubní pahýl - indikace kořenové nástavby po endodontickém ošetření zubu - délka klidové fáze mezi endodontickým a protetickým ošetřením - diferenciální indikace mezi přímou a nepřímou kořenovou nástavbou - diferenciální indikace mezi řadou konfekčních prefabrikovaných čepů při metodě přímé kořenové nástavby - volbou připevnění kořenové nástavby do kanálu, případně na korunku. Zohlednit v následující práci všechny tyto úvahy, by bylo předmětem disertační práce nebo středně obsáhlého knižního pojednání. Autor se bude držet proto striktně pro a contra zvláštností systému, který se v jeho dlouholeté zkušenosti osvědčil a který se zdá být v souladu s trendy vycházejícími z universit a vztahujícími Obr.2: Preparovaný pahýl dostavěný LuxaCore se k této oblasti. Přirozeně pod zrcadlem obecně platných a uznávaných zásad tohoto druhu ošetření, které se v následujícím pokusí kriticky osvítit. Klinické úvahy v ohledu na dostavbu zubních pahýlů. Především je každému klinikovi jasné, že pod termínem dostavba zubního pahýlu zahrnujeme a rozumíme dostavby nejrůznějších dimenzí. Tyto sahají od náhrady malých dentinových areálů až po totální dostavby chybějících korunkových částí u devitálních zubů. Přirozeně je při dostavbě malých defektů vitálních zubů nejdůležitějším parametrem při výběru dostavbového materiálu jeho bezpodmínečná a dokonalá znalost. Dalším parametrem musí být absence jakékoliv postoperativní senzitivity. Poměrně veliká šíře výběru vhodných materiálů je dána mimo jiné i skutečností, že jsme při malých defektech schopni retentivní preparace. S jinými podmínkami se přirozeně setkáváme při dostavbě devitálních zubů, kde často vycházíme ze zcela odlišných výchozích podmínek. Autor by rád v ohledu na klinickou výchozí situaci viděl rozdělení defektů na korunkové části pahýlu na tyto tři třídy (CRA Newsletter 6/03): 1. Výplň: po preparaci pahýlu a exkavaci defektu chybí méně než půlka objemu, v budoucnu korunkou zatěžovaných struktur. Tato situace představuje více než 50% klinických situací. Ošetřující používá zpravidla k restauraci těchto defektů amalgámu, skloionomerních cementů nebo kompozitních materiálů. Autor po revizi všech, i zdánlivě intaktních restaurací na preparovaném pahýlu používá k výplni pod korunku výhradně specifi cký materiál pro dostavbu (zde LuxaForm, DMG Hamburg), který se vyznačuje biokompatibilitou a dobrými fyzikálními vlastnostmi. I z literatury převládá názor, že adhezívně připevněný kompomer je pro tuto indikaci dnes volbou číslo 1. Relativně široký výběr 6

2 vhodných materiálů je rovněž dán skutečností, že tyto materiály nemusí být bezpodmínečně Obr.3: Výplň vystaveny zatížení a že nepatří k nosným strukturám zubního pahýlu. Dostavbový materiál musí zamezit jakýmkoliv postooperativním senzitivitám. Jestliže se ještě dočteme u Wirze v ohledu na výběr plastického dostavbového materiálu doporučení na amalgám, považuje Obr.5: Dostavba zubu dlouhodobé nebo krátkodobě nacementované provisorium. Zkušený ošetřující zvyšuje retenci ploch ještě dodatečnými zářezy, jamkami nebo v lepším případě zavedením parapulpálních čepů. Časté klinické selhání takovéhoto postupu je i zde důkazem, že při výběru materiálu k dostavbě zubů je třeba dát přednost systému specifi ckých materiálů, které zohledňují požadavky na očekávané zatížení, zaručují vysokou vazbu mezi dentinem a dostavbovým materiálem, dávají vysoké záruky proti postoperativním senzibilitám a zaručují dlouhodobou kvalitu jak vlastní, tak sousední struktury. Obr.7: Kořenová nástavba s dostavbou zubu Obr.4: LuxaCore (DMG Hamburg) se v současné době ve většině zemí Evropy tento materiál za obsoletní (J.Wirz, G. Graber, W.Widmer, 1996). Naopak podle společného Statementu DGZMK, DGZPW a DGZ (zm 8/2003), v SRN není použití amalgámu pro tuto indikaci doporučeno. 2. Dostavba zubu: pokud chybí po preparaci více než polovina nosných tvrdých tkání zubního pahýlu dostáváme se do kategorie vlastní dostavby. Vzhledem k důkladně prosanovaným generacím pacientů, k účinným profylaktickým opatřením a pravidelným kontrolám, se v poslední době setkáváme s takovou situací řídčeji, více méně výjimečně. Tady platí více než kde jinde potřeba dokonalých znalostí zpracovávaného materiálu, jeho klinických i fyzikálních vlastností. Ošetření je determinováno klinickou potřebou a společnou vůlí pacienta a ošetřujícího zachovat dlouhodobou vitalitu takového pahýlu. Pacient si je velice dobře vědom skutečnosti, že ošetřujete vitální zub a má tendenci přičíst jakoukoliv komplikaci Vašemu postupu ošetření. V této fázi je přesné poučení pacienta velice důležité. Vědomi si kvality moderní generace připevňovacích cementů, jejich indikace pro adhezívní techniku, se mnozí zubní lékaři spoléhají na biokompatibilitu těchto materiálů a rezignují na časově náročnější přímou dostavbu pahýlu, což považují za závažnou chybu. Tyto defekty jsou v takovém případě jednoduše při cementování vyplněny cementem a korunka je přitlačena na zbytek pahýlu ve víře, že celý komplex bude takto fungovat. Tímto postupem se připravujete o možnost klinického otestování mechanické odolnosti dostavěného pilíře ve funkci. Nabízí se jak možnost anatomické dostavby pahýlu do okluze a jeho přenechání klinickým podmínkám, tak zatížení přes Obr.6: Dostavba v postranním úseku LucaCore, barva A3 3. Kořenová nástavba s dostavbou zubu: pokud chybí po preparaci devitálního zubu více než polovina nosných tvrdých tkání a zub je devitální, vidí autor indikaci pro kořenovou nástavbu se současnou dostavbou zubu (kompatibilita navrženého postupu zde hraje nemalou roli). A to i v ohledu na dnes všeobecně známou skutečnost, že se fyzikální vlastnosti zubu po endodontickém ošetření nijak podstatně nemění (Reeh a ostatní, 1989, Sedgley a Messner, 1992). Statisticky signifikantní rozdíl vlastnonstí dentinu po endodontickém ošetření: Pevnost v ohybu: Odolnost: Zatížení: Tvrdost (3.5%): Sedgley 1992 ne ne ne ano Mnohem více souvisí oslabení zubu se ztrátou substance skrze přístupovou kavitu, odstranění stropu Cavum pulpae a samotným rozšířením kořenového kanálu. Naopak je publikována celá řada studií, které dokazují, že preparace kanálu pro kořenový čep přináší dodatečné oslabení (Sidoli a ostatní 1997). Endodontické zuby ošetřené kořenovou nástavbou vykazují mimoto vyšší klinický neúspěch (Sorensen a Martinoff, 1985). Preparace kanálu přináší další dodatečná rizika, jako jeho perforaci nebo ztrátu apikálního zapečetění (Sorensen a Martinoff, 1984). Přesto představují kořenové čepy často jedinou možnost, jak zajistit dlouhodobé zakotvení a stabilitu dostav- 7

3 by pahýlu. Verifi kaci rizik při plastické adhezívní dostavbě zakotvené 3 mm pod anatomický vchod do kanálu (Strub a ostatní, 1999) se v současné době zabývá hned více universit ( Schug, 2003). Výběr vhodného dostavbového materiálu Obecné požadavky na dostavbový materiál podle J. Christensena ozřejmuje následující tabulka. Materiál LuxaCore (DMG Hamburg), který zpracovávám pro následující indikace již od roku 1998, splňuje všechny postulované vlastnosti. Jedná se o kompomerní materiál ve třech barvách, míchaný automaticky systémem cartridge míchací kanyla. Srovnání fyzikálních vlastností s dentinem podtrhuje prakticky další úvahy a vývody vyplývající z této stati. Obr.10: Dostavba, sklolaminátový čep LuxaCore 18 měsíců ve funkci Core Build-Up At Its Best Obecné požadavky na dostavbový materiál podle Gordon J. Christensena Chemicky nebo duálně tuhnoucí Radiopacita Vysoký obsah plniva zodpovědného za stabilitu materiálu Opce barevného odlišení dostavbového materiálu od dentinu Jednoduchá aplikace LuxaCore se vyznačuje optimální biokompatibilitou, která ho předestinuje pro dostavby všeho druhu, včetně dostaveb vitálních zubů, kde se autorovi tento materiál osvědčil v dlouhodobých indikacích rozsáhle destruovaných vitálních zubů bez nebo ve spojení s parapulpálními čepy Coltene-Whaledent). Kořenové nástavby konstrukční prvky Klasická kořenová (čepová) nástavba sestává z těchto prvků: - Dostavbová část zahrnující chybějící areály koronární části zubního pahýlu - Kořenový čep zajišťuje retenci pro dostavbovou část. - Připevňovací materiál musí zaručovat dlouhodobé Obr.11: Negativní profi l destruované klinické korunky Obr.8: Teleskopická korunka na devitálním zubu bez čepu. Srovnání fyzikálních vlastností LuxaCore a Dentinu Odolnost na tlak /Compressive Streght/ (Mpa) LuxaCore Dentin Modul ohebnosti /Flexural Modulus/ (Mpa) Obr.9: Fraktura korunky Odolnost na tah /Tensile Strengh/ (Mpa) Obr.12: RVG s kořenovým vrtákem 8

4 a pevné spojení a spolehlivé utěsnění kořenového kanálu Obr.13: Zkouška čepu v kanálu Obr.14: Nakrácený čep do korunky Obr.15: Leptání, silanování, bondování mimo ústa Pacient 73 let, malhygiena. Sekvence opravy ztráty klinické korunky devitálního zubu následkem kazivého procesu. Silná destrukce zbylého zubu, rovnající se subgingivální dekapitaci. Rekonstrukce přímou čepovou nástavbou a one-step adhezívním připevněním. Téměř tři roky ve funkci. Obr.16: One-Step připevnění přes LuxaCore Nepřímá kořenová nástavba Stejně jako většina z Vás, tak i autor prošel univerzitní školou nepřímé kořenové nástavby, jejíž otisk byl v 70. letech Obr.17: Situace před sekundárním zparalelizováním pomocí nepřímé kořenové nástavby Obr.18: Litá kořenová nástavba po nacementování pořizován výhradně přímou metodou modelace budoucího čepu pomocí vosku v ústech. Výsledkem bývalo často časově náročné napasovávání hotového výrobku do kanálu zubu. Ale i nepřímá metoda otištění kanálu silikonem a později spolu s polyethylenovými konfekcionovanými spalitelnými prefabrikáty vyžadovala velké zručnosti a perfektní souhry se zubním technikem, aby bylo dosaženo uspokojivých výsledků. Složité konstrukce tzv. puzzle nástaveb byly technickým, ale i fi nančním vrcholem know-how této disciplíny. Temporerní ošetření Nepřímá kořenová nástavba rovněž vyžaduje ve většině případů zhotovení provisoria (nutnost justování pahýlu, zvláště tehdy, pokud postupuje laboratoř v jednom pracovním kroku: kořenová nástavba je zhotovena společně s korunkou a dodána současně na pracovním modelu otištěné situace). Tyto snahy vedou často k temporerním čepům nejrůznější provenience, které znamenají jak zvýšené riziko reinfekce kořenových kanálů (Saunders a Saunders 1994), tak fraktury kořene. Provizorní připevňovací cementy a nejrůznější konvenční teporerní čepy jsou schopny jen po omezenou dobu zabránit průniku slin, mikroorganismů a jejich endotoxinu (Alves a ostatní 1998). Riziko reinfekce a pozdní periapikální reakce je defi nitivně zažehnáno teprve těsným spojením permanentních materiálů nebo adhezívní technikou s čepem a tvrdými tkáněmi (Magura, 1991). Někteří autoři doporučují z hlediska prevence proti fraktuře ve fázi temporerního ošetření dekapitaci korunky, což se ale v době minimálně invazívních technik a zubní substanci šetřivých technik všeobecně odmítá. Přímá kořenová nástavba Tento pracovní postup znamená podstatné zkrácení doby ošetření a vylučuje celou řadu možných chyb laboratorní fáze. Ošetřujícímu umožňuje reagovat na celou řadu náhlých klinických situací. Tento trend 9

5 Obr.19: 16 u 35-ti leté pacientky po odvrtání provizorní výplně Obr.20: Zkouška čepu v ošetření rozpoznal i dentální průmysl a od začátku 80. let vzniká rok co rok celá řada nových prefabrikátů převážně na kovové bázi. Kompozitní čepy vyztužené skleněnými vlákny jsou poslední kapitolou tohoto vývoje. Obr.21: Adaptace Tofl e Mire matrice Obr.22: Situace po sejmutí matrice Obr.23: Situace po vypracování kořenové nástavby Rozdělení kořenových čepů Jednoduché rozdělení čepů nám nabízí Lauer a další, Podle materiálu (kovové a nekovové), způsobu výroby (individuální, semikonfekční a konfekční), tvaru (cylindrické, kónické nebo cylindr-kónické) a podle charakteru povrchu čepu (hladký, drsný nebo se závitem). Kriteria při výběru nejrůznějších čepů jsou v literatuře dostatečně popsány (Wierz,Graber, Widmer, 1996) následujícím se omezím na popis současného stavu vývoje a použití sklolaminátových a částečně karbonových čepů. Délka čepu má větší vliv na kvalitu jeho zakotvení než jeho šířka (Krup a ostatní, 1979). Při výběru čepu je nutno zohlednit požadavek apikálního zapečetění minimálně 3, ještě lépe 4 mm (Magura a ostatní, 1991). Indikace pro přímou a nepřímou kořenovou nástavbu U pozdních situací se indikace pro oba typy kořenové nástavby překrývají. Rozhoduje zde spíše individuální sklon ošetřujícího k příslušnému pracovnímu postupu. Autor vidí pro nepřímou nástavbu 2 absolutní a 1 relativní indikaci, pro přímou kořenovou nástavbu vypracoval pak 5 základních pracovních postupů. Nepřímá kořenová nástavba: - absolutní indikace: 1. prokázána alergie na kompozitní materiály 2. nutnost následné paralelizace korunkové části pilíře - relativní indikace: 1. hluboké subgingivální defekty na úrovni alveolární kosti Přímá kořenová nástavba: 1.situace pozdní: kompletní odvrtání staré plastické výplně, preparace kořenového kanálu, zhotovení přímé kořenové nástavby a následná preparace pahýlu pro korunku. Pozdější korunka je cementována klasicky nebo adhezívně 2. situace pozdní při nedostatku času: pahýl korunky je po preparaci otištěn a situace je ošetřena provizorní korunkou. Teprve při odevzdání korunky jsou odstraněny staré výplně a je provedena preparace pro čep. Tento je příslusně nakrácen a celý komplex je do korunky adhezívně připevněn (cementování odpadá). 3. Náhlá situace fraktury korunky na devitálním zubu se rozpadá do dvou základních klinických situací: postižený zub byl ošetřen již korunkou nebo se jedná o frakturu přirozeného zubu. Pro obě situace jsou vypracovány rychlé a bezpečné pracovní postupy. 4. Náhlá příhoda fraktury korunky na devitálním zubu, který je ale součástí lineárního můstku 5. Přímá modelace korunkové části nástavby na dekapitovaném zubu Podrobný popis postupu a jeho nácvik na modelech je obsahem kursů Přímá kořenová nástavba, všechny modifi kace postupu se opírají o všeobecně známé postupy adhezívní techniky (Třešňák, 2002).. Historie Vývoj těchto čepů a jeho nasazení v restaurativním dentálním lékařství by mohlo sloužit jako exemplární případ synergie mezi výzkumem, průmyslem a praktiky (M. Ferrari, 1991). Výzkum dodá myšlenku, 10

6 průmysl zajistí výrobu a dokumentuje požadovanou kompatibilitu materiálu příslušnými testy ve smyslu požadavků regulativních orgánů: CE, ADA, FDI apod. (R.Blankenburg, 2003). Praktici potom přinesou víru, optimismus a vypracují, resp. vybrousí navržený pracovní protokol. Pokud všechny tyto kroky splynou v harmonický výsledek, profi tuje z nového trendu pacient. Vývoj těchto čepů se vztahuje na intuici Dureta (Duret a spol., 1991) a fi rmy RTD (St. Egreve, Francie), která v roce 1991 zahájila produkci a marketing těchto čepů. První pracovní kombinaci představovalo spojení s pryskyřičným cementem fi r- my Bisco (Schaumburg, USA). Další akceleraci pro rozšíření těchto čepů znamenalo jejich spojení s Panavia EX System (Cavalli a spol., 1998). Autor tohoto pojednání používal tyto materiály se střídavými úspěchy v kombinacích s nejrůznějšími adhezivy a duálními cementy od roku Po prvních pozitivních zkušenostech s materiálem LuxaCore (DMG Hamburg) Obr.24: Pro preparaci se využívá 2/3 délky kořene apikální zapečetení min. 3mm sestavil v roce 2001 intuitivně nejprve trias: Karbonový resp. sklolaminátový čep jako jádro čepovou část, plastický materiál LuxaCore (DMG Hamburg) jako dostavbový materiál a EcusitDual Bond, jako adhezivum. Po četných neúspěších ve smyslu ztráty retence kořenové nástavby dostal autor od fi rmy DMG typ na bond EcusitPrimerMono (DMG Hamburg), jako na adhezivum, které je k materiálu LuxaCore ideálně kompatibilní. Od této doby zhotovil v l e t e c h přes 1000 jednotek zmíněného trias bez klinických komplikací a neúspěchů. Od začátku roku 2003 nahradil v tomto materiálovém trias bond Contax (DMG Hamburg) osvědčený EcusitPrimerMono, aniž by tím systém doznal jakéhokoliv oslabení. Dosažené vazebné síly na dentin, udávané u Contax hodnotou 15 Mpa jsou ve smyslu požadavku J. Christensena dostačující. V rámci vývoje materiálu Luca- Core je nyní k dispozici rovněž duálně tuhnoucí varianta tohoto materiálu, která se osvědčuje v těch klinických případech, kdy je ošetřující nucen modelovat korunkovou část pahýlu z volné ruky (Třešňák, 2002). Výběr čepu Ferrari postuluje (M. Ferrari 2001) 6 kritérií při výběru čepu: 1. Kompozice a mechanické vlastnosti čepu 2. Tvar a možnosti technické aplikace 3. Asociace s adhezívními systémy (bond, dostavbový materiál, resinový cement 4. Experimentální vlastnosti 5. Klinické vlastnosti 6. Cena Odolnost v ohybu je udávána u karbonových čepů 1600 MPa a 1400 MPa u čepů sklolaminátových. E-Modul je kritériem odolnosti systému, v tomto případě čepu. Jeho odolnost vzrůstá se stoupající E-Modul hodnotou. Pokud je čep součástí systému, je potřeba si biomechaniku představit jako předávání sil směrem z odolnějšího materiálu na materiál méně odolný. Pro systém dentin-čep to znamená, že jsou síly z čepu transponovány na méně odolnější dentin. U kovových čepů s vysokým E-Modulem (Titan cca 117 GPA) to vede k nepřiměřenému přenosu sil na dentin (Dentin cca 18,6 Gpa) a tudíž ke zvýšenému nebezpečí fraktur. Případně ke ztrátě retence čepu (každému z Vás dostatečně známá klinická situace). Ztráta retence představuje nejčastější příčinu neúspěchu a v literatuře se pohybuje kolem 5,2-13,6% (A. Stiefenhofer, 1994). Biomechanikou přenosu sil mezi náhradou a tvrdými tkáněmi zubu se zabývají již Caputo a Stadlee v roce 1987: The rigid material of the crown absorbs more forces and transfers them to the less rigid material or to the tooth (A.A.Caputo, J.P.Standlee, 1987). Stress transfer u endodonticky ošetřených zubů je popsán přibližně ve stejnou dobu (D. Assif, 1989). Podle profesora Wintermantela z Zürichu je třeba pod pojmem Strukturální kompatibilita rozumět schopnost přizpůsobení se implantátové struktury a mechanické reakce tkání na struktury příjemce takového implantátu (E. Wintermante, 2000). Rozhodujícím předpokladem pro strukturální kompatibilitu takovéto implantátu přenášející síly, je jeho homoelasticita. Pod tímto pojmem je třeba rozumět přiblížení se elastické deformace po zatížení, na podobnou deformaci příjemcových tkání. Další kritéria, která je možno vzít v úvahu jsou barva, radiopacita čepu a jeho tvar. Se stoupající kvalitou čepu se jejich tvar přiblížil standardnímu tvaru endodontických nástrojů. Kombinace kónického (6 stupňů) a cylindrického tvaru přináší maximální výhody v ohledu na retenci a stabilitu. Kalibrované vrtáky odpovídají průměru jednotlivých čepů. Adekvátní volba při zohlednění všech typů, délek a velikostí kanálu předpokládá výběr alespoň těchto průměrů: 0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8 mm. Ve vynikajícím srovnání vlastností a cen čepů vychází 11

7 Za všechny výrobce budiž uvedeny čtyři výrobci (Kompakt, 2002): - Industrie Biomediche e farmaceutiche (Itálie), Výhody: možnost zakoupení jednotlivého čepu potřebného průměru. Cena. Množstevní rabat u 10 čepů Individuální aseptické balení každého čepu. 6 průměrů, 5 vrtáků. Karbonové i sklolaminátové čepy. Nevýhody: vrtáky nejsou kalibrované, žádný bond nebo specifi cký dostavbový materiál Obr.25: Individuálně antisepticky balené čepy - Ghimas (Itálie) Výhody: velice inovativní přístup i s alternativou korunkových nástaveb ze stejného materiálu pro dekapitované zuby, kit v přehledném zásobníku, kalibrované vrtáky Nevýhody: Cena, žádný bond nebo specifi cký dostavbový materiál - Schütz Dental (SRN) Výhody: jde cestou průmyslového nakrácení čepů se třemi délkami, 11, 13 a 15 mm a třemi průměry: 1,2, 1,4 a 1,7 mm. Nakrácení má předejít nežádoucímu nebezpečí rozvláknění čepů a nabízí kit v přehledném zásobníku, cena, kalibrované vrtáky, bond Nevýhody: Pouze tři průměry čepů, přihrádky v zásobníku jsou mělké, zlepšení je ale výrobcem avizováno. Jenom sklolaminátové čepy. - Coltene-Whaledent (Švýcarsko): Výhody: Uzavřený systém, přehledný Kit, precizní vrtáky, opákní čepy, kompatibilní bond, kompatibilní dostavbový materiál, speciální duálně tuhnoucí připevňovací cement. Nevýhody: Cena Vlastní pozorování Elasticita sklolaminátových čepů vzbuzuje u praktika, zvyklého používané materiály osahat očima a prsty a cítit, oproti kovovým čepům již počáteční důvěru (vlastní pozorování z četných doškolovacích akcí). Preparace pro sklolaminátový čep se uskutečňuje narozdíl od preparace pro nepřímou kořenovou nástavbu podle pravidel minimálně invazívní techniky. Cylidricko-kónický tvar vyžaduje minimální preparaci a umožňuje poměrně snadné dosažení kongruence při potřebné hloubce. Skloionomerní čepy umožňují svojí radiopacitou trg průběžnou kontrolu (Industrie Biomediche e farmaceutiche (Itálie), LuxaCore (DMG; Hamburg) materiál se vyznačuje vysokou natékavostí, což se projevuje pozitivně jak v úzkém a těsném prostoru kořenového kanálu, tak ve všech podsekřivých areálech preparace. Spojení LuxaCoru s čepem je dokonalé. Celý systém přesvedčuje homogenitou spojení zbytkových struktur zubu s kořenovým čepem a dostavbovým materiálem. Závěr Pro výplně pod korunku, dostavbu nebo kořenovou nástavbu zubního pahýlu nabízí dentální průmysl dostatečné množství specifi ckých materiálů. Společným kritériem kvality těchto materiálů je jejich strukturální kompatibilita se zubními tkáněmi a uvolňování fl uorových iontů. Autorovy tříleté veskrze pozitivní klinické zkušenosti se opírají o univerzální dostavbový materiál LuxaCore fi rmy DMG Hamburg. Stupeň destrukce tvrdých tkání je rozhodujícím kritériem při indikaci kořenové nástavby. Přímá kořenová nástavba by měla být, až na malé výjimky (např. nutná korektura dysparalelní korunkové části nebo známá alergie proti pryskyřici) volbou metody. Preparace kanálu a korunkové části se řídí metodami minimálně invazívní terapie. Především u vícekořenových zubů obchází metoda přímého postupu bez komplikované puzzle lité nástavby nebo naopak velké ztráty dentinu při pokusu paralelizovat dva nebo tři kořenové kanály. Používané materiály jako karbon nebo sklolaminát vykazují vysoký stupeň homoelasticity a pacient profi tuje tímto pracovním postupem ušetřením minimálně jedné návštěvy zubního lékaře. K pozitivním biokompatibilním, biomechanickým a homoelastickým vlastnostem těchto materiálů přistupuje v kombinaci s dentin zbarveným dostavbovým materiálem jejich absolutní estetická indikace ve frontálním úseku pod celokeramické plastové korunky. V neposlední řadě umožňují tyto materiály eventuální orthoradiální revizi při pozdních periapikálních komplikacích. Celý systém je předestinován pro adhezívní techniku připevnění a umožňuje tak obejití vlastního cementování kořenové nástavby a korunky, čímž šetří praktikovi nejen jeden pracovní krok (další zajištění suchého pole), tak i spotřebu dalšího fi nančně náročného materiálu, v tomto případě permanentního připevňovacího cementu. Campo Tures 9/2003 Literatura u autora 14

MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava. SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku.

MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava. SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku. MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku. Stále častěji řešíme přání pacientů zhotovit bílé výplně v postranním úseku chrupu. Amalgám, sebelépe zhotovený,

Více

Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků

Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků Jedinečný způsob obnovy zubních krčků. První kompozitní skořepiny pro zubní krčky. VENI. Nejpokrokovější způsob rekonstrukce zubních krčků. Zkušenosti

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Perfect Polish. 3. výplňové materiály:

Perfect Polish. 3. výplňové materiály: 3. výplňové materiály: Perfect Polish silikonové leštící disky s příměsí diamantového prášku použití na kompozity, skloinomery a kompomery vysoká účinnost, perfektní estetický výsledek možnost sterilizace

Více

Česká stomatologická komora Slavojova 22, Praha 2 Tel.:

Česká stomatologická komora Slavojova 22, Praha 2 Tel.: SEZNAM VÝKONŮ A VÝROBKŮ Dle "Opatření představenstva Komory č. 1 - základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař" Česká stomatologická komora Slavojova

Více

KVALIFIKOVANOST V DOSTAVBÁCH

KVALIFIKOVANOST V DOSTAVBÁCH KVALIFIKOVANOST V DOSTAVBÁCH KVALIFIKACE ZÍSKANÁ ZE ZKUŠENOSTÍ KOMPLEXNÍ KVAKIFIKACE PRO PILÍŘOVÉ NÁSTAVBY Od vynálezce vazebných systémů PŘEDSTAVA UCELENÉHO SYSTÉMU Poskytující odpovídající všestranné

Více

Jedinečná. pastva nabídek. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již desátý rok v řadě 1. 3. 2015 31. 5.

Jedinečná. pastva nabídek. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již desátý rok v řadě 1. 3. 2015 31. 5. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již desátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 3. 2015 31. 5. 2015 Jedinečná pastva nabídek Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

AKCE. 2.438 Kč. 8.533 Kč. 1.219 Kč. 1.093 Kč. Futurabond U: Nové univerzální adhezivum 14 % Akce 4: Vococid. Akce 2: Akce 1: Akce 3:

AKCE. 2.438 Kč. 8.533 Kč. 1.219 Kč. 1.093 Kč. Futurabond U: Nové univerzální adhezivum 14 % Akce 4: Vococid. Akce 2: Akce 1: Akce 3: AKCE Maxdent s.r.o. Bc.Ondračka Martin Tel: 608 243 383 Email: ondracka@max-dent.cz Platnost od 0.0.203-3.03.204 Odesílatel, razítko praxe 70784 Zákazník číslo Datum Podpis Zeptejte se svého dentálního

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2.

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 1. 2015 28. 2. 2015 Buďtě chytří jako liška! Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

Heal Ozone. Obr. 1 Přístroj HealOzone

Heal Ozone. Obr. 1 Přístroj HealOzone Heal Ozone Ošetření počátečního zubního kazu bez vrtání, bez strachu a hlavně bez bolesti novou převratnou technologií, která je vhodná pro děti i dospělé. Ozonoterapie se již po delší dobu použije v medicíně

Více

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů 1 ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů Stomatoprotetická metoda dalšího tisíciletí a obrovský pokrok ve stomatoprotetice jako možný nástroj a nová alternativa pro pokrokově myslící stomatology a zubní

Více

Kompendium stomatologie II Zubní lékařství Obsah 1. Preventivní stomatologie

Kompendium stomatologie II Zubní lékařství Obsah 1. Preventivní stomatologie XI Obsah 1. Preventivní stomatologie 1 1.1 Úvod do preventivní stomatologie 2 1.1.1 Prevence a profylaxe 2 1.1.2 Praktické provádění preventivních opatření 4 1.1.3 Paradoxy prevence 6 1.2 Zubní plak 7

Více

Axiální zásuvný spoj. Souhrn

Axiální zásuvný spoj. Souhrn Magdaléna Česneková*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.*, MUDr. Marie Bartoňová, CSc.* Jednou z možností jak zajistit retenci hybridní náhrady je užití axiálních zásuvných spojů, tzv. attachmentů. Jsou

Více

Příjemné dvacítky. po celé léto. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 17. 6. 16. 8.

Příjemné dvacítky. po celé léto. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 17. 6. 16. 8. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě Speciální nabídky 17. 6. 16. 8. 2013 Příjemné dvacítky po celé léto Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků 62857 Duceralloy C 1 g 30,0 Kč Kov počítán paušálně 3g na 1 člen Kov počítán paušálně 4g na člen u implantátů Kov počítán paušálně 5g u celokovových mezičlenů 60001 Mistrovský dělený model (účtováno ve

Více

Speciální nabídky jaro

Speciální nabídky jaro Speciální nabídky jaro Platné od 1. 4. 2013 do 14. 6. 2013 * Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura 3M ESPE Soft Monophase Polyétherový otiskovací

Více

Speciální nabídky Jaro

Speciální nabídky Jaro Speciální nabídky Jaro Platné od od 26. března do 31. května 2012 * RelyX U200 Automix Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement Doplňkové balení 8,5 g, 10x míchací kanyla standardní, 5x míchací kanyla

Více

I jeleni volají. po našich nabídkách. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě

I jeleni volají. po našich nabídkách. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 9. 2014-30. 11. 2014 I jeleni volají po našich nabídkách Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz -

Více

Speciální podzimní. nabídky. Těšíme se na Vás na Pragodentu. Tentokrát v pravém křídle Průmyslového paláce!

Speciální podzimní. nabídky. Těšíme se na Vás na Pragodentu. Tentokrát v pravém křídle Průmyslového paláce! Speciální podzimní nabídky Platné od 5. října 2009 do 27. listopadu 2009** Těšíme se na Vás na Pragodentu. Tentokrát v pravém křídle Průmyslového paláce! Absolutní rekord: objemové < 1% smrštění! * Dokonalá

Více

Standardní čepy a dostavby

Standardní čepy a dostavby Konzervativní rekonstrukce zhotovené pomocí nové sady čepů, cementu a dostavbového materiálu. Zprávy o klinických případech. Marcin Aluchna, DMD, PhD Tento článek byl vydán v časopisu Magazyn Stomatologiczny,

Více

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012 Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či

Více

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Termíny zhotovení: Fixní práce - do 3. členů maximálně 5 pracovních dní - ochranné korunky, můstky, opravy dle dohody Snímací náhrady - při individuální domluvě

Více

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Extra nabídka 3M ESPE Dental Získejte polymerační LED

Více

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo.

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Lava Ultimate CAD/CAM materiál Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Co vznikne, když se unikátní nanotechnologie 3M ESPE přenese do CAD/CAM bločků? Úplně nová kategorie materiálu

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č.účtu: 2287959399/0800 web: www.maxidental.cz e-mail: laborator@maxidental.cz mob: +420

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků Pavla Drábková DiS. Dana Horáková DiS. Jana Sigmunda 87 Lutín 783 49 Tel.: 585 652 588 777 817 287 Pavla 608 622 828 Dana www.profi-lab.cz e-mail: profi-lab@centrum.cz Skype: Profi-lab zubní laboratoř

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_625 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

podzimní akce 2015 295,- 345,- 345,- Tvrdokovové finírky

podzimní akce 2015 295,- 345,- 345,- Tvrdokovové finírky A-O-15-28 Tvrdokovové finírky Tvarování a opracování fotokompozitních výplní u tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních

Více

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty Otiskovací materiály Stomaflex Putty 20 Stomaflex Light 20 Gel Catalyst 20 Stomaflex Liquid Catalyst 20 Stomaflex Pasta 20 Siloflex Plus Putty 21 Siloflex Plus Light 21 Siloflex Plus Catalyst 21 Elastic

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

VIII. KLIMATICKÉ POSTUPY A.

VIII. KLIMATICKÉ POSTUPY A. sekcí a každou z nich polymerovat samostatně. 3. Nízká intenzita polymeračního světla způsobí pokles adheze. Respektujte doporučenou dobu užívání lampy a kontrolujte čistotu konce světlovodu. Je účelné

Více

Provizorní materiály PROVIZORNÍ KORUNKY MATERIÁLY PRO PROVIZORNÍ C+B PROVIZORNÍ VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY PROVIZORNÍ UPEVŇOVACÍ CEMENTY

Provizorní materiály PROVIZORNÍ KORUNKY MATERIÁLY PRO PROVIZORNÍ C+B PROVIZORNÍ VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY PROVIZORNÍ UPEVŇOVACÍ CEMENTY Provizorní materiály PROVIZORNÍ KORUNKY MATERIÁLY PRO PROVIZORNÍ C+B PROVIZORNÍ VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY PROVIZORNÍ UPEVŇOVACÍ CEMENTY 67 PROVIZORNÍ KORUNKY Provizorní materiály Provizorní korunky Provizorní

Více

Lukáš Comba, Michal Dudek Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Lukáš Comba, Michal Dudek Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha odborné sdělení Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu Kazuistika Lukáš Comba, Michal Dudek Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní

Více

www.exklusiv-dent.cz

www.exklusiv-dent.cz www.exklusiv-dent.cz Kontakt: Mgr. Miroslav Diviš Email: m.divis@exklusiv.cz Mobil: +420 604 483 343 Kontakt: Eva Hanisková, LL.M Email: eva@exklusiv.cz Mobil: +420 733 757 067 Interface & Dutý Šroub -

Více

DUOTEC S.R.O. zubní laboratoř. Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Inlaye, onlaye, fasety:

DUOTEC S.R.O. zubní laboratoř. Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Inlaye, onlaye, fasety: DUOTEC S.R.O zubní laboratoř Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Kód Cena Název 80001 49.00 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80002 65.00 ANALÝZA MODELŮ V OKLUDORU 80003 350.00 KONZULTACE MEZIČELISTNÍCH

Více

ORDINACE. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent

ORDINACE. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent ORDINACE Podzim Zima Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent Platnost 1.9.2014-15.12.2014 AdheSE 1 AdheSE Single Bottle Refill 2 5 g (573691) 1 Tetric EvoCeram Refill 1 3 g A3 (590314) v hodnotě 1 340 Kč

Více

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY Středoevropské sympozium VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY 23.-25.11.2006 25.11.2006 Pořadatel: Stomatologické výzkumné centrum NANOIMPLANTÁTY, VLASTNOSTI A INDIKACE MUDr. Ctibor ARNOLD Dr.Ing. Luděk

Více

AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental

AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental 1 3 2014 Praktické zkušenosti a klinické případy z Vašich ordinací uvnitř letáku! Maxdent s.r.o., Bc.Ondračka Martin, Tel: 608 243 383, Email: ondracka@max-dent.cz Easy System

Více

ENDODONCIE. Základní anatomické a fyziologické údaje

ENDODONCIE. Základní anatomické a fyziologické údaje ENDODONCIE Cílem endodontického ošetření je zachránit zub, který by jinak bylo nutné vytrhnout. Díky škodlivým látkám z bakterií, které způsobují kaz, dojde k zánětu nervu uvnitř zubu. Tento zub pak zpočátku

Více

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 9. 30. 11. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Novinka Imprint 4 Imprint 4 k dostání

Více

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component 1 Popis výrobku 1.1 Implantáty CONELOG SCREW-LINE Implantáty CONELOG SCREW-LINE jsou enoseální implantáty

Více

Těšíme se na Vás na Pragodentu. Speciální nabídky PODZIM Platné od 3. října 2011 do 11. listopadu 2011*

Těšíme se na Vás na Pragodentu. Speciální nabídky PODZIM Platné od 3. října 2011 do 11. listopadu 2011* Těšíme se na Vás na Pragodentu Speciální nabídky PODZIM 2011 Platné od 3. října 2011 do 11. listopadu 2011* Filtek Z550 Nanohybridní univerzální kompozitní materiál NOVINKY Největší rozdíly v kompozitech

Více

Stejná vítězná technika s větší flexibilitou

Stejná vítězná technika s větší flexibilitou Stejná vítězná technika s větší flexibilitou CEEP 346 8857 Kč Ušetříte 2370 Kč Palodent V3 starter Kit Při zakoupení PalodentV3 tarter Kit (62500005) obsahující (20 matric 15 x 5,5 mm, 5 x 4,5 mm; 15

Více

Přesnost materiálu Impregum pro jednofázovou techniku a techniku dvojího míchání

Přesnost materiálu Impregum pro jednofázovou techniku a techniku dvojího míchání Přesnost materiálu Impregum pro jednofázovou techniku a techniku dvojího míchání Impregum Penta Soft Impregum Penta DuoSoft Nová generace polyéterových materiálů pro přesné otiskování 3M TM ESPE TM Impregum

Více

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 12. 2015 29. 2. 2016

3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 12. 2015 29. 2. 2016 3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky 1. 12. 2015 29. 2. 2016 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Imprint 4 Při nákupu zkušebního

Více

Ceník platný od 1.10.2010

Ceník platný od 1.10.2010 Ceník platný od 1.10.2010 www.tisdent.cz Kovy + konstrukce 60065 Klodan 23,- 60068 Wiron99 15,- 60078 Remanium CD 20,- 63057 Titan (čistý, grade 2) 50,- 60151 NPG 52,- 60300 Litá výztuž 270,- 60305 Účet

Více

Obsah 1. Preventivní stom atologie...1

Obsah 1. Preventivní stom atologie...1 Obsah 1. Preventivní stom atologie...1 1.1 Üvod do preventivní stom atologie... 2 1.1.1 Prevence a profylaxe...2 1.1.2 Praktické provádění preventivních o p atřen í... 4 1.1.3 Paradoxy prevence... 6 1.2

Více

NX3 Univerzální kompozitní fixační systém

NX3 Univerzální kompozitní fixační systém NX3 Univerzální kompozitní fixační systém NX3 je systém permanentních fixačních kompozitních cementů, který poskytuje inovativní chemické složení pro neporovnatelnou estetiku, univerzální aplikační systém

Více

Dental Implant System

Dental Implant System Dental Implant System CHIRURGIE S4.0 S5.0 válec S3.5 kužel Straight kužel Přehled implantátů CHIRURGIE Přehled implantátů Tapered S5.0 kužel S4.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů Řada Straight Řada Tapered

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

Magdaléna Česneková, zubní technik*, Taťjana Dostálová, prof. MUDr., DrSc., MBA*,Marie Bartoňová, MUDr., CSc.*

Magdaléna Česneková, zubní technik*, Taťjana Dostálová, prof. MUDr., DrSc., MBA*,Marie Bartoňová, MUDr., CSc.* Magdaléna Česneková, zubní technik*, Taťjana Dostálová, prof. MUDr., DrSc., MBA*,Marie Bartoňová, MUDr., CSc.* Cílem sdělení je zhodnotit technické a technologické poznatky o používání kořenových nástaveb

Více

Pacient pojištěný. Kód Text kódu. Ceník nejčastěji používaných výkonů Platnost od

Pacient pojištěný. Kód Text kódu. Ceník nejčastěji používaných výkonů Platnost od ne 00900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0 968 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta-1.roční prohlídka 0 968 00902. Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní

Více

Otázky pro SZZ 1. 1. Estetická výplň v konzervačním zubním lékařství 2. Pulpodentinový orgán, morfologie a funkce, pulpoperiodontální komplex 3. Erupce zubu procesy erupce, onemocnění spojená s erupcí

Více

LETNÍ NABÍDKA. Cesta do moře akčních cen. We bring good shapes to life. Rotadent spol. s r.o. Špidrova 104 Vimperk Czech republic. rev.

LETNÍ NABÍDKA. Cesta do moře akčních cen. We bring good shapes to life. Rotadent spol. s r.o. Špidrova 104 Vimperk Czech republic. rev. LETNÍ NABÍDKA 2016 We bring good shapes to life Cesta do moře akčních cen Rotadent spol. s r.o. Špidrova 104 Vimperk 385 01 Czech republic rev.08/2016 Preparace kavity Galvanické diamanty 001 Kulička 002

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

Kompozity SUPER-COR. Univerzální světlem polymerující mikrohybridní kompozitní systém 1.2. Standardní balení: Kit (souprava)

Kompozity SUPER-COR. Univerzální světlem polymerující mikrohybridní kompozitní systém 1.2. Standardní balení: Kit (souprava) Výplňové materiály 1 SUPER-COR 1.2 OPTICOR FLOW 1.3 EVICROL 1.3 RETENSIN PLUS 1.4 ADHESOR 1.5 ADHESOR FINE 1.5 ADHESOR CARBOFINE 1.5 KAVITAN LC 1.6 KAVITAN PRO 1.6 KAVITAN PLUS 1.7 KAVITAN CEM 1.7 CARYOSAN

Více

Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání

Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání Naše priorita: Zachování zdravé tvrdé tkáně! Vstupte do nové éry dentální léčby. Od této chvíle máte příležitost zastavit zubní kaz včas s naprosto novou a

Více

Implantát a keramický abutment

Implantát a keramický abutment Implantát a keramický abutment Petr Šimůnek, MUDr.*, René Foltán, MUDr.**, Taťjana Dostálová, prof., MUDr., DrSc., MBA* Ztráta zubu v nepřerušeném zubním oblouku ve frontálním úseku chrupu vzniká na podkladě

Více

GuttaFlow. Nejen k plnění, ale také k podpoře hojení

GuttaFlow. Nejen k plnění, ale také k podpoře hojení GuttaFlow Nejen k plnění, ale také k podpoře hojení Spolehlivý systém plnění kořenových kanálků za studena Gutaperča a pečetidlo v rámci jedné aplikace NOVINKA: Bioaktivita pro proces hojení COLTENE Váš

Více

1525, Kč. 5618 Kč. 11 874, Kč. Dyract XP. SDR Eco Refill. Palodent Plus Intro Kit DENTSPLY REPORT X. XII. 2014 CEEP172

1525, Kč. 5618 Kč. 11 874, Kč. Dyract XP. SDR Eco Refill. Palodent Plus Intro Kit DENTSPLY REPORT X. XII. 2014 CEEP172 Restorative Dyract XP CEEP172 Dyract XP je nejrozšířenější kompomerní materiál pro výplně všech tříd anteriorního a posteriorního úseku. Je vhodný i pro rizikové skupiny pacientů (geriatričtí pacienti,

Více

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 12. 2014 31. 12. 2014 Buďtě chytří jako liška! Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek

Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek Petr Havlíček Brand Manager BODE Disinfectants BODE SCIENCE CENTER. Výzkumem k prevenci infekcí Komise pro dezinfekční prostředky ve Svazu pro aplikovanou hygienu

Více

14. dezinfekční prostředky a ochrané pomůcky

14. dezinfekční prostředky a ochrané pomůcky obsah: 1. prevence 2. BONDOVACÍ SYSTÉMY 3. výplňové materiály 4. endodoncie 5. postendodoncie 6. otiskovací materiály 7. dočasná protetika 8. cementy 9. bělění 10. ordinační nástroje 11. rotační nástroje

Více

ORDINACE. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent. Platnost 1.9.2015-18.12.2015

ORDINACE. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent. Platnost 1.9.2015-18.12.2015 ORDINACE 2015 Podzim Zima Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent Platnost 1.9.2015-18.12.2015 Adhese Universal 1 Adhese Universal System Pack VivaPen 1 2 ml (664504) 1 Tetric EvoFlow Bulk Fill 1 2 g (646472,667724,

Více

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200 SEZNAM VÝROBKŮ- CENÍK PROTETICKÝCH VÝROBKŮ LEDEN 2015 ZPŮSOB ÚHRADY ZP - Způsob úhrady Pojišťovnou I - hradí v plném rozsahu C - hradí ve výši uvedené (= zčásti) N - nehradí SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Modelové a formovací hmoty

Modelové a formovací hmoty Modelové a formovací hmoty Silikan 38 Silikan Universal 38 Silisan N 38 Gloria Special 38 Alabastrová Sádra 39 Mramorit Blue 39 Mramorit 39 Efektor 39 Convertin Hart 40 Ceradent 41 Tessex Al 41 Tessex

Více

3. Nízká intenzita polymeračního světla způsobí pokles adheze. Respektujte doporučenou dobu užívání lampy a kontrolujte čistotu konce světlovodu.

3. Nízká intenzita polymeračního světla způsobí pokles adheze. Respektujte doporučenou dobu užívání lampy a kontrolujte čistotu konce světlovodu. 3. Nízká intenzita polymeračního světla způsobí pokles adheze. Respektujte doporučenou dobu užívání lampy a kontrolujte čistotu konce světlovodu. Je účelné kontrolovat vhodným zařízením v určených časových

Více

Ceník stomatologických doplatků pro DOSPĚLÉ - platný od

Ceník stomatologických doplatků pro DOSPĚLÉ - platný od Ceník stomatologických doplatků pro DOSPĚLÉ - platný od 1. 5. 2017 Samostatné výrobní fáze 80001 Studijní model s otiskem 0,00 i 80002 Analýza modelů v okludoru 110,00 80004 Diagnostická přestavba 130,00

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika . Kazuistika Mounajjed Radek, MUDr., D.D.S, Ph.D*, Macho Jiří, zubní technik** Protetické řešení ztráty zubů u mladých pacientů následkem genetické anomálie nebo traumatické poranění je vždy velkou výzvou

Více

N-L-15-02. Novinky IDS 2015. V centru stomatologického dění

N-L-15-02. Novinky IDS 2015. V centru stomatologického dění N-L-15-02 Novinky IDS 2015 V centru stomatologického dění BÝT LEPŠÍ A LEPŠÍM ZŮSTAT 2 Být lepší a lepším zůstat. Na cestě hledání ideálního řešení není žádný konec. Zvláště ve stomatologii. A už vůbec

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Minimálně invazivní stabilizace náhrad

Minimálně invazivní stabilizace náhrad Řešení pro bezzubá ústa 3M ESPE MDI Dentální miniimplantáty Minimálně invazivní stabilizace náhrad Inspirováni spokojeností pacienta Minimálně invazivní vysoce ziskové Vaši pacienti získají sebedůvěru

Více

zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva

zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva Zařízen zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva Přístroje Stomatologická souprava Stomatologické křeslo Sterilizátor Přístroje k přípravě výplňových materiálů Přístroje k přípravě

Více

BISCO Návod na použití

BISCO Návod na použití BISCO Ostatní materiály BIS-CORE duálně tuhnoucí, radioopákní, vysoce plnivý cement / kompozit vytvořený speciálně na dostavby kořenových čepů. Obsahuje skelné částečky umožňující jednoduchou aplikaci

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

Speciální nabídky

Speciální nabídky 3M Oral Care Solutions Division 3M Oral Care Solutions Division Speciální nabídky Speciální nabídky 1. 3. - 31. 5. 2016 Art Of Modern Dentistry 10. - 11. 6. 2016 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz

Více

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO

Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO Pro centrální rozvody sterilní tlakové páry ABSOLUTNĚ TĚSNÝ! Zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje CONDAIR ESCO Rotační keramický ventil systému Condair ESCO v poloze Otevřeno CONDAIR

Více

EXTRA BONUS. 24 ks nástrojů PROTAPER NEXT nebo WAVEONE GOLD ZDARMA, jako kompenzace hodnoty tabletu ipad!

EXTRA BONUS. 24 ks nástrojů PROTAPER NEXT nebo WAVEONE GOLD ZDARMA, jako kompenzace hodnoty tabletu ipad! EXTRA BONUS 24 ks nástrojů PROTAPER NEXT nebo WAVEONE GOLD ZDARMA, jako kompenzace hodnoty tabletu ipad! SPECIÁLNÍ PROMO BALENÍ CEEP 318 4922 Kč Ušetříte 1036 Kč ceram.x SphereTEC one promo balení NOVINKA

Více

, Dyract extra Univerzální kompomerní výplňový materiál

, Dyract extra Univerzální kompomerní výplňový materiál , Dyract extra Univerzální kompomerní výplňový materiál Dyract extra,nejnovější a nejpropracovanější DENTSPLY kompomerní výplňový materiál,využívá 10 let zkušeností a klinických úspěchů s materiály Dyract

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKY

SPECIÁLNÍ NABÍDKY SPECIÁLNÍ NABÍDKY 8. 1. 2018 23. 3. 2018 Hrubý, když potřebujete, jemný, když chcete. Enhance Dokončovací systém Méně kroků. Méně času. Působivé výsledky. Lepší cena! Krok 1: Dokončování Přednosti Enhance

Více

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE IČO 2 6 1 9 4 3 9 2 IČZ smluvního ZZ 0 7 1 7 2 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 7 S 1 7 2 Název IČO DANGLART,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-02 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Prostor pro měkké tkáně

Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně V implantologii je pro dosažení dokonalého estetického výsledku protetické rehabilitace jedním z nejdůležitějších aspektů možnost komplexního managementu

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

2/1.6. Endodontické procedurální nehody 2/1.6. MUDr. Daniel Černý MUDr. Petr Bednář MUDr. Simona Ságlová. Praktický rádce zubního lékaře. str.

2/1.6. Endodontické procedurální nehody 2/1.6. MUDr. Daniel Černý MUDr. Petr Bednář MUDr. Simona Ságlová. Praktický rádce zubního lékaře. str. Praktický rádce zubního lékaře str. 1 Endodontické procedurální nehody MUDr. Daniel Černý MUDr. Petr Bednář MUDr. Simona Ságlová Poučení z chyb druhých je považováno za moudré. Nabízíme sbírku vlastních

Více

Zhotovení zirkonové kořenové nástavby a Prettau korunky

Zhotovení zirkonové kořenové nástavby a Prettau korunky Zhotovení zirkonové kořenové nástavby a Prettau korunky kombinace technologie MAD/MAM a CAD/CAM Hanka Urbanová DiS. odborná sdělení V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s konkrétním příkladem zhotovení

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č. účtu: 2287959399/0800 web: www.maxidental.cz e-mail: ekonom@maxidental.cz mob: +420 608

Více

Bělení zubů. lenka.roubalikova@tiscali.cz 1

Bělení zubů. lenka.roubalikova@tiscali.cz 1 Bělení zubů lenka.roubalikova@tiscali.cz 1 Podstata bělení Bělení zubů je v základě chemický proces, při kterém se látky vyvolávající zbarvení zubu mění v látky světlejší až bezbarvé, používají se oxidační

Více

Pestré. podzimní slevy. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 2. 9. 31. 10.

Pestré. podzimní slevy. Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě 2. 9. 31. 10. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již osmý rok v řadě Speciální nabídky 2. 9. 31. 10. 2013 Pestré podzimní slevy Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace,

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz MULTINORM Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Kvalitní sklepní světlík Kvalitní sklepní svût www.ronn.cz MEA MULTINORM osvědčené a spolehlivé. Již mnoho let standardní řešení pro jednoduché použití

Více

JOBST Elvarex Plus. Nová generace plochého pletení

JOBST Elvarex Plus. Nová generace plochého pletení JOBST Elvarex Plus Nová generace plochého pletení Bezešvé Technika 3D pletení JOBST Elvarex Materiál Zakázková řada kompresivních návleků plochého pletení pro lymfedém S jistotou všichni pacienti spokojeni

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více