Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení"

Transkript

1 Rada města Chlumec Usnesení z 59. schůze Rady města Chlumec volební období konané dne v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Bod č. 1) Usnesení č. 1/59R/2017 Schválení programu schůze schvaluje program 59. schůze RM: 1. Schválení programu schůze 2. Kontrola usnesení 3. Smlouva o uměleckém hostování Stoletá diskotéka 4. Přijetí darů - přenosná motorová stříkačka a finanční dar 10 tis. Kč 5. Odpadové hospodářství 6. Žádost o souhlas s kácením dřevin pro stavbu Průmyslový park Chlumec 7. Dodatek č.1 k SoD Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ Pod Horkou 8. Vyhrazené parkování v ulici Tuchomyšlská 9. Rozpočtová opatření 10. Žádost o prodej části p.p.č. 277/1 v k.ú. Chlumec u Chabařovic 11. Pronájem prostor v objektu kotelny v ulici Stradovská, Chlumec 12. Změna nájemní smlouvy na pronájem zahrady na části p.p.č.937/46 v k.ú. Chlumec u Chabařovic 13. Změna nájemních smluv na pronájem zahrad č. 8,13,14,24,33 v k.ú. Hrbovice 14. Pronájem prostor v objektu občanské vybavenosti (budovy kina) v ulici Muchova, Chlumec 15. Směna pozemků 118/5 za 117/2 v k.ú. Stradov u Chabařovic 16. Bezúplatný převod p.p.č. 473/3, 473/5 v k.ú. Chlumec u Chabařovic a pronájem 470/1, 470/2 a 470/3 v k.ú. Chlumec u Chabařovic 17. VZ Dodávka a montáž regálů do Kulturního střediska 18. Prodej automobilu VW Transporter 19. Žádost o dotaci SPORT UNION, z.s.,ič: , Ústí nad Labem 20. Prodej části p.p.č. 11/1, pronájem části p.p.č. 11/1, prodej p.p.č. 12/1 vše k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem zveřejnění záměru 21. Celoroční objednávka u společností L E M E R s.r.o. a Stama a.s. 22. Dohoda o poskytnutí senior slev na pořady Domu kultury Teplice 23. Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec - II. Etapa 24. Překládky a rekonstrukce inženýrských sítí-informace 25. Zástavba RD Stradov 26. Různé Bod č. 2) Usnesení č. 2/59R/2017 Kontrola usnesení Strana 1 (celkem 10)

2 bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady města ke dni konání této schůze RM. Bod č. 3) Usnesení č. 3/59R/2017 Smlouva o uměleckém hostování Stoletá diskotéka uzavření smlouvy o uměleckém hostování s p. Miroslavem Haškem a p. Petrem Krejčíkem pro pořádání akce Stoletá diskotéka v r. 2017, v upraveném znění, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Valérii Štěpánové, vedoucí správního odboru, zajistit podepsání smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení. Termín: Bod č. 4) Usnesení č. 4/59R/2017 Přijetí darů - přenosná motorová stříkačka a finanční dar 10 tis. Kč 1. nabídku Ústeckého kraje na darování přenosné motorové stříkačky TOHATSU VE1500 pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Chlumec. 2. uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 10 tis. Kč od Severočeské vodárenské společnosti a.s. (IČ ). Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, zaslat schválení přijetí daru, ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení, Ústeckému kraji. Termín: Bod č. 5) Usnesení č. 5/59R/2017 Odpadové hospodářství Plán odpadového hospodářství Města Chlumec Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, předložit Plán odpadového hospodářství Města Chlumec k projednání zastupitelstvu města. Termín: Strana 2 (celkem 10)

3 Bod č. 6) Usnesení č. 6/59R/2017 Žádost o souhlas s kácení dřevin pro stavbu Průmyslový park Chlumec souhlasí s pokácením dřevin na p. p. č. 791 v k. ú. Chlumec u Chabařovic pro stavbu Průmyslový park Chlumec, po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Bod č. 7) Usnesení č. 7/59R/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě - Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ Pod Horkou schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě - Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ Pod Horkou, ve smyslu důvodové zprávy. Bod č. 8) Usnesení č. 8/59R/2017 Vyhrazené parkování - pí Nováková ukládá Komisi pro občanské záležitosti pozvat A.N. se všemi doklady (které dříve předloženy nebyly) do nejbližší komise a doporučit následně RM řešení. Bod č. 9) Usnesení č. 9/59R/2017 Rozpočtová opatření č / rozpočtová opatření č /2016 ve výši ,20 Kč 2. rozpočtové opatření č. 1/2017. Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, předložit schválená rozpočtová opatření dle bodu A1) a A2) tohoto usnesení na vědomí zastupitelstvu města dle usn. č. 13/15Z/2016 bodu D) a bodu E). Termín: únor 2017 Bod č. 10) Žádost o prodej části p.p.č. 277/1 k.ú. Chlumec u Chabařovic - bylo odloženo k projednání v 60. schůzi RM, bude přizván žadatel Strana 3 (celkem 10)

4 Bod č. 11) Usnesení č. 10/59R/2017 Pronájem prostor v objektu kotelny v ulici Stradovská, Chlumec 1. pronájem prostor o celkové rozloze 88 m 2 v objektu (stavba technického vybavení) bez č.p. a č.ev. v ulici Stradovská Chlumec na st.p.č. 989/3 v k.ú. Chlumec u Chabařovic za účelem uskladnění drobného majetku města a vytvoření zázemí pro obsluhu sběrného dvora na dobu neurčitou za dohodnutou cenu pronájmu 70,-Kč/m 2 /měsíc + DPH. K nájemnému budou připočítány platby za energie (teplo, el.energie, TUV, SUV). 2. uzavření nájemní smlouvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení mezi vlastníkem objektu panem Josefem Baštou, Tepinsta, IČ , se sídlem Palackého 404/17, Ústí nad Labem a Městem Chlumec IČ , se sídlem Krušnohorská 39, Chlumec, a to na dobu neurčitou od Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, smlouvu dle bodu A) tohoto usnesení uzavřít. Bod č. 12) Usnesení č. 11/59R/2017 Změna nájemní smlouvy na pronájem zahrady na části p.p.č.937/46 v k.ú. Chlumec u Chabařovic RM dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání 1. změnu nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem části p.p.č. 937/46 v k.ú. Chlumec u Ústí nad Labem jako zahrady, nájemci L.S. z důvodu připsání M.C. jako druhého nájemce. 2. uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě dle bodu A1) tohoto usnesení. Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě dle bodu A) tohoto usnesení uzavřít. Bod č. 13) Usnesení č. 12/59R/2017 Změna nájemních smluv na pronájem zahrad č. 8,13,14,24,33 v k.ú. Hrbovice 1) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem zahrady č. 8, na části p.p.č. 132, 126 a 300/2 v k.ú. Hrbovice, nájemci M.V. z důvodu připsání M.V. jako druhého nájemce. 2) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem zahrady č. 13, na části p.p.č. 132 v k.ú. Hrbovice, nájemci P.P. z důvodu připsání jako druhého nájemce. Strana 4 (celkem 10)

5 3) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem zahrady č. 14, na části p.p.č. 132 v k.ú. Hrbovice, nájemci I.B. z důvodu připsání R. B. jako druhého nájemce. 4) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem zahrady č. 24, na části p.p.č. 132 v k.ú. Hrbovice, nájemci A. P. z důvodu připsání jako druhého nájemce. 5) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne na pronájem zahrady č. 33, na části p.p.č. 126 a 127 v k.ú. Hrbovice, nájemci M. F. z důvodu připsání I. L. jako druhého nájemce. Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, dodatky k nájemním smlouvám dle bodu A) tohoto usnesení uzavřít. Bod č. 14) Usnesení č. 13/59R/2017 Pronájem prostor v objektu občanské vybavenosti (budovy kina) v ulici Muchova, Chlumec 1. pronájem prostor místnosti č. 3B o ploše 9,3 m 2 v 1. nadzemním podlaží v objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.ev. na p.p.č. 463/2, 473/2, 473/3, 473/4,473/5 v k.ú. Chlumec u Chabařovic (budovy kina), Chlumec, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., (CETIN a.s.) IČ , se sídlem Olšanská 2681/6, Praha, k podnikatelským účelům k umístění, instalaci a provozování zařízení pro zajištění sítí elektronických komunikací ve smyslu zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění a to na dobu určitou od do za cenu Kč/m 2 /rok. 2. uzavření Nájemní smlouvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., (CETIN a.s.) IČ , se sídlem Olšanská 2681/6, Praha. Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, Nájemní smlouvu dle bodu A) tohoto usnesení uzavřít. Bod č. 15) Usnesení č. 14/59R/2017 Směna pozemků 118/5 za 117/2 v k.ú. Stradov u Chabařovic A) souhlasí se směnou pozemku p.č. 118/5 v k.ú,. Stradov u Chabařovic (trvalý travní porost o výměře 72 m 2 ), který je ve vlastnictví Města Chlumec za pozemek p.č. 117/2 v k.ú. Stradov u Chabařovic (orná půda o výměře 72 m 2 ) který je ve vlastnictví M.D. Směna je navrhována bez podmínek dalšího finančního vyrovnání mezi oběma stranami. B) doporučuje Zastupitelstvu města Chlumec schválit směnu pozemku p.č. 118/5 v k.ú,. Stradov u Chabařovic (trvalý travní porost o výměře 72 m 2 ), který je ve vlastnictví Města Chlumec za p.p.č.117/2 v k.ú. Stradov u Chabařovic (orná půda o výměře 72 m 2 ) který je ve Strana 5 (celkem 10)

6 vlastnictví M.D. Směna je navrhována bez podmínek dalšího finančního vyrovnání mezi oběma stranami. C) ukládá Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města 1. předložit na jednání Zastupitelstva města materiál, ve smyslu bodu A), B) tohoto usnesení, k projednání Termín: únor v případě, že Zastupitelstvo města směnu pozemků dle bodu A) tohoto usnesení schválí, směnnou smlouvu uzavřít. Termín: D) ukládá Jaroslavě Lipertové, vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí, zajistit souhlas s odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu od Magistrátu města Ústí nad Labem. Termín: Bod č. 16) Usnesení č. 15/59R/2017 Bezúplatný převod p.p.č. 473/3, 473/5 a 481 v k.ú. Chlumec u Chabařovic a pronájem 470/1, 470/2 a 470/3 v k.ú. Chlumec u Chabařovic A) souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 473/3 (zast. plocha a nádvoří - 110,31m 2 ), 473/5 (zast. plocha a nádvoří 6,95m 2 ) a p.p.č. 481 (trvalý travní porost 112m 2 ), vše v k.ú. Chlumec u Chabařovic z majetku České republiky prostřednictvím Státního pozemkového úřadu, (IČ ), jako úřadu příslušného hospodařit s těmito pozemky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha do vlastnictví města Chlumec (IČ ). B) doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod ve smyslu bodu A) tohoto usnesení, a to v souladu s 85, písmeno h) zákona č.128/2000 Sb. O obcích v platném znění (Obecní zřízení). C) schvaluje pronájem pozemků p.č. 470/1 (ost. plocha 22,27m 2 ), 470/2 (ost. plocha - 0,73m 2 ), 470/3 (ost. plocha - 30,00m 2 ), vše v k.ú. Chlumec u Chabařovic od současného vlastníka, kterým je dle LV Česká republika a prostřednictvím Státního pozemkového úřadu (IČ ), jako úřadu příslušného hospodařit s těmito pozemky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha za cenu pronájmu 7,-Kč/m 2 /rok, nejméně však 500,-Kč. D) ukládá Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, 1. předložit na jednání Zastupitelstva města materiál, ve smyslu bodu B) tohoto usnesení, k projednání. Termín: únor nájemní smlouvu dle bodu C) tohoto usnesení uzavřít. Termín: Strana 6 (celkem 10)

7 Bod č. 17) Usnesení č. 16/59R/2017 Veřejná zakázka - Dodávka a montáž regálů do Kulturního střediska výsledek veřejné soutěže na zakázku malého rozsahu takto: Proman s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , Za Pivovarem 830, Chrudim III, Chrudim, cena včetně 21% DPH ,-Kč. B) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Proman s.r.o., ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení. Bod č. 18) Usnesení č. 17/59R/2017 Prodej automobilu VW Transporter pořadí doručených nabídek dle nejvyšší částky: 1. Obec Kolešov Kč 2. Martina Včeláková Kč 3. Mgr. Pavlína Purschová Kč. B) schvaluje prodej automobilu VW Transporter RZ: 6U Obci Kolešov za nabídnutou částku Kč. V případě že první ze zájemců odmítne podepsat smlouvu, tak bude uzavřena smlouva s dalším uchazečem, dle pořadí ve smyslu bodu A) tohoto usnesení. C) ukládá Valérii Štěpánové, vedoucí správního odboru, zajistit podepsání kupní smlouvy dle bodu B) tohoto usnesení. Termín: Bod č. 19) Usnesení č. 18/59R/2017 Žádost o dotaci SPORT UNION, z.s., IČ: , Ústí nad Labem A) souhlasí s poskytnutím dotace zapsanému spolku SPORT UNION, Ústí nad Labem, IČ: ve výši Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření v zastupitelstvu města. Haně Kokoškové, vedoucí finančního odboru, připravit příslušné rozpočtové opatření k projednání a schválení v zastupitelstvu města. Termín: únor 2017 Strana 7 (celkem 10)

8 Bod č. 20) Návrh usnesení Prodej části p.p.č. 11/1, pronájem části p.p.č. 11/1, prodej p.p.č. 12/1 vše k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem - zveřejnění záměru RM dle ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání - zveřejnění záměru města prodat část p.p.č. 11/1 (zahrada) o výměře 180m 2 - zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 11/1 (zahrada) o výměře 385m 2 - zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 12/1 (ostatní plocha) o výměře 305m 2 vše v k.ú. Střížovice u Ústí nad Labem, L. a M.T. Jaroslavě Lipertové, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí, zveřejnit záměr dle bodu A) tohoto usnesení. neschváleno, návrh nebyl přijat Bod č. 21) Usnesení č. 19/59R/2017 Celoroční objednávka u společností L E M E R s.r.o. a Stama a.s. 1. objednávku pro rok 2017 na materiál a servis u společnosti L E M E R s.r.o. (IČ ) do částky ,- Kč, včetně DPH; 2. objednávku pro rok 2017 na materiál u společnosti Stama a.s. (IČ ) do částky ,- Kč, včetně DPH; 3. výjimku ze směrnice Rady města č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek u objednávek dle bodu A) 1., A) 2. tohoto usnesení. Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, objednávky dle bodu A) tohoto usnesení podepsat. Termín: Bod č. 22) Návrh usnesení Dohoda o poskytnutí slev seniorům v Domě kultury Teplice A) rozhodla uzavřít Dohodu o poskytnutí seniorských slev na vybraná představení pořádaná Domem kultury Teplice (IČ ) pro seniory nad 60 let věku, s těmito parametry: úhrada ceny vstupného: senior 25 % město 75 % úhrada seniorpasu (100 Kč): senior doba trvání smlouvy: Strana 8 (celkem 10)

9 Valérii Štěpánové, vedoucí správního odboru, zajistit uzavření dohody dle bodu A) tohoto usnesení. Termín: neschváleno, návrh nebyl přijat Bod č. 23) Usnesení č. 20/59R/2017 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec - II. etapa A) bere na vědomí důvodovou zprávu k předloženému návrhu Smlouvy pro zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce objektů Kulturního střediska - II. etapa. B) schvaluje návrh Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec - II. etapa u firmy Correct BC s.r.o., s termínem ukončení do C) ukládá Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, 1. podepsat Smlouvu s firmou Correct BC s.r.o. Termín: na základě výsledků výběrového řízení o bankovním úvěru zabezpečit předložení návrhu financování Smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec - II. etapa ke schválení zastupitelstvu města. Termín: nejbližší zasedání ZM Chlumec Bod č. 24) Usnesení č. 21/59R/2017 Příprava a zabezpečení překládek inženýrských sítí pro rekonstrukci ul. Muchova a při rekonstrukci objektů Kulturního střediska města Chlumec II. etapa - informativní zpráva A) bere na vědomí předloženou informativní zprávu. RNDr. Petru Jiráskovi, místostarostovi města, dále průběžně informovat Radu města o dalším průběhu přípravy a zabezpečení inženýrských sítí pro stavbu Chlumecrekonstrukce ul. Muchova a pro stavbu Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec - II. etapa. Termín: průběžně Strana 9 (celkem 10)

10 Bod č. 25) Usnesení č. 22/59R/2017 Záměr Ing. Zdeňka Noska pro zástavbu pozemků na p.p.č.223/5, 223/6 a 237/7 k. ú. Stradov u Chabařovic A) bere na vědomí informativní zprávu a doporučení komise pro územní rozvoj. B) souhlasí s předloženým záměrem na zástavbu rodinných domů podle platného územního plánu Chlumce v místní části Stradov a preferuje variantu č. 2. C) ukládá Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, informovat o usnesení Rady města Ing. Zdeňka Noska. Termín: Usnesení č. 23/59R/2017 Odměny soutěže Chlumecká pohlednice schvaluje nákup odměn pro vítěze soutěže Chlumecká pohlednice v celkové výši 3 000Kč. Usnesení č. 24/59R/2017 Dodatek ke smlouvě na zhotovení Chlumeckého zpravodaje A) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na zhotovení Chlumeckého zpravodaje s firmou Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. (IČO ) za stávajících podmínek na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. B) schvaluje výjimku ze směrnice Rady města č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek dle bodu A) tohoto usnesení. V Chlumci dne RNDr. Petr Jirásek v. r. místostarosta města Ing. Roman Zettlitzer v. r. starosta města Strana 10 (celkem 10)

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 51. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/51R/2016

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 41. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.05.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/41R/2016

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 31. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 16.12.2015 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/31R/2015

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 56. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 23.11.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/56R/2016

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 47. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 17.08.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/47R/2016

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 44. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 22.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/44R/2016

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 46. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 03.08.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/46R/2016

Více

Rada města Chlumec. Usnesení

Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 5. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 15.01.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/5R/2015 Schválení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 17. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 24.06.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/17R/2015

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení Rada obce Chlumec Usnesení z 36. schůze Rady obce Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 14.12.2011 od 16:00 do 19:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Obecního úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 19. září 2016 od 16:00 do 18:10 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 80. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.02.2014 od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 86. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 04.06.2014 od 13:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Rada obce Chlumec. Usnesení

Rada obce Chlumec. Usnesení Rada obce Chlumec Usnesení z 10. schůze Rady obce Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 05.01.2011 od 16:00 do 20:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Obecního úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 30.05.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města!!!upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 222/16: RaM schválila program jednání

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.05.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 631/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Danu

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 21. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 20. 10. 2015 Usnesením č. 21/287 schválila pořad 21. schůze rady obce konané dne 20. 10. 2015 Usnesením

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Rada obce Chlumec. Usnesení

Rada obce Chlumec. Usnesení Rada obce Chlumec Usnesení ze 2. schůze Rady obce Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.11.2010 od 17:00 do 19:30 hodin v kanceláři starosty v sídle obecního úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení Rada obce Chlumec Usnesení z 50. schůze Rady obce Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 15.08.012 od 16:00 do 20:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Obecního úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení č. 35/16: Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Petr Jansa. (4)

Usnesení č. 35/16: Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Petr Jansa. (4) Usnesení z 3. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 08.02.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! Rada města po projednání schválila: Usnesení č. 34/16: Rada města schválila program

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 20.10.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 856 1 Kontrola plnění usnesení 857 2 Smlouva o přijetí daru Moravskoslezského kraje 858 3 Smlouva o poskytnutí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 5-2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 95. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 95. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 1. 1 z 6 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 95. schůze Rady městského obvodu která se konala 2. 1. 201713:00 (usn. č. 3972/95 - usn. č. 3981/95) Bc. Martin Bednář Ing. Hana Tichánková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Mgr. Jan

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010

Informace o přijatých usneseních z 87. schůze Rady města Šluknov, konané dne 19. července 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne od 15:15 ho din v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne od 15:15 ho din v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Mo helnice, která se konala dne 03.04.2017 od 15:15 ho din v kanceláři starosty 1606/84/RM/2017 Schválení programu 84. zasedání

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více