P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005"

Transkript

1 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení / Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na rok / k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m.prahy v roce 2005 o účelovou investiční dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení určenou na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou / ke změně účelu investiční dotace poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 29/08 ze dne MČ Praha - Březiněves / ke změně účelu investiční dotace poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 29/08 ze dne MČ Praha - Libuš / ke změně charakteru a účelu investiční dotace poskytnuté na základě usn. ZHMP č. 29/08 ze dne MČ Praha / ke změně účelovosti investiční dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m.prahy městské části Praha / k uvolnění účelové investiční dotace pro MČ Praha - Běchovice na zateplení tělocvičny ve sportovním areálu Chanos ve výši tis. Kč z rezervy pro MČ vytvořené v kapitole / k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Lysolaje na likvidaci škod způsobených přívalovým deštěm z kapitoly rezerva pro MČ / k uvolnění účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha - Kolovraty na zimní údržbu komunikace Do Lipan ve výši 210 tis. Kč z rezervy pro MČ vytvořené v kapitole / k revokaci usnesení ZHMP č.27/11 ze dne k požadavkům městských částí hl.m.prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m.prahy v roce 2004 (popř.v roce 2003, 2002) k využití v roce / k úpravě podmínek realizace jednotlivých projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha / ke schválení vyhlášení 4. Výzvy k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha a její zveřejnění v regionálním tisku / k návrhu na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy

2 948 32/ k návrhu na změnu účelu neinvestiční finanční dotace poskytnuté na základě usnesení RHMP č ze dne a usnesení ZHMP č. 30/04 ze dne / k návrhu změny Z 1525/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.prahy (rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod) / k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m.prahy, kterou se mění vyhláška č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (změna Z 0638/04) / k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví části pozemku parc.č. 243v k.ú. Lahovice (dle geometrického plánu č /2005 označené jako pozemek parc.č. 243/2 o výměře 204 m2 v k.ú. Lahovice) z vlastnictví Ilony Zaepernickové, bytem Lahovská 85, Praha 5 do vlastnictví hlavního města Prahy / k návrhu na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu a bezúplatného nabytí pozemků na stavbě č "TI pro 44 bj. Újezd nad Lesy, Lesní čtvrť I" do vlastnictví hl. m. Prahy / k návrhu na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu a bezúplatného nabytí pozemků na stavbě č "TI pro 23 bj. Újezd nad Lesy, Lesní čtvrť II" do vlastnictví hl. m. Prahy / k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 20/24 ze dne k návrhu na schválení bezúplatného nabytí pozemků a úplatného nabytí spoluvlastnického podílu na stavbě č TI pro 120 b.j. Praha 5 - Cibulka do vlastnictví hl.m.prahy / k řešení právních vztahů týkajících se výstavby 426 nájemních bytů v rámci projektu realizovaného Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hlavním městem Prahou / k navýšení finančních příspěvků - grantů hl.m. Prahy vlastníkům nemovitých kulturních památek a objektů významných z hlediska památkové péče na jejich obnovu v roce / k poskytnutí půjčky MČ Praha - Dolní Počernice z kap rozpočtu HMP na financování projektu JPD 2 "Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích" / k poskytnutí půjčky MČ Praha - Běchovice na financování projektu JPD 2 "Parkový a oddychový areál Běchovice" / k poskytnutí půjčky MČ Praha - Dolní Měcholupy z kapitoly 0221 rozpočtu HMP na financování projektu JPD 2 "Úprava parku v Dolních Měcholupech" / k volbě přísedících Městského soudu v Praze / k návrhu na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

3 061 32/ k návrhu na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru společnosti NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o. na uměleckou činnost klubu Rock Café / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru občanskému sdružení Kašpar na uměleckou divadelní činnost spolku Kašpar / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru společnosti Divadlo Na Jezerce s.r.o. na uměleckou činnost Divadla Na Jezerce / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Sdružení Divadla u Anděla na uměleckou činnost Divadla Na Prádle / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Nadaci Fidlovačka na uměleckou činnost Divadla Na Fidlovačce / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru společnosti Divadlo Bez zábradlí, s.r.o. na uměleckou činnost Divadla Bez zábradlí / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru občanskému sdružení TANEC PRAHA na uměleckou činnost Divadla Ponec / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru občanskému sdružení LETITIA - společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla na uměleckou činnost Branického divadla / k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru občanskému sdružení MOTUS na uměleckou činnost Divadla Alfred ve dvoře / k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SKU MHMP zřizovaných hl. m. Prahou / k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SKU MHMP zřizovaných hlavním městem Praha / k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti odboru SKU MHMP / k návrhu změny zřizovací listiny Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti / k návrhu změny zřizovací listiny Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Praha 9, Za Černým mostem / k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, mládež a samospráva a rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu z prostředků MŠMT ČR a hl.m.prahy na rok 2005 u škol a školských zařízení, zřizovaných hl.m.prahou, na základě výsledků rozpočtového řízení II

4 052 32/ k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - Školství, mládež a samospráva na rok 2005 u předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hl.m.prahy, na základě rozpočtového řízení II / ke změně účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha - Petrovice na základě usnesení ZHMP č. 29/08 ze dne : z investiční akce č "MŠ Jakobiho - úprava jídelny v souladu s normami EU" na investiční akci č "MŠ Jakobiho - úprava kuchyně v souladu s normami EU" / k návrhu na optimalizaci sítě škol s účinností od / k návrhu na optimalizaci sítě pražských pedagogickopsychologických poraden / k návrhu na změnu zřizovací listiny TSK hl.m. Prahy / k návrhu na přijetí účelové investiční i neinvestiční dotace ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2005 o tuto dotaci / k návrhu na snížení rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2005 o část účelové investiční dotace ze SFDI na financování výstavby a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP / k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č o výměře 809 m2 v k.ú. Horní Počernice ze spoluvlastnictví Jaroslava Hansla (podíl 1/2) a Petra Hansla (podíl 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy z důvodů rozšíření sběrného dvora hl.m. Prahy / k úpravě rozpočtu hl.m.prahy v kap.02 a uvolnění dotací pro městské části / ke změně účelovosti a uvolnění dotace z rozpočtu hl.m.prahy v kap.02 pro městské části Praha 21 a Praha / ke změně účelu části neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.prahy poskytnuté MČ Praha / Analytická zpráva a návrh řešení problematiky bezdomovectví na území HMP / ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Dětské centrum "Paprsek" / k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2005 v kap.02 - městská infrastruktura a poskytnutí investiční účelové dotace MČ Praha - Kolovraty a MČ Praha - Slivenec / k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 4907/21 o výměře 24 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví obchodní firmy SFERA s.r.o / k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 805/28 v kat. území Kunratice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Jiřího Brabce, bytem Daškova 3080/5, Praha 4

5 047 32/ k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 1446/2 v kat. Lhotka z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. Pavla Heřmánka, bytem V pláni 25/11, Praha / k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 219/2 v k.ú. Jinonice o výměře 76 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM manželů Tibitanzlových / k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 333 v k.ú. Radlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. EDC INVEST spol. s.r.o / k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2430/7, parc. č. 2430/8 a parc. č. 2430/9 o celkové výměře 186 m2 kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví DEZA Kovodružstvo Praha, se sídlem U pekařky 1, Praha / k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 522/6 a 522/7 v k.ú. Veleslavín paní Ivaně Stanislavové / k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3869/1 o výměře 7 m2 v kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Břetislava Šípka a Ing. Silvy Šípkové / k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1285/20 v k. ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti JANETTE spol. s r.o / k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku č. parc o výměře 1 m2 v katastrálním území Vokovice z vlastnictví hl.m.prahy do SJM manželů Ing. Radima Režného, bytem K Červenému vrchu 239/9, Praha 6 a Ing. Jitky Režné, bytem Podjavorinské 1606/16, Praha / k návrhu úplatný převod objektu č.p na pozemcích parc. č. 2635/40, k.ú. Hostivař a parc. č. 381/23, k.ú. Štěrboholy, budovy bez č.p. na pozemku parc. č. 381/25, k.ú. Štěrboholy, pozemků parc. č. 2635/39 a 2635/40, k.ú. Hostivař a pozemků parc. č. 381/16, 381/23 a 381/25 k.ú. Štěrboholy / k návrhu na schválení vypořádání práva stavby k pozemkům č. parc. 2557/54 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2, č. parc. 2557/30, zahrada o výměře 362 m2 a č. parc. 2557/176 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, všechny v k.ú. Břevnov, z vlastnictví hl.m.prahy do vlastnictví vlastníkům domu č.p v k.ú. Břevnov, manželům Štroblovým, bytem Praha 1, Dlouhá / k návrhu na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného převodu vlastnictví pozemků pod stavbami rodinných domů a ploch k nim funkčně příslušných v katastrálním území Břevnov z vlastnictví hl.m.prahy do vlastnictví majitelů rodinných domů / k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 162/2 a 594/2 v katastrálním území Písnice do vlastnictví hl.m.prahy za celkovou cenu ,- Kč / k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 449/42 v k.ú. Háje ze spoluvlastnictví Jaroslava Černého (podíl 1/2) a Vladislava Šponara (podíl 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy

6 095 32/ k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 2385/92 a parc.č.225/193 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví České tiskové kanceláře do vlastnictví hl.m. Prahy / k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 1500/3, parc. č. 1501/2 v k.ú. Běchovice z vlastnictví Xaverov a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy / k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 313/3 o výměře 66 m2 v kat. území Řepy do vlastnictví hl.m. Prahy / k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 1332/68 v k.ú. Libeň z vlastnictví FINEP Mazanka s.r.o Praha / k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.1637/2 k.ú.řeporyje do vlastnictví hl.m.prahy pro realizaci stavby č.3090 "TV Řeporyje, etapa komunikace I" / k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č.321/2 a 321/3 v k.ú. Holyně do vlastnictví hl.m.prahy pro realizaci stavby č.0050 "TV Slivenec, etapa komunikace Holyně" / k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 17/4, parc.č.21/6 a parc.č.371/3 k.ú. Cholupice do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č TV Točná, etapa IS Cholupice / k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí - pozemků do vlastnictví hl.m.prahy pro realizaci stavby č Revitalizace Drahaňského potoka, etapa 0001 a / k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 4176/4, 4183/8, 4183/9 a 4400/574 v k.ú. Modřany ze spoluvlastnictví PhDr. Marty Neumajerové (podíl 1/2) a Františka Vošahlíka (podíl 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy / k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od ASATT s.r.o., od Bytové domy Božanovská s.r.o., do Bohemia REAL INVEST, spol.s r.o., od ACRON, spol. s r.o. a od manželů Ing.arch. Zdeňky Alinčové a Ing.arch. Jana Alinče / k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2910/89 v k.ú. Nusle z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu - Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 644/3, Brno - město, IČ: do vlastnictví hl.m. Prahy / k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od SATPO Pod Slovany, s.r.o., od Čs reality, a.s. a od K- STAVBY,a.s / k návrhu Ministerstva financí ČR na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 1117/2 o výměře 816 m2 k.ú. Vysočany, parc. č. 2527/30 o výměře 189 m2 a parc. č. 2527/35 o výměře 110 m2 k.ú. Záběhlice z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy / k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 435/6 v k.ú. Čimice ze spoluvlastnictví Evy Stožické, Jany Vokurkové a Milady Vokurkové do vlastnictví hl.m. Prahy / k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Braník z vlastnictví České republiky do vlastnictví hl.m. Prahy

7 050 32/ k návrhu směny pozemku v k.ú. Košíře ve vlastnictví A-TRIA Residence, a.s., se sídlem Pláničkova 443/5, Praha 6, IČO , za pozemek v k.ú. Košíře ve vlastnictví hlavního města Prahy / k návrhu směny pozemku v k.ú. Troja ve vlastnictví Ing. Františka Čermáka a Ing. Vlasty Čermákové za pozemek v k.ú. Troja ve vlastnictví hlavního města Prahy / k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 16/32 ze dne k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Slivenec do vlastnictví hl.m. Prahy ze spoluvlastnictví Jana Lišky, Jana Růžičky, MUDr. Jiřího Růžičky / k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 08/50 ze dne k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1853/32 v katastrálním území Podolí o výměře 417 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domu čp. 1097, Hudečkova ulice, Praha / k návrhu na přijetí dědictví dle závěti Marie Kotlabové, posl.bytem Kaňkovského 12, Praha / k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku / k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 4, Praha 5, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12 a Praha / k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 4, Praha 5, Praha 6 a Praha - Ďáblice / k návrhu na personální změny ve výborech ZHMP