The NANs references. Table of contents. Dato: SST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The NANs references. Table of contents. Dato: 23.02.09 SST"

Transkript

1 The NANs references Dato: SST Table of contents The NANs references... 1 Austria... 2 Belgium Flanders... 2 Cyprus... 2 Czech Republic... 2 Finland... 7 Great Britain... 7 Greece... 7 Hungary... 7 Italy... 8 Sweden... 8

2 Austria A good source of information could be the Technical University of Vienna. Belgium Flanders Links in Dutch: There is a public website with the most important regulation (www.energiesparen.be), but this list contains only the main regulation and is not complete. Cyprus Links available in English: Cyprus Republic CERA: TSO: EAC: Cyprus Institute of Energy Institute for Environmental Protection Czech Republic Links in Czech: Státní energetická koncepce České republiky (SEK ČR), schválená usnesením vlády č. 211 ze dne text SEK ČR: (cesta: > Energetika a suroviny > Sektorové politiky > Státní energetická koncepce) usnesení vlády o schválení SEK: 006E53A2 (cesta: > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > (Usnesení č ) > Usnesení č. 221 Vyhodnocení plnění cílů Státní energetické koncepce ČR, které provedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu k na základě pověření vládou ČR text Vyhodnocení: (cesta: > Energetika a suroviny > Sektorové politiky > Vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů Státní energetické koncepce)

3 Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2007: Zpráva předložená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a Energetickým regulačním úřadem k projednání vládě na schůzi konané dne pod č.j. 1616/08. text Zprávy: (cesta: > Ministerstvo > Tiskové informace > Materiály na schůzi vlády > Program schůze vlády dne 3. listopadu 2008) záznam z jednání vlády: D5 (cesta: > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2008 > (Usnesení č ) > Záznam z jednání) Obnovitelné zdroje energie v roce 2007 Výsledky statistického zjišťování zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ze srpna 2008 text Zprávy: (cesta: > Energetika a suroviny > Statistiky > Obnovitelné zdroje energie > Obnovitelné zdroje energie v roce 2007) Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (verze k oponentuře, , po grafické úpravě zveřejněna v aktualizované podobě dne ) text Zprávy: (cesta: > pracovní a poradní orgány > Nezávislá energetická komice > Aktuality > : Aktualizovaná zpráva Nezávislé odborné komise Nezávislá odborná komise byla zřízena jako poradní orgán vlády usnesením č. 77 ze dne : stránky komise a statut: Důvodová zpráva k zákonu č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, včetně Srovnávací tabulky návrhu předpisu ČR s legislativou EU text Důvodové zprávy: (cesta: > Digitální repozitář > Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna >Tisky > Strana 27 > sněmovní tisk č. 529/0: Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie) text Srovnávací tabulky: (cesta: viz Důvodová zpráva > Přílohy dokumentu > t0529b0.doc) Usnesení vlády České republiky o potenciálu obnovitelných zdrojů energie České republiky č ze dne text usnesení: 002DF6A0/$FILE/1322%20uv doc.pdf (cesta: > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > (Usnesení č ) > Usnesení č Metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj: Možnost umisťování větrných elektráren a malých vodních elektráren v nezastavěném území ze dne

4 text doporučení: Elektrarny_ pdf (cesta: > Konzultační středisko > Metodické návody > Umisťování větrných elektráren a malých vodních elektráren) Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů metodický pokyn k jejich umisťování, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj Ústavem územního rozvoje v červenci 2008 text pokynu: ela pdf (cesta: > Konzultační středisko > Metodické návody > Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů) Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KV), schválené Zastupitelstvem kraje Vysočina dne usnesením č. 0290/05/2008/ZK text ZÚR KV: (cesta: > Krajský úřad > Dokumenty odborů Krajského úřadu > Odbor územního plánování a stavebního řádu > Zásady územního rozvoje kraje Vysočina Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina, zpracovávaná krajským úřadem jako územně analytický podklad na základě rozhodnutí Rady kraje Vysočina ze dne a ve smyslu ZÚR KV (textová část, bod ), verze Strategie k připomínkování byla zveřejněna dne text Strategie: (cesta: > Krajský úřad > Dokumenty odborů Krajského úřadu > Odbor životního prostředí > Příroda > ochrana přírody a krajiny > Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina text rozhodnutí Rady kraje Vysočina o zpracování Strategie ochrany krajinného rázu (materiál RK , RK , př.4): (cesta : > samospráva > rada > Zápisy ze zasedání rady > Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 30/2007 (konané dne ) > bod programu č. 56.: Větrné elektrárny na Vysočině informace o naplňování usnesení ZK č. 0302/05/2007) Zápis z veřejného projednávání aktualizace Územní energetické koncepce kraje Vysočina (ÚEK KV) konaného dne materiál č. ZK , př. 2 pro jednání zastupitelstva kraje Vysočina dne , na kterém zastupitelstvo svým usnesení č. 0376/05/2008/ZK vzalo revizi ÚEK na vědomí. text Zápisu (materiál ZK , př. 2): ok=2008 (cesta: > samospráva > zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání zastupitelstva > Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2008 (konané dne ) > bod programu č. 88.: Revize Územní energetické koncepce kraje Vysočina)

5 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje schválené (ZÚR OK) dne usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 text ZÚR OK: (cesta: > Regionální rozvoj > Územní plánování > Portál územního plánování > Opatření obecné povahy: Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje) Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje, vypracovaná na základě požadavku ZÚR OK (textová část ZÚR OK, str. 37, bod 74.7) text studie: (cesta: > Regionální rozvoj > Územní plánování > Portál územního plánování > Územně plánovací podklady: Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje) Pozn. V současné době byla územní studie z webových stránek dočasně odstraněna do doby dopracování a registrace studie. Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí větrný park Rakov, č.j. KUOK /2007 ze dne text stanoviska: OLK226_zavery Stan. doc Studie Vyhodnocení možnosti umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny, zpracovaná pro Moravskoslezský kraj v roce 2007 text Studie: (cesta: > veřejná správa > Informační systém životního prostředí MSK > Koncepce odboru ŽPZ > Studie vyhodnocení možnosti umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje) Návrh Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vypracovaný na základě zadání schváleného zastupitelstvem kraje dne text Návrhu: (cesta: > veřejná správa > Územní plánování > Krajem pořizovaná územně plánovací dokumentace > Rozpracovaná územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady: Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje pro projednání) Studie Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny na vybraných územích Plzeňského kraje, vypracovaná krajským úřadem jako jeden z podkladů pro vydávání závazných stanovisek orgánů ochrany přírody a byla zpracována v zájmu snížení či eliminace negativních dopadů posuzovaných staveb na krajinu a zveřejněná dne text studie: (cesta: > Životní prostředí > Ochrana přírody > Vyhodnocení umístění větrných elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny) Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) byla zastupitelstvem kraje schváleny dne usnesením č. 834/08

6 text ZÚR PK: (cesta: > Region a jeho území > Územní plánování > Zásady územního rozvoje PK > Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (zveřejněno ) Studie Možnosti umístění větrných elektráren a jiných vertikálních staveb na Frýdlanstku, Hrádecku a Chrastavsku z hlediska ochrany přírody a krajiny, zpracovaná na základě objednávky Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí v druhé polovině roku 2005 test studie: (cesta: > Krajský úřad > Odbory > Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí > Ochrana přírody a krajiny > Koncepce, studie > Možnosti umístění větrných elektráren a jiných vertikálních staveb...) Studie Možnosti umístění větrných elektráren v Krušných horách z pohledu ochrany krajinného rázu, zpracovaná dle zadání Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru životního prostředí v červnu 2004 text studie: (cesta: > Životní prostředí > Dokumenty Odboru > : Studie možnosti umístění větrných elektráren v Krušných horách z pohledu ochrany krajinného rázu) Návrh Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), vypracovaný dle zadání Ústeckého kraje z listopadu 2007 a zveřejněný dne na webových stránkách kraje k dalšímu projednání text návrhu ZÚR ÚK: %C3%BAzemn%C3%ADho+rozvoje&p1=84858 (cesta: > Rozvoj kraje > Územní plánování > Aktuality > archiv dokumentů > Dokumenty > : Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje návrh ZÚR ÚK) Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje zpracovaná v roce 2007 text Studie: Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje, Návrhová část koncepce schválená Radou JčK dne (usnesení č. 1083/2008/RK) text Koncepce: Návrh Zásad územního rozboje Jihočeského kraje, který je již projednán s dotčenými orgány a je v závěrečné fázi schvalování text návrhu: Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), které schválilo zastupitelstvo kraje dne usnesením č. 0761/Z23/08

7 text ZÚR ZK: Finland Connection of distributed electricity production to the grid CoDGUNet project kytkeminensahkoverkkoon-codgunet.html Holttinen, Hannele; Koreneff, Göran Imbalance costs of wind power for a hydro power producer in Finland. Proceedings. European Wind Energy Conference EWEC2007. Milan, Italy, 7-10 May, European Wind Energy Association, EWEA Great Britain omy.htm Greece Links in English and Greece Ministry of Development (www.ypan.gr): National Report about RES Development in Greece according to EU regulations Regulatory Authority for Energy (www.rae.gr) Legislation about RES and in general about Electrical Energy in Greece. Several reports are included in the web site about various issues (System and Grid Codes, registry of applications and approvals for Production Licenses, electrical connection of non connected islands for RES exploitation etc.) System Operator (www.desmie.gr) Report about the Expansion of the System (M.A.S.M.) for the following 5 years including RES interconnections Hungary Hungarian Energy Office, 2006: On the licensing procedures of wind power plant projects Hungarian Energy Office, 2006: On the licensing procedures of wind power plant projects

8 Links in Hungarian: Ministry of Transport, Telecommunication and Energy,, 2008: Energy Policy of Hungary tt ranyag.pdf Ministry of Transport, Telecommunication and Energy,, July 2008: Renewable Energy Policy of Hungary jul strat gia_honlap llapot.pdf Italy Links in Italian: Code for active connections- (see resolution ARG/elt/99/08 at/ Resolution N VIS 12/08 The Constitutional Court web site (www.corte.costituzionale.it) Italian Regulatory Authority for Electricity and Gas (www.autorita.energia.it) Sweden Links in Swedish: Energy in Sweden 2006, Swedish Energy Agency, Quick Figures, Statistika Centralbyrån, asp Renewable Electricity with Green Certificates: Government Bill 2005/06:154, Regeringskansliet, Ministry of Sustainable Development, The Electricity Certificate System: Consumers, Swedish Energy Agency,

9 The Power System, Swedish Energy Agency, uselect=8aa6ad eec12570dd