Návrh. ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky"

Transkript

1 Návrh Příloha III ZÁKON ze dne..2005, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje provozování penzijních plánů institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie (dále jen členský stát ) na území České republiky a poskytování finančních příspěvků přispívajících podniků těmto institucím. CELEX: 32003L0041 (2) Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů. 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (dále jen instituce ) instituce, bez ohledu na její právní formu, která funguje na základě kapitálových zdrojů, je zřízena odděleně od jakéhokoli přispívajícího podniku nebo odvětvového svazu přispěvovatelů pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnáváním fyzických osob na základě dohody nebo smlouvy dohodnuté individuálně nebo kolektivně mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a zaměstnancem nebo více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci nebo dohodnuté s osobami samostatně výdělečně činnými a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající a která byla povolena v domovském členském státě, b) domovským členským státem jiný členský stát než Česká republika, ve kterém má instituce sídlo nebo, pokud nemá sídlo, své správní ústředí, c) příslušným orgánem orgán členského státu, který podle právních předpisů tohoto státu vykonává dozor nad činností institucí a další činnosti v zaměstnaneckém penzijním pojištění, d) přispívajícím podnikem právnická osoba, která má sídlo na území České republiky, organizační složka právnické osoby působící na území České republiky nebo fyzická osoba, která má hlášený pobyt na území České republiky, popřípadě nemá-li hlášený pobyt 1) Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. 1

2 na území České republiky, která podniká na území České republiky, které působí v České republice jako zaměstnavatel nebo jako osoba samostatně výdělečně činná a platí příspěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojištění, e) penzijním plánem smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo jiná pravidla instituce stanovující, které důchodové dávky jsou ze zaměstnaneckého penzijního pojištění poskytovány a za jakých podmínek. CELEX: 32003L0041 Příslušný orgán v České republice (1) Příslušným orgánem v České republice je Ministerstvo financí. 3 (2) Ministerstvo financí a) informuje příslušný orgán, který mu zaslal informace o tom, že instituce hodlá v České republice provozovat penzijní plán pro přispívající podnik, o případných požadavcích sociálních a pracovněprávních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, podle nichž musí být penzijní plán financovaný přispívajícím podnikem v České republice provozován, a to do dvou měsíců od obdržení informace od příslušného orgánu, b) informuje příslušné orgány o změnách požadavků sociálních a pracovněprávních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, c) může požádat příslušný orgán, aby rozhodl o odděleném vykazování aktiv a pasiv v účetní závěrce instituce, je-li pochybnost o tom, že instituce nemá technické rezervy pro penzijní plány provozované pro přispívající podnik, d) vede seznam institucí, které jsou na základě povolení uděleného příslušným orgánem domovského členského státu oprávněny provozovat v České republice penzijní plány pro přispívající podniky; informace z tohoto seznamu sděluje na žádost Ministerstvu práce a sociálních věcí a Komisi pro cenné papíry, e) spolupracuje s příslušnými orgány a Komisí Evropských společenství v oblasti činnosti institucí. CELEX: 32003L0041 (3) Ministerstvo financí může při výkonu informační a další činnosti podle tohoto zákona vyžadovat součinnost Ministerstva práce a sociálních věcí a Komise pro cenné papíry. Ministerstvo práce a sociálních věcí na žádost Ministerstva financí sdělí, zda v oboru jeho působnosti jsou stanoveny požadavky sociálních a pracovněprávních předpisů vztahující se k důchodovým dávkám a dalším úpravám zaměstnaneckého penzijního pojištění. 4 Provozování institucí v České republice Instituce může provozovat v České republice penzijní plány zaměstnaneckého penzijního pojištění, pokud toto provozování bylo povoleno příslušným orgánem domovského členského státu instituce, a to za podmínek stanovených v tomto povolení a právními předpisy domovského členského státu instituce. CELEX: 32003L0041 2

3 5 Finanční příspěvky institucím Přispívající podnik je oprávněn platit příspěvky institucím, které pro něho provozují penzijní plán, za podmínek stanovených tímto penzijním plánem. CELEX: 32003L Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 3

4 D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zákonem se provádí transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (dále jen ). byla publikována v Úředním věstníku EU dne a lhůta pro transpozici je dvouletá. Předmětem úpravy je regulace přístupu k činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a výkonu této jejich činnosti tak, aby tyto instituce mohly působit podle zásad jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Účelem zákona je proto umožnit zaměstnavatelům usazeným na území České republiky finančně přispívat institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění povoleným v členských státech Evropské unie (dále jen členský stát ). Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění patří z hlediska systematiky organizace soustav důchodového zabezpečení do tzv. druhého pilíře, když první pilíř tvoří systémy základní, povinné (na úrovni Evropské unie koordinované), třetí pilíř pak systémy soukromé, dobrovolné (na úrovni Evropské unie regulované v rámci regulace činnosti finančních institucí). Organizace soustav důchodového zabezpečení je věcí členských států, které také rozhodují o tom, zda a jak konkrétně který z těchto zmíněných systémů/pilířů bude tvořen a organizován. Právo ES vstupuje do této oblasti v té míře, která je nezbytná pro regulaci cílů, které Evropská unie sleduje. Těmi jsou v dané souvislosti zejména zajištění volného pohybu osob, resp. pracovníků na jednotném vnitřním trhu Evropské unie, důraz na zachování jejich sociální ochrany a evropského sociálního modelu obecně a regulace finančních institucí, jako nezbytné složky fungování jednotného vnitřního trhu s plným využitím výhod, které koncept nadnárodního jednotného vnitřního trhu Evropské unie umožňuje. Proto oblast tzv. prvního pilíře právo ES pouze koordinuje (platí zde koordinační nařízení ES a uplatňují se zásady primárního práva ES), tzv. třetí pilíř je upraven zejména směrnicemi ES (regulace činností finančních institucí na jednotném vnitřním trhu Evropské unie) a tzv. druhý pilíř byl upraven naposled, a to Směrnicí, která však konstatuje, že její použití v dané oblasti je pouze subsidiární (nezasahuje tedy do kompetencí členského státu k úpravě důchodového systému). Nicméně vedle zdůraznění aspektu sociální ochrany zaměstnanců při jejich volném pohybu v rámci Evropské unie si směrnice též klade za cíl umožnit finančním institucím s tímto druhem činnosti podnikat s využitím výhod jednotného vnitřního trhu Evropské unie (směrnice proto klade vysoký důraz na úpravu dohledu nad činností těchto institucí). je sice v systematice acquis communautaire řazena tematicky do oddílu Sociální politika/zaměstnanost/ochrana pracovníků, jelikož však tento tzv. druhý pilíř není právem ES plně regulován, tj. jeho úprava je do značné míry v kompetenci národních legislativ, úprava Směrnicí se soustřeďuje na zajištění volného poskytování služeb na jednotném vnitřním trhu EU a na koordinaci pravidel obezřetnostního dohledu nad činností finančních institucí, za které jsou instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění považovány. 4

5 Je tedy věcí členského státu, zda zavede na svém území doplňkový systém důchodového pojištění, který by spadal do vymezení odpovídajícího tzv. druhému pilíři, a stanovil pro něj právní úpravu, kterou by pak instituce členských států vyvíjející svou činnost v rámci tohoto druhého pilíře byly pro účely svého působení na území příslušného členského státu povinny respektovat. V České republice neexistuje typická třípilířová struktura důchodového systému. K prvnímu povinnému pilíři (zákon č. 155/1995 Sb.) byl zákonem č. 42/1994 Sb. zaveden další systém soukromé, dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění se státním příspěvkem (upravené zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) je založeno na dobrovolném občanském principu, tzn. na smluvním vztahu mezi penzijním fondem, který je akciovou společností, a účastníkem, kterým může být každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, nebo osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu EU, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. Stát poskytuje ze státního rozpočtu k příspěvku účastníka státní příspěvek a systém podporuje též prostřednictvím určitých daňových úlev. Na účet účastníka může za něho přispívat i další osoba, kterou může být též jeho zaměstnavatel. Systém penzijního připojištění se státním příspěvkem vyhovuje požadavkům kladeným v terminologii EU a OECD na třetí pilíř. Právní úprava tohoto systému je kompatibilní s právem EU. Zaměstnanecké penzijní pojištění, tvořící dle terminologie EU druhý pilíř důchodového systému, není v České republice zavedeno (pokus o zavedení zaměstnaneckého penzijního připojištění v České republice byl učiněn v roce 2001 jednalo se o sněmovní tisk č. 1098, 3. volební období avšak vládní návrh zákona o zaměstnaneckém penzijním připojištění a o změně některých zákonů byl v prvém čtení Poslaneckou sněmovnou zamítnut). Zaměstnaneckým penzijním pojištěním se rozumí pojištění organizované zaměstnavateli za jediným účelem poskytovat penze svým zaměstnancům. Účast v něm je podmíněna zaměstnaneckým poměrem. Z příspěvků zaměstnavatelů, případně jejich zaměstnanců, a z výnosů získaných investováním těchto příspěvků jsou vytvářeny zaměstnanecké penzijní fondy, které jsou oddělené účetně i právně od svých zakladatelů. Zaměstnanecké penzijní pojištění jako druhý pilíř představuje kolektivní systém, na rozdíl od třetího pilíře, který je individiální. Zaměstnanecké penzijní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem představují tedy dva různé pilíře důchodového systému. Není tudíž nutno mezi účastníky v těchto systémech uplatňovat princip rovného zacházení (tj. může být různá podpora či zvýhodnění v každém pilíři). Ochrana práv zaměstnanců v České republice ve smyslu směrnice Rady 98/49/ES ze dne o ochraně nároků zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, kteří se pohybují ve Společenství, na penzijní připojištění je zajištěna v rámci penzijních plánů institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění domovských členských států. Tyto penzijní plány vycházejí z právních předpisů příslušného domovského členského státu, kde uvedená směrnice musí být uplatněna. 5

6 Zákon vychází z požadavků definovaných především v článku 20. Článek 20 upravuje přeshraniční činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Je tedy východiskem pro transpozici směrnice v případě, že záměrem členského státu je pouze umožnit na svém území činnost takovým institucím z titulu svého členství v Evropské unii, tedy jako odraz povinnosti členského státu respektovat zásady fungování jednotného vnitřního trhu EU (zde zásada volného poskytování služeb). Zákonem je v rámci České republiky transponován čl. 20 s příslušnými vazbami na další ustanovení. Zákon přitom nemůže jít nad rámec a upravovat otázky, které nejsou v České republice obsaženy v právních předpisech ( umožňuje vztáhnout na instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění jiných členských států působících v hostitelském státě, tj. v České republice, jen ty předpisy hostitelského státu, které se týkají institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění hostitelského státu). určuje, že instituce, která chce být financována podnikem sídlícím na území jiného členského státu, podléhá předchozímu povolení vydanému dozorovými orgány svého domovského členského státu. Rovněž činnost instituce (včetně investičních pravidel, technických rezerv) podléhá dozoru státu, na jehož území má sídlo, tedy státu domovskému (uplatňuje se tedy princip jednoho dozorového místa). Z důvodu neexistence zaměstnaneckého penzijního pojištění v České republice se navrhuje, aby úkolem českého dozoru bylo shromažďování informací o zde působících zahraničních institucích a případná výměna informací s příslušným úřadem domovského státu či zprostředkování kontaktu účastníka s příslušným úřadem domovského státu. Působnost ve věcech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění je v návrhu zákona svěřena Ministerstvu financí. unie. Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i s právem Evropské Zákon umožní podnikům se sídlem na území České republiky přispívat institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění se sídlem v některém členském státě Evropské unie ve prospěch svých zaměstnanců, což bude ve vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců mít význam jednak motivační, jednak stabilizační a věrnostní. Příspěvky zaměstnavatelů budou dobrovolné; zaměstnavatelé však mohou v tomto směru činit závazky v kolektivních smlouvách. Příspěvky zaměstnavatelů placené institucím nebudou podléhat v České republice daňovému zvýhodnění. Příspěvky institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění budou moci vedle zaměstnavatelů platit i zaměstnanci; zákon tuto možnost nijak nezakazuje. Zákon nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Zákon nemá dopad na životní prostředí. Zákon je z hlediska rovnosti mužů a žen neutrální. Zákon bude mít příznivé sociální dopady, neboť přispěje k vylepšení sociální situace účastníka zaměstnaneckého penzijního pojištění po odchodu do starobního důchodu nebo v případě jiné (v penzijním plánu stanovené) sociální události (například invalidita). 6

7 Zvláštní část K 1 Vymezuje se předmět úpravy zákona. Právní úprava se nevztahuje na penzijní připojištění se státním příspěvkem, netýká se nemocenského ani důchodového pojištění ani veřejného zdravotního pojištění podle zvláštních právních předpisů. K 2 Definují se základní pojmy, které se v zákoně používají a jejichž přesné vymezení je nezbytné pro stanovení podmínek provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění zahraničními penzijními institucemi na území České republiky. Definice vycházejí z obsahu čl. 6. K 3 Navrhuje se, aby příslušným orgánem ve smyslu bylo v České republice Ministerstvo financí, neboť je obvyklé, že orgán dohlížející na činnost pojišťoven dohlíží zároveň na činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Ministerstvo financí má již kompetenci v oblasti penzijních fondů a penzijního připojištění se státním příspěvkem. Ministerstvu financí se vymezují příslušné kompetence, které jsou především informační povahy (vzhledem k tomu, že v České republice není zaměstnanecké penzijní pojištění zavedeno, půjde zejména o informaci, že sociální, pracovněprávní ani jiné předpisy v České republice zaměstnanecké penzijní pojištění neupravují; informace o změnách podle odstavce 2 písm. b) může zahrnovat i informaci, že tyto předpisy byly v České republice přijaty). Ministerstvo financí může též, ať již na základě upozornění ze strany přispívajícího podniku nebo účastníka nebo na základě vlastních poznatků, upozornit na problémy příslušný orgán domovského členského státu, který je kompetentní k nápravě (včetně odejmutí povolení působit v hostitelském státě). Tyto kompetence vycházejí z jednotlivých ustanovení. Dále se zakotvuje příslušná spolupráce Ministerstva financí s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Komisí pro cenné papíry. K 4 Podmínkou pro provozování penzijních plánů v České republice je, že instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění má ve svém domovském státě podle jeho právních předpisů povoleno provozovat tyto plány v České republice; Česká republika je ve smyslu tzv. hostitelským členským státem. K 5 Ustanovení v návaznosti na čl. 20 odst. 1 výslovně stanoví, že podniky sídlící na území České republiky mohou finančně přispívat institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění povoleným v jiných členských státech Evropské unie a působícím na základě povolení domovského členského státu v České republice. Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění přitom provozuje penzijní plány podle právních předpisů domovského členského státu, a to včetně např. vedení účetnictví, provozování souvisejících informačních 7

8 systémů, investování prostředků apod. Instituce podléhá plně dozoru příslušného orgánu domovského členského státu, včetně případných sankčních opatření. K 6 Účinnost zákona se navrhuje dnem vyhlášení s ohledem na termín transpozice vyplývající ze. 8

9 Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky 1 odst. 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje provozování penzijních plánů institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie (dále jen členský stát ) na území České republiky a poskytování finančních příspěvků přispívajících podniků těmto institucím. 2 a) institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (dále jen instituce ) instituce, bez ohledu na její právní formu, která funguje na základě kapitálových zdrojů, je zřízena odděleně od jakéhokoli přispívajícího podniku nebo odvětvového svazu přispěvovatelů pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnáváním fyzických osob na základě dohody nebo smlouvy dohodnuté individuálně nebo kolektivně mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a zaměstnancem nebo více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci nebo dohodnuté s osobami samostatně výdělečně činnými a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající a která byla povolena v domovském 32003L0041 Článek 20 odst. 1 Článek 6 1) Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištěn í a dohledu nad nimi. 9

10 3 odst. 2 písm. a) členském státě, b) domovským členským státem jiný členský stát než Česká republika, ve kterém má instituce sídlo nebo, pokud nemá sídlo, své správní ústředí, c) příslušným orgánem orgán členského státu, který podle právních předpisů tohoto státu vykonává dozor nad činností institucí a další činnosti v zaměstnaneckém penzijním pojištění, d) přispívajícím podnikem právnická osoba, která má sídlo na území České republiky, organizační složka právnické osoby působící na území České republiky nebo fyzická osoba, která má hlášený pobyt na území České republiky, popřípadě nemá-li hlášený pobyt na území České republiky, která podniká na území České republiky, které působí v České republice jako zaměstnavatel nebo jako osoba samostatně výdělečně činná a platí příspěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojištění, e) penzijním plánem smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo jiná pravidla instituce stanovující, které důchodové dávky jsou ze zaměstnaneckého penzijního pojištění poskytovány a za jakých podmínek. Ministerstvo financí informuje příslušný orgán, který mu zaslal informace o tom, že instituce hodlá v České republice provozovat penzijní plán pro přispívající podnik, o případných požadavcích sociálních a pracovněprávních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, podle nichž musí být penzijní plán financovaný přispívajícím podnikem v České republice provozován, a to do dvou měsíců od obdržení informace od příslušného orgánu, Článek 20 odst. 5 10

11 3 odst. 2 písm. b) a d) 3 odst. 2 písm. c) informuje příslušné orgány o změnách právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, vede seznam institucí provozujících v České republice penzijní plány pro přispívající podniky; informace z této evidence sděluje na žádost Ministerstvu práce a sociálních věcí a Komisi pro cenné papíry, je oprávněno požádat příslušný orgán, aby rozhodl o odděleném vykazování aktiv a pasiv v účetní závěrce instituce, je-li pochybnost o tom, že instituce nemá technické rezervy pro penzijní plány provozované pro přispívající podnik, Článek 14 odst.4 Článek 21 odst.5 3 odst. 2 písm.e) spolupracuje s příslušnými orgány a Komisí Evropských společenství v oblasti činnosti institucí. 4 Instituce může provozovat v České republice penzijní plány zaměstnaneckého penzijního pojištění, pokud toto provozování bylo povoleno příslušným orgánem domovského členského státu instituce. 5 Přispívající podnik je oprávněn platit příspěvky institucím, které pro něho provozují penzijní plán, za podmínek stanovených tímto penzijním plánem. Článek 21 odst. 2 a 3 Článek 9 odst. 5 Článek 20 odst. 2 Článek 20 odst. 1 Číslo předpisu ES (kód celex) 32003L0041 Název předpisu ES Evropského Parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi 11

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1193 Vládní návrh na vydání zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis ČR Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3234 Sbírka zákonů č. 260 / 2011 260 ZÁKON ze dne 22. července 2011, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 315 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne.2006,

Vládní návrh. ZÁKON ze dne.2006, Vládní návrh III. ZÁKON ze dne.2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 4. volební období Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení.

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES VII. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í Navrhovaný právní předpis ČR Obsah CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2 Účastník

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 526/1990 Sb., o

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) L 283/36 Úřední věstník Evropské unie 28.10.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců vpřípadě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu.

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu. Otázka: Důchodové pojištění, penzijní připojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Kaččka Důchodové pojištění Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 3 (1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2013,

Návrh ZÁKON. ze dne 2013, Návrh ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky Návrh U S N E S E N Í Senátu Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 551 Z Á K O N České národní rady ze

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 216 Návrh poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a dalších na vydání zákona,

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka Srovnávací tabulka návrhu novely zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), s legislativou ES PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.)

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více