VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU"

Transkript

1 ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7

2 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem je dodávka stavebního materiálu pro hrubou stavbu garáže, která bude realizována svépomocí. B VSTUPNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Zadavatel : Město Semily Právní forma : město ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Okres, kraj : Semily, Liberecký Sídlo zadavatele : Husova 82, Semily IČ/DIČ : / CZ Statutární zástupce : Mgr. Jan Farský, starosta Kontakt : , Kontaktní osoba ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý Adresa pro doručování : Městský úřad Semily, odbor investic, Husova 82, Semily Kontakt : , C INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1. Název veřejné zakázky : ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ 2.Informace o obsahu veřejné zakázky : Dodávkou stavebního materiálu se rozumí veškerý materiál potřebný pro dokončení hrubé stavby garáže. Jedná se např. o cihly, písek, zdící malty, prkna a trámy, plechovou krytinu, Dodávky materiálu jsou rozděleny do dílčích termínů dle postupu stavby. Termíny jsou pouze orientační a budou upřesněny v rámci postupu výstavby 1. dodávka izolace, cihel, zdícího materiálu, dodávka výztuže a ocelových překladů dodávky dřevěných prvků dodávka plechové krytiny Materiál bude vždy dopraven na místo stavby, které se nachází v zadní části objektu čp.80. Vlastní příjezd k objektu je po asfaltové komunikaci.posledních 70 m příjezdové cesty je pouze vyježděno a zpevněno štěrkem. Přílohou výzvy je výkaz výměr s popisem požadovaného materiálu. 3. Zadávací podmínky : Zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v této výzvě včetně jejích příloh ve smyslu 17 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., tedy i podmínky realizace stavby, které MĚSTO SEMILY 2/7

3 vyplývají ze zpracované projektové dokumentace stavby. Tyto podmínky jsou shrnuty v kapitole L výzvy. Text výzvy je zveřejněn na úřední desce města a dále včetně výkazu výměr na internetových stránkách. Výběrové řízení je otevřené a může se do něj přihlásit kterýkoli zájemce s odpovídající kvalifikací. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ing. Vladimíra Bělonohého na níže uvedeném kontaktu. Kontakt: Městský úřad Semily, odbor investic Husova Semily Ing. Vladimír Bělonohý, tel , D LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 1. Počátek běhu lhůty pro podání nabídek : Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy, to je dnem Konec běhu lhůty pro podání nabídek : Nabídky mohou být odevzdány kdykoli během lhůty pro podání nabídek, nejpozději však do do 9:00 hodin. E MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY Nabídky budou podány ve lhůtě pro podání nabídek, tedy nejpozději do do 9:00 hodin. Nabídky se podávají písemně, v českém jazyce a v uzavřené obálce, která bude označena výrazným nápisem NEOTVÍRAT, dále pak názvem veřejné zakázky ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ a jménem a adresou uchazeče dodavatele. Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně : - poštou na adresu : Městský úřad Semily, odbor investic, Husova 82, Semily - osobně : v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 hod. do hod., na podatelnu úřadu - ul. 28. října 63, Semily (nová budova úřadu) na odbor investic Husova 82, Semily, kancelář č. 23,25 (2. patro staré budovyradnice). F OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 1. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami budou otevírány v pondělí od 9.15 hodin v kanceláři č. 25 Městského úřadu Semily (2. patro staré budovy). Případná změna termínu bude všem uchazečům oznámena. 2. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami - zástupci zadavatele, - členové (nebo jejich zástupci) komise jmenované zadavatelem, MĚSTO SEMILY 3/7

4 - zástupci uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě. G POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů dodavatele ve smyslu 50 odst. 1) a 62 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.. Předložení čestných prohlášení je požadováno v originále, předložení dalších dokladů a opisů postačí v neověřené kopii. Prokázání splnění kvalifikace dodavatele je předpokladem uzavření smlouvy. 1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Zadavatel je povinen podle 51 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele a toto požaduje formou čestného prohlášení ve smyslu 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.. Čestným prohlášením dodavatel prokazuje, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších trestných činů, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, na jeho majetek není prohlášen konkurs, není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojistném, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č.2 výzvy. 2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 54 zákona č. 137/2006 Sb. doloží dodavatel : - výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné evidence (např. ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a obdobně), - dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky (např. příslušné živnostenské oprávnění) Pro prokákázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů postačuje prostá kopie požadovaného dokladu. H ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH Základním kriteriem hodnocení dle zákona 137/2006 Sb., je výše nabídkové ceny. Váha tohoto kriteria je 100%. Cena bude navržena bez DPH a s DPH, a bude stanovena na celou zakázku. I ZADÁVACÍ LHŮTA (LHŮTA, PO KTEROU JSOU ZÁJEMCI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI) Zadavatel v souladu s ustanovením 43 zákona č. 137/2006 Sb. stanovuje délku zadávací lhůty na 120 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek dne a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. J PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Zadavatel stanovuje možnost prohlídky místa plnění, a to v období od zveřejnění výběrového řízení do Prohlídka proběhne po předešlé dohodě uchazeče. MĚSTO SEMILY 4/7

5 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace pro podání nabídek uchazečů dodavatelů o realizaci stavby ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ obsahuje následující přílohy : 1) Výzvu k podání nabídky 2) Krycí list nabídkové ceny příloha č.1 3) Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů příloha č. 2 4) Výkaz výměr příloha č. 3 Zadávací dokumentace včetně výkazu výměr je zveřejněna na internetových stránkách zadavatele - tedy na v záložce Podnikatel pod odkazy na liště Veřejné zakázky. L POVINNÝ OBSAH NABÍDKY (SHRNUTÍ POŽADAVKŮ) Nabídka uchazeče o tuto zakázku musí obsahovat minimálně: 1) krycí list nabídky příloha č. 1, 2) prokázání základních kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení příloha č.2, 3) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu předmětné zakázky - výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) nebo jiné obdobné evidence (postačuje kopie), 4) oceněný výkaz výměr Při zjištění skutečnosti, že nabídka nebude úplná, uchazeč bude mít možnost, po telefonické nebo písemné výzvě zadavatelem, svou nabídku doplnit o chybějící údaje, a to do druhého dne od otevření obálek (do ). Toto se netýká požadavků uvedených v bodě 1 a 4. M PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo : - zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy dle 68 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, - odmítnout všechny předložené nabídky resp. neuzavřít smlouvu se žádným dodavatelem, - ponechat si podané nabídky, - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, - upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici, V Semilech dne Ing. Vladimír Bělonohý vedoucí odboru investic Přílohy : 1) Krycí list nabídky 2) Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 3) výkaz výměr MĚSTO SEMILY 5/7

6 Příloha č.1 Krycí list nabídky ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ Dodávka stavebního materiálu veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ve znění pozdějších novelizací) Údaje o zadavateli Město Semily Husova 82, Semily IČO : Statutární zástupce zadavatele Mgr. Jan Farský starosta Údaje o uchazeči dodavateli Statutární zástupce uchazeče 1. Cenová nabídka Dodávka stavebního materiálu vč. dopravy Cena bez DPH Cena s DPH MĚSTO SEMILY 6/7

7 Příloha č.2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Uchazeč prohlašuje, že a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) na jeho majetek není prohlášeno insolventní řízení nebo návrh na insolventní řízení nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. razítko, jméno a podpis statutárního nebo zmocněného zástupce MĚSTO SEMILY 7/7

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města Výzva k podání nabídky na poradenské a konzultační služby při zpracování Strategie rozvoje města Jablunkova na roky 2015 2023 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Sídlo: Zastoupen: Kontaktní osoba pro tuto

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více