Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení"

Transkript

1 Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: /2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících se stanovením platu ředitelů škol zřizovaných Středočeským krajem v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, (dále jen NV č. 564/2006 Sb.), nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, (dále jen NV č. 469/2002 Sb.), zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, (dále jen zákoník práce). Čl. 1 Určení platu, platové třídy, platového stupně 1) V souladu s 122 odst. 2) zákoníku práce řediteli školy určuje plat Rada kraje, která ho na pracovní místo ustanovila v souladu 166 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a 59 odst. 1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. 2) Ředitel školy je zařazen do platové třídy v souladu s ustanovením 123 odst. 3) zákoníku práce podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává a do platového stupně podle započitatelné praxe v souladu s NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 469/2002 Sb. Čl. 2 Příplatek za vedení 1) Příplatek za vedení ředitelům škol se stanovuje v souladu s ustanovením 124 zákoníku práce a to podle stupně řízení schváleného Radou kraje a náročnosti řídící práce. 2) Při stanovení výše příplatku za vedení se vychází z celkového přepočteného počtu zaměstnanců v dané škole nebo školském zařízení a to následovně: nejnižší procentuální výměra příplatku za vedení v daném stupni řízení z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je ředitel školy zařazen, se stanoví při přepočteném počtu zaměstnanců do deseti včetně; - 1 -

2 za každého dalšího zaměstnance nad počet deset se výměra příplatku za vedení v daném stupni řízení z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je ředitel školy zařazen, zvyšuje o 0,5%. 3) Příplatek za vedení se ředitelům škol stanoví na dobu od 1.1. do příslušného kalendářního roku na základě vykázaných počtů pracovníků dle posledního výkazu P ) Při částečném pracovním úvazku se krátí příplatek za vedení v závislosti na rozsahu kratší pracovní doby. Čl. 3 Osobní příplatek 1) Ředitelům škol se stanovuje osobní příplatek v souladu s 131 zákoníku práce na základě dlouhodobě dosahovaných velmi dobrých pracovních výsledků v oblastech (základní kritéria): Dlouhodobě dosahované velmi dobré pracovní výsledky v oblastech: Váha A. Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti školy vzdělávací a výchovná činnost, uplatnění absolventů na trhu práce, výsledek inspekční činnosti 30 % B. Počet důvodných stížností, řídící, koncepční a personální práce C. Hospodářský výsledek, hospodaření s finančními prostředky a svěřeným majetkem, výsledek finanční kontroly D. Spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi, prezentace na veřejnosti 20 % Celkem 100 % Tato základní kritéria jsou tvořena průběžným hodnocením zejména plnění úkolů v hlavní činnosti školy nebo školského zařízení správy svěřeného majetku, vytváření estetického prostředí ve škole nebo školském zařízení, modernizace apod. výsledku hospodaření, výkaznictví, efektivní využívání poskytnutých finančních prostředků, získávání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů apod

3 personální práce koncepční práce plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, směrnic zřizovatele apod., prezentace školy na veřejnosti výsledků kontrolní činnosti ČŠI, KÚ, dalších kontrolních orgánů spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a dalšími institucemi a za plnění většího rozsahu pracovních úkolů zejména v souvislosti se: správou většího rozsahu svěřeného majetku grantovou a projektovou činností, pilotáží apod. mimoškolní a zájmovou činností dětí, žáků a studentů spoluprací se zahraničními a domácími partnery plněním úkolů v oblasti prevence sociálně patologických jevů zabezpečováním vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením formou integrace 2) Při částečném pracovním úvazku se poskytne osobní příplatek v závislosti na rozsahu kratší pracovní doby. 3) Osobní příplatek může být snížen nebo odejmut, pominou-li nebo změní-li se důvody, pro které byl přiznán. 4) Osobní příplatek se ředitelům škol stanoví na dobu určitou od 1.1. do příslušného kalendářního roku. Čl. 4 Zvláštní příplatek 1) Řediteli školy je v souladu s ustanovením 129 zákoníku práce, 8 NV č. 564/2006 Sb. poskytován zvláštní příplatek podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek: skupina I. příplatek ve výši Kč měsíčně: a) přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na odborné škole příplatek ve výši Kč měsíčně: b) přímá pedagogická činnost spojená s dohledem nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci učební nebo odborné praxe - 3 -

4 skupina II. příplatek ve výši Kč měsíčně: a) přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty - ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty - ve speciálně pedagogickém centru nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči příplatek ve výši Kč měsíčně: b) přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty příplatek ve výši Kč měsíčně: c) přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky 2) Řediteli školy zařízení přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. a II. Plní-li ředitel školy činnosti uvedené v tomto článku jen v části přímé pedagogické činnosti, přísluší mu poměrná část zvláštního příplatku. 3) Výši zvláštního příplatku podle tohoto článku navrhuje Radě kraje Odbor školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. 4) Podklady pro určení výše zvláštního příplatku zašle ředitel školy do konce října kalendářního roku odboru školství a sportu. Čl. 5 Odměna 1) V souladu s 134 zákoníku práce může zřizovatel ředitelům škol poskytnout odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu dle následujících kritérií: - 4 -

5 Mimořádné nebo zvlášť významné pracovní úkoly: Váha A. Úspěšné podání projektů a grantů (ESF, prevence sociálně patologických jevů, Fond životního prostředí, Národní agentura evropských programů Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, apod.) a získání mimorozpočtových zdrojů 15 % B. Vyrovnaný a kladný hospodářský výsledek (podle podmínek příspěvkové organizace) C. Uspořádání mimořádných aktivit (nabídka rozsáhlé školní aktivity, získání mimořádného ocenění, realizovaná spolupráce se zahraničními partnery, konference, semináře, výročí školy, mezinárodní a domácí soutěže) 40 % D. Realizace investic 20 % Celkem 100 % 2) Odměnu ředitelům škol lze vyplácet jen v rámci limitu prostředků na platy a odměny přiděleného příslušné škole nebo školskému zařízení. 3) Odměna ředitelům škol může být přiznána dvakrát ročně a to ve výplatním termínu za měsíc květen a listopad, za mimořádných okolností může být přiznána kdykoliv v průběhu kalendářního roku. 4) Podklady pro přiznání odměn zašle ředitel školy do poloviny května a října kalendářního roku dle kritérií dle bodu 1) písm. A E, případně doplněné o další. Čl. 6 Závěrečná ustanovení 1) Dnem účinnosti tohoto postupu se ruší Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení č. j /2007/KUSK ze dne 29. srpna ) Tento postup nabývá účinnosti dnem 15. června V Praze dne - 5 -

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Praha, červenec 2012 Obsah 1 Úvod... 3 2 Hodnocení vzdělávání žáků v bývalých ZvŠ... 4 2.1 Nabídka vzdělávání v bývalých ZvŠ... 4 2.2 Dodržování platných školských předpisů

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Pravidla financování středních škol PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. Brno 2010/2011

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více